Descent™‎ Mk3 Series Īpašnieka rokasgrāmata

descent™ mk3 series

14 nov. 2023 — 2023 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi. Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez ...

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 206 Pages, 9.28MB

Document DEVICE REPORTDescent Mk3 Series OM LV-LV
DESCENTTM MK3 SERIES
pasnieka rokasgrmata

© 2023 Garmin Ltd. vai t meitasuzmumi
Visas tiesbas paturtas. Saska ar autortiesbu likumiem so rokasgrmatu nedrkst ne pilnb, ne daji kopt bez Garmin rakstiskas piekrisanas. Garmin patur tiesbas veikt savu produktu izmaias vai uzlabojumus un maint ss rokasgrmatas saturu, par sdm izmaim vai uzlabojumiem nepaziojot nevienai personai vai organizcijai. Lai saemtu nesenkos atjauninjumus un papildinformciju par s produkta lietosanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin®, Garmin logo, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® un Xero® ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes, kas ir reistrtas ASV un cits valsts. DescentTM,Body BatteryTM, Connect IQTM, DiveViewTM,Firstbeat AnalyticsTM, Garmin AutoShotTM, Garmin ConnectTM, Garmin DiveTM,Garmin ExploreTM, Garmin ExpressTM, Garmin GameOnTM, Garmin GolfTM, Garmin IndexTM, Garmin PayTM, Health SnapshotTM, HRM-DualTM, HRM-ProTM, HRM-RunTM, HRM-SwimTM, HRM-TriTM, NextForkTM, PaceProTM, RallyTM, SatIQTM,SubWaveTM, tempeTM, VariaTM un VectorTM Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes. Ss preczmes nedrkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin ataujas.
AndroidTM ir Google LLC preczme. Applied Ballistics® ir Applied Ballistics, LLC reistrtas preczmes.Apple®, iPhone®, iTunes® un Mac® ir Apple Inc. preczme, kas reistrta ASV un cits valsts. Vrdisk preczme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. pasums, un Garmin jebkur gadjum izmanto ss zmes saska ar licenci. The Cooper Institute®, k ar visas saistts preczmes ir The Cooper Institute pasums. Di2TM ir Shimano, Inc. reistrta preczme. Shimano® ir Shimano, Inc. reistrta preczme. iOS® ir Cisco Systems, Inc. reistrta preczme, ko Apple Inc. izmanto saska ar licenci. OverwolfTM ir Overwolf Ltd. precu zme. STRAVA un StravaTM ir Strava, Inc. preczmes. Training Stress ScoreTM (TSS), Intensity FactorTM (IF) un Normalized PowerTM (NP) ir Peaksware, LLC. preczmes. WiFi® ir Wi-Fi Alliance Corporation reistrta preczme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajs Valsts un cits valsts reistrta preczme. ZwiftTM ir Zwift, Inc. preczme. Citas preczmes un tirdzniecbas nosaukumi pieder to attiecgajiem pasniekiem.
Sis produkts ir ANT+® sertificts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnm skatiet tmeka vietn www.thisisant.com/directory.

Saturs
Ievads.............................................. 1
Darba sksana......................................... 1 Ierces prskats....................................... 1
Skrienekrna iespjosana un atspjosana......................................... 2 Pulkstea lietosana................................. 2 Lietotja datu notrsana, izmantojot Kill Switch funkciju.............................. 2
Nirsana ............................................. 3
Brdinjumi attiecb uz nirsanu............. 3 Nirsanas brdinjumi............................... 4 Nirsanas rezmi....................................... 4
Baseina nirsanas rezma izmantosana........................................ 4 Nirsanas iestatsana............................... 5 Nirsanas rezma papildu iestatjumi............................................ 6 Elposanas gzu uzstdsana.............. 6 Pielgoti nirsanas brdinjumi............ 7
Pielgota nirsanas brdinjuma iestatsana........................................ 8 PO2 slieksvrtbu iestatsana........... 8 CCR robezvrtbu iestatsana............. 9 Laiks, cik ilgi pc nirsanas nedrkst lidot....................................................... 9 Gaisa iekausana................................... 10 Raiduztvrja modinsana no zemas jaudas rezma.................................... 10 Raiduztvrja savienosana pr ar Descent pulksteni.............................. 10 Nirsanas tkla un gaisa integrcijas iestatjumi.......................................... 10 Nirja ziojumu stsana.................. 11 Nirja paldzbas pieprassana......... 11 Raiduztvrja iestatjumi.................. 12 Nirsanas laik skatmo raiduztvrju atlase.................................................. 12 Gzes patria normas metrikas atlase.................................................. 12 Raiduztvrju iekausana gzes patria aprinos............................ 13 Raiduztvrja programmatras atjauninsana, izmantojot pulksteni ............................................. 13

Nirsanas datu ekrni............................. 13 Vienas gzes un vairku gzu datu ekrni .................................................. 14 CCR datu ekrni................................. 15 Mriercu datu ekrni........................ 16 Elpas aiztursanas un sekosanas elpas aiztursanai datu ekrni......... 16 Lielu ciparu rezms............................ 17
Dosans nirt.......................................... 18 Navigcija ar nirsanas kompasu...... 19 Mrinstrumenta nirsanas hronometra izmantosana...................................... 19 Pamata nirsanas hronometra izmantosana...................................... 19 Raiduztvrja datu skatsana nirsanas laik.................................................... 20 Gzu prslgsana nirsanas laik..... 20 Prslgsans starp CC un OC nirsanu glbsanas procedrai....................... 21 Drosbas apstsans veiksana........ 21 Dekompresijas apstsans veiksana............................................. 22 Nirsana ar karti.................................. 22
Laika virs dens prskata skatsana... 23 Nirsanas zurnla prskata skatsana.. 24 Nirsanas gatavba................................. 25 Nirsanas plnosana.............................. 25
NDL laika aprinsana.................... 26 Elposanas gzes aprinsana........ 26 Dekompresijas plna izveide............ 27 Dekompresijas plnu izmantosana...................................... 27 Augstuma nirsana................................. 27 Padomi pulkstea valksanai ar ekspozcijas kostmu............................ 28 Nirsanas brdinjumi............................. 29 Raiduztvrja brdinjumi..................... 31 Pazaudta raiduztvrja brdinjumu iespjosana ........................................ 32 Nirsanas produktu un funkciju savietojamba........................................ 32 Nirsanas terminoloija......................... 33
Pulkstei........................................ 33
Modintja iestatsana......................... 33 Modintja redisana..................... 33
Atpakaskaitsanas taimera palaisana............................................... 34

Saturs

i

Taimera dzsana............................... 34 Hronometra lietosana........................... 35 Alternatvu laika joslu pievienosana.... 35
Alternatvs laika joslas redisana......................................... 36
Aktivittes un lietotnes................... 36
Aktivittes sksana............................... 36 Padomi aktivitsu reistrsanai....... 36
Aktivittes beigsana............................. 37 Aktivittes novrtsana.................... 37
Skriesana............................................... 38 Dodoties skrjien pa celiu............ 38 Skrjiena pa celiu ierakstsana... 38 Dodoties virtul skrjien............... 38 Trenaziera attluma kalibrsana......39 Ultramaratona aktivittes reistrsana....................................... 39 Srsu sacksu aktivittes reistrsana....................................... 39
Peldsana.............................................. 39 Peldsanas terminoloija................. 40 Vzienu veidi...................................... 40 Padomi peldsanas aktivittm....... 40 Automtisk atpta un manul atpta................................................. 41 Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu............................................... 41
Dazdi sporta veidi............................... 41 Triatlona trenis................................ 41 Dazdu sporta veidu aktivittes veidosana........................................... 42
Iekstelpu aktivittes.............................. 42 Health SnapshotTM............................. 42 Spka trenia aktivittes reistrsana....................................... 43 HIIT aktivittes ierakstsana............. 43 Iekstelpu trenaziera lietosana.......... 44 Sples................................................. 44 Lietotnes Garmin GameOnTM lietosana......................................... 44 Manulas spu aktivittes reistrsana................................... 45
Kpsanas sports................................... 45 Kpsanas aktivittes telp ierakstsana....................................... 45 Klinsu kpsanas aktivittes ierakstsana....................................... 46
ii

Lietotnes Expedition palaisana............ 46 Marsruta punkta manula ierakstsana....................................... 46 Trases punktu skatsana.................. 46
Dosans medbs................................. 47 Jras aktivittes.................................... 47
Bursana............................................ 47 Halzsanas palgierce.................. 47 Halzsanas palgierces kalibrsana................................. 48 Fiksta halzsanas lea ievadsana.................................. 48 Rel vja virziena ievadsana.. 48 Padomi labk pacluma aprina panksanai................. 48 Bursanas sackstes..................... 48 Starta lnijas iestatsana............ 49 Sacensbu sksana.................... 49
dens sporta veidi............................. 50 denssporta braucienu skatsana........................................ 50
Maksersana................................... 50 Dosans maksert.......................50
Pldmaias........................................ 51 Pldmaiu informcijas skatsana........................................ 51 Pldmaias brdinjuma iestatsana.................................. 51
Enkurvieta.......................................... 52 Enkura vietas atzmsana............. 52 Enkura iestatjumi.......................... 52
Laivas elektromotora tlvadbas pults................................................... 52
Pulkstea un laivas elektromotora savienosana pr........................... 52 Slposana un ziemas sporta veidi....... 52 Nobraucienu skatsana..................... 53 rpustrases slposanas vai brauksanas ar sniega dli aktivittes reistrsana....................................... 53 Distancu slposanas jaudas dati..... 53 Golfa sple............................................. 54 Golfa sple......................................... 54 Golfa izvlne...................................... 56 Karodzia prvietosana.................... 56 Virtulais caddie................................ 57 PlaysLike attluma ikonas................ 57 PlaysLike Attluma faktori............ 57
Saturs

PlaysLike iestatjumi..................... 58 Attluma mrsana, izmantojot funkciju Touch Targeting.................. 58 Mrto sitienu skatsana................... 58
Manula sitiena mrsana.............58 Rezulttu saglabsana..................... 58
Statistikas ierakstsana................. 59 Punktu skaitsanas iestatjumi..... 59 Par punktu skaitsanu pc Steiblforda sistmas..................... 59 Vja truma un virziena skatsana... 59 Virziena uz spraudti skatsana........ 60 Pielgoto mru saglabsana.......... 60 Lielu ciparu rezms............................ 60 Vziena tempa apmcbas............... 61 Idelais vziena temps..................61 Jsu vziena tempa analze......... 62
Padomu sekvences skatsana.. 62 Lcienmeistars...................................... 62
Lciena plnosana............................ 62 Lcienu veidi...................................... 62 Lciena informcijas ievadsana...... 63 Vja informcijas ievadsana HAHO un HALO lcieniem................................. 63
Vja informcijas atiestatsana.... 63 Vja informcijas ievadsana statiskam lcienam........................... 63 Pastvgie iestatjumi........................ 64 Darbbu un lietotu pielgosana.......... 64 Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana........................................ 64 Aktivitsu secbas maia lietotu sarakst............................................. 64 Datu ekrnu pielgosana.................. 65
Kartes pievienosana aktivittei.....65 Pielgotas aktivittes izveide........... 65 Aktivitsu un lietotu iestatjumi...... 66
Aktivittes brdinjumi.................. 68 Brdinjuma iestatsana.............69
Aktivittes kartes iestatjumi........ 70 Marsrutsanas iestatjumi............ 70 ClimbPro lietosana........................ 70 Automtiskas kpsanas iespjosana.................................... 71 Satelta iestatjumi......................... 71 Segmenti........................................ 71
StravaTM segmenti...................... 72 Segmenta detau skatsana...... 72

Sacensba segment................. 72
Applied Ballistics®......................... 73
AB Synapse - Garmin lietotne............... 73 Applied Ballistics opcijas...................... 73
Sausanas apstku tr redisana......................................... 74 Vide.................................................... 74
Vides redisana........................... 74 Automtisks atjauninsanas iespjosana.................................... 74 Diapazona karte................................ 74 Diapazona kartes lauku pielgosana................................... 74 Diapazona palielinjuma redisana..................................... 74 Pamata diapazona iestatsana..... 75 Mri.................................................. 75 Mra mainsana........................... 75 Mra redisana.......................... 75 Profils................................................. 75 Cita profila atlassana................... 75 Profila pievienosana...................... 75 Profila dzsana.............................. 75 Profila datu ekrna pielgosana... 76 Lodes pasbu redisana............. 76 Saujamieroca pasbu redisana..................................... 76 Skotnj truma kalibrsana...... 76 Veikt attluma skalas koeficienta kalibrsana..................................... 76 Veikt attluma skalas koeficienta tabulas skatsana.......................... 77 Skotnj truma un temperatras tabulas redisana........................ 77 Skotnj truma un temperatras tabulas attrsana........................... 77 Applied Ballistics Terminu vrdnca.... 78
Trenii ............................................ 80
Vienotais treniu statuss...................... 80 Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi............................................. 81
Trenis pirms sacensbm................... 81 Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas......................................... 81
Fizisko vingrojumu srijas.................... 81 Vingrojumu srijas sksana............. 82

Saturs

iii

Trenia izpildes rezultts.............. 82 No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde..... 82 Dien piedvts fizisko vingrojumu srijas izpilde..................................... 83 Intervlu fizisko vingrojumu srijas sksana.............................................. 83
Intervlu fizisko vingrojumu srijas pielgosana................................... 83 Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana....................................... 84 Virtual Partner® lietosana................ 84 Trenia mra iestatsana............ 84 Ieprieksjs aktivittes rezulttu prspsana.................................... 85 Par treniu kalendru........................ 85 Garmin Connect trenia plnu izmantosana.................................. 85
Pielgoti treniu plni................ 85 PacePro Trenis.................................... 85
PacePro plna lejupielde no Garmin Connect.............................................. 86 PacePro plna izveidosana pulksten ............................................. 86 PacePro plna sksana.................... 87 Power Guide.......................................... 88 Jaudas ceveza izveide un lietosana............................................ 88
zurnli............................................ 88
Vstures izmantosana.......................... 89 Dazdu sporta veidu vsture............ 89
Persongie rekordi................................. 89 Persongo rekordu skatsana............89 Persong rekorda atjaunosana....... 89 Persongo rekordu dzsana.............. 90
Datu kopsummu skatsana.................. 90 Odometra lietosana.............................. 90 Vstures dzsana................................. 90
Izskats........................................... 90
Pulkstea skata iestatjumi.................. 90 Noklusjuma pulkstea ciparnca.... 91 Pulkstea ciparncas pielgosana... 91
Prskati.................................................. 92 Prskatu kopas skatsana................ 96 Prskatu kopas pielgosana............ 96 Prskatu mapju izveide................. 96
iv

Body Battery...................................... 97 Padomi uzlabotiem Body Battery datiem............................................ 97
Izpildes mrjumi............................... 97 Par VO2 Max. aplsm.................. 98 Iegstiet savas VO2 Max. aplses skriesanai................................... 99 Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai.......................... 99 Savu prognozto sacensbu laiku skatsana...................................... 100 Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss......................................... 100 Pulsa mainba un stresa lmenis...................................... 101 Izpildes spja............................... 101 Savas izpildes spjas skatsana.................................. 102 FTP aplsu iegsana................... 102 FTP testa veiksana.................. 103 Laktta slieksvrtba................. 103 Vadta testa veiksana, lai noteiktu laktta slieksvrtbu.............. 104 Jsu izturbas skatsana rellaik........................................ 105 Jsu jaudas lknes skatsana..... 105
Trenia statuss............................... 106 Treniu statusa lmei................ 107 Padomi trenia statusa iegsanai.................................. 107 Akt slodze................................ 107 Treniu slodzes fokuss........... 108 Slodzes koeficients................. 108 Par Training Effect................... 109 Atgsans laiks........................... 109 Atgsans sirdsdarbbas ritms......................................... 110 Aklimatizsans izpildei karstum un augstum................................ 110 Trenia statusa pauzsana un atsksana.................................... 110
Gatavba treniam........................... 111 Izturbas rezultts........................... 111 Kalna rezultts.................................112 Ritebrauksanas spjas skatsana 112 Krjumu pievienosana.................... 112 Laikapstku atrasans vietu pievienosana................................... 113
Saturs

Padomu laika zonu maias izraista noguruma prvarsanai izmantosana.................................... 113
Ceojuma plnosana lietotn Garmin Connect........................................ 113 Vadba.................................................. 114 Vadbas izvlnes pielgosana........ 117 LED signllampias izmantosana.. 118 Pielgots stroboskopisks signllampias redisana......... 118 Signllampias ekrna izmantosana.................................... 118 Garmin Pay...................................... 118 Garmin Pay maka iestatsana..... 119 Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni....................................... 119 Kartes pievienosana Garmin Pay makam......................................... 119
Garmin Pay karsu prvaldba.. 119 Garmin Pay ieejas koda maia... 120 Rta prskats....................................... 120 Rta prskata pielgosana.............. 120
Sensori un piederumi.................... 120
Loctavas ritms....................................120 Pulkstea valksana....................... 121 Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum..................................121 Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi.............. 122 Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana..................... 122 Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana................................. 122
Pulsa oksimetrs.................................. 123 Pulsa oksimetra rdjumu iegsana.......................................... 124 Pulsa oksimetra rezma iestatsana....................................... 124 Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum..................................124
Kompass............................................. 124 Kompasa virziena iestatsana........ 124 Kompasa iestatjumi....................... 125 Kompasa manula kalibrsana.. 125 Ziemeu nordes iestatsana...... 125
Altimetrs un barometrs....................... 125 Altimetra iestatjumi........................ 125

Barometrisk altimetra kalibrsana.................................. 126 Barometra iestatjumi..................... 126 Barometra kalibrsana................ 126 Vtras brdinjuma iestatsana.. 126 Bezvadu sensori.................................. 127 Bezvadu sensoru savienosana pr................................................... 129 HRM-Pro skriesanas temps un distance........................................... 130 Padomi skriesanas tempa un distances reistrsanai............... 130 Skriesanas dinamika....................... 130 Padomi saistb ar trkstosiem skriesanas dinamikas datiem..... 131 Skriesanas spks........................ 131
Skriesanas jaudas iestatjumi. 132 Varia Kameras vadbas izmantosana.................................... 132 inReach tlvadba............................ 132
inReach tlvadbas izmantosana................................ 132 VIRB tlvadba................................. 132 Sporta kameras VIRB vadba...... 133 VIRB sporta kameras prvaldba aktivittes laik............................ 133 Xero objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iestatjumi........................................ 134
Karte............................................ 134
Kartes skatsana................................. 134 Atrasans vietas saglabsana vai navisana uz atrasans vietu kart. 135 Navisana, izmantojot funkciju Man tuvum................................................. 135 Kartes iestatjumi................................ 136
Karsu prvaldba............................. 136 Karsu lejupielde ar ra kartes+ 137 TopoActive karsu lejupielde..... 137 Karsu dzsana............................. 137
Karsu noformjums........................ 138 Jras kartes iestatjumi.................. 138 Kartes datu rdsana un paslpsana. 138
Mzika......................................... 138
Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana....................................... 139

Saturs

v

Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja.. 139 Persong audio satura lejupielde... 139 Mzikas klaussans.......................... 140 Mzikas atskaosanas prvaldba.... 140 Bluetooth austiu pievienosana.........140 Audio rezma maia............................ 140
Savienojamba.............................. 141
Tlrua savienojambas iespjas...... 141 Tlrua pra savienojuma izveidosana...................................... 141 Bluetooth paziojumu iespjosana 141 Paziojumu skatsana................. 141 Ienkosa tlrua zvana saemsana.................................. 142 Atbilde uz teksta ziojumu......... 142 Paziojumu prvaldba............... 142 Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana........................................ 142 Viedtlrua savienojuma brdinjumu ieslgsana un izslgsana............... 142 Audio uzvedu atskaosana aktivittes laik............................... 143
WiFi Savienojambas funkcijas......... 143 Pievienosana WiFi tklam.............. 143
Tlrua lietotnes un datoru lietojumprogrammas.......................... 143
Garmin Connect.............................. 144 Lietotnes Garmin Connect lietosana...................................... 144 Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect.................................... 144 Garmin Connect lietosana dator........................................... 145 Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express.....145 Datu manula sinhronizcija ar Garmin Connect........................... 145
Connect IQ funkcijas....................... 145 Connect IQ funkciju lejupielde.. 145 Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru........................ 146
Lietotne Garmin Dive.......................146 Garmin ExploreTM..............................146 Lietotne Garmin Golf....................... 146

Lietotja profils............................ 146
Lietotja profila iestatsana................ 146 Dzimuma iestatjumi....................... 146
Savas fizisks formas vecuma skatsana............................................. 147 Par sirdsdarbbas ritma zonm..........147
Fizisks formas mri.................... 147 Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana....................................... 148 Atauja pulkstenim iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas.............. 148 Sirdsdarbbas ritma zonu aprini. 149 Savu spka zonu iestatsana..............149 Izpildes mrjumu automtiska noteiksana........................................... 149
Drosbas un izsekosanas funkcijas...................................... 150
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana....................................... 150 Kontaktpersonu pievienosana........... 150 Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana........................................... 151 Paldzbas pieprassana..................... 151 GroupTrack sesijas sksana.............. 152
Padomi GroupTrack sesijm.......... 152 GroupTrack iestatjumi................... 152
Veselbas un labsajtas iestatjumi.................................... 153
Automtisks mris............................ 153 Brdinjuma par kustbu izmantosana........................................ 153 Intensittes mintes........................... 153
Intensittes minsu pelnsana....... 153 Sekosana mieg.................................. 154
Automatiztas miega izsekosanas lietosana.......................................... 154
Navigcija.................................... 154
Saglabto atrasans vietu skatsana un redisana........................................... 154
Dubulta reza atrasans vietas saglabsana.................................... 154 Atsauces punkta iestatsana.............. 155 Navisana uz galapunktu................. 155

vi

Saturs

Navigsana uz interesjoso objektu............................................. 155 Navisana uz saglabts aktivittes skuma punktu................................ 156 Navigsana uz skuma punktu aktivittes laik............................... 156 Marsruta norzu skatsana............. 157 Navisana, izmantojot funkciju Skats un kustba........................................ 157 Cilvka aiz borta atrasans vietas iezmsana un navisanas sksana............................................ 157 Navigcijas aptursana...................... 157 Kursi..................................................... 157 Kursa izveide un sekosana jsu ierc................................................. 158 Apa marsruta kursa veidosana..... 158 Kursa veidosana lietotn Garmin Connect............................................ 158
Kursa nostsana uz ierci...........159 Kursa informcijas skatsana vai redisana....................................... 159 Cea punkta plnosana....................... 159 Navigcijas iestatjumi....................... 159 Navisanas datu ekrnu pielgosana..................................... 160 Kursa shmas iestatsana.............. 160 Navigcijas brdinjumu iestatsana....................................... 160
Jaudas prvaldnieka iestatjumi... 160
Enerijas tauptja funkcijas pielgosana......................................... 161 Barosanas rezma maia.................... 161 Barosanas rezmu pielgosana......... 161 Barosanas rezma atjaunosana......... 162
Sistmas iestatjumi..................... 162
Laika iestatjumi.................................. 163 Laika brdinjumu iestatsana........ 163 Laika sinhronizsana...................... 163
Ekrna iestatjumu maia................... 164 Miega rezma pielgosana................. 164 Karsto taustiu pielgosana.............. 164 Mrvienbu mainsana........................ 165 Ierces informcijas skatsana........... 165
E-etieti reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana. 165

Informcija par ierci.....................165
Par AMOLED tehnoloijas displeju.... 165 Pulkstea uzlde................................. 166 Specifikcijas...................................... 167
Akumulatora informcija................ 168 Ierces apkope..................................... 169
Pulkstea trsana........................... 169 QuickFit® saisu maia....................... 169 pasi gara siksnia nirsanai................ 170 Metla pulkstea siksnias pielgosana......................................... 170 Datu prvaldba................................... 170
Failu dzsana.................................. 170
Traucjummeklsana................... 170
Produkta atjauninjumi...................... 170 Papildu informcijas iegsana...........170 Mana ierce ir nepareiz valod......... 171 Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni?............................................ 171 Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni.............................................. 171 Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?................. 171 Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni.............................................. 171 Mzika prtrauc skant vai austias zaud savienojumu............................. 172 Pulkstea restartsana.......................172 Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana........................................ 172 Nirsana................................................ 172
Audu slodzes atiestatsana............ 172 Virsmas spiediena atiestatsana.... 172 Padomi akumulatora darbbas laika maksimizsanai.................................. 173 Satelta signlu iegsana................... 173 GPS satelta uztversanas uzlabosana...................................... 173 Aktivittes temperatras rdjums nav preczs................................................. 173 Aktivitsu izsekosana......................... 174 Mans sou skaits nesiet preczs... 174 Sou skaits man pulksten un man Garmin Connect kont neatbilst.... 174 Uzkpto stvu skaits siet nepreczs......................................... 174

Saturs

vii

Pielikums..................................... 175
Datu lauki............................................. 175 Krsu mraparti un skriesanas dinamikas dati..................................... 190
Saskares ar zemi laika balansa dati................................................... 191 Vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta dati................................ 191 VO2 Max. standarta parametri........... 192 FTP novrtjumi.................................. 192 Izturbas rezulttu vrtjumi.............. 193 Riteu lielums un apkrtmrs............ 194 Simbolu defincijas............................. 194

viii

Saturs

Ievads
BRDINJUMS Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju. Pirms skat vai prveidojat jebkuru treniu programmu, vienmr konsultjieties ar rstu.
Darba sksana
Izmantojot pulksteni pirmo reizi, jums ir jizpilda ss darbbas, lai iestattu ierci un iepaztos ar pamata funkcijm. 1 Nospiediet LIGHT, lai ieslgtu pulksteni (Ierces prskats, 1. lappuse). 2 Lai veiktu skotnjo iestatsanu, izpildiet ekrn redzams nordes.
Skotnjs iestatsanas laik varat izveidot tlrua pra savienojumu ar pulksteni, lai saemtu paziojumus, sinhroniztus savas aktivittes un veiktu citas darbbas (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse). Ja prejat no saderga pulkstea, varat migrt pulkstea iestatjumus, saglabtos kursus un citus iestatjumus, kad savienojat jauno Descent pulksteni ar tlruni. 3 Uzldjiet pulksteni (Pulkstea uzlde, 166. lappuse). 4 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 36. lappuse).
Ierces prskats

Skrienekrns · pieskarieties, lai izvltos opciju izvln. · Turiet nospiestus pulkstea ciparncas datus, lai atvrtu prskatu vai funkciju.
PIEZME. s funkcija nav pieejama viss pulkstea ciparncs. · Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa prskatu kopu un izvlnm. · Pavelciet pa labi, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. · Aizsedziet ekrnu ar plaukstu, lai atgrieztos pulkstea ciparnc un samazintu displeja spilgtumu. LIGHT · nospiediet, lai ieslgtu ierci. · Nospiediet, lai izgaismotu ekrnu. · Divreiz tri nospiediet, lai ieslgtu signllampiu. · Turiet nospiestu, lai skattu vadbas izvlni. UP·MENU · nospiediet, lai ritintu pa prskatu kopu un izvlnm.

Ievads

1

· Turiet nospiestu, lai skattu izvlni. DOWN · nospiediet, lai ritintu pa prskatu kopu un izvlnm. · Turiet nospiestu, lai skattu mzikas vadbu jebkur ekrn. START·STOP · nospiediet, lai izvltos opciju izvln. · Nospiediet, lai skattu aktivitsu sarakstu un sktu vai apturtu aktivitti. BACK·LAP · nospiediet, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. · Nospiediet, lai ieraksttu distanci, atptu vai preju dazdu sporta veidu aktivittes laik. · Turiet nospiestu, lai jebkur ekrn skattu nesen izmantoto lietotu sarakstu.
Skrienekrna iespjosana un atspjosana
· Turiet nospiestu DOWN un START. · Turiet nospiestu LIGHT un atlasiet . · Turiet nospiestu MENU, atlasiet Sistma > Pieskarieties un atlasiet kdu opciju.
Pulkstea lietosana
· Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni (Vadba, 114. lappuse). Vadbas izvlne nodrosina tru piekuvi biezi lietotm funkcijm, piemram, netraucsanas rezma ieslgsanai, atrasans vietas saglabsanai vai pulkstea izslgsanai.
· No pulkstea ciparncas nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu prskatu kopu (Prskati, 92. lappuse). · Pulkstea ciparnc nospiediet START, lai sktu aktivitti, vai atveriet lietotni (Aktivittes un lietotnes,
36. lappuse). · Turiet nospiestu MENU, lai pielgotu pulkstea ciparncu (Pulkstea ciparncas pielgosana, 91. lappuse),
pielgotu iestatjumus (Sistmas iestatjumi, 162. lappuse), savienotu pr bezvadu sensorus (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse) un vairk.
Lietotja datu notrsana, izmantojot Kill Switch funkciju
Izslgsanas funkcija funkcija tri noem visus saglabtos lietotja ievadtos datus un atiestata visus iestatjumus uz rpncas noklusjuma vrtbm. 1 Pielgojiet pogu vai pogu kombinciju funkcijai Izslgsanas funkcija (Karsto taustiu pielgosana,
164. lappuse). 2 Turiet nospiestu pielgoto pogu vai pogu kombinciju, lai aktiviztu Izslgsanas funkcija funkciju.
IETEIKUMS. varat nospiest jebkuru pogu, lai atceltu Izslgsanas funkcija funkciju 10 sekunzu atpakaskaitsanas laik. Pc 10 sekundm pulkstenis dzs visus lietotja ievadtos datus.

2

Ievads

Nirsana
Brdinjumi attiecb uz nirsanu
BRDINJUMS · Ss ierces funkcijas, kas attiecinmas uz nirsanu, drkst izmantot tikai sertificti densldji. So ierci nedrkst
izmantot k atsevisu nirsanas datoru. Ja ierc netiek ievadta pareiza ar nirsanu saistt informcija, var tikt izraista smagu traumu gsana vai nves iestsans. · Nodrosiniet, lai js pilnb izprastu savas ierces lietosanu, displejus un ierobezojumus. Ja rodas jautjumi saistb ar so pamcbu vai ierci, pirms ss ierces izmantosanas nirsan noteikti atrisiniet visas neskaidrbas. Vienmr atcerieties, ka esat atbildgs pats par savu drosbu. · Visiem nirsanas profiliem pastv dekompresijas slimbas (decompression illness -- DCI) risks ar tad, ja rkojaties atbilstosi nirsanas plnam, kas nodrosints nirsanas tabuls vai nirsanas ierc. Neviena procedra, nirsanas ierce vai nirsanas tabula nenovrs DCI vai skbeka toksiskuma iespjambu. Cilvka fizioloisks patnbas var bt atsirgas katru dienu. S ierce nevar emt vr sdas atsirbas. Lai samazintu DCI risku, tiek strikti ieteikts ievrot ss ierces nodrosintos ierobezojumus. Pirms nirsanas ir jvrsas pie rsta, lai noskaidrotu sava veselbas stvoka piemrotbu nirsanai. · Nirsanas dators var aprint jsu gaisa patrii virs dens virsmas (surface air consumption rate -- SAC) un atlikuso elposanas laiku (air time remaining -- ATR). Sie aprini ir aptuvenas prognozes un nedrkst uz tiem paauties k uz viengo informcijas avotu. · Vienmr jizmanto rezerves instrumenti, tostarp dziuma mrtjs, iegremdjams manometrs un taimeris vai pulkstenis. Nirstot ar so ierci, jbt pieejamm dekompresijas tabulm. · Pirms nirsanas veiciet drosbas prbaudes, piemram, ierces pareizas darbbas un iestatjumu prbaudi, displeja darbbas prbaudi, akumulatora lmea prbaudi, spiediena balon prbaudi un burbuu prbaudes, lai noteiktu, vai caurulm nav scu. · Ja nirsanas dator tiek pardts brdinjums par spiedienu balon, nekavjoties prtrauciet nirsanu un atgriezieties ldz dens virsmai. S brdinjuma ignorsanas rezultt ir iespjama smagu traumu gsana vai nves iestsans. · So ierci nedrkst kopgot vairki lietotji nirsanas nolkiem. densldju profili ir specifiski attiecgajiem lietotjiem un cita densldja profila izmantosana var izraist informcijas neatbilstbas, kuru rezultt ir iespjama traumu gsana vai nves iestsans. · Ar drosbu saisttu iemeslu d nekd gadjum nedrkst nirt vienatn. Nirstiet kop ar prinieku. Ar pc nirsanas ilgstoss laiks ir jpavada kop ar citiem, jo dekompresijas slimbas (DCI) iestsans var bt kavta, k ar to var izraist aktivittes rpus dens. · S ierce nav paredzta komercilas vai profesionlas nirsanas aktivittm. T ir paredzta tikai brv laika pavadsanas nolkiem. Komercilas vai profesionlas nirsanas aktivittes var bt saisttas ar nirja atrasanos liel dzium un pakausanu ekstremliem apstkiem, kas palielina DCI risku. · Nenirstiet ar gzi, ja neesat persongi prbaudjis ts saturu un ievadjis analizto vrtbu ierc. Ja balona saturs netiek prbaudts un attiecgs gzes vrtbas netiek ievadtas ierc, nirsanas plnosanas informcija nav pareiza un var izraist nopietnas traumas vai nvi. · Nirsana, izmantojot vairku gzu maisjumu, rada daudz lielku risku nek nirsana, izmantojot vienas gzes maisjumu. Ar vairku gzu maisjumiem saisttas kdas var izraist nopietnas traumas vai nves iestsanos. · Raiduztvrjs nav skbeklim trts izstrdjums. Sis raiduztvrjs nav piemrots skbeka koncentrcijm kas prsniedz 40%. · Vienmr nodrosiniet drosu iznirsanu. Strauja iznirsana palielina DCI risku. · Atspjojot ss ierces dekompresijas blosanas funkciju, var tikt palielints DCI risks, kas var izraist traumas vai nves iestsanos. Atspjojot so funkciju, js uzematies pilnu atbildbu par to. · Nepieciesamas dekompresijas pauzes ignorsanas rezultt ir iespjama smagu traumu gsana vai nves iestsans. Nekd gadjum neuznirstiet augstk par nordto dekompresijas pauzes dziumu. · Vienmr ievrojiet 3 mintes ilgu drosbas pauzi dzium starp 3 un 5 metriem (9,8 un 16,4 pdm) ar tad, ja dekompresijas pauze nav nepieciesama.

Nirsana

3

· Iercm, kas atbalsta nirsanas gatavbas funkciju, s funkcija aprina nirsanas gatavbas rdtjus, pamatojoties uz ierobezotu faktoru kopumu, un nemra, vai jums ir vai nav drosi nirt. Nirjs pats ir atbildgs par to, lai novrttu savu sagatavotbu nirsanai, k ar plnotu un drosi veiktu nirsanu. Pretj gadjum var notikt negadjums, kas var izraist nopietnus miesas bojjumus vai nvi.
Nirsanas brdinjumi
UZMANBU · Nirsanas ziojumapmaiai nepieciesama redzambas lnija starp diviem sadergiem uztvrjiem ar
jaunkajm sadergajm programmatras versijm. Izmantojot so funkciju, datu nostsana starp densldjiem var aizemt ldz 45 sekundm. S ir papildu funkcija, uz kuru nevajadztu paauties k uz metodi, lai saemtu paldzbu rkrtas situcijs, un tai nevajadztu aizstt tradicionlos nirsanas drosbas rkus un procedras. · Ierces ziojumapmaias un/vai atrasans vietas izsekosanas diapazons un pieejamba ir atkarga no sadergo iercu tipa, ar kurm s ierce sazins. Lai iegtu informciju par savietojambu, skatiet ss ierces lietotja rokasgrmatu.
Nirsanas rezmi
Ierce Descent atbalsta sesus nirsanas rezmus. Katram nirsanas rezmam ir cetras fzes: nirsanas prieksprbaude, virsmas rdjums, nirsanas laik un pc nirsanas. Pirms nirsanas prbaudes laik varat apstiprint nirsanas iestatjumus pirms nirsanas skuma (Nirsanas iestatsana, 5. lappuse). Virsmas fz tiek pardti nirsanas rezma datu ekrni (Nirsanas datu ekrni, 13. lappuse). Nirsanas fz tiek rdti dati par notiekoso nirsanu, bet citas pulkstea funkcijas, piemram, GPS, ir atspjotas (Dosans nirt, 18. lappuse). Prskatsanas pc nirsanas laik varat apskatt pabeigts nirsanas kopsavilkumu (Nirsanas zurnla prskata skatsana, 24. lappuse). Viena gze: sis rezms paldz nirt ar vienas gzes maisjumu. K rezerves gzes var iestatt maksimums
11 papildu gzes. Vairkas gzes: sis rezms auj konfigurt vairku gzu maisjumus un prslgt gzes nirsanas laik. Skbeka
saturu var iestatt 5­100%. Sis rezms atbalsta vienu pamatgzi un maksimums 11 papildu gzes k dekompresijas vai rezerves gzes. PIEZME. rezerves gzes netiek lietotas aprinos bez dekompresijas ierobezojuma (no-decompression limit -- NDL) un laika ldz dens virsmai (time to surface -- TTS) dekompresijas aprinos, ldz tiek aktiviztas nirsanas laik. Sl.re.skb.s.: sis nirsanai ar slgtu reeneratvu skbeka sistmu (CCR) paredztais rezms auj konfigurt divus (PO2) iestatjumu, slgta kontra (CC) atsaidtjgzu un vaja kontra (OC) dekompresijas un rezerves gzu parcilos spiedienus. Mraparts: sis rezms auj nirt, izmantojot zem dens pavadt laika taimera pamatfunkcijas. PIEZME. pc nirsanas mraparta rezm so ierci 24 stundu period var izmantot tikai mraparta vai elpas aiztursanas rezm. Elposanas aptursana: sis rezms auj nirt bez elposanas apartiem, izmantojot elpas aiztursanai specifiskus nirsanas datus. Sim rezmam ir lielks datu atsvaidzinsanas biezums. Sekosana elposanas aptur.: sis rezms ir ldzgs nirsanas rezmam Elposanas aptursana, bet ir pasi paredzts zemdens medniekiem. Saj rezm ir atspjoti sksanas un beigu signli.
Baseina nirsanas rezma izmantosana
Kad ierc ir aktivizts baseina nirsanas rezms, audu slodzes un dekompresijas blosanas funkcijas darbojas normli, bet nirsanas netiek saglabtas nirsanas zurnl. 1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet . Baseina nirsanas rezms automtiski izsldzas pusnakt.

4

Nirsana

Nirsanas iestatsana
Nirsanas iestatjumus var pielgot atbilstosi savm vajadzbm. Ne visi iestatjumi ir attiecinmi uz visiem nirsanas rezmiem. Iestatjumus ar var redit pirms nirsanas skuma. Turiet nospiestu MENU un atlasiet Nirsanas iestatsana. Gzes: iestata gzes maisjumus, kas tiek izmantoti nirsanas ar gzi rezmos (Elposanas gzu uzstdsana,
6. lappuse). Katram nirsanas rezmam var bt ldz divpadsmit gzm. Nirsanas tkls un gaisa integr.: auj savienot pr Descent raiduztvrjus un konfigurt datu ekrnus (Gaisa
iekausana, 10. lappuse). Piesardzbas metode: iestata piesardzbas lmeni dekompresijas apriniem. Augstks piesardzbas lmenis
nodrosina sku laiku dzelm un ilgku uznirsanu. Opcija Pielgots auj iestatt pielgotu pakpeniskuma koeficientu. PIEZME. pirms ievadt pielgotu konservatvisma lmeni, prliecinieties, ka saprotat gradienta faktorus. dens veids: auj atlast dens veidu. PO2: nosaka skbeka parcil spiediena (PO2) robezvrtbas bros maksimlajam darbbas dziumam (MOD), dekompresijas, brdinjumu un kritisko brdinjumu gadjum (PO2 slieksvrtbu iestatsana, 8. lappuse). Scuba brdinjumi: auj iestatt pielgotus brdinjumus nirsanai ar gzi (Pielgoti nirsanas brdinjumi, 7. lappuse). Apnojas brdinjumi: auj iestatt pielgotus brdinjumus apnojas nirsanas gadjumiem (Pielgoti nirsanas brdinjumi, 7. lappuse). Displeja iestatjumi: auj iespjot vai atspjot Lielie skaiti rezmu un pielgot datu ekrnus katram nirsanas rezmam (Nirsanas datu ekrni, 13. lappuse). Dek. apst.: auj maint drosbas pieturas ilgumu. Pd. dekompr. pietura: auj iestatt pdjs dekompresijas pieturas dziumu. Nirsanas beigsanas aizkave auj iestatt laiku, ldz ierce beidz un saglab nirsanu pc iznirsanas. CCR iestatjuma punkti: auj iestatt augstas un zemas PO2 vrtbas iestatjuma punktus slgtas reeneratvas skbeka sistmas (CCR) nirsanm (CCR robezvrtbu iestatsana, 9. lappuse). Nirsanas scei: auj piesirt pogu sasnes izmantosanai nirsanas laik. Papildu iestatjumi: auj pielgot papildu nirsanas rezma iestatjumus (Nirsanas rezma papildu iestatjumi, 6. lappuse).

Nirsana

5

Nirsanas rezma papildu iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Nirsanas iestatsana > Papildu iestatjumi. Lai ritintu, divreiz pieskarieties: auj divreiz pieskarties iercei, lai ritintu nirsanas datu ekrnos. Ja pamant
nejausu ritinsanu, varat izmantot opciju Jutba, lai pielgotu reakcijas trumu. Taustis UZ AUGSU: auj iespjot vai atspjot pogu UP nirsanas laik, lai novrstu nejausu pogas nospiesanu. Klusa nirsana: auj atspjot visus signlus un vibrcijas brdinjumiem nirsanas aktivitsu laik. Sirdsdarbbas ritms: auj ieslgt vai izslgt sirdsdarbbas ritma monitoru nirsanas laik. Opcija Saglabtie
tauvas dati auj ieslgt krskurvja sirdsdarbbas ritma monitoru, piemram, HRM-ProTM srijas piederumu, kas saglab sirdsdarbbas ritma datus ar nirsanu. Pc nirsanas pabeigsanas varat skatt krskurvja sirdsdarbbas ritma monitora datus Garmin DiveTM lietotn. Kompass: auj kalibrt un iestatt nirsanas kompasa ziemeu atskaites punktu (Kompasa manula kalibrsana, 125. lappuse). Laiks, cik nedrkst lidot: auj iestatt lidojuma aizlieguma atpakaskaitsanas taimera rezmu (Laiks, cik ilgi pc nirsanas nedrkst lidot, 9. lappuse). Satelti: iestata sateltu sistmu, kas tiks izmantota nirsanas ieejas un izejas vietm katr nirsanas rezm (Satelta iestatjumi, 71. lappuse). Vienbas: iestata attluma, dziuma un tvertnes spiediena mrvienbas nirsanai. Dekompresijas blosana: auj atslgt dekompresijas blosanas funkciju. S funkcija novrs vienas gzes, vairku gzu un CCR nirsanu 24 stundas, ja js prkpjat dekompresijas augsjo robezu ilgk par trim mintm. PIEZME. pc dekompresijas augsjs robezas prkpsanas joprojm varat atslgt dekompresijas blosanas funkciju.
Elposanas gzu uzstdsana
Katram nirsanas rezmam var ievadt ldz divpadsmit gzm. Dekompresijas aprinos ir iekautas dekompresijas gzes, bet nav iekautas rezerves gzes. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > Gzes. 3 Atlasiet nirsanas rezmu. 4 Atlasiet pirmo gzi sarakst.
Vienas gzes vai vairku gzu nirsanas rezmos s ir apaksj gze. Slgtas des atkrtotas elpas (CCR) nirsanas rezmam s ir atsaidsanas gze. 5 Atlasiet Skbeklis un ievadiet skbeka procentulo daudzumu gzu maisjum. 6 Atlasiet Hlijs un ievadiet hlija procentulo daudzumu gzu maisjum. Ierce aprina atlikuso procentulo dau k slpeka saturu.. 7 Nospiediet BACK. 8 Atlasiet opciju: PIEZME. ne visas opcijas ir pieejamas visos nirsanas rezmos. · Atlasiet Pievienot rezervi un ievadiet skbeka un hlija procentulo daudzumu rezerves gzei. · Atlasiet Piev. jaunu ievadiet skbeka un hlija procentulo daudzumu un atlasiet Rezms, lai iestattu
paredzto gzes lietojumu, piemram, dekompresijai vai rezervei. PIEZME. vairku gzu nirsanas rezmam varat izvlties Iestatt k izmantojamo gzi, lai iestattu dekompresijas gzi k paredzto gzi nolaisans laik.

6

Nirsana

Pielgoti nirsanas brdinjumi
Varat iestatt pielgotus nirsanas brdinjumus, lai paldztu jums trenties konkrta mra sasniegsanai vai lai uzlabotu jsu izpratni par apkrtjo vidi.

Brdinjuma nosaukums

Nirsanas rezms

Apraksts

Dziums

Viena gze, vairkas gzes, CCR, mrierce, apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts, kad tiek sasniegts izvl tais dziums.

Liels trums

Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts, kad vertiklais trums prsniedz izvlto trumu.

Neliels trums

Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts, kad vertiklais trums samazins zem izvlt truma.

Neitrla peldspja Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts, kad tiek sasniegts izvl tais dziums.

Virsmas taimeris Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts, kad beidzas izvltais laika intervls.

Mra dziums

Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts, kad tiek sasniegts izvl tais dziums.

Laiks

Viena gze, vairkas gzes, CCR, mrierce, apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts, kad beidzas izvltais laika intervls.

Variometrs

Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums tiek pardts katru reizi, kad tiek sasniegts izvltais dziuma intervls.

Skt

Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums pards, kad skat nirsanu.

Apturt

Apnoja vai apnojas medbas.

Brdinjums pards, kad prtraucat nirsanu.

Nirsana

7

Pielgota nirsanas brdinjuma iestatsana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Scuba brdinjumi. · Atlasiet Apnojas brdinjumi. 4 Atlasiet opciju: · Atlasiet Pievienot brdinjumu, lai pievienotu jaunu brdinjumu. · Atlasiet brdinjuma nosaukumu, lai reditu esosu brdinjumu. 5 Ja nepieciesams, iespjojiet brdinjumu. 6 Atlasiet opciju: PIEZME. ne visas opcijas visiem brdinjumu veidiem ir pieejamas. · Atlasiet Dzi., lai nordtu dziumu, kur jiedarbina brdinjums. · Atlasiet Laiks, lai nordtu laika intervlu, kur jiedarbina brdinjums. · Atlasiet trums, lai nordtu vertikl truma slieksni, pie kura jiedarbina brdinjums.
PIEZME. varat iestatt, lai brdinjums ieslgtos, kad vertiklais trums prsniedz atlasto trumu vai kst mazks par to. · Atlasiet Intervls, lai nordtu, vai brdinjumam jiedarbojas vienreiz vai ar atkrtotu intervlu. · Atlasiet Virziens, lai nordtu, vai brdinjumam jbt iespjotam pieaugosam, sarkosam vai abiem. · Atlasiet Nirsanas veidi, lai nordtu, kuros nirsanas rezmos jauj iedarbint brdinjumu. · Atlasiet Skaa un vibr., lai iestattu brdinjuma signlu, vibrciju vai nevienu no siem iestatjumiem. · Atlasiet Uznirstoss, lai iespjotu brdinjuma uznirstoso paziojumu. · Atlasiet Prieksskatjuma brdinjums, lai redztu, k brdinjums pards un izklauss nirsanas laik.
PO2 slieksvrtbu iestatsana
Varat konfigurt skbeka parcil spiediena (PO2) brdinjuma ziojumu robezvrtbas bros. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > PO2. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet MOD/Deco PO2, lai iestattu maksimlo darbbas dziumu (MOD) un dekompresijas PO2 slieksvrtbu plnotajai grunts gzei, pirms skt pacelsanos un prslgties uz dekompresijas gzi ar augstko skbeka procentulo saturu. PIEZME. pulkstenis neprsldz gzes automtiski. Jums gze jatlasa.
· Atlasiet PO2 brdinjums, lai iestattu augstko skbeka koncentrcijas slieksni, kuru jums ir rti sasniegt. · Atlasiet PO2 kritisks, lai iestattu maksimlo skbeka koncentrcijas slieksni, kas jsasniedz. 4 Ievadiet vrtbu. Ja nirsanas laik sasniedzat PO2 kritisks robezvrtbu, pulkstenis parda brdinjuma ziojumu (Nirsanas brdinjumi, 29. lappuse).

8

Nirsana

CCR robezvrtbu iestatsana
Varat konfigurt augst un zem skbeka daj spiediena (PO2) robezvrtbas slgts des atkrtotas elpas (CCR) nirsanai. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > CCR iestatjuma punkti. 3 Atlasiet opciju:
· Lai konfigurtu zemko PO2 robezvrtbu, atlasiet Zems iestatjuma punkts. · Lai konfigurtu augstko PO2 robezvrtbu, atlasiet Augsts iestatjuma punkts. 4 Atlasiet Rezms. 5 Atlasiet opciju: · Lai automtiski maintu robezvrtbu atkarb no jsu pasreizj dziuma, atlasiet Automtiski.
PIEZME. piemram, ja nolaizaties caur augsto robezvrtbas dziumu vai paceaties caur zemo robezvrtbas dziumu, PO2 slieksvrtba prsldzas attiecgi uz augsto vai zemo robezvrtbu. Automtiskajiem robezvrtbu dziumiem jbt vismaz 6,1 m (20 pdu) attlum vienam no otra. · Lai nirsanas laik manuli maintu robezvrtbas, atlasiet Manuls. PIEZME. ja manuli maint robezvrtbas 1,8 m (6 pdu) attlum no automtisks prslgsans dziuma, automtisk robezvrtbu prslgsana ir atspjota ldz brdim, kad esat vairk nek 1,8 m (6 pdas) virs vai zem automtisks prslgsans dziuma. Tas novrs neparedztu robezvrtbu prslgsanos. 6 Atlasiet PO2 un ievadiet vrtbu. 7 Ja nepieciesams, atlasiet Dzi. un ievadiet dziuma vrtbu automtiskai robezvrtbas maiai.

Laiks, cik ilgi pc nirsanas nedrkst lidot
Pc nirsanas var nkties nogaidt vairkas stundas, pirms ir drosi lidot ar lidmasnu. Lai nordtu atlikuso lidojumu aizlieguma laiku, pards pulkstea noklusjuma ciparnc kop ar bezlidojuma laika aplsi stunds (Noklusjuma pulkstea ciparnca, 91. lappuse). Skku informciju par virsmas intervla prskatu varat apskatt (Laika virs dens prskata skatsana, 23. lappuse). IETEIKUMS. varat pievienot lidojumu aizlieguma indikatoru pielgotai pulkstea ciparncai (Pulkstea ciparncas pielgosana, 91. lappuse). Turiet nospiestu MENU un atlasiet Nirsanas iestatsana > Papildu iestatjumi > Laiks, cik nedrkst lidot.

Rezms Laiks, cik nedrkst lidot

Nirsanas veids

Laiks, cik ilgi pc nirsanas nedrkst lidot

Standarta vai 24 stundas

Nirsanas ilgums 3 mintes vai mazk vai dziums 5 m (15 pdas) vai mazk.

0 stundas

Standarta

Nirsana bez dekompresijas vairk nek 48 stundas pc ieprieksjs nirsanas.

12 stundas

Standarta

Vairkas nirsanas bez dekompresijas 48 stundu laik.

18 stundas

Standarta

Nirsana ar pabeigtu dekompresijas apstsanos.

24 stundas

24 stundas

Nirsana bez mrjumiem, kas nav pretrun dekompresijas plnam.

24 stundas

Standarta vai 24 stundas

Mrinstrumentu nirsana vai nirsana, kas ir pretrun dekompresijas plnam.

48 stundas

Nirsana

9

Gaisa iekausana
Descent Mk3i pulksteni var izmantot kop ar pr savienotu Descent raiduztvrju, lai redztu spiedienu tvertn, dziumu, paredzamo atlikuso gaisa laiku un paredzamo gzes patriu. Varat ar skatt informciju par spiedienu balon un akumulatora statusu attiecb uz ldz pat cetriem citiem nirjiem sav grup. Papildu informciju par Descent raiduztvrju skatiet ierces pasnieka rokasgrmat.
Raiduztvrja modinsana no zemas jaudas rezma
Ieprieks nelietots raiduztvrjs pc noklusjuma darbojas mazas jaudas rezm. Lai izveidotu pra savienojumu un izveidotu savienojumu ar raiduztvrju, tas ir juzmodina no zemas jaudas rezma.
Atlasiet opciju: · Uzstdiet raiduztvrju uz pirms pakpes regulatora un pakpeniski atveriet balona vrstu, lai radtu
spiedienu regulator. PIEZME. s opcija nav pieejama Bluetooth® savienosanai pr. Bluetooth tehnoloija ir atspjota, ja raiduztvrjs ir zem spiediena. · Pagrieziet akumulatora vciu pretji pulksterdtju kustbas virzienam par 270 grdiem, pagaidiet 30 sekundes, pc tam pagrieziet akumulatora vciu pulksterdtju kustbas virzien, ldz tas ir nostiprints. PIEZME. pirms atgriesans zemas jaudas patria rezm raiduztvrjs divas mintes ir nomod. Raiduztvrjs atskao signlu, kad tas pamostas no zema enerijas patria rezma un ir gatavs savienoties ar jsu Descent pulksteni (Raiduztvrja savienosana pr ar Descent pulksteni, 10. lappuse) vai tlruni.
Raiduztvrja savienosana pr ar Descent pulksteni
Pirms pirmo reizi izmantojat raiduztvrju, tas ir jsavieno pr ar sadergu Descent pulksteni, izmantojot ANT® tehnoloiju. 1 Uzmodiniet raiduztvrju no zemas jaudas rezma (Raiduztvrja modinsana no zemas jaudas rezma,
10. lappuse). 2 Sav Descent pulksten nospiediet un turiet MENU, un atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa
integr. > Devji > Piev. jaunu. Pulkstenis sk meklsanu un parda tuvum esoso raiduztvrju sarakstu. 3 Raiduztvrju sarakst atlasiet pr savienojam raiduztvrja ID. Raiduztvrja ID ir uzdrukts uz korpusa. 4 Atlasiet opciju: · Lai pievienotu savu raiduztvrju, atlasiet Mana tvertne un ievadiet raiduztvrja ID. · Lai pievienotu cita nirja raiduztvrju, atlasiet Cits nirjs. Kad pr savienosanas process ir pabeigts, raiduztvrjs sk stt datus, un tas ir gatavs lietosanai nirsanas laik. Nkamaj reiz, kad raiduztvrjs un pulkstenis bs ieslgti un atradsies bezvadu sakaru diapazon, tie automtiski izveidos savienojumu, kad sksit nirsanu. Ja nirstat grup, pr ar pulksteni varat savienot ldz pat 8 Descent raiduztvrjiem.
Nirsanas tkla un gaisa integrcijas iestatjumi
Pr savienoto raiduztvrju iestatjumus var pielgot pirms nirsanas. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa integr.. Devji: auj pielgot pr savienoto raiduztvrju iestatjumus. (Raiduztvrja iestatjumi, 12. lappuse) Zemviu funkcijas: auj iespjot vai atspjot SubWaveTM funkcijas, piemram, ziojumapmaiu. Displeja iestatsana: auj pielgot, kuri pr savienotie raiduztvrji pards primraj nirsanas datu ekrn
nirsanas laik (Nirsanas laik skatmo raiduztvrju atlase, 12. lappuse), un maint gzes patria normu raiduztvrjiem (Gzes patria normas metrikas atlase, 12. lappuse). Savienojuma brdinjums: iespjo vai atspjo brdinjumus, kad pr savienotie raiduztvrji savienojas un atvienojas.

10

Nirsana

Nirja ziojumu stsana
UZMANBU Nirsanas ziojumapmaiai nepieciesama redzambas lnija starp diviem sadergiem uztvrjiem ar jaunkajm sadergajm programmatras versijm. Izmantojot so funkciju, datu nostsana starp densldjiem var aizemt ldz 45 sekundm. S ir papildu funkcija, uz kuru nevajadztu paauties k uz metodi, lai saemtu paldzbu rkrtas situcijs, un tai nevajadztu aizstt tradicionlos nirsanas drosbas rkus un procedras.
Kad ir pra savienojums ar sadergu Descent raiduztvrju, varat stt ieprieks iestattus ziojumus citiem nirsanas tkla dalbniekiem ldz pat 30 m (98 pdu) attlum. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Ziojumi. 3 Nospiediet DOWN.
IETEIKUMS. lai ritintu pdjos ziojumus, varat nospiest UP. 4 Atlasiet ziojumu. 5 Ja nepieciesams, atlasiet samju.
Nirja paldzbas pieprassana
BRDINJUMS S ir papildu funkcija, un uz to nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Jsu ierce nevar sazinties ar avrijas dienestiem jsu vrd.
Ja nirsanas laik nonkat nelaim, varat nostt ziojumu ar lgumu paldzt citiem nirsanas tkla dalbniekiem. 1 Turiet nospiestu LIGHT, ldz saemat uzaicinjumu to atbrvot, lai saemtu paldzbu.
Pc sas atpakaskaitsanas ik pc divm mintm tiks nostts paldzbas pieprasjums. Descent Mk3i - 51 mm modeos pulkstea lukturtis pulksten ar mirgo, izmantojot avrijas rezmu. 2 Ja nepieciesams, turiet nospiestu LIGHT, lai atceltu paldzbas pieprasjumu. Prjiem nirsanas tkla dalbniekiem tiek nostts ziojums, kur nordts, ka ar jums viss ir krtb.

Nirsana

11

Raiduztvrja iestatjumi
Pr savienoto raiduztvrju iestatjumus var pielgot pirms nirsanas. Nospiediet un turiet MENU, atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa integr. > Devji, un atlasiet raiduztvrju. Statuss: iespjo savienojumu ar raiduztvrju un parda pasreizjo savienojuma statusu. Savienotie raidtji
nirsanas laik parda datus un var stt vai saemt ziojumus. Novietojums: nosaka raiduztvrja atrasans vietu k savu vai cita nirja balonu. Publisk balona nosaukums: auj jums piesaistt savam raiduztvrjam nosaukumu, kas bs redzams jsu
tklam. PIEZME. ja pielgojat so nosaukumu, sarakst tiek pardta vl viena iespja, lai dzstu nosaukumu. Segvrds: auj saistt segvrdu ar cita nirja raiduztvrju, kas bs redzams nirsanas datu ekrnos. Sis iestatjums nemaina nosaukumu, kas tiek pardts citiem nirjiem. PIEZME. ja pielgojat so nosaukumu, sarakst tiek pardta vl viena iespja, lai dzstu nosaukumu. Noteikt: atskao signlu atlastaj pr savienotaj raiduztvrj. Tas paldz identifict raiduztvrju bez nepieciesambas skatt uz raiduztvrja korpusa uzdrukto raiduztvrja ID. Darba spiediens: iestata pilna balona spiedienu. So vrtbu izmanto, lai noteiktu manometra augsjo robezu un aprintu elposanas mintes tilpumu (RMV) baloniem, kuros izmanto PSI vienbas. Rezerves spiediens: iestata rezerves spiediena robezvrtbas un pulksten rdmos kritisk spiediena brdinjumus. Skaums: auj ievadt gaisa tilpumu balon. Ja raiduztvrjs tiek prvietots uz atsirga lieluma balonu, varat izmantot opciju Atiestatt tilpumu. PIEZME. s vrtba ir nepieciesama, lai aprintu tilpuma virsmas gaisa patriu (SAC) un elposanas mintes tilpumu (RMV) (Gzes patria normas metrikas atlase, 12. lappuse). SAC/RMV/ATR: nodrosina raiduztvrja iekausanu gaisa patria rpus dens (surface air consumption -- SAC), elposanas mintes tilpuma un (respiratory minute volume -- RMV) un atlikus elposanas ilguma (air time remaining -- ATR) apriniem (Raiduztvrju iekausana gzes patria aprinos, 13. lappuse). Iestatt prraides jaudu: auj pielgot jaudas iestatjumu, ja raiduztvrjs zaud savienojumu ar pr savienoto pulksteni zem dens. Par: rda raiduztvrja ID, programmatras versiju un akumulatora stvokli. Noemt: auj noemt pr savienoto raiduztvrju.
Nirsanas laik skatmo raiduztvrju atlase
Varat vien acu uzmetien apskatt divus pr savienotos raiduztvrjus primraj nirsanas datu ekrn. Varat pielgot, kuri pr savienotie raiduztvrji tiek pardti ekrn. Pc noklusjuma tiek pardti pirmais un otrais raiduztvrjs, ko savienojat pr (Raiduztvrja datu skatsana nirsanas laik, 20. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa integr. > Displeja iestatsana. 3 Atlasiet pielgojamo lauku. 4 Atlasiet pr savienoto raiduztvrju.
Gzes patria normas metrikas atlase
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa integr. > Displeja iestatsana > Gzes patria
koeficients. 3 Atlasiet opciju.
PIEZME. pulkstenis var novrtt tilpuma virsmas gaisa patriu (SAC) vai elposanas mintes tilpumu (RMV) tikai tad, ja balona gaisa tilpums ir ievadts pulksten (Raiduztvrja iestatjumi, 12. lappuse). Pulkstenis var novrtt virsmas gaisa patriu (PSAC), izmantojot vai neizmantojot balona gaisa tilpumu.

12

Nirsana

Raiduztvrju iekausana gzes patria aprinos
Gzes patria un atlikus gaisa laika aplses tiek aprintas, izmantojot balona spiedienu no iekautajiem raiduztvrjiem. Pc noklusjuma ir iekauts pirmais raiduztvrjs, ko savienojat ar sadergu nirsanas datoru. Gzes patria aprinos varat iekaut papildu pr savienotos raiduztvrjus. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa integr. > Devji. 3 Atlasiet pr savienoto raiduztvrju. 4 Atlasiet SAC/RMV/ATR prslgsanas sldzi, lai iekautu raiduztvrju gzes patria aprinos. 5 Ja nepieciesams, atkrtojiet 2. ldz 4. darbbu, lai gzes patria aprinos iekautu papildu pr savienotos
raiduztvrjus.
Raiduztvrja programmatras atjauninsana, izmantojot pulksteni
Pirms programmatras atjauninsanas Descent raiduztvrjs ir jsavieno pr ar Descent Mk3i pulksteni. 1 Izvlieties opciju sinhronizt pulksteni:
· Sinhronizjiet pulksteni ar Garmin Dive lietotni. · Savienojiet pulksteni ar datoru, izmantojot USB kabeli, un sinhronizjiet ar Garmin ExpressTM lietotni. Garmin Dive lietotne un Garmin Express lietotne automtiski mekl programmatras atjauninjumus. Sinhronizjot ar Garmin Dive lietotni, jums tiks piedvts vlk piemrot atjauninjumu. Sinhronizjot ar Garmin Express lietojumprogrammu, atjauninjums nekavjoties tiek pievienots jsu pulkstenim. 2 Pamodiniet raiduztvrju no zemas jaudas rezma (Raiduztvrja modinsana no zemas jaudas rezma, 10. lappuse). 3 Pr savienotaj Descent pulksten turiet nospiestu MENU, atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa integr. > Devji, un atlasiet raiduztvrju. 4 Pagaidiet, ldz raiduztvrjs izveidos savienojumu ar pulksteni. Pulkstea ekrn tiek pardts Savienots. 5 Atlasiet Pieejami atjauninjumi, nospiediet START un atlasiet Instalt tagad. PIEZME. kamr pulkstenis nosaka raiduztvrja programmatras versiju un akumulatora stvokli, var paiet ldz mintei, ldz tiek pardta opcija Pieejami atjauninjumi. Ja akumulatora statuss ir zems vai kritiski zems, pirms atjauninjuma instalsanas ir jnomaina akumulators. 6 Ldz programmatras atjauninsanas pabeigsanai turiet pulksteni pie raiduztvrja.
Nirsanas datu ekrni
Varat nospiest DOWN vai divreiz pieskarties pie ierces displeja, lai ritintu ekrnos. Aktivittes iestatjumos varat maint noklusjuma datu ekrnu secbu, pievienot nirsanas hronometru un pievienot pielgotus datu ekrnus (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse). Dazos datu ekrnos varat pielgot datu laukus.

Nirsana

13

Vienas gzes un vairku gzu datu ekrni
Primro datu ekrn nirsanas rezmos ar vienu gzi un ar vairkm gzm tiek pardti galvenie nirsanas dati, tostarp jsu elposanas gze un pacelsans vai nolaisans trums. Varat nospiest DOWN, lai prlkotu papildu datus, tostarp diennakts laiku, sirdsdarbbas ritmu, akumulatora darbbas laiku, maksimlo dziumu, k ar apskattu nirsanas kompasu (Navigcija ar nirsanas kompasu, 19. lappuse). PIEZME. nirsanas ar vienu gzi rezm pc noklusjuma ir ieslgts Lielie skaiti rezms (Lielu ciparu rezms, 17. lappuse).
Skbeka parcil spiediena (PO2) lmenis. Jsu slpeka (N2) un hlija (He) audu slodzes lmenis.
Zas: 0 ldz 79% audu slodze. Dzeltens: 80 ldz 99% audu slodze. Sarkans: 100% vai lielka audu slodze. Jsu pacelsans trums. Zas: Labi. Pacelsans ir mazka par 7,9 m (26 pdm) mint. Dzeltens: Vidji augsts. Pacelsans ir starp 7,9 un 10,1 m (26 un 33 pdas) mint. Sarkans: Prk augsts. Pacelsans ir lielka par 10,1 m (33 pdm) mint.

14

Nirsana

CCR datu ekrni
CCR nirsanas rezma galveno datu ekrn tiek pardti galvenie nirsanas dati, tostarp jsu elposanas gze un pacelsans vai nolaisans trums. Varat nospiest DOWN, lai ritintu papildu datus, tostarp centrls nervu sistmas (CNS) skbeka toksicittes lmeni un pasreizjs skbeka toksicittes vienbas (OTU) (Laika virs dens prskata skatsana, 23. lappuse), un skatt nirsanas kompasu (Navigcija ar nirsanas kompasu, 19. lappuse).

Norda, vai ir aktva slgts des (CC) vai atvrts des (OC) nirsana.
Skbeka parcil spiediena (PO2) lmenis. Jsu slpeka (N2) un hlija (He) audu slodzes lmenis.
Zas: 0 ldz 79% audu slodze. Dzeltens: 80 ldz 99% audu slodze. Sarkans: 100% vai lielka audu slodze. Jsu nolaisans vai pacelsans trums. Zas: Labi. Pacelsans ir mazka par 7,9 m (26 pdm) mint. Dzeltens: Vidji augsts. Pacelsans ir starp 7,9 un 10,1 m (26 un 33 pdas) mint. Sarkans: Prk augsts. Pacelsans ir lielka par 10,1 m (33 pdm) mint.

Nirsana

15

Mriercu datu ekrni
Mrierces nirsanas rezma primro datu ekrn tiek pardti pasreizjs nirsanas dati, tostarp pasreizjais, maksimlais un vidjais dziums un hronometrs (Mrinstrumenta nirsanas hronometra izmantosana, 19. lappuse). Varat nospiest DOWN, lai prlkotu papildu datus, tostarp diennakts laiku un sirdsdarbbas ritmu, k ar apskattu nirsanas kompasu (Navigcija ar nirsanas kompasu, 19. lappuse).
Elpas aiztursanas un sekosanas elpas aiztursanai datu ekrni
Nirsanas laik elpas aiztursanas un sekosanas elpas aiztursanai nirsanas rezmos ekrn tiek pardta informcija par pasreizjo nirsanu, tostarp pagjusais laiks, pasreizjais maksimlais dziums un pacelsans vai nolaisans trums. Virsmas intervlu laik varat nospiest DOWN, lai ritintu papildu datus, tostarp pdj nirsanas dziumu un laiku, apskattu kartes ekrnu (Nirsana ar karti, 22. lappuse) un izmantotu hronometru (Pamata nirsanas hronometra izmantosana, 19. lappuse).

16

Nirsana

Lielu ciparu rezms
Varat maint skaitu lielumu vienas gzes, vairku gzu un CCR nirsanas datu ekrnos. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > Displeja iestatjumi. 3 Atlasiet Vienas gzes rezms, Vairku gzu rezms vai CCR rezms. 4 Atlasiet Lielie skaiti.
Jsu pacelsans trums. Zas: Labi. Pacelsans ir mazka par 7,9 m (26 pdm) mint. Dzeltens: Vidji augsts. Pacelsans ir starp 7,9 un 10,1 m (26 un 33 pdas) mint. Sarkans: Prk augsts. Pacelsans ir lielka par 10,1 m (33 pdm) mint.
Norda, vai CCR nirsanas laik ir aktva slgts des (CC) vai atvrts des (OC) nirsana. Skbeka parcil spiediena (PO2) lmenis.

Nirsana

17

Dosans nirt
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet nirsanas rezmu (Nirsanas rezmi, 4. lappuse). 3 Ja nepieciesams, nospiediet UP, lai reditu nirsanas iestatjumus, piemram, gzes un dens veidu, k ar
brdinjumus (Nirsanas iestatsana, 5. lappuse). 4 Turot plaukstas loctavu r no dens, nogaidiet, ldz pulkstenis uztver GPS signlus un statusa josla kst
pilna (neobligti). Pulkstenim ir nepieciesami GPS signli, lai saglabtu ienirsanas vietu. 5 Spiediet START, ldz tiek pardts primro nirsanas datu ekrns. 6 Lai sktu nirsanu, iegremdjieties den. Kad tiek sasniegts 1,2 m (4 pdu) dziums, aktivittes taimeris automtiski sk darboties. PIEZME. ja nirsana tiek skta, pirms tam neatlasot nirsanas rezmu, pulkstenis izmanto pdjo izmantoto nirsanas rezmu un iestatjumus, un ienirsanas vieta netiek saglabta. 7 Atlasiet opciju: · Nospiediet DOWN, lai nirsanas laik ritintu datu ekrnos un nirsanas kompas.
IETEIKUMS. lai ritintu datu ekrnos, varat divreiz pieskarties pie pulkstea displeja. Elposanas aptursana vai Sekosana elposanas aptur. nirsanas gadjum datu ekrnus var ritint tikai virsmas intervla laik. · Lai skattu ienirsanas izvlni, nospiediet START. 8 Kad esat gatavs pabeigt nirsanu, pacelieties virspus. 9 Turiet plaukstu rpus dens, lai pulkstenis vartu uztvert GPS signlus un saglabt jsu nirsanas izejas vietu (neobligti). 10 Atlasiet opciju: · Viena gze, Vairkas gzes, Sl.re.skb.s. vai Mraparts nirsanai pagaidiet, kamr NIRS. B. taimeris skaita uz leju. PIEZME. kad uznirstat ldz 1 m (3,3 pdu) dziumam, NIRS. B. taimeris sk laikatskaiti (Nirsanas iestatsana, 5. lappuse). Varat nospiest START un atlast Apturt nirsanu, lai saglabtu nirsanu, pirms beidzies taimeris. · Elposanas aptursana vai Sekosana elposanas aptur. nirsanas gadjum nospiediet BACK un atlasiet Saglabt. Pulkstenis saglab nirsanas darbbu. IETEIKUMS. savu nirsanas vsturi varat apskatt nirsanas zurnla prskat (Nirsanas zurnla prskata skatsana, 24. lappuse).

18

Nirsana

Navigcija ar nirsanas kompasu
1 Viena gze, Vairkas gzes, Sl.re.skb.s. vai Mraparts nirsanas laik ritiniet uz nirsanas kompasu.

Kompass rda jsu virzienu . 2 Atlasiet START, lai iestattu virzienu.
Kompass norda novirzes no iestatt virziena . IETEIKUMS. virzienu varat iestatt jebkur no nirsanas datu ekrniem, turot nospiestu START un DOWN. 3 Nospiediet START un atlasiet opciju: · Lai atiestattu virzienu, atlasiet Atiestatt kursu. · Lai maintu virzienu par 180 grdiem, atlasiet Iestatt k abpusju.
PIEZME. kompass norda abpusjo virzienu ar sarkanu zmi. · Lai iestattu 90 grdu virzienu pa kreisi vai pa labi, atlasiet Iestatt k 90L vai Iestatt k 90R. · Lai notrtu virzienu, atlasiet Notrt kursu.
Mrinstrumenta nirsanas hronometra izmantosana
1 Sciet Mraparts nirsanu. 2 Nospiediet START un atlasiet Atiestatt vidjo dziumu, lai iestattu vidjo dziumu uz pasreizjo dziumu. 3 Nospiediet START un atlasiet Ieslgt hronometru. 4 Atlasiet opciju:
· Lai prtrauktu izmantot hronometru, nospiediet START un atlasiet Apturt hronometru. · Lai restarttu hronometru, nospiediet START un atlasiet Atiestatt hronometru.
Pamata nirsanas hronometra izmantosana
1 Atlasiet opciju: · Pievienojiet Hronometra taimeris datu ekrnu nirsanas rezmam Viena gze, Vairkas gzes, Sl.re.skb.s. vai Mraparts. · Iespjojiet HRONOMETRS virsmas datu ekrnu Elposanas aptursana vai Sekosana elposanas aptur. nirsanas rezmam.
2 Gzes nirsanas vai apnojas virsmas intervla laik ritiniet uz hronometra ekrnu. IETEIKUMS. apnojas virsmas intervla laik varat nospiest un turt START, lai atvrtu hronometru un iedarbintu taimeri, pat ja ekrns nav ieslgts.
3 Nospiediet START, lai palaistu taimeri. 4 Nospiediet STOP, lai apturtu taimeri. 5 Nospiediet BACK, lai atiestattu taimeri.

Nirsana

19

Raiduztvrja datu skatsana nirsanas laik
1 Nospiediet DOWN, lai skattu datu ekrnu. IETEIKUMS. js varat pielgot nirsanas datu ekrnus, lai apskattu raiduztvrja un nirja panea datus pasos datu ekrnos (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse).

Gzes patria aprins atlastajiem raiduztvrjiem. PIEZME. varat pielgot gzes apriniem izmantojamos raiduztvrjus (Raiduztvrju iekausana gzes patria aprinos, 13. lappuse).
Atlikus elposanas laika (air time remaining -- ATR) aprins atlastajiem raiduztvrjiem.
Jsu primrie un sekundrie raiduztvrji un to spiediena balon vrtbas. PIEZME. varat pielgot, kuri raiduztvrji tiek rdti (Nirsanas laik skatmo raiduztvrju atlase, 12. lappuse).
2 Nospiediet START un atlasiet Nirji, lai skattu tvertnes spiediena vrtbas un aptuveno dziumu, kur atrodas tkl esosie pr savienotie Descent raiduztvrji.
Gzu prslgsana nirsanas laik
1 Sciet vienas gzes, vairku gzu vai slgtas des atkrtotas elpas (CCR) nirsanu. 2 Atlasiet opciju:
· Nospiediet START, atlasiet Gze un atlasiet rezerves vai dekompresijas gzi. PIEZME. ja nepieciesams, varat atlast Piev. jaunu un ievadiet jaunu gzi.
· Nirstiet, ldz sasniedzat MOD/Deco PO2 slieksvrtbu (PO2 slieksvrtbu iestatsana, 8. lappuse). Ierce iesaka prslgties uz gzi ar visaugstko skbeka procentulo saturu. PIEZME. ierce neprsldz gzes automtiski. Jums gze jatlasa.

20

Nirsana

Prslgsans starp CC un OC nirsanu glbsanas procedrai
Slgta elposanas cikla reeneratvs sistmas (CCR) nirsanas laik varat prslgties starp slgts des (CC) un atvrts des (OC) nirsanu, kamr veicat glbsanas procedru. 1 Skt CCR nirsanu. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet Maint uz OC.
Datu ekrnu sadaloss lnijas kst sarkanas, un ierce prsldz aktvo elposanas gzi uz OC dekompresijas gzi. PIEZME. ja neesat iestatjis OC dekompresijas gzi, ierce prsldzas uz atsaidsanas gzi. 4 Ja nepieciesams, nospiediet START un atlasiet Gze, lai manuli prslgtos uz rezerves gzi. 5 Nospiediet START un atlasiet Maint uz CC, lai prslgtos uz CC nirsanu.
Drosbas apstsans veiksana
Lai samazintu dekompresijas slimbas risku, katras nirsanas laik jveic drosbas apstsans. 1 Pc nirsanas vismaz 11 m (35 pdas), pacelties ldz 5 m (15 pdas.).
Datu ekrnos tiek pardta drosbas apstsans informcija.

Jsu dziums attiecb pret virsmu. Ceoties augsup, jsu pozcija prvietojas uz augsu, tuvojoties drosbas aptursanas dziumam.
Drosbas aptursanas augsjais dziums.
Drosbas aptursanas taimeris. Kad esat 1 m (5 pdu) attlum no augsj dziuma, taimeris sk skaitt uz leju. 2 Palieciet 2 m (8 pdu) attlum no drosbas apstsans augsj dziuma, ldz drosbas apstsans taimeris sasniedz nulli. PIEZME. ja paceaties vairk nek 3 m (8 pdas) virs drosbas apstsans augsj dziuma, drosbas apstsans taimeris tiek apturts, un ierce brdina js nolaisties zem augsj dziuma. Nolaizoties zemk par 11 m (35 pdm), drosbas apstsans taimeris tiek atiestatts. 3 Turpint pacelsanos virspus.

Nirsana

21

Dekompresijas apstsans veiksana
Lai samazintu dekompresijas slimbas risku, nirsanas laik vienmr jveic visas nepieciesams dekompresijas apstsans. Dekompresijas apstsans izlaisana rada ievrojamu risku. 1 Kad esat prsniedzis bezdekompresijas robezu (NDL), sciet pacelsanos.
Datu ekrnos tiek pardta informcija par dekompresijas apstsanos.

Jsu dziums attiecb pret virsmu. Pacelsans laik jsu pozcija prvietojas augsup, tuvojoties vajadzgajam dekompresijas apstsans dziumam. Tuksie segmenti apzm veikts apstsans. Pirms apstsans pietur js varat to notrt.
Dekompresijas apstsans augsjais dziums.
Dekompresijas apstsans taimeris.
2 Palieciet 0,6 m (2 pdas) no dekompresijas apstsans augsj dziuma, ldz dekompresijas apstsans taimeris sasniedz nulli. PIEZME. ja pacelsieties vairk nek 0,6 m virs dekompresijas apstsans augsj dziuma, dekompresijas apstsans taimeris apstsies, un ierce brdins, ka jums jnolaizas zemk par augsjo dziumu. The depth and ceiling depth flash red until you are within the safe margin.
3 Turpint pacelsanos ldz virsmai vai nkamajai dekompresijas apstsans vietai.
Nirsana ar karti
Elpas aiztursanas intervlu laik kart varat apskatt savas nirsanas ieejas un izejas vietas. Ja ir iespjotas DiveViewTM kartes, varat skatt piekrastes dziuma zonu un reljefa nojumu (Karsu prvaldba, 136. lappuse). IETEIKUMS. visu nirsanas rezmu kartes datus varat apskatt nirsanas zurnla prskat un Garmin Dive lietotn. 1 Elpas aiztursanas nirsanas aktivittes laik ritiniet uz karti. 2 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai veiktu panoramsanu vai tlummaiu, atlasiet Pan./tlummaia. IETEIKUMS. varat nospiest START, lai prslgtu starp panoramsanu uz augsu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tlummaiu. Js varat turt nospiestu START, lai atlastu mra nordto punktu.
· Lai atzmtu savu atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. IETEIKUMS. varat nospiest DOWN, lai maintu ikonu.

22

Nirsana

Laika virs dens prskata skatsana
1 Pulkstea ciparnc atlasiet UP vai DOWN, lai skattu laika virs dens prskatu. 2 Lai skattu savu pasreizjo skbeka toksiskuma vienbu (OTU) un centrls nervu sistmas (CNS) izteiksmi
procentos, nospiediet START. PIEZME. nirsanas laik uzkrto OTU termis beidzas pc 24 stundm.
Zas: 0 ldz 249 OTU. Dzeltens: 250 ldz 299 OTU. Sarkans: 300 vai vairk OTU. Zas: 0 ldz 79% CNS skbeka toksicitte. Dzeltens: 80 ldz 99% CNS skbeka toksicitte. Sarkans: 100% vai lielka CNS skbeka toksicitte. 3 Lai skattu audu slodzes informciju, nospiediet DOWN. 4 Nospiediet DOWN, lai skattu atlikuso lidojumu aizlieguma laiku un dienas laiku, kad beidzas lidojumu aizlieguma periods.

Nirsana

23

Nirsanas zurnla prskata skatsana
Sis prskats parda kopsavilkumus par pdjm reistrtajm nirsanas reizm. 1 Pulkstea ciparnc atlasiet UP vai DOWN, lai skattu nirsanas zurnla prskatu. 2 Lai skattu pdjo nirsanu, nospiediet START. 3 Lai skattu citu nirsanu, nospiediet DOWN > START (neobligti). 4 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai skattu papildu informciju par aktivitti, atlasiet Visa statistika. · Lai skattu papildinformciju par vienu no vairkm nirsanm attiecgaj aktivitt, atlasiet Nirsanas un
atlasiet kdu nirsanu. · Lai skattu aktivitti kart, atlasiet Karte.
PIEZME. ja pirms un pc nirsanas nogaidjt, ldz tiek uztverti GPS signli, pulkstenis parda ienirsanas un iznirsanas vietu. · Lai saglabtu ienirsanas vai iznirsanas vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai skattu aktivittes dziuma grafiku, atlasiet Dziuma profils. · Lai skattu aktivittes temperatras grafiku, atlasiet Temp.diagramma. · Lai skattu izmantots gzes, atlasiet Gzes sldzi. PIEZME. s opcija pards tikai tad, ja nirsanas laik ir nomaintas gzes. · Lai skattu nosttos un saemtos ziojumus, atlasiet Nirsanas ziojumi. PIEZME. s opcija tiek pardta tikai tad, ja nirsanas laik ir nostti vai saemti ziojumi. · Lai aktivitti noemtu no pulkstea, atlasiet Dzst. PIEZME. aktivittes dzsana no nirsanas zurnla skatiena neietekm audu slodzes aprinus.

24

Nirsana

Nirsanas gatavba

BRDINJUMS
Nirsanas gatavbas funkcija aprina nirsanas gatavbas rdtjus, pamatojoties uz ierobezotu faktoru kopumu, un nemra, vai jums ir vai nav drosi nirt. Nirjs pats ir atbildgs par to, lai novrttu savu sagatavotbu nirsanai, k ar plnotu un drosi veiktu nirsanu. Pretj gadjum var notikt negadjums, kas var izraist nopietnus miesas bojjumus vai nvi.

Jsu gatavba nirsanai ir rdtjs un ss ziojums, kas var paldzt jums izlemt, vai esat gatavs nirt. Rezultts tiek pastvgi aprints un atjaunints visas dienas garum, izmantojot sos faktorus: · Miega rdtjs (pdj nakts) · Atgsans laiks · ermea enerijas lmenis · Laika zonu maias izraists nogurums un miega traucjumi · Nirsanas vsture · Miega vsture (pdjs 3 naktis) · Trenia statuss

Krsu zona

Rezultts

Apraksts

Zaa

75 ldz 100

Labi Gatavs nirt

Dzeltena

50 ldz 74

Vidjs Koncentrjieties

Oranza

25 ldz 49

Zems Esiet piesardzgi

Sarkana

1 ldz 24

Vji Atpta pirms nirsanas

Lai skattu savas sagatavotbas nirsanai tendences laika gait, dodieties uz Garmin Dive lietotni.
Nirsanas plnosana
Izmantojot ierci, varat plnot turpmks nirsanas. Ierce var aprint bezdekompresijas robezas (NDL) laikus vai izveidot dekompresijas plnus. Plnojot nirsanu, ierce aprinos izmanto jsu atlikuso audu slodzi no nesenajm nirsanm.

Nirsana

25

NDL laika aprinsana
Varat aprint nirsanas bez dekompresijas robezas (NDL) laiku vai maksimlo dziumu nkamajai nirsanai. Sie aprini netiek saglabti vai piemroti nkamajai nirsanai. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Plnot nirsanu > Aprint bezkom. robezu (NDL). 3 Atlasiet opciju:
· Lai aprintu NDL, pamatojoties uz pasreizjo audu slodzi, atlasiet Nirsana tagad. · Lai aprintu NDL, pamatojoties uz audu slodzi nkotn, atlasiet Iev. nirs. intervlu un ievadiet savu
virsmas intervla laiku. 4 Ievadiet skbeka procentulo daudzumu. 5 Atlasiet opciju:
· Lai aprintu NDL laiku, atlasiet Ievadiet dziumu un ievadiet plnoto nirsanas dziumu. · Lai aprintu maksimlo dziumu, atlasiet Ievadt laiku un ievadiet plnoto nirsanas laiku. Tiek pardts NDL atpakaskaitsanas pulkstenis, dziums un maksimlais darbbas dziums (MOD). PIEZME. ja plnotais dziums prsniedz elposanas gzes MOD, kst redzams brdinjuma ziojums, un dziums ir redzams sarkan krs. 6 Nospiediet START. 7 Atlasiet opciju: · Lai izietu, atlasiet Pabeigts. · Lai nirsanai pievienotu intervlus, atlasiet Pievienot atk. nirs. un izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Elposanas gzes aprinsana
Varat aprint PO2 vrtbu, skbeka procentulo daudzumu vai maksimlo nirsanas dziumu, pielgojot divas no trim vrtbm. Aprinus ietekm dens veida iestatjums Nirsanas iestatsana izvln (Nirsanas iestatsana, 5. lappuse). 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Plnot nirsanu > Aprint gzi. 3 Nospiediet UP vai DOWN un atlasiet opciju, lai aprintu:
· Atlasiet PO2. · Atlasiet O2%. · AtlasietDzi.. 4 Nospiediet UP vai DOWN, lai reditu pirmo vrtbu. 5 Nospiediet START, pc tam nospiediet UP vai DOWN, lai reditu otro vrtbu. Pc vrtbu pielgosanas ierce aprina pielgoto vrtbu iezmtajai opcijai. 6 Ja vajadzgs, nospiediet BACK, lai aprintu citdu vrtbu.

26

Nirsana

Dekompresijas plna izveide
Varat izveidot atvrtas des dekompresijas plnus un saglabt tos turpmkiem nirsanas gadjumiem. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Plnot nirsanu > Dekompresijas plni > Piev. jaunu. 3 Ievadiet dekompresijas plna nosaukumu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai ievadtu maksimlo skbeka parcilo spiedienu bros, atlasiet PO2. PIEZME. ierce izmanto PO2 vrtbu gzes prslgsanai.
· Lai ievadtu dekompresijas aprinu konservatvisma lmeni, atlasiet Piesardzbas metode. · Lai ievadtu gzes maisjumus, atlasiet Gzes. · Lai ievadtu pdjs dekompresijas pieturas dziumu, atlasiet Pd. dekompr. pietura. · Lai ievadtu maksimlo nirsanas dziumu, atlasiet Gultnes dziums. · Lai ievadtu laiku apaksj dzium, atlasiet Laiks zem dens. 5 Atlasiet Saglabt.
Dekompresijas plnu izmantosana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Plnot nirsanu > Dekompresijas plni. 3 Izvlieties dekompresijas plnu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai skattu dekompresijas plnu, atlasiet Skatt. · Lai izmantotu dekompresijas plna iestatjumus nirsanas rezmam, atlasiet Piemrot. · Lai maintu dekompresijas plna informciju, atlasiet Redit. · Lai maintu dekompresijas plna nosaukumu, atlasiet Prsaukt. · Lai noemtu dekompresijas plnu, atlasiet Dzst > J.
Augstuma nirsana
Lielkos augstumos atmosfras spiediens ir zemks, un jsu ermen ir lielks slpeka daudzums, nek tas btu nirsanas skum jras lmen. Ierce automtiski em vr augstuma izmaias, izmantojot barometrisk spiediena sensoru. Absolt spiediena vrtbu, ko izmanto dekompresijas modelis, neietekm augstums virs jras lmea vai pulkstea rdtais manometriskais spiediens.

Nirsana

27

Padomi pulkstea valksanai ar ekspozcijas kostmu
· Izmantojiet pasi garo silikona nirsanas siksniu, lai nstu pulksteni virs bieza aizsargtrpa. · Izmantojiet pagarinjumu uz titna pulkstea siksnias, lai palielintu siksnias garumu.
· Izsldziet uz plaukstas loctavas balstto sirdsdarbbas ritma monitoru, lai pagarintu akumulatora darbbas laiku (Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi, 122. lappuse).

28

Nirsana

Nirsanas brdinjumi

Brdinjuma ziojums

Iemesls

Skatties darbbu

Nav

Js pabeidzt dekompresijas apst sanos.

Dekompresijas pieturas dziums un laiks piecas sekundes mirgo zil krs.

Jsu skbeka daj spiediena (PO2)

Nav

vrtba prsniedz nordto brdinjuma Jsu PO2 vrtba mirgo dzelten krs.

vrtbu.

Plausu audu pies. ar skbekli (OTU) %1. Beidziet tagad.

Jsu skbeka toksiskuma vienbas prsniedz droso robezu. Nirsanas laik "%1" tiek aizstts ar uzkrto vienbu skaitu.

Brdinjums tiek pardts ik pc divm mintm, ne vairk k trs reizes.

Plausu audu pies. ar

Jsu skbeka toksiskuma vienbas

skbekli (OTU) rdtjs (OTU) ir 250 vienbas, un js tuvojaties Nav

250.

drosajai 300 vienbu robezai.

Tuvojas dekompresijas apstsans

Js atrodaties viena apstsans intervla (3 m jeb 9,8 pdas) robezs no dekom Nav presijas pieturas dziuma.

Tuvojas bezkompresijas Jums ir atlikusas 10 mintes laika bez

robeza (NDL).

dekompresijas ierobezojuma (NDL).

Brdinjums atkal tiek pardts, kad ir atlikusas 5 mintes NDL laika.

Pacelsans prk tra. Palniniet pacelsanos.

Js paceaties trk par 9,1 m/min. (30 pdas/min.) ilgk par 5 sekundm.

Nav

Akum. uzlde kritiski zema. Beidziet tagad.

Atlikusi mazk nek 10% akumulatora enerijas.

Sis brdinjums tiek pardts, kad pulkstea akumulatora uzldes lmenis ir zemks par 10%, un nkams nirsanas prieksprbaudes ekrn.

Zems akumulatora uzldes lmenis.

Atlikusi mazk nek 20% akumulatora enerijas.

Sis brdinjums tiek pardts, kad pulkstea akumulatora uzldes lmenis ir zemks par 20%, un nkams nirsanas prieksprbaudes ekrn.

Turpins %1. Iesldziet jebkur laik.

Js atlasjt Ne tagad, kad samt uzai cinjumu prslgties uz gzi ar augstku skbeka saturu, vai ar ignorjt so uzai cinjumu.

Pulkstenis atzm gzi k rezerves gzi un attiecgi atjaunina dekompresijas nordjumus.

CNS toksiskums %1%. Beidziet nirsanu tagad.

Jsu CNS skbeka toksicitte ir prk augsta. Nirsanas laik "%1" tiek aizstts ar jsu pasreizjo CNS procentulo dau.

Brdinjums tiek pardts ik pc divm mintm, ne vairk k trs reizes.

CNS toksiskums 80%.

Jsu centrls nervu sistmas (CNS) skbeka toksicitte ir 80% no dross robezas.

Sis brdinjums tiek pardts nirsanas laik un nirsanas prieksprbaudes ekrn nkams nirsanas laik.

Dekompresija notrta

Js pabeidzt visas dekompresijas apstsans.

Nav

Nolaisans zem dekom presijas maksiml lmea.

Js atrodaties vairk nek 0,6 m (2 pdas) virs dekompresijas maksimls robezas.

Pasreizjais dziums un apstsans dziums mirgo sarkan krs. Ja ilgk par trim mintm paliekat virs dekompresijas maksimls robezas,

Nirsana

29

Brdinjuma ziojums

Iemesls

Skatties darbbu stjas spk dekompresijas blo sanas funkcija.

Dodieties lejup, lai veiktu Js atrodaties vairk nek 2 m (8 pdas) Pasreizjais dziums un apstsans dekompr. apstsanos. virs drosbas pieturas augsjs robezas. dziums mirgo dzelten krs.

Atsaidsanas gzes PO2 ir prk zems,

Atsaid. PO2 zems. Hiper. un atkrtotas elposanas cilpas piepil

var bt bstama.

dsana ar atsaidsanas gzi var bt

Nav

bstama.

Nirsana beigsies pc %1 sekundm.

Pulkstenis automtiski pabeigs un saglabs nirsanu. Nirsanas laik "%1" tiek Nav aizstts ar sekunzu skaitu.

Nenirstiet. Neizdevs nolast dziuma sensoru.

Pirms nirsanas aktivittes uzsksanas pulkstea dziuma sensora dati ir nedergi vai to nav.

Nesciet nirsanu. Sazinieties ar Garmin® produkta atbalstu.

Neizdevs nolast dziuma sensoru. Beidziet tagad.

Pc nirsanas aktivittes uzsksanas pulkstea dziuma sensora dati ir nedergi vai to nav.

Izmantojiet rezerves nirsanas datoru vai nirsanas plnu un pabeidziet nirsanu. Sazinieties ar Garmin produkta atbalstu.

Prsn. bezdekom. robeza (NDL). Vajadzga dekom.

Js esat prsniedzis savu NDL laiku.

Pulkstenis sk sniegt dekompresijas apstsans nordjumus.

Gzes sldza brdinjumi vairs netiks aktivizti.

Pc aicinjuma prslgties uz gzi ar augstku skbeka saturu, atlasjt Nekad.

Pulkstenis atzm gzi k rezerves gzi un attiecgi atjaunina dekompre sijas nordjumus. Tas vairs neprass prslgties uz gzi.

PO2 augsts. Dodieties Jsu PO2 vrtba prsniedz nordto augs vai samaz. O2 gzi. kritisko vrtbu.

Jsu PO2 vrtba mirgo sarkan krs. Brdinjums tiek pardts ik pc 30 sekundm, ne vairk k trs reizes, ldz paceaties ldz drosam lmenim vai prsldzat gzes.

PO2 zems. Dodieties lej Jsu PO2 vrtba ir zemka par 0,18

vai paaugst. O2 gzi.

briem.

Ja esat nirsanas pirmajs divs mints, jsu PO2 vrtba mirgo dzelten krs. Citdi Jsu PO2 vrtba mirgo sarkan krs. Brdinjums tiek pardts ik pc 30 sekundm, ne vairk k trs reizes, ldz nolaizaties ldz drosam lmenim vai prsldzat gzes.

Dekompresijas apst sans notrta

Js pabeidzt drosbas apstsanos.

Nav

Dekompresijas apst sans skta

Js paclties augstk par 6 m (20 pdm) bez citiem dekompresijas nordjumiem.

Skas drosbas apstsans atpaka skaitsanas taimeris, ja tas ir konfigu rts.

Drosi var prslgt uz %1. Vai prslgt tagad?

Vairku gzu nirsanas gadjum gzi ar lielku skbeka saturu tagad var drosi elpot. Nirsanas laik "%1" tiek aizstts ar gzes nosaukumu.

Gzes varat prslgt tagad vai gaidt, lai ts prslgtu vlk nirsanas laik. Tiek pardts jsu izvles apstiprin juma ziojums.

30

Nirsana

Brdinjuma ziojums

Iemesls

Skatties darbbu

Prslgts augst iestat juma punkt.

Pulkstenis automtiski prsldzas uz jsu nordto CCR augsto iestatto vrtbu.

Nav

Prslgts zem iestat juma punkt.

Pulkstenis automtiski prsldzas uz jsu nordto CCR zemo iestatto vrtbu.

Nav

S nirsana basein netiks saglabta nirsanas Pulkstenis ir baseina nirsanas rezm. zurnl.

Pulkstenis nesaglabs pasreizjo nirsanu nirsanas zurnl.

Skatties restarttu. Novrtt nirsanas apstkus.

Nirsanas laik pulkstenis tika restartts.

Pulkstenis simul nirsanu laik, kad tas tika prstartts. T k citi brdi njumi, iespjams, nav aktivizjusies, novrtjiet savu pasreizjo dziumu un nirsanas apstkus.

Raiduztvrja brdinjumi

Brdinjuma ziojums

Iemesls

Ierces darbba

Nav

Pr savienotais pulkstenis uz 30 sekundm ir zaudjis saziu ar raiduzt vrju.

Balona spiediena vrtba mirgo dzelten krs.

%1 ir zem rezerves spiediena.

Jsu balona spiediens ir zemks par rezerves spiediena lmeni. "%1" tiek aizstts ar raiduztvrja nosaukumu.

Balona spiediena vrtba kst dzeltena. Pr savienotais pulkstenis vibr un atskao brdinjuma signlu.

%1 spiediens ir kritiski zems.

Jsu balona spiediens ir zemks par kritisk spiediena lmeni. "%1" tiek aizstts ar raiduztvrja nosaukumu.

Balona spiediena vrtba mirgo sarkan krs. Pr savienotais pulkstenis vibr un atskao brdinjuma signlu.

%1 ir zems baterijas uzldes lmenis.

Ir atlikusas mazk nek 20 stundas nirsanas laika. "%1" tiek aizstts ar raiduztvrja nosaukumu.

Raiduztvrja nosaukums mirgo ZEMS LM., kad akumulatora uzlde ir kritiski zema. Pr savienotais pulkstenis vibr un atskao brdinjuma signlu.

NAV SAK.

Raiduztvrja nosaukums mirgo NAV SAK.,

prtraukta lnija aizstj balona spiediena

Pr savienotais pulkstenis uz

vrtbu, un balona spiediena vrtba mirgo

60 sekundm ir zaudjis saziu ar raiduzt sarkan krs.

vrju.

Pr savienotais pulkstenis vibr un atskao

brdinjuma signlu, ja ir iespjoti savieno

juma brdinjumi.

Neizdevs izveidot savienojumu ar raidtju %1.

Pr savienotais pulkstenis nevar izveidot savienojumu ar raiduztvrju. Abs iercs jatjaunina jaunk programma tras versija. "%1" tiek aizstts ar raiduzt vrja nosaukumu.

Pr savienotais pulkstenis vibr un atskao brdinjuma signlu.

Nirsana

31

Pazaudta raiduztvrja brdinjumu iespjosana
Pr savienotais pulkstenis var zaudt saziu ar raiduztvrju, ja raiduztvrjs ir rpus diapazona, ja raiduztvrja signlu blo jsu vai cita nirja ermenis un ja raiduztvrjs zaud akumulatora eneriju. Varat iespjot brdinjumu, kas inform, ja jsu pr savienotais pulkstenis ir zaudjis saziu ar raiduztvrju uz 60 sekundm. 1 Pr savienotaj pulksten turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Nirsanas iestatsana > Nirsanas tkls un gaisa integr. > Savienojuma brdinjums.

Nirsanas produktu un funkciju savietojamba
Varat savienot pr vairkas Descent ierces, lai izveidotu nirsanas tklu sev un saviem koliem. Ne visas funkcijas ir pieejamas vecks iercs. PIEZME. lai piektu vism funkcijm, var bt nepieciesams atjaunint ierces uz jaunkajm programmatras versijm. Ja programmatras versijas nav sadergas, pulksten pards sds brdinjums: Neizdevs izveidot savienojumu ar raidtju %1. "%1" tiek aizstts ar raiduztvrja nosaukumu.

Descent T1

Descent T2

Descent Mk2i

· Skatt balona spiedienu · Skatt nirja dziumu

· Saemt ziojumus · Skatt balona spiedienu · Skatt nirja dziumu · Skatt publisk balona nosaukumu

Descent Mk3i

· Skatt balona spiedienu · Skatt nirja dziumu

· Stt ziojumus · Saemt ziojumus · Skatt balona spiedienu · Skatt nirja dziumu · Skatt publisk balona nosaukumu

: skatt balona spiedienu sev un savienotajiem nirjiem. : skatt nirju dziumu savienotajiem nirjiem. : skatt publisko raiduztvrju nosaukumus sev un savienotajiem nirjiem. : stt ieprieks defintus ziojumus nirjiem ar Descent T2 raiduztvrju. : nirsanas laik saemiet ziojumus no nirjiem ar Descent Mk3i pulksteni un Descent T2 raiduztvrju.

32

Nirsana

Nirsanas terminoloija
Atlikusais gaisa laiks (ATR): laiks, kur js varat atrasties pasreizj dzium, ldz pacelsans ar trumu 9 m/min. (30 pdas mint) rezultt virs dens paceltos ar rezerves spiedienu.
Centrl nervu sistma (CNS): centrls nervu sistmas skbeka toksicittes rdtjs, ko izraisa paaugstinta skbeka parcil spiediena (PO2) iedarbba nirsanas laik.
Slgta elposanas cikla reeneratv sistma (CCR): nirsanas rezms, ko izmanto nirsanai ar atkrtotu elpu, kas recirkul izelpoto gzi un izvada ogleka dioksdu.
Maksimlais darbbas dziums (MOD): lielkais dziums, kd var izmantot elposanas gzi, pirms skbeka parcilais spiediens (PO2) prsniedz droso robezu.
Bez dekompresijas ierobezojuma (NDL): nirsana, kas neprasa dekompresijas laiku, paceoties virspus. Skbeka toksicittes vienbas (OTU): plausu skbeka toksicittes rdtjs, ko izraisa paaugstinta skbeka
parcil spiediena (PO2) iedarbba nirsanas laik. Viena OTU ir ldzvrtga 100% skbeka elposanai 1 ATM temperatr 1 minti. Skbeka dajais spiediens (PO2): skbeka spiediens elposanas gz, pamatojoties uz dziumu un skbeka procentulo daudzumu. Uz spiedienu balstts virsmas gaisa patris (PSAC): spiediena izmaias laika gait, normaliztas ldz 1 ATM. Elposanas mintes tilpums (RMV): gzes tilpuma izmaias apkrtjs vides spiedien laika gait. Virsmas intervls (SI): laiks, kas pagjis kops pdjs nirsanas pabeigsanas. Laiks ldz virsmai (TTS): paredzamais laiks, kas nepieciesams, lai paceltos virs dens, ieskaitot dekompresijas pauzes. Virsmas tilpuma gaisa patris (SAC): gzes tilpuma izmaias laika gait, normaliztas ldz 1 ATM.
Pulkstei
Modintja iestatsana
Js varat iestatt vairkus modintjus. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > BRDINJUMA SIGNLI > Pievienot brdinjumu. 3 Ievadiet brdinjuma laiku.
Modintja redisana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > BRDINJUMA SIGNLI > Redit. 3 Atlasiet brdinjumu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai ieslgtu vai izslgtu modintju, atlasiet Statuss. · Lai maintu modintja laiku, atlasiet Laiks. · Lai iestattu modintja regulru atkrtosanos, atlasiet Atkrtot un izvlieties, kad modintjam
jatkrtojas. · Lai atlastu brdinjuma paziojuma veidu, atlasiet Skaa un vibr.. · Lai atlastu modintja aprakstu, atlasiet Nosaukums. · Lai dzstu modintju, atlasiet Dzst.

Pulkstei

33

Atpakaskaitsanas taimera palaisana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > TAIMERI. 3 Atlasiet opciju:
· Lai atpakaskaitsanas taimeri iestattu un saglabtu pirmo reizi, ievadiet laiku, nospiediet MENU un atlasiet Saglabt taimeri.
· Lai iestattu un saglabtu papildu atpakaskaitsanas taimerus, atlasiet Pievienot taimeri un ievadiet laiku. · Lai atpakaskaitsanas taimeri iestattu, to nesaglabjot, atlasiet Quick Timer un ievadiet laiku. 4 Ja nepieciesams, nospiediet MENU un atlasiet opciju: · Atlasiet Laiks, lai maintu laiku. · Atlasiet Restartt > Ieslgts, lai automtiski restarttu taimeri, kad t laiks beidzas. · Atlasiet Skaa un vibr. un atlasiet paziojuma veidu. 5 Nospiediet START, lai palaistu taimeri.
Taimera dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > TAIMERI > Redit. 3 Atlasiet taimeri. 4 Atlasiet Dzst.

34

Pulkstei

Hronometra lietosana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > HRONOMETRS. 3 Nospiediet START, lai palaistu taimeri. 4 Atlasiet LAP, lai restarttu apa taimeri .

Kopjais hronometra laiks turpina ritt. 5 Nospiediet STOP, lai apturtu abus taimerus. 6 Atlasiet opciju:
· Lai atiestattu abus taimerus, nospiediet DOWN. · Lai saglabtu hronometra laiku k aktivitti, nospiediet MENU un atlasiet Saglabt aktivitti. · Lai atiestattu taimerus un izietu no hronometra, nospiediet MENU un atlasiet Pabeigts. · Lai prskattu distances taimerus, nospiediet MENU un atlasiet Prskatt.
PIEZME. opcija Prskatt pards tikai tad, ja ir bijusi vairki api. · Lai atgrieztos pulkstea ciparnc, neatiestatot taimerus, nospiediet MENU un atlasiet Doties uz pulkstea
ciparncu. · Lai iespjotu vai atspjotu apa ierakstsanu, nospiediet MENU un atlasiet Distances taustis.
Alternatvu laika joslu pievienosana
Js varat redzt pasreizjo dienas laiku papildu laika josls. Varat pievienot ldz cetrm alternatvm laika joslm. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > ALT. LAIKA JOSLAS > Piev. alt. laika joslu. 3 Atlasiet laika joslu. 4 Ja nepieciesams, prdvjiet joslu.

Pulkstei

35

Alternatvs laika joslas redisana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > ALT. LAIKA JOSLAS. 3 Atlasiet laika joslu. 4 Nospiediet SKT. 5 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu laika joslu, kas tiks rdta prskatu cilp, atlasiet Iestatt k iecientko. · Lai ievadtu pielgotu laika joslas nosaukumu, atlasiet Prdvt zonu. · Lai ievadtu pielgotu laika joslas nosaukuma sasinjumu, atlasiet Sasint zonu. · Lai maintu laika joslu, atlasiet Maint zonu. · Lai dzstu laika joslu, atlasiet Dzst zonu.
Aktivittes un lietotnes
Jsu pulksteni var izmantot iekstelpu, rpustelpu, atltikas un fitnesa aktivittm. Skot aktivitti, pulkstenis parda un reistr sensora datus. Varat izveidot pielgotas darbbas vai jaunas darbbas, pamatojoties uz noklusjuma darbbm (Pielgotas aktivittes izveide, 65. lappuse). Kad esat pabeidzis savas aktivittes, varat ts saglabt un kopgot ar Garmin ConnectTM kopienu. Js varat ar pievienot Connect IQTM aktivittes un lietotnes savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ lietotni (Connect IQ funkcijas, 145. lappuse). Vairk informcijas par aktivitsu izsekosanu un fizisks formas mrjumu precizitti skatiet vietn garmin.com /ataccuracy.
Aktivittes sksana
Skot aktivitti, GPS iesldzas automtiski (ja nepieciesams). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Ja s ir pirm reize, kad skat aktivitti, atzmjiet izvles rtiu blakus katrai aktivittei, lai to pievienotu
izlasei, un atlasiet . 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet aktivitti no savas izlases. · Atlasiet un paplasint aktivitsu sarakst atlasiet aktivitti. 4 Ja aktivittei ir nepieciesami GPS signli, izejiet rpus telpm uz vietu, kur ir atklts skats uz debesm, un gaidiet, ldz pulkstenis ir gatavs. Pulkstenis ir gatavs, kad tas ir noteicis jsu pulsu, ieguvis GPS signlus (ja nepieciesams) un izveidojis savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciesams). 5 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Pulkstenis reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas.
Padomi aktivitsu reistrsanai
· Pirms aktivittes sksanas uzldjiet pulksteni (Pulkstea uzlde, 166. lappuse). · Nospiediet LAP, lai ieraksttu distances, sktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai prietu uz nkamo fizisko
vingrojumu srijas posmu. · Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu ekrnus. · Pavelciet uz augsu un uz leju, lai skattu papildu datu ekrnus. · Turiet MENU un atlasiet Jaudas rezms, lai izmantotu jaudas rezmu un paildzintu akumulatora darbbas
laiku (Barosanas rezmu pielgosana, 161. lappuse).

36

Aktivittes un lietotnes

Aktivittes beigsana
1 Nospiediet STOP. 2 Atlasiet opciju:
· Lai atsktu aktivitti, atlasiet Turpint. · Lai saglabtu aktivitti un skattu detaliztu informciju, atlasiet Saglabt, nospiediet START un atlasiet
opciju. PIEZME. pc aktivittes saglabsanas varat ievadt pasnovrtjuma datus (Aktivittes novrtsana, 37. lappuse). · Lai aizturtu aktivitti un vlk to atsktu, atlasiet Atskt vlk. · Lai atzmtu distanci, atlasiet Aplis. · Lai navigtu atpaka uz aktivittes skuma punktu pa to pasu ceu, atlasiet Atgriezties skum > TracBack. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. · Lai navitu atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu, atlasiet Atgriezties skum > Marsruts. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. · Lai mrtu atsirbas starp sirdsdarbbas ritmu aktivittes beigs un divas mintes vlk, atlasiet Atkopsans SR un gaidiet, ldz taimeris veic atpakaskaitsanu. · Lai atmestu aktivitti, atlasiet Atmest. PIEZME. pc aktivittes beigsanas pulkstenis automtiski to saglab pc 30 mintm.
Aktivittes novrtsana
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. Varat pielgot pasnovrtsanas iestatjumu noteiktm aktivittm (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). 1 Kad pabeidzat aktivitti, atlasiet Saglabt (Aktivittes beigsana, 37. lappuse). 2 Atlasiet ciparu, kas atbilst jsu uztvertajiem pliiem.
PIEZME. lai izlaistu pasvrtjumu, varat atlast . 3 Atlasiet, k jutties aktivittes laik. Novrtjumus varat skatt lietotn Garmin Connect.

Aktivittes un lietotnes

37

Skriesana
Dodoties skrjien pa celiu
Pirms dodaties skrjien pa celiu, prliecinieties, ka skrienat pa standarta 400 m celiu. Js varat izmantot skriesanas pa celiu aktivitti, lai ieraksttu skriesanas pa ra sporta laukuma celiu datus, tostarp attlumu metros un apu daljumu. 1 Nostjieties uz ra sporta laukuma celia. 2 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 3 Atlasiet Skr. pa celiu. 4 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 5 Ja skrienat pa 1. celiu, izlaidiet darbbas ldz 11. darbbai. 6 Nospiediet MENU. 7 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 8 Atlasiet Celia numurs. 9 Atlasiet celia numuru. 10 Lai atgrieztos pie aktivittes taimera, divas reizes nospiediet BACK. 11 Nospiediet START. 12 Skrieniet pa celiu.
Kad ir veikti 3 api, pulkstenis ieraksta celia izmrus un kalibr jsu celia attlumu. 13 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Skrjiena pa celiu ierakstsana
· Pirms skat skrjienu pa celiu, pagaidiet, ldz GPS statusa indikators iedegas za krs. · Kad pirmo reizi skrienat pa nepazstamu celiu, noskrieniet vismaz 3 apus, lai kalibrtu celia attlumu.
Lai pabeigtu apli, ir jpaskrien nedaudz garm skuma punktam. · Katru apli skrieniet pa to pasu celiu.
PIEZME. noklusjuma Auto Lap® attlums ir 1600 m vai 4 api pa celiu. · Ja skrienat pa citu celiu, nevis 1. celiu, iestatiet celia numuru aktivittes iestatjumos.
Dodoties virtul skrjien
Js varat izveidot sava pulkstea pra savienojumu ar sadergu tress personas lietotni, lai prsttu tempa, sirdsdarbbas ritma vai sou skaita cikl datus. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Virtuls skrj.. 3 Plansetdator, klpjdator vai tlrun atveriet lietotni ZwiftTM vai citu virtula trenia lietotni. 4 Izpildiet ekrn redzams nordes, lai sktu skriesanas aktivitti un izveidotu iercu pra savienojumu. 5 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 6 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.

38

Aktivittes un lietotnes

Trenaziera attluma kalibrsana
Lai ieraksttu preczus attlumus skrjieniem uz trenaziera, js varat kalibrt trenaziera attlumu pc tam, kad veicat uz trenaziera vismaz 2,4 km (1,5 jdzi). Ja izmantojat dazdus trenazierus, varat manuli kalibrt trenaziera attlumu uz katra trenaziera vai pc katra skrjiena. 1 Sciet trenaziera aktivitti (Aktivittes sksana, 36. lappuse). 2 Skrieniet uz trenaziera, ldz pulkstenis ir ierakstjusi vismaz 2,4 km (1,5 jdzi). 3 Kad aktivitte ir pabeigta, nospiediet STOP, lai apturtu aktivittes taimeri. 4 Atlasiet opciju:
· Lai kalibrtu trenaziera attlumu pirmo reizi, atlasiet Saglabt. Ierce aicins js pabeigt trenaziera kalibrsanu.
· Lai manuli kalibrtu trenaziera attlumu pc pirmreizjs kalibrsanas, atlasiet Kalibrt un sagl. > J. 5 Prbaudiet trenaziera displej redzamo veikto attlumu un ievadiet to sav pulksten.
Ultramaratona aktivittes reistrsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Ultramaratons. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Sciet skriet. 5 Nospiediet LAP, lai reistrtu apli un palaistu atptas taimeri.
PIEZME. js varat iespjot iestatjumu Distances taustis, lai reistrtu apli un palaistu atptas taimeri, tikai palaistu atptas taimeri vai tikai reistrtu apli (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). 6 Kad atpta ir pabeigta, nospiediet LAP, lai atjaunotu skrjienu. 7 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu lapas (izvles). 8 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Srsu sacksu aktivittes reistrsana
Kad piedalties srsu trases sacensbs, varat izmantot aktivitti Srsu sackstes, lai reistrtu savu laiku, kas pavadts pie katra srsa, un laiku, kas pavadts, skrienot starp srsiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Srsu sackstes. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Nospiediet LAP, lai manuli atzmtu katra srsa skumu un beigas.
PIEZME. varat konfigurt iestatjumu Srsu izsekosana, lai saglabtu srsu atrasans vietas no pirm trases apa. Atkrtojot trases cilpas, pulkstenis izmanto saglabts atrasans vietas, lai prslgtos starp srsu un skriesanas intervliem. 5 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Peldsana
PIEZME. pulkstenim ir plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosanas funkcija, kas piemrota peldsanas aktivittm. Pulkstenis ir ar sadergs ar HRM-Pro sriju HRM-SwimTM un HRM-TriTM piederumiem. Ja ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.

Aktivittes un lietotnes

39

Peldsanas terminoloija
Garums: viens peldjums baseina garum. Intervls: viens vai vairki secgi garumi. Jauns intervls skas pc atptas. Vziens: vziens tiek skaitts katru reizi, kad roka, uz kuras ir pulkstenis, pabeidz pilnu ciklu. Swolf: swolf rezultts ir viena baseina garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam. Piemram, 30
sekundes plus 15 vzieni ir Swolf rezultts 45. Atkltos deos Swolf tiek rints uz 25 metriem.. Swolf ir peldsanas efektivittes mrjums, kur, tpat k golf, labks ir zemks rezultts. Kritiskais peldjuma trums (KP): jsu KP ir teortiskais trums, kdu bez spku izskuma varat neprtraukti saglabt. Savu KP varat izmantot, lai izvltos trenia tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

Vzienu veidi
Vzienu veidus var noteikt tikai peldbasein. Jsu vzienu veids tiek noteikts celia beigs. Vzienu veidi ir redzami jsu peldsanas vstur un jsu Garmin Connect kont. Vzienu veidu varat atlast ar k pielgotu datu lauku (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse).

Bezmaksas

Brvais stils

Atpaka

Peldsana uz muguras

Krtis

Brass

Vingrojumi rokm Tauristils

Jaukts

Vairki vzienu veidi celia laik

Vingrinjums

Izmanto vingrinjumu reistrsanu (Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu, 41. lappuse)

Padomi peldsanas aktivittm
· Nospiediet LAP, lai, peldot atkltos deos, ieraksttu intervlu. · Pirms skat peldsanas aktivitti, izpildiet ekrn redzams nordes, lai atlastu peldbaseina lielumu, vai
ievadiet aptuvenus izmrus. Pulkstenis mra un ieraksta veikto attlumu pc veiktajiem baseina garumiem. Lai rdtu preczu attlumu, peldbaseina lielumam ir jbt pareizam. Kad nkamreiz sksit peldsanas aktivitti peldbasein, pulkstenis izmantos so baseina lielumu. Turiet nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Peldbaseina lielums, lai maintu lielumu. · Lai iegtu preczkus rezulttus, peldiet visu baseina garumu, taj izmantojot vienu vzienu veidu. Atptas laik apturiet aktivittes taimeri. · Nospiediet LAP, lai ieraksttu atptu peldsanas basein laik (Automtisk atpta un manul atpta, 41. lappuse). Pulkstenis automtiski ieraksta peldjuma intervlus un garumus peldsanai basein. · Lai paldztu pulkstenim reistrt jsu veikto attlumu, spcgi atgrdieties no sienas un sldiet, pirms veicat pirmo vzienu. · Kad veicat vingrinjumus, jums ir vai nu japtur aktivittes taimeris, vai jizmanto vingrinjumu reistrsanas funkcija (Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu, 41. lappuse).

40

Aktivittes un lietotnes

Automtisk atpta un manul atpta
PIEZME. peldes dati netiek reistrti atptas laik. Lai skattu citus datu ekrnus, varat nospiest UP vai DOWN. Automtisk atptas funkcija ir pieejama tikai peldsanai basein. Pulkstenis automtiski nosaka, kad js atpsaties, un tiek pardts atptas ekrns. Ja js atpsaties ilgk par 15 sekundm, pulkstenis automtiski izveido atptas intervlu. Kad atskat peldt, pulkstenis automtiski sk jaunu peldsanas intervlu. Automtisko atptas funkciju js varat ieslgt aktivittes opcijs (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). IETEIKUMS. lai iegtu vislabkos rezulttus, izmantojot automtisko atptas funkciju, samaziniet atptas laik rokas kustbas. Peldsanas aktivittes laik basein vai atklt den varat manuli atzmt atptas intervlu, nospiezot LAP.
Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu
Vingrinsans zurnla funkcija ir pieejama tikai peldsanai basein. Js varat lietot vingrinsans zurnla funkciju, lai manuli reistrtu peldsanu ar kjm, peldsanu ar vienu roku vai jebkda veida peldsanu, kas nav viens no cetriem galvenajiem veidiem. 1 Baseina peldes laik atlasiet UP vai DOWN, lai skattu vingrinsans zurnla ekrnu. 2 Nospiediet LAP, lai palaistu vingrinsans taimeri. 3 Kad esat pabeidzis vingrinsans intervlu, nospiediet LAP.
Vingrinsans taimeris tiek apturts, bet aktivittes taimeris turpina reistrt visu peldsanas sesiju. 4 Atlasiet attlumu pabeigtajam vingrinsans posmam.
Attluma palielinjumi ir balstti uz baseina izmru, kas atlasts aktivittes profilam. 5 Atlasiet opciju:
· Lai sktu citu vingrinsanas intervlu, nospiediet LAP. · Lai sktu peldsanas intervlu, atlasiet UP vai DOWN, lai atgrieztos peldsanas trenia ekrn.
Dazdi sporta veidi
Triatlona, diatlona vai citu tdu sporta veidu dalbnieki, kas ietver dazdus sporta veidus, var izmantot dazdu sporta veidu aktivitsu, piemram, Triatlons vai Peld./skr., piedvtas prieksrocbas. Dazdu sporta veidu aktivitsu laik js varat priet no vienas aktivittes uz citu un skatt savu kopjo laiku. Piemram, js varat priet no ritebrauksanas un skriesanu un skatt savu kopjo laiku ritebrauksanai un skriesanai vis dazdu sporta veidu aktivittes laik. Standarta triatlonam js varat pielgot dazdu sporta veidu aktivitti vai izmantot noklusjuma triatlona aktivittes iestatjumu.
Triatlona trenis
Kad js piedalties triatlon, varat izmantot triatlona aktivitti, lai tri prietu uz katru sporta segmentu un laiku katr segment un saglabtu aktivitti. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Triatlons. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Nospiediet LAP katras prejas skum un beigs.
Prejas funkcija ir ieslgta pc noklusjuma, un prejas laiks tiek reistrts atsevisi no darbbas laika. Prejas funkciju var ieslgt vai izslgt triatlona aktivittes iestatjumos. Ja prejas ir izslgtas, nospiediet LAP, lai maintu sporta veidu. 5 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.

Aktivittes un lietotnes

41

Dazdu sporta veidu aktivittes veidosana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Pievienot > Dazdi sporta veidi. 3 Atlasiet dazdu sporta veidu tipu vai ievadiet pielgotu nosaukumu.
Dubltu aktivitsu nosaukumi ietver numuru. Piemram, Triatlons(2). 4 Atlasiet divas vai vairkas aktivittes. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus aktivittes iestatjumus. Piemram, js varat izvlties, vai iekausit prejas.
· Atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un izmantotu dazdu sporta veidu aktivitti. 6 Atlasiet J, lai pievienotu aktivitti savu izlasu sarakstam.
Iekstelpu aktivittes
Pulksteni var izmantot treniiem iekstelps, piemram, skriesanai pa iekstelpu celiu vai izmantojot stacionru velosipdu vai telpu trenazieri. Iekstelpu aktivittm GPS ir izslgts (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). Skrienot vai staigjot ar izslgtu GPS, trums un attlums tiek aprinti, izmantojot pulksten esoso akselerometru. Akselerometrs kalibrsanu veic pats. truma un attluma datu precizitte uzlabojas pc daziem skrjieniem vai pastaigm brv dab, ja tiek izmantota GPS sistma. IETEIKUMS. tursans pie sldos celia trenaziera margm pazemina precizitti. Braucot ar velosipdu, kad GPS ir izslgts, truma un attluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvles sensora, kas nosta truma un attluma datus pulkstenim (piemram, truma vai kadences sensors).
Health SnapshotTM
Health Snapshot funkcija reistr vairkus galvenos veselbas rdtjus, kamr divas mintes nekustieties. T sniedz su ieskatu par jsu visprjo sirds un asinsvadu stvokli. Pulkstenis ieraksta tdus mrjumus k jsu vidjais pulss, stresa lmenis un elposanas temps. Varat pievienot Health Snapshot funkciju iecientko lietotu sarakstam (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse).

42

Aktivittes un lietotnes

Spka trenia aktivittes reistrsana
Js varat reistrt piegjienus spka trenia aktivittes laik. Piegjiens ir vienas kustbas vairki atkrtojumi. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Izturba. 3 Atlasiet vingrojumu sriju. 4 Nospiediet DOWN, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmu sarakstu (izvles).
IETEIKUMS. kamr skatt fizisko vingrojumu srijas posmus, varat nospiest START un tad nospiest DOWN, lai skattu atlast vingrojuma animciju, ja t ir pieejama. 5 Kad esat pabeidzis trenia sou apskati, nospiediet START un atlasiet Izp. vingr. sriju. 6 Nospiediet START un atlasiet Skt vingr. sriju. 7 Sciet pirmo piegjienu. Pulkstenis skaita atkrtojumus. Atkrtojumu skaits pards, kad esat izpildjis vismaz cetrus atkrtojumus. IETEIKUMS. katram piegjienam pulkstenis var skaitt tikai vienas kustbas atkrtojumus. Kad vlaties maint kustbas, beidziet piegjienu un sciet jaunu. 8 Nospiediet LAP, lai pabeigtu piegjienu un prietu pie nkam vingrojuma, ja tds ir. Pulkstenis parda atkrtojumu kopjo skaitu saj piegjien. 9 Ja nepieciesams, nospiediet UP vai DOWN, lai reditu atkrtojumu skaitu. IETEIKUMS. js varat ar pievienot svaru, kas izmantots sim piegjienam. 10 Ja nepieciesams, nospiediet LAP, kad esat beidzis atpsties, lai sktu nkamo sriju. 11 Atkrtojiet to katram spka trenia piegjienam, ldz aktivitte ir pabeigta. 12 Pc pdj piegjiena nospiediet START un atlasiet Beigt vingr. sriju. 13 Atlasiet Saglabt.
HIIT aktivittes ierakstsana
Js varat izmantot specilus taimerus, lai ieraksttu augstas intensittes intervla trenia (HIIT) aktivitti. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet HIIT. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Bezmaksas, lai ieraksttu brvu, nestrukturtu HIIT aktivitti. · Atlasiet HIIT taimeri > AMRAP, lai iestattaj laikposm ieraksttu iespjami daudz posmu. · Atlasiet HIIT taimeri > EMOM, lai katru minti mintes laik ieraksttu iestatto kustbu skaitu. · Atlasiet HIIT taimeri > Tabata, lai 20 sekunzu maksimlas pieples intervlus maintu ar 10 sekundm
atptas. · Atlasiet HIIT taimeri > Pielgots, lai iestattu savu kustbu laiku, atptas laiku, kustbu skaitu un posmu
skaitu. · Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas, lai ievrotu saglabto vingrojumu sriju. 4 Ja vajadzgs, izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Nospiediet START, lai sktu pirmo posmu. Pulkstenis rda atpakaskaitsanas taimeri un jsu pasreizjo pulsu. 6 Ja nepieciesams, nospiediet LAP, lai manuli prietu uz nkamo posmu vai atptu. 7 Kad aktivitte ir pabeigta, nospiediet STOP, lai apturtu aktivittes taimeri. 8 Atlasiet Saglabt.

Aktivittes un lietotnes

43

Iekstelpu trenaziera lietosana
Pirms varat izmantot sadergu iekstelpu trenazieri, tas ir jsavieno pr ar jsu pulksteni, izmantojot ANT+® tehnoloiju (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). Js varat izmantot pulkstenis kop ar iekstelpu trenazieri, lai simultu pretestbu, sekojot kursam, dodoties izbraucien vai veicot vingrojumu sriju. Kamr izmantosit iekstelpu trenazieri, GPS automtiski tiks izslgts. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Ritebr. telp. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Smart Trainer opcijas. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Brvs brauciens, lai dotos izbraucien. · Atlasiet Izpildt vingr. sriju, lai izpildtu saglabtu vingrojumu sriju (Fizisko vingrojumu srijas,
81. lappuse). · Atlasiet Sekot kursam, lai brauktu pa saglabtu kursu (Kursi, 157. lappuse). · Atlasiet Iestatt jaudu, lai iestattu mra jaudas vrtbu. · Atlasiet Iestatt pakpi, lai iestattu simults pakpes vrtbu. · Atlasiet Iestatt pretestbu, lai iestattu trenaziera piemroto pretestbas spku. 6 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Trenazieris palielina vai samazina pretestbu, pamatojoties uz augstuma informciju kurs vai braucien.
Sples
Lietotnes Garmin GameOnTM lietosana
Kad savienojat pulksteni pr ar datoru, varat ierakstt spu aktivitti pulksten un skatt rellaika veiktspjas rdtjus dator. 1 Dator dodieties uz vietni www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn un lejupieldjiet Garmin
GameOn lietotni. 2 Lai pabeigtu instalsanu, izpildiet ekrn redzams nordes. 3 Palaidiet lietotni Garmin GameOn. 4 Kad Garmin GameOn lietotne pieprasa savienot pulksteni pr, nospiediet START un pulksten atlasiet
Sples. PIEZME. kamr pulkstenis ir savienots ar Garmin GameOn lietotni, paziojumi un citas Bluetooth funkcijas pulksten ir atspjotas. 5 Atlasiet Veidot pra savienojumu tagad. 6 Sarakst atlasiet savu pulksteni un izpildiet ekrn sniegtos nordjumus. IETEIKUMS. varat nokliksint uz > Iestatjumi, lai pielgotu iestatjumus, vlreiz izlastu pamcbu vai noemtu pulksteni. Garmin GameOn lietotne atceras jsu pulksteni un iestatjumus, kad nkamreiz atverat lietotni. Ja nepieciesams, varat savienot pulksteni pr ar citu datoru (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). 7 Atlasiet opciju: · Dator palaidiet atbalsttu spli, lai automtiski sktu spu aktivitti. · Pulkstea ekrn sciet manulu spu aktivitti (Manulas spu aktivittes reistrsana, 45. lappuse). Garmin GameOn lietotn tiek rdti rellaika veiktspjas rdtji. Kad pabeidzat savu aktivitti, Garmin GameOn lietotn tiek pardts jsu spu aktivittes kopsavilkums un sples informcija.

44

Aktivittes un lietotnes

Manulas spu aktivittes reistrsana
Sav pulksten varat ierakstt spu aktivittes un manuli ievadt katras sples statistiku. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Sples. 3 Nospiediet DOWN un atlasiet sples veidu. 4 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Maca beigs nospiediet LAP, lai reistrtu savu sples rezulttu vai vietu. 6 Nospiediet LAP, lai sktu jaunu macu. 7 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Kpsanas sports
Kpsanas aktivittes telp ierakstsana
Kpsanas aktivittes telp laik js varat ierakstt marsrutus. Marsruts ir kpsanas ces pa telpas klinsu sienu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Kl. kps.ieks. 3 Atlasiet J, lai ieraksttu marsruta statistiku. 4 Atlasiet novrtjuma sistmu.
PIEZME. kad nkamreiz sksit kpsanas aktivitti telp, ierce izmantos so novrtjuma sistmu. Varat turt nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Novrtjuma sistma, lai maintu sistmu. 5 Atlasiet marsruta grtbu lmeni. 6 Nospiediet START. 7 Sciet savu pirmo marsrutu. PIEZME. kad marsruta taimeris darbojas, ierce automtiski blo pogas, lai novrstu nejausu pogas nospiesanu. Lai atblotu pulksteni, varat turt nospiestu jebkuru pogu. 8 Kad pabeidzat marsrutu, nokpiet ldz lejai. Kad bsit uz zemes, atptas taimeris automtiski tiks palaists. PIEZME. ja vajadzgs, varat nospiest LAP, lai pabeigtu marsrutu. 9 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu sekmgu marsrutu, atlasiet Pabeigts. · Lai saglabtu nesekmgu marsrutu, atlasiet Minjumi. · Lai dzstu marsrutu, atlasiet Atmest. 10 Ievadiet marsrutam kritienu skaitu. 11 Pc atptas nospiediet LAP un sciet nkamo marsrutu. 12 Atkrtojiet so procesu katram marsrutam, ldz aktivitte ir pabeigta. 13 Nospiediet STOP. 14 Atlasiet Saglabt.

Aktivittes un lietotnes

45

Klinsu kpsanas aktivittes ierakstsana
Klinsu kpsanas aktivittes laik js varat ierakstt marsrutus. Marsruts ir kpsanas ces pa lielku vai mazku klints veidojumu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Klinsu kpsana. 3 Atlasiet novrtjuma sistmu.
PIEZME. kad nkamreiz sksit klinsu kpsanas aktivitti, pulkstenis izmantos so novrtjuma sistmu. Varat turt nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Novrtjuma sistma, lai maintu sistmu. 4 Atlasiet marsruta grtbu lmeni. 5 Nospiediet START, lai palaistu marsruta taimeri. 6 Sciet savu pirmo marsrutu. 7 Nospiediet LAP, lai pabeigtu marsrutu. 8 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu sekmgu marsrutu, atlasiet Pabeigts. · Lai saglabtu nesekmgu marsrutu, atlasiet Minjumi. · Lai dzstu marsrutu, atlasiet Atmest. 9 Pc atptas nospiediet LAP, lai sktu nkamo marsrutu. 10 Atkrtojiet so procesu katram marsrutam, ldz aktivitte ir pabeigta. 11 Pc pdj marsruta nospiediet STOP, lai apturtu marsruta taimeri. 12 Atlasiet Saglabt.
Lietotnes Expedition palaisana
Js varat izmantot lietotni Ekspedcija, lai pagarintu baterijas lietosanas laiku, kamr ierakstt vairku dienu aktivitti. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Ekspedcija. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.
Ierce priet zemas jaudas rezm un vc GPS cea punktus reizi stund. Lai maksimli palielintu baterijas lietosanas laiku, ierce izsldz visus sensorus un piederumus, tostarp savienojumu ar jsu viedtlruni.
Marsruta punkta manula ierakstsana
Aktivittes laik marsruta punkti tiek ierakstti automtiski, pamatojoties uz atlasto ierakstsanas intervlu. Jebkur laik varat manuli ierakstt marsruta punktu. 1 Ekspedcijas laik nospiediet START. 2 Atlasiet Pievienot punktu.
Trases punktu skatsana
1 Ekspedcijas laik nospiediet START. 2 Atlasiet Skatt punktus. 3 Atlasiet trases punktu no saraksta. 4 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navisanu uz atlasto trases punktu, atlasiet Doties uz. · Lai skattu detaliztu informciju par trases punktu, atlasiet Detaas.

46

Aktivittes un lietotnes

Dosans medbs
Varat saglabt medbm atbilstoss atrasans vietas un skatt saglabto atrasans vietu karti. Medbu laik ierce izmanto GNSS rezmu, kas ietaupa akumulatora darbbas laiku. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Medbas. 3 Nospiediet START un atlasiet Skt medbas. 4 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai prvietotos atpaka uz darbbas skuma punktu, atlasiet Atgriezties skum un atlasiet opciju. · Lai saglabtu savu pasreizjo atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai skattu ss medbu darbbas laik saglabts atrasans vietas, atlasiet Medbu vietas. · Lai skattu visas ieprieks saglabts atrasans vietas, atlasiet Saglabts atr. vietas. · Lai virztos uz galamri, atlasiet Navigcija un atlasiet opciju. 5 Kad pabeidzat medbas, nospiediet STOP un atlasiet Beigt medbas.
Jras aktivittes
Bursana Halzsanas palgierce
UZMANBU Ierce izmanto GPS bztu kursu pa grunti, lai noteiktu jsu kursu halzsanas palgierces funkcij, un neem vr citus faktorus, kuri var ietekmt jsu laivas virzienu, piemram, pldmaias un straumes. Js atbildat par savas laivas drosu un piesardzgu darbbu.
Burjot vai piedaloties sacensbs vjain laik, halzsanas palgierces funkcija var paldzt noteikt, vai laiva tiek pagriezta vja virzien vai vadta kursa virzien. Kad kalibrjat savu halzsanas ierci, pulkstenis nosaka laivas kreis borta un lab borta kursa pa grunti (COG) mrjumus un izmanto COG datus, lai aprintu vidjo relo vja virzienu un laivas halzsanas lei .

Pulkstenis izmanto sos datus, lai noteiktu, vai laiva vja maias ietekm tiek pagriezta vja virzien vai vadta kursa virzien. Pc noklusjuma halzsanas palgierce ir iestatta automtisk darbb. Katru reizi, kad kalibrjat kreis vai lab borta COG, pulkstenis atkrtoti kalibr pretjo pusi un relo vja virzienu. Js varat maint halzsanas palgierces iestatjumus, lai ievadtu noteiktu halzsanas lei vai relo vja virzienu.

Aktivittes un lietotnes

47

Halzsanas palgierces kalibrsana
1 Atrodoties pulkstea skat, atlasiet START. 2 Atlasiet Bur. sac. vai Sail. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai skattu halzsanas palgierces ekrnu.
PIEZME. you may need to add the tack assist screen to the data screens for the activity (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse). 4 Atlasiet START. 5 Atlasiet opciju: · Lai kalibrtu labo bortu, atlasiet START. · Lai kalibrtu kreiso bortu, atlasiet DOWN. IETEIKUMS. ja vjs ps no laivas lab borta puses, ir jkalibr labais borts. Ja vjs ps no laivas kreis borta puses, ir jkalibr kreisais borts. 6 Pagaidiet, ldz ierce veic halzsanas palgierces kalibrsanu. Tiek pardta bultia, kas norda, vai laiva tiek pagriezta vja virzien vai vadta kursa virzien.
Fiksta halzsanas lea ievadsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Bur. sac. vai Sail. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu halzsanas palgierces ekrnu. 4 Turiet nospiestu MENU. 5 Atlasiet Halzsanas leis > Leis. 6 Nospiediet UP vai DOWN, lai iestattu vrtbu.
Rel vja virziena ievadsana
1 Pulkstea displej nospiediet START. 2 Atlasiet Bur. sac. vai Sail. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu halzsanas palgierces ekrnu. 4 Turiet nospiestu MENU. 5 Atlasiet Faktiskais vja virziens > Fiksts. 6 Nospiediet UP vai DOWN, lai iestattu vrtbu.
Padomi labk pacluma aprina panksanai
Lai panktu labko pacluma aprinu, izmantojot halzsanas palgierces funkciju, js varat izmantot sos padomus. Skkai informcijai skatiet Rel vja virziena ievadsana, 48. lappuse un Halzsanas palgierces kalibrsana, 48. lappuse. · Ievadiet fikstu halzsanas lei un kalibrjiet kreiso bortu. · Ievadiet fikstu halzsanas lei un kalibrjiet labo bortu. · Atiestatiet halzsanas lei un kalibrjiet gan kreiso, gan labo bortu.
Bursanas sackstes
Ierci varat izmantot, lai t paldztu jsu laivai srsot sacksu starta lniju tiesi tad, kad sackstes skas. Kad bursanas sacksu lietotn sinhronizjat regates taimeri ar oficilo sacksu laika atpakaskaitsanas taimeri, tuvojoties sacksu startam, js ar vienas mintes intervlu saemat brdinjumus. Kad js iestatt starta lniju, ierce izmanto GPS datus, lai nordtu, vai jsu laiva srsos starta lniju pirms vai pc pareiz sacksu starta laika vai pareizaj laik.

48

Aktivittes un lietotnes

Starta lnijas iestatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Bur. sac.. 3 Pagaidiet, ldz ierce atrod sateltus. 4 Turiet nospiestu MENU. 5 Atlasiet Skuma lnijas iest.. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Atzmt ostu, lai atzmtu ostas skuma lnijas atzmi, kad burjat tai garm. · Atlasiet Atzmt labo bortu, lai atzmtu lab borta skuma lnijas atzmi, kad burjat tai garm. · Atlasiet Laiks ierakstt, lai ieslgtu vai izslgtu dedzinsanas laika datus regates taimera datu ekrn. · Atlasiet Ldz skumam, lai iestattu attlumu ldz starta lnijai, vlamo attluma vienbu un laivas garumu.
Sacensbu sksana
Lai skattu bursanas ldz starta lnijai laiku, jums ir jiestata starta lnija (Starta lnijas iestatsana, 49. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Bur. sac.. 3 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus.
Ekrn tiek rdts regates taimeris un bursanas ldz starta lnijai laiks .

4 Ja nepieciesams, turiet nospiestu MENU un atlasiet opciju: · Lai iestattu fikstu taimeri, atlasiet Regates laiks > Fiksts un ievadiet laika ilgumu. · Lai iestattu skuma laiku nkamo 24 stundu period, atlasiet Regates laiks > GPS un ievadiet diennakts laiku.
5 Nospiediet START. 6 Atlasiet UP un DOWN, lai regates taimeri sinhroniztu ar oficilo sacksu laika atskaiti.
PIEZME. ja bursanas ldz starta lnijai laiks bs negatvs, js ieradsities pie starta lnijas pc sacksu skuma. Ja bursanas ldz starta lnijai laiks bs pozitvs, js ieradsities pie starta lnijas pirms sacksu skuma. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.

Aktivittes un lietotnes

49

dens sporta veidi
denssporta braucienu skatsana
Izmantojot automtisks palaisanas funkciju, pulkstenis ieraksta informciju par katru dens sporta braucienu. S funkcija automtiski ieraksta jaunus braucienus, pamatojoties uz jsu kustbu. Aktivittes taimeris tiek apturts, kad prstjat kustties. Aktivittes taimeris iesldzas automtiski, kad palielins jsu kustbu trums. Nobraucienu informciju varat skatt apturtaj ekrn vai laik, kad aktivittes taimeris darbojas. 1 Sciet nodarboties ar kdu dens sporta veidu, piemram, densslposanu. 2 Turiet nospiestu MENU. 3 Atlasiet Skatt skrjienus. 4 Nospiediet UP un DOWN, lai skattu sava pdj un pasreizj nobrauciena un kopjo nobraucienu
informciju. Braucienu ekrni ietver laiku, veikto attlumu, maksimlo trumu un vidjo trumu.
Maksersana
Dosans maksert
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Maksersana. 3 Nospiediet START > Skt zivju taimeri. 4 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai pievienotu lomu savam zivju skaitam un saglabtu atrasans vietu, atlasiet Reistrt lomu. · Lai saglabtu savu pasreizjo atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai iestattu aktivittes intervla taimeri, beigu laiku vai beigu laika atgdinjumu, atlasiet Zivju taimeri. · Lai prvietotos atpaka uz darbbas skuma punktu, atlasiet Atgriezties skum un atlasiet opciju. · Lai skattu savas saglabts atrasans vietas, atlasiet Saglabts atr. vietas. · Lai virztos uz galamri, atlasiet Navigcija un atlasiet opciju. · Lai reditu aktivittes iestatjumus, atlasiet Iestatjumi un atlasiet opciju (Aktivitsu un lietotu
iestatjumi, 66. lappuse). 5 Kad pabeidzat savu aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Beigt zivju taimeri.

50

Aktivittes un lietotnes

Pldmaias Pldmaiu informcijas skatsana
BRDINJUMS Pldmaiu informcija tiek sniegta tikai informcijas nolkos. Jsu atbildb ir piesardzga visas ar deni saistts informcijas izvrtsana, apzinoties to, kas notiek apkrtn, un vienmr pieemt saprtgus lmumus, esot den, uz dens vai dens tuvum. Neievrojot so brdinjumu, varat izraist nopietnas vai nvjosas traumas.
Varat skatt informciju par pldmaiu kontroles punktu, tostarp informciju par pldmaias augstumu un laiku, kad gaidms nkamais paisums un bgums. Varat saglabt ldz pat desmit pldmaiu stacijm. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Pldmaias. 3 Atlasiet opciju:
· Lai izmantotu pasreizjo atrasans vietu, kad esat pldmaiu kontroles punktu tuvum, atlasiet Pievienot > Pasreizj atrasans vieta.
· Lai atlastu atrasans vietu kart, atlasiet Pievienot > Izmantot karti. · Lai ievadtu pilstas nosaukumu, atlasiet Pievienot > Pilstas meklsana. · Lai atlastu saglabto vietu, atlasiet Pievienot > Saglabts atr. vietas. · Lai ievadtu atrasans vietas koordintas, atlasiet Pievienot > Koordintas. Pasreizjam datumam tiek rdta 24 stundu pldmaiu karte ar pasreizjo pldmaiu augstumu un informciju par nkamajiem paisumiem un bgumiem .

4 Nospiediet DOWN, lai skattu pldmaiu informciju nkamajm dienm. 5 Nospiediet START un atlasiet Iestatt k iecientko, lai so atrasans vietu iestattu k iecientko pldmaiu
staciju. Jsu iecientk pldmaiu stacija tiek pardta saraksta augspus lietotn un prskat.
Pldmaias brdinjuma iestatsana
1 Lietotn Pldmaias atlasiet saglabto pldmaiu staciju. 2 Nospiediet START un atlasiet Iestatt brdinjumus. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu skaas trauksmi pirms paisuma, atlasiet Ldz augstam paisumam. · Lai iestattu skaas trauksmi pirms bguma, atlasiet Ldz zemam paisumam.

Aktivittes un lietotnes

51

Enkurvieta
BRDINJUMS Sonra brdinjumu funkcija ir rks viengi situcijas apzinsanai, un tas nekdos apstkos nevar novrst pamatnes aizskarsanu. Js esat atbildgs par drosu un apdomgu sava kua ekspluatciju, par apkrtjs vides apzinsanos un par to, lai uz dens vienmr rkotos drosi. Neievrojot so brdinjumu, varat izraist pasuma bojjumu, nopietnas vai nvi.
Enkura vietas atzmsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Enkurs. 3 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 4 Nospiediet START un atlasiet Izmest enkuru.
Enkura iestatjumi
Pulkstea ciparnc nospiediet START, atlasiet Enkurs, turiet nospiestu MENU un atlasiet aktivittes iestatjumus. Dreifa rdiuss: iestata pieaujamo dreifa attlumu, kad laiva ir noenkurota. Atjaunint intervlu: iestata laika intervlu enkura datu atjauninsanai. Enkura brdinjums: auj jums konfigurt vai atspjot trauksmi gadjumiem, ja laiva prvietojas rpus dreifa
rdiusa. Enkura trauksmes signla ilgums: auj iestatt enkura trauksmes signla ilgumu. Ja ir iespjots enkura
trauksmes signls, brdinjums tiek pardts katru reizi, kad laiva prvietojas rpus dreifa rdiusa noteikt trauksmes signla darbbas laik.
Laivas elektromotora tlvadbas pults Pulkstea un laivas elektromotora savienosana pr
Varat savienot pulksteni pr ar Garmin laivas elektromotoru un izmantot to k tlvadbas pulti. Skku informciju par tlvadbas pults lietosanu skatiet sava laivas elektromotora pasnieka rokasgrmat. 1 Iesldziet laivas elektromotoru. 2 Prvietojiet pulksteni 1 m (3 pdu) attlum no laivas elektromotora displeja panea. 3 Pulksten nospiediet START un atlasiet Laivas elektromotors.
IETEIKUMS. ja nepieciesams, varat savienot pulksteni pr ar citu laivas elektromotoru (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). 4 Laivas elektromotora displeja panel trs reizes nospiediet , lai prietu pra savienojuma veidosanas rezm. Kamr tiek meklts savienojums, laivas elektromotora displeja panel zil krs iedegas . 5 Pulkstea ekrn nospiediet START, lai ieietu savienosanas pr rezm. 6 Prbaudiet, vai uz laivas elektromotora tlvadbas pults nordtais piekuves taustis atbilst jsu pulkstea rdjumiem. 7 Pulkstea ekrn nospiediet START, lai apstiprintu piekuves taustiu. 8 Laivas elektromotora tlvadbas pult nospiediet , lai apstiprintu piekuves taustiu. Kad savienojums ar pulksteni ir sekmgi izveidots, laivas elektromotora displeja panel iedegas za krs.
Slposana un ziemas sporta veidi
Savam aktivitsu sarakstam varat pievienot slposanas un nobrauciena ar sniega dli aktivittes (Darbbu un lietotu pielgosana, 64. lappuse). Datu ekrnus katrai aktivittei js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse).

52

Aktivittes un lietotnes

Nobraucienu skatsana
Izmantojot automtiskas palaisanas funkciju, pulkstenis ieraksta informciju par katru nobraucienu no kalna ar slpm vai sniega dli. S funkcija pc noklusjuma tiek ieslgta braucienam no kalna ar slpm vai sniega dli. Tas automtiski reistr jaunus slposanas nobraucienus, kad skat doties lejup pa kalnu. 1 Sciet nobrauciena ar slpm vai sniega dli aktivitti. 2 Turiet nospiestu MENU. 3 Atlasiet Skatt skrjienus. 4 Nospiediet UP un DOWN, lai skattu sava pdj un pasreizj nobrauciena un kopjo nobraucienu
informciju. Nobraucienu ekrni ietver laiku, veikto attlumu, maksimlais trums, vidjais trums un kopjais kritums.
rpustrases slposanas vai brauksanas ar sniega dli aktivittes reistrsana
rpustrases slposanas vai snovborda aktivitte auj prslgties starp uzkpsanas un nokpsanas sekosanas rezmu, lai js varat preczi sekot savai statistikai. Varat pielgot Rezma izsekosanaiestatjumu, lai automtiski vai manuli prslgtu izsekosanas rezmus (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet rpustr. slp. vai rpustrases brauksana ar sniega dli. 3 Atlasiet opciju:
· Ja skat savu aktivitti kpum, atlasiet Uzkpsana. · Ja skat savu aktivitti, dodoties lejup no kalna, atlasiet Nokpsana. 4 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Ja nepieciesams, nospiediet LAP, lai prslgtu starp uzkpsanu un nokpsanu. 6 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Distancu slposanas jaudas dati
PIEZME. HRM-Pro Srijas piederumam ir jbt pra savienojum ar Descent pulksteni, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Lai iegtu rellaika atgriezenisku informciju par distancu slposanas izpildjumu, js varat izmantot sadergu Descent pulksteni, kas ir pra savienojum ar HRM-Pro srijas piederumu. Spka atdeve tiek mrta vatos. Jaudu ietekm tdi faktori k jsu trums, augstuma izmaias, vjs un sniega apstki. Spka atdevi varat izmantot, lai mrtu un uzlabotu sava slpojuma izpildjumu. PIEZME. slposanas jaudas vrtbas parasti ir zemkas par ritebrauksanas jaudas vrtbm. Tas ir normli un rodas tpc, ka slposan cilvki ir mazk efektvi nek ritebrauksan. Kopum viend trenia intensitt slposanas jaudas vrtbas ir 30­40 procentus zemkas par ritebrauksanas jaudas vrtbm.

Aktivittes un lietotnes

53

Golfa sple
Golfa sple
Pirms spljat golfu, jums ir juzld pulkstenis (Pulkstea uzlde, 166. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Golfs.
Ierce mekl sateltus, aprina jsu atrasans vietu un atlasa laukumu, ja tuvum ir tikai viens golfa laukums. 3 Ja tiek rdts golfa laukumu saraksts, atlasiet laukumu sarakst. 4 Ja vajadzgs, iestatiet pirm tl sitiena attlumu. 5 Atlasiet , lai saglabtu rezulttu.

54

Aktivittes un lietotnes

6 Atlasiet starta vietu. Tiek pardts bedrtes informcijas ekrns.

Pasreizjs bedrtes numurs
Attlums ldz zonas Green aizmugurjai daai
Attlums ldz zonas Green vidjai daai
Attlums ldz zonas Green prieksjai daai
Par bedrtei
Zonas Green karte
Golfa njas attlums no starta vietas
PIEZME. spraudtes izvietojuma izmaiu d pulkstenis aprina attlumu ldz Green laukuma prieksjai daai, vidum un aizmugurjai daai, bet ne faktisko spraudtes atrasans vietu. 7 Atlasiet opciju: · Pieskarieties attlumam ldz Green prieksjai, vidjai vai aizmugurjai daai, lai skattu PlaysLike attlumu
(PlaysLike attluma ikonas, 57. lappuse). · Pieskarieties kartei, lai skattu skku informciju vai izmrtu attlumu, izmantojot pieskrienu
mrauditorijas atlasi (Attluma mrsana, izmantojot funkciju Touch Targeting, 58. lappuse). · Nospiediet UP vai DOWN lai skattu vietu un attlumu ldz izkrtojumam vai apdraudjuma priekspusei un
aizmugurei. · Nospiediet START, lai atvrtu golfa izvlni (Golfa izvlne, 56. lappuse). Prejot uz nkamo bedrti, pulkstenis automtiski priet, lai pardtu informciju par jauno bedrti.

Aktivittes un lietotnes

55

Golfa izvlne
Posma laik varat nospiest START, lai piektu papildu funkcijm golfa izvln. Pabeigt posmu: beidz pasreizjo posmu. Maint bedrti: auj manuli maint bedrti. Maint Green: auj maint Green, kad bedrtei ir pieejama vairk nek viena Green zona. Skatt Green: auj prvietot spraudtes atrasans vietu, lai iegtu preczku attluma mrjumu (Karodzia
prvietosana, 56. lappuse). Virtulais Caddie: pieprasa njas ieteikumu no virtul caddie (Virtulais caddie, 57. lappuse). PlaysLike: rda PlaysLike bedrtes faktorus (PlaysLike attluma ikonas, 57. lappuse). Mrt sitienu: rda ieprieksj sitiena attlumu, kas ierakstts ar Garmin AutoShotTM funkciju (Mrto sitienu
skatsana, 58. lappuse). Varat ar manuli ierakstt sitienu (Manula sitiena mrsana, 58. lappuse). Rezulttu karte: atver rezulttu karti posmam (Rezulttu saglabsana, 58. lappuse). Odometrs: parda ierakstto laiku, attlumu un veiktos sous. Odometrs automtiski iesldzas un izsldzas, kad
js skat un beidzat posmu. Odometru var atiestatt posma laik. Vjs: atver rdtju, kas parda vja virzienu un trumu attiecb pret spraudti (Vja truma un virziena
skatsana, 59. lappuse). PinPointer: pinPointer funkcija ir kompass, kas sniedz paldzbu virziena noteiksan, kad js nevarat redzt zonu
Green. S funkcija var paldzt jums virzt sitienu, pat ja esat mez vai iegrimis dzii smilts. PIEZME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamr esat golfa mobil. Golfa mobia radti traucjumi var ietekmt kompasa precizitti. Pielgot mrus: auj saglabt, piemram, objekta vai srsa atrasans vietu pasreizjai bedrtei (Pielgoto mru saglabsana, 60. lappuse). Njas statistika: parda jsu statistiku par katru golfa nju, piemram, informciju par attlumu un precizitti. Redzams, kad izveidots pra savienojums ar Approach® CT10 sensoriem vai iespjots Njas uzvedne iestatjums. SAULLK.,SAULR.: rda sodienas saullkta, saulrieta un krslas laiku. Iestatjumi: auj pielgot golfa aktivittes iestatjumus (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse).
Karodzia prvietosana
Js varat iegt skku prskatu par zonu Green un prvietot spraudtes atrasans vietu. 1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Skatt Green. 3 Lai prvietotu spraudtes atrasans vietu, pieskarieties vai velciet .
IETEIKUMS. js varat nospiest START, lai tuvintu vai attlintu. 4 Nospiediet BACK.
Attlumi bedrsu informcijas ekrn tiek atjauninti, lai rdtu jaunu spraudtes atrasans vietu. Spraudtes atrasans vieta tiek saglabta viengi pasreizjam posmam.

56

Aktivittes un lietotnes

Virtulais caddie
Pirms varat izmantot virtulo caddie, ir jnospl piecas krtas ar Approach CT10 sensoriem vai jiespjo Njas uzvedne iestatjums (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse), and upload your scorecards. Katr raund ir jizveido savienojums ar tlruni, kas ir savienots ar Garmin GolfTM lietotni. Virtulais caddie sniedz ieteikumus, pamatojoties uz bedrtes, vja datiem un jsu ieprieksjiem rezulttiem ar katru nju.

Rda rekomendto nju vai nju kombinciju bedrtei. Varat atlast vai , lai skattu citas njas iespjas.
Parda paredzamo vidjo sitienu skaitu, kas tiks gts, izmantojot rekomendto nju.
Parda metiena izkliedes zonu nkamajam metienam ar nju ieteikumu, pamatojoties uz jsu metienu vsturi ar nju. PIEZME. ja metiena izkliedes zona prkljas ar zao zonu, metiena izredzes sasniegt zao zonu tiks pardtas procentos.
PlaysLike attluma ikonas
PlaysLike attluma funkcija em vr augstuma izmaias laukum, vja trumu, vja virzienu un gaisa blvumu, pardot korito attlumu ldz zaajam laukumam (PlaysLike Attluma faktori, 57. lappuse). Posma laik varat pieskarties attlumam ldz zonai Green, lai skattu PlaysLike attlumu. IETEIKUMS. varat konfigurt, kdi dati tiek emti vr PlaysLike korekcijs, aktivittes iestatjumos (PlaysLike iestatjumi, 58. lappuse).
: attlums ir garks, nek gaidts. : attlums jspl, k paredzts. : attlums ir sks, nek gaidts.
PlaysLike Attluma faktori
Golfa raunda laik varat redzt, cik liela daa no PlaysLike attluma korekcijm ir saistta ar augstuma izmaim laukum, vja trumu un virzienu, k ar gaisa blvumu. Nospiediet START un atlasiet PlaysLike.
: attluma starpba, ko rada augstuma izmaias. : attluma starpba vja truma un virziena d. : attluma starpba, ko rada gaisa blvums.

Aktivittes un lietotnes

57

PlaysLike iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Aktivittes un lietotnes > Golfs > Golf iestatjumi > PlaysLike. Vjs: auj PlaysLike attluma korekcijs iekaut vja trumu un virzienu. Laikapstki: auj PlaysLike attluma korekcijs iekaut gaisa blvumu. Mjas nosacjumi: auj manuli maint augstuma, temperatras un mitruma iestatjumus, ko izmanto gaisa
blvumam. PIEZME. var bt nodergi iestatt laikapstkus, kas atbilst vietai, kur parasti spljat. Ja tie neatbilst apstkiem jsu parastajs laukuma viets, gaisa blvuma korekcijas var sist nepreczas.
Attluma mrsana, izmantojot funkciju Touch Targeting
Sples laik varat izmantot funkciju Touch Targeting, lai mrtu attlumu ldz jebkuram punktam kart. 1 Kamr spljat golfu, pieskarieties kartei. 2 Pieskarieties vai velciet pirkstu, lai prvietotu mra apli .
Varat skatt attlumu no pasreizjs pozcijas ldz mra aplim un no mra apa ldz spraudtes atrasans vietai. 3 Ja nepieciesams, atlasiet vai , lai pietuvintu vai attlintu.
Mrto sitienu skatsana
Iercei ir funkcija automtiskai sitienu noteiksanai un ierakstsanai. Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierce ieraksta jsu sitiena attlumu, ko vlk varat skatt. IETEIKUMS. automtisk sitienu noteiksanas vislabk darbojas, kad valkjat ierci uz vadoss rokas plaukstas loctavas un jums ir laba saskare ar bumbiu. Putts netiek noteikti. 1 Kamr spljat golfu, nospiediet START. 2 Atlasiet Ieprieksjie sitieni, lai skattu visu ierakstto sitienu attlumus.
PIEZME. informcijas par bedrti ekrna augspus tiek pardts ar attlums no pdj metiena.
Manula sitiena mrsana
Varat manuli pievienot sitienu, ja pulkstenis to nenosaka. Jums jpievieno sitiens no garm palaist sitiena atrasans vietas. 1 Veiciet sitienu un skatieties, kur piezemjas bumbia. 2 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 3 Atlasiet Mrt sitienu. 4 Nospiediet START. 5 Atlasiet Pievienot sitienu > . 6 Ja nepieciesams, ievadiet nju, kuru izmantojt sitienam. 7 Ejiet vai brauciet pie bumbias. Nkamreiz, kad veiksiet sitienu, pulkstenis automtiski reistrs jsu pdj sitiena attlumu. Ja nepieciesams, varat manuli pievienot citu sitienu.
Rezulttu saglabsana
1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Rezulttu karte.
Kad esat zon Green, tiek pardta rezulttu karte. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa bedrtm. 4 Nospiediet START, lai atlastu bedrti. 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai iestattu rezulttu.
Jsu kopjais rezultts ir atjaunints.

58

Aktivittes un lietotnes

Statistikas ierakstsana
Lai ieraksttu statistiku, ir jiespjo statistiskas sekosana (Punktu skaitsanas iestatjumi, 59. lappuse). 1 Rezulttu kart atlasiet bedrti. 2 Ievadiet kopjo sitienu skaitu, ietverot putts, un nospiediet START. 3 Iestatiet veikto putts skaitu un nospiediet START.
PIEZME. veikto putts skaits tiek izmantots viengi statistikas izsekosanai un nepalielina jsu rezulttu. 4 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
PIEZME. ja esat pie par 3 bedrtes, fairway informcija nav redzama. · Ja bumbia trpa fairway, atlasiet Fairway. · Ja bumbia netrpa fairway, atlasiet Izlaista lab puse vai Izlaista kreis puse. 5 Ja vajadzgs, ierakstiet soda sitienu skaitu.
Punktu skaitsanas iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Aktivittes un lietotnes > Golfs > Golf iestatjumi > Punktu skaitsana. Punktu skaitsanas metode: maina metodi, kdu ierce izmanto rezulttu saglabsanai. Handikapa punktu skaitsana: iespjo handikapa punktu skaitsanu. Iestatt handikapu: iestata jsu handikapu, ja ir iespjota handikapa punktu skaitsana. Rdt rezulttu: posma kopjais rezultts tiek pardts rezulttu kartes augspus (Rezulttu saglabsana,
58. lappuse). Sekosana statusam: golfa sples laik iespjo sekosanu statistikai attiecb uz putts skaitu, ripinsanas zonm
(Greens) noteiktaj laik un fairways trpjumiem. Sodi: iespjo soda sitienu izsekosanu golfa sples laik (Statistikas ierakstsana, 59. lappuse). Tltjs: iespjo uzvedni, kas posma skum jaut, vai vlaties saglabt rezulttu.
Par punktu skaitsanu pc Steiblforda sistmas
Ja js izvlaties Steiblforda punktu skaitsanas metodi (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse), punkti tiek piesirti, pamatojoties uz attiecb pret PAR. Posma beigs uzvar vislielkais punktu skaits. Ierce piesir punktus saska ar ASV Golfa asocicijas nordm. Spl, kur punkti tiek skaitti, izmantojot Steiblforda sistmu, rezulttu kart ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti

Attiecb pret Par veiktie sitieni

0

2 vai vairk virs

1

1 virs

2

Par

3

1 zem

4

2 zem

5

3 zem

Vja truma un virziena skatsana
Vja funkcija ir rdtjs, kas parda vja trumu un virzienu attiecb pret spraudti. Vja funkcijai ir nepieciesams savienojums ar lietotni Garmin Golf. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Vjs.
Bultia norda vja virzienu attiecb pret spraudti.

Aktivittes un lietotnes

59

Virziena uz spraudti skatsana
Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz paldzbu virziena noteiksan, kad js nevarat redzt zonu Green. S funkcija var paldzt jums virzt sitienu, pat ja esat mez vai iegrimis dzii smilts. PIEZME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamr esat golfa mobil. Golfa mobia radti traucjumi var ietekmt kompasa precizitti. 1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet PinPointer.
Bultia norda uz spraudtes atrasans vietu.
Pielgoto mru saglabsana
Spljot krtu, katrai bedrtei varat saglabt ldz pieciem pielgotiem mriem. Mra saglabsana ir noderga, lai reistrtu objektus vai srsus, kas nav pardti kart. Attlumus ldz siem mriem varat skatt apdraudjumu un izvietojumu ekrn (Golfa sple, 54. lappuse). 1 Stviet tuvu mrim, kuru vlaties saglabt.
PIEZME. nevar saglabt mri, kas atrodas tlu no paslaik atlasts bedrtes. 2 Bedrtes informcijas ekrn nospiediet START. 3 Atlasiet Pielgot mrus. 4 Atlasiet mra veidu:
Lielu ciparu rezms
Js varat maint ciparu lielumu bedrtes skata ekrn. Turiet nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Lielie skaiti.

Attlums ldz zonas Green aizmugurjai daai. Attlums ldz zonas Green vidjai daai vai atlastajai spraudtes pozcijai. Attlums ldz zonas Green prieksjai daai. Pasreizjs bedrtes numurs. "Par" pasreizjai bedrtei.

60

Aktivittes un lietotnes

Vziena tempa apmcbas
Aktivitte Tempa trensana paldz jums veikt nemaingu vzienu. Ierce mra un attlo jsu atpakavziena laiku un lejupvziena laiku. Turklt ierce rda ar jsu vziena tempu. Vziena temps ir atpakavziena laiks, kas dalts ar lejupvziena laiku un izteikts k koeficients. Pamatojoties uz profesionlu golfa spltju ptjumiem, idel sitienu kustbu tempo proporcija ir 3 pret 1 jeb koeficients ir 3,0.
Idelais vziena temps
Idelo tempu 3,0 js varat sasniegt, izmantojot dazdus vzienu laikus, piemram, 0,7 sek./0,23 sek. vai 1,2 sek./0,4 sek. Katram golfa spltjam var bt savs unikls vziena temps, pamatojoties uz t spjm un pieredzi. Garmin nodrosina sesus dazdus laikus. Ierce rda diagrammu, kas parda, vai jsu atpakavziena vai lejupvziena laiks ir prlieku trs, prlieku lns vai tiesi atbilstoss izvltajam laikam.

Laika izvle (laika koeficients no atpakavziena ldz lejupvzienam) Atpakavziena laiks Lejupvziena laiks Jsu temps Labs laiks Prlieku lni Prlieku tri Lai atrastu savu idelo vziena laiku, jums jsk no lnk laika un jizmina tas, veicot vairkus vzienus. Ja tempa diagramma gan atpakavziena, gan lejupvziena laikam ir nemaingi zaa, js varat izvlties nkamo laiku. Atrodot sev rtu laiku, js to varat izmantot, lai panktu nemaingkus vzienus un sniegumu.

Aktivittes un lietotnes

61

Jsu vziena tempa analze
Jums juzsit pa lodi, lai aplkotu savu vziena tempu. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Tempa trensana. 3 Nospiediet START. 4 Atlasiet Sitiena kustbas trums, un atlasiet kdu opciju. 5 Veiciet pilnu vzienu un uzsitiet pa lodi.
Pulkstenis rds jsu vziena analzi.
Padomu sekvences skatsana
Pirmo reizi, kad izmantojat darbbu Tempa trensana, pulkstenis parda padomu sekvenci, lai skaidrotu, k tiek analizts jsu vziens. 1 Savu aktivitsu laik nospiediet START. 2 Atlasiet Padomi. 3 Nospiediet START, lai aplkotu nkamo padomu.
Lcienmeistars
BRDINJUMS Funkcija Lcienmeistars ir paredzta viengi pieredzjusu izpletlcju lietosanai. Funkciju Lcienmeistars nedrkst izmantot k primro izpletlksanas altimetru. Ja netiek ievadta pareiza ar lcienu saistt informcija, lciens ar izpletni var radt smagas traumas vai pat izraist nvi.
Funkcija Lcienmeistars seko militrm nordm liela augstuma izlaisanas punkta (HARP) aprinsanai. Ierce automtiski nosaka, kad js izlecat, lai sktu navit vlam piezemsans punkta (DIP) virzien, izmantojot barometru un elektronisko kompasu.
Lciena plnosana
1 Atlasiet lciena veidu (Lcienu veidi, 62. lappuse). 2 Ievadiet lciena informciju (Lciena informcijas ievadsana, 63. lappuse).
Ierce aprina HARP. 3 Atlasiet Doties uz HARP, lai sktu navigciju un HARP.
Lcienu veidi
Lcienmeistara funkcija auj iestatt lciena veidu uz vienu no trim veidiem: HAHO, HALO vai statisks. Atlastais lciena veids nosaka, kda papildu iestatsanas informcija ir nepieciesama. Visiem lcienu veidiem kritiena augstumi un atvrsans augstumi tiek mrti pds virs zemes lmea (AGL). HAHO: liela augstuma augsta atvrsana. Lcienmeistars lec no oti liela augstuma un atver izpletni liel
augstum. Jums jiestata DIP un kritiena augstums vismaz 1000 pdu. Tiek pieemts, ka kritiena augstums ir tds pats k atvrsanas augstums. Kopjs vrtbas kritiena augstumam diapazon no 12 000 ldz 24 000 pdm AGL. HALO: liela augstuma zema atvrsana. Lcienmeistars lec no oti liela augstuma un atver izpletni zem augstum. Nepieciesam informcija ir tda pati k HAHO lciena veidam, plus atvrsanas augstums. Atvrsanas augstums nedrkst bt lielks par kritiena augstumu. Kopjs vrtbas atvrsanas augstuma diapazonam ir no 2000 ldz 6000 pdm AGL. Statisks: tiek pieemts, ka vja trums un virziens lciena laik ir nemaings. Kritiena augstumam jbt vismaz vismaz 1000 pdu.

62

Aktivittes un lietotnes

Lciena informcijas ievadsana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl.. 3 Atlasiet lciena veidu (Lcienu veidi, 62. lappuse). 4 Lai ievadtu lciena informciju, veiciet vienu vai vairkas darbbas:
· Atlasiet DIP, lai iestattu cea punktu vlamajai nossans vietai. · Atlasiet Augstuma kritums, lai iestattu kritiena augstumu AGL (pds), kad lcienmeistars pamet
lidapartu. · Atlasiet Atvrt alternatvu, lai iestattu atvrsanas augstumu AGL (pds), kad lcienmeistars atver
izpletni. · Atlasiet Uz prieksu caur, lai iestattu nobraukto horizontlo attlumu (metros) lidaparta truma d. · Atlasiet Kurss uz HARP, lai iestattu nobraukto virzienu (grdos) lidaparta truma d. · Atlasiet Vjs, lai iestattu vja trumu (mezglos) un virzienu (grdos). · Atlasiet Pastvgs, lai preciztu informciju par plnoto lcienu. Atkarb no lciena veida, js varat atlast
Maks. procenti, Drosbas faktors, K-Atvrt, K-Brvs kritiens, vai K-Statisks un ievadt papildus informciju (Pastvgie iestatjumi, 64. lappuse). · Atlasiet Automtiski priet uz DIP, lai pc lciena automtiski iespjotu navigciju uz DIP. · Atlasiet Doties uz HARP, lai sktu navit uz HARP.
Vja informcijas ievadsana HAHO un HALO lcieniem
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl.. 3 Atlasiet lciena vaidu (Lcienu veidi, 62. lappuse). 4 Atlasiet Vjs > Pievienot. 5 Atlasiet augstumu. 6 Ievadiet vja trumu mezglos un atlasiet Pabeigts. 7 Ievadiet vja virzienu grdos un atlasiet Pabeigts.
Vja vrtba tiek pievienota sarakstam. Aprinos tiek izmantotas tikai sarakst iekauts vja vrtbas. 8 Atkrtojiet 5.­7. darbbu katram pieejamajam augstumam.
Vja informcijas atiestatsana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl.. 3 Atlasiet HAHO vai HALO. 4 Atlasiet Vjs > Atiestatt. Visas vja vrtbas tiek izemtas no saraksta.
Vja informcijas ievadsana statiskam lcienam
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl. > Statisks > Vjs. 3 Ievadiet vja trumu mezglos un atlasiet Pabeigts. 4 Ievadiet vja virzienu grdos un atlasiet Pabeigts.

Aktivittes un lietotnes

63

Pastvgie iestatjumi
Atlasiet Lks. ar izpl., izvlieties lciena veidu un atlasiet Pastvgs. Maks. procenti: iestata lcienu diapazonu visiem lcienu veidiem. Iestatjums, kas mazks par 100%, samazina
novirzes attlumu ldz DIP, un iestatjums, kas ir lielks par 100%, palielina novirzes attlumu. Pieredzjusi lcji var vlties izmantot mazkus skaitus, un mazk pieredzjusi izpletlcji var vlties izmantot lielkus skaitus. Drosbas faktors: iestata kdas robezu lcienam (tikai HAHO). Drosbas koeficienti parasti ir veseli skaiti, kas ir divi vai vairk, un tos nosaka lcjs, pamatojoties uz lciena specifikcijm. K-Brvs kritiens: iestata vja pretestbas vrtbu izpletnim brv kritiena laik, pamatojoties uz izpleta nojumes novrtjumu (tikai HALO). Katrs izpletnis jmar ar K vrtbu. K-Atvrt: iestata vja pretestbas vrtbu atvrtam izpletnim, pamatojoties uz izpleta nojumes novrtjumu (HAHO un HALO). Katrs izpletnis jmar ar K vrtbu. K-Statisks: iestata vja pretestbas vrtbu izpletnim statisk lciena laik, pamatojoties uz izpleta nojumes vrtjumu (tikai Statisks). Katrs izpletnis jmar ar K vrtbu.
Darbbu un lietotu pielgosana
Varat pielgot darbbu un lietotu sarakstu, datu ekrnus, datu laukus un citus iestatjumus.
Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana
Jsu aktivitsu izlases saraksts ir redzams, kad nospiezat START pulkstea ciparnc, un tas piedv tru piekuvi aktivittm, kuras izmantojat visbiezk. Pirmo reizi, kad nospiezat START, lai sktu aktivitti, ierce piedv izvlties izlases aktivittes. Js varat pievienot vai noemt izlases aktivittes jebkur laik. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes.
Jsu iemots aktivittes ir redzamas saraksta augs. 3 Atlasiet opciju:
· Lai pievienotu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Iestatt k iecientko. · Lai noemtu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Noemt no izlasm.
Aktivitsu secbas maia lietotu sarakst
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet Prkrtot. 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai pielgotu aktivittes pozciju lietotu sarakst.

64

Aktivittes un lietotnes

Datu ekrnu pielgosana
Katrai aktivittei js varat rdt, paslpt un maint datu ekrnu izkrtojumu un saturu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni. 6 Atlasiet datu ekrnu, lai to pielgotu. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Izkrtojums, lai pielgotu datu lauku skaitu datu ekrn. · Atlasiet Datu lauki un atlasiet lauku, lai maintu lauk redzamos datus.
IETEIKUMS. lai skattu visu pieejamo datu lauku sarakstu, dodieties uz Datu lauki, 175. lappuse. Ne visi datu lauki visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. · Atlasiet Kr. puses mrier. vai Lb. puses mrier., lai pievienotu grafisks nirsanas mrierces. · Atlasiet Prkrtot, lai maintu datu ekrna atrasans vietu cilp. · Atlasiet Noemt, lai noemtu datu ekrnu no cilpas. PIEZME. ne visas opcijas nirsanas aktivittm ir pieejamas. 8 Ja nepieciesams, atlasiet Piev. jaunu, lai pievienotu datu ekrnu cilpai. Js varat pievienot pielgotu datu ekrnu vai atlast kdu no ieprieks defintajiem datu ekrniem.
Kartes pievienosana aktivittei
Js varat pievienot karti datu ekrnu kopai kdai aktivittei. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Piev. jaunu > Karte.
Pielgotas aktivittes izveide
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Pievienot. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Kopt aktivitti, lai izveidotu pielgotu aktivitti no kdas saglabtas aktivittes. · Atlasiet Cits > Cits, lai izveidotu jaunu pielgotu aktivitti. 4 Ja nepieciesams, atlasiet aktivittes veidu. 5 Atlasiet nosaukumu vai ievadiet pielgotu nosaukumu. Dubulti aktivitsu nosaukumi ietver numuru, piemram, Velosipds(2). 6 Atlasiet opciju: · Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus aktivittes iestatjumus. Piemram, js varat pielgot datu ekrnus
vai automtiskas funkcijas. · Atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un lietotu pielgoto aktivitti. 7 Atlasiet J, lai pievienotu aktivitti savu izlasu sarakstam.

Aktivittes un lietotnes

65

Aktivitsu un lietotu iestatjumi
Sie iestatjumi auj pielgot katru ieprieks ieldto aktivitti, pamatojoties uz jsu vajadzbm. Piemram, varat pielgot datu lapas un iespjot brdinjumus un treniu funkcijas. Ne visi iestatjumi ir pieejami visiem aktivitsu veidiem. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti un atlasiet aktivittes iestatjumus. 3D attlums: aprina jsu veikto attlumu, izmantojot jsu augstuma izmaias un horizontlo kustbu par
zemi. 3D trums: aprina jsu trumu, izmantojot jsu augstuma izmaias un horizontlo kustbu par zemi. Akcenta krsa: iestata katras aktivittes akcenta krsu, lai paldztu noteikt, kura aktivitte ir aktva. Pievienot aktivitti: auj pielgot multisporta aktivitti. Brdinjumi: iestata aktivittes trenia vai navigcijas brdinjumus (Aktivittes brdinjumi, 68. lappuse). Automtiska kpsana: auj pulkstenim automtiski noteikt augstuma izmaias, izmantojot iebvto altimetru
(Automtiskas kpsanas iespjosana, 71. lappuse). Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap funkcijai, lai automtiski atzmtu apus. Opcija Automtisks attlums
atzm apus noteikt distanc. Opcija Autom. pozcija atzm apus viet, kur ieprieks nospiedt LAP. Pabeidzot apli, tiek pardts pielgojams apa brdinjuma ziojums. S funkcija ir noderga, lai saldzintu savu izpildi dazds aktivittes das. Automtisk pauze: iestata opcijas Auto Pause® funkcijai, lai apturtu datu ierakstsanu, kad js prtraucat kustbu vai kad samazint trumu zem noteikt truma. S funkcija ir noderga, ja jsu aktivitte ietver apstsanos pie sarkans gaismas signla vai cits viets, kur ir japstjas. Autom. atpta: auj pulkstenim automtiski izveidot atptas intervlu, kad prtraucat kustbu (Automtisk atpta un manul atpta, 41. lappuse). Automtiska palaisana: auj pulkstenim automtiski noteikt slposanas vai dens sporta braucienus, izmantojot iebvto akselerometru (Nobraucienu skatsana, 53. lappuse, denssporta braucienu skatsana, 50. lappuse). Autom. ritin.: iestata, lai pulkstenis automtiski ritintu visus aktivitsu datu ekrnus, kamr darbojas aktivitsu taimeris. Automtiski iestatt: auj pulkstenim automtiski skt un apturt vingrinjumu kopas izturbas trenia aktivittes laik. Automtiska startsana: iestata pulksteni automtiski skt motokrosa vai BMX aktivitti, kad skat kustties. Lielie skaiti: maina skaitu lielumu aktivitsu datu ekrnos (Lielu ciparu rezms, 60. lappuse). Prraidt sirds ritmu: iespjo automtisku sirdsdarbbas ritma datu prraidi, kad skat aktivitti (Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana, 122. lappuse). Prraide uz GameOn: iespjo automtisku biometrisko datu prraidi uz Garmin GameOn lietotni, kad skat spu aktivitti (Lietotnes Garmin GameOnTM lietosana, 44. lappuse). ClimbPro: rda kpuma plnosanas un prraudzbas ekrnus navisanas laik (ClimbPro lietosana, 70. lappuse). Njas uzvedne: parda uzvedni, lai ievadtu golfa nju, kuru izmantojt pc katra noteikt sitiena, lai reistrtu njas statistiku (Statistikas ierakstsana, 59. lappuse). Atpakaskaitsana skta: iespjo atpakaskaitsanas taimeri peldsanas basein intervliem. Datu ekrni: auj jums pielgot datu ekrnus un pievienot aktivittei jaunus datu ekrnus (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse). Pirm tl sitiena attlums: iestata vidjo bumbias lidojuma attlumu pirmaj tlaj sitien spljot golfu. Redit svaru: auj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturbas trenia vai kardio aktivittes laik. Stroboskopiska signllampia: iestata LED stroboskopisks signllampias rezmu, trumu un krsu aktivittes laik. Golfa attlums: iestata golfa spl izmantoto attluma mrvienbu. Golfa vja trums: iestata golfa spl izmantoto vja truma mrvienbu. Novrtjuma sistma: iestata novrtjuma sistmu marsruta grtbu novrtsanai klinsu kpsanas aktivittei.

66

Aktivittes un lietotnes

Celia numurs: iestata jsu celia numuru skriesanai pa skrejceliu. Distances taustis: iespjo vai atspjo pogu LAP apa vai atptas ierakstsanai aktivittes laik. Blot ierci: blo skrienekrnu un pogas multisporta aktivittes laik, lai novrstu netsu pogu nospiesanu un
skrienekrna prvilksanu. Karte: iestata aktivittei rdsanas izvles kartes datu ekrnam (Aktivittes kartes iestatjumi, 70. lappuse). Metronoms: atskao skaas signlus vai vibr noturg ritm, lai paldztu jums uzlabot savu izpildjumu,
trenjoties trk, lnk vai pastvgk sou skait cikl. Varat iestatt sitienus mint (bpm) sou skaitam cikl, kuru vlaties uzturt, sitienu frekvenci un skaas iestatjumus. Rezma izsekosana: iespjo vai atspjo automtisko pacelsans vai nolaisans rezma izsekosanu distancu slposanai un snovbordam. Srsu izsekosana: iespjo pulksten saglabt srsu atrasans vietas no pirms distances apa. Atkrtoti atkrtojot trases apus, pulkstenis izmanto saglabts atrasans vietas, lai prslgtos starp srsu un skriesanas intervliem (Srsu sacksu aktivittes reistrsana, 39. lappuse). PlaysLike: konfigur "spl k" attluma funkciju, kas parda pielgotos attlumus ldz zonai Green, spljot golfu (PlaysLike attluma ikonas, 57. lappuse). Peldbaseina lielums: iestata peldbaseina garumu. Izturbas vidjo rdtju noteiksana: kontrol, vai pulkstenis ietver nulles vrtbas jaudas datiem, kas notiek, kad js neminat pedus. Jaudas rezms: iestata noklusjuma jaudas rezmu aktivittei. Enerijas taupsanas noildze: iestata enerijas taupsanas taimauta ilgumu, cik ilgi pulkstenis paliek trenia rezm, piemram, gaidot sacensbu skumu. Opcija Parasts iestata pulksteni priet mazjaudas pulkstea rezm pc 5 mintm bezdarbbas. Opcija Pagarints iestata maza enerijas patria pulkstea rezma ieslgsanos pc 25 neaktivittes mintm. Izmantojot pagarintu rezmu, akumulatora darbbas laiks starp uzldm var bt sks. Reistrt aktivitti: iespjo aktivittes FIT failu golfa aktivitsu reistrsanai. FIT faili reistr fizisks formas informciju, kas ir pielgota Garmin Connect. Ierakstt pc saullkta: iestata pulksteni, lai ieraksttu trases punktus pc saulrieta ekspedcijas laik. Ierakstt temperatru: ieraksta apkrtjo temperatru pulkstea tuvum noteiktu aktivitsu laik. Ierakstt VO2 Max.: iespjo VO2 maks. ierakstsanu taku skrjiena un ultra skrjiena aktivittm. Intervla ierakstsana: iestata marsruta punktu ierakstsanas biezumu ekspedcijas laik. Pc noklusjuma GPS trases punkti tiek reistrti reizi stund, un tie netiek ierakstti pc saulrieta.. Retk ierakstot trases punktus, tiek palielints akumulatora darbbas laiks. Prsaukt: iestata aktivittes nosaukumu. Atk. skaitsana: iespjo vai atspjo atkrtojumu skaitsanu trenia laik. Opcija Tikai vingrojumu srijas iespjo atkrtojumu skaitsanu tikai vadtu fizisko vingrojumu sriju laik. Atkrtot: iespjo opciju Atkrtot dazdu sporta veidu aktivittm. Piemram, js varat izmantot so opciju aktivittm, kuras ietver vairkas prejas, piemram, peldjums/skrjiens. Atj. nokl. iest.: auj atiestatt aktivittes iestatjumus. Marsruta statistika: iespjo marsruta statistikas izsekosanu kpsanas aktivittm telps. Marsrutsana: iestata izvles aktivittes marsrutu aprinsanai (Marsrutsanas iestatjumi, 70. lappuse). Skriesanas spks: auj ierakstt darbbas jaudas datus un pielgot iestatjumus (Skriesanas jaudas iestatjumi, 132. lappuse). Satelti: iestata sateltsistmu, lai izmantotu aktivittei (Satelta iestatjumi, 71. lappuse). Punktu skaitsana: auj iestatt golfa punktu skaitsanas preferences, iespjot statistikas izsekosanu un ievadt handikapu (Punktu skaitsanas iestatjumi, 59. lappuse). Segmenti: auj apskatt saglabtos aktivittes segmentus (Segmenti, 71. lappuse). Opcija Automtiska pieple automtiski kori segmenta mra sacensbu laiku, emot vr jsu sniegumu segmenta laik. Segmenta brdinjumi: iespjo uzvednes, kas brdina js par tuvosanos segmentiem (Segmenti, 71. lappuse). Pasvrtjums: iestata, cik biezi js novrtjat savu piepli darbbai (Aktivittes novrtsana, 37. lappuse). SpeedPro: iespjo papildu truma metriku vindsrfinga aktivittes braucieniem.

Aktivittes un lietotnes

67

Vzienu noteiksana: iespjo vzienu noteiksanu, peldot basein. Peld./skr. un autosporta maia: auj automtiski priet starp peldjuma posmu un skrjiena posmu
peldsanas/skriesanas multisporta aktivitt. Pieskarieties: aktivittes laik iespjo vai atspjo skrienekrnu. Turnra rezms: atspjo funkcijas, kuras nav atautas sankciontu turnru laik. Prejas: iespjo prejas dazdiem sporta veidiem. Vienbas: iestata augstumam izmantoto mrvienbu. Vibrcijas brdinjumi: iespjo brdinjumus, kuri norda jums ieelpot vai izelpot elposanas aktivittes laik. Virtulais Caddie: auj izvlties automtiskus vai manulus virtulos caddie njas ieteikumus. Tiek pardts
pc tam, kad esat spljis piecus golfa raundus, izsekojis savas njas un augsupieldjis rezulttu lietotn Garmin Golf. Treniu videoieraksti: iespjo fizisko vingrojumu srijas instrukciju animcijas izturbas, kardio, jogas un pilsu aktivittei. Animcijas ir pieejamas ieprieks instaltm fizisko vingrojumu srijm un tdm, kuras ir lejupieldtas no Garmin Connect konta.
Aktivittes brdinjumi
Js varat iestatt brdinjumus katrai aktivittei, kas var paldzt jums trenties, lai sasniegtu noteiktus mrus, uzlabot informciju par konkrto vidi un navit uz galapunktu. Dazi brdinjumi ir pieejami tikai noteiktm aktivittm. Ir trs veidu brdinjumi: notikumu, diapazona un atkrtosans brdinjumi. Notikuma brdinjums: notikuma brdinjums atskao brdinjumu vienu reizi. Notikums ir noteikta vrtba.
Piemram, varat iestatt, lai pulkstenis brdina js tad, kad esat sadedzinjis noteiktu kaloriju skaitu. Diapazona brdinjums: diapazona brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ir virs vai zem noteikta
vrtbu diapazona. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms ir zem 60 sirdspukstiem mint (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min. Atkrtosans brdinjums: atkrtosans brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ieraksta noteiktu vrtbu vai intervlu. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina js ik pc 30 mintm.

68

Aktivittes un lietotnes

Brdinjuma nosaukums Kadence Kalorijas
Pielgot
Attlums Augstums

Brdinjuma veids
Diapazons Notikums, atkrto sans Notikums, atkrto sans Notikums, atkrto sans Diapazons

Sirdsdarbbas ritms Diapazons

Temps Tempa regulsana Spks Tuvums
Skriesana/iesana
trums Vziena trums
Laiks
Treka taimeris

Diapazons Atkrtosans Diapazons Notikums
Atkrtosans
Diapazons Diapazons Notikums, atkrto sans Atkrtosans

Apraksts
Jsu varat iestatt kadences minimlo un maksimlo vrtbu.
Js varat iestatt kaloriju skaitu.
Js varat atlast esoso ziojumu vai izveidot pielgotu ziojumu un atlast brdinjuma veidu.
Js varat iestatt attluma intervlu.
Jsu varat iestatt augstuma minimlo un maksimlo vrtbu. Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma minimlo un maksimlo vrtbu vai atlast zonu maiu. Skatiet Par sirdsdarbbas ritma zonm, 147. lappuse un Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 149. lappuse. Jsu varat iestatt tempa minimlo un maksimlo vrtbu. Js varat iestatt mra peldsanas tempu. Js varat iestatt augstu vai zemu spka lmeni. Js varat iestatt saglabts atrasans vietas rdiusu. Js ar regulriem intervliem varat iestatt laiknoteiktus iesanas prtraukumus. Jsu varat iestatt truma minimlo un maksimlo vrtbu. Js varat iestatt augstu vai zemu vzienu skaitu mint.
Js varat iestatt laika intervlu.
Js varat iestatt treka laika intervlu sekunds.

Brdinjuma iestatsana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Brdinjumi. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Piev. jaunu, lai pievienotu jaunu brdinjumu aktivittei. · Atlasiet brdinjuma nosaukumu, lai reditu esosu brdinjumu. 7 Ja nepieciesams, atlasiet brdinjuma veidu. 8 Atlasiet zonu, ievadiet minimlo un maksimlo vrtbu vai ievadiet pielgotu vrtbu brdinjumam. 9 Ja nepieciesams, iesldziet brdinjumu. Notikuma un periodisku brdinjumu gadjum ziojums pards ikreiz, kad sasniedzat brdinjuma vrtbu. Diapazona brdinjuma gadjum ziojums pards ikreiz, kad rdjums ir virs vai zem noteikt diapazona (miniml un maksiml vrtbas).

Aktivittes un lietotnes

69

Aktivittes kartes iestatjumi
Katrai aktivittei js varat pielgot kartes izskatu datu ekrn. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Karte. Konfigurt kartes: rda vai paslpj instalto karsu produktu datus. Kartes dizains: iestata karti, lai tiktu rdti jsu aktivittes veidam optimizti dati. Opcija Sistma izmanto
sistmas kartes iestatjumu preferences (Karsu noformjums, 138. lappuse). Izmantot sistmas iestatjumus: auj pulkstenim izmantot kartes sistmas iestatjumu preferences (Kartes
iestatjumi, 136. lappuse). Kad sis iestatjums ir atspjots, varat pielgot aktivittes kartes iestatjumus. Atjaunot dizainu: auj atjaunot noklusjuma kartes dizaina iestatjumus vai dizainus, kas ir izdzsti no pulkstea.
Marsrutsanas iestatjumi
Varat maint marsrutsanas iestatjumus, lai pielgotu veidu, k pulkstenis aprina marsrutus katrai aktivittei. PIEZME. ne visi iestatjumi visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Marsrutsana. Aktivitte: iestata aktivitti marsrutsanai. Pulkstenis aprina marsrutus, kas ir pielgoti jsu aktivittes
veidam. Populru vietu marsrutsana: aprina marsrutus, pamatojoties uz populriem skrjieniem un velobraucieniem
no Garmin Connect. Kursi: iestata, k js navijat kursus, izmantojot pulksteni. Izmantojiet opciju Sekot kursam, lai navitu
kursu tiesi t, k tas ir redzams, neveicot prrinus. Izmantojiet opciju Izmantot karti, lai navitu kursu, izmantojot marsrutjamas kartes, un prrintu marsrutu, ja novirzties no kursa. Aprinsanas metode: iestata aprinsanas metodi, lai sasintu laiku vai attlumu vai samazintu kpumu marsrutos. Izvairsans: iestata cea vai transportsanas veidus, no kuriem marsrutos ir jizvairs. Veids: iestata tiesas marsrutsanas laik redzam rdtja darbbu.
ClimbPro lietosana
ClimbPro funkcija paldz prvaldt jsu piepli gaidmajiem kpumiem tras. Varat skatt kpsanas informciju, tostarp gradientu, attlumu un augstuma pieaugumu, pirms vai rellaik, sekojot kursam. Ritebrauksanas kpuma kategorijas, pamatojoties uz garumu un slpumu, ir nordtas ar krsu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet ClimbPro > Statuss > Navigcijas laik. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Datu lauks, lai pielgotu datu lauku, kas pards ClimbPro ekrn. · Atlasiet Brdinjums, lai iestattu brdinjumus kpiena skum vai noteikt attlum no kpiena. · Atlasiet Kritumi, lai ieslgtu vai izslgtu nolaisanos skriesanas aktivittm. · Atlasiet Kpuma noteiksana, lai izvltos noteikto kpienu veidus ritebrauksanas aktivitsu laik. 7 Prskatiet laukuma kpumus un informciju par laukumu (Kursa informcijas skatsana vai redisana, 159. lappuse). 8 Sciet sekot saglabtam kursam (Navisana uz galapunktu, 155. lappuse).

70

Aktivittes un lietotnes

Automtiskas kpsanas iespjosana
Automtiskas kpsanas funkciju varat izmantot, lai automtiski noteiktu augstuma izmaias. To varat izmantot tds aktivitts k kpsana, prgjiens, skriesana vai ritebrauksana. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Automtiska kpsana > Statuss. 6 Atlasiet Vienmr vai Kad nenotiek navigcija. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Skrjiena ekrns, lai noteiktu, kds datu ekrns ir redzams skrjiena laik. · Atlasiet Kpsanas ekrns, lai noteiktu, kds datu ekrns ir redzams kpsanas laik. · Atlasiet Maint krsas, lai maintu displeja krsas, mainot rezmus. · Atlasiet Vertik. trums, lai iestattu pacelsanas trumu laika gait. · Atlasiet Rezma sldzis, lai iestattu, cik tri ierce maina rezmus. PIEZME. opcija Pasreizjais ekrns auj automtiski priet uz pdjo ekrnu, kuru skatjties pirms automtisks kpsanas aktivizsanas.
Satelta iestatjumi
Varat maint satelta iestatjumus, lai pielgotu katrai darbbai izmantots sateltu sistmas. Papildu informciju par sateltu sistmm skatiet vietn garmin.com/aboutGPS. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Satelti. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. Izslgts: atspjo sateltu sistmas darbbai. Lietot noklusjuma izvlni: auj pulkstenim izmantot noklusjuma sistmas iestatjumu sateltiem (Sistmas
iestatjumi, 162. lappuse). Tikai GPS: iespjo GPS sateltu sistmu. Visas sistmas: iespjo vairkas sateltu sistmas. Vairku sateltu sistmu izmantosana kop piedv labku
darbbu sareztos vides apstkos un trku pozcijas ieguvi nek tikai GPS izmantosana. Tacu vairku sistmu izmantosana var trk sasint akumulatora darbbas laiku, nek lietojot tikai GPS. Visi un daudzjoslu: iespjo vairkas sateltu sistmas vairks frekvencu josls. Vairkjoslu sistmas izmanto vairkas frekvencu joslas un atauj saskangkus sekosanas zurnlus, nodrosina uzlabotu pozicionsanu, uzlabotas vairktraktu kdas un mazk atmosfras kdu, kad pulkstenis tiek izmantota sarezt vid. Automtisk atlase: auj pulkstenim izmantot SatIQTM tehnoloiju, lai dinamiski izvltos labko daudzjoslu sistmu, pamatojoties uz vidi. Iestatjums Automtisk atlase nodrosina vislabko pozicionsanas precizitti, vienlaikus saglabjot prioritti attiecb uz akumulatora darbbas ilgumu. UltraTrac: retk ieraksta trases punktus un sensoru datus. UltraTrac funkcijas iespjosana pagarina akumulatora lietosanas laiku, bet pasliktina ierakstto aktivitsu kvalitti. Izmantojiet UltraTrac funkciju aktivittm, kurm ir nepieciesams ilgks akumulatora darbbas laiks un kurm biezi sensora datu atjauninjumi ir mazk svargi.
Segmenti
Skriesanas un ritebrauksanas segmentus no sava Garmin Connect kontu js varat prstt uz savu ierci. Pc segmentu saglabsanas ierc js varat sacensties segment, minot atkrtot vai prsniegt savu vai citu segment sacentusos dalbnieku persongo rekordu. PIEZME. kad lejupieladjat kursu no sava Garmin Connect konta, js varat lejupieldt visus kurs pieejamos segmentus.

Aktivittes un lietotnes

71

StravaTM segmenti
Js varat lejupieldt Strava segmentus sav Descent ierc. Sekojiet Strava segmentiem, lai saldzintu savu izpildi ar ieprieksjiem braucieniem, draugiem un profesionliem sportistiem, kuri ir braukusi to pasu segmentu. Lai pieraksttos Strava dalbai, sav Garmin Connect kont atveriet segmentu izvlni. Lai iegtu papildu informciju, dodieties uz www.strava.com. Saj rokasgrmat iekaut informcija attiecas gan uz Garmin Connect, gan Strava segmentiem.
Segmenta detau skatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Segmenti. 6 Atlasiet segmentu. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Sacksu laiki, lai skattu segmenta ldera laiku un vidjo trumu vai tempu. · Atlasiet Karte, lai skattu segmentu kart. · Atlasiet Augst. diagr., lai skattu segmenta augstuma diagrammu.
Sacensba segment
Segmenti ir virtuli sacensbu kursi. Js varat piedalties sacensbs segment un saldzint savus rezulttus ar ieprieksjm aktivittm, citu sasniegumiem, pievienotajm personm sav Garmin Connect kont vai citiem skriesanas vai ritebrauksanas kopienu dalbniekiem. Js varat augsupieldt savus aktivittes datus sav Garmin Connect kont, lai skattu sava segmenta pozciju. PIEZME. ja jsu Garmin Connect konts un Strava konts ir saistti, jsu aktivitte automtiski tiks nostta uz jsu Strava kontu, lai js varat prskatt segmenta pozciju. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Dodieties skrjien vai velobraucien.
Kad js tuvosities segmentam, tiks pardts ziojums, un js varsit sacensties segment. 4 Sciet sacensbu segment. Pc segmenta pabeigsanas tiks pardts jauns ziojums.

72

Aktivittes un lietotnes

Applied Ballistics®
BRDINJUMS Lietiss ballistikas funkcija ir paredzta viengi, lai nodrosintu preczu mra augstumu un sviena novirzes risinjumus, pamatojoties uz ieroca un lodes profiliem un attiecgo apstku mrjumiem. Atkarb no vides apstki strauji var mainties. Vides apstku izmaias, piemram, vja brzmas vai vjs sviena virzien, var ietekmt sviena precizitti. Mra korisana un sviena novirzes lasjumi ir viengi ieteikumi, pamatojoties uz funkcij ievadto informciju. Skatiet rdjumus biezi un uzmangi un aujiet rdjumiem stabilizties pc btiskm izmaim vides apstkos. Vienmr nosakiet drosbas rezervi maingiem apstkiem un rdjumu kdm. Pirms veicat svienu, vienmr apziniet savu mri un to, kas atrodas aiz mra. Neemot vr sausanas vidi, varat izraist pasuma bojjumu vai nopietnas vai nvjosas traumas.
Applied Ballistics funkcija piedv pielgotus mrsanas risinjumus sausanai tl diapazon, pamatojoties uz jsu sautenes pasbm, lodes kalibru un dazdiem vides apstkiem. Js varat ievadt parametrus, tostarp vju, temperatru, mitrumu, diapazonu un sausanas virzienu. S funkcija piedv informciju, kas jums nepieciesama tla diapazona svieniem, tostarp mra korekciju, emot vr augstumu, vja apstkus un lidojuma laiku. T ietver ar pielgotus pretestbas modeus jsu lodes veidam. Lai iegtu pilngku informciju par so funkciju, dodieties uz vietni appliedballisticsllc.com. Skatiet Applied Ballistics Terminu vrdnca, 78. lappuse terminu un datu lauku aprakstiem. PIEZME. var bt nepieciesams atjaunint AB Synapse - Garmin lietotn esoso ballistikas risintju, lai atslgtu visas Applied Ballistics funkcijas (AB Synapse - Garmin lietotne, 73. lappuse).
AB Synapse - Garmin lietotne
AB Synapse - Garmin lietotne auj prvaldt ballistiskos profilus jsu Descent pulksten vai, ja nepieciesams, uzlabot ballistikas risintju. Lietotni AB Synapse - Garmin varat lejupieldt sav tlrun no lietotu veikala.
Applied Ballistics opcijas
Pulkstea displej nospiediet START, atlast Applied Ballistics un nospiediet START. Quick Edit: auj jums tri redit diapazonu, sausanas virzienu un vja informciju (Sausanas apstku tr
redisana, 74. lappuse). Range Card: auj jums skatt dazdu diapazonu datus pamatojoties uz lietotja ievadtajiem parametriem. Js
varat maint laukus (Diapazona kartes lauku pielgosana, 74. lappuse), redit diapazona palielinjumu (Diapazona palielinjuma redisana, 74. lappuse), k ar iestatt pamata diapazonu (Pamata diapazona iestatsana, 75. lappuse). Target Card: auj jums skatt diapazonu, paclumu un burnesbu desmit mros pamatojoties uz lietotja ievadtajiem parametriem. Environment: auj jums pielgot atmosfras apstkus jsu pasreizjai videi. Js varat ievadt pielgotas vrtbas, izmantot spiediena un eogrfisk platuma vrtbas no ierces ieksj sensora vai izmantot temperatras vrtbu no pieslgt tempeTM sensora (Vide, 74. lappuse). Target: auj jums pielgot liela diapazona sausanas apstkus jsu esosajam mrim. Js varat maint atlasto mri un pielgot apstkus ne vairk k desmit mriem (Mra mainsana, 75. lappuse). Profile: auj jums pielgot saujamieroca pasbas (Saujamieroca pasbu redisana, 76. lappuse), lodes pasbas (Lodes pasbu redisana, 76. lappuse), k ar izvadt jsu pasreizj profila mrvienbas. Js varat maint atlasto profilu (Cita profila atlassana, 75. lappuse) un pievienot papildu profilus (Profila pievienosana, 75. lappuse). Change Fields: auj jums pielgot datu laukus profila datu ekrn (Profila datu ekrna pielgosana, 76. lappuse). Setup: auj jums atlast mrvienbas un iespjot burnesbas un pacluma risinjumu opcijas.

Applied Ballistics®

73

Sausanas apstku tr redisana
Js varat redit diapazonu, sausanas virzienu un vja informciju. 1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Quick Edit.
IETEIKUMS. js varat nospiest DOWN vai UP, lai reditu katru vrtbu, un nospiest START, lai prvietotos uz nkamo lauku. 3 Iestatiet RNG vrtbu uz mra attlumu. 4 Iestatiet DOF vrtbu uz savu faktisko sausanas virzienu (manuli vai, izmantojot kompasu). 5 Iestatiet W 1 vrtbu uz zemu vja trumu. 6 Iestatiet W 2 vrtbu uz augstu vja trumu. 7 Iestatiet DIR vrtbu uz virzienu, no kura ps vjs. 8 Nospiediet BACK, lai saglabtu savus iestatjumus.
Vide
Vides redisana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Environment. 3 Atlasiet redijamo opciju.
Automtisks atjauninsanas iespjosana
Js varat izmantot automtisks atjauninsanas funkciju, lai automtiski atjaunintu eogrfisk platuma un spiediena vrtbas. Ja ir izveidots savienojums ar tempe sensoru, atjaunins ar temperatras vrtba. Ja ierce ir savienota ar laikapstku mrtju, tiek atjaunintas ar vja truma, vja virziena un mitruma vrtbas. Ss vrtbas atjaunins ik pc piecm mintm. 1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Environment > Auto Update > On.
Diapazona karte
Diapazona kartes lauku pielgosana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Range Card.
IETEIKUMS. js varat nospiest START, lai tri aplkotu dazdus tress ailes datu laukus. 3 Turiet nospiestu START. 4 Atlasiet Change Fields. 5 Nospiediet START, lai ritintu ldz laukam. 6 Nospiediet DOWN vai UP, lai maintu lauku. 7 Nospiediet BACK, lai saglabtu izmaias.
Diapazona palielinjuma redisana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Range Card. 3 Turiet nospiestu START. 4 Atlasiet Range Increment. 5 Ievadiet vrtbu.

74

Applied Ballistics®

Pamata diapazona iestatsana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Range Card. 3 Turiet nospiestu START. 4 Atlasiet Base Range. 5 Ievadiet vrtbu.
Mri
Mra mainsana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Target. 3 Atlasiet mri. 4 Atlasiet Set as Current.
Mra redisana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Target. 3 Atlasiet mri. 4 Atlasiet redijamo opciju.
Profils
Cita profila atlassana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Profile. 3 Atlasiet profilu. 4 Atlasiet Change Profile.
Profila pievienosana
Varat pievienot .pro failu, kas satur profila informciju, izveidojot to, izmantojot lietotni AB Synapse - Garmin, un prstot failu uz AB mapi ierc. Varat ar izveidot profilu, izmantojot Garmin ierci. 1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Profile > + Profile. 3 Atlasiet opciju:
· Lai pielgotu lodes pasbas, atlasiet Bullet Properties (Lodes pasbu redisana, 76. lappuse). · Lai pielgotu saujamieroca pasbas, atlasiet Gun Properties (Saujamieroca pasbu redisana,
76. lappuse). · Lai maintu mrvienbas izvades laukos, atlasiet Output Units.
Profila dzsana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Profile. 3 Atlasiet profilu. 4 Atlasiet Delete Profile.

Applied Ballistics®

75

Profila datu ekrna pielgosana
1 Applied Ballistics aktivittes laik nospiediet DOWN, lai ritintu uz profila datu ekrnu. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet Change Fields. 4 Nospiediet DOWN vai UP, lai ritintu ldz laukam. 5 Nospiediet START, lai maintu lauku. 6 Nospiediet BACK, lai saglabtu izmaias.
Lodes pasbu redisana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Bullet Properties. 3 Atlasiet opciju:
· Lai automtiski ievadtu lodes pasbas no Applied Ballistics lozu datu bzes, atlasiet Bullet Database, atlasiet balistiskais risintjs un atlasiet lodes kalibru, razotju, lodi un pretestbas lkni. PIEZME. js varat atlast savas lodes kalibru, lai mekltu lozu sarakstu atbilstosi sim kalibram. Ne visi patronu nosaukumi atbilst faktiskajam lodes kalibram. Piemram, 300 Win Mag faktiski ir ,308 kalibra lode.
· Lai manuli ievadtu lodes pasbas, ja jsu lode nav atrodama lozu datu bz, nospiediet DOWN, lai ritintu cauri opcijm, un atlasiet redijams vrtbas. PIEZME. js varat atrast so informciju lodes razotja tmeka vietn.
Saujamieroca pasbu redisana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Gun Properties. 3 Atlasiet redijamo opciju.
Skotnj truma kalibrsana
Skotnj truma kalibrsana nodrosina preczku risinjumu jsu konkrt saujamieroca tuvskaas truma diapazon. 1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Range, lai reditu diapazonu. · Atlasiet True Drop, lai reditu veikto attlumu. 4 Atlasiet .
Veikt attluma skalas koeficienta kalibrsana
Garmin iesaka jums kalibrt skotnjo trumu pirms veikt attluma skalas koeficienta kalibrsanas. Veikt attluma skalas koeficienta kalibrsana nodrosina preczku risinjumu jsu konkrt saujamieroca tuvskaas truma diapazon vai rpus t. 1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Gun Properties > Calibrate DSF. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Range, lai reditu diapazonu. · Atlasiet True Drop, lai reditu veikto attlumu. 4 Atlasiet .

76

Applied Ballistics®

Veikt attluma skalas koeficienta tabulas skatsana
Veikt attluma skalas koeficienta tabula tiks aizpildta pc tam, kad bsit kalibrjusi veikt attluma skalas koeficientu. Ja nepieciesams, js varat atiestatt tabulas vrtbas uz nulli. 1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Gun Properties > View DSF Table. 3 Ja nepieciesams, turiet nospiestu MENU un atlasiet Clear DSF Table.
Tabulas vrtbas atiestatsies par nulli.
Skotnj truma un temperatras tabulas redisana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Gun Properties > MV-Temp Table. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Edit. 5 Nospiediet DOWN vai UP, lai ritintu cauri tabulai. 6 Nospiediet START, lai reditu vrtbu. 7 Nospiediet BACK, lai saglabtu izmaias. 8 Nospiediet BACK. 9 Atlasiet Muzzle Velocity > Enable MV-Temp, lai iestattu skotnjo trumu, izmantojot temperatras tabulu.
Skotnj truma un temperatras tabulas attrsana
1 Applied Ballistics lietotn nospiediet START. 2 Atlasiet Profile > Gun Properties > MV-Temp Table. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Clear MV-Temp.

Applied Ballistics®

77

Applied Ballistics Terminu vrdnca
Sausanas risinjumu lauki DOF: uguns virziens, kur ziemei ir 0 grdi, bet austrumi - 90 grdi. Ievades lauks.
IETEIKUMS. lai iestattu so vrtbu, varat izmantot kompasu, ierces augsdau pavrsot uguns virzien. Pasreizj kompasa vrtba tiek pardta DOF lauk. Varat nospiest START, lai izmantotu so vrtbu. Varat manuli ievadt vrtbu, nospiezot DOWN vai UP. PIEZME. DOF izmanto tikai Koriolisa efekta aprinsanai. Ja saujat uz mri, kas atrodas mazk nek 1000 jardu attlum, sis ievades lauks nav obligts. Elevation: mrsanas risinjuma vertikl daa, kas pardta miliradinos (mil) vai lea mints (MOA). RNG: attlums ldz mrim, kas pardts jardos vai metros. Ievades lauks. W 1/2: vja trums 1, vja trums 2 un vja virziens. Piemram, ja vja virziens (DIR) ir 9:00, vjs ps no kreiss uz labo pusi svja skatjum. Ievades lauks. PIEZME. vja truma 2 lauks nav obligts. Vja truma 1 un vja truma 2 izmantosana nav efektvs veids, k emt vr dazdus vja trumus dazdos attlumos starp jums un mri. Izmantojot sos laukus, var norobezot (izolt) vja vrtbas un aprint minimls un maksimls vja vrtbas risinjumam. Windage 1: mrsanas risinjuma horizontl daa, pamatojoties uz vja trumu 1 un vja virzienu, kas pardta miliradinos (mil) vai lea mints (MOA). Windage 2: mrsanas risinjuma horizontl daa, pamatojoties uz vja trumu 2 un vja virzienu, kas pardta miliradinos (mil) vai lea mints (MOA). Papildu izvades lauki Aero. Jump. Effect: pacluma risinjuma apjoms, kas attiecints uz aerodinamisko lcienu. Aerodinamiskais lciens ir lodes vertikl novirze snvja ietekm. Aerodinamisko lcienu aprina, pamatojoties uz vja truma 1 vrtbu. Ja nav snvja komponentes vai vja vrtbas, s vrtba ir nulle. Bullet Drop: kopjais lodes kritums ts lidojuma trajektorij, kas pardts colls. Cos. Incl. Ang.: slpuma lea kosinuss pret mri. H. Cor. Effect: horizontlais Koriolisa efekts. Horizontlais Koriolisa efekts ir vja risinjuma lielums, kas saistts ar Koriolisa efektu. To vienmr aprina ierce, lai gan ietekme var bt minimla, ja neveicat sausanu liel attlum. Lead: horizontl korekcija, kas nepieciesama, lai trptu mr, kurs prvietojas pa kreisi vai pa labi ar noteiktu trumu. IETEIKUMS. ievadot mra trumu, ierce kopj vja vrtb em vr nepieciesamo vju. Max. Ord.: maksimlais reguljums. Maksimlais lielums ir maksimlais augstums virs stobra ass, ko lode sasniegs sav lidojuma trajektorij. Max. Ord. Range: attlums, kur lode sasniegs maksimlo svia ldiu. Remaining Energy: atlikus lodes enerija mra triecien, kas izteikta spka pdas mrcis (ft. lbf) vai dzoulos (J). Spin Drift: vja novirzes risinjums, kas saistts ar griesans novirzi (ziroskopisk novirze). Piemram, ziemeu puslod lode, kas izsauta no labs puses vtstobra, virzoties vienmr nedaudz novirzsies pa labi. Time of Flight: lidojuma laiks, kas norda laiku, kas vajadzgs, lai lode sasniegtu mri noteikt attlum. V. Cor. Effect: vertiklais Koriolisa efekts. Vertiklais Koriolisa efekts ir augstuma risinjuma lielums, kas saistts ar Koriolisa efektu. To vienmr aprina ierce, lai gan ietekme var bt minimla, ja neveicat sausanu liel attlum. Velocity: paredzamais lodes trums, kad t trpa mr. Velocity Mach: aprintais lodes trums, kad t ietriecas mr, pardts k maha truma koeficients. Vides lauki Amb/Stn Pressure: apkrtjs vides (stacijas) spiediens. Apkrtjs vides spiediens nav noregults t, lai tas atspoguotu jras lmea (barometrisko) spiedienu. Ballistisks sausanas risinjumam ir nepieciesams apkrtjs vides spiediens. Ievades lauks.

78

Applied Ballistics®

IETEIKUMS. so vrtbu var ievadt manuli vai ar var atlast opciju Use Current Pressure, lai izmantotu spiediena vrtbu no ierces ieksj sensora. Humidity: mitruma procentulais daudzums gais. Ievades lauks. Latitude: horizontl atrasans vieta uz Zemes virsmas. Negatvs vrtbas ir zem ekvatora. Pozitvs vrtbas ir virs ekvatora. So vrtbu izmanto, lai aprintu vertiklo un horizontlo Koriolisa novirzi. Ievades lauks. IETEIKUMS. varat atlast opciju Use Current Position, lai izmantotu GPS koordintes no jsu ierces. PIEZME. Latitude izmanto tikai Koriolisa efekta aprinsanai. Ja saujat uz mri, kas atrodas mazk nek 1000 jardu attlum, sis ievades lauks nav obligts. Temperature: temperatra jsu pasreizj atrasans viet. Ievades lauks. IETEIKUMS. varat manuli ievadt temperatras rdjumu no pievienot tempe sensora vai cita temperatras avota. Sis lauks netiek automtiski atjaunints, kad ir izveidots savienojums ar tempe sensoru. Wind Direction: virziens, no kura vjs ps. Piemram, 9:00 vjs ps no kreiss uz labo pusi. Ievades lauks. Wind Speed 1: sausanas risinjum izmantotais vja trums. Ievades lauks. Wind Speed 2: neobligts, papildu vja trums, ko izmanto sausanas risinjum. Ievades lauks. IETEIKUMS. varat izmantot divus vja trumus, lai aprintu vja risinjumu, kas satur augstu un zemu vrtbu. Faktiskajam vjam, kas jpiemro svienam, ir jbt saj diapazon. Mra lauki Direction of Fire: uguns virziens, kur ziemei ir 0 grdi, bet austrumi - 90 grdi. Ievades lauks. PIEZME. Direction of Fire izmanto tikai Koriolisa efekta aprinsanai. Ja saujat uz mri, kas atrodas mazk nek 1000 jardu attlum, sis ievades lauks nav obligts. Inclination: sviena slpuma leis. Negatva vrtba norda uz lejupvrstu svienu. Pozitvas vrtbas norda uz svienu kaln. Sausanas risinjums reizina risinjuma vertiklo dau ar slpuma lea kosinusu, lai aprintu korito risinjumu svienam kaln vai lejup. Ievades lauks. Range: attlums ldz mrim, kas pardts jardos vai metros. Ievades lauks. Speed: kustga mra trums, kas nordts jdzs stund (mph) vai kilometros stund (km/h). Negatva vrtba norda uz mra prvietosanos pa kreisi. Pozitva vrtba norda uz mra prvietosanos pa labi. Ievades lauks. Profila lauki, lodes pasbas Ballistic Coefficient: razotja ballistiskais koeficients jsu lodei. Ievades lauks. IETEIKUMS. ja izmantojat kdu no Applied Ballistics pielgotajm pretestbas lknm, ballistisk koeficienta vrtba bs 1000. Bullet Diameter: lodes diametrs mrts colls. Ievades lauks. PIEZME. lodes diametrs var atsirties no ts visprpieemt nosaukuma. Piemram, 300 Win Mag faktiski ir .308 collas diametr. Bullet Length: lodes garums mrts colls. Ievades lauks. Bullet Weight: lodes svars, ko mra graudos. Ievades lauks. Drag Curve: Applied Ballistics pielgota pretestbas lkne vai G1 vai G7 standarta sviu modei. Ievades lauks. PIEZME. lielk daa tldarbbas sauteu lozu ir tuvkas G7 standartam. Profila lauki, ieroca pasbas Muzzle Velocity: lodes trums, kad t izlido no stobra. Ievades lauks. PIEZME. sis lauks ir nepieciesams, lai sausanas risinjums vartu veikt preczus aprinus. Ja kalibrjat stobra trumu, sis lauks var tikt automtiski atjaunints, lai iegtu preczku sausanas risinjumu. Output Units: izvades mrvienbas. Miliradins (mil) ir 3,438 collas 100 jardos. Lea minte (MOA) ir 1,047 collas 100 jardos. Sight Height: attlums no sautenes stobra centrls ass ldz tmeka centra asij. Ievades lauks. IETEIKUMS. so vrtbu var viegli noteikt, mrot no skrves augsdaas ldz vja tora centram un pievienojot pusi no skrves diametra.

Applied Ballistics®

79

SSF - Elevation: liners reizintjs, kas em vr vertiklo mrogosanu. Ne visi saujamierocu tlskati ir ideli izsekojami, tpc ballistikas risinjumam ir nepieciesama korekcija, lai pielgotu mrogu atbilstosi konkrtajam saujamieroca tlskatim. Piemram, ja tornis ir prvietots par 10 milimetriem, bet trieciens ir 9 milimetri, redzambas skala ir 0,9. Ievades lauks.
SSF - Windage: liners reizintjs, kas em vr horizontlo mrogosanu. Ne visi saujamierocu tlskati ir ideli izsekojami, tpc ballistikas risinjumam ir nepieciesama korekcija, lai pielgotu mrogu atbilstosi konkrtajam saujamieroca tlskatim. Piemram, ja tornis ir prvietots par 10 milimetriem, bet trieciens ir 9 milimetri, redzambas skala ir 0,9. Ievades lauks.
Twist Rate: attlums, kas nepieciesams, lai stobrs veiktu vienu pilnu apgriezienu. Saujamieroca griezienu biezi vien nodrosina ieroca vai stobra razotjs. Ievades lauks.
Zero Height: izvles modifikcija trieciena augstumam nulles diapazon. To biezi izmanto, pievienojot slptju vai izmantojot zemskaas ldiu. Piemram, ja pievienojat slptju un lode trpa mr par 1 collu augstk nek paredzts, jsu Zero Height ir 1 colla. Noemot slptju, s vrtba jiestata uz nulli. Ievades lauks.
Zero Offset: izvles modifikcija, lai ietekmtu vju nulles diapazon. To biezi izmanto, pievienojot slptju vai izmantojot zemskaas ldiu. Piemram, ja pievienojat slptju un aizzme ietekm mri 1 collu pa kreisi no paredzam trieciena, Zero Offset ir -1 colla. Noemot slptju, s vrtba jiestata uz nulli. Ievades lauks.
Zero Range: diapazons, kur sautene tika iestatta uz nulli. Ievades lauks. Profila lauki, ieroca pasbas, stobra truma kalibrsana Range: attlums no stobra ldz mrim. Ievades lauks.
IETEIKUMS. jums jievada vrtba, kas pc iespjas tuvka sausanas risinjum ieteiktajam diapazonam. Tas ir diapazons, kur lodes trums palnins ldz 1,2 mahiem un skas transoniskais diapazons. True Drop: faktiskais attlums, kd lode lidojuma laik nokrt ldz mrim, izteikts miliradinos (mil) vai lea mints (MOA). Ievades lauks. Profila lauki, ieroca pasbas, kalibrsanas kritiena skalas koeficients Range: attlums, no kura veicat sausanu. Ievades lauks. IETEIKUMS. sim diapazonam jbt 90% robezs no ieteicam diapazona, kas nordts sausanas risinjum. Vrtbas, kas ir mazkas par 80% no ieteicam diapazona, nesniegs dergu korekciju. True Drop: faktiskais attlums, ko lode nokrt, kad t tiek izsauta noteikt diapazon, pardts miliradinos (mil) vai lea mint (MOA). Ievades lauks.
Trenii
Vienotais treniu statuss
Ja izmantojat vairk nek vienu Garmin ierci sav Garmin Connect kont, varat izvlties, kura ierce ir galvenais datu avots ikdienas lietosanai un apmcbai. Lietotn Garmin Connect atlasiet > Iestatjumi. Primr treniu ierce: iestata prioritro datu avotu trenia rdtjiem, piemram, trenia statusam un slodzes
fokusam. Primr valkjam ierce: iestata prioritro datu avotu ikdienas veselbas rdtjiem, piemram, soiem un
miegam. Sim pulkstenim vajadztu bt visbiezk valktajam pulkstenim. IETEIKUMS. lai iegtu vispreczkos rezulttus, Garmin , iesaka biezi sinhronizt ar Garmin Connect kontu.

80

Trenii

Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi
Js varat sinhronizt aktivittes un izpildes mrjumus no citm Garmin iercm ar savu Descent pulksteni, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas auj jsu pulkstenim preczk atspoguot jsu treniu un fizisko formu. Piemram, js varat ierakstt braucienu, izmantojot Edge® velosipda datoru, un skatt aktivittes informciju un atgsans laiku sav Descent pulksten.
Sinhronizjiet Descent pulksteni un citas Garmin ierces ar savu Garmin Connect kontu. IETEIKUMS. Garmin Connect lietotn varat iestatt primro treniierci un primro valkjamo ierci (Vienotais treniu statuss, 80. lappuse). Pdjs aktivittes un veiktspjas mrjumi no citm Garmin iercm tiek pardti jsu Descent pulksten.
Trenis pirms sacensbm
Jsu pulkstenis var ieteikt fizisko vingrojumu srijas, lai paldztu jums trenties skriesanas vai ritebrauksanas notikumam, ja jums ir VO2 maks. aplse (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). 1 Tlrun vai dator atveriet Garmin Connect kalendru. 2 Atlasiet notikuma dienu un pievienojiet sacensbu notikumu.
Js varat meklt notikumu sav apvid vai izveidot savu notikumu. 3 Pievienojiet informciju par notikumu un pievienojiet kursu, ja tas ir pieejams. 4 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu. 5 Sav pulksten ritiniet ldz notikuma prskatam, lai redztu laika atskaiti ldz jsu primro sacensbu
notikumam. 6 Pulkstea ciparnc nospiediet START un atlasiet skriesanas vai ritebrauksanas aktivitti.
PIEZME. ja esat veikusi vismaz 1 skrjienu ar pulsa datiem rpus telpm vai 1 braucienu ar pulsa un jaudas datiem, jsu pulksten tiks attlotas ikdienas fizisko vingrojumu srijas.
Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas
Kad pievienojat sacensbu notikumu Garmin Connect kalendram, varat to apskatt sav pulksten, pievienojot primro sacensbu prskatu (Prskati, 92. lappuse). Notikuma datumam jbt nkamajs 365 diens. Pulkstea displej tiek rdts atpakaskaitsanas rdjums ldz notikumam, jsu mra laiks vai paredzamais finisa laiks (tikai skriesanas notikumiem) un laikapstku informcija. PIEZME. vsturisk laikapstku informcija par atrasans vietu un datumu ir pieejama uzreiz. Vietjs prognozes dati pards aptuveni 14 dienas pirms notikuma. Ja pievienojat vairk nek vienu skrjiena notikumu, jums tiek piedvts izvlties primro notikumu. Atkarb no notikumam pieejamajiem trases datiem, varat skatt augstuma datus, trases karti un pievienot PaceProTM plnu (PacePro Trenis, 85. lappuse).
Fizisko vingrojumu srijas
Js varat izveidot pielgotas fizisko vingrojumu srijas, kuras ietver mrus katram srijas posmam, k ar dazdiem attlumiem, laikam un kalorijm. Aktivittes laik js varat skatt fizisko vingrojumu srijai specifiskus datus, kas ietver fizisko vingrojumu srijas posma attlumu vai posma vidjo tempu. Jsu pulksten: varat atvrt fizisko vingrojumu lietotni no aktivitsu saraksta, lai pardtu visas sobrd pulksten
ieldts fizisko vingrojumu srijas (Aktivittes un lietotnes, 36. lappuse). Varat ar apskatt savu treniu vsturi. Lietotn: js varat izveidot un meklt fizisko vingrojumu srijas, vai atlast treniu plnu, kur ir iebvtas fizisko vingrojumu srijas, un prstt uz savu pulksteni (No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde, 82. lappuse). Fizisko vingrojumu srijas varat plnot. Varat atjaunint un redit pasreizjs fizisko vingrojumu srijas.

Trenii

81

Vingrojumu srijas sksana
Ierce fizisko vingrojumu srijas laik var vadt js daudzu darbbu izpild. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU un atlasiet Trenis. 4 Atlasiet opciju:
· Lai sktu intervla treniu vai treniu ar trenia mri, atlasiet tra fizisko vingrojumu srija (Intervlu fizisko vingrojumu srijas sksana, 83. lappuse, Trenia mra iestatsana, 84. lappuse).
· Lai sktu ieprieks ieldtu vai saglabtu treniu, atlasiet Vingrojumu sriju bibliotka (No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde, 82. lappuse).
· Lai sktu plnotu fizisko vingrojumu sriju no jsu Garmin Connect treniu kalendra, atlasiet Treniu kalendrs (Par treniu kalendru, 85. lappuse).
PIEZME. ne visas opcijas visiem aktivitsu veidiem ir pieejamas. 5 Atlasiet vingrojumu sriju.
PIEZME. sarakst pards tikai vingrojumu srijas, kas ir sadergas ar atlasto aktivitti. 6 Ja nepieciesams, atlasiet Izp. vingr. sriju. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Pc tam, kad skat fizisko vingrojumu sriju, ierce rda katru fizisko vingrojumu srijas posmu, posma piezmes (izvles), mri (izvles) un pasreizjos vingrojumu srijas datus. Izturbas, jogas, kardio vai pilsu aktivittm tiek rdtas instrukciju animcijas.
Trenia izpildes rezultts
Pc trenia pabeigsanas pulkstenis parda trenia izpildes rezulttu, pamatojoties uz to, cik preczi esat pabeidzis treniu. Piemram, ja jsu 60 minsu treniam ir noteikts mra tempa diapazons un js saj diapazon noturaties 50 mintes, jsu trenia izpildes rezultts ir 83%.
Labi, 67 ldz 100%
Vidji, 34 ldz 66%
Zems, no 0 ldz 33%
No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde
Lai lejupieldtu fizisko vingrojumu sriju no lietotnes Garmin Connect, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 144. lappuse). 1 Atlasiet opciju:
· Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet . · Dodieties uz connect.garmin.com. 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Fizisko vingrojumu srijas. 3 Mekljiet fizisko vingrojumu sriju vai izveidojiet un saglabjiet jaunu fizisko vingrojumu sriju. 4 Atlasiet vai Stt uz ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

82

Trenii

Dien piedvts fizisko vingrojumu srijas izpilde
Pirms pulkstenis var ieteikt ikdienas skriesanas vai ritebrauksanas treniu, jums ir jnosaka VO2 max. aplse sai aktivittei (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Skriesana vai Velosipds.
Tiek pardta dien piedvt fizisko vingrojumu srija. 3 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai izpildtu fizisko vingrojumu sriju, atlasiet Izp. vingr. sriju. · Lai atmestu fizisko vingrojumu sriju, atlasiet Izbeigt. · Lai prieksskattu fizisko vingrojumu srijas posmus, atlasiet Soi. · Lai skattu nkams nedas treniu ieteikumus, atlasiet Vairk ieteikumu. · Lai skattu fizisko vingrojumu srijas iestatjumus, piemram, Mra veids, atlasiet Iestatjumi. Piedvt fizisko vingrojumu srija automtiski atjaunins atbilstosi treniu paradumu, atgsans laika un VO2 max izmaim.
Intervlu fizisko vingrojumu srijas sksana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > tra fizisko vingrojumu srija > Intervli. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Atvrt Atkrtojumi, lai manuli atzmtu savus intervlus un atptas periodus, nospiezot LAP. · Atlasiet Strukturti atkrtojumi > Izp. vingr. sriju, lai izmantotu intervlu fizisko vingrojumu sriju,
pamatojoties uz attlumu vai laiku. 6 Ja nepieciesams, atlasiet J, lai iekautu iesildsanos pirms fizisko vingrojumu srijas. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 8 Ja intervlu fizisko vingrojumu srija ietver iesildsanos, nospiediet LAP, lai sktu pirmo intervlu. 9 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 10 Lai prtrauktu pasreizjo intervlu vai atiestattu periodu un preju uz nkamo intervlu vai atptas periodu,
jebkur brd nospiediet LAP (pc izvles). Kad pabeigsit visus intervlus, tiks pardts ziojums.
Intervlu fizisko vingrojumu srijas pielgosana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > tra fizisko vingrojumu srija > Intervli > Strukturti atkrtojumi > Redit. 5 Atlasiet vienu vai vairkas opcijas:
· Lai iestattu intervla ilgumu un veidu, atlasiet Intervls. · Lai iestattu atptas ilgumu un veidu, atlasiet Atpta. · Lai iestattu atkrtojumu skaitu, atlasiet Atkrtot. · Lai pievienotu atvrtu iesildsanos savam treniam, atlasiet Iesildsans > Ieslgts. · Lai pievienotu atvrtu atsildsanos savam treniam, atlasiet Atsildsans > Ieslgts. 6 Nospiediet BACK. Pulkstenis saglab jsu pielgoto intervlu fizisko vingrojumu sriju, ldz js vlreiz redijat fizisko vingrojumu sriju.

Trenii

83

Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana
Jsu kritisk peldjuma truma (KP) vrtba ir uz laika balstta izminjuma prbaudes rezultts, kas izteikts k trums uz 100 metriem. Jsu KP ir teortiskais trums, kdu bez spku izskuma varat neprtraukti saglabt. Savu KP varat izmantot, lai izvltos trenia tempu un sekotu saviem uzlabojumiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Peld. basein. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Vingrojumu sriju bibliotka > Kritiskais peldjuma tr. > Prb. kritisk peld. trumu. 5 Nospiediet DOWN, lai prieksskattu fizisko vingrojumu srijas posmus (izvles). 6 Nospiediet START. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 8 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Virtual Partner® lietosana
Virtual Partner ir treniu rks, kas paredzts, lai paldztu jums sasniegt mrus. Js varat iestatt Virtual Partner tempu un sacensties ar to. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Piev. jaunu > Virtual Partner. 6 Ievadiet tempa vai truma vrtbu. 7 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu Virtual Partner ekrna novietojumu (izvles). 8 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 36. lappuse). 9 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritintu pa Virtual Partner ekrnu un sekotu, kurs ir vadb.
Trenia mra iestatsana
Trenia mra funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai js vartu trenties, izmantojot iestatto attlumu, attlumu un laiku, attlumu un tempu vai attlumu un truma mri. Trenia aktivittes laik pulkstenis sniedz rellaika atsauksmes par to, cik tuvu esat izvirztajam trenia mrim. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Iestatt mri. · Atlasiet tra fizisko vingrojumu srija. PIEZME. ne visas opcijas visiem aktivitsu veidiem ir pieejamas. 6 Atlasiet opciju: · Atlasiet Tikai attlums, lai atlastu ieprieks iestattu attlumu vai ievadtu pielgotu attlumu. · Atlasiet Attlums un laiks, lai atlastu attluma un laika mri. · Atlasiet Attlums un temps vai Attlums un trums, lai atlastu attluma un tempa vai truma mri. Pards trenia mra ekrns ar aptuveno finisa laiku. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. IETEIKUMS. varat turt nospiestu MENU un atlast Atcelt mri, lai atceltu trenia mri.

84

Trenii

Ieprieksjs aktivittes rezulttu prspsana
Js varat censties prspt ieprieks reistrtas vai lejupieldtas aktivittes rezulttus. S funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai aktivittes laik js redztu, par cik esat prieks vai atpaliekat. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Sacensties ar sevi. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet No vstures, lai atlastu ieprieks ieraksttu aktivitti no savas ierces. · Atlasiet Lejupieldts, lai atlastu aktivitti, ko esat lejupieldjis no Garmin Connect konta. 6 Atlasiet aktivitti. Pards Virtual Partner ekrns, nordot aptuveno finisa laiku. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 8 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Par treniu kalendru
Treniu kalendrs jsu pulksten ir t treniu kalendra vai grafika paplasinjums, kuru js iestatt sav Garmin Connect kont. Kad Garmin Connect kalendram pievienojat dazas fizisko vingrojumu srijas, varat ts nostt uz savu ierci. Visas plnots fizisko vingrojumu srijas, kuras ir nosttas uz ierci, ir redzamas kalendra prskat. Kad kalendr atlast dienu, varat skatt vai izpildt fizisko vingrojumu sriju. Plnot fizisko vingrojumu srija saglabjas pulksten neatkargi no t, vai izpildt vai izlaizat to. Kad js nostt plnots fizisko vingrojumu srijas no Garmin Connect, ts prraksta esoso treniu kalendru.
Garmin Connect trenia plnu izmantosana
Pirms lejupieldt un izmantot trenia plnu, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 144. lappuse), k ar jums ir jizveido pra savienojums starp Descent pulksteni un sadergu tlruni. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Treniu plni. 3 Atlasiet un izstrdjiet trenia plnu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Skatiet trenia plnu sav kalendr.
Pielgoti treniu plni
Jsu Garmin Connect kont ir pielgoti treniu plni un Garmin treneris, lai pielgotu jsu treniu mrus. Piemram, js varat atbildt uz daziem jautjumiem un atrast plnu, kas paldzs jums veikt 5 km sacensbas. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam. Kad skat plnu, Garmin trenera prskats tiek pievienots prskatu kopai jsu Descent pulksten.
PacePro Trenis
Daudziem skrjjiem sacensbu laik patk valkt tempa saiti, kas paldz sasniegt to sacensbu mri. PacePro funkcija auj izveidot pielgotu tempa saiti, pamatojoties uz attlumu un tempu vai attlumu un laiku. Varat ar izveidot tempa saiti zinmam kursam, lai maksimli optimiztu tempa sasniegumus, pamatojoties uz augstuma izmaim. Varat izveidot PacePro plnu, izmantojot lietotni Garmin Connect. Pirms dodaties kursa skrjien, js varat prieksskatt intervlu un augstuma diagrammu.

Trenii

85

PacePro plna lejupielde no Garmin Connect
Lai lejupieldtu PacePro plnu no Garmin Connect, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 144. lappuse). 1 Atlasiet opciju:
· Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet . · Dodieties uz connect.garmin.com. 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > PacePro tempa stratijas. 3 Izpildiet ekrn redzams nordes, lai izveidotu un saglabtu PacePro plnu. 4 Atlasiet vai Stt uz ierci.
PacePro plna izveidosana pulksten
Pirms varat izveidot PacePro plnu sav pulksten, ir jizveido kurss (Kursa veidosana lietotn Garmin Connect, 158. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Kursi. 5 Atlasiet kursu. 6 Atlasiet PacePro > Izveidot jaunu. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Mra temps un ievadiet savu mra tempu. · Atlasiet Mra laiks un ievadiet savu mra laiku. Pulkstenis rda jsu pielgoto tempa diapazonu. 8 Nospiediet START. 9 Atlasiet opciju: · Atlasiet Apstiprint plnu, lai sktu plnu. · Atlasiet Skatt intervlus, lai prieksskattu daljumus. · Atlasiet Augst. diagr., lai skattu kursa augstuma diagrammu. · Atlasiet Karte, lai skattu kursu kart. · Atlasiet Noemt, lai atmestu plnu.

86

Trenii

PacePro plna sksana
Lai vartu skt PacePro plnu, jums ir jveic plna lejupielde no sava Garmin Connect konta. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > PacePro plni. 5 Atlasiet plnu. 6 Nospiediet START.
IETEIKUMS. varat prieksskatt sadaljumus, augstuma grafiku un karti pirms PacePro plna pieemsanas. 7 Atlasiet Apstiprint plnu, lai sktu plnu. 8 Ja vajadzgs, atlasiet J, lai iespjotu kursa navigciju. 9 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.

Mra intervla temps Pasreizjais intervla temps Intervla izpildes norise Intervl atlikusais attlums Kopjais laiks, kas prsniedz jsu mra laiku vai atpaliek no t. IETEIKUMS. varat turt nospiestu MENU un atlast Apturt PacePro > J, lai apturtu PacePro plnu. Aktivittes taimeris turpina darboties.

Trenii

87

Power Guide
Js varat izveidot un lietot jaudas stratiju, lai plnotu piepli kursa laik. Jsu ierce Descent izmanto jsu FTP, kursa augstumu un paredzamo laiku, kas jums bs nepieciesams kursa pabeigsanai, lai sagatavotu pielgotu jaudas cevedi. Viens no svargkajiem elementiem sekmgas jaudas ceveza stratijas plnosan ir pieples lmea izvle. Lielka pieple kursa laik palielins ieteikts jaudas apjomu, bet, izvloties mazku piepli, tas samazinsies (Jaudas ceveza izveide un lietosana, 88. lappuse). Jaudas ceveza primrais mris ir paldzt jums pabeigt kursu pamatojoties uz jsu zinmajm spjm, nevis sasniegt specifisku mra laiku. Brauciena laik js varat pielgot pieples lmeni. Jaudas cevezi vienmr ir saistti ar kursu un tos nedrkst izmantot ar fizisko vingrojumu srijm vai segmentiem. Js varat aplkot un redit savu stratiju Garmin Connect, k ar sinhronizt to ar sadergm Garmin iercm. Sai funkcijai ir nepieciesama jaudas mrierce, kurai jbt savienotai pr ar jsu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse).
Jaudas ceveza izveide un lietosana
Pirms jaudas ceveza izveides jums jizveido pra savienojums starp jaudas mrierci un savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). Jsu pulksten ir jbt ieldtam kursam (Kursa veidosana lietotn Garmin Connect, 158. lappuse). Varat ar izveidot Power Guide lietotn Garmin Connect. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet ritebrauksanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Power Guide > Izveidot jaunu. 5 Atlasiet kursu (Kursi, 157. lappuse). 6 Atlasiet brauksanas pozciju. 7 Atlasiet mehnisma svaru. 8 Nospiediet START un atlasiet Izmantot plnu.
IETEIKUMS. varat prieksskatt karti, augstuma grafiku, piepli, iestatjumus un sadaljumus. Pirms brauksanas skuma varat ar pielgot piepli, reljefu, brauksanas pozciju un prnesumu svaru.
zurnli
Vstur tiek iekauts laiks, attlums, kalorijas, vidjais temps vai trums, distances dati un sensoru informcija (neobligti). PIEZME. kad ierces atmia ir pilna, jsu veckie dati tiek prrakstti.

88

zurnli

Vstures izmantosana
Vsture ietver ieprieksjs aktivittes, kuras js saglabjt sav pulksten. Lai tri piektu aktivitsu datiem, pulkstenim ir vstures logrks (Prskati, 92. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Aktivittes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Nospiediet START. 5 Atlasiet opciju:
· Lai skattu papildu informciju par aktivitti, atlasiet Visa statistika. · Lai skattu aktivittes ietekmi uz jsu aerobo un anaerobo spju, atlasiet Trenia efektivitte (Par Training
Effect, 109. lappuse). · Lai skattu savu laiku katr sirdsdarbbas ritma zon, atlasiet Sirdsdarb. ritms. · Lai atlastu distanci un skattu papildu informciju par katru distanci, atlasiet Distances. · Lai atlastu slpojumu vai braucienu ar sniega dli un skattu papildu informciju par katru aktivittes reizi,
atlasiet Skrjieni. · Lai atlastu fizisko vingrojumu kopu un skattu papildu informciju par katru kopu, atlasiet Kopas. · Lai skattu aktivitti kart, atlasiet Karte. · Lai skattu augstuma diagrammu aktivittei, atlasiet Augst. diagr.. · Lai dzstu atlasto aktivitti, atlasiet Dzst.
Dazdu sporta veidu vsture
Jsu ierce saglab visprju kopsavilkumu par dazdiem aktivitsu sporta veidiem, tostarp kopj attluma, laika, kaloriju un izvles piederuma datus. Turklt ierce atdala aktivittes datus katram sporta segmentam un prejai starp tiem, td js varat saldzint ldzgas treniu aktivittes un sekot, cik tri veicat preju. Prejas vsture ietver attlumu, laiku, vidjo trumu un kalorijas.
Persongie rekordi
Kad js pabeidzat aktivitti, pulkstenis rda visus jaunos persongos rekordus, kurus sasniedzt ss aktivittes laik. Persongie rekordi ietver jsu trko laiku vairks tipisks sacensbu distancs, lielko spka aktivittes svaru galvenajm kustbm un garko skrjienu, braucienu vai peldsanu. PIEZME. ritebrauksanai persongie rekordi ietver ar vislielko kpumu un labko jaudu (nepieciesams jaudas mrtjs).
Persongo rekordu skatsana
1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Rekordi. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu. 5 Atlasiet Skatt ierakstu.
Persong rekorda atjaunosana
Js varat atjaunot jebkuru persongo rekordu uz ieprieks reistrtu persongo rekordu. 1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Rekordi. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot. 5 Atlasiet Ieprieksj. > J.
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.

zurnli

89

Persongo rekordu dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Rekordi. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai izdzstu vienu rekordu, atlasiet rekordu un Notrt ierakstu > J. · Lai izdzstu visus sporta rekordus, atlasiet Notrt visus ierakstus > J. PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Datu kopsummu skatsana
Js varat skatt pulksten saglabt kopj attluma un laika datus. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Kopsumas. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet opciju, lai skattu nedas vai mnesa kopsummas.
Odometra lietosana
Odometrs automtiski reistr kopjo veikto attlumu, iegto augstumu un laiku aktivitts. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Kopsumas > Odometrs. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai skattu odometra kopsummas.
Vstures dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Iespjas. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Dzst visas aktivittes, lai dzstu no vstures visas aktivittes. · Atlsiet Atiestatt kopsummas, lai atiestattu visas attlumu un laika kopsummas.
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Izskats
Varat pielgot ciparncas izskatu un trs piekuves funkcijas logrku prskat un vadklu izvln.
Pulkstea skata iestatjumi
Js varat pielgot pulkstea skatu, izvloties izkrtojumu, krsas un papildu datus. Js varat ar lejupieldt pielgotus pulkstea skatus no Connect IQ veikala.

90

Izskats

Noklusjuma pulkstea ciparnca

Laika joslu maias rdtjs. 24 stundu laika atzmes pulksten (Alternatvu laika joslu pievienosana, 35. lappuse).
Atlikusais lidojuma aizlieguma laiks. 24 stundu laika atzmes pulksten (Laiks, cik ilgi pc nirsanas nedrkst lidot, 9. lappuse).
Virsmas intervla (SI) laiks pc nirsanas (Laika virs dens prskata skatsana, 23. lappuse).
Pulkstea ciparncas pielgosana
Lai aktiviztu Connect IQ pulkstea ciparncu, jums ir jinstal pulkstea ciparnca no Connect IQ veikala (Connect IQ funkcijas, 145. lappuse). Js varat pielgot pulkstea ciparncas informciju un izskatu vai aktivizt instaltu Connect IQ pulkstea ciparncu. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai prieksskattu pulkstea ciparncu opcijas. 4 Atlasiet Piev. jaunu, lai izveidotu pielgotu digitlo vai analogo pulkstea ciparncu. 5 Nospiediet START. 6 Atlasiet opciju:
· Lai aktiviztu pulkstea ciparncu, atlasiet Piemrot. · Lai maintu analog pulkstea ciparncas ciparu stilu, atlasiet Zvant. · Lai maintu analog pulkstea ciparncas rdtju stilu, atlasiet Rokas. · Lai maintu digitl pulkstea ciparncas ciparu stilu, atlasiet Izkrtojums. · Lai maintu digitl pulkstea ciparncas sekunzu stilu, atlasiet Sekundes. · Lai maintu datus, kas ir redzami pulkstea ciparnc, atlasiet Dati. · Lai pievienotu vai maintu pulkstea ciparncas akcenta krsu, atlasiet Akcenta krsa. · Lai iespjotu pulkstea ciparncas zema spilgtuma rezmu, atrodoties tums vid, atlasiet Apgaismojums. · Lai maintu laika zonu, kas tiek izmantota pulkstea noklusjuma ciparncas rdtjam, atlasiet Alt. laika
joslas (Alternatvs laika joslas redisana, 36. lappuse). PIEZME. alternatvs laika joslas rdtjs izmanto pirmo alternatvo laika joslu no saraksta. · Lai maintu krsu datiem, kas ir redzami pulkstea ciparnc, atlasiet Datu krsa. · Lai noemtu pulkstea ciparncu, atlasiet Dzst.

Izskats

91

Prskati
Jsu pulksten ir ieprieks ieldti prskati, kas sniedz tru informciju (Prskatu kopas skatsana, 96. lappuse). Daziem prskatiem nepieciesams Bluetooth savienojums ar sadergu tlruni. Dazi prskati pc noklusjuma nav redzami. Varat tos pievienot prskata cilpai manuli (Prskatu kopas pielgosana, 96. lappuse).

92

Izskats

Nosaukums

Apraksts

ABC

Parda apvienotu altimetra, barometra un kompasa informciju.

Maint laika joslas

Parda pasreizjo dienas laiku papildu laika josls (Alternatvu laika joslu pievienosana, 35. lappuse).

Aklimatizcija augstum

Augstum virs 800 m (2625 pdas) tiek rdtas diagrammas, kas atspoguo augstuma korits vrtbas jsu vidjam pulsa oksimetra rdjumam, elposanas tempam un sirdsdarbbas ritmam miera stvokl pdjm septim dienm.

Altimetrs

Parda jsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaim.

Barometrs

Parda vides spiediena datus, emot vr augstumu.

Body BatteryTM

Valkjot ierci visu dienu, parda jsu pasreizjo Body Battery lmeni un lmea diagrammu dazu pdjo stundu laik (Body Battery, 97. lappuse).

Kalendrs

Parda gaidms tiksans no jsu tlrua kalendra.

Kalorijas

Parda jsu kaloriju informciju pasreizjai dienai.

Kompass

Parda elektronisku kompasu.

Ritebrauksanas spja

Parda jsu braucja tipu, aerobo izturbu, aerobo kapacitti un anaerobo kapacitti (Ritebrauksanas spjas skatsana, 112. lappuse).

Nirsanas zurnls

Parda pdjo reistrto nirsanu su kopsavilkumu (Nirsanas zurnla prskata skatsana, 24. lappuse).

Nirsanas gatavba

Rda rezulttu un su ziojumu, kas paldz jums noteikt, cik gatavs esat nirsanai katru dienu (Nirsanas gatavba, 25. lappuse).

Suu izsekosana

Rda jsu sua atrasans vietas informciju, ja saderga suu izsekosanas ierce ir pra savienojum ar jsu Descent pulksten.

Izturbas rezultts

Tiek pardts rezultts, grafiks un ss ziojums, kas raksturo jsu kopjo izturbu, pama tojoties uz vism reistrtajm darbbm (Izturbas rezultts, 111. lappuse).

Zivju prognozes

Rda prognozes par labkajm dienm un laikiem zvejai, pamatojoties uz jsu atrasans vietu, mness stvokli, k ar mness lkta un rietsanas laiku. Varat apskatt dienas reitinga vrtjumu, k ar lielko un mazko barotavu laikus.

Uzkpto stvu skaits Izseko uzkpto stvu skaitu un progresu ce uz mri.

Garmin treneris

Parda plnotos trenius, ja esat atlasjis Garmin trenera pielgoto treniu plnu sav Garmin Connect kont. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam.

Golfs

Rda golfa rezulttus un statistiku pdjam posmam.

Health Snapshot

Pulksten sk Health Snapshot sesiju, kas ieraksta vairkus galvenos veselbas mrjumus, kamr js saglabjat miera stvokli divas mintes. T sniedz su ieskatu par jsu visprjo sirds un asinsvadu stvokli. Pulkstenis ieraksta tdus mrjumus k jsu vidjais pulss, stresa lmenis un elposanas temps. Parda jsu saglabto Health Snapshot sesiju (Health SnapshotTM, 42. lappuse) kopsavil kumus.

Pulss

Parda jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritmu pc sitienu skaita mint (sirdsp./min.) un vidjo sirdsdarbbas ritma miera stvokl (SRA).

Izskats

93

Nosaukums

Apraksts

Kalna rezultts

Tiek pardts rezultts, grafiks, veicinosie rdtji un ss ziojums, kas apraksta jsu kpsanas kaln sniegumu, pamatojoties uz jsu reistrtajm skriesanas aktivittm (Kalna rezultts, 112. lappuse).

Vsture

Parda jsu aktivitsu vsturi un reistrto aktivitsu diagrammu.

HRV statuss

Parda jsu diennakts sirdsdarbbas frekvences mainguma septiu dienu vidjo rdtju (Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss, 100. lappuse).

Intensittes mintes

Izseko laiku, ko esat pavadjis, piedaloties mrens ldz enerisks aktivitts, jsu nedas intensittes minsu mri un progresu ce uz mri.

inReach® vadklas

auj stt ziojumus pr savienotaj inReach ierc (inReach tlvadbas izmantosana, 132. lappuse).

Padomi laika zonu maias izraista noguruma prvar sanai

Rda jsu ieksjo pulksteni ceojuma laik un sniedz nordes, lai paldztu jums akli matizties jsu galamra laika josl (Padomu laika zonu maias izraista noguruma prvarsanai izmantosana, 113. lappuse).

Pdj aktivitte

Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu.

Pdjais brauciens Pdjais skrjiens Pdjais peldjums

Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu un nordt sporta veida vsturi.

Mness fze

Parda mness lkta un mness rieta laikus, k ar mness fzi, balstoties uz jsu GPS pozciju.

Mzikas prvaldba Nodrosina mzikas atskaotja vadklas jsu tlrua vai pulkstea mzikai.

Snaudieni

Parda kopjo snaudiena laiku un Body Battery lmea pieaugumu. Varat iedarbint miega taimeri un iestatt modintju, lai js pamodintu (Miega rezma pielgosana, 164. lappuse).

Paziojumi

Brdina par ienkosiem zvaniem, szim, socilo tklu jaunumiem utt., emot vr tlrua paziojumu iestatjumus (Bluetooth paziojumu iespjosana, 141. lappuse).

Izpilde

Parda izpildes mrjumus, kas paldz jums sekot un gt izpratni par savm treniu aktivittm un sacensbu sasniegumiem (Izpildes mrjumi, 97. lappuse).

Primrs sacensbas

Parda sacensbu notikumu, ko esat nordjis k primrs sacensbas sav Garmin Connect kalendr (Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas, 81. lappuse).

Pulsa oksimetrs

auj veikt manulus pulsa oksimetra lasjumus (Pulsa oksimetra rdjumu iegsana, 124. lappuse). Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu pulsa oksimetru, mrjums netiek reistrts.

Sacensbu kalendrs

Parda jsu gaidmo sacensbu notikumus, kas iestatti jsu Garmin Connect kalendr (Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas, 81. lappuse).

RCT kameras vadba

auj manuli uzemt fotoattlu un ierakstt videoklipu (Varia Kameras vadbas izmanto sana, 132. lappuse).

Elposana

Jsu pasreizjais elposanas temps elpas vilcienos mint un vidjais septiu dienu rdtjs. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties.

Miegs

Rda ieprieksjs nakts kopjo miega laiku, miega datus un miega posmu informciju.

Soi

Izseko jsu ikdienas sou skaitu, sou mri un datus par ieprieksjm dienm.

94

Izskats

Nosaukums

Apraksts

Fondu birza

Parda pielgojamu krjumu sarakstu (Krjumu pievienosana, 112. lappuse).

Stress

Parda jsu pasreizjo stresa lmeni un jsu stresa lmea diagrammu. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties. Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu stresa lmeni, mrjumi netiek reistrti.

Saules lkts un riets

Rda saullkta, saulrieta, rtausmas un vakara krslas laikus ldz ar saules pasreizjo stvokli un dienas gaismas grafiku.

Intervls virs dens

Parda jsu intervla virs dens laiku, skbeka toksiskuma vienbas (OTU), centrls nervu sistmas (CNS) procentulo skbeka toksiskumu un audu slodzi pc nirsanas (Laika virs dens prskata skatsana, 23. lappuse).

Temperatra

Parda temperatras datus no ieksj temperatras sensora.

Pldmaias

Rda informciju par pldmaias stvokli, piemram, paisuma augstumu un to, kad bs nkamais paisums un bgums (Pldmaiu informcijas skatsana, 51. lappuse).

Gatavba treniam

Parda rezulttu un su ziojumu, kas paldz noteikt, cik gatavs esat treniiem katru dienu (Gatavba treniam, 111. lappuse).

Trenia statuss

Parda jsu pasreizjo trenia statusu un trenia slodzi, kas parda, k trenis ietekm jsu fizisks sagatavotbas lmeni un izpildi (Trenia statuss, 106. lappuse).

VIRB® vadklas

Nodrosina kameras vadbu, kad VIRB ierce ir savienota pr ar jsu Descent pulksteni (VIRB tlvadba, 132. lappuse).

Laikapstki

Parda pasreizjo temperatru un laika prognozi. Varat ar apskatt pasreizjos laikap stkus kart, izmantojot vairkus kartes prkljumus.

Xero® ierce

Rda lzera atrasans vietas informciju, kad saderga Xero ierce ir savienota pr ar jsuDescent pulksteni (Xero objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iesta tjumi, 134. lappuse).

Izskats

95

Prskatu kopas skatsana
Prskati nodrosina tru piekuvi veselbas datiem, aktivitsu informcijai, iebvtiem sensoriem un citai informcijai. Kad izveidojat pulkstea pra savienojumu, datus, piemram, paziojumus, laikapstku informciju un kalendra notikumus, varat skatt sav viedtlrun. 1 Nospiediet UP vai DOWN.
Pulkstenis ritina pa prskatu kopu un rda katra prskata kopsavilkuma datus.

IETEIKUMS. varat ar prvilkt, lai ritintu, vai pieskarties, lai atlastu opcijas. 2 Nospiediet START, lai skattu papildinformciju. 3 Atlasiet opciju:
· Nospiediet DOWN, lai skattu detaliztu informciju par prskatu. · Nospiediet START, lai skattu prskata papildu opcijas un funkcijas.
Prskatu kopas pielgosana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Izskats > Nordjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai maintu prskata atrasans vietu cilp, atlasiet prskatu un nospiediet UP vai DOWN. · Lai noemtu prskatu no cilpas, atlasiet prskatu un atlasiet . · Lai cilpai pievienotu prskatu, atlasiet Pievienot un atlasiet prskatu.
IETEIKUMS. varat atlast IZVEIDOT MAPI, lai izveidotu mapes, kurs ir vairki prskati (Prskatu mapju izveide, 96. lappuse).
Prskatu mapju izveide
Varat pielgot prskata cilpu, lai izveidotu saisttu skatjumu mapes. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Izskats > Nordjumi > Pievienot > IZVEIDOT MAPI. 3 Atlasiet prskatus, kurus vlaties iekaut map, un atlasiet Pabeigts.
PIEZME. ja prskati jau ir prskatu cilp, varat tos prvietot vai kopt map. 4 Izvlieties vai ievadiet mapes nosaukumu. 5 Izvlieties mapes ikonu. 6 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
· Lai reditu mapi, ritiniet ldz mapei prskatu cilp un turiet nospiestu MENU. · Lai reditu map esosos prskatus, atveriet mapi un atlasiet Redit (Prskatu kopas pielgosana,
96. lappuse).

96

Izskats

Body Battery
Pulkstenis analiz jsu sirdsdarbbas ritma maingumu, stresa lmeni, miega kvalitti un aktivittes datus, lai noteiktu jsu visprjo Body Battery lmeni. Tpat k mrinstruments automasn, ierce norda jsu pieejams enerijas rezerves apjomu. Body Battery lmea diapazons ir no 5 ldz 100, kur 5 ldz 25 ir oti zems, 26 ldz 50 zems, 51 ldz 75 ir vidjs, bet 76 ldz 100 ir augsts enerijas rezerves lmenis. Js varat sinhronizt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skattu visjaunko Body Battery lmeni, ilgtermia tendences un papildu informciju (Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 97. lappuse).
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem
· Lai iegtu preczkus rezulttus, valkjiet pulksteni, kamr guat. · Labs miegs uzld jsu Body Battery. · Fizisk slodze un augsts stresa lmenis var veicint trku Body Battery lmea samazinsanos. · Uzemtais uzturs, k ar tdi stimuljosi ldzeki k kofens, neietekm jsu Body Battery.
Izpildes mrjumi
Sie izpildes mrjumi ir aplses, kas paldz jums sekot savm treniu aktivittm un skriesanas sacensbu izpildei un izprast ts. Mrjumiem ir nepieciesamas dazas aktivittes, izmantojot sirdsdarbbas ritma mrjumu plaukstas loctav vai ar sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. Ritebrauksanas izpildes mrjumiem ir vajadzgs pulsometrs un spka mrtjs. Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat AnalyticsTM. Papildinformciju skatiet vietn garmin.com /performance-data/running. PIEZME. aplses skum var sist nepreczas. Pulkstenim ir nepieciesams, lai js izpildt dazas aktivittes; t var gt informciju par jsu veiktspju. VO2 Max.: vO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz
kilogramu ermea svara maksiml aktivitt (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). Prognoztie skriesanas sacensbu laiki: pulkstenis izmanto VO2 max. aplses un treniu vsturi, lai
nodrosintu mra skriesanas sacensbu laiku, pamatojoties uz jsu pasreizjo fizisks formas stvokli (Savu prognozto sacensbu laiku skatsana, 100. lappuse). HRV statuss: pulkstenis analiz jsu plaukstas sirdsdarbbas rdjumus miega laik, lai noteiktu jsu sirdsdarbbas variabilittes (HRV) statusu, pamatojoties uz jsu persongajiem, ilgtermia HRV vidjiem rdtjiem (Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss, 100. lappuse). Izpildes stvoklis: jsu izpildes stvoklis ir rellaika novrtjums pc 6­20 aktivittes mintm. To var pievienot k datu lauku, lai js varat skatt savu izpildes stvokli prj aktivittes laik. Tas saldzina jsu rellaika stvokli ar vidjo fizisks formas lmeni (Izpildes spja, 101. lappuse). Funkcionls slieksvrtbas jauda (FTP): pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai aplstu FTP. Lai iegtu preczku novrtjumu, varat veikt vadtu testu (FTP aplsu iegsana, 102. lappuse). Laktta slieksvrtba: laktta slieksvrtbai ir nepieciesams krsu sirdsdarbbas monitors. Laktta slieksvrtba ir tas punkts, kur jsu muskui sk strauji nogurt. Pulkstenis mra jsu laktta slieksvrtbas lmeni, izmantojot sirdsdarbbas ritma datus un tempu (Laktta slieksvrtba, 103. lappuse). Izturba: pulkstenis izmanto jsu VO2 max. un sirdsdarbbas ritma datus, lai nodrosintu rellaika izturbas aplses. To var pievienot k datu ekrnu, lai js vartu skatt savu potencilo un pasreizjo izturbu aktivittes laik (Jsu izturbas skatsana rellaik, 105. lappuse). Jaudas lkne (ritebrauksana): jaudas lkne attlo jsu jaudas rezulttus laika gait. Js varat aplkot savu jaudas lkni par ieprieksjo mnesi, trim mnesiem vai divpadsmit mnesiem (Jsu jaudas lknes skatsana, 105. lappuse).

Izskats

97

Par VO2 Max. aplsm
VO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz kilogramu ermea svara maksiml aktivitt. Vienkrsk sakot, VO2 Max ir jsu fizisks veiktspjas rdtjs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, ar sim rdtjam ir juzlabojas. Descent iercei ir vajadzgs pulsa plaukstas loctav vai saderga krsu pulsa monitors, lai rdtu jsu VO2 max. aplses. Ierce piedv atsevisas VO2 max. aplses skriesanai un ritebrauksanai. Lai iegtu VO2 max. preczas aplses, jums vairkas mintes vidj intensittes lmen ir vai nu jskrien brv dab ar GPS, vai jbrauc ar velosipdu, izmantojot sadergu jaudas mrtju. Ierc jsu VO2 max. aplses ir redzamas k skaitlis, apraksts vai pozcija mrjuma vizualizcij krss. Sav Garmin Connect kont varat skatt papildu informciju par savu VO2 maks. novrtjumu, piemram, kur tas atrodas pc jsu vecuma un dzimuma.

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Teicami

Zaa

Labi

Oranza

Viduvji

Sarkana

Vji

VO2 max. datus nodrosina Firstbeat Analytics. VO2 max. analze tiek nodrosinta ar The Cooper Institute® atauju. Papildu informciju skatiet pielikum (VO2 Max. standarta parametri, 192. lappuse), k ar vietn www .CooperInstitute.org.

98

Izskats

Iegstiet savas VO2 Max. aplses skriesanai
Sai funkcijai ir nepieciesams sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. Ja izmantojat krskurvja sirdsdarbbas ritma monitoru, jums tas ir juzliek un jizveido t pra savienojums ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 146. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 148. lappuse). Aplses skum var sist nepreczas. Iercei ir nepieciesami dazi skrjieni, lai t var gt informciju par jsu veiktspju. Js varat atspjot VO2 max. ierakstsanu ultramaratona un taku skriesanas aktivittm, ja nevlaties, ka sie skrjiena veidi ietekm jsu VO2 max. aplses (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). 1 Sciet skriesanas aktivitti. 2 Veiciet vismaz 10 minsu skrjienu brv dab. 3 Pc skrjiena atlasiet Saglabt. 4 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa izpildjuma mrjumiem.
Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai
Sai funkcijai ir nepieciesams jaudas mrtjs un sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. Jaudas mrtjs ir jsavieno pra savienojum ar pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). Ja izmantojat krsu sirdsdarbbas ritma monitoru, jums tas ir juzliek un jizveido t pra savienojums ar savu pulksteni. Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 146. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 148. lappuse). Aplses skum var sist nepreczas. Pulkstenim ir nepieciesami dazi braucieni, lai tas var gt informciju par jsu ritebrauksanas veiktspju. 1 Sciet ritebrauksana aktivitti. 2 Brauciet stabil ritm ar augstu intensitti vismaz 20 mintes. 3 Pc brauciena atlasiet Saglabt. 4 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa veiktspjas mrjumiem.

Izskats

99

Savu prognozto sacensbu laiku skatsana
Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 146. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 148. lappuse). Pulkstenis izmanto VO2 max. aplses un treniu vsturi, lai nodrosintu mra skriesanas sacensbu laiku (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). Pulkstenis analiz jsu vairku nedu treniu datus, lai preciztu sacensbu laika aplses. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu veiktspjas logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka informciju. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu prognozto skriesanas sacensbu laiku.
4 Nospiediet START, lai skattu prognozes citiem attlumiem. PIEZME. prognozes skum var sist nepreczas. Iercei ir nepieciesami dazi skrjieni, lai t var gt informciju par jsu veiktspju.
Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss
Pulkstenis analiz jsu plaukstas sirdsdarbbas ritma rdjumus miega laik, lai noteiktu jsu sirdsdarbbas frekvences maingumu (HRV). Trenii, fizisks aktivittes, miegs, uzturs un veselgi ieradumi - tas viss ietekm jsu sirdsdarbbas frekvences maingumu. HRV vrtbas var ievrojami atsirties atkarb no dzimuma, vecuma un fizisks sagatavotbas lmea. Ldzsvarots HRV statuss var nordt pozitvas veselbas iezmes, piemram, labi ldzsvarotu treniu un atgsanos, labku sirds un asinsvadu fizisko stvokli un noturbu pret stresu. Nesabalansts vai slikts stvoklis var liecint par nogurumu, lielkm atveseosans vajadzbm vai paaugstintu stresu. Lai iegtu vislabkos rezulttus, pulkstenis ir jvalk miega laik. Lai pulkstenis pardtu jsu sirdsdarbbas frekvences mainguma statusu, pulkstenim nepieciesami trs nedas pastvgi miega dati.

100

Izskats

Krsu zona Statuss

Apraksts

Zaa

Ldzsvarots Jsu septiu dienu vidjais HRV ir bzes diapazon.

Oranza Neldzsvarots Jsu septiu dienu vidjais HRV ir virs vai zem bzes diapazona.

Sarkana Zems

Nav krsas

Vji Nav statusa

Jsu septiu dienu vidjais HRV ir ievrojami zemks par bzes diapazonu.
Jsu HRV vidjs vrtbas ir ievrojami zemkas par jsu vecumam atbilstoso normu. Nav statusa nozm, ka nav pietiekamu datu, lai aprintu septiu dienu vidjo rdtju.

Varat sinhronizt savu pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai redztu savu pasreizjo sirdsdarbbas frekvences mainguma statusu, tendences un izgltojosas atsauksmes.
Pulsa mainba un stresa lmenis
Stresa lmea rezultts tiek iegts, veicot trs minsu testu miera stvokl, kad Descent ierce analiz pulsa mainbu, lai noteiktu jsu visprjo stresu. Trenii, miegs, uzturs un visprjs dzves stress - tas viss ietekm skrjja sasniegumus. Stresa lmea diapazons ir no 1 ldz 100, kur 1 ir oti zema stresa stvoklis, bet 100 ir oti augsta stresa stvoklis. Zinsanas par savu stresa lmeni var paldzt izlemt, vai jsu ermenis ir gatavs izturbas trenia skrjienam vai jogai.
Sirdsdarbbas ritma mainguma stresa rezultta skatsana
Sai funkcijai ir nepieciesams Garmin krsu sirdsdarbbas monitors. Lai veiktu sirdsdarbbas ritma mainguma (HRV) stresa prbaudi, jums ir juzliek sirdsdarbbas ritma monitors un jizveido t pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). IETEIKUMS. Garmin iesaka mrt savu stresa lmeni pirms trenia aptuveni vien laik un ldzgos apstkos katru dienu. 1 Ja nepieciesams, nospiediet START un atlasiet Pievienot > HRV Stress, lai pievienotu stresa lietotni lietotu
sarakstam. 2 Atlasiet J, lai pievienotu lietotni savu izlasu sarakstam. 3 Pulkstea ciparnc nospiediet START, atlasiet HRV Stress un nospiediet START. 4 Stviet miergi un atptieties 3 mintes.
Izpildes spja
Kad js izpildt aktivitti, piemra, skrienat vai dodaties velobraucien, izpildes spjas funkcija analiz jsu tempu, sirdsdarbbas ritmu un t maingumu, lai rellaik novrttu jsu izpildes spju saldzinjum ar jsu vidjo fizisks formas lmeni. Rezultts ir aptuvens jsu rellaika novirzes no VO2 max. aplsm procentulais rdtjs. Izpildes spjas vrtbas ir diapazon no -20 ldz +20. Pc 6­20 aktivittes mintm ierce rda jsu izpildes spjas rezulttu. Piemram, rezultts +5 nozm, ka js pietiekami atptties, jtaties mozi un spjat veikt labu skrjienu vai velobraucienu. Izpildes spju k datu lauku varat pievienot kdam no saviem treniu ekrniem, lai aktivittes laik sekotu savai spjai. Izpildes spja var bt ar noguruma lmea rdtjs, pasi gara skrjiena vai velobrauciena trenia beigs. PIEZME. lai iegtu preczas VO2 max. aplses, iercei ir nepieciesami dazi skrjieni vai braucieni, izmantojot sirdsdarbbas ritma monitoru. Uzziniet vairk par savu skrjiena vai velobrauciena izpildes spju (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse).

Izskats

101

Savas izpildes spjas skatsana
Sai funkcijai ir nepieciesams sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. 1 Pievienojiet Izpildes spja datu ekrn (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse). 2 Dodieties skrjien vai velobraucien.
Pc 6­20 mintm bs redzama jsu izpildes spja. 3 Ritiniet datu ekrn, lai skattu savu izpildes spju skrjien vai velobraucien.
FTP aplsu iegsana
Lai iegtu funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) aplses, jums ir jizveido krsu sirdsdarbbas ritma monitora un spka mrtja pra savienojums ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse) un jiegst VO2 max. aplses (Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai, 99. lappuse). Pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma un jsu VO2max. aplses, lai aplstu FTP. Pulkstenis automtiski nosaka FTP stabila, augstas intensittes brauciena laik, izmantojot sirdsdarbbas ritma un spka datus. 1 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu izpildes logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka detaas. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu FTP aplsi.
Jsu FTP aplses tiek rdtas k vrtba, kas mrta vatos uz kilogramu, jsu spka atdeve vatos un pozcija mrjuma vizualizcij krss.

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Teicami

Zaa

Labi

Oranza

Viduvji

Sarkana

Netrents

Vairk informcijas skatiet pielikum (FTP novrtjumi, 192. lappuse). PIEZME. kad izpildes paziojums brdina js par jaunu FTP, js varat atlast Pieemt, lai saglabtu jauno FTP, vai Noraidt, lai saglabtu pasreizjo FTP.

102

Izskats

FTP testa veiksana
Lai iegtu veiktu testu un vartu noteikt funkcionls slieksvrtbas jaudu (FTP), jums ir jizveido krsu sirdsdarbbas ritma monitora un spka mrtja pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse) un jiegst VO2 max. aplses (Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai, 99. lappuse). PIEZME. fTP ir sarezts trenis, kura izpilde ilgst aptuveni 30 minsu. Izvlieties praktisku un lielkoties ldzenu marsrutu, kur varat braukt stabili palielinot piepli, k tas ir sacensbs uz laiku. 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START. 2 Atlasiet ritebrauksanas aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Vingrojumu sriju bibliotka > FTP vadts tests. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kad skat braukt, ierce rda katra posma ilguma, mra un pasreizj spka datus. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums. 6 Pc vadt testa pabeigsanas veiciet atsildsanos, apturiet taimeri un saglabjiet aktivitti. Jsu FTP ir redzams k vrtba, kas mrta vatos uz kilogramu, jsu spka atdeve vatos un pozcija mrjuma vizualizcij krss. 7 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu jauno FTP, atlasiet Pieemt. · Lai saglabtu pasreizjo FTP, atlasiet Noraidt.
Laktta slieksvrtba
Laktta slieksvrtba ir fizisko vingrojumu intensittes lmenis, kd laktts (pienskbe) asinsrit sk uzkrties straujk. Skriesan so intensittes lmeni nosaka pc tempa, sirdsdarbbas ritma vai jaudas. Kad skrjjs prsniedz slieksvrtbu, nogurums sk patrinti pieaugt. Pieredzjusiem skrjjiem slieksvrtba parasti veidojas, kad ir sasniegti aptuveni 90% no to maksiml sirdsdarbbas ritma un no 10 km ldz pusmaratona skrjiena temp. Vidjiem skrjjiem laktta slieksvrtba veidojas, kad ir sasniegts krietni zem 90% no sirdsdarbbas ritma. Zinsanas par savu laktta slieksvrtbu var paldzt noteikt, cik intensvi trenties vai kad sacensbu laik veikt izrvienu. Ja js jau zint savu sirdsdarbbas ritma laktta slieksvrtbu, varat ievadt to sava lietotja profila iestatjumos (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 148. lappuse).Varat ieslgt Automtiska noteiksana funkciju, lai aktivittes laik automtiski ieraksttu laktta slieksni.

Izskats

103

Vadta testa veiksana, lai noteiktu laktta slieksvrtbu
Sai funkcijai ir nepieciesams Garmin krsu sirdsdarbbas monitors. Lai veiktu vadto testu, jums ir juzliek krsu sirdsdarbbas ritma monitors un jizveido t pra savienojums ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). Pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma un jsu VO2 max. aplsi, lai aplstu jsu laktta slieksvrtbu. Pulkstenis automtiski nosaka jsu laktta slieksvrtbu stabilu, augstas intensittes skrjienu laik, izmantojot sirdsdarbbas ritma datus. IETEIKUMS. lai iegtu preczu maksiml sirdsdarbbas ritma vrtbu un VO2 max. aplsi, pulkstenim ir nepieciesami dazi skrjieni ar sirdsdarbbas ritma monitoru. Ja jums ir grti iegt laktta slieksvrtbas aplsi, miniet manuli pazemint sava maksiml sirdsdarbbas ritma vrtbu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti.
Lai veiktu so testu, ir nepieciesams GPS. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Vingrojumu sriju bibliotka > Laktta slieksv. vadts tests. 5 Nospiediet START, lai iedarbintu aktivittes taimeri, un izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kad skat skrjienu, pulkstenis rda katra posma ilguma, mra un pasreizj sirdsdarbbas ritma datus. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums. 6 Pc vadt testa pabeigsanas apturiet aktivittes taimeri un saglabjiet aktivitti. Ja s ir pirm jsu laktta slieksvrtbas aplse pulkstenis aicina js atjaunint savas sirdsdarbbas ritma zonas, pamatojoties uz laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritmu. Katrai papildu laktta slieksvrtbas aplsei pulkstenis aicina js apstiprint vai noraidt aplsi.

104

Izskats

Jsu izturbas skatsana rellaik
Pulkstenis var nodrosint rellaika izturbas aprinus, pamatojoties uz jsu sirdsdarbbas ritma datiem un VO2 maks. aplsi (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet skriesanas vai ritebrauksanas aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Piev. jaunu > Izturba. 6 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu datu ekrna atrasans vietu (pc izvles). 7 Nospiediet START, lai reditu primro izturbas datu lauku (nav obligti). 8 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 36. lappuse). 9 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu uz datu ekrnu.

Primrais izturbas datu lauks. Parda jsu pasreizjo izturbas procentulo dau, atlikuso attlumu vai atlikuso laiku.
Potencil izturba.
Pasreizj izturba
Sarkans: Izturba izskst.
Oranzs: Izturba ir stabila.
Zas: Izturba atjaunojas.
Jsu jaudas lknes skatsana
Pirms varat apskatt savu jaudas lkni, pdjo 90 dienu laik, izmantojot jaudas mrtju, ir jreistr vismaz vienu stundu gars brauciens (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). YVarat izveidot fizisko vingrojumu srijas sav Garmin Connect kont. Jaudas lkne attlo jsu jaudas rezulttus laika gait. Js varat aplkot savu jaudas lkni par ieprieksjo mnesi, trim mnesiem vai divpadsmit mnesiem. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Izpildes statistika > Jaudas lkne.

Izskats

105

Trenia statuss
Sie mrjumi ir aplses, kas paldz jums sekot savm treniu aktivittm un izprast ts. Mrjumiem nepieciesams veikt aktivittes divu nedu garum, izmantojot sirdsdarbbas ritma mrjumu plaukstas loctav vai ar sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. Ritebrauksanas izpildes mrjumiem ir vajadzgs pulsometrs un spka mrtjs. Skum mrjumi var sist nepreczi, kad pulkstenis vl tikai iepazstas ar jsu veiktspju. Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildinformciju skatiet vietn garmin.com /performance-data/running.
Trenia statuss: trenia statuss rda, k jsu trenii ietekm fizisko formu un veiktspju. Jsu trenia statusa pamat ir jsu VO2 max, akts slodzes un HRV statusa izmaias ilgk laika period.
VO2 Max.: vO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz kilogramu ermea svara maksiml aktivitt (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). Pulkstenis rda karstuma un augstuma koritas VO2 maks. vrtbas, kad js aklimatizjaties oti karst vid vai liel augstum (Aklimatizsans izpildei karstum un augstum, 110. lappuse).
HRV: hRV ir jsu sirdsdarbbas ritma mainguma stvoklis pdjo septiu dienu laik (Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss, 100. lappuse).
Akta slodze: akt slodze ir nesen veikto treniu slodzes rdtju svrt summa, ieskaitot trenia ilgumu un intensitti. (Akt slodze, 107. lappuse).
Trenia slodzes fokuss: ierce analiz un sadala trenia slodzi dazds kategorijs, pamatojoties uz katras ierakstts aktivittes intensitti un struktru. Trenia slodzes fokuss ietver kopjo katrai kategorijai uzkrto slodzi un trenia fokusu. Pulksten tiek rdts slodzes sadaljums pdjo 4 nedu laik (Treniu slodzes fokuss, 108. lappuse).
Atgsans laiks: atgsans laiks rda, cik daudz laika atlicis, pirms js pilnb atgstaties un varat doties nkamaj intensvaj treni (Atgsans laiks, 109. lappuse).

106

Izskats

Treniu statusa lmei
Treniu statuss rda, k jsu trenii ietekm fizisks formas lmeni un veiktspju. Jsu trenia statusa pamat ir jsu VO2 max, akts slodzes un HRV statusa izmaias ilgk laika period. Treniu statusu varat izmantot, lai plnotu trenius nkotn un turpintu uzlabot savas fizisks formas lmeni. Nav statusa: lai noteiktu jsu trenia statusu, pulkstenim divu nedu laik ir jreistr vairkas aktivittes, k
ar VO2 max rezultti, kas iegti skriesanas vai ritebrauksanas laik. Pasliktinsans: jums ir prtraukums treniu rutn vai nedu vai ilgk trenjaties daudz mazk nek parasti.
Trensans prtrauksana nozm, ka js nespjat uzturt savu fizisko sagatavotbu. Lai redztu uzlabojumus, varat mint palielint savu treniu slodzi. Atgsans: samazint treniu slodze auj jsu organismam atgties, kas ir btiski ilgstosos smagu treniu periodos. Kad jtaties gatavs, varat atgriezties lielk treniu slodz. Saglabsana: jsu pasreizj treniu slodze ir pietiekama, lai uzturtu fizisko formu. Lai gtu uzlabojumus, miniet dazdot savus fiziskos vingrinjumus vai palielint treniu apjomu. Produktvs: jsu pasreizj treniu slodze veicina pareizu jsu fizisks formas lmea un veiktspjas uzlabosanos. Jums ir jiekauj treniu pln atgsans periodi, lai saglabtu savu fizisko lmeni. Tuvojas maksimumam: js esat idel sacensbu stvokl. Nesen samazint treniu slodze auj jsu organismam atgties un pilnb atjaunoties pc ieprieksj trenia. Jums ir jplno turpmks nodarbbas, jo so maksimlo stvokli var saglabt tikai su laiku. Prsniegsana: jsu treniu slodze ir oti liela un rada pretju efektu. Jsu organismam ir vajadzga atpta. Jums ir jatvl sev laiks, lai organisms atgstas, iekaujot grafik vieglkus trenius. Neproduktvs: jsu treniu slodze ir lab lmen, bet jsu fizisk forma pavjins. Miniet pievrst uzmanbu atptai, uzturam un stresa vadbai. Saspringts: pastv neldzsvarotba starp atgsanos un trenia slodzi. Tas ir normls rezultts pc smaga trenia vai liela notikuma. Iespjams, jsu organismam ir grti atgties, td jums ir jvelt uzmanba savam visprjam veselbas stvoklim.
Padomi trenia statusa iegsanai
Trenia statusa funkcijas darbba ir atkarga no atjaunintajiem jsu fizisks sagatavotbas lmea novrtjuma datiem, tostarp vismaz viena VO2 Max mrjuma vrtbas ned (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). Lai nodrosintu savas fizisks sagatavotbas lmea tendencu precizitti, skrienot iekstelps, neveiciet VO2 max aplsu enersanu. Js varat atspjot VO2 max. ierakstsanu ultramaratona un taku skriesanas aktivittm, ja nevlaties, ka sie skrjiena veidi ietekm jsu VO2 max. aplses (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). Lai maksimli izmantotu trenia statusa funkciju, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Vismaz vienu reizi ned skrieniet vai brauciet brv dab, izmantojot jaudas mrtju, un vismaz 10 mintes
sasniedziet sirdsdarbbas ritmu, kas prsniedz 70 % no jsu maksiml sirdsdarbbas ritma. Kad pulkstenis ticis lietots vienu vai divas nedas, jsu trenia statusam jbt pieejamam. · Reistrjiet visas savas fizisks aktivittes sav galvenaj treniierc, aujot pulkstenim uzzint par savu sniegumu (Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi, 81. lappuse). · Valkjiet pulksteni pastvgi, kamr guat, lai turpintu enert aktulo HRV statusu. Dergs HRV statuss var paldzt saglabt dergu trenia statusu, ja jums nav tik daudz aktivitsu ar VO2 max mrjumiem.
Akt slodze
Akt slodze ir paaugstinta skbeka patria pc trenia (EPOC) svrt summa pdjo dienu laik. Mrierce norda, vai pasreizj slodze ir zema, optimla, augsta vai oti augsta. Optimlais diapazons tiek balstts uz jsu individulo fizisko lmeni un treniu vsturi. Diapazons tiek pielgots, treniu laikam un intensittei pieaugot vai samazinoties.

Izskats

107

Treniu slodzes fokuss

Lai maksimli uzlabotu izpildes un fizisks formas ieguvumus, treniam ir jbt sadaltam trs kategorijs: zema aerob, augsta aerob un anaerob slodze. Treniu slodzes fokuss rda, kda jsu treniu daa paslaik ir katr kategorij, un piedv treniu mrus. Treniu slodzes fokusam ir vajadzgas vismaz 7 treniu dienas, lai noteiktu, vai jsu treniu slodze ir zema, optimla vai augsta. Pc 4 treniu vstures nedm jsu treniu slodzes aplses rds detaliztku mra informciju, lai paldztu ldzsvarot jsu treniu aktivittes.

Zem mriem: jsu treniu slodze viss intensittes kategorijs ir zemka par optimlo. Miniet palielint fizisko vingrojumu sriju izpildes laiku vai biezumu.

Zems aerobs slodzes deficts: miniet pievienot vairk zemas aerobs slodzes aktivitsu, lai nodrosintu atgsanos un ldzsvaru augstkas intensittes aktivittm.

Augsts aerobs slodzes deficts: miniet pievienot vairk augstas aerobs slodzes aktivitsu, lai laika gait paldztu uzlabot savu laktta slieksvrtbu un VO2 max.

Anaerobs slodzes deficts: miniet pievienot dazas intensvkas anaerobs aktivittes, lai laika gait uzlabotu savu trumu un anaerobo spju.

Ldzsvarots: jsu treniu slodze ir ldzsvarota un, turpinot trenius, nodrosina vispusgus fizisks formas ieguvumus.

Zems aerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir zemas aerobs slodzes aktivitte. T nodrosina stabilu pamatu un sagatavo js intensvku fizisko vingrojumu sriju pievienosanai.

Augsts aerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir augstas aerobs slodzes aktivitte. Sdas aktivittes paldz uzlabot laktta slieksvrtbu, VO2 max. un izturbu.

Anaerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir intensva aktivitte. T veicina straujus fizisks formas uzlabojumus, tacu t ir jldzsvaro ar zemas aerobs slodzes aktivittm.

Virs mriem: jsu treniu slodze ir augstka par optimlo, un jums ir japsver iespja samazint savu treniu ilgumu un biezumu.

Slodzes koeficients

Slodzes koeficients ir akts (stermia) trenia slodzes attiecba pret hronisko (ilgtermia) trenia slodzi. Tas ir nodergs, lai sekotu ldzi treniu slodzes izmaim.

Statuss

Vrtba

Apraksts

Nav statusa Nav

Slodzes koeficients bs redzams pc 2 nedu ilga trenia.

Zems

Zemks par 0,8 Jsu stermia treniu slodze ir mazka nek ilgtermia treniu slodze.

Optimls

0,8 ldz 1,4

stermia un ilgtermia treniu slodzes ir ldzsvarotas. Optimlais diapazons tiek balstts uz jsu individulo fizisko lmeni un treniu vsturi.

Augsts

1,5 ldz 1,9

Jsu stermia treniu slodze ir lielka nek ilgtermia treniu slodze.

oti augsts

2,0 vai augstks

Jsu stermia treniu slodze ir ievrojami lielka nek ilgtermia treniu slodze.

108

Izskats

Par Training Effect
Training Effect mra aktivittes ietekmi uz jsu aerobo un anaerobo spju. Training Effect uzkrjas aktivittes laik. Aktivittei progresjot, Training Effect vrtba palielins. Training Effect vrtbu nosaka jsu lietotja profila informcija un treniu vsture, k ar sirdsdarbbas ritms un aktivittes ilgums un intensitte. Ir septias dazdas Training Effect etietes, lai apraksttu galveno ieguvumu no aktivittes. Katra etiete ir ar krsas kodu un atbilst jsu treniu slodzes fokusam (Treniu slodzes fokuss, 108. lappuse). Katrai informatvajai frzei, piemram, "Btiski ietekm VO2 Max.", ir atbilstoss apraksts jsu Garmin Connect aktivittes informcij. Aerobais Training Effect mrjums izmanto jsu sirdsdarbbas ritmu, lai mrtu vingrojuma kopjs intensittes ietekmi uz jsu aerobo spju, un norda, vai fizisko vingrojumu srijai ir uzturosa vai uzlabojosa ietekme uz jsu fizisks formas lmeni. Jsu trenia laik uzkrtais paaugstinta skbeka patria pc trenia (EPOC) rdtjs tiek kartts uz diapazona vrtbm, kas uzskaita jsu fizisks formas lmeni un trenia ieradumus. Vienmrgu fizisko vingrinjumu srijas ar vidju piepli vai srijas ar garkiem intervliem (>180 sekundes) pozitvi ietekm jsu aerobo vielmaiu, td rada aerobo Training Effect. Anaerob Training Effect mrjums izmanto sirdsdarbbas ritmu un trumu (vai spku), lai noteiktu, k fizisko vingrojumu srija ietekm spju izpildt vingrojumus ar oti augstu intensitti. Js saemat vrtbu, pamatojoties uz anaerobo ieguldjumu EPOC vrtb un aktivittes veidu. Atkrtoti augstas intensittes 10­120 s intervli rada pasi labvlgu ietekmi uz anaerobo spju, td uzlabo anaerobo Training Effect. Varat pievienot Aerob trenia efektivitte un Anaerob trenia efektivitte k datu laukus kdam no saviem treniu ekrniem, lai aktivittes laik sekotu saviem rdtjiem.

Training Effect Aerobais ieguvums

Anaerobais ieguvums

No 0,0 ldz 0,9 Nav ieguvuma.

Nav ieguvuma.

No 1,0 ldz 1,9 Neliels ieguvums

Neliels ieguvums

No 2,0 ldz 2,9 Aerobs spjas uztursana.

Aerobs spjas uztursana.

No 3,0 ldz 3,9 Ietekm jsu aerobo spju.

Ietekm jsu anaerobo spju.

No 4,0 ldz 4,9 Btiski ietekm jsu aerobu spju.

Btiski ietekm jsu anaerobu spju.

5,0

Prsniegsana un, iespjams, bstama bez pietiekama atgsans laika.

Prsniegsana un, iespjams, bstama bez pietiekama atgsans laika.

Training Effect tehnoloiju nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informciju skatiet vietn firstbeat .com.
Atgsans laiks
Lai apskattu, cik daudz laika atlicis, ldz js pilnb atgsieties un bsiet gatavs nkamajam grtajam treniam, Garmin ierci varat izmantot ar plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoru vai sadergu krsu sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoru. PIEZME. atgsans laika ieteiksanai tiek izmantots jsu VO2 Max aprins, un skum tas var sist nepreczs. Iercei ir nepieciesams, lai js vispirms izpildt dazas aktivittes un t var gt informciju par jsu veiktspju. Atgsans laiks tiek pardts uzreiz pc aktivittes. Laika atskaite tiek veikta tikmr, kamr tas ir optimls, lai js vartu mint skt nkamo grto treniu. Ierce atjaunina jsu atgsans laiku dienas gait, pamatojoties uz miega, stresa, relakscijas un fizisko aktivitsu izmaim.

Izskats

109

Atgsans sirdsdarbbas ritms
Ja js trenjaties, izmantojot plaukstas loctavas vai sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru, varat prbaudt sava atgsans sirdsdarbbas ritma vrtbu pc katras aktivittes. Atgsans sirdsdarbbas ritms ir starpba starp sirdsdarbbas ritmu trenia laik un to, kas tiek mrts divas mintes pc trenia pabeigsanas. Piemram, pc tipiska trenia skrjiena js apturat taimeri. Sirdsdarbbas ritms ir 140 sirdsp,/min. Divas mintes pc aktivittes vai atsildsans sirdsdarbbas ritms ir 90 sirdsp./min. Jsu atgsans sirdsdarbbas ritms ir 50 sirdsp./min. (140 mnus 90). Dazi ptjumi ir saistjusi atgsans sirdsdarbbas ritmu ar sirds veselbu. Augstki rdtji kopum liecina par veselgku sirdi. IETEIKUMS. lai iegtu labkus rezulttus, uz divm mintm ir jprtrauc kustbas, kamr ierce mra atgsans sirdsdarbbas ritma vrtbu.
Aklimatizsans izpildei karstum un augstum
Tdi vides faktori k augsta temperatra un augstums ietekm jsu treniu un rezulttus. Piemram, trenii liel augstum var pozitvi ietekmt jsu fizisko formu, bet liela augstuma ietekm VO2 max. slaicgi var samazinties. Descent pulkstenis nodrosina aklimatizcijas ziojumus un korekcijas jsu VO2 max. aplsm un trenia statusam, kad temperatra prsniedz 22ºC (72ºF) un augstums ir virs 800 m (2625 pdm). Js varat sekot savam sirdsdarbbas ritmam un aklimatizcijai augstum trenia statusa logrk. PIEZME. funkcija aklimatizcijai karstum ir pieejama viengi GPS aktivittm, un tai ir nepieciesami laikapstku dati no pievienot tlrua.
Trenia statusa pauzsana un atsksana
Ja guvt traumu vai saslimt, js varat apturt savu trenia statusu. Js varat turpint ierakstt fizisks aktivittes, bet jsu trenia statuss, trenia slodzes fokuss, atgsans atgriezenisk informcija un fizisko vingrojumu sriju ieteikumi slaicgi tiek apturti. Js varat atjaunot trenia statusu, kad atkal vlaties atskt trenius. Lai gtu labkus rezulttus, jums ir nepieciesams vismaz viens VO2 max. mrjums katru nedu (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse). 1 Kad vlaties apturt trenia statusu, atlasiet opciju:
· Trenia statusa prskat turiet nospiestu MENU un atlasiet Iespjas > Apturt opciju Trenia statuss. · Savos Garmin Connect iestatjumos atlasiet Izpildes statistika > Treniu statuss > > Apturt opciju
Trenia statuss. 2 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu. 3 Kad vlaties atskt trenia statusu, atlasiet opciju:
· Trenia statusa prskat turiet nospiestu MENU un atlasiet Iespjas > Atjaunot opciju Trenia statuss. · Savos Garmin Connect iestatjumos atlasiet Izpildes statistika > Treniu statuss > > Atjaunot opciju
Trenia statuss. 4 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu.

110

Izskats

Gatavba treniam
Jsu gatavba treniam ir vrtjums un ss ziojums, kas paldz noteikt, cik gatavs esat treniam katru dienu. Rezultts tiek pastvgi aprints un atjaunints visas dienas garum, izmantojot sos faktorus: · Miega rdtjs (pdj nakts) · Atgsans laiks · HRV statuss · Akta slodze · Miega vsture (pdjs 3 naktis) · Stresa vsture (pdjs 3 dienas)

Krsu zona

Rezultts

Apraksts

Purpursarkana

95 ldz 100

Izcili Labkais iespjamais

Zila

75 ldz 94

Augsts Gatavs izaicinjumiem

Zaa

50 ldz 74

Vidjs Gatava darbam

Oranza

25 ldz 49

Zems Laiks piebremzt

Sarkana

1 ldz 24

Vji aujiet savam ermenim atgties

Lai skattu savas sagatavotbas treniam tendences laika gait, dodieties uz savu Garmin Connect kontu.

Izturbas rezultts
Jsu izturbas rezultts paldz izprast jsu visprjo izturbu, pamatojoties uz vism reistrtajm aktivittm ar sirdsdarbbas frekvences datiem. Varat apskatt ieteikumus, k uzlabot savu izturbas rezulttu, un svargkos sporta veidus, kas laika gait veicinjusi jsu rezulttu.

Krsu zona

Apraksts

Roz

Elite

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Eksperts

Zaa

Labi trents

Dzeltena

Trents

Oranza

Ar vidju pieredzi

Sarkana

Atptas

Vairk informcijas skatiet pielikum (Izturbas rezulttu vrtjumi, 193. lappuse).

Izskats

111

Kalna rezultts
Jsu kalna rezultts paldz saprast, kdas ir jsu pasreizjs spjas skriesanai kaln, pamatojoties uz jsu treniu vsturi un VO2 max aplsi. Skriesanas brv dab laik jsu pulkstenis nosaka kalna segmentus ar 2% vai lielku kpumu. Varat apskatt savu kalna izturbas rdtju, spku kaln un izmaias kalna rezultta rdtjos laika gait.

Krsu zona

Rezultts

Apraksts

Roz

95 ldz 100

Elite

Purpursarkana

85 ldz 94

Eksperts

Zila

70 ldz 84

Prasmgs

Zaa

50 ldz 69

Trents

Oranza

25 ldz 49

Izaicintjs

Sarkana

1 ldz 24

Atptas

Ritebrauksanas spjas skatsana
Pirms js varat skatt savu ritebrauksanas spju, jums jizveido 7 dienu treniu vsture, sav lietotja profil jreistr maksiml VO2 dati (Par VO2 Max. aplsm, 98. lappuse) un jaudas lknes dati no pr savienots jaudas mrierces (Jsu jaudas lknes skatsana, 105. lappuse). Ritebrauksanas spja ir jsu snieguma mrjums trijs kategorijs: aerob izturba, aerob kapacitte un anaerob kapacitte. Ritebrauksanas spja iekauj jsu aktulo braucja tipu, piemram, braucjs kpum. Informcija, kuru ievadt sav profil, piemram, ermea svars, paldz noteikt jsu braucja tipu (Lietotja profila iestatsana, 146. lappuse). 1 Nospiediet UP vai DOWN, lai redztu ritebrauksanas spjas prskatu.
PIEZME. iespjams, prskatu kopai bs jpievieno prskats (Prskatu kopas pielgosana, 96. lappuse). 2 Nospiediet START, lai redztu savu aktulo braucja tipu.
3 Nospiediet START, lai aplkotu savas ritebrauksanas spjas detaliztu analzi (papildopcija).
Krjumu pievienosana
Pirms krjumu saraksta pielgosanas ir jpievieno krjumu prskats prskatu cilpai (Prskatu kopas pielgosana, 96. lappuse). 1 Pulkstea displej nospiediet UP vai DOWN, lai skattu krjumu prskatu. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet Pievienot fondu. 4 Ievadiet uzmuma nosaukumu vai krjumu simbolu krjumam, kuru vlaties pievienot, un atlasiet .
Pulkstenis parda meklsanas rezulttus. 5 Izvlieties krjumu, kuru vlaties pievienot. 6 Lai skattu papildinformciju, atlasiet krjumu.
IETEIKUMS. lai pardtu krjumu prskata cilp, varat nospiest START un atlast Iestatt k iecientko.

112

Izskats

Laikapstku atrasans vietu pievienosana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu laikapstku prskatu. 2 Nospiediet START. 3 Pirmaj prskata ekrn nospiediet START. 4 Atlasiet Piev. atras. vietu un mekljiet atrasans vietu. 5 Ja vajadzgs, atkrtojiet 3. un 4. darbbu, lai pievienotu vairk atrasans vietu. 6 Nospiediet START un atlasiet atrasans vietu, lai pardtu ss vietas laikapstkus.
Padomu laika zonu maias izraista noguruma prvarsanai izmantosana
Pirms varat izmantot Padomi laika zonu maias izraista noguruma prvarsanai prskatu, jums ir jplno ceojums Garmin Connect lietotn (Ceojuma plnosana lietotn Garmin Connect, 113. lappuse). Ceojuma laik varat izmantot Padomi laika zonu maias izraista noguruma prvarsanai prskatu, lai uzzintu, k jsu ieksjais pulkstenis atbilst vietjam laikam, un saemt nordjumus par to, k mazint laika zonu maias izraista noguruma un miega traucjumu ietekmi. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu Padomi laika zonu maias izraista noguruma
prvarsanai prskatu. 2 Nospiediet START, lai uzzintu, kds ir jsu ieksj pulkstea un vietj laika saldzinjums un kda ir jsu
diennakts ritma izjauksana nobde. 3 Atlasiet opciju:
· Lai skattu informatvu ziojumu par pasreizjo diennakts ritma izjauksanas lmeni, nospiediet START. · Lai skattu ieteicamo darbbu grafiku, kas paldzs mazint diennakts ritma izjauksanas simptomus,
nospiediet DOWN.
Ceojuma plnosana lietotn Garmin Connect
1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Padomi laika zonu maias izraista noguruma prvarsanai > Pievienot
ceojuma informciju. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Izskats

113

Vadba
Vadbas izvln varat tri piekt pulkstea funkcijm un opcijm. Vadbas izvln varat pievienot, prkrtot un noemt opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 117. lappuse). Jebkur ekrn turiet nospiestu taustiu LIGHT.

114

Izskats

Ikona Nosaukums ABC Lidmasnas rezms Modintjpulkstenis Altimetrs Alt. laika joslas Applied Ballistics Paldzba Barometrs En. tauptjs Spilgtums Prraidt sirds ritmu Kalendrs Pulkstei Kompass Displejs
Netrauct
Meklt manu tlruni
Signllampia Vsture Izslgsanas funkcija

Apraksts Atlasiet, lai atvrtu altimetra, barometra un kompasa lietotni. Atlasiet, lai iespju vai atspjotu lidmasnas rezmu un izslgtu visus bezvadu sakarus. Atlasiet, lai pievienotu vai reditu modintju (Modintja iestatsana, 33. lappuse). Atlasiet, lai atvrtu altimetra ekrnu. Atlasiet, lai skattu pasreizjo dienas laiku papildu laika josls (Alternatvu laika joslu pievienosana, 35. lappuse). Atlasiet, lai atvrtu lietotni Applied Ballistics (Applied Ballistics®, 73. lappuse). Atlasiet, lai nosttu paldzbas pieprasjumu (Paldzbas pieprassana, 151. lappuse). Atlasiet, lai atvrtu barometra ekrnu. Atlasiet, lai ieslgtu vai izslgtu akumulatora tauptja rezmu (Enerijas tauptja funkcijas pielgosana, 161. lappuse). Atlasiet, lai koritu ekrna spilgtumu (Ekrna iestatjumu maia, 164. lappuse). Atlasiet, lai ieslgtu sirdsdarbbas ritma apraidi uz pr savienotu ierci (Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana, 122. lappuse). Atlasiet, lai skattu gaidmos notikumus no tlrua kalendra. Atlasiet, lai atvrtu lietotni Pulkstei, lai iestattu modintju, taimeri, hrono metru, k ar skattu papildu laika joslas (Pulkstei, 33. lappuse). Atlasiet, lai atvrtu kompasa ekrnu. Izsldz ekrnu, lai tas nereatu uz brdinjumiem, zestiem un rezmu Vienmr ieslgts displejs (Ekrna iestatjumu maia, 164. lappuse). Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu netraucsanas rezmu, aptumsotu ekrnu un izslgtu brdinjumus un paziojumus. Piemram, js varat lietot so rezmu, kamr skatties filmu. Atlasiet, lai pr savienot tlrun atskaotu dzirdamu signlu, ja tlrunis atrodas Bluetooth diapazon. Bluetooth signla stiprums ir redzams Descent pulkstea ekrn, un tas palielins, kad tuvojaties savam tlrunim. Atlasiet, lai ieslgtu ekrnu un pulksteni izmantotu k signllampiu. Descent Mk3i - 51 mm pulksteos iesldzas LED lukturtis. Atlasiet, lai skattu savu darbbu vsturi, ierakstus un kopsummas. Atlasiet, lai tri noemtu visus saglabtos lietotja datus un atiestatattu visus iestatjumus uz rpncas noklusjuma vrtbm.

Izskats

115

Ikona Nosaukums Blot ierci Mness fze Mzikas prvaldba Nakts redzamba
Paziojumi Tlrunis
Baseina rezms Izslgt

Apraksts Atlasiet, lai blotu pogas un skrienekrnu un novrstu nejausu nospiesanu un pavilksanu. Atlasiet, lai skattu mness lkta un mness rieta laikus, k ar mness fzi, balstoties uz jsu GPS pozciju.
Atlasiet, lai pulksten vai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu.
Atlasiet, lai pielgotu ekrnu un nodrosintu sadergumu ar nakts redza mbas brillm, k ar lai atspjotu plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru. Brdina, lai skattu zvanus, szias, socilo tklu jaunumus utt., emot vr tlrua paziojumu iestatjumus (Bluetooth paziojumu iespjosana, 141. lappuse). Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu Bluetooth tehnoloiju un savienojumu ar savu pr savienoto tlruni. Atlasiet, lai nirsanai iespjotu vai atspjotu baseina rezmu. Kad pulksten ir aktivizts baseina nirsanas rezms, audu slodzes un dekompresijas blo sanas funkcijas darbojas normli, bet nirsanas netiek saglabtas nirsanas zurnl. Baseina nirsanas rezms automtiski izsldzas pusnakt.
Atlasiet, lai izslgtu pulksteni.

Pulse Ox

Atlasiet, lai atvrtu pulsa oksimetra lietotni (Pulsa oksimetrs, 123. lappuse).

Sarkana prslgsans

Atlasiet, lai ekrnu ieslgtu sarkan ton, lai izmantotu pulksteni vj apgai smojum.

Atsauces punkts

Atlasiet, lai iestattu atsauces punktu navisanai (Atsauces punkta iestat sana, 155. lappuse).

Saglabt atrasans vietu

Atlasiet, lai saglabtu savu pasreizjo atrasans vietu un navitu uz to vlk.

Iestatjumi

Atlasiet, lai atvrtu iestatjumu izvlni.

Miega rezms Slpsanas rezms

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu Miega rezms (Miega rezma pielgosana, 164. lappuse). Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu masksans rezmu un izslgtu bezvadu sakarus, novrsot jsu GPS pozcijas saglabsanu un kopgosanu.

Hronometrs

Atlasiet, lai palaistu hronometru (Hronometra lietosana, 35. lappuse).

Stroboskopisks

Atlasiet, lai ieslgtu gaismas diodes stroboskopisko signllampiu. Varat izveidot pielgotu stroboskopa rezmu (Pielgots stroboskopisks signl lampias redisana, 118. lappuse). PIEZME. s funkcija nav pieejama visiem produkta modeiem.

SAULLK.,SAULR.

Atlasiet, lai skattu saullkta, saulrieta un krslas laiku.

116

Izskats

Ikona Nosaukums Sinhronizcija

Apraksts Atlasiet, lai pulksteni sinhroniztu ar pr savienoto tlruni.

Laika sinhronizcija Taimeri Pieskarieties Maks Laikapstki

Atlasiet, lai pulksten sinhroniztu laiku ar tlrua laiku vai ar sateltiem. Atlasiet, lai iestattu atpakaskaitisanas taimeri (Atpakaskaitsanas taimera palaisana, 34. lappuse). Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu skrienekrna vadklas. Atlasiet, lai atvrtu Garmin PayTM maku un makstu par pirkumiem ar savu pulksteni (Garmin Pay, 118. lappuse). Atlasiet, lai skattu pasreizjo laika prognozi un pasreizjos laika apstkus.

Wi-Fi

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu WiFi® sakarus.

Vadbas izvlnes pielgosana
Vadbas izvln varat pievienot vai noemt sasu izvlnes opcijas vai maint to secbu (Vadba, 114. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Izskats > Vadba. 3 Atlasiet pielgojamo sasni. 4 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Prkrtot, lai maintu sasnes atrasans vietu vadbas izvln. · Atlasiet Noemt, lai noemtu sasni no vadbas izvlnes. 5 Ja nepieciesams, atlasiet Piev. jaunu, lai vadbas izvln pievienotu papildu sasni.

Izskats

117

LED signllampias izmantosana
BRDINJUMS Sai iercei var bt signllampia, kuru var programmt, lai t mirgotu ar dazdiem intervliem. Ja jums ir epilepsija vai paaugstinta jutba pret spilgtu vai mirgojosu gaismu, konsultjieties ar rstu.
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai Descent Mk3i - 51 mm modeiem. Signllampias izmantosana var samazint akumulatora darbbas laiku. Lai pagarintu akumulatora darbbas laiku, var samazint spilgtumu. 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet . 3 Ja nepieciesams, nospiediet START, lai ieslgtu signllampiu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai noregultu signllampias spilgtumu vai krsu, nospiediet UP vai DOWN. IETEIKUMS. varat tri divreiz nospiest LIGHT, lai turpmk ieslgtu signllampiu ar so iestatjumu.
· Lai ieprogrammtu signllampiu mirgot izvltaj rezm, turiet nospiestu MENU, atlasiet Stroboskopisks, izvlieties rezmu un nospiediet START.
· Lai pardtu kontaktinformciju rkrtas gadjumam un ieprogrammtu signllampiu mirgot briesmu rezm, turiet nospiestu MENU, atlasiet Trauksmes raksturs un nospiediet START.
UZMANBU Ja ieprogrammsiet zibspuldzi, lai t mirksintu briesmu rakst, tas jsu vrd nesazinsies ar jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem vai neatliekams paldzbas dienestiem. Jsu kontaktinformcija rkrtas gadjumam pardsies tikai tad, ja t ir konfigurta Garmin Connect lietotn.
Pielgots stroboskopisks signllampias redisana
1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet > PIELGOTI. 3 Nospiediet START, lai ieslgtu stroboskopisko signllampiu (pc izvles). 4 Atlasiet . 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu uz stroboskopa iestatjumu. 6 Nospiediet START, lai ritintu pa iestatjumu opcijm. 7 Nospiediet BACK, lai saglabtu.
Signllampias ekrna izmantosana
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai Descent Mk3/Mk3i - 43 mm modeiem. Signllampias izmantosana var samazint akumulatora darbbas laiku. Lai pagarintu akumulatora darbbas laiku, var samazint spilgtumu. 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet . 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai pielgotu spilgtumu un krsu.
IETEIKUMS. varat tri divreiz nospiest LIGHT, lai turpmk ieslgtu signllampiu ar so iestatjumu.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay auj jums izmantot pulksteni, lai makstu par pirkumiem iesaisttajos veikalos, izmantojot kredtkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistt finansu iestde.

118

Izskats

Garmin Pay maka iestatsana
Js varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairkas kredtkartes vai debetkartes. Lai mekltu iesaistts finansu iestdes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay > Skt. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni
Lai maksjumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jiestata vismaz viena maksjumu karte. Js varat izmantot pulksteni pirkumiem ldzdalbas veikal. 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet . 3 Ievadiet savu cetru ciparu ieejas kodu.
PIEZME. ja ieejas kodu ievadsiet nepareizi trs reizes, maks tiks blots, un jums lietotn Garmin Connect bs jveic ieejas koda atiestatsana. Ir redzama jsu pdj izmantot maksjumu karte. 4 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, velciet, lai maintu uz citu karti (izvles). 5 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, atlasiet DOWN, lai maintu uz citu karti (izvles). 6 60 sekunzu laik turiet pulksteni maksjumu lastja tuvum, pavrsot pulkstea ciparncu pret lastju. Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lastju, tas vibr un rda kontrolatzmi. 7 Ja vajadzgs, izpildiet karsu lastja nordes, lai pabeigtu transakciju. IETEIKUMS. pc sekmgi ievadta ieejas koda js varat veikt maksjumus bez ieejas koda ievadsanas 24 stundas, kamr turpint valkt pulksteni. Ja js noemsit pulksteni no plaukstas loctavas vai atspjosiet sirdsdarbbas ritma uzraudzbu, jums atkal bs jievada ieejas kods, lai vartu veikt maksjumu.
Kartes pievienosana Garmin Pay makam
Js varat pievienot savam Garmin Pay makam ldz 10 kredtkartm vai debetkartm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay > > Pievienot karti. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kartes pievienosanas pulksten, veicot maksjumu, varat atlast karti.
Garmin Pay karsu prvaldba
Karti varat slaicgi apturt vai dzst. PIEZME. dazs valsts iesaistts finansu iestdes var ierobezot Garmin Pay funkcijas. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay. 3 Atlasiet karti 4 Atlasiet opciju:
· Lai slaicgi apturtu karti vai atjaunotu piekuvi, atlasiet Apturt karti. Lai veiktu pirkumus, izmantojot Descent pulksteni, kartei ir jbt aktvai.
· Lai dzstu karti, atlasiet .

Izskats

119

Garmin Pay ieejas koda maia
Lai maintu ieejas kodu, jums ir jzina savs pasreizjais ieejas kods. Ja aizmirst savu piekuves kodu, ir jatjauno Garmin Pay funkcija jsu Descent pulksten, jizveido jauns piekuves kods un atkrtoti jievada kartes informcija. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay > Maint ieejas kodu. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Kad nkamreiz makssit, izmantojot Descent pulksteni, jums ir jievada jaunais kods.
Rta prskats
Jsu pulkstenis parda rta prskatu, emot vr jsu ierasto celsans laiku. Nospiediet DOWN, lai skattu ziojumu, kur iekauti laikapstki, miegs, nakts sirds ritma mainguma statuss un citi dati (Rta prskata pielgosana, 120. lappuse).
Rta prskata pielgosana
PIEZME. sos iestatjumus varat pielgot pulkstea ekrn vai sav Garmin Connect kont. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Izskats > Rta prskats. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Rdt ziojumu, lai iespjotu vai atspjotu rta prskatu. · Atlasiet Redit prskatu, lai pielgotu rta prskat redzamo datu secbu un veidu.
Sensori un piederumi
Descent pulkstenim ir vairki ieksjie sensori, un js varat savienot pr papildu bezvadu sensorus savm aktivittm.
Loctavas ritms
Pulkstenim ir plaukstas loctavas sirdsdarbbas monitors, un sirdsdarbbas ritma datus varat skatt sirdsdarbbas ritma logrk (Prskatu kopas skatsana, 96. lappuse). Pulkstenis ir sadergs ar ar krsu sirdsdarbbas ritma monitoriem. Ja, aktivitti skot, ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.

120

Sensori un piederumi

Pulkstea valksana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri. Lai iegtu vairk informcijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.
· Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. PIEZME. pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. Lai iegtu preczkus sirdsdarbbas ritma lasjumus, pulkstenis skriesanas vai vingrinjumu laik nedrkst izkustties. Lai iegtu pulsa oksimetra lasjumus, jums ir jsaglab nekustgs stvoklis.

PIEZME. nirsanas laik pulkstenim ir jpaliek saskar ar du, turklt tas nedrkst atsisties pret citm uz plaukstas loctavas valktm iercm. PIEZME. optiskais sensors atrodas pulkstea aizmugur. · Lai iegtu vairk informcijas par sirdsdarbbas ritma mrjumu uz plaukstas loctavas, skatiet Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum, 121. lappuse. · Lai iegtu vairk informcijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum, 124. lappuse. · Papildu informciju par precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy. · Lai iegtu pilngku informciju par pulkstea valksanu un kopsanu, dodieties uz vietni garmin.com /fitandcare.
Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum
Ja sirdsdarbbas ritma dati ir maingi vai nepards, varat izmint tlk redzamos ieteikumus. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Nepieaujiet pulkstea aizmugur esos sirdsdarbbas ritma monitora saskrpsanu. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Pirms skat aktivitti, pagaidiet, ldz ikona neprtraukti deg. · Pirms skat aktivitti, iesildieties 5­10 mintes un iegstiet sirdsdarbbas ritma rdjumu.
PIEZME. ja r ir auksts, iesildieties iekstelp. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni.

Sensori un piederumi

121

Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Loctavas ritms. Statuss: iespjo un atspjo plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru. Noklusjuma vrtba ir
Automtiski, kas automtiski izmanto plaukstas sirdsdarbbas monitoru, ja vien nesavienojat pr ar rju sirdsdarbbas ritma monitoru. PIEZME. atspjojot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, tiek atspjots ar plaukstas loctavas pulsa oksimetra sensors. Js varat veikt manulu lasjumu pulsa oksimetra logrk. Peldsanas laik: iespjo un atspjo plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru peldsanas aktivitsu laik. Sirds novirzes no normas brdin.: auj iestatt pulkseni, lai tas brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms prsniedz mra vrtbu vai krtas zem ts (Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana, 122. lappuse). Prraidt sirds ritmu: auj skt sirdsdarbbas ritma datu prraidsanu pr savienot ierc (Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana, 122. lappuse).
Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana
UZMANBU S funkcija brdina viengi, kad jsu sirdsdarbbas ritms pc neaktva perioda prsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu mint vai krtas zem s lietotja atlast rdtja. S funkcija nepazio jums, ja jsu sirdsdarbbas ritms jsu atlastaj miega laik, kas konfigurts Garmin Connect lietotn, nokrtas zem izvlts robezvrtbas. S funkcija nepazio jums par iespjamiem sirdsdarbbas traucjumiem un nav paredzta medicnisku traucjumu vai slimbu rstsanai vai diagnosticsanai. Par jebkuriem ar sirdi saisttiem jautjumiem konsultjieties ar savu rstu.
Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma slieksvrtbu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Loctavas ritms > Sirds novirzes no normas brdin.. 3 Atlasiet Augsts brdinjums vai Zems brdinjums. 4 Iestatiet sirdsdarbbas ritma slieksvrtbu. Katru reizi, kad sirdsdarbbas ritms prsniegs slieksvrtbu vai kritsies zem ts, tiks pardts brdinjums un pulkstenis vibrs.
Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana
Varat prraidt savus sirdsdarbbas ritma datus no pulkstea un skatt tos pr savienots iercs. Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana samazina akumulatora darbbas laiku. IETEIKUMS. varat pielgot aktivittes iestatjumus, lai automtiski prraidtu sirdsdarbbas ritma datus, kad skat kdu aktivitti (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 66. lappuse). Piemram, ritebrauksanas laik js varat prraidt sirdsdarbbas ritma datus uz Edge ierci. PIEZME. pulsa datu apraide nav pieejama nirsanas aktivittm. 1 Atlasiet opciju:
· Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Loctavas ritms > Prraidt sirds ritmu. · Turiet nospiestu LIGHT, lai atvrtu vadbas izvlni un atlasiet .
PIEZME. vadbas izvlnei js varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 117. lappuse). 2 Nospiediet START.
Pulkstenis sk prraidt jsu sirdsdarbbas ritma datus. 3 Savienojiet pr pulksteni ar sadergu ierci.
PIEZME. pra veidosanas nordes katrai ar Garmin sadergai iercei atsiras. Informciju sk. pasnieka rokasgrmat. 4 Nospiediet STOP, lai apturtu sirdsdarbbas ritma datu prraidi.

122

Sensori un piederumi

Pulsa oksimetrs
Pulkstenim ir plaukstas loctavas pulsa oksimetrs, lai mrtu skbeka lmeni asins perifrajos asinsvados (SpO2). Jsu augstumam pieaugot, skbeka lmenis asins var samazinties. Informcija par jsu skbeka lmeni asins var paldzt noteikt, k ermenis aklimatizjas, pielgojoties lielam augstumam kalnu sporta veidos un ekspedcijs. Js varat manuli skt pulsa oksimetra rdjumu, skatot pulsa oksimetra logrk (Pulsa oksimetra rdjumu iegsana, 124. lappuse). Varat ar ieslgt visas dienas rdjumus (Pulsa oksimetra rezma iestatsana, 124. lappuse). Kad skatties pulsa oksimetra prskatu, kamr neesat kustb, jsu pulkstenis analiz jsu skbeka lmeni asins un jsu augstumu. Augstuma profils paldz noteikt, k jsu pulsa oksimetra rdjumi mains saistb ar augstumu. Pulksten pulsa oksimetra rdjumi ir redzami k skbeka lmenis asins procentos un krsu atspoguojums diagramm. Sav Garmin Connect kont js varat skatt papildu informciju par pulsa oksimetra rdjumiem, tostarp tendencm vairku dienu laik. Papildu informciju par pulsa oksimetra rdjumu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.

Augstuma skala. Jsu vidj skbeka lmea asins rdjumu diagramma pdjm 24 stundm. Jsu pdjais skbeka lmea asins rdjums. Skbeka lmea asins procentul skala. Jsu augstuma rdjumu diagramma pdjm 24 stundm.

Sensori un piederumi

123

Pulsa oksimetra rdjumu iegsana
Js varat manuli skt pulsa oksimetra rdjumu, skatot pulsa oksimetra logrk. Logrks rda jaunko informciju par skbeka lmeni jsu asins procentos -- t ir jsu katras stundas vidjo rdtju diagramma pdjm 24 stundm, k ar jsu augstuma diagramma vismaz pdjm 24 stundm. PIEZME. kad pirmo reizi skatt pulsa oksimetra logrku, pulkstenim ir jsaem satelta signli, lai noteiktu jsu augstumu. Jums ir jdodas r un jgaida, ldz pulkstenis atrod sateltus. 1 Kamr szat vai esat miera stvokl, nospiediet UP vai DOWN, lai skattu pulsa oksimetra logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka detaas un sktu pulsa oksimetra lasjumu. 3 Palieciet nekustg stvokl ldz 30 sekundm.
PIEZME. ja bsit prk aktvs, lai pulkstenis vartu iegt pulsa oksimetra lasjumu, procentul rdtja viet tiks pardts ziojums. Prbaudi atkal varat veikt pc vairkm miera stvokl pavadtm mintm. Labku rezulttu iegsanai roku, uz kuras valkjat ierci, turiet sirds lmen, kamr ierce nolasa skbeka piestinjumu jsu asins. 4 Nospiediet DOWN, lai skattu savus pulsa oksimetrijas rdjumus pdjm septim dienm.
Pulsa oksimetra rezma iestatsana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Pulsa oksimetrija > Pulse Ox rezms. 3 Atlasiet opciju:
· Lai izslgtu automtiskus mrjumus, atlasiet Manula prbaude. · Lai ieslgtu pastvgus mrjumus laik, kad guat, atlasiet Miega laik.
PIEZME. neparastas pozas guot var veicint rkrtgi zemus SpO2 rdjumus miega laik. · Lai ieslgtu mrjumu laik, kad dienas gait neesat aktvs, atlasiet Visa diena.
PIEZME. Visa diena rezma ieslgsana sasina akumulatora darbbas laiku.
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum
Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai nepards, varat izmantot sniegtos padomus. · Palieciet nekustgs, kamr pulkstenis nolasa jsu skbeka piestinjumu asins. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Turiet roku, uz kuras valkjat pulksteni, sirds lmen, kamr pulkstenis nolasa skbeka piestinjumu jsu
asins. · Izmantojiet silikona vai neilona siksniu. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Izvairieties radt skrpjumus optiskajam sensoram. kas atrodas pulkstea aizmugur. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni.
Kompass
Tlrunim ir 3 asu kompass ar automtisku kalibrsanu. Kompasa funkcijas un izskats mains atkarb no jsu aktivittes un t, vai GPS ir iespjots un vai js navijat uz galapunktu. Js varat maint kompasa iestatjumus manuli (Kompasa iestatjumi, 125. lappuse).
Kompasa virziena iestatsana
1 Kompasa skat nospiediet START. 2 Atlasiet Fikst kursu. 3 Pavrsiet pulkstea augsdau pret savu virzienu un nospiediet START.
Kad novirzties no kursa, kompass parda virzienu no kursa un novirzes pakpi.

124

Sensori un piederumi

Kompasa iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Kompass. Kalibrt: auj manuli kalibrt kompasa sensoru (Kompasa manula kalibrsana, 125. lappuse). Displejs: iestata virziena kursu kompas burtos, grdos vai miliradinos. Ziemeu atsauce: iestata kompasa ziemeu nordi (Ziemeu nordes iestatsana, 125. lappuse). Rezms: iestata kompasu viengi elektronisk sensora datu lietosanai (Ieslgts), kas ir GPS un elektronisk
sensora datu kombincija kustbas laik (Automtiski), vai tikai GPS datu lietosanai (Izslgts).
Kompasa manula kalibrsana
IEVRBAI Kalibrjiet elektronisko kompasu rpus telpm. Lai uzlabotu kursa precizitti, nestviet tdu objektu tuvum, kuri ietekm magntiskos laukus, piemram, transportldzeku, ku un virszemes elektroprvades lniju tuvum.
Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu pc noklusjuma. Ja js novrojat neparastu kompasa darbbu, piemram, pc garu distancu veiksanas vai krasm temperatras maim, js varat kalibrt kompasu manuli. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Kompass > Kalibrt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai veiktu kalibrsanu, kur pulksteni pagriez viss orientcijs, atlasiet Pilna kalibrsana. · Lai veiktu su kalibrsanu, pagriezot pulksteni astotnieka kustb, atlasiet tr kalibrsana > Skt.
PIEZME. opcija Pilna kalibrsana nodrosina labku precizitti nirsanai. Opcija tr kalibrsana ir piemrota citm darbbm. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Ziemeu nordes iestatsana
Js varat iestatt virziena nordi, ko izmanto kursa informcijas aprinsan. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Kompass > Ziemeu atsauce. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu eogrfiskos ziemeus k kursa nordi, atlasiet Patiess. · Lai iestattu magntisko novirzi jsu atrasans vietai automtiski, atlasiet Magntisks. · Lai iestattu tkla ziemeus (000º) k kursa nordi, atlasiet Tkls. · Lai manuli iestattu magntisks varicijas vrtbu, atlasiet Lietotjs > Mag. novirze, ievadiet magntisko
variciju un atlasiet Pabeigts.
Altimetrs un barometrs
Pulksten ir iekauts ieksjs altimetrs un barometrs. Pulkstenis neprtraukti apkopo augstuma un spiediena datus, pat mazjaudas rezm. Altimetrs rda jsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaim. Barometrs rda vides spiediena datus, pamatojoties uz noteiktu augstumu, kur altimetrs pdjo reizi tika kalibrts (Altimetra iestatjumi, 125. lappuse).
Altimetra iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Altimetrs. Kalibrt: auj manuli kalibrt altimetra sensoru. Automtiska kalibrsana: atauj altimetram veikt paskalibrsanu katru reizi, kad izmantojat satelta sistmas. Sensora rezms: iestata rezmu sensoram. Opcija Automtiski atkarb no jsu kustbm izmanto gan altimetru,
gan barometru. Js varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jsu aktivitte ietver augstuma izmaias, vai opciju Tikai barometrs, kad jsu aktivitte neietver augstuma izmaias. Augstums: iestata augstumam izmantoto mrvienbu.

Sensori un piederumi

125

Barometrisk altimetra kalibrsana
Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu jsu GPS skuma punkt pc noklusjuma. Ja zint pareizu augstumu, varat kalibrt barometrisko altimetru manuli. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Altimetrs. 3 Atlasiet opciju:
· Lai kalibrtu automtiski no GPS skuma punkta, atlasiet Automtiska kalibrsana. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu manuli, atlasiet Kalibrt > Ievadt manuli. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu no digitl augstuma modea, atlasiet Kalibrt > Izmantot DEM. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu no jsu GPS atrasans vietas, atlasiet Kalibrt > Izmantot GPS.
Barometra iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Barometrs. Kalibrt: auj manuli kalibrt barometra sensoru. Plns: iestata laika mrogu diagrammai barometra logrk. Vtras brdinjums: iestata barometrisk spiediena izmaiu koeficientu, kas aktiviz vtras brdinjumu. Sensora rezms: iestata rezmu sensoram. Opcija Automtiski atkarb no jsu kustbm izmanto gan altimetru,
gan barometru. Js varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jsu aktivitte ietver augstuma izmaias, vai opciju Tikai barometrs, kad jsu aktivitte neietver augstuma izmaias. Spiediens: iestata, k pulkstenis rda spiediena datus.
Barometra kalibrsana
Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu jsu GPS skuma punkt pc noklusjuma. Js varat manuli kalibrt barometru, ja zint pareizu augstumu vai pareizu spiedienu jras lmen. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Barometrs > Kalibrt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai ievadtu pasreizjo augstumu vai spiedienu jras lmen (izvles), atlasiet Ievadt manuli. · Lai kalibrtu automtiski no digitl augstuma modea, atlasiet Izmantot DEM. · Lai kalibrtu automtiski no GPS skuma punkta, atlasiet Izmantot GPS.
Vtras brdinjuma iestatsana
BRDINJUMS Sis brdinjums ir informatvs un nav paredzts k galvenais avots, lai sekotu ldzi laikapstku izmaim. Jsu pienkums ir sekot ldzi laikapstku prskatiem un zim par laikapstkiem, apzinties apkrtjo vidi un drosi spriest, jo pasi nelabvlgu laikapstku laik. Neievrojot so brdinjumu, varat izraist nopietnas vai nvjosas traumas.
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Paziojumi un brdinjumi > Sistmas brdinjumi > Barometrs > Vtras brdinjums > Ieslgts. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Statuss, lai ieslgtu un izslgtu brdinjumu. · Atlasiet Kalibrt kompasu, lai atjaunintu barometrisk spiediena izmaiu koeficientu, kas aktiviz vtras
brdinjumu.

126

Sensori un piederumi

Bezvadu sensori
Pulksteni var savienot pr un izmantot ar bezvadu sensoriem, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloiju (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). Kad ierces ir savienotas pr, izvles datu laukus varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse). Ja jsu pulkstea komplektcij ietilpst sensors, ierces jau ir savienotas pr. Lai iegtu informciju par konkrtu Garmin sensoru saderbu, iegdi vai skattu pasnieka rokasgrmatu, dodieties uz buy.garmin.com.

Sensori un piederumi

127

Sensora veids Apraksts

Applied Ballistics

Varat izmantot Applied Ballistics ierces, piemram, tlmrus vai vja sensorus, un skatt papildu ballistikas informciju pulkstea ekrn.

Golfa Njas sensori

Js varat izmantot Approach CT10 golfa njas sensorus, lai automtiski sekotu njas sitieniem, tostarp atrasans vietai, attlumam un njas veidam.

DogTrack

auj saemt datus no sadergas rokas suu izsekosanas ierces.

eBike

Varat izmantot pulksteni ar savu eBike un skatt velosipda datus, piemram, informciju par akumulatoru un prslgsanas informciju, braucienu laik.

Paplasints att Paplasints attlojums rezmu varat izmantot, lai brauciena vai triatlona laik sava Descent

lojums

pulkstea datu ekrnus pardtu saderga Edge velosipda dator.

rjs sirdsdar bbas ritms

Varat izmantot rjo sensoru, piemram, HRM-Pro vai HRM-DualTM sirdsdarbbas monitoru, lai aktivitsu laik skattu sirdsdarbbas datus. Dazi sirdsdarbbas ritma monitori var ar saglabt datus vai sniegt papildu datus par skriesanu (Skriesanas dinamika, 130. lappuse) (Skriesanas spks, 131. lappuse).

Sou mrtjs

Js varat lietot kjas mrierci, lai reistrtu tempu un attlumu, neizmantojot GPS, kad trenjaties iekstelps vai kad GPS signls ir vjs.

Austias

Varat izmantot Bluetooth austias, lai klaustos mziku, kas ieldta jsu Descent pulksten (Bluetooth austiu pievienosana, 140. lappuse).

inReach

inReach tlvadbas pults funkcija auj vadt jsu inReach satelta komunikatoru, izmantojot Descent pulksteni (inReach tlvadbas izmantosana, 132. lappuse).

Lampas

Varat izmantot VariaTM vieds velosipda gaismas, lai uzlabotu situcijas apzinsanos.

Muskuu O2

Varat izmantot muskuu skbeka sensoru, lai skattu hemoglobna un muskuu skbeka piestinjuma datus trenia laik.

TEMPS

Varat splt videosples dator un skatt rellaika statistiku sav ierc (Lietotnes Garmin GameOnTM lietosana, 44. lappuse).

Jauda

Varat izmantot RallyTM vai VectorTM jaudas mrtja velosipda pedus, lai sav pulksten skattu jaudas datus. Varat pielgot savas jaudas zonas atbilstosi saviem mriem un spjm (Savu spka zonu iestatsana, 149. lappuse), vai izmantojiet diapazona brdin jumus, lai saemtu paziojumu, kad sasniedzat noteiktu jaudas zonu (Brdinjuma iestat sana, 69. lappuse).

Radars

Varat izmantot Varia atpakaskata velosipdu radars, lai uzlabotu situcijas izpratni un nosttu brdinjumus par tuvojosiem transportldzekiem. Ar Varia radara kameras aizmu gurjo lukturi varat ar fotograft un ierakstt video brauksanas laik (Varia Kameras vadbas izmantosana, 132. lappuse).

RD mrtjs

Varat izmantot Running Dynamics Pod, lai ieraksttu skriesanas dinamikas datus un skattu tos sav pulksten (Skriesanas dinamika, 130. lappuse).

truma e-prsl dzjs

Varat izmantot elektroniskos prsldzjus, lai brauciena laik pardtu mainmo inform ciju. Descent pulkstenis rda pasreizjs korekcijas vrtbas, kad sensors ir regulsanas rezm.

Shimano Di2

Varat izmantot Shimano® Di2TM elektroniskos prsldzjus, lai brauciena laik pardtu maingu informciju. Descent pulkstenis rda pasreizjs korekcijas vrtbas, kad sensors ir regulsanas rezm.

Smart Trainer

Varat izmantot savu pulksteni ar iekstelpu velosipda viedo trenazieri, lai simultu pretes tbu, sekojot kursam, braucienam vai treniam (Iekstelpu trenaziera lietosana, 44. lappuse).

128

Sensori un piederumi

Sensora veids Apraksts

trums/pedu griesans trums

Varat savam velosipdam pievienot truma vai pedu griesans truma sensorus un skatt datus brauciena laik. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru (Riteu lielums un apkrtmrs, 194. lappuse).

Tempe sensors

tempe Temperatras sensoru varat piestiprint pie drosbas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakauts apkrtjs vides gaisam, td ir pastvgs preczas temperatras datu avots.

Laivas elektro Savu ierci varat izmantot k tlvadbas pulti savam Garmin laivas elektromotoram

motors

(Pulkstea un laivas elektromotora savienosana pr, 52. lappuse).

Vectronix

Varat izmantot Vectronix® tlmrus un skatt papildu ballistikas informciju pulkstea ekrn.

VIRB

S VIRB tlvadbas funkcija auj vadt VIRB sporta kameru, izmantojot jsu pulksteni (VIRB tlvadba, 132. lappuse).

XERO atr. v. not. Varat skatt un koplietot lzera atrasans vietas informciju no Xero ierces (Xero objektu

lzersist.

atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iestatjumi, 134. lappuse).

Bezvadu sensoru savienosana pr
Pirms js veidojat pra savienojumu, jums juzliek sirdsdarbbas monitors vai juzstda sensors. Pirmo reizi savienojot bezvadu sensoru ar pulksteni, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloiju, pulkstenis un sensors ir jsavieno pr. Ja sensoram ir gan ANT+, gan Bluetooth tehnoloija, Garmin iesaka savienot pr, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Pc savienojuma pr izveides pulkstenis automtiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sksiet aktivitti un sensors ir ieslgts un atrodas signla uztversanas diapazon. PIEZME. Descent raiduztvrjus var savienot pr, izmantojot nirsanas iestatjumu izvlni (Raiduztvrja savienosana pr ar Descent pulksteni, 10. lappuse). 1 Prvietojiet pulksteni 3 m (10 pdu) attlum no sensora.
PIEZME. veidojot savienojumu pr, uzturieties 10 m (33 pdu) attlum no citiem bezvadu sensoriem. 2 Turiet nospiestu MENU. 3 Atlasiet Sensori un piederumi > Piev. jaunu.
IETEIKUMS. kad skat aktivitti ar iespjotu opciju Automtisk atklsana, pulkstenis automtiski mekl tuvum esosos sensorus un jaut, vai vlaties tos savienot pr. 4 Atlasiet opciju: · Atlasiet Meklt visus sensorus. · Atlasiet sensora veidu. Kad sensors ir savienots pr ar jsu pulksteni, sensora statuss mains no Mekl uz Savienots. Sensora dati pards datu ekrna kop vai pielgot datu lauk. Izvles datu laukus js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse).

Sensori un piederumi

129

HRM-Pro skriesanas temps un distance
HRM-Pro Srijas piederums aprina jsu skriesanas tempu un distanci, pamatojoties uz jsu lietotja profilu un kustbu, ko nosaka sensors katr jsu sol. Sirdsdarbbas ritma monitors nosaka skriesanas tempu un distanci, ja GPS nav pieejams, piemram, skriesanas laik uz skrejcelia. Js varat aplkot savu skriesanas tempu un distanci sav sadergaj Descent pulksten, ja t ir savienota, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Turklt js to varat aplkot ar sadergs treso personu treniu lietotns, kas pieslgtas, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Kalibrjot uzlabojas tempa un attluma precizitte. Automtisk kalibrsana: jsu pulkstea noklusjuma iestatjums ir Automtiska kalibrsana. HRM-Pro Srijas
piederums kalibrjas ikreiz, kad skrienat r, piesldzot to savietojamam Descent pulkstenim. PIEZME. automtisk kalibrsana nedarbojas iekstelpu, taku vai ultra skriesanas aktivitsu profiliem (Padomi skriesanas tempa un distances reistrsanai, 130. lappuse). Manul kalibrsana: varat atlast Kalibrt un sagl. pc skrejcelia skriesanas ar pievienoto HRM-Pro srijas piederumu (Trenaziera attluma kalibrsana, 39. lappuse).
Padomi skriesanas tempa un distances reistrsanai
· Atjauniniet Descent pulkstea programmatru (Produkta atjauninjumi, 170. lappuse). · Veiciet vairkus ra skrjienus, izmantojot GPS un pievienoto HRM-Pro srijas piederumu. Svargi, lai jsu ra
skrjiena tempu diapazons atbilstu jsu skrjiena tempu diapazonam uz skrejcelia. · Ja jsu skrjien ir smiltis vai dzis sniegs, dodieties uz sensora iestatjumiem un izsldziet funkciju
Automtiska kalibrsana. · Ja ieprieks esat pievienojis kju paliktni, izmantojot ANT+ tehnoloiju, iestatiet kju palikta statusu uz
Izslgts vai noemiet to no pievienoto sensoru saraksta. · Veiciet skrejcelia skrjienu ar manulu kalibrsanu (Trenaziera attluma kalibrsana, 39. lappuse). · Ja automtisk un manul kalibrsana nesiet precza, dodieties uz sensora iestatjumiem un atlasiet SRM
temps un attlums > Atiestatt kalibrsanas datus. PIEZME. varat mint izslgt funkciju Automtiska kalibrsana un pc tam kalibrt vlreiz manuli (Trenaziera attluma kalibrsana, 39. lappuse).
Skriesanas dinamika
Skriesanas dinamika ir rellaika atgriezenisk saite par jsu skriesanas formu. Jsu Descent pulksten ir akselerometrs, kas auj aprint piecus skriesanas formas rdtjus. Lai iegtu visus sesus skriesanas formas rdtjus, Descent pulkstenis ir jsavieno pr ar HRM-Pro srijas piederumu vai citu skriesanas dinamikas piederumu, kas mra rumpja kustbas. Papildinformciju skatiet vietn garmin.com/performance-data/running.

130

Sensori un piederumi

Metrisks

Sensora veids

Apraksts

Kadence

Pulkstenis vai sadergs Sou skaits cikl ir sou skaits mint. Tas rda kopjo sou skaitu

piederums

(kreis un lab kja kop).

Vertikls svr stbas

Pulkstenis vai sadergs piederums

Vertikls svrstbas ir jsu elastgums skriesanas laik. Sis rdtjs atspoguo jsu ermea vertiklo kustbu, mrtu centime tros.

Saskares ar zemi laiks

Saskares ar zemi laiks rda, cik ilgu laiku katr spertaj sol

Pulkstenis vai sadergs skrienot kja ir pie zemes. Tas tiek mrts milisekunds.

piederums

PIEZME. saskares ar zemi laiks un balanss nav pieejami iesanas

laik.

Saskares ar zemi Tikai sadergs

laika balanss

piederums

Saskares ar zemi laika balanss atspoguo kreiss/labs kjas saskares ar zemi laika balansu skrienot. Tas tiek rdts procentos. Piemram, 53,2 un pa kreisi vai pa labi vrsta bultia.

Soa garums

Pulkstenis vai sadergs Soa garums ir garums no viena soa ldz nkamajam. Tas tiek

piederums

mrts metros.

Vertiklais koefi cients

Pulkstenis vai sadergs piederums

Vertiklais koeficients ir vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu. Tas tiek rdts procentos. Zemks skaitlis parasti rda labku skriesanas formu.

Padomi saistb ar trkstosiem skriesanas dinamikas datiem
Saj tm sniegti padomi, k izmantot sadergu skriesanas dinamikas piederumu. Ja piederums nav savienots ar pulksteni, pulkstenis automtiski prsldzas uz plaukstas loctavas balsttu skriesanas dinamiku. · Prliecinieties, ka jums ir skriesanas dinamikas piederums, piemram, HRM-Pro srijas piederums.
Skriesanas dinamikas apriniem piemrotam piederumam modua priekspus ir redzams . · No jauna savienojiet pr skriesanas dinamikas piederumu un pulksteni saska ar nordjumiem. · Ja izmantojat HRM-Pro srijas piederumu, izveidojiet t pra savienojumu ar pulksteni, izmantojot ANT+
nevis Bluetooth tehnoloiju. · Ja skriesanas dinamikas datu displej ir redzamas tikai nulles, prliecinieties, vai piederums ir uzvilkts ar
pareizo pusi uz augsu. PIEZME. saskares ar zemi laiks un balanss tiek rdts tikai skriesanas laik. Sie rdtji netiek aprinti iesanas laik. Remembersaskares ar zemi laika balanss netiek aprints, izmantojot uz plaukstas loctavas balsttu skriesanas dinamiku.
Skriesanas spks
Garmin skriesanas spku aprina, izmantojot noteikto skriesanas dinamikas informciju, lietotja ermea svaru, apkrtjs vides datus un citus sensora datus. Spka mrjums aprina spka, ko skrjjs izmanto attiecb pret cea virsmu, apmru un tas tiek attlots vatos. Atsevisiem skrjjiem pieples mrsanai vairk var bt piemrots skriesanas spka mrjums, nevis temps vai pulss. Skriesanas spks labk nek pulss rda pieples lmeni, turklt tas em vr skriesanu kaln, lejup no kalna un vju, ko nedara tempa mrjums. Lai iegtu vairk informcijas, apmekljiet tmeka vietni garmin.com/performance-data/running. Skriesanas spku var izmrt, izmantojot sadergu skriesanas dinamikas piederumu vai pulkstea sensorus. Varat pielgot skriesanas spka datu laukus, lai apskattu savu spka atdevi un veiktu trenia korekcijas (Datu lauki, 175. lappuse). Varat iestatt jaudas brdinjumus, lai saemtu paziojumu, kad sasniedzat noteiktu spka zonu (Aktivittes brdinjumi, 68. lappuse). Skriesanas spka zonas ir ldzgas ritebrauksanas spka zonm. Vrtbas zonm ir noklusjuma vrtbas, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidjo spju, un ts var neatbilst jsu persongajm spjm. Varat manuli pielgot zonas pulkstea ekrn vai izmantojot savu Garmin Connect kontu (Savu spka zonu iestatsana, 149. lappuse).

Sensori un piederumi

131

Skriesanas jaudas iestatjumi
Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet skriesanas aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Skriesanas spks. Statuss: iespjo vai atspjo Garmin skriesanas jaudas datu reistrsanu. So iestatjumu varat izmantot, ja
vlaties izmantot treso pusu darbbas jaudas datus. Avots: auj izvlties, kuru ierci izmantot skriesanas jaudas datu reistrsanai. Opcija Viedais rezms
automtiski nosaka un izmanto skriesanas dinamikas piederumu, ja tds ir pieejams. Ja piederums nav pievienots, pulkstenis izmanto uz rokas balsttus skriesanas jaudas datus. Vja aprins: iespjo vai atspjo vja datu izmantosanu, aprinot skriesanas jaudu. Vja dati ir pulkstea truma, kursa un barometra datu un pieejamo vja datu no jsu tlrua kombincija.
Varia Kameras vadbas izmantosana
IEVRBAI Dazas jurisdikcijas var aizliegt vai reglamentt video, audio vai fotogrfiju ierakstsanu, vai ar var pieprast, lai visas puses btu informtas par ierakstsanu un dotu savu piekrisanu. Jsu pienkums ir zint un ievrot visus likumus, noteikumus un citus ierobezojumus jurisdikcijs, kurs plnojat izmantot so ierci.
Pirms varat izmantot Varia kameras vadbas ierces, piederums ir jsavieno pr ar pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). 1 Pievienojiet RCT kamera prskatu savam pulkstenim (Prskati, 92. lappuse). 2 RCT kamera prskat atlasiet opciju:
· Atlasiet , lai skattu kameras iestatjumus. · Atlasiet , lai uzemtu fotoattlu. · Atlasiet , lai saglabtu klipu.
inReach tlvadba
inReach tlvadbas funkcija auj jums kontrolt inReach satelta komunikatoru, izmantojot jsu Descent pulksteni. Lai iegtu vairk informcijas par sadergm iercm, apmekljiet vietni buy.garmin.com.
inReach tlvadbas izmantosana
Pirms inReach tlvadbas funkcijas izmantosanas jpievieno inReach prskats prskata kopai (Prskatu kopas pielgosana, 96. lappuse). 1 Iesldziet inReach satelta komunikatoru. 2 Sav Descent pulksten nospiediet UP vai DOWN pulkstea ciparnc, lai skattu inReach prskatu. 3 Nospiediet START, lai mekltu savu inReach satelta komunikatoru. 4 Nospiediet START, lai savienotu pr inReach satelta komunikatoru. 5 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai nosttu SOS ziojumu, atlasiet Inicit SOS. PIEZME. sOS funkcija ir jizmanto viengi rel rkrtas situcij.
· Lai nosttu sziu, atlasiet Ziojumi > Jauns ziojums, atlasiet ziojuma kontaktpersonas un ievadiet ziojuma tekstu vai atlasiet tro teksta opciju.
· Lai nosttu ieprieks iestattu ziu, atlasiet Stsanas iepri. iest. un sarakst atlasiet ziu. · Lai skattu taimeri un aktivittes laik nobraukto attlumu, atlasiet Sekosana.
VIRB tlvadba
S VIRB tlvadbas funkcija auj vadt VIRB sporta kameru, izmantojot jsu ierci.

132

Sensori un piederumi

Sporta kameras VIRB vadba
Lai vartu izmantot VIRB tlvadbas funkciju, jiespjo VIRB kameras tlvadbas iestatjums. Papildinformciju skatiet VIRB srijas lietotja rokasgrmat. 1 Iesldziet VIRB kameru. 2 Savienojiet pr VIRB kameru ar Descent pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse).
VIRB prskats ir pievienots prskatu kopai. 3 Nospiediet UP vai DOWN pulkstea ciparnc, lai skattu VIRB prskatu. 4 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar jsu kameru. 5 Atlasiet opciju:
· Lai ieraksttu video, atlasiet Skt ierakstsanu. Descent ekrn pards video skaittjs.
· Lai video ierakstsanas laik uzemtu fotoattlu, nospiediet DOWN. · Lai apturtu video ierakstsanu, nospiediet STOP. · Lai uzemtu fotoattlu, atlasiet Uzemt fotoattlu. · Lai srijveida foto rezm uzemtu vairkus fotoattlus, atlasiet Uzemt fotottlu sriju. · Lai prslgtu kameru miega rezm, atlasiet Aktivizt kameras miega rezmu. · Lai pamodintu kameru no kameru miega rezma, atlasiet Pamodint kameru. · Lai maintu videoierakstu un fotoattlu iestatjumus, atlasiet Iestatjumi.
VIRB sporta kameras prvaldba aktivittes laik
Lai vartu izmantot VIRB tlvadbas funkciju, jiespjo VIRB kameras tlvadbas iestatjums. Papildinformciju skatiet VIRB srijas lietotja rokasgrmat. 1 Iesldziet VIRB kameru. 2 Savienojiet pr VIRB kameru ar Descent pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse).
Kad kamera ir savienojum, VIRB datu ekrns automtiski tiek pievienots aktivitsu lietotnm. PIEZME. nirsanas aktivitsu laik VIRB datu ekrns nav pieejams. 3 Aktivittes laik nospiediet UP vai DOWN, lai skattu VIRB datu ekrnu. 4 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar jsu kameru. 5 Turiet nospiestu MENU. 6 Atlasiet VIRB. 7 Atlasiet opciju: · Lai vadtu kameras darbbu, izmantojot aktivittes taimeri, atlasiet Iestatjumi > Ierakstsanas rezms >
Taimera iesl./aptur.. PIEZME. video ierakstsana automtiski iesldzas un izsldzas, kad js skat un prtraucat aktivitti. · Lai vadtu kameras darbbu, izmantojot izvlnes opcijas, atlasiet Iestatjumi > Ierakstsanas rezms > Manuls. · Lai manuli ieraksttu video, atlasiet Skt ierakstsanu. Descent ekrn ir redzams video skaittjs. · Lai video ierakstsanas laik uzemtu fotoattlu, nospiediet DOWN. · Lai manuli apturtu ierakstsanu, nospiediet STOP. · Lai srijveida foto rezm uzemtu vairkus fotoattlus, atlasiet Uzemt fotottlu sriju. · Lai prslgtu kameru miega rezm, atlasiet Aktivizt kameras miega rezmu. · Lai pamodintu kameru no kameru miega rezma, atlasiet Pamodint kameru.

Sensori un piederumi

133

Xero objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iestatjumi
Lai pielgotu lzera lokcijas iestatjumus, jums ir jizveido pra savienojums ar sadergu Xero ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 129. lappuse). Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > XERO atr. v. not. lzersist. > Vietu noteiksanas lzersistma. Aktivittes laik: aktivittes laik iespjo objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas informcijas
displeju no sadergas, pr savienotas Xero ierces. Kopgot rezmu: auj jums kopgot lzera lokcijas informciju publiski vai prraidt to privti.
Karte
Jsu pulkstenis var pardt vairkus Garmin karsu datu veidus, tostarp topogrfiskas kontrkartes, tuvum esosus interesjosos objektus, slposanas krortu kartes un golfa laukumus. Varat izmantot Kartes prvaldnieks, lai lejupieldtu papildu kartes vai prvaldtu karsu atmiu. Lai iegdtos papildu karsu datus un skattu saderbas informciju, dodieties uz vietni garmin.com/maps.
rda kart jsu atrasans vietu. Kad js navijat uz galapunktu, jsu marsruts ir atzmts kart ar lniju.
Kartes skatsana
1 Atlasiet opciju, lai atvrtu karti: · Nospiediet START un atlasiet Karte, lai aplkotu karti, neskot aktivitti. · Izejiet r, startjiet GPS aktivitti (Aktivittes sksana, 36. lappuse) un nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu uz kartes ekrnu.
2 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 3 Atlasiet opciju, lai panoramtu un tlummaintu karti.
· Lai lietotu skrienekrnu, pieskarieties kartei, pieskarieties un velciet, lai izvietotu mri, un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu.
· Lai lietotu pogas, turiet nospiestu MENU, atlasiet Pan./tlummaia un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu. PIEZME. varat nospiest START, lai prslgtu starp panoramsanu uz augsu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tlummaiu.
4 Turiet nospiestu START, lai atlastu mra nordto punktu.

134

Karte

Atrasans vietas saglabsana vai navisana uz atrasans vietu kart
Kart js varat atlast jebkuru atrasans vietu. Js varat saglabt atrasans vietu vai skt navit uz to. 1 Kart k opciju atlasiet:
· Lai lietotu skrienekrnu, pieskarieties kartei, pieskarieties un velciet, lai izvietotu mri, un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu.
· Lai lietotu pogas, turiet nospiestu MENU, atlasiet Pan./tlummaia un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu. PIEZME. varat nospiest START, lai prslgtu starp panoramsanu uz augsu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tlummaiu.

2 Veiciet panoramsanu un tlummaiu, lai centrtu atrasans vietu mr. 3 Turiet nospiestu START, lai atlastu mra nordto punktu. 4 Ja vajadzgs, atlasiet tuvum esoso interesjoso objektu. 5 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navisanu uz atlasto atrasans vietu, atlasiet Skt!. · Lai saglabtu atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai skattu informciju par atrasans vietu, atlasiet Prskatt.
Navisana, izmantojot funkciju Man tuvum
Varat izmantot funkciju Man tuvum, lai navitu uz tuvum esosajiem interesjosajiem objektiem un cea punktiem. PIEZME. jsu pulksten instalts kartes datiem ir jietver interesjosie objekti, lai js vartu navigt uz tiem. 1 Kart turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Man tuvum.
Kart tiek pardtas ikonas, kuras norda interesjosos objektus un cea punktus. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai izceltu kartes dau. 4 Nospiediet START.
Izceltaj kartes da ir redzams interesjoso objektu un cea punktu saraksts. 5 Atlasiet atrasans vietu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navisanu uz atlasto atrasans vietu, atlasiet Skt!. · Lai skattu atrasans vietu kart, atlasiet Karte. · Lai saglabtu atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai skattu informciju par atrasans vietu, atlasiet Prskatt.

Karte

135

Kartes iestatjumi
Js varat pielgot, k karte pardsies kartes lietotn un datu ekrnos. PIEZME. ja nepieciesams, varat pielgot kartes iestatjumus konkrtm aktivittm, nevis izmantot sistmas iestatjumus (Aktivittes kartes iestatjumi, 70. lappuse). Turiet nospiestu MENU un atlasiet Karte. Kartes prvaldnieks: parda lejupieldts karsu versijas un auj lejupieldt papildu kartes (Karsu prvaldba,
136. lappuse). Kartes dizains: iestata karti, lai tiktu rdti jsu aktivittes veidam optimizti dati (Karsu noformjums,
138. lappuse). Krsu rezms: iestata kartes krsas uz baltu vai melnu fonu, lai nodrosintu redzambu dienas vai nakts laik.
Opcija Automtiski pielgo kartes krsas, pamatojoties uz diennakts laiku. Orientcija: iestata kartes orientciju. Opcija Ziemei augsup rda ziemeus ekrna augsda. Opcija Izsekot
rda jsu kustbas pasreizjo virzienu ekrna augsda. Lietotja atrasans vietas: rda vai paslpj kart saglabts atrasans vietas. Segmenti: rda vai paslpj segmentus k krsainu lniju kart. Kontras: rda vai paslpj kontrlnijas kart. Ceu zurnls: rda vai paslpj ceu zurnlu vai jsu nobraukto ceu k krsainu lniju kart. Cea krsa: maina ceu zurnla krsu. Automtiska tlummaia: automtiski atlasa tlummaias lmeni optimlai kartes lietosanai. Ja t ir atspjota,
tlummaia ir jpalielina vai jsamazina manuli. Piesaistt ceu: jsu pozciju kart atspoguojoso pozcijas ikonu piesaista uz tuvk cea. Detalizcija: iestata kart redzamo detau daudzumu. Pardot vairk detau, iespjams, karte tiks przmta
lnk. nots reljefs: rda vai slpj reljefa nojumu, lai iegtu trsdimensiju kartes topogrfijas attlu. Kuniecba: iestata karti, lai rdtu datus kuniecbas rezm (Jras kartes iestatjumi, 138. lappuse). Atjaunot dizainu: auj atjaunot noklusjuma kartes dizaina iestatjumus vai dizainus, kas ir izdzsti no pulkstea.
Karsu prvaldba
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Karte > Kartes prvaldnieks. 3 Atlasiet opciju:
· Lai lejupieldtu augstks kvalittes kartes un aktiviztu ra kartes+ abonementu sai iercei, atlasiet ra kartes+ (Karsu lejupielde ar ra kartes+, 137. lappuse).
· Lai lejupieldtu TopoActive kartes, atlasiet TopoActive kartes (TopoActive karsu lejupielde, 137. lappuse).

136

Karte

Karsu lejupielde ar ra kartes+
Lai lejupieldtu kartes tiesi sav ierc, jums ir nepieciesams savienojums ar bezvadu tklu (Pievienosana WiFi tklam, 143. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Karte > Kartes prvaldnieks > ra kartes+. 3 Ja nepieciesams, nospiediet START un atlasiet Prbaudiet abonementu, lai aktiviztu s pulkstea ra
kartes+ abonementu. PIEZME. informciju par abonementa iegdi skatiet vietn garmin.com/outdoormaps. 4 Atlasiet Pievienot karti un atlasiet atrasans vietu. Tiek pardts kartes reiona prieksskatjums. 5 Kart izpildiet vienu vai vairkas darbbas. · Velciet karti, lai skattu citas teritorijas. · Tuviniet vai tliniet divus pirkstus, lai tuvintu vai tlintu karti. · Atlasiet un , lai tuvintu un tlintu karti. 6 Nospiediet BACK un atlasiet . 7 Atlasiet . 8 Atlasiet opciju: · Lai reditu kartes nosaukumu, atlasiet Nosaukums. · Lai maintu lejupieldjamos kartes slus, atlasiet Sli.
IETEIKUMS. varat atlast , lai skattu skku informciju par kartes sliem. · Lai maintu kartes apgabalu, atlasiet Atlastais reions. 9 Atlasiet , lai lejupieldtu karti. PIEZME. lai novrstu visas akumulatora enerijas izmantosanu, ierce kartes lejupieldi ievieto rind vlkai izpildei, un lejupielde tiek skta, kad ierci pievienojat rjam barosanas avotam.
TopoActive karsu lejupielde
Lai lejupieldtu kartes tiesi sav ierc, jums ir nepieciesams savienojums ar bezvadu tklu (Pievienosana WiFi tklam, 143. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Karte > Kartes prvaldnieks > TopoActive kartes > Pievienot karti. 3 Atlasiet karti. 4 Nospiediet START un atlasiet Lejupieldt.
PIEZME. lai novrstu visas akumulatora enerijas izmantosanu, ierce kartes lejupieldi ievieto rind vlkai izpildei, un lejupielde tiek skta, kad ierci pievienojat rjam barosanas avotam.
Karsu dzsana
Varat noemt kartes, lai palielintu pieejamo ierces krtuvi. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Karte > Kartes prvaldnieks. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet TopoActive kartes, atlasiet karti, nospiediet START un atlasiet Noemt. · Atlasiet ra kartes+, atlasiet karti, nospiediet START un atlasiet Dzst.

Karte

137

Karsu noformjums
Js varat maint kartes dizainu, lai rdtu datus uzlabot veid atbilstosi aktivittes tipam. Turiet nospiestu MENU un atlasiet Karte > Kartes dizains. Nav: izmanto preferences no sistmas kartes iestatjumiem, neizmantojot papildu motvu. Kuniecba: iestata karti, lai attlotu datus kuniecbas rezm. Augsts kontrasts: iestata karti, lai attlotu datus ar lielku kontrastu, lai nodrosintu labku redzambu
sarezts vids. Tumss: iestata karti, lai attlotu datus ar tumsu fonu, lai nodrosintu labku redzambu nakt. Populrittes: izce populrkos ceus vai takas kart. Slposana krort: iestata karti, lai sum pardtu visatbilstoskos slposanas datus. Avicija: iestata karti, lai attlotu datus avicijas rezm.
Jras kartes iestatjumi
Varat pielgot kartes izskatu jras rezm. Turiet nospiestu MENU un atlasiet Karte > Kuniecba. Dziumpunkti: iespjo dziuma mrjumus diagramm. Gaismas sektori: parda un konfigur gaismas sektoru izskatu diagramm. Simbolu kopums: iestata diagrammas simbolus jras rezm. Opcija NOAA parda Nacionls okenu un
atmosfras administrcijas diagrammas simbolus. Opcija Starptautisks parda Starptautisks bkas iestzu asocicijas diagrammas simbolus.
Kartes datu rdsana un paslpsana
Ja ierc ir instaltas vairkas kartes, varat izvlties kartes datus, kas tiks rdti kart. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Karte. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet kartes iestatjumus. 5 Atlasiet Karte > Konfigurt kartes. 6 Atlasiet karti, lai aktiviztu prslgsanas sldzi, kas parda vai slpj kartes datus.
Mzika
PIEZME. jsu Descent pulkstenim ir trs dazdas mzikas atskaosanas iespjas · Tress personas nodrosinta mzika · Persongs audio saturs · Tlrun saglabta mzika Descent pulksten varat lejupieldt audio saturu no datora vai tress puses pakalpojumu sniedzja, lai to klaustos, kad tlrua nav tuvum. Lai klaustos pulksten saglabto audio saturu, varat pievienot Bluetooth austias.

138

Mzika

Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana
Lai sav pulksten no tress personas pakalpojumu sniedzja lejupieldtu mziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzjs ir jpievieno pulkstenim. Dazas tress personas mzikas pakalpojumu sniedzja opcijas jau ir instaltas pulksten. Lai iegtu vairk opciju, js sav tlrun varat lejupieldt lietotni Connect IQ (Connect IQ funkciju lejupielde, 145. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Connect IQTM veikals. 3 Lai instaltu tress puses mzikas pakalpojumu sniedzju, izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 4 Lai atvrtu mzikas prvaldbu, turiet nospiestu DOWN jebkur ekrn. 5 Atlasiet mzikas pakalpojumu sniedzju.
PIEZME. ja vlaties atlast citu pakalpojumu sniedzju, turiet nospiestu MENU, atlasiet Mzikas nodrosintji un izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja
Lai lejupieldtu audio saturu no tress personas pakalpojumu sniedzja, jums ir nepieciesams savienojums ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 143. lappuse). 1 Jebkur ekrn turiet DOWN, lai atvrtu mzikas prvaldbas funkcijas. 2 Turiet nospiestu MENU. 3 Atlasiet Mzikas nodrosintji. 4 Atlasiet pieslgto pakalpojumu sniedzju vai atlasiet Pievienot nodrosintju, lai pievienotu mzikas
pakalpojumu sniedzju no Connect IQ veikala. 5 Atlasiet atskaosanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupieldtu pulksten. 6 Ja nepieciesams, nospiediet BACK, ldz js aicina veikt sinhronizciju ar pakalpojumu. PIEZME. audio satura lejupielde var patrt daudz akumulatora enerijas. Ja akumulatora uzldes lmenis ir zems, iespjams, pulkstenis bs jpievieno pie rja barosanas avota.
Persong audio satura lejupielde
Lai uz pulksteni vartu nostt personisko mziku, dator ir jinstal lietotne Garmin Express (garmin.com /express). No datora Descent pulksten varat ieldt personiskos audio failus, piemram, .mp3 un .m4a failus. Papildu informciju skatiet vietn garmin.com/musicfiles. 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot komplekt iekauto USB kabeli. 2 Dator atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet pulksteni un pc tam atlasiet Mzika.
IETEIKUMS. Windows® datoriem varat atlast un prlkot mapi ar saviem audio failiem. Apple® datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jsu iTunes® bibliotku. 3 Sarakst Mana mzika vai iTunes bibliotka atlasiet audio faila kategoriju, piemram, dziesmas vai atskaosanas saraksti. 4 Atzmjiet izvles rtias audio failiem un atlasiet Stt uz ierci. 5 Ja nepieciesams, Descent sarakst atlasiet kategoriju, atzmjiet izvles rtias un atlasiet Noemt no ierces, lai noemtu audio failus.

Mzika

139

Mzikas klaussans
1 Lai atvrtu mzikas prvaldbu, turiet nospiestu DOWN jebkur ekrn. 2 Ja vajadzgs, pievienojiet Bluetooth austias (Bluetooth austiu pievienosana, 140. lappuse). 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Mzikas nodrosintji un atlasiet opciju:
· Lai klaustos pulksten no datora lejupieldto mziku, atlasiet Mana mzika (Persong audio satura lejupielde, 139. lappuse).
· Lai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu, atlasiet Prvaldt tlruni. · Lai klaustos tress personas pakalpojumu sniedzja mziku, atlasiet pakalpojumu sniedzja nosaukumu
un atlasiet atskaosanas sarakstu. 5 Atlasiet .
Mzikas atskaosanas prvaldba
PIEZME. mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju izskats var atsirties atkarb no atlast mzikas avota.
Atlasiet, lai skattu vairk mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju.
Atlasiet, lai prlkotu izraudzt avota audio failus un atskaosanas sarakstus.
Atlasiet, lai regultu skaumu.
Atlasiet, lai atskaotu un apturtu pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai izlaistu ldz nkamajam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai tri prttu uz prieksu pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai vlreiz atskaotu no skuma pasreizjo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu ldz ieprieksjam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai atttu atpaka pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai maintu atkrtosanas rezmu.
Atlasiet, lai maintu jauktu rezmu.
Bluetooth austiu pievienosana
Lai klaustos mziku, kas ieldta jsu Descent pulksten, ir jpievieno Bluetooth austias. 1 Novietojiet austias 2 m (6,6 pdu) attlum no pulkstea. 2 Iespjojiet austis pra savienojuma veidosanas rezmu. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Mz. > Austias > Piev. jaunu. 5 Atlasiet savas austias, lai pabeigtu pra savienojuma veidosanas procesu.
Audio rezma maia
Mzikas atskaosanas rezmu varat maint no stereo uz mono. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Mz. > Audio. 3 Atlasiet opciju.

140

Mzika

Savienojamba
Savienojambas funkcijas ir pieejamas jsu pulkstenim, kad izveidojat savienojumu pr ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse). Papildu funkcijas ir pieejamas, kad savienojat pulksteni ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 143. lappuse).
Tlrua savienojambas iespjas
Tlrua savienojambas iespjas ir pieejamas jsu Descent pulkstenim, kad savienojat to pr, izmantojot Garmin Dive lietotni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse). · Garmin Dive lietotnes funkcijas (Lietotne Garmin Dive, 146. lappuse) · Lietotnes funkcijas no Garmin Connect lietotnes, Connect IQ lietotnes un vairk (Tlrua lietotnes un datoru
lietojumprogrammas, 143. lappuse) · Logrki (Prskati, 92. lappuse) · Vadbas izvlnes funkcijas (Vadba, 114. lappuse) · Drosbas un izsekosanas funkcijas (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 150. lappuse). · Tlrua mijiedarbba, piemram, paziojumi (Bluetooth paziojumu iespjosana, 141. lappuse)
Tlrua pra savienojuma izveidosana
Lai lietotu pulkstea pievienots funkcijas, ir jizveido tiess t savienojums pr, izmantojot lietotni Garmin Dive, nevis Bluetooth iestatjumus viedtlrun. 1 Skotnjs iestatsanas laik pulksten atlasiet , kad tiek prasts izveidot pra savienojumu ar tlruni.
PIEZME. ja ieprieks izlaidt savienojuma pr izveides procesu, nospiediet un turiet MENU un atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Izv. pra sav. ar tlr.. 2 Noskenjiet QR kodu ar tlruni un izpildiet ekrn redzamos nordjumus, lai pabeigtu pr savienosanas un iestatsanas procesu.
Bluetooth paziojumu iespjosana
Lai iespjotu paziojumus, ir jizveido pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Viedie paziojumi > Statuss > Ieslgts. 3 Atlasiet Aktivittes laik vai Visprjs lietojums. 4 Atlasiet paziojuma veidu: 5 Atlasiet statusa, toa un vibrcijas preferences. 6 Nospiediet BACK. 7 Atlasiet privtuma un noildzes preferences. 8 Nospiediet BACK. 9 Atlasiet Paraksts, lai pievienotu parakstu teksta ziojuma atbilds.
Paziojumu skatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu paziojumu logrku. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet paziojumu. 4 Nospiediet START, lai iegtu vairk opciju. 5 Nospiediet BACK, lai atgrieztos ieprieksj ekrn.

Savienojamba

141

Ienkosa tlrua zvana saemsana
Kad savienojum esos tlrun saemat tlrua zvanu, Descent pulkstenis rda zvantja vrdu vai tlrua numuru. · Lai pieemtu zvanu, atlasiet .
PIEZME. lai runtu ar zvantju, jums ir jizmanto savienojum esoss tlrunis. · Lai noraidtu zvanu, atlasiet . · Lai noraidtu zvanu un tlt nosttu teksta ziojuma atbildi, atlasiet Atbildt un sarakst atlasiet ziojumu.
PIEZME. lai nosttu atbildes sziu, jbt izveidotam savienojumam ar sadergu AndroidTM tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju.
Atbilde uz teksta ziojumu
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai sadergiem Android viedtlruiem. Kad js sav pulksten saemat teksta ziojumu, varat nostt tru atbildi, atlasot to ziojumu sarakst. Ziojumus varat pielgot lietotn Garmin Connect. PIEZME. s funkcija sta teksta ziojumus, izmantojot jsu tlruni. Var tikt piemroti regulri sziu ierobezojumi un maksas no jsu mobilo sakaru operatora un tlrua plna. Sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai iegtu plasku informciju par sziu maksm vai ierobezojumiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu paziojumu logrku. 2 Nospiediet START un atlasiet szias paziojumu. 3 Nospiediet START. 4 Atlasiet Atbildt. 5 Atlasiet sarakst ziojumu.
Jsu tlrunis sta atlasto ziojumu k SMS teksta ziojumu.
Paziojumu prvaldba
Varat izmantot sadergu tlruni, lai prvaldtu paziojumus, kas ir redzami jsu Descent pulksten. Atlasiet opciju: · Ja izmantojat iPhone®, dodieties uz iOS® paziojumu iestatjumiem, lai atlastu pulksten rdmos vienumus. · Ja izmantojat Android tlruni, lietotn Garmin Connect atlasiet > Iestatjumi > Paziojumi.
Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana
Bluetooth tlrua savienojumu varat izslgt vadbas izvln. PIEZME. vadbas izvlnei varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 117. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet , lai izslgtu Bluetooth tlrua savienojumu sav Descent pulksten.
Skatiet sava tlrua pasnieka rokasgrmat, k izslgt Bluetooth tehnoloiju tlrun.
Viedtlrua savienojuma brdinjumu ieslgsana un izslgsana
Js varat iestatt Descent pulksteni, lai saemtu brdinjumu, kad viedtlrunis tiek savienots pr un atvienots, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. PIEZME. pc noklusjuma tlrua savienojuma brdinjumi ir izslgti. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Brdinjumi.

142

Savienojamba

Audio uzvedu atskaosana aktivittes laik
Descent pulksteni varat iespjot, lai skrjiena vai citas aktivittes laik atskaotu motivjosus statusa paziojumus. Audio uzvednes tiek atskaotas pievienots Bluetooth austis, ja pieejamas. Ja n, audio uzvednes tiek atskaotas jsu viedtlrun, kas ir savienots pr Garmin Connect lietotn. Audio uzvednes laik pulkstenis vai viedtlrunis izsldz galveno audio skau, lai atskaotu paziojumu. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Audio uzvednes. 3 Atlasiet opciju:
· Lai klaustos uzvedni par katru distanci, atlasiet Distances brdinjums. · Lai pielgotu uzvednes savam tempam un trumam, atlasiet Tempa/truma brdinjums. · Lai pielgotu uzvednes savam sirdsdarbbas ritmam, atlasiet Sirdsdarbbas ritma brdinjums. · Lai pielgotu uzvednes spka datiem, atlasiet Jaudas brdinjums. · Lai klaustos uzvednes, kad iesldzat un apturat aktivittes taimeri, tostarp Auto Pause funkciju, atlasiet
Taimera notikumi. · Lai klaustos fizisko vingrojumu srijas brdinjumus k audio uzvednes, atlasiet Fizisko vingrojumu
srijas brdinjumi. · Lai klaustos aktivittes brdinjumus k audio uzvednes, atlasiet Aktivittes brdinjumi (Aktivittes
brdinjumi, 68. lappuse). · Lai pirms audio brdinjuma vai uzvednes atskaotu skaas signlu, atlasiet Audio toi. · Lai maintu balss uzvedu valodu vai izloksni, atlasiet Dialekts.
WiFi Savienojambas funkcijas
Aktivitte tiek augsupieldta jsu Garmin Connect kont: automtiski sta jsu aktivitti uz jsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstt aktivitti.
Audio saturs: auj sinhronizt audio saturu no treso personu pakalpojumu sniedzjiem. Laukuma atjauninjumi: sniedz jums iespju lejupieldt un instalt golfa laukuma atjauninjumus. Karsu lejupieldes: auj lejupieldt un instalt kartes. Programmatras atjauninjumi: js varat lejupieldt un instalt jaunko programmatru. Fizisko vingrojumu sriju un treniu plni: fizisko vingrojumu sriju un treniu plnus js varat prlkot un
atlast vietn Garmin Connect. Kad nkamreiz pulkstenim bs WiFi savienojums, faili tiks nostti uz jsu pulksteni.
Pievienosana WiFi tklam
Jums ir jizveido pulkstea savienojums ar lietotni Garmin Connect sav tlrun vai lietojumprogrammu Garmin Express sav dator, lai pievienotos WiFi tklam. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Savienojamba > Wi-Fi > Mani tkli > Pievienot tklu.
Pulkstenis rda tuvum esoso WiFi tklu sarakstu. 3 Atlasiet tklu. 4 Ja vajadzgs, ievadiet tkla paroli. Pulkstenis pievienojas tklam, un tkls tiek pievienots saglabto tklu sarakstam. Pulkstenis automtiski atkrtoti pievienojas tklam, kad ir t diapazon.
Tlrua lietotnes un datoru lietojumprogrammas
Varat savienot savu pulksteni ar vairkm Garmin tlrua lietotnm un datora lietojumprogrammm, izmantojot to pasu Garmin kontu.

Savienojamba

143

Garmin Connect
Js varat veidot savienojumu ar saviem draugiem, izmantojot Garmin Connect. Garmin Connect piedv rkus, lai js vartu sekot cits citam, analizt datus, koplietot tos un atbalstt cits citu. Ierakstiet sava aktv dzvesveida notikumus, tostarp skrjienus, pastaigas, velobraucienus, peldjumus, prgjienus, triatlona aktivittes u. c. Lai reistrtos bezmaksas kontam, varat lejupieldt lietotni no sava tlrua lietotu veikala (garmin.com/connectapp) vai dodieties uz connect.garmin.com. Saglabjiet savas aktivittes: pc aktivittes pabeigsanas un saglabsanas sav pulksten js varat
augsupieldt so aktivitti sav Garmin Connect kont un saglabt to, cik ilgi vlaties. Analizjiet savus datus: js varat skatt skku informciju par savu aktivitti, tostarp laiku, attlumu, augstumu,
sirdsdarbbas ritmu, sadedzintajm kalorijm, kadenci, skriesanas dinamiku, kartes skatu no augsas, tempa un truma diagrammas un pielgojamus prskatus. PIEZME. daziem datiem ir nepieciesams papildu piederums, piemram, sirdsdarbbas ritma monitors.

Plnojiet savu treniu: js varat izvlties fizisks formas mri un ieldto to ikdienas treniu plnos. Sekojiet savam progresam: js varat sekot ikdienas sou skaitam, iesaistties draudzgs sacensbs ar
pievienotajm personm un sasniegt savus mrus. Kopgojiet savas aktivittes: js varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivittm, kopgotu
saites uz savm aktivittm. Prvaldiet savus iestatjumus: js varat pielgot savu pulksteni un lietotja iestatjumus savam Garmin Connect
kontam.
Lietotnes Garmin Connect lietosana
Kad ir izveidots pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augsupieldtu visus savus aktivitsu datus sav Garmin Connect kont. 1 Prbaudiet, vai lietotne Garmin Connect tlrun darbojas. 2 Novietojiet pulksteni 10 m (30 pdu) attlum no tlrua.
Pulkstenis automtiski sinhroniz jsu datus ar lietotni Garmin Connect un jsu Garmin Connect kontu.
Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect
Lai pulkstea programmatru atjaunintu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jbt Garmin Connect kontam, un pulkstenis ir jsavieno pr ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse).
Sinhronizjiet pulksteni ar Garmin Connect lietotni (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 144. lappuse). Kad ir pieejama jauna programmatra, lietotne Garmin Connect to automtiski nosta uz jsu pulksteni.

144

Savienojamba

Garmin Connect lietosana dator
Garmin Express lietotne savieno jsu pulksteni ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Js varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augsupieldtu aktivittes datus sav Garmin Connect kont un nosttu datus, piemram, vingrojumu vai treniu plnus, no Garmin Connect tmeka vietnes uz savu ierci. Js varat pievienot pulksten ar mziku (Persong audio satura lejupielde, 139. lappuse). Js varat ar instalt programmatras atjauninjumus un prvaldt savas Connect IQ lietotnes. 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz garmin.com/express. 3 Lejupieldjiet un instaljiet Garmin Express lietotni. 4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet Pievienot ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express
Lai vartu atjaunint ierces programmatru, ir nepieciesams Garmin Connect konts, k ar ir jlejupield Garmin Express lietotne. 1 Pievienojiet ierci datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatras versija, Garmin Express nosta to uz jsu ierci. 2 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 3 Atjauninsanas laik neatvienojiet ierci no datora.
PIEZME. ja ierc jau tika iestatta WiFi savienojamba, Garmin Connect var automtiski lejupieldt pieejamos programmatras atjauninjumus jsu ierc, ja savienojums tika izveidots, izmantojot WiFi.
Datu manula sinhronizcija ar Garmin Connect
PIEZME. vadbas izvlnei js varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 117. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet Sinhronizcija.
Connect IQ funkcijas
Js varat pievienot Connect IQ lietotnes, datu laukus, skatus, mzikas pakalpojumu sniedzjus un pulkstea ciparncas savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ veikalu sav pulksten vai tlrun (garmin.com /connectiqapp). PIEZME. drosbas nolkos Connect IQ funkcijas nav pieejamas nirsanas laik. Tas nodrosina, ka visas nirsanas iespjas funkcion k plnots. Pulkstea ciparncas: pielgojiet pulkstea izskatu. Ierces lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktvas funkcijas, piemram, prskatus un jaunus
rpustelpu un fitnesa aktivitsu veidus. Datu lauki: lejupieldjiet jaunus datu laukus, kas attlo sensora, aktivittes un vstures datus jaunos veidos.
Js varat pievienot Connect IQ datu laukus iebvtm funkcijm un lapm. Mzika: pievienojiet savam pulkstenim mzikas pakalpojumu sniedzjus.
Connect IQ funkciju lejupielde
Lai lejupieldtu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jizveido Descent pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse). 1 No tlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Connect IQ. 2 Ja nepieciesams, atlasiet savu pulksteni. 3 Atlasiet funkciju Connect IQ. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Savienojamba

145

Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru
1 Savienojiet pulksteni ar datoru, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties. 3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupieldjiet to. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Lietotne Garmin Dive
Lietotne Garmin Dive auj augsupieldt nirsanas zurnlus no sadergas Garmin ierces. Varat pievienot detaliztku informciju par savm nirsanm, tostarp vides apstkus, fotoattlus, piezmes un nirsanas draugus. Varat izmantot karti, lai mekltu jaunas nirsanas vietas un apskattu informciju par atrasans vietu un citu lietotju kopgotos fotoattlus. Lietotne Garmin Dive sinhroniz jsu datus ar jsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Dive varat lejupieldt sav tlrun (garmin.com/diveapp)no lietotu veikala.
Garmin ExploreTM
Garmin Explore tmeka vietne un lietotne auj veidot kursus, cea punktus un kolekcijas, plnot ceojumus un izmantot mkokrtuvi. Ts piedv uzlabotu plnosanu gan tiessaist, gan bezsaist, aujot jums kopgot un sinhronizt datus ar savu savietojamo Garmin ierci. Js varat izmantot lietotni, lai lejupieldtu kartes, piektu tm bezsaist un pc tam navigtu uz jebkuru vietu, neizmantojot mobilo datu pakalpojumu. Js varat lejupieldt lietotni Garmin Explore sav tlrun (garmin.com/exploreapp) no lietotu veikala; varat ar doties uz vietni explore.garmin.com.
Lietotne Garmin Golf
Lietotne Garmin Golf auj augsupieldt rezulttu kartes no sadergas Descent ierces, lai skattu sku statistiku un sitienu analzi. Golfa spltji var savstarpji sacensties dazdos laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairk nek 43 000 golfa laukumu ir reitingu tabulas, kurm ikviens var pievienoties. Js varat iestatt turnra notikumu un uzaicint spltjus sacensties. Iegstot Garmin Golf dalbu, varat skatt zao kontru datus sav tlrun un saderg Descent ierc. Lietotne Garmin Golf sinhroniz jsu datus ar jsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupieldt sav tlrun (garmin.com/golfapp)no lietotu veikala.
Lietotja profils
Varat atjaunint savu lietotja profilu pulksten vai Garmin Connect lietotn.
Lietotja profila iestatsana
Varat atjaunint sava dzimuma, dzimsanas datuma, auguma, svara, plaukstas loctavas, sirdsdarbbas ritma zonas, spka zonas un kritisk peldjuma truma (KP) iestatjumus. Pulkstenis izmanto so informciju, lai aprintu preczus treniu datus. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils. 3 Atlasiet opciju.
Dzimuma iestatjumi
Pirmo reizi iestatot pulksteni, ir jizvlas dzimums. Lielk daa fizisks formas un treniu algoritmu ir binri. Lai iegtu vispreczkos rezulttus, Garmin iesaka izvlties dzimumu, kas jums piesirts dzimsanas brd. Pc skotnjs iestatsanas varat pielgot profila iestatjumus sav Garmin Connect kont. Profils un privtums: auj pielgot publisk profila datus. Lietotja iestatjumi: iestata jsu dzimumu. Ja atlast Nav nordts, algoritmi, kuriem nepieciesama binra
ievade, izmantos dzimumu, ko nordjt, pirmo reizi iestatot pulksteni.

146

Lietotja profils

Savas fizisks formas vecuma skatsana
Fizisks formas vecums nodrosina jums ieskatu par to, kda ir jsu fizisk forma saldzinjum ar citm t pasa dzimuma personm. Jsu pulkstenis izmanto tdu informciju k jsu vecums, ermea masas indekss (MI), pulsa dati miera stvokl un enerisku aktivitsu vsture, lai nodrosintu jums fizisks formas vecumu. Ja jums ir Garmin IndexTM svari, pulkstenis jsu fizisks formas vecuma noteiksanai izmanto ermea tauku procentuls daas mrjumu, nevis MI. Vingrojumi un dzvesveida maia var ietekmt jsu fizisks formas vecumu. PIEZME. lai iegtu preczku savu fizisks formas vecumu, pabeidziet lietotja profila iestatsanu (Lietotja profila iestatsana, 146. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils > Fizisks formas vecums.
Par sirdsdarbbas ritma zonm
Daudzi sportisti sirdsdarbbas ritma zonas izmanto, lai izmrtu un palielintu savu kardiovaskulro spku un uzlabotu savu fizisks sagatavotbas lmeni. Sirdsdarbbas ritma zona ir iestattais sirdspukstu mint diapazons. Piecas visprpieemts sirdsdarbbas ritma zonas tiek numurtas no 1 ldz 5 atbilstosi pieaugosajai intensittei. Parasti sirdsdarbbas ritma zonas tiek aprintas, emot vr maksimls sirdsdarbbas ritma procentuls daas.
Fizisks formas mri
Informcija par sirdsdarbbas ritma zonm var paldzt jums mrt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemrojot sos principus. · Sirdsdarbbas ritms ir labs trenia intensittes mrs. · Trenis noteikts sirdsdarbbas ritma zons var paldzt uzlabot sirds un asinsvadu spju un izturbu. Ja js zint savu maksimlo sirsdarbbas ritmu, varat izmantot tabulu (Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 149. lappuse), lai noteiktu vispiemrotko sirdsdarbbas ritma zonu savas fizisks formas mriem. Ja nezint savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu, izmantojiet kdu no internet pieejamajiem apriniem. Dazas sporta zles un veselbas centri var piedvt testu, lai izmrtu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Noklusjuma maksimlais sirdsdarbbas ritms ir 220 mnus jsu vecums.

Lietotja profils

147

Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana
Pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai noteiktu jsu noklusjuma sirdsdarbbas ritma zonas. Js varat nodalt sirdsdarbbas ritma zonas sporta veidu profiliem, piemram, skriesanai, ritebrauksanai un peldsanai. Lai aktivittes laik iegtu vispreczkos kaloriju datus, iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Varat ar iestatt katru sirdsdarbbas ritma zonu un manuli ievadt savu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. Savas zonas varat korit manuli pulksten vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils > Sirds ritma un jaudas zonas > Sirdsdarb. ritms. 3 Atlasiet Maks. SR un ievadiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu.
Varat izmantot Automtiska noteiksana funkciju, lai aktivittes laik automtiski reistrtu maksimlo sirdsdarbbas frekvenci (Izpildes mrjumu automtiska noteiksana, 149. lappuse). 4 Atlasiet LTHR un ievadiet savu laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritmu. Lai aplstu savu laktta slieksvrtbu, varat veikt vadtu testu (Laktta slieksvrtba, 103. lappuse). Js varat izmantot funkciju Automtiska noteiksana, lai automtiski reistrtu savu laktta slieksvrtbu aktivittes laik (Izpildes mrjumu automtiska noteiksana, 149. lappuse). 5 Atlasiet Atptas SR > Iestatt pielgotu un ievadiet savu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. Js varat izmantot pulkstea mrto vidjo sirdsdarbbas ritmu miera stvokl vai ar iestatt pielgotu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. 6 Atlasiet Zonas > Pamatojoties uz. 7 Atlasiet opciju: · Atlasiet %Maks. SR, lai skattu un reditu zonas k maksiml sirdsdarbbas ritma procentulo dau. · Atlasiet %SRR, lai skattu un reditu zonas k sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas
ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) procentulo dau. · Atlasiet %LTHR, lai skattu un reditu zonas k laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritma procentulo
dau. 8 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai. 9 Atlasiet Sporta v. sirds ritms un atlasiet sporta veida profilu, lai pievienotu sirdsdarbbas ritma zonas
(izvles). 10 Atkrtojiet ss darbbas, lai pievienotu sporta veidu sirdsdarbbas ritma zonas (izvles).
Atauja pulkstenim iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas
Noklusjuma iestatjumi auj pulkstenim noteikt jsu maksimlo sirdsdarbbas ritmu un iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas k procentus no maksiml sirdsdarbbas ritma. · Prbaudiet, vai jsu lietotja profila iestatjumi ir pareizi (Lietotja profila iestatsana, 146. lappuse). · Biezi skrieniet, izmantojot plaukstas loctavas vai krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. · Izminiet dazus sirdsdarbbas ritma treniu plnus, kas ir pieejami jsu Garmin Connect kont. · Skatiet sava sirdsdarbbas ritma tendences un laiku zons, izmantojot savu Garmin Connect kontu.

148

Lietotja profils

Sirdsdarbbas ritma zonu aprini

Zona

% no maksiml sirds darbbas ritma

Noteikt izpilde

1 50­60%

Brvs, viegls temps, ritmiska elposana

2 60­70%

rts temps, nedaudz dzika elposana, iespjams sarunties

3 70­80%

Mrens temps, grtk sarunties

4 80­90% 5 90­100%

trs un nedaudz nerts temps, spcga elposana Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrtinta elposana

Ieguvumi
Skuma lmea aerobais trenis, mazina stresu Pamata trenis sirds un asinsvadu sistmai, labs atgsans temps Uzlabota aerob spja, optimls trenis sirds un asinsvadu sistmai Uzlabota anaerob spja un slieksvr tba, uzlabots trums Anaerob un muskuu izturba, uzlabota jauda

Savu spka zonu iestatsana
Spka zonm ir noklusjuma vrtbas, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidjo spju, un ts var neatbilst jsu persongajm spjm. Ja js zint savu funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) vai slieksvrtbas jaudas (TP) vrtbu, varat ievadt to un ataut programmatrai automtiski aprint jsu spka zonas. Savas zonas varat korit manuli pulksten vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils > Sirds ritma un jaudas zonas > Jauda. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet Pamatojoties uz. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Vati, lai skattu un reditu zonas vatos. · Atlasiet % FTP vai % TP, lai skattu un reditu zonas k slieksvrtbas jaudas procentulo dau. 6 Atlasiet FTP vai Spka robeza un ievadiet savu vrtbu. Js varat izmantot funkciju Automtiska noteiksana, lai automtiski reistrtu savu slieksvrtbas jaudu aktivittes laik (Izpildes mrjumu automtiska noteiksana, 149. lappuse). 7 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai. 8 Ja vajadzgs, atlasiet Minimlais un ievadiet minimlo jaudas vrtbu.
Izpildes mrjumu automtiska noteiksana
Funkcija Automtiska noteiksana ir ieslgta pc noklusjuma. Pulkstenis var automtiski noteikt jsu maksimlo sirdsdarbbas ritmu un laktta slieksvrtbu aktivittes laik. Kad pulkstenis ir pra savienojum ar sadergu spka mrtju, t var automtiski noteikt jsu funkcionlo slieksvrtbas jaudu (FTP) aktivittes laik. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils > Sirds ritma un jaudas zonas > Automtiska noteiksana. 3 Atlasiet opciju.

Lietotja profils

149

Drosbas un izsekosanas funkcijas
UZMANBU Drosbas un izsekosanas funkcijas ir papildu funkcijas, un uz tm nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
IEVRBAI Lai izmantotu drosbas un izsekosanas funkcijas, Descent pulkstenis ir jsavieno ar Garmin Connect lietotni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem varat ievadt sav Garmin Connect kont.
Lai skattu pilngku informciju par drosbas un izsekosanas funkcijm, dodieties uz vietni garmin.com/safety. Paldzba: auj stt ziojumu ar jsu vrdu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu
kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Negadjuma noteiksana: ja Descent pulkstenis noteiktu ra aktivitsu laik nosaka negadjumu, tas sta
automtisku sziu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. LiveTrack: draugiem un imenei auj sekot jsu sacensbm un treniu aktivittm rellaik. Js varat uzaicint sekotjus, izmantojot e-pasta vstuli vai socilos tklus, aujot tiem skatt jsu aktulos datus tmeka vietnes lap. Live Event Sharing: auj stt ziojumu draugiem un imenei paskuma laik, nodrosinot rellaika atjauninjumus. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi, ja jsu pulkstenis ir savienojum ar sadergu Android viedtlruni. GroupTrack: auj jums turpint sekot savm pievienotajm personm, izmantojot LiveTrack tiesi ekrn un rellaik.
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem tlrua numurus izmanto drosbas un izsekosanas funkcijm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Drosba & sekosana > Drosbas funkcijas > Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem > Pievienot
kontaktpersonu rkrtas gadjumiem. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Jsu kontaktpersonas rkrtas gadjumiem saem paziojumu, kad esat ts pievienojis k kontaktpersonu rkrtas gadjumiem, un var pieemt vai noraidt jsu pieprasjumu. Ja kontaktpersona atsaks, jums jizvlas cita kontaktpersona rkrtas gadjumiem.
Kontaktpersonu pievienosana
Lietotn Garmin Connect varat pievienot ne vairk k 50 kontaktpersonas. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot LiveTrack funkciju. Trs no sm kontaktpersonm var izmantot k kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 150. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Kontaktpersonas. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kontaktpersonu pievienosanas ir jveic datu sinhronizcija, lai piemrotu izmaias Descent iercei (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 144. lappuse).

150

Drosbas un izsekosanas funkcijas

Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana
UZMANBU Negadjumu noteiksana ir papildu funkcija, kas pieejama tikai noteiktm ra aktivittm. Uz negadjuma noteiksanu nedrkst paauties k uz primro veidu, lai saemtu paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
IEVRBAI Lai pulksten vartu iespjot negadjuma noteiksanu, lietotn Garmin Connect ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 150. lappuse). Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt e-pasta vstules vai teksta ziojumus (var tikt piemroti standarta teksta ziojumapmaias tarifi).
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Drosba & sekosana > Negad. noteiksana. 3 Atlasiet GPS aktivitti.
PIEZME. negadjumu noteiksana ir pieejama tikai noteiktm ra aktivittm. Kad jsu Descent pulkstenis ir noteicis negadjumu, un tlrunis ir savienojum, lietotne Garmin Connect var nostt automtisku teksta ziojumu un e-pasta vstuli ar jsu vrdu un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Jsu ierc un pr savienotaj viedtlrun tiek pardts ziojums, ka jsu kontaktpersonas tiks informtas pc 15 sekundm. Ja paldzba nav nepieciesama, varat atcelt automtisko ziojumu par negadjumu.
Paldzbas pieprassana
UZMANBU S ir papildu funkcija, un uz to nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
IEVRBAI Lai pieprastu paldzbu, Garmin Connect lietotn ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 150. lappuse). Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt e-pasta vstules vai teksta ziojumus (var tikt piemroti standarta teksta ziojumapmaias tarifi).
1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Kad jtat trs vibrcijas, atlaidiet pogu, lai aktiviztu paldzbas funkciju.
Ir redzams atpakaskaitsanas ekrns. IETEIKUMS. lai atceltu ziojumu, pirms atpakaskaitsana ir pabeigta, varat atlast Atcelt.

Drosbas un izsekosanas funkcijas

151

GroupTrack sesijas sksana

IEVRBAI Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami.

Lai sktu GroupTrack sesiju, ir jizveido pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 141. lappuse). Ss nordes varat izmantot, lai sktu GroupTrack sesiju ar Descent pulksteni. Ja jsu pievienotajm personm ir citas sadergas ierces, ts varat skatt kart. Citas ierces, iespjams, nevar pardt kart GroupTrack braucjus. 1 Descent pulksten turiet nospiestu MENU un atlasiet Drosba & sekosana > GroupTrack > Rdt kart, lai
pievienots personas vartu skatt kartes ekrn. 2 Lietotn Garmin Connect atlasiet > Drosba & sekosana > LiveTrack > > Iestatjumi > GroupTrack. 3 Atlasiet Visas pievienots personas vai Uzaicint tikai un atlasiet savas pievienots personas. 4 Atlasiet Skt LiveTrack. 5 Pulksten sciet aktivitti brv dab. 6 Ritiniet uz karti, lai skattu savas pievienots personas.
IETEIKUMS. kart varat turt nospiestu MENU un atlasiet Tuvum esosi savien., lai skattu attluma, virziena un tempa vai truma informciju citm pievienotajm personm GroupTrack sesij.

Padomi GroupTrack sesijm

GroupTrack auj jums turpint sekot citm pievienotajm personm jsu grup, izmantojot LiveTrack tiesi ekrn. Visiem grupas dalbniekiem ir jbt pievienotajm personm jsu Garmin Connect kont.

· Sciet aktivitti brv dab, izmantojot GPS.

· Izveidojiet Descent ierces pra savienojumu ar tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju.

· Lietotn Garmin Connect atlasiet personu sarakstu.

> Pievienots personas, lai atjaunintu GroupTrack sesijas pievienoto

· Prliecinieties, vai visas pievienots personas ir izveidojusas pra savienojumu ar savu tlruni, un sciet LiveTrack sesiju lietotn Garmin Connect.

· Prbaudiet, vai visas jsu pievienots personas ir diapazon (40 km vai 25 jdzes).

· GroupTrack sesijas laik ritiniet pa karti, lai skattu savas pievienots personas (Kartes pievienosana aktivittei, 65. lappuse).

GroupTrack iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Drosba & sekosana > GroupTrack. Rdt kart: auj jums skatt pievienots personas kartes ekrn GroupTrack sesijas laik. Aktivittes veidi: auj jums atlast, kuri aktivittes veidi ir redzami kartes ekrn GroupTrack sesij.

152

Drosbas un izsekosanas funkcijas

Veselbas un labsajtas iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Veselba un labsajta. Sirdsdarb. ritms: auj pielgot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumus (Plaukstas
loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi, 122. lappuse). Pulse Ox rezms: auj atlast pulsa oksimetra rezmu (Pulsa oksimetra rezma iestatsana, 124. lappuse). Dienas kopsavilkums: iespjo Body Battery ikdienas kopsavilkumu, kas tiek pardts dazas stundas pirms
miega loga skuma. Dienas kopsavilkums sniedz ieskatu par to, k jsu ikdienas stresa un aktivitsu vsture ir ietekmjusi jsu Body Battery lmeni (Body Battery, 97. lappuse). Stresa brdinjumi: pazio, kad stresa periodi ir izsmlusi jsu Body Battery lmeni. Atptas brdinjumi: pazio jums pc atptas perioda un t ietekmi uz jsu Body Battery lmeni. Kustbas brdinjums: iespjo un atspjo Kustbas brdinjums funkciju (Brdinjuma par kustbu izmantosana, 153. lappuse). Mra brdinjumi: auj jums ieslgt un izslgt mra brdinjumus vai izslgt tos tikai aktivitsu laik. Mra brdinjumi pards attiecb uz jsu dienas sou mri, dienas uzkpto stvu skaita mri un nedas intensittes minsu mri. Move IQ: auj ieslgt vai izslgt Move IQ® notikumus. Kad jsu kustbas atbilds pazstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automtiski noteiks notikumu un rds to jsu laika skal. Move IQ notikumi rda aktivittes veidu un ilgumu, bet nav redzami jsu aktivitsu sarakst vai jaunumu plsm. Lai iegtu detaliztkus un preczkus datus, ierc reistrjiet darbbu ar taimeri.
Automtisks mris
Ierce automtiski izveido dienas sou mri, balstoties uz jsu ieprieksjo aktivitsu lmeiem. Dienas laik prvietojoties, ierce rda jsu virzbu uz dienas mri. Ja izvlaties neizmantot automtiska mra funkciju, varat iestatt personaliztu sou mri sav Garmin Connect kont.
Brdinjuma par kustbu izmantosana
Ilgstosa sdsana var izraist nevlamas vielmaias izmaias. Brdinjuma par kustbu atgdina par to, ka ir jturpina aktivittes. Pc vienas stundas neaktivittes tiek pardti Kustieties! un kustbas josla. Pc 15 mintm neaktivittes tiek pardti papildu segmenti. Ja ir ieslgti skaas signli, ierce ar iepkstas vai vibr (Sistmas iestatjumi, 162. lappuse).
Lai atiestattu brdinjumu par kustbu, dodieties s pastaig (vismaz dazas mintes).
Intensittes mintes
Lai uzlabotu veselbu, tdas organizcijas k Pasaules Veselbas organizcija iesaka vismaz 150 mintes ned veltt vidjas intensittes aktivittei, piemram, pastaigai tr gait, vai 75 mintes ned veltt eneriskas intensittes aktivittei, piemram, skriesanai. Pulkstenis seko jsu aktivittes intensittei un laikam, kuru veltt, lai veiktu vidjas vai eneriskas intensittes aktivittes (lai skaitliski novrttu enerisku intensitti, ir nepieciesami sirdsdarbbas ritma dati). Pulkstenis eneriskas intensittes aktivittes mintm pieskaita vidjas intensittes aktivitsu mintes. Rezultt jsu eneriskas intensittes minsu kopskaits dubultojas.
Intensittes minsu pelnsana
Descent pulkstenis aprina intensittes mintes, saldzinot jsu pulsa datus ar vidjo pulsu miera stvokl. Ja sirdsdarbbas ritms ir izslgts, pulkstenis aprina vidjo intensitti mints, analizjot jsu sous mint. · Lai iegtu vispreczko intensittes minsu aprinu, sciet laiknoteiktu aktivitti. · Lai iegtu vispreczko sirdsdarbbas ritmu miera stvokl, valkjiet pulksteni visu dienu un nakti.

Veselbas un labsajtas iestatjumi

153

Sekosana mieg
Kamr js guat, pulkstenis automtiski nosaka jsu miegu un seko jsu kustbm ierast miega laik. Savas parasts miega stundas varat iestatt lietotn Garmin Connect vai pulkstea iestatjumos (Miega rezma pielgosana, 164. lappuse). Miega statistika ietver kopjo miega stundu skaitu, miega fzes, kustbas mieg un miega rezulttu. Snaudieni tiek pievienoti jsu miega statistikai, un tie var ietekmt ar jsu atgsanos. Detaliztu miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. PIEZME. Js varat izmantot rezmu Netrauct!, lai izslgtu paziojumus un trauksmes signlus, izemot brdinjumus (Vadba, 114. lappuse).
Automatiztas miega izsekosanas lietosana
1 Valkjiet pulksteni miega laik. 2 Augsupieldjiet sava miega izsekosanas datus vietn Garmin Connect (Lietotnes Garmin Connect lietosana,
144. lappuse). Sava miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. Informciju par ieprieksjs nakts miegu varat skatt Descent pulksten (Prskati, 92. lappuse).
Navigcija
Saglabto atrasans vietu skatsana un redisana
IETEIKUMS. varat saglabt atrasans vietu no vadbas izvlnes (Vadba, 114. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Navit > Saglabts atr. vietas. 3 Atlasiet saglabto atrasans vietu. 4 Atlasiet opciju, lai skattu vai reditu atrasans vietas informciju.
Dubulta reza atrasans vietas saglabsana
Varat saglabt savu pasreizjo atrasans vietu, izmantojot dubults koordintas, lai vlk atgrieztos taj pas viet. 1 Pielgojiet pogu vai pogu kombinciju funkcijai Dubults rezis (Karsto taustiu pielgosana, 164. lappuse). 2 Turiet nospiestu pielgoto pogu vai pogu kombinciju, lai saglabtu dubult reza atrasans vietu. 3 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 4 Nospiediet START, lai saglabtu atrasans vietu. 5 Ja vajadzgs, nospiediet DOWN, lai reditu atrasans vietas informciju.

154

Navigcija

Atsauces punkta iestatsana
Varat iestatt atsauces punktu, lai nordtu kursu un attlumu ldz vietai vai peiljumam. 1 Atlasiet opciju:
· Turiet nospiestu LIGHT. IETEIKUMS. aktivittes ierakstsanas laik varat iestatt atsauces punktu.
· Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Atsauces punkts. 3 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 4 Nospiediet START un atlasiet Pievienot punktu. 5 Atlasiet atrasans vietu vai orientieri, ko izmantot k atsauces punktu navigcij.
Tiek pardta kompasa bultia un attlums ldz galamrim. 6 Virsjo pulkstea dau pavrsiet sav virzien.
Kad novirzties no kursa, kompass parda virzienu no kursa un novirzes pakpi. 7 Ja nepieciesams, nospiediet START un atlasiet Izmaias punkts, lai iestattu citu atsauces punktu.
Navisana uz galapunktu
Ierci varat izmantot, lai navitu uz galapunktu vai sekotu kursam. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija. 5 Atlasiet kategoriju. 6 Lai izvltos galapunktu, izpildiet ekrn redzamo uzvedu nordes. 7 Atlasiet Doties uz.
Tiek pardta navigcijas informcija. 8 Nospiediet START, lai sktu navisanu.
Navigsana uz interesjoso objektu
Ja jsu pulksten instalts kartes dati ietver interesjosos objektus, js varat navit uz tiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Interesjosi objekti, un atlasiet kategoriju.
Tiek pardts jsu pasreizjs atrasans vietas tuvum esoso interesjoso objektu saraksts.. 5 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
· Lai mekltu citas atrasans vietas tuvum, atlasiet Meklt tuvum un atlasiet atrasans vietu. · Lai mekltu interesjoso punktu pc nosaukuma, atlasiet Nosauciet meklsanas frzi un ievadiet
nosaukumu. · Lai iestattu netlu esosos interesjosos objektus, atlasiet Man tuvum (Navisana, izmantojot funkciju
Man tuvum, 135. lappuse). 6 Meklsanas rezulttos atlasiet interesjoso objektu. 7 Atlasiet Skt!.
Tiek pardta navigcijas informcija. 8 Nospiediet START, lai sktu navigciju.

Navigcija

155

Navisana uz saglabts aktivittes skuma punktu
Js varat navigt atpaka uz saglabts aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu vai ceu, kdu js mrojt. S funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Aktivittes. 5 Atlasiet aktivitti. 6 Atlasiet Atgriezties skum un atlasiet opciju:
· Lai navitu atpaka uz savas aktivittes skuma punktu pa ceu, kuru veict, atlasiet TracBack. · Ja jums nav atbalsttas kartes vai js izmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu
atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu. · Ja neizmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu atpaka uz aktivittes skuma punktu,
izmantojot detaliztus nordjumus. Detalizts nordes paldz jums virzties uz jsu pdjs saglabts aktivittes skumpunktu, ja jums ir atbalstta karte vai izmantojat tiesu marsrutu. Ja neizmantojat tiesu marsrutsanu, kart tiek pardta lnija no jsu pasreizjs atrasans vietas ldz pdjs saglabts aktivittes skuma punktam. PIEZME. varat palaist taimeri, lai ierce neietu pulkstea rezm. 7 Nospiediet DOWN, lai skattu kompasu (izvles). Bultia norda uz jsu skuma punktu.
Navigsana uz skuma punktu aktivittes laik
Js varat navigt uz pasreizjs aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu vai ceu, kdu js mrojt. S funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. 1 Aktivittes laik nospiediet STOP. 2 Atlasiet Atgriezties skum un atlasiet opciju:
· Lai navitu atpaka uz savas aktivittes skuma punktu pa ceu, kuru veict, atlasiet TracBack. · Ja jums nav atbalsttas kartes vai js izmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu
atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu. · Ja neizmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu atpaka uz aktivittes skuma punktu,
izmantojot detaliztus nordjumus.

Kart pards jsu pasreizj atrasans vieta , mrojamais ces un galamris .

156

Navigcija

Marsruta norzu skatsana
Varat skatt sava marsruta detalizto norzu sarakstu. 1 Marsruta navigcijas laik turiet MENU. 2 Atlasiet Pa posmiem.
Tiek pardts detaliztu norzu saraksts. 3 Nospiediet DOWN, lai skattu papildu nordes.
Navisana, izmantojot funkciju Skats un kustba
Js varat pavrst ierci pret attlu objektu, piemram, denstorni, fikst to saj virzien un pc tam navit uz objektu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Skats un kustba. 5 Pavrsiet pulkstea augsdau pret objektu un nospiediet START.
Tiek pardta navigcijas informcija. 6 Nospiediet START, lai sktu navisanu.
Cilvka aiz borta atrasans vietas iezmsana un navisanas sksana
Js varat saglabt cilvka aiz borta (MOB) atrasans vietu un automtiski skt navit atpaka uz so vietu. IETEIKUMS. js varat aktivizt aiztursanas funkciju taustiiem, lai piektu MOB funkcijai (Karsto taustiu pielgosana, 164. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Pdjais MOB.
Tiek pardta navigcijas informcija.
Navigcijas aptursana
1 Aktivittes laik turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Apturt navigciju.
Kursi
BRDINJUMS S funkcija auj lietotjiem lejupieldt citu lietotju izveidotos marsrutus. Garmin negalvo par treso personu veidotu marsrutu precizitti, uzticambu, pilngumu vai savlaicgumu. Treso personu marsrutus varat izmantot vai paauties uz tiem, pats uzemoties atbildbu.
No savas ierces varat nostt kursu uz savu Garmin Connect kontu. Kad tas ir saglabts ierc, varat navit pa kursu sav ierc. Varat sekot saglabtajam kursam vienkrsi tpc, ka tas ir labs marsruts. Piemram, varat saglabt ritebraucjiem labvlgu ceu, lai dotos pa to uz darbu. Turklt varat izmantot saglabto kursu, minot sasniegt vai prsniegt ieprieks iestattos izpildes mrus. Piemram, ja skotnji kurss tika veikts 30 mints, js varat sacensties ar Virtual Partner, minot veikt kursu trk nek 30 mints.

Navigcija

157

Kursa izveide un sekosana jsu ierc
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Kursi > Izveidot jaunu. 5 Ievadiet kursa nosaukumu un atlasiet . 6 Atlasiet Piev. atras. vietu. 7 Atlasiet opciju. 8 Ja nepieciesams, atkrtojiet 6. un 7. soli. 9 Atlasiet Pabeigts > Izpildt kursu.
Tiek pardta navigcijas informcija. 10 Nospiediet START, lai sktu navisanu.
Apa marsruta kursa veidosana
Ierce var izveidot apa marsruta kursu, pamatojoties uz noteiktu attlumu un navisanas virzienu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Skriesana vai Velosipds. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Apa marsruta kurss. 5 Ievadiet kursa kopjo attlumu. 6 Atlasiet kursa virzienu.
Ierce izveido ldz trim kursiem. Js varat nospiest DOWN, lai skattu kursus. 7 Nospiediet START, lai atlastu kursu. 8 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navigciju, atlasiet Skt!. · Lai skattu kursu kart un veiktu kart panoramsanu vai tlummaiu, atlasiet Karte. · Lai skattu kurs esoso pagriezienu sarakstu, atlasiet Pa posmiem. · Lai skattu kursa augstuma grafisko attlojumu, atlasiet Augst. diagr.. · Lai saglabtu kursu, atlasiet Saglabt. · Lai skattu kurs esoso kpumu sarakstu, atlasiet Skatt kpienus.
Kursa veidosana lietotn Garmin Connect
Lai izveidotu kursu lietotn Garmin Connect, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 144. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Kursi > Izveidot kursu. 3 Atlasiet kursa veidu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Atlasiet Izpildts.
PIEZME. so kursu varat nostt uz savu ierci (Kursa nostsana uz ierci, 159. lappuse).

158

Navigcija

Kursa nostsana uz ierci
Kursu, kuru izveidojt, izmantojot lietotni Garmin Connect, varat nostt uz savu ierci (Kursa veidosana lietotn Garmin Connect, 158. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Kursi. 3 Atlasiet kursu. 4 Atlasiet . 5 Atlasiet sadergu ierci. 6 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kursa informcijas skatsana vai redisana
Pirms navigcijas pa kursu varat skatt vai redit kursa detaas. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navit > Kursi. 5 Atlasiet kursu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navigciju, atlasiet Izpildt kursu. · Lai izveidotu pielgotu tempa pulkstea siksniu, atlasiet PacePro. · Lai izveidotu vai apskattu sava darba analzi par kursu, atlasiet Power Guide. · Lai skattu kursu kart un veiktu kart panoramsanu vai tlummaiu, atlasiet Karte. · Lai sktu kursu pretj secb, atlasiet Izpildt kursu pretj secb. · Lai skattu kursa augstuma grafisko attlojumu, atlasiet Augst. diagr.. · Lai maintu kursa nosaukumu, atlasiet Nosaukums. · Lai reditu kursa ceu, atlasiet Redit. · Lai skattu kurs esoso kpumu sarakstu, atlasiet Skatt kpienus. · Lai dzstu kursu, atlasiet Dzst.
Cea punkta plnosana
Varat izveidot jaunu atrasans vietu, plnojot attlumu un peiljumu no pasreizjs atrasans vietas ldz jaunai atrasans vietai. PIEZME. iespjams, aktivitsu un programmu sarakstam bs jpievieno lietotne Dem. pk.. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Dem. pk.. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai iestattu kursu. 4 Nospiediet START. 5 Nospiediet DOWN, lai atlastu mrvienbu. 6 Nospiediet UP, lai ievadtu attlumu. 7 Nospiediet START, lai saglabtu. Plnotais cea punkts ir saglabts ar noklusjuma nosaukumu.
Navigcijas iestatjumi
Navijot uz galapunktu, varat pielgot kartes funkcijas un izskatu.

Navigcija

159

Navisanas datu ekrnu pielgosana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Navigcija > Datu ekrni. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Karte > Statuss, lai ieslgtu vai izslgtu karti.. · Atlasiet Karte > Datu lauks, lai ieslgtu vai izslgtu datu lauku, kas kart parda marsrutsanas
informciju. · Atlasiet Prieks, lai ieslgtu vai izslgtu informciju par gaidmajiem kursa punktiem.. · Atlasiet Cevedis, lai ieslgtu vai izslgtu ceveza ekrnu, kur ir redzams kompasa peiljums vai kurss,
kuram jseko navigcijas laik. · Atlasiet Augst. diagr., lai ieslgtu vai izslgtu augstuma diagrammu. · Atlasiet ekrnu, kurs ir jpievieno, jnoem vai jpielgo.
Kursa shmas iestatsana
Js varat iestatt kursa rdtju, lai navisanas laik tas ir redzams jsu datu laps. Rdtjs norda jsu mra kursu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Navigcija > Kursu shma.
Navigcijas brdinjumu iestatsana
Js varat iestatt brdinjumus, kuri paldzs jums navit uz galapunktu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Navigcija > Brdinjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu brdinjumu noteiktam attlumam no jsu galapunkta, atlasiet Galgais attlums. · Lai iestattu brdinjumu aplstajam atlikusajam laikam, ldz sasniedzat galapunktu, atlasiet Galgais ETE. · Lai iestattu brdinjumu, kad js novirzties no kursa, atlasiet No kursa. · Lai iespjotu secgu pagriezienu navigcijas nordes, atlasiet Pagriezienu uzvednes. 4 Ja vajadzgs, atlasiet Statuss, lai ieslgtu brdinjumu. 5 Ja vajadzgs, ievadiet attluma vai laika vrtbu un atlasiet .
Jaudas prvaldnieka iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Jaudas prvaldnieks. En. tauptjs: auj pielgot sistmas iestatjumus, lai pagarintu akumulatora darbbas laiku pulkstea rezm
(Enerijas tauptja funkcijas pielgosana, 161. lappuse). Jaudas rezmi: auj pielgot sistmas iestatjumus, aktivitsu iestatjumus un GPS iestatjumus, lai pagarintu
akumulatora darbbu aktivittes laik (Barosanas rezmu pielgosana, 161. lappuse). Akumulatora lmenis procentos: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku procentos. Akumulatora lmea aplses: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku k aplstu ciparu diens vai stunds.

160

Jaudas prvaldnieka iestatjumi

Enerijas tauptja funkcijas pielgosana
Enerijas tauptja funkcija auj tri korit sistmas iestatjumus, lai pagarintu akumulatora darbbas laiku pulkstea rezm. Enerijas tauptja funkciju varat ieslgt vadbas izvln (Vadba, 114. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas prvaldnieks > En. tauptjs. 3 Atlasiet Statuss, lai ieslgtu enerijas tauptja funkciju. 4 Atlasiet Redit un atlasiet opciju:
· Atlasiet Pulkstea ciparnca, lai iespjotu zemas jaudas pulkstea ciparncu, kas atjaunins reizi mint. · Atlasiet Mz., lai atspjotu mzikas klaussanos no pulkstea. · Atlasiet Tlrunis, lai atvienotu pr savienoto tlruni. · Atlasiet Wi-Fi, lai atvienotu no WiFi tkla. · Atlasiet Loctavas ritms, lai izslgtu plaukstas loctavas pulsometru. · Atlasiet Pulsa oksimetrija, lai izslgtu pulsa oksimetra sensoru. · Atlasiet Vienmr ieslgts displejs, lai izslgtu ekrnu, kad tas netiek lietots. · Lai noregultu ekrna spilgtumu, atlasiet Spilgtums. Pulkstenis rda akumulatora darbbas stundas katr iestatjumu mai. 5 Atlasiet Zema akumulatora lmea brdinjums, lai saemtu brdinjumu, kad akumulatora uzldes lmenis ir zems.
Barosanas rezma maia
Varat maint barosanas rezmu, lai aktivittes laik pagarintu akumulatora darbbas laiku. 1 Aktivittes laik turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas rezms. 3 Atlasiet opciju.
Pulkstenis parda akumulatora darbbas laiku, kas pieejams izvltaj barosanas rezm.
Barosanas rezmu pielgosana
Ierc ir ieprieks ieldti vairki barosanas rezmi, kas auj tri pielgot sistmas iestatjumus, aktivittes iestatjumus un GPS iestatjumus, lai darbbas laik pagarintu akumulatora darbbas laiku. Varat pielgot esosos barosanas rezmus un izveidot jaunus pielgotus barosanas rezmus. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas prvaldnieks > Jaudas rezmi. 3 Atlasiet opciju:
· Izvlieties pielgojamo barosanas rezmu. · Atlasiet Piev. jaunu, lai izveidotu pielgotu barosanas rezmu. 4 Ja nepieciesams, ievadiet pielgotu nosaukumu. 5 Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus barosanas rezma iestatjumus. Piemram, varat maint GPS iestatjumu vai atvienot pr savienoto tlruni. Pulkstenis rda akumulatora darbbas stundas katr iestatjumu mai. 6 Ja nepieciesams, atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un lietotu pielgoto barosanas rezmu.

Jaudas prvaldnieka iestatjumi

161

Barosanas rezma atjaunosana
Varat atiestatt ieprieks ieldtu barosanas rezmu uz rpncas noklusjuma iestatjumiem. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas prvaldnieks > Jaudas rezmi. 3 Atlasiet ieprieks ieldtu barosanas rezmu. 4 Atlasiet Atjaunot > J.
Sistmas iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sistma. Valoda: iestata pulksten rdmo valodu. Laiks: kori laika iestatjumus (Laika iestatjumi, 163. lappuse). Displejs: kori ekrna iestatjumus (Ekrna iestatjumu maia, 164. lappuse). Pieskarieties: auj iespjot vai atspjot skrienekrnu visprjas lietosanas, aktivitsu vai miega laik. Satelti: iestata noklusjuma satelta sistmu, ko izmantot aktivittm. Ja nepieciesams, varat pielgot satelta
iestatjumu katrai darbbai (Satelta iestatjumi, 71. lappuse). Skaa un vibr.: iestata pulkstea skaas, piemram, taustiu tous, brdinjumus un vibrcijas. Miega rezms: auj iestatt miega stundas un miega rezma preferences (Miega rezma pielgosana,
164. lappuse). Nakts redzamba: auj iespjot vai atspjot skrienekrnu un iestatt displeja preferences nakts redzambas
rezmam. Netrauct: auj iespjot Netrauct rezmu. Varat redit ekrna preferences, brdinjumus un plaukstas
loctavas zestus. Karstie taustii: auj piesirt sasnes ierces pogm (Karsto taustiu pielgosana, 164. lappuse). Automtiska blosana: auj automtiski blot pogas un skrienekrnu, lai novrstu nejausu pogu nospiesanu
un skrienekrna prvilksanu. Izmantojiet opciju Aktivittes laik, lai blotu pogas un skrienekrnu laiknoteiktas aktivittes laik. Izmantojiet opciju Ne aktivittes laik, lai blotu pogas, kad js neierakstt laiknoteiktu aktivitti. Formts: iestata visprgas formta izvles, piemram, mrvienbas, aktivitsu laik rdto tempu un trumu, nedas skumu un eogrfisko koordintu formta un datuma opcijas (Mrvienbu mainsana, 165. lappuse). Izp. nosacjums: aktivittes laik iespjo veiktspjas nosacjumu funkciju (Izpildes spja, 101. lappuse). Datu ierakstsana: iestata, k pulkstenis ieraksta aktivittes datus. Ierakstsanas opcija Viedais (noklusjuma) auj ierakstt aktivitti ilgk. Ierakstsanas opcija Katru sekundi nodrosina detaliztkus aktivitsu ierakstus, bet var neierakstt pilnb ts aktivittes, kuras ilgst ilgku laikposmu. USB rezms: iestata pulksteni MTP (multivides prstsanas protokola) vai rezma Garmin lietosanai, kad ierce ir savienota ar datoru. Rez. kops. un atj.: auj iespjot automtisku pulkstea datu un iestatjumu dublsanu un dublt datus tagad. Izmantojot Garmin Connect lietotni, varat atjaunot datus no ieprieksjs dubljumkopijas. Atiestatt: auj atiestatt lietotja datus un iestatjumus (Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana, 172. lappuse). Programmatras atj.: auj instalt lejupieldtos programmatras atjauninjumus, iespjot automtiskos atjauninjumus vai manuli prbaudt, vai nav pieejami atjauninjumi (Produkta atjauninjumi, 170. lappuse). Varat atlast Kas jauns, lai skattu pdjo instalto programmatras atjauninjumu jauno funkciju sarakstu. Par: rda ierces, programmatras, licences un reglamentjoso informciju.

162

Sistmas iestatjumi

Laika iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sistma > Laiks. Laika formts: iestata pulksteni, lai rdtu laiku 12 vai 24 stundu, vai militr formt. Datuma formts: iestata datumu rdsanas secbu dienai, mnesim un gadam. Iestatt laiku: iestata laika joslu pulkstenim. Opcija Automtiski iestata laika joslu automtiski, pamatojoties uz
jsu GPS pozciju. Laiks: auj korit laiku, ja opcijas Iestatt laiku iestatjums ir Manuls. Brdinjumi: auj iestatt katras stundas brdinjumus, k ar saullkta un saulrieta brdinjumus, kas tiek
atskaoti noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saullkta vai saulrieta (Laika brdinjumu iestatsana, 163. lappuse). Laika sinhronizcija: auj manuli sinhronizt laiku, kad maint laika joslas, un atjaunint uz vasaras vai ziemas laiku (Laika sinhronizsana, 163. lappuse).
Laika brdinjumu iestatsana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Laiks > Brdinjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saulrieta, atlasiet Ldz saulrietam > Statuss > Ieslgts, atlasiet Laiks un ievadiet laiku.
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saullkta, atlasiet Ldz saullktam > Statuss > Ieslgts, atlasiet Laiks un ievadiet laiku.
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan katru stundu, atlasiet Katru stundu > Ieslgts.
Laika sinhronizsana
Katru reizi, kad iesldzat ierci un iegstat sateltus vai atverat Garmin Connect lietotni sav pr savienotaj tlrun, ierce automtiski nosaka jsu laika joslas un pasreizjo diennakts laiku. Js varat ar manuli sinhronizt laiku, kad maint laika joslas, un atjaunint uz vasaras vai ziemas laiku. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Laiks > Laika sinhronizcija. 3 Pagaidiet, kamr ierce izveido savienojumu ar pr savienoto tlruni vai atrod sateltus (Satelta signlu
iegsana, 173. lappuse). IETEIKUMS. varat nospiest DOWN, lai prslgtu avotu.

Sistmas iestatjumi

163

Ekrna iestatjumu maia
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Displejs. 3 Atlasiet Lieli fonti, lai palielintu teksta izmru ekrn. 4 Atlasiet Nakts redzamba, lai pielgotu ekrnu saderbai ar nakts redzambas brillm (izvles). 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Ienirstot. · Atlasiet Aktivittes laik. · Atlasiet Visprjs lietojums. · Atlasiet Miega laik. 6 Atlasiet opciju: · Atlasiet opciju Vienmr ieslgts displejs, lai pulkstea ciparncas dati btu redzami un samaziniet
spilgtumu un fonu. S opcija ietekm akumulatora un displeja darbbas laiku. · Atlasiet Rezms, lai ieslgtu ekrnu dzium vai vis nirsanas laik. · Lai iestattu ekrna spilgtuma lmeni, atlasiet Spilgtums. · Atlasiet Sarkana prslgsans, lai prslgtu ekrnu uz sarkaniem, zaiem vai oranziem toiem, kas auj
lietot pulksteni vj apgaismojum un paldz saglabt nakts redzambu. · Lai ekrns tiktu aktivizts, kad paceat roku un pagriezat to, lai apskattu plaukstas loctavu, atlasiet
Plaukstas loctavas kustba. · Lai iestattu laiku, pc kda displejs izsldzas, atlasiet Noildze.
Miega rezma pielgosana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Miega rezms. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Grafiks, atlasiet dienu un ievadiet parasts miega stundas. · Atlasiet Pulkstea ciparnca, lai izmantotu miega pulkstea ciparncu. · Atlasiet Displejs, lai konfigurtu ekrna iestatjumus. · Atlasiet Snaudiena modintjs, lai iestattu, ka snaudiena modintji tiek atskaoti k skaas signls,
vibrcija vai abi sie signli. · Atlasiet Pieskarieties, lai ieslgtu un izslgtu skrienekrnu. · Atlasiet Netrauct, lai ieslgtu un izslgtu netraucsanas rezmu. · Atlasiet En. tauptjs, lai ieslgtu vai izslgtu akumulatora tauptja rezmu (Enerijas tauptja funkcijas
pielgosana, 161. lappuse).
Karsto taustiu pielgosana
Js varat pielgot atsevisu taustiu aiztursanas funkciju un taustiu kombincijas. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Karstie taustii. 3 Atlasiet pielgojamo pogu vai pogu kombinciju. 4 Atlasiet funkciju.

164

Sistmas iestatjumi

Mrvienbu mainsana
Varat pielgot attluma, tempa un truma, augstuma un citas mrvienbas. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Formts > Vienbas. 3 Atlasiet mrjuma veidu: 4 Atlasiet mrvienbu.
Ierces informcijas skatsana
Varat apskatt informciju par ierci, piemram, ierces ID, programmatras versiju, reglamentjoso informciju un licences lgumu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Par.
E-etieti reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana
Etiete sai iercei tiek nodrosinta elektroniski. E-etiete var sniegt reglamentjosu informciju, piemram, identifikcijas numurus, ko nodrosina FCC, vai vietjs atbilstbas marjumus, k ar piemrojamo produkta un licencsanas informciju. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Sistmas izvln atlasiet Par.
Informcija par ierci
Par AMOLED tehnoloijas displeju
Pc noklusjuma pulkstea iestatjumi ir uzlaboti, lai palielintu akumulatora darbbas laiku un ierces efektivitti (Padomi akumulatora darbbas laika maksimizsanai, 173. lappuse). Attla inerce vai pikseu "iededzinsana" ir tipiska AMOLED tehnoloijas iercu uzvedba. Lai pagarintu displeja darbbas laiku, jizvairs no statisku attlu rdsanas ilgu laiku augst spilgtuma lmen. Lai mazintu "iededzinsanu", Descent displejs izsldzas pc atlast noildzes laika (Ekrna iestatjumu maia, 164. lappuse). Lai pamodintu pulksteni, varat pagriezt plaukstas loctavu pret ermeni, pieskarties skrienekrnam vai nospiest pogu.

Informcija par ierci

165

Pulkstea uzlde
BRDINJUMS S ierce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju.
IEVRBAI Lai novrstu koroziju, pirms ldsanas vai pievienosanas datoram rpgi notriet un nozvjiet kontaktus un apkrtjo zonu. Skatiet trsanas nordes (Ierces apkope, 169. lappuse). 1 Saspiediet uzldes spailes snus. 2 Savietojiet spaili ar kontaktiem pulkstea aizmugur un atlaidiet spaili.
3 USB kabeli iespraudiet USB uzldes port. Pulksten ir attlots baterijas esosais uzldes lmenis.

166

Informcija par ierci

Specifikcijas

Akumulatora veids

Atkrtoti ldjams, iebvts litija jonu akumulators

dens iedarbba

20 ATM1 Nirt (EN 13319)2

Dekompresijas modelis

Bühlmann ZHL-16C

Darbbas un uzglabsanas tempe ratra diapazons

No -20º ldz 45º C (no -4º ldz 113º F)

Darba temperatras diapazons zem dens

No 0° ldz 40°C (no 32° ldz 104°F)

USB uzldes temperatras diapazons

No 0º ldz 45º C (no 32º ldz 113º F)

Eiropas Savienbas (ES) bezvadu 2,4 GHz ar 0 dBm maks.

frekvences (jauda)

13,56 MHz ar -30 dBm maks.

EU SAR vrtbas

0,11 W/kg ermea loceki, 0,11 W/kg rumpis

Dziuma sensors

Preczs no 0 m ldz 200 m (no 0 pdm ldz 656 pdm) un atbilst stan dartam EN 13319 Izsirtspja (m): 0,1 m ldz 99,9 m dziumam, 1 m pie 100 m Izsirtspja (pds): 1 pda

Prbaudes intervls

Pirms katras lietosanas reizes prbaudiet sastvdaas, vai nav konstat jami bojjumi. Ja vajadzgs, nomainiet sastvdaas.3

1 Ierce spj izturt spiedienu, kas atbilst 200 m dziumam. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com/waterrating. 2 Veidota saska ar normatvu CSN EN 13319. 3 Izemot parastu nodilumu, ierces darbbu novecosana neietekm.

Informcija par ierci

167

Akumulatora informcija
Faktiskais akumulatora darbbas laiks ir atkargs no pulksten iespjotajm funkcijm, piemram, plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma, tlrua paziojumiem, GPS, ieksjiem sensoriem un pievienotajiem sensoriem.

Rezms

Descent Mk3/Mk3i - 43 mm akumulatora Descent Mk3i - 51 mm akumulatora

darbbas laiks

darbbas laiks

Viedpulkstea rezms

Ldz 10 dienm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 4 dienm ar Vienmr ieslgts displejs

Ldz 25 dienm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 10 dienm ar Vienmr ieslgts displejs

Akumulatora taup sanas pulkstea rezms

Ldz 12 dienm ar Plaukstas loctavas kustba Nav piemrojams Vienmr ieslgts displejs

Ldz 31 dienm ar Plaukstas loctavas kustba Nav piemrojams Vienmr ieslgts displejs

Tikai GPS rezms

Ldz 28 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 22 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Ldz 76 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 56 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Visu sateltu sistmu rezms

Ldz 20 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 16 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Ldz 55 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 43 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Visas sateltu sistmas un daudz joslu rezms

Ldz 17 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 14 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Ldz 48 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 38 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Visas sateltu sistmas ar mzikas rezmu

Ldz 6 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 6 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Ldz 17 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Ldz 17 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Maks. akumulatora GPS rezms

Ldz 44 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Nav piemrojams Vienmr ieslgts displejs

Ldz 118 stundm ar Plaukstas loctavas kustba Nav piemrojams Vienmr ieslgts displejs

Ekspedcijas GPS rezms

Ldz 10 dienm ar Plaukstas loctavas kustba Nav piemrojams Vienmr ieslgts displejs

Ldz 24 dienm ar Plaukstas loctavas kustba Nav piemrojams Vienmr ieslgts displejs

Nirsanas rezms

Nav piemrojams Plaukstas loctavas kustba Ldz 30 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Nav piemrojams Plaukstas loctavas kustba Ldz 66 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Nirsanas rezms ar gaisa integrciju PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai Descent Mk3i modeiem.

Nav piemrojams Plaukstas loctavas kustba Ldz 15 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

Nav piemrojams Plaukstas loctavas kustba Ldz 40 stundm ar Vienmr ieslgts displejs

168

Informcija par ierci

Ierces apkope
IEVRBAI Nelietojiet ierces trsanai asu prieksmetu. Izvairieties no tdu misku trsanas ldzeku, sdintju un insektu repelentu lietosanas, kas var bojt plastmasas sastvdaas un apdari. Ja ierce ir bijusi pakauta hlortam vai slsdenim, sauosans vai kosmtikas ldzekiem, spirtam vai citm asm miskm vielm, rpgi noskalojiet to ar tru deni. Ilgstosa sdu vielu iedarbba var bojt korpusu. Nemazgjiet ierci ar augsta spiediena strklu, jo dens vai gaisa strklas var bojt dziuma sensoru vai barometru. Izvairieties no triecieniem un asm darbbm, jo t varat sasint produkta darbmzu. Neglabjiet ierci ilgstosi viets, kur t var bt pakauta rkrtjm temperatrm, jo tas var izraist neatgriezenisku bojjumu. Prtrauciet lietot ierci, ja t ir bojta vai glabta temperatr rpus nordt glabsanas temperatras diapazona.
Pulkstea trsana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri.
IEVRBAI Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radt koroziju elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar ldtju. Korozija var trauct uzldi un datu prstsanu.
IETEIKUMS. lai uzzintu vairk, dodieties uz garmin.com/fitandcare. 1 Noskalojiet ar deni vai izmantojiet mitru plksnas nesaturosu drnu. 2 aujiet pulkstenim pilnb nozt.
QuickFit® saisu maia
1 Pabdiet vir stiprints QuickFit siksnias aizturi un noemiet siksniu no pulkstea.

2 Izldziniet jauno pulkstea siksniu ar ierci. 3 Iespiediet siksniu viet.
PIEZME. prbaudiet, vai pulkstea siksnia ir stingra. Aizturim ir jbt ciesi pr pulkstea tapu. 4 Lai nomaintu citu saiti, atkrtojiet 1.­3. darbbu.

Informcija par ierci

169

pasi gara siksnia nirsanai
Jsu ierce ir aprkota ar pasi garu siksniu, kuru var valkt uz bieza densldja trpa.
Metla pulkstea siksnias pielgosana
Ja jsu pulkstenis ir aprkots ar metla siksniu, lai pielgotu ts garumu, ir jvrsas pie juveliera vai cita specilista.
Datu prvaldba
PIEZME. ierce nav saderga ar Windows 95, 98, Me, Windows NT® un Mac® OS 10.3 un vecku versiju.
Failu dzsana
IEVRBAI Ja nezint kda faila nozmi, neizdzsiet to. Ierces atmi ir svargi sistmas faili, kurus nedrkst izdzst.
1 Atveriet Garmin diskdzinis vai sjums. 2 Ja vajadzgs, atveriet mapi vai sjumu. 3 Atlasiet failu. 4 Nospiediet tastatras taustiu Dzst.
PIEZME. Mac opertjsistmas nodrosina ierobezotu atbalstu MTP failu prstsanas rezmam. Jums ir jatver Garmin disks opertjsistm Windows. Lai noemtu mzikas failus no ierces, jums ir jizmanto lietotne Garmin Express.
Traucjummeklsana
Produkta atjauninjumi
Jsu ierce automtiski prbauda atjauninjumus, kad ir izveidots savienojums ar Bluetooth vai WiFi. Varat manuli prbaudt atjauninjumus, izmantojot sistmas iestatjumus. (Sistmas iestatjumi, 162. lappuse). Dator instaljiet Garmin Express (www.garmin.com/express). Sav tlrun instaljiet Garmin Connect lietotni. T nodrosina vienkrsu piekuvi siem pakalpojumiem Garmin iercm: · Programmatras atjauninjumi · Karsu atjauninjumi · Laukuma atjauninjumi · Datu augsupielde Garmin Connect · Produkta reistrsana
Papildu informcijas iegsana
Vairk informcijas par so produktu varat skatt Garmin tmeka vietn. · Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegtu papildu rokasgrmatas, informciju un programmatras
atjauninjumus. · Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplattju, lai iegtu informciju par izvles
piederumiem un rezerves detam. · Lai iegtu informciju par funkciju precizitti, dodieties uz vietni www.garmin.com/ataccuracy.
S nav medicnas ierce.

170

Traucjummeklsana

Mana ierce ir nepareiz valod
Js varat maint ierces valodu, ja ierc nejausi esat atlasjis nepareizo valodu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Ritiniet uz leju ldz pdjam elementam sarakst un nospiediet START. 3 Nospiediet START. 4 Atlasiet savu valodu.

Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni?
Descent pulkstenis ir sadergs ar tlruiem, kuros ir izmantota Bluetooth tehnoloija. Informciju par Bluetooth saderbu skatiet vietn garmin.com/ble.

Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni

Ja tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni, varat izmint tlk nordtos ieteikumus.

· Izsldziet tlruni un pulksteni un vlreiz iesldziet.

· Iespjojiet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun.

· Atjauniniet lietotni Garmin Dive uz jaunko versiju.

· Noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Dive un Bluetooth iestatjumiem sav tlrun, lai mintu atkrtot pra veidosanas procesu.

· Ja iegdjties jaunu tlruni, noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Dive taj tlrun, kuru paredzat prstt lietot.

· Novietojiet tlruni 10 m (33 pdu) attlum no pulkstea.

· Tlrun atveriet lietotni Garmin Dive un atlasiet savienojuma veidosanas rezmu.

> Garmin ierces > Pievienot ierci, lai atvrtu pra

· Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU un atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Izv. pra sav. ar tlr..

Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?
Pulkstenis ir sadergs ar daziem Bluetooth sensoriem. Pirmo reizi savienojot sensoru ar Garmin pulksteni, pulkstenim un sensoram ir jizveido pra savienojums. Pc savienojuma pr izveides pulkstenis automtiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sksiet aktivitti un sensors ir ieslgts un atrodas signla uztversanas diapazon. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Piev. jaunu. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Meklt visus sensorus. · Atlasiet sensora veidu. Izvles datu laukus js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 65. lappuse).

Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni
Ja Bluetooth austias ieprieks bija savienotas ar tlruni, iespjams, pirms savienojuma veidosanas ar pulksteni ts veido savienojumu ar tlruni. Varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun.
Vairk informcijas skatiet tlrua pasnieka rokasgrmat. · Kad veidojat savu austiu savienojumu ar pulksteni, esiet 10 m (33 pdu) attlum no tlrua. · Izveidojiet austiu pra savienojumu ar pulksteni (Bluetooth austiu pievienosana, 140. lappuse).

Traucjummeklsana

171

Mzika prtrauc skant vai austias zaud savienojumu
Kad lietojat Descent pulksteni, kurs ir pievienots Bluetooth austim, signls ir visspcgkais, ja starp pulksteni un austiu antenu ir tiesa skata lnija. · Ja signls plst caur jsu ermeni, signls, iespjams, var zust, vai austias var atvienoties. · Ja Descent pulksteni nsjat uz kreiss rokas, prliecinieties, ka austiu Bluetooth antena ir pie kreiss auss. · T k austias pc modea atsiras, varat mint valkt pulksteni uz otras plaukstas loctavas. · Ja izmantojat metla vai das pulksteu siksnas, varat prslgties uz silikona pulksteu siksnm, lai
uzlabotu signla stiprumu.
Pulkstea restartsana
1 Turiet nospiestu LIGHT, ldz pulkstenis izsldzas. 2 Turiet nospiestu LIGHT, lai ieslgtu pulksteni.
Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana
Lai atiestattu visus noklusjuma iestatjumus, pulkstenis ir jsinhroniz ar lietotni Garmin Connect, lai augsupieldtu aktivittes datus. Varat atiestatt visus pulkstea iestatjumus rpncas noklusjuma vrtbs. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Atiestatt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai visus pulkstea iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un saglabtu lietotja ievadto informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Atiestatt noklusjuma iest..
· Lai dzstu visas aktivittes no vstures, atlasiet Dzst visas aktivittes. · Lai atiestattu visas attluma un laika kopsummas, atlasiet Atiestatt kopsummas. · Lai dzstu visus lejupieldtos golfa laukumu failus un atjaunotu pdjo splto golfa laukumu sarakstu,
atlasiet Atiestatt golfa laukumus. · Lai visus pulkstea iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un dzstu visu lietotja ievadto
informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Dzst datus un atiestatt iest.. PIEZME. ja jums ir iestatts Garmin Pay maks, s opcija dzs maku no pulkstea. Ja jums pulksten ir saglabta mzika, s opcija dzs jsu saglabto mziku.
Nirsana
Audu slodzes atiestatsana
Varat atiestatt ierc saglabto pasreizjo audu slodzi. Audu slodzi vajadztu atiestatt tikai tad, ja turpmk neplnojat atkrtoti izmantot ierci Tas var bt nodergi nirsanas veikaliem, kas piedv ierces nomai.. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Atiestatt > Atiestatt audus.
Virsmas spiediena atiestatsana
Ierce automtiski nosaka virsmas spiedienu, izmantojot barometrisko altimetru. Lielas spiediena izmaias, piemram, lidojuma laik, var likt pulkstenim automtiski uzskt nirsanas darbbu. Ja pulkstenis nepareizi uzsk nirsanas darbbu, virsmas spiedienu var atiestatt, piesldzot pulksteni datoram. Ja jums nav pieejams dators, virsmas spiedienu varat iestatt manuli. 1 Turiet nospiestu LIGHT, ldz pulkstenis izsldzas. 2 Turiet nospiestu LIGHT, lai ieslgtu pulksteni. 3 Kad pards produkta logotips, turiet nospiestu MENU, ldz tiek piedvts atiestatt virsmas spiedienu.

172

Traucjummeklsana

Padomi akumulatora darbbas laika maksimizsanai
Lai pagarintu akumulatora kalposanas laiku, varat izmint sos padomus. · Aktivittes laik mainiet barosanas rezmu (Barosanas rezma maia, 161. lappuse). · Vadbas izvln iesldziet akumulatora taupsanas funkciju (Vadba, 114. lappuse). · Samaziniet ekrna noildzi (Ekrna iestatjumu maia, 164. lappuse). · Prtrauciet izmantot displeja noildzes opciju Vienmr ieslgts displejs un atlasiet sku displeja noildzi
(Ekrna iestatjumu maia, 164. lappuse). · Samaziniet ekrna spilgtumu (Ekrna iestatjumu maia, 164. lappuse). · Izmantojiet UltraTrac satelta rezmu savai aktivittei (Satelta iestatjumi, 71. lappuse). · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju, ja neizmantojat pievienots funkcijas (Vadba, 114. lappuse). · Prtraucot aktivitti ilgku laika periodu, izmantojiet opciju Atskt vlk (Aktivittes beigsana, 37. lappuse). · Izmantojiet pulkstea ciparncu, kas netiek atjauninta katru sekundi.
Piemram, izmantojiet pulkstea ciparncu bez otrs rokas (Pulkstea ciparncas pielgosana, 91. lappuse). · Ierobezojiet pulksten pardmos tlrua paziojumus (Paziojumu prvaldba, 142. lappuse). · Prtrauciet sirdsdarbbas ritma datu prraidi uz pr savienotajm iercm (Sirdsdarbbas ritma datu
prraidsana, 122. lappuse). · Izsldziet plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma uzraudzbu (Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma
monitora iestatjumi, 122. lappuse). PIEZME. plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu rezmu paredzts izmantot, lai aprintu stipras intensittes laiku (mints) un sadedzints kalorijas. · Izsldziet automtiskus pulsa oksimetra rdjumus (Pulsa oksimetra rezma iestatsana, 124. lappuse).
Satelta signlu iegsana
Iercei var bt nepieciesamas skaidras debesis, lai saemtu satelta signlus. Laiks un datums tiek iestatti automtiski, pamatojoties uz GPS pozcijas. IETEIKUMS. papildu informciju par GPS skatiet vietn garmin.com/aboutGPS. 1 Dodieties r atklt vid.
Ierces prieksdaai ir jbt vrstai pret debesm. 2 Pagaidiet, ldz ierce atrod sateltus.
Lai noteiktu satelta signlus, var bt nepieciesamas 30­60 sekundes.
GPS satelta uztversanas uzlabosana
· Biezi sinhronizjiet pulksteni ar savu Garmin kontu:  Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot ierces USB kabeli un lietotni Garmin Express.  Sinhronizjiet pulksteni ar lietotni Garmin Dive, izmantojot Bluetooth iespjotu tlruni.  Pievienojiet ierci Garmin kontam, izmantojot WiFi bezvadu tklu. Kamr pulkstenis ir savienojum ar Garmin kontu, tas lejupield vairku dienu satelta datus, aujot tri atrast satelta signlus.
· Iznesiet pulksteni r atklt viet -- prom no augstceltnm un kokiem. · Palieciet miera stvokl dazas mintes.
Aktivittes temperatras rdjums nav preczs
Jsu ermea temperatra ietekm ieksj temperatras sensora temperatras rdjumu. Lai iegtu vispreczko temperatras rdjumu, noemiet pulksteni no plaukstas loctavas un uzgaidiet 20 ldz 30 mintes. Js varat ar izmantot izvles tempe rjo temperatras sensoru, lai skattu preczus apkrtnes temperatras rdjumus, valkjot pulksteni.

Traucjummeklsana

173

Aktivitsu izsekosana
Papildinformciju par aktivitsu izsekosanas datu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.
Mans sou skaits nesiet preczs
Ja jsu sou skaits nesiet preczs, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Uzlieciet pulksteni uz nedominjoss plaukstas loctavas. · Stumjot ratius vai zles pvju, ievietojiet pulksteni kabat. · Ja aktvi veicat kdas darbbas tikai ar rokm, ievietojiet pulksteni kabat.
PIEZME. pulkstenis k sous var interprett dazas atkrtotas kustbas, piemram, trauku mazgsanu, veas locsanu vai aplausus.
Sou skaits man pulksten un man Garmin Connect kont neatbilst
Sou skaits jsu Garmin Connect kont tiek atjaunints, kad sinhronizjat savu pulksteni. 1 Atlasiet opciju:
· Sinhronizjiet savu sou skaitu ar Garmin Express lietotni (Garmin Connect lietosana dator, 145. lappuse). · Sinhronizjiet savu sou skaitu ar Garmin Connect lietotni (Lietotnes Garmin Connect lietosana,
144. lappuse). 2 Pagaidiet, ldz jsu dati tiek sinhronizti.
Sinhronizcija var ilgt vairkas mintes. PIEZME. lietotnes Garmin Connect vai lietotnes Garmin Express atsvaidzinsana nesinhroniz datus vai neatjaunina sou skaitu.
Uzkpto stvu skaits siet nepreczs
Pulkstenis izmanto ieksju barometru, lai mrtu augstuma izmaias, kad js kpjat pa stviem. Uzkptais stvs ir 3 m (10 pdas). · Kpjot pa kpnm, centieties neturties pie margm vai izlaist pakpienus. · Vjain vid nosedziet pulksteni ar piedurkni vai jaku, jo spcgas vja brzmas var izraist nepareizus
rdjumus.

174

Traucjummeklsana

Pielikums

Datu lauki
PIEZME. ne visi datu lauki visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. Daziem datu laukiem, lai rdtu datus, ir nepieciesami ANT+ vai Bluetooth piederumi. Dazi datu lauki pulksten pards vairks kategorijs. IETEIKUMS. varat ar pielgot datu laukus no pulkstea iestatjumiem Garmin Connect lietotn. Kadences lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidj kadence

Ritebrauksana. Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Vidj kadence

Skriesana. Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Ped. gr. tr.

Ritebrauksana. Kloa sviras apgriezienu skaits. Lai sie dati btu redzami, iercei ir jbt savienojum ar kadences ierci.

Kadence

Skriesana. Soi mint (lab un kreis kja).

Apa kadence

Ritebrauksana. Vidj kadence pasreizj distanc.

Apa kadence

Skriesana. Vidj kadence pasreizj distanc.

Pdj apa kadence Ritebrauksana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc.

Pdj apa kadence Skriesana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc.

Kartes Nosaukums Barometra diagramma Augstuma diagramma Pulsa diagramma Tempa diagramma Jaudas diagramma truma diagramma

Apraksts Diagramma, kur pardts barometriskais spiediens laika gait. Diagramma, kur pardts paclums laika gait. Diagramma, kas parda jsu sirdsdarbbas trumu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu tempu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu jaudu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu trumu visas aktivittes laik.

Kompasa lauki Nosaukums Kompasa kurss GPS kurss Kurss

Apraksts Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz kompasu. Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz GPS. Virziens, kur js prvietojaties.

Pielikums

175

Attluma lauki Nosaukums Attlums Intervla attlums Distances garums Pdjs distances att.

Apraksts Attlums, kuru veict pasreizj celi vai aktivitt. Attlums, kuru veict pasreizj intervl. Attlums, kuru veict pasreizj distanc. Attlums, kuru veict pdj veiktaj distanc.

Nirsanas lauki

Nosaukums

Apraksts

Uznirsanas trums

Pasreizjais pacelsans laiks ldz virsmai.

Vid. temperatra

Vidj temperatra aktivittes laik.

CNS

Jsu pasreizjais centrls nervu sistmas skbeka toksicittes procents.

Pasreizjais gzes PO2

Skbeka dajais spiediens (PO2) atsaidtja gz slgts des atkrtotas elpas (CCR) nirsanas laik.

Nirsanas numurs

Veikto nirsanas reizu skaits.

Pd. nirs. pacels. laiks

Laiks, ko pavadjt, paceoties ldz virsmai pdjs nirsanas laik.

Pdjs nirs. vid. pac. tr. Vidjais pacelsans laiks pdjs nirsanas laik.

Pdjs nirs. vid. nol. trums Vidjais nolaisans trums pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. vid. sirdsd. ritms Vidjais sirdsdarbbas ritms pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. vid. temperatra Vidj temperatra pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. sk. sirds ritms

Sirdsdarbbas ritms pdjs nirsanas reizes skum.

Pdjs nirsanas dziums Pdjs nirsanas laik sasniegtais maksimlais dziums.

Pdjs nirs. nolaisans laiks

Laiks, ko pavadjt, nolaizoties ldz maksimlajam dziumam pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. beigu sirds r.

Sirdsdarbbas ritms pdjs nirsanas reizes beigs.

Pdjs nirs. gaidsanas laiks Laiks, ko pavadjt ne paceoties, ne nolaizoties pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. maks. pac. tr.

Maksimlais pacelsans trums pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. maks nol. tr.

Maksimlais nolaisans trums pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. maks. sirds r.

Maksimlais sirdsdarbbas ritms pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. maks. temp.

Maksiml temperatra pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. min. sirds ritms Minimlais sirdsdarbbas ritms pdjs nirsanas laik.

Pd. nirs. min. temp.

Miniml temperatra pdjs nirsanas laik.

Pdjs nirsanas laiks

Laiks, ko pavadjt zem virsmas pdjs nirsanas laik.

Maksimlais dziums

Maksimlais dziums, kas sasniegts nirsanas laik.

Maks. temperatra

Maksiml temperatra aktivittes laik.

176

Pielikums

Nosaukums Min. temperatra N2/He daudzums OTU Virsmas attlums Virsmas gradienta koef. Virsmas laiks Laiks ldz virsmai Kopjais nirsanas laiks

Apraksts Miniml temperatra aktivittes laik. Jsu pasreizjais slpeka un hlija audu slodzes lmenis. Jsu pasreizjs skbeka toksicittes vienbas. Virsmas attlums starp nirsanas ieejas un izejas punktiem nirsanas laik. Paredzamais gradienta koeficients, ja nirjs uzreiz paceltos virs dens. Laiks, kas no ienirsanas brza pagjis, paceoties ldz virsmai. Laiks, kas nepieciesams, lai drosi paceltos ldz virsmai. Kopjais laiks, kas pavadts zem virsmas nirsanas laik.

Attluma lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais kpums

Vidjais vertikl kpuma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Vidjais kritums

Vidjais vertikl krituma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Augstums

Jsu pasreizjs atrasans vietas augstums virs jras lmea.

Sldsanas koeficients

T horizontl attluma proporcija, kas veikts ldz izmaim vertikl attlum.

GPS augstums

Jsu pasreizjs atrasans vietas augstums, izmantojot GPS.

Lmenis

Pacluma (augstuma) virs trases (distances) aprins. Piemram, ja uz katriem 3 m (10 pdm) kpuma js veicat 60 m (200 pdu), slpums ir 5%.

Distances kpums

Vertikl kpuma attlums pasreizj distanc.

Distances kritums

Vertikl krituma attlums pasreizj distanc.

Pdjs distances kpums Vertikl kpuma attlums pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances kritums Vertikl krituma attlums pdj veiktaj distanc.

Maksimlais kpums

Maksimlais kpuma trums pds mint vai metros mint kops pdjs aties tatsanas.

Maksimlais kritums

Maksimlais krituma trums metros mint vai pds mint kops pdjs aties tatsanas.

Maksimlais augstums Lielkais augstums, kas sasniegts kops pdjs atiestatsanas.

Minimlais augstums

Mazkais augstums, kas sasniegts kops pdjs atiestatsanas.

Kopjais kpums

Kopjais augstuma kpuma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Kopjais kritums

Kopjais augstuma krituma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Pielikums

177

Grdas lauki Nosaukums Uzkpto stvu skaits Nokpto stvu skaits Stvi mint

Apraksts Kopjais dien uzkpto stvu skaits. Kopjais dien nokpto stvu skaits. Mint uzkpto stvu skaits.

Prnesumi

Nosaukums

Apraksts

Di2 akumulators

Di2 sensora akumulatora atlikusais uzldes lmenis.

eBike akumulators

ebike akumulatora atlikusais uzldes lmenis.

eBike diapazons

Aprintais atlikusais attlums, kd ebike var sniegt paldzbu.

Priekspuse

Prieksjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

Piederuma akumulators Prnesumu pozcijas sensora akumulatora uzldes lmenis.

Piederumu komplekts Pasreizj prnesumu kombincija no prnesumu pozcijas sensora.

Piederumi

Prieksjais un aizmugurjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

Prnesuma koeficients

Prieksj un aizmugurj velosipda prnesuma zobu skaits, ko noteicis prnesumu pozcijas sensors.

Aizmugure

Aizmugurjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

178

Pielikums

Grafisks

Nosaukums

Apraksts

Logrku prskatmba

Skriesana. Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo sou skaita cikl diapazonu.

KOMPASA MRAPARTS

Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz kompasu.

GCT balansa mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo saskares ar zemi kreiss/labs puses balansu skrienot.

Saskares ar zemi laika mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo laiku, cik ilgi skrienot katr spertaj sol kja ir pie zemes, mrtu milisekunds.

Sirdsdarbbas ritma mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritma zonu.

Sirdsdarbbas ritma zonu koefi cients

Krsu mrtjs, kas parda katr pulsa zon pavadt laika attiecbu.

PacePro mrtjs

Skriesana. Jsu pasreizjais daltais temps un mra daltais temps.

SPKA MRAPARTS

Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo spka zonu.

Izturbas mraparts (att.)

Mrtjs, kas parda jsu pasreizjo atlikuso izturbas attlumu.

Izturbas mraparts (laiks)

Mrtjs, kas parda jsu pasreizjo atlikuso izturbas laiku.

Kopj kpuma/krituma mrap.

Kopjais augstuma kpuma un krituma attlums aktivittes laik vai kops pdjs atiestatsanas.

Trenia ef. mraparts

Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu aerobo un anaerobo spju lmeni.

Vertik. svrstbu mrap.

Vizualizcijas krsas atspoguo elastgumu skrjiena laik.

Vert. koeficienta mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo vertiklo svrstbu attiecbu pret soa garumu.

Pielikums

179

Sirdsdarbbas ritma lauki

Nosaukums

Apraksts

% sirdsdarbbas ritma rezerve

Procenti no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl).

Aerob trenia efektivitte Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu aerobo spju lmeni.

Anaerob trenia efektivitte Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu anaerobo spju lmeni.

Vid. % sirds ritma rezerve

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj aktivitt.

Vidj sirdsdarb. frekv.

Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj aktivitt.

Vid. sirdsdarb. ritms %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj aktivi tt.

Sirdsdarb. ritms

Sirdsdarbbas ritms sirdspukstos mint (sirdsp./min.). Jsu iercei ir jbt plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma noteiksanai vai ir jbt savienotai ar sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru.

Sirdsdarbbas ritms %maks. Procenti no maksiml sirdsdarbbas ritma.

Sirdsdarbbas ritma zona

Pasreizjais jsu sirdsdarbbas ritma diapazons (no 1 ldz 5). Noklusjuma zonas balsts uz jsu lietotja profilu un maksimlo sirdsdarbbas ritmu (220 mnus jsu vecums).

Intervla vidjais %SR

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj peldjuma intervl.

Intervla vidjais %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj peldjuma intervl.

Int. vid. sirdsd. ritms

Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj peldjuma intervl.

Intervla maksimlais %SR

Maksiml procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksim lais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj peldjuma intervl.

Intervla maks. %maks.

Maksiml procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj peldjuma intervl.

Int. maks. sirdsd. ritms

Maksimlais sirdsdarbbas ritms pasreizj peldjuma intervl.

Dist. % sirdsdarb. ritma rezerve

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj distanc.

Dist. sirdsd. ritms

Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj distanc.

Dist. sirds ritms %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj distanc.

Pd. dist. %SRR

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pdj veiktaj distanc.

Pd. distances sirdsd. ritms Vidjais sirdsdarbbas ritms pdj veiktaj distanc.

Pd. dist. sirds ritms %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pdj veiktaj distanc.

180

Pielikums

Nosaukums Laiks josl

Apraksts Laiks, kas pagjis katr sirdsdarbbas zon.

Garuma lauki Nosaukums Intervla garums Garums

Apraksts Pasreizj intervl pabeigto baseina garumu skaits. Pasreizj aktivitt pabeigto baseina garumu skaits.

Muskuu skbeka lauki Nosaukums Muskuu O2 lmenis % Kop hemoglobns

Apraksts Aplstais muskuu skbeka lmenis asins procentos pasreizj aktivitt. Aplst kopj hemoglobna koncentrcija muskul.

Navigcijas lauki

Nosaukums

Apraksts

Peiljums

Virziens no jsu pasreizjs atrasans vietas uz galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Kurss

Virziens no jsu skuma atrasans vietas uz galapunktu. Kursu var skatt k plnotu vai k iestattu marsrutu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Galapunkta atrasans vieta

Jsu galapunkta pozcija.

Galapunkta cea punkts

Pdjais punkts marsrut uz galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navi sana.

Atlikusais attlums

Atlikusais attlums ldz galapunktam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navi sana.

Ldz nkamajam

Atlikusais attlums ldz nkamajam cea punktam marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Aplstais kopjais attlums

Aplstais attlums no skuma ldz galapunktam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

ETA

Aplstais dienas laiks, kad js sasniegsit galapunktu (pielgots vietjam galapunkta laikam). Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

PIL nkamaj

Aplstais dienas laiks, kad js sasniegsit nkamo cea punktu marsrut (pielgots vietjam galapunkta laikam). Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

ETE

Aplstais atlikusais laiks, ldz sasniegsit galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Plansanas spja ldz Plansanas spja, kda nepieciesama, lai nolaistos no pasreizjs pozcijas ldz

galapunktam

galapunkta augstumam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Platums/garums

Pasreizj pozcija pc eogrfisk platuma un garuma neatkargi no atlast pozcijas formta iestatjuma.

Atrasans vieta

Pasreizj pozcija, izmantojot atlasto pozcijas formta iestatjumu.

Pielikums

181

Nosaukums

Apraksts

Nkamais atzarojums Attlums ldz nkamajam atzarojumam ce.

Nkamais cea punkts Nkamais punkts marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

No kursa

Attlums pa labi vai pa kreisi, kd js novirzjties no skotnj kustbas cea. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Laiks ldz nkamajam

Aplstais atlikusais laiks, ldz js sasniedzat nkamo cea punktu marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

trums izvlts pareizs

trums, kd js pabeidzat marsrutu galapunkt. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Vert.att. ldz mrim

Augstuma attlums starp jsu pasreizjo pozciju un galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Vertik. tr. ldz mrim

Kpuma vai krituma trums ldz ieprieks noteiktajam augstumam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Citi lauki Nosaukums Aktvas kalorijas Apkrtjais spiediens Barometriskais spiediens Akumulatora darbbas stundas Akumulatora lmenis procentos Kurss attiecb pret grunti (COG)
Attlums ldz starta lnijai
Plsma
GPS
Grants ces
Distances plsma Distances sksembu ces Distances Celsana
Slodze

Apraksts Aktivittes laik sadedzints kalorijas. Nekalibrts vides spiediens. Pasreizjais nekalibrtais vides spiediens.
Stundu skaits, kas palicis ldz akumulatora jaudas izsksanai.
Atlikusais akumulatora uzldes lmenis procentos.
Faktiskais brauksanas virziens neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim. Atlikusais attlums ldz sacensbu starta lnijai. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana. Mrjums, cik konsekventi js saglabjat trumu un pldenumu pagriezienos pasreizj aktivitt. GPS satelta signla stiprums. Pasreizjs aktivittes grtbu mrjums, pamatojoties uz augstumu, slpumu un straujm virziena izmaim. Visprjais plsmas novrtjums pasreizj distanc. Visprjais grtbu novrtjums pasreizj distanc. Pasreizj aktivitt pabeigto apu skaits. Pacelsans laiks bursanas laik. Trenia slodze pasreizj aktivitt. Trenia slodze ir trenia laik uzkrtais paaugstinta skbeka patris pc trenia (EPOC), kas norda, ar kdu piepli js veict fizisko vingrojumu sriju.

182

Pielikums

Nosaukums Izpildes spja
Atk.
Elposanas intensitte Skrjieni Soi Stress Saullkts Saulriets Halzsanas palgierce
Dienas laiks
Dienas laiks (sekunds) Kop kalorijas

Apraksts Izpildes spjas rdtjs ir jsu spju novrtjums rellaik. Atkrtojumu skaits fizisko vingrojumu sriju kop izturbas trenia aktivittes laik. Jsu elposanas trums elpas vilcienos mint (elpas vilc./min.). Aktivittes skrjienu skaits. Pasreizj aktivitt veiktais sou skaits. Jsu pasreizjais stresa lmenis. Saullkta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Saulrieta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Mrierce, kas paldz noteikt, vai jsu laiva tiek pacelta vai novirzta. Dienas laiks, pamatojoties uz jsu pasreizjo atrasans vietu un laika iestatju miem (formts, laika zona, vasaras vai ziemas laiks). Diennakts laiks, ieskaitot sekundes. Kopjais dien sadedzinto kaloriju daudzums.

Tempa lauki Nosaukums 500 m temps Vidjais 500 m temps Vidjais temps Pakpes koritais temps Intervla temps 500 m distances temps Distances temps Pd. distances 500 m temps Pdjs distances temps Pdjs distances temps Temps

Apraksts Pasreizjais airsanas temps uz 500 metriem. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pasreizj aktivitt. Vidjais temps pasreizj aktivitt. Vidjais temps tiek korits atkarb no reljefa stvuma. Vidjais temps pasreizj intervl. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pasreizj distanc. Vidjais temps pasreizj distanc. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pdj distanc. Vidjais temps pdj veiktaj distanc. Vidjais temps pdj veikt baseina garum. Pasreizjais temps.

Pielikums

183

PacePro lauki Nosaukums Nkamais daltais attlums Nk. daltais mra temps Dalts attlums Atlikusais daltais attlums Dalts temps Dalts mra temps

Apraksts Skriesana. Kopjais attlums nkamaj intervl. Skriesana. Mra temps nkamaj intervl. Skriesana. Kopjais attlums pasreizj intervl. Skriesana. Atlikusais attlums pasreizj intervl. Skriesana. Temps pasreizj intervl. Skriesana. Mra temps pasreizj intervl.

Jaudas lauki

Nosaukums

Apraksts

% Funkcionls slieksv. jauda Pasreizj spka atdeve procentos no funkcionls slieksvrtbas jaudas.

3 s balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 3 sekunzu kustbas laik.

3 s jauda

Vidj spka atdeve 3 sekunzu kustbas laik.

10 s balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 10 sekunzu kustbas laik.

10 s jauda

Vidj spka atdeve 10 sekunzu kustbas laik.

30 s balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 30 sekunzu kustbas laik.

30 s jauda

Vidj spka atdeve 30 sekunzu kustbas laik.

Vidjais atlikums

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss pasreizj aktivitt.

Vidj kreis jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis kreisajai kjai pasreizj aktivitt.

Vidj jauda

Vidj spka atdeve pasreizj aktivitt.

Vidj lab jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis labajai kjai pasreizj aktivitt.

Vid. kreis maks. jaudas fze Vidjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai pasreizj aktivitt.

Vidj platformas centra nobde Vidj platformas centra nobde pasreizj aktivitt.

Vid. lb. maks. jaudas fze

Vidjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai pasreizj aktivitt.

Balanss

Pasreizjais kreiss/labs puses spka balanss.

Intensity Factor

Intensity FactorTM pasreizj aktivitt.

Distances balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss pasreizj distanc.

Dist. kreis maks. jaudas fze Vidjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai pasreizj distanc.

Distances kreis jaudas fze Vidjs jaudas fzes leis kreisajai kjai pasreizj distanc.

Distances normalizta jauda Vidj Normalized PowerTM pasreizj distanc.

Dist. platf. centra nobde

Vidj platformas centra nobde pasreizj distanc.

Distances jauda

Vidj spka atdeve pasreizj distanc.

Dist. lb. maks. jaudas fze

Vidjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai pasreizj distanc.

184

Pielikums

Nosaukums Distances lab jaudas fze Pd. dist. maks. jauda Pd. Normalized Power Pdjs distances jauda
Kreis maks. jaudas fze
Kreis jaudas fze Maksiml distances jauda Maksiml jauda Normalizta jauda Peda vienmrgums
Platformas centra nobde
Jauda Jauda uz svara vienbu Spka zona
Lab maks. jaudas fze
Lab jaudas fze Laiks josl Laiks szot Laiks distanc szot Laiks stvot Laiks distanc stvot Training Stress Score Griezes momenta efektivitte Trenis

Apraksts Vidjs jaudas fzes leis labajai kjai pasreizj distanc. Maksiml spka atdeve pdj pabeigt distanc. Vidj Normalized Power pdj veiktaj distanc. Vidj spka atdeve pdj pabeigt distanc. Pasreizjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai. Jaudas fzes maksimums ir leis, kd braucjs rada maksimlo maksimlo dzenos spka dau. Pasreizjs jaudas fzes leis kreisajai kjai. Jaudas fze ir peda gjiena reions, kur tiek radta pozitv jauda Augstk spka atdeve pasreizj distanc. Augstk spka atdeve pasreizj aktivitt. Normalized Power pasreizj aktivitt. Mrjums, cik vienmrgi braucjs piemro spku pediem katr pedu gjien. Platformas centra nobde Platformas centra nobde ir vieta uz peda, kur tiek piemrots spks. Pasreizj spka atdeve vatos. Jsu iercei ir jbt savienotai ar sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru. Pasreizjais spks, kas mrts vatos uz kilogramu. Pasreizjais spka atdeves diapazons, pamatojoties uz jsu FTP vai pielgo tiem iestatjumiem. Pasreizjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai. Jaudas fzes maksimums ir leis, kd braucjs rada maksimlo maksimlo dzenos spka dau. Pasreizjs jaudas fzes leis labajai kjai. Jaudas fze ir peda gjiena reions, kur tiek radta pozitv jauda Laiks, kas pagjis katr jaudas zon. Laiks, kas pavadts szot, minot pedus pasreizj aktivitt. Laiks, kas pavadts szot, minot pedus pasreizj distanc. Laiks, kas pavadts stvot, minot pedus pasreizj aktivitt. Laiks, kas pavadts stvot, minot pedus pasreizj distanc. Training Stress ScoreTM pasreizj aktivitt. Mrjums, cik efektvi braucjs griez pedus. Kopjais rezultts (spka atdeve) kilodzoulos.

Pielikums

185

Atptas lauki Nosaukums Atkrtot Restartt taimeri

Apraksts Taimeris pdjam intervlam plus pasreizjai atptai (peldsana basein). Taimeris pasreizjai atptai (peldsana basein).

Skriesanas dinamika

Nosaukums

Apraksts

Vidjais GCT balanss

Vidj saskares ar zemi laika balanss pasreizj posm.

Vidjais saskares ar zemi laiks Vidjais saskares ar zemi laiks pasreizj aktivitt.

Vidjais soa garums

Vidjais soa garums pasreizj nodarbb.

Vid. vertikls svrstbas

Vidjais vertiklo svrstbu daudzums pasreizj aktivitt.

Vid. vertiklais koeficients

Vidj vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu pasreizj nodarbb.

GCT balanss

Saskares ar zemi kreiss/labs puses balanss skrienot.

Saskares ar zemi laiks

Laiks, cik ilgi skrienot katr spertaj sol kja ir pie zemes. Saskares ar zemi laiks netiek aprints iesanas gadjum.

Distances GCT balanss

Vidj saskares ar zemi laika balanss pasreizj distanc.

Dist. saskares ar zemi laiks Vidjais saskares ar zemi laiks pasreizj distanc.

Distances soa garums

Vidjais soa garums pasreizj distanc.

Dist. vert. svrstbas

Vidjais vertiklo svrstbu daudzums pasreizj distanc.

Dist. vert. koeficients

Vidj vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu pasreizj distanc.

Soa garums

Jsu soa garums no viena soa ldz nkamajam, mrts metros.

Vertikls svrstbas

Elastgums skrjiena laik. ermea vertikl kustba, mrta katram solim centimetros.

Vertiklais koeficients

Vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu.

186

Pielikums

truma lauki Nosaukums Vidjais kustbas trums Vid. visprjais trums Vidjais trums Vid. SOG
Distances SOG trums distanc Pdjs dist. SOG Pdjs distances trums Maksimlais SOG Maks. trums trums trums attiecb pret grunti (SOG) Vertik. trums

Apraksts Vidjais kustbas trums pasreizj aktivitt. Vidjais trums pasreizj aktivitt, ietverot gan kustbas, gan apturtu trumu. Vidjais trums pasreizj aktivitt. Vidjais brauksanas trums pasreizjai darbbai neatkargi no virzt kursa un pagaidu kursa svrstbm pozcij. Vidjais brauksanas trums pasreizj apl neatkargi no virzt kursa un slai cgm kursa izmaim. Vidjais trums pasreizj distanc. Vidjais brauksanas trums pdj pabeigtaj apl neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim. Vidjais trums pdj pabeigt apl. Maksimlais brauksanas trums pasreizjai darbbai neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim. Lielkais trums pasreizj aktivitt. Pasreizjais kustbas trums. Faktiskais brauksanas trums neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim. Kpuma vai krituma trums laika gait.

Izturbas lauki Nosaukums Izturba Atlikusais attlums Izturbas potencils Atlikusais laiks

Apraksts Pasreizj atlikus izturba. Pasreizjais izturbas attlums, kas paliek pie pasreizj pieples. Atlikus potencil izturba. Pasreizjais izturbas laiks, kas atlicis pie pasreizjs pieples.

Pielikums

187

Vzienu lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais attlums uz vzienu Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt.

Vidjais attlums uz vzienu Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt.

Vidjais vzienu trums

Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizjs aktivi ttes laik.

Vidji vzieni uz garumu

Vidjais vzienu skaits uz baseina garumu pasreizj aktivitt.

Attlums uz vzienu

Smaiosana. Vziena laik veiktais attlums.

Intervla vzienu trums

Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj intervl.

Intervla vzieni uz garumu

Vidjais vzienu skaits uz baseina garumu pasreizj intervl.

Intervla vziena veids

Pasreizjais vzienu veids intervl.

Dist. attlums uz vzienu

Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj distanc.

Distances att. uz vzienu

Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj distanc.

Distances vzienu trums

Peldsana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj distanc.

Distances vzienu trums

Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj distanc.

Vzieni distanc

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pasreizj distanc.

Vzieni distanc

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pasreizj distanc.

Pdjs dist. att. uz vzienu

Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt distanc.

Pd. dist. att. uz vz.

Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt distanc.

Pd. distances vz. tr.

Peldsana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veiktaj distanc.

Pdjs dist. vzienu tr.

Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances vzieni

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances vzieni

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pdj veiktaj distanc.

Pdj attluma vzienu trums Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veikt baseina garum.

Pdj attluma vzieni

Kopjais vzienu skaits pdj veikt baseina garum.

Pdj attluma vziena veids Vzienu veids, kas izmantots pdj veikt baseina garum.

Vzienu trums

Peldsana. Vzienu skaits mint (vz./min.).

Vziena trums

Smaiosana. Vzienu skaits mint (vz./min.).

Vzieni

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt.

Vzieni

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt.

188

Pielikums

Swolf lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais Swolf

Vidjais Swolf rezultts pasreizj aktivitt. Swolf rezultts ir viena garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam (Peldsanas terminoloija, 40. lappuse). Peldot atkltos deos, Swolf rezultta aprinsanai izmanto 25 metrus.

Intervla Swolf

Vidjais Swolf rezultts pasreizj intervl.

Distance Swolf

Swolf rezultts pasreizj distanc.

Pdjs distances Swolf Swolf rezultts pdj pabeigt distanc.

Pdj attluma Swolf Swolf rezultts pdj veikt baseina garum.

Temperatras lauki

Nosaukums

Apraksts

Ne vairk k 24 stundas

Maksiml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga temperatras sensora.

Vismaz 24 stundas

Miniml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga tempe ratras sensora.

Temperatra

Gaisa temperatra. Jsu ermea temperatra ietekm temperatras sensoru. Js varat izveidot tempe sensora pra savienojumu ar savu ierci, lai iegtu preczu temperatras datu pastvgu avotu.

Taimera lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais distances laiks

Vidjais distances laiks pasreizj aktivitt.

Pagjusais laiks

Kopjais ieraksttais laiks. Piemram, ja iesldzat taimeri un skrienat 10 mintes, pc tam apturat taimeri uz 5 mintm, pc tam iesldzat taimeri un skrienat 20 mintes, jsu pagjusais laiks ir 35 mintes.

Intervla laiks

Hronometra laiks pasreizj intervl.

Distances laiks

Hronometra laiks pasreizj distanc.

Pdjs distances laiks

Hronometra laiks pdj veiktaj distanc.

Kustbas laiks

Kopjais kustbas laiks pasreizj aktivitt.

Vairku sporta veidu laiks

Kopjais laiks dazdiem sporta veidiem dazdu sporta veidu aktivitt, ietverot prejas.

Kopum prieks/aiz muguras Kopjais laiks, kas prsniedz mra tempu vai trumu vai atpaliek no t.

Sacksu taimeris

Laiks, kas pagjis pasreizjs buru sacensbs.

Iestatt taimeri

Izturbas trenia aktivittes laik ir pasreizj fizisko vingrojumu sriju kop pavadt laika daudzums.

Apturts laiks

Kopjais apturtais laiks pasreizj aktivitt.

Peldjuma laiks

Peldjuma laiks pasreizjai aktivittei, neietverot atptas laiku.

Taimeris

Atpakaskaitsanas taimera pasreizjais laiks.

Pielikums

189

Fizisko vingrojumu srijas lauki

Nosaukums

Apraksts

Atkrtosana

Fizisko vingrojumu srijai atlikuso atkrtojumu skaits.

Soa attlums

Pasreizjais fizisko vingrojumu srijas soa laik veiktais attlums.

Sou temps

Pasreizjais temps fizisko vingrojumu srijas sol.

Sou trums

Pasreizjais trums fizisko vingrojumu srijas sol.

Soa laiks

Laiks, kas pagjis fizisko vingrojumu srijas solim.

Krsu mraparti un skriesanas dinamikas dati
Skriesanas dinamikas ekrnos tiek rdts krsu mraparts ar primro metriku. K primro metriku varat pardt sou skaits cikl, vertikls svrstbas, saskares ar zemi laiku, saskares ar zemi laika balansu vai vertiklo koeficientu. Krsu mrapart tiek pardtas jsu skriesanas dinamikas datu saldzinjums ar citu skrjju datiem. Krsu zonu pamat ir procentles. Uzmums Garmin ir ptjis daudzus skrjjus, kam ir atsirgi aktivitsu lmei. Sarkanaj vai oranzaj zon pardts vrtbas ir raksturgas mazk pieredzjusiem vai lnkiem skrjjiem. Zaaj, zilaj vai violetaj zon pardts vrtbas ir raksturgas pieredzjuskiem vai trkiem skrjjiem. Pieredzjusiem skrjjiem parasti ir sks saskares ar zemi laiks, mazkas vertikls svrstbas, mazks vertiklais koeficients un lielks sou skaits cikl nek mazk pieredzjusiem skrjjiem. Tomr garkiem skrjjiem parasti ir nedaudz mazks sou skaits cikl, garki soi un nedaudz lielkas vertikls svrstbas. Vertiklais koeficients tiek aprints, dalot jsu vertiklo svrstbu vrtbu ar soa garuma vrtbu. Tas nav saistts ar augstumu. Lai iegtu plasku informciju par skriesanas dinamiku, dodieties uz vietni garmin.com/runningdynamics. Vairk informcijas par teorijm un skriesanas dinamikas datu interpretsanu mekljiet uzticams tmeka vietns publictajos rakstos par skriesanu.

Krsu zona

Procentles zon Sou skaita cikl diapazons Saskares ar zemi laika diapazons

Purpursarkana > 95

> 183 spm

< 218 ms

Zila

70­95

174­183 spm

218­248 ms

Zaa

30­69

164­173 spm

249­277 ms

Oranza

5­29

153­163 spm

278­308 ms

Sarkana

< 5

< 153 spm

> 308 ms

190

Pielikums

Saskares ar zemi laika balansa dati
Aprinot saskares ar zemi laika balansu, tiek mrta jsu skriesanas simetrija, un dati tiek attloti k procentul daa no jsu kopj saskares ar zemi laika. Piemram, 51,3% un bultia pa kreisi nozm to, ka skrjjs vairk laika uz zemes pavada, atrodoties uz kreiss kjas. Ja datu ekrn tiek rdtas divas vrtbas, piemram, 48­52, 48% ir kreiss kjas rdtjs un 52% -- labs kjas rdtjs.

Krsu zona Simetrija

Sarkana

Oranza

Zaa

Vji

Viduvji

Labi

Oranza

Sarkana

Viduvji

Vji

Citu skrjju procentul daa 5%

25%

40%

25%

5%

Saskares ar zemi laika balanss > 52,2% L

50,8­52,2% L 50,7% L­50,7% R 50,8­52,2% R > 52,2% R

Veidojot un prbaudot skriesanas dinamiku, Garmin komanda konstatja, ka noteiktiem skrjjiem savainojumu skaits ir saistts ar lielku neldzsvarotbu. Daudziem skrjjiem, skrienot augsup pa pakalnu vai lejup no t, saskares ar zemi laika balanss ir maings vairk par 50­50. Lielk daa skriesanas treneru piekrt apgalvojumam, ka simetrisks skriesanas veids ir labs. Elites skrjjiem ir tri un ldzsvaroti soi.
Skriesanas laik varat skatt krsu mraparta vai datu lauka datus, vai ar pc skriesanas skatiet kopsavilkumu sav Garmin Connect kont. Tpat k citi skriesanas dinamikas dati, saskares ar zemi balanss ir kvantitatvs mrjums, kas paldz uzzint par skriesanas veidu.

Vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta dati
Atkarb no sensora un no t novietojuma -- pie krskurvja (HRM-Pro srijas, HRM-RunTM vai HRM-Tri piederumi) vai jostasvietas (Running Dynamics Pod piederums) -- vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta datu diapazoni nedaudz atsirsies.

Krsu zona

Vertiklo

Procentles zon

svrstbu diapazons pie

krskurvja

Vertiklo svrstbu diapazons pie jostasvietas

Vertiklais koeficients pie krskurvja

Vertiklais koeficients pie jostasvietas

Violets > 95

Zila

70­95

Zaa

30­69

Oranza 5­29

Sarkana < 5

< 6,4 cm 6,4­8,1 cm 8,2­9,7 cm 9,8­11,5 cm > 11,5 cm

< 6,8 cm 6,8­8,9 cm 9,0­10,9 cm 11,0­13,0 cm > 13,0 cm

< 6,1 % 6,1­7,4 % 7,5­8,6% 8,7­10,1% > 10,1 %

< 6,5% 6,5­8,3% 8,4­10,0% 10,1­11,9% > 11,9%

Pielikums

191

VO2 Max. standarta parametri
Sajs tabuls ir iekauta standartizta klasifikcija VO2 maks. aplsm pc vecuma un dzimuma.

Vriesi

Procentle 20­29

30­39

40­49

50­59

60­69

70­79

Lieliski

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Teicami

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Labi

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Viduvji

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Vji

0­40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Vji

Procentle 95 80 60 40 0­40

20­29 49,6 43,9 39,5 36,1 <36,1

30­39 47,4 42,4 37,8 34,4 <34,4

40­49 45,3 39,7 36,3 33 <33

50­59 41,1 36,7 33 30,1 <30,1

60­69 37,8 33 30 27,5 <27,5

70­79 36,7 30,9 28,1 25,9 <25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atauju. Lai uzzintu vairk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

FTP novrtjumi
Saj tabuls ir iekautas klasifikcijas funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) aplsm pc dzimuma.

Vriesi

Vati uz kilogramu (W/kg)

Lieliski

5,05 un vairk

Teicami

No 3,93 ldz 5,04

Labi

No 2,79 ldz 3,92

Viduvji

No 2,23 ldz 2,78

Netrents

Mazk par 2,23

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Netrents

Vati uz kilogramu (W/kg) 4,30 un vairk No 3,33 ldz 4,29 No 2,36 ldz 3,32 No 1,90 ldz 2,35 Mazk par 1,90

FTP novrtjumu pamat ir sis ptjums: Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

192

Pielikums

Izturbas rezulttu vrtjumi
Sajs tabuls ir iekauta klasifikcija Izturbas rezultta aplsm pc vecuma un dzimuma.

Vriesi

Atptas

Ar vidju pieredzi

Trents Labi trents Eksperts Lieliski

Elite

18­20

Mazk par 4999

5000­5699

5700­6299 6300­6999

7000­7599

7600­8299

8300 un vairk

21­39

Mazk par 5099

5100­5799

5800­6599 6600­7299

7300­8099

8100­8799

8800 un vairk

40­44

Mazk par 5099

5100­5799

5800­6499 6500­7199

7200­7899

7900­8599

8600 un vairk

45­49

Mazk par 4999

5000­5699

5700­6399 6400­6999

7000­7699

7700­8399

8400 un vairk

50­54

Mazk par 4899

4900­5499

5500­6099 6100­6799

6800­7399

7400­7999

8000 un vairk

55­59

Mazk par 4599

4600­5099

5100­5699 5700­6199

6200­6799

6800­7299

7300 un vairk

60­64

Mazk par 4299

4300­4799

4800­5299 5300­5699

5700­6199

6200­6699

6700 un vairk

65­69

Mazk par 4099

4100­4499

4500­4899 4900­5399

5400­5799

5800­6199

6200 un vairk

70­74

Mazk par 3799

3800­4199

4200­4599 4600­4899

4900­5299

5300­5699

5700 un vairk

75­80

Mazk par 3599

3600­3899

3900­4299 4300­4599

4600­4999

5000­5299

5300 un vairk

80 un vecki

Mazk par 3299

3300­3599

3600­3999 4000­4299

4300­4699

4700­4999

5000 un vairk

Pielikums

193

Sievietes Atptas

18­20

Mazk par 4599

21­39

Mazk par 4699

40­44

Mazk par 4699

45­49

Mazk par 4599

50­54

Mazk par 4499

55­59

Mazk par 4299

60­64

Mazk par 4099

65­69

Mazk par 3799

70­74

Mazk par 3699

75­80

Mazk par 3499

80 un vecki

Mazk par 3199

Ar vidju pieredzi 4600­5099 4700­5199 4700­5199 4600­5099 4500­4999 4300­4699 4100­4499 3800­4199 3700­4099 3500­3799 3200­3499

Trents Labi trents Eksperts Lieliski

Elite

5100­5499 5500­5999

6000­6399

6400­6899

6900 un vairk

5200­5699 5700­6299

6300­6799

6800­7299

7300 un vairk

5200­5699 5700­6199

6200­6699

6700­7199

7200 un vairk

5100­5599 5600­6099

6100­6599

6600­7099

7100 un vairk

5000­5399 5400­5899

5900­6299

6300­6799

6800 un vairk

4700­5099 5100­5599

5600­5099

6000­6399

6400 un vairk

4500­4899 4900­5299

5300­5699

5700­6099

6100 un vairk

4200­4599 4600­4899

4900­5299

5300­5699

5700 un vairk

4100­4399 4400­4799

4800­5099

5100­5499

5500 un vairk

3800­4199 4200­4499

4500­4899

4900­5199

5200 un vairk

3500­3799 3800­4099

4100­4399

4400­4699

4700 un vairk

Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics.
Riteu lielums un apkrtmrs
truma sensors automtiski nosaka riteu lielumu. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru truma sensora iestatjumos. Riepas izmrs ir atzmts uz abm riepas pusm. Ritea apkrtmru varat izmrt vai noteikt, izmantot kdu no internet pieejamajiem kalkulatoriem.
Simbolu defincijas
Sie simboli var bt redzami uz ierces vai piederuma etietes.
EEIA atkritumu apsaimniekosanas un prstrdes simbols. EEIA simbols ir pievienots produktam saska ar ES Direktvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekrtu atkritumiem (EEIA). Tas ir paredzts, lai novrstu s produkta nepareizu apsaimniekosanu un veicintu atkrtotu izmantosanu un prstrdi.

194

Pielikums

support.garmin.com

2024 gada Marts

GUID-9183E86B-2399-4CFC-AB50-EAFC6D6ED326 v2


AH XSL Formatter V7.2 MR2 for Windows (x64) : 7.2.3.54813 (2021-12-13T09:43 09) Antenna House PDF Output Library 7.2.1727

Search Any Device: