Venu ‎ 2 Plus Īpašnieka rokasgrāmata

Venu ‎ 2 Plus Īpašnieka rokasgrāmata

Jan 16, 2022 — 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi. Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez ...

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 74 Pages, 4.44MB

Document DEVICE REPORTVenu 2 Plus OM LV-LV
VENU® 2 PLUS
pasnieka rokasgrmata

© 2022 Garmin Ltd. vai t meitasuzmumi
Visas tiesbas paturtas. Saska ar autortiesbu likumiem so rokasgrmatu nedrkst ne pilnb, ne daji kopt bez Garmin rakstiskas piekrisanas. Garmin patur tiesbas veikt savu produktu izmaias vai uzlabojumus un maint ss rokasgrmatas saturu, par sdm izmaim vai uzlabojumiem nepaziojot nevienai personai vai organizcijai. Lai saemtu nesenkos atjauninjumus un papildinformciju par s produkta lietosanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® un Venu® ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes, kas ir reistrtas ASV un cits valsts. Body BatteryTM, Connect IQTM, Firstbeat AnalyticsTM, Garmin AutoShotTM, Garmin ConnectTM, Garmin ExpressTM, Garmin GolfTM, Garmin IndexTM, Garmin Move IQTM, Garmin PayTM, Health SnapshotTM, tempeTM, TrueUpTM un VariaTM ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes. Ss preczmes nedrkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin ataujas.
AndroidTM ir Google LLC. preczme. Apple®, iPhone® un iTunes® ir ASV un cits valsts reistrtas Apple Inc. preczmes. Vrdisk preczme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. pasums, un Garmin jebkur gadjum izmanto ss zmes saska ar licenci. iOS® ir reistrta Cisco Systems, Inc. preczme, ko izmanto saska ar Apple Inc. licenci. WiFi® ir reistrta Wi-Fi Alliance Corporation preczme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajs Valsts un cits valsts reistrta preczme. Citas preczmes un tirdzniecbas nosaukumi pieder to attiecgajiem pasniekiem.
Sis produkts ir ANT+® sertificts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnm skatiet tmeka vietn www.thisisant.com/directory.
M/N: A04125

Saturs
Ievads.............................................. 1
Prskats................................................... 1 Ieteikumi skrienekrnam...................... 2
Skrienekrna blosana un atblosana......................................... 2 Ikonas ....................................................... 2 Pulkstea iestatsana..............................2
Vieds funkcijas............................... 3
Tlrua pra savienojuma izveidosana.............................................. 3 Pievienots funkcijas.............................. 3
Tlrua paziojumi.............................. 3 Bluetooth paziojumu iespjosana...................................... 4 Paziojumu skatsana..................... 4 Atbildsana, izmantojot pielgotu teksta ziojumu............................... 4 Zvansana no pulkstea.................. 5 Ienkosa tlrua zvana saemsana ....................................... 5 Paziojumu prvaldba.................... 5 Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana........................................ 5
Virtul balss palga izmantosana..... 5 Netraucsanas rezma lietosana........6 Tlrua meklsana.............................. 6 Connect IQ funkcijas............................... 6 Connect IQ funkciju lejupielde.......... 6 Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru................................ 6 WiFi pievienots funkcijas..................... 7 Pievienosana WiFi tklam................... 7
Vadba.............................................. 8
Vadbas izvlnes pielgosana................ 9
Mzika........................................... 10
Persong audio satura lejupielde..... 10 Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana......................................... 10
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja.... 10 Tress personas pakalpojumu sniedzja atvienosana...................... 11

Bluetooth austiu pievienosana........... 11 Mzikas klaussans............................ 11 Mzikas atskaosanas prvaldba...... 12
Garmin Pay.....................................12
Garmin Pay maka iestatsana.............. 12 Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni................................................ 13 Kartes pievienosana Garmin Pay makam................................................... 13
Garmin Pay karsu prvaldba............13 Garmin Pay ieejas koda maia............. 14
Drosbas un izsekosanas funkcijas........................................ 14
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana......................................... 14 Kontaktpersonu pievienosana..............15 Negadjuma noteiksana........................ 15
Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana..................................... 15 Paldzbas pieprassana........................ 15
Sirdsdarbbas ritma funkcijas......... 16
Uz plaukstas loctavu balstts pulss.... 16 Pulkstea valksana......................... 16 Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum.................................... 16 Pulsa informcijas skatsana........... 17 Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana........................... 17 Sirdsdarbbas ritma prraidsana..... 17 Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora izslgsana................ 18
Par sirdsdarbbas ritma zonm............ 18 Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana......................................... 18 Fizisks formas mri....................... 18 Sirdsdarbbas ritma zonu aprini... 19
Par VO2 Max. aplsm......................... 19 Iegstiet savas VO2 Max. aplses... 19
Savas fizisks formas vecuma skatsana............................................... 19 Pulsa oksimetrija...................................20
Pulsa oksimetra rdjumu iegsana............................................ 20 Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia................................................. 20

Saturs

i

Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum.................................... 20
Aktivittes izsekosana....................21
Automtisks mris.............................. 21 Brdinjuma par kustbu izmantosana.......................................... 21 Sekosana mieg.................................... 21 Intensittes mintes............................. 21
Intensittes minsu pelnsana......... 22 Garmin Move IQTM.................................. 22 Aktivittes izsekosanas iestatjumi..... 22
Aktivittes izsekosanas izslgsana.......................................... 22
Prskati.......................................... 23
Prskatu skatsana............................... 24 Prskatu pielgosana....................... 24
Pulsa mainba un stresa lmenis.......... 25 Stresa lmea prskata lietosana..... 25
Body Battery.......................................... 25 Prskata Body Battery skatsana..... 25 Padomi uzlabotiem Body Battery datiem................................................ 26
Sieviesu veselba................................... 26 Sekosana menstrulajam ciklam..... 26 Menstrul cikla informcijas reistrsana................................... 26 Sekosana grtniecbai.......................26 Grtniecbas informcijas reistrsana................................... 27
Sekosana dens balansam.................. 27 dens balansam izsekosanas prskata izmantosana...................... 28
Lietotnes un aktivittes.................. 28
Aktivittes sksana............................... 29 Padomi aktivitsu reistrsanai....... 29
Aktivittes beigsana............................. 29 Pielgotas aktivittes pievienosana.... 29 Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana............................................ 29 Health Snapshot.................................... 30 Iekstelpu aktivittes.............................. 30
Spka trenia aktivittes reistrsana....................................... 30 HIIT aktivittes ierakstsana............. 31

Trenaziera attluma kalibrsana...... 31 Aktivittes brv dab........................... 31
Dodoties skrjien............................. 32 Dosans velobraucien.................... 32 Nobraucienu skatsana..................... 32 Peldot basein....................................... 33 Peldbaseina lieluma iestatsana...... 33 Peldsanas terminoloija................. 33 Golfa sple............................................. 33 Golfa laukumu lejupielde................ 33 Golfa sple......................................... 34 Bedrsu informcija........................... 34
Spraudtes atrasans vietas maia.............................................. 35 Virziena uz spraudti skatsana.....35 Layup un krasu pagriezienu attlumu skatsana ............................................ 35 Hazardu skatsana............................ 35 Sitiena mrsana, izmantojot Garmin AutoShotTM.......................................... 36 Rezulttu saglabsana..................... 36 Punktu skaitsanas metodes iestatsana..................................... 36 Sekosana golfa statistikai.............37 Golfa statistikas ierakstsana....... 37 Sitienu vstures skatsana................ 37 Posma kopsavilkuma skatsana...... 37 Posma pabeigsana........................... 38 Lietotne Garmin Golf......................... 38
Trenii ............................................ 38
Lietotja profila iestatsana.................. 38 Fizisko vingrojumu srijas.................... 38
Vingrojumu srijas sksana............. 38 Garmin Connect trenia plnu izmantosana...................................... 39
Pielgoti treniu plni................... 39 Sodienas fizisko vingrojumu srijas sksana.......................................... 39 Plnoto fizisko vingrojumu sriju skatsana........................................ 39 Persongie rekordi................................. 39 Persongo rekordu skatsana............ 39 Persong rekorda atjaunosana....... 40 Persongo rekordu dzsana.............. 40
Navigcija...................................... 40

ii

Saturs

Jsu atrasans vietas saglabsana.... 40 Atrasans vietas dzsana................ 40
Navisana uz saglabtu atrasans vietu ........................................................ 41 Navigcija atpaka uz skumu............. 41 Navigcijas aptursana........................ 41 Kompass................................................ 41
Kompasa manula kalibrsana........ 41
Vsture.......................................... 41
Vstures izmantosana.......................... 42 Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon.......................................... 42
Garmin Connect.................................... 43 Lietotnes Garmin Connect lietosana............................................ 43 Garmin Connect lietosana dator.... 44
Pulkstea pielgosana................... 44
Pulkstea ciparncas maia................. 44 Pielgotas pulkstea ciparncas izveide................................................ 44 Pulkstea ciparncas redisana..... 45
Vadbas sasnes iestatsana................ 45 Aktivitsu un lietotu iestatjumi.......... 46
Datu ekrnu pielgosana.................. 47 Brdinjuma signli............................ 47
Brdinjuma iestatsana................ 48 Auto Lap............................................. 48
Distancu atzmsana, izmantojot funkciju Auto Lap........................... 48 Auto Pause® lietosana..................... 49 Automtiskas ritinsanas lietosana............................................ 49 GPS iestatjuma maia..................... 49 Tlrunis un Bluetooth iestatjumi......... 50 Akumulatora prvaldnieks.................... 50 Sistmas iestatjumi............................. 50 Laika iestatjumi................................ 50 Laika joslas.................................... 51 Modintja iestatsana..................51 Brdinjuma dzsana..................... 51 Atpakaskaitsanas taimera palaisana........................................ 51 Hronometra lietosana................... 51 Skaas iestatjumi............................. 51 Displeja iestatjumu pielgosana..... 52

Mrvienbu mainsana....................... 52 Garmin Connect Iestatjumi.................. 52
Bezvadu sensori............................. 52
Bezvadu sensoru savienosana pr..... 53 Papildaprkojuma velosipda truma un kadences sensora izmantosana.......... 53
truma sensora kalibrsana............ 53 Njas sensori......................................... 53 Situcijas apzinsana........................... 53 tempe..................................................... 53
Informcija par ierci...................... 54
Par AMOLED tehnoloijas displeju...... 54 Pulkstea uzlde................................... 54 Produkta atjauninjumi......................... 54
Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect.............................................. 55 Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express.............. 55 Ierces informcijas skatsana............. 55 E-uzlmju reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana... 55 Specifikcijas........................................ 55 Informcija par akumulatoru darbbas laiku.................................................... 56 Ierces apkope....................................... 56 Pulkstea trsana.............................. 56 Pulkstea siksniu maia..................... 57
Traucjummeklsana..................... 57
Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni? ............................................... 57 Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni................................................ 57 Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni................................................ 57 Mzika pazd, vai austias zaud savienojumu.......................................... 58 Mans pulkstenis ir nepareiz valod... 58 Mans pulkstenis nerda pareizu laiku........................................................ 58 Akumulatora darbbas laika maksimizsana..................................... 58 Pulkstea restartsana......................... 59 Visu noklusjuma iestatjumu atjaunosana........................................... 59

Saturs

iii

Satelta signlu iegsana..................... 59 GPS satelta uztversanas uzlabosana........................................ 59
Aktivitsu izsekosana........................... 59 Mans sou skaits nesiet preczs..... 59 Uzkpto stvu skaits siet nepreczs ............................................ 60
Papildu informcijas iegsana............. 60
Pielikums....................................... 61
Datu lauki............................................... 61 VO2 Max. standarta parametri............. 63 Riteu lielums un apkrtmrs.............. 64 Simbolu defincijas................................ 65
Rdtjs.......................................... 66

iv

Saturs

Ievads
BRDINJUMS Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju. Pirms skat vai prveidojat jebkuru treniu programmu, vienmr konsultjieties ar rstu.
Prskats

Poga Darbba: nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslgtu pulksteni. Nospiediet, lai palaistu un apturtu aktivittes taimeri. Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai skattu prvaldbas funkciju izvlni, tostarp barosanas funkcijas. Nospiediet un turiet, ldz pulkstenis vibr 3 reizes, lai lgtu paldzbu (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 14. lappuse). Poga Atpaka: nospiediet, lai atgrieztos ieprieksj ekrn; so darbbu nevar veikt aktivittes laik. Aktivittes laik nospiediet, lai atzmtu jaunu apli, sktu jaunu kompleksu vai pozu vai prietu uz nkamo vingrojumu posmu. Nospiediet un turiet, lai skattu pulkstea iestatjumu izvlni un pasreizj ekrna opcijas. Poga Pielgot/Virtulais balss palgs: nospiediet, lai skattu pielgosanas sasnes funkciju. Nospiediet un turiet, lai tlrun aktiviztu virtulo balss palgu. Skrienekrns: pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa prskatiem, funkcijm un izvlnm. Pieskarieties, lai atlastu. Lai pamodintu pulksteni, divreiz pieskarieties. Pavelciet pa labi, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. Aktivittes laik pavelciet pa labi, lai skattu pulkstea ciparncu un prskatus.

Ievads

1

Ieteikumi skrienekrnam
· Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa sarakstiem vai izvlnm. · Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai tri ritintu. · Pieskarieties, lai atlastu vienumu. · Pulkstea ciparnc pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa pulkstea prskatiem. · Atlasiet prskatu, lai skattu papildu informciju, ja pieejama. · Aktivittes laik pavelciet uz augsu vai uz leju, lai skattu nkamo datu ekrnu. · Aktivittes laik pavelciet pa labi, lai skattu pulkstea ciparncu un prskatus, un pavelciet pa kreisi, lai
atgrieztos aktivittes datu laukos. · Ja pieejams, atlasiet vai pavelciet uz augsu, lai skattu papildu izvlnes opcijas. · Katru izvlnes atlasi veiciet k atsevisu darbbu.
Skrienekrna blosana un atblosana
Js varat blot skrienekrnu, lai novrstu nejausus pieskrienu ekrnam. 1 Turiet nospiestu , lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet .
Skrienekrns ir blots un neatbild uz pieskrieniem, ldz js to atblojat. 3 Lai atblotu skrienekrnu, turiet nospiestu jebkuru pogu.
Ikonas
Mirgojosa ikona nozm, ka pulkstenis mekl signlu. Vienmrgi izgaismota ikona nozm, ka signls ir atrasts vai ka sensors ir pievienots. Prsvtrota ikona nozm, ka funkcija ir izslgta.
Tlrua savienojuma statuss
Sirdsdarbbas ritma monitora statuss
LiveTrack statuss
truma un kadences sensora statuss
VariaTM velosipda gaismu statuss
Varia velosipda radara statuss
tempeTM sensora statuss
Pulkstea iestatsana
Lai pilnb izmantotu Venu 2 Plus funkcijas, izpildiet tlk nordts darbbas. · Izveidojiet pulkstea pra savienojumu ar tlruni, izmantojot lietotni Garmin ConnectTM (Tlrua pra
savienojuma izveidosana, 3. lappuse). · Iestatiet WiFi® tklus (Pievienosana WiFi tklam, 7. lappuse). · Iestatiet mziku (Mzika, 10. lappuse). · Iestatiet savu Garmin PayTM maku (Garmin Pay maka iestatsana, 12. lappuse). · Iestatiet drosbas funkcijas (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 14. lappuse). · Skatiet garmin.com/voicefunctionality/tips, lai uzzintu padomus par virtul balss palga izmantosanu.

2

Ievads

Vieds funkcijas

Tlrua pra savienojuma izveidosana

Lai iestattu Venu 2 Plus pulksteni, tas ir jsavieno pr tiesi, izmantojot lietotni Garmin Connect un Bluetooth® iestatjumus tlrun.

1 No tlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Garmin Connect.

2 Atlasiet opciju, lai pulksten iespjotu savienojuma pr izveides rezmu:

· Ja s ir pirm reize, kad iestatt savu pulksteni, turiet nospiestu , lai ieslgtu pulksteni.

· Ja ieprieks izlaidt pra savienojuma izveides procesu vai pulkstenim izveidojt pra savienojumu ar citu tlruni, turiet nospiestu un atlasiet > Savienojamba > Tlrunis > Izveidot pra savienojumu ar tlruni, lai manuli atvrtu pra izveides rezmu.

3 Atlasiet opciju, lai pievienotu pulksteni savam Garmin Connect kontam:

· Ja s ir pirm ierce, kurai izveidojt pra savienojumu, izmantojot lietotni Garmin Connect, izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

· Ja js jau izveidojt pra savienojumu citai iercei, izmantojot lietotni Garmin Connect izvln atlasiet Garmin ierces > Pievienot ierci un izpildiet ekrn redzams nordes.

vai ,

Pievienots funkcijas
Pievienots funkcijas jsu Venu 2 Plus pulkstenim ir pieejamas, kad pulksteni pievienojat sadergam tlrunim, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, un sav pievienotaj tlrun instaljat lietotni Garmin Connect. Lai iegtu plasku informciju, dodieties uz vietniwww.garmin.com/apps. Dazas funkcijas ir pieejamas ar, kad izveidojat pulkstea savienojumu ar WiFi tklu. Tlrua paziojumi: rda Venu 2 Plus pulksten tlrua paziojumus un ziojumus. LiveTrack: draugiem un imenei auj sekot jsu sacensbm un treniu aktivittm rellaik. Js varat uzaicint
sekotjus, izmantojot e-pastu vai socilos tklus, aujot tiem skatt jsu aktulos datus Garmin Connect izsekosanas lap. Aktivitsu augsupieldes Garmin Connect: automtiski sta jsu aktivitti uz jsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstt aktivitti. Connect IQTM: auj paplasint pulkstea funkcijas ar jaunm pulkstea ciparncm, prskatiem, lietotnm un datu laukiem. Programmatras atjauninjumi: auj atjaunint pulkstea programmatru. Laikapstki: auj skatt pasreizjos laikapstkus un laikapstku prognozes. Bluetooth sensori: auj pievienot ar Bluetooth sadergus sensorus, piemram, sirdsdarbbas ritma monitoru. Meklt manu tlruni: atrod jsu pazuduso tlruni, kurs ir pra savienojum ar Venu 2 Plus pulksteni un paslaik atrodas Bluetooth diapazon. Meklt manu ierci: atrod jsu pazuduso Venu 2 Plus pulksteni, kurs ir pra savienojum ar jsu tlruni un paslaik atrodas Bluetooth diapazon.

Tlrua paziojumi
Tlrua paziojumiem ir nepieciesams sadergs tlrunis, kam jatrodas Bluetooth diapazon un jbt savienotam pr ar pulksteni. Kad tlrunis saem ziojumus, tas nosta paziojumus uz pulksteni.

Vieds funkcijas

3

Bluetooth paziojumu iespjosana
Lai iespjotu paziojumus, ir jizveido Venu 2 Plus pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 3. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Savienojamba > Tlrunis > Paziojumi. 3 Atlasiet Aktivittes laik, lai iestattu preferences paziojumiem, kuri ir redzami aktivittes ierakstsanas
laik. 4 Atlasiet paziojuma izvli. 5 Atlasiet Ne aktivittes laik, lai iestattu preferences paziojumiem, kuri ir redzami pulkstea rezm. 6 Atlasiet paziojuma izvli. 7 Atlasiet Noildze. 8 Atlasiet noildzes ilgumu. 9 Atlasiet Privtums. 10 Atlasiet privtuma izvli.
Paziojumu skatsana
1 Pulkstea ciparnc velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu paziojumu prskatu. 2 Atlasiet prskatu. 3 Atlasiet paziojumu, lai lastu pilnu paziojumu. 4 Velciet augsup, lai skattu paziojumu opcijas. 5 Atlasiet opciju:
· Lai rkotos saska ar paziojumu, atlasiet darbbu, piemram, Izlaist vai Atbildt. Pieejams darbbas ir atkargas no paziojuma veida un tlrua opertjsistmas. Ja noraidt paziojumu tlrun vai Venu 2 Plus pulksten, tas prskat vairs nav redzams.
· Lai atgrieztos paziojumu sarakst, velciet pa labi.
Atbildsana, izmantojot pielgotu teksta ziojumu
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai tad, ja jsu pulkstenis ir savienots ar AndroidTM tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Kad sav Venu 2 Plus pulksten saemat teksta ziojumu, varat nostt tru atbildi, atlasot to ziojumu sarakst. Ziojumus varat pielgot lietotn Garmin Connect. PIEZME. s funkcija sta teksta ziojumus, izmantojot jsu tlruni. Var tikt piemroti regulru teksta ziojumu ierobezojumi un maksa. Lai uzzintu vairk, sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu sniedzju. 1 Velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu paziojumu prskatu. 2 Atlasiet prskatu. 3 Atlasiet teksta ziojuma paziojumu. 4 Velciet augsup, lai skattu paziojumu opcijas. 5 Atlasiet Atbildt. 6 Atlasiet sarakst ziojumu.
Jsu tlrunis sta atlasto ziojumu k teksta ziojumu.

4

Vieds funkcijas

Zvansana no pulkstea
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai tad, ja jsu pulkstenis ir savienots pr ar sadergu tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Phone Calling. 3 Atlasiet opciju:
· Lai sastdtu tlrua numuru, izmantojot cipartastatru, atlasiet , sastdiet tlrua numuru un atlasiet .
· Lai zvantu uz tlrua numuru no jsu kontaktpersonm, atlasiet , atlasiet kontaktpersonas vrdu un tlrua numuru.
· Lai skattu pulksten nesen veiktos vai saemtos zvanus, pavelciet uz augsu. PIEZME. pulkstenis nesinhronizjas ar jsu tlrua neseno zvanu sarakstu.
IETEIKUMS. varat atlast , lai pirms zvana savienojuma noliktu klausuli.
Ienkosa tlrua zvana saemsana
Kad savienojum esos tlrun saemat tlrua zvanu, Venu 2 Plus pulkstenis rda zvantja vrdu vai tlrua numuru. · Lai pieemtu zvanu, atlasiet . · Lai noraidtu zvanu, atlasiet . · Lai noraidtu zvanu un tlt nosttu teksta ziojuma atbildi, atlasiet un sarakst atlasiet ziojumu.
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai tad, ja jsu pulkstenis ir savienots ar Android tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju.
Paziojumu prvaldba
Varat izmantot sadergu tlruni, lai prvaldtu paziojumus, kas ir redzami jsu Venu 2 Plus pulksten. Atlasiet opciju: · Ja izmantojat iPhone®, dodieties uz iOS® paziojumu iestatjumiem, lai atlastu pulksten rdmos vienumus. · Ja izmantojat Android tlruni, lietotn Garmin Connect atlasiet Iestatjumi > Paziojumi.
Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana
Bluetooth tlrua savienojumu varat izslgt vadbas izvln. PIEZME. vadbas izvlnei varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 9. lappuse). 1 Turiet nospiestu , lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet , lai izslgtu Bluetooth tlrua savienojumu sav Venu 2 Plus pulksten.
Skatiet sava tlrua pasnieka rokasgrmat, k izslgt Bluetooth tehnoloiju tlrun.
Virtul balss palga izmantosana
Ar virtulo balss palgu tlrun varat sazinties, izmantojot pulksten iebvto skaruni un mikrofonu. PIEZME. lai izmantotu virtulo balss palgu, pulkstenim ir jbt savienotam ar sadergu tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 3. lappuse). Informciju par sadergiem tlruiem skatiet garmin.com/voicefunctionality. 1 Jebkur ekrn turiet nospiestu .
Kad savienojums ar virtulo balss palgu tlrun ir izveidots, ir redzams . 2 Pasakiet komandas frzi, piemram, Call Mom vai Send a text message.
PIEZME. sazia no virtul balss palga ir tikai dzirdama.

Vieds funkcijas

5

Netraucsanas rezma lietosana
Js varat izmantot netraucsanas rezmu, lai izslgtu vibrcijas un displeju brdinjumiem un paziojumiem. Sis rezms atspjo zestu iestatjumu (Displeja iestatjumu pielgosana, 52. lappuse). Piemram, js varat lietot so rezmu, kamr guat vai skatties filmu. · Lai manuli ieslgtu vai izslgtu netraucsanas rezmu, turiet nospiestu un atlasiet . · Lai netraucsanas rezmu automtiski ieslgtu miega laik, lietotn Garmin Connect atveriet ierces
iestatjumus un atlasiet Skaas un brdinjumi > Netrauct miega laik.
Tlrua meklsana
Js varat izmantot so funkciju, lai paldztu noteikt tda pazaudta tlrua atrasans vietu, kas ir savienots pr, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, un paslaik atrodas diapazon. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet .
Signla stipruma joslas ir redzamas Venu 2 Plus ekrn, un tlrun skan brdinjuma skaas. Tuvojoties tlrunim, josla pieaug. 3 Nospiediet , lai apturtu meklsanu.
Connect IQ funkcijas
Js varat pievienot Connect IQ funkcijas savam pulkstenim no Garmin® un citiem nodrosintjiem, izmantojot lietotni Connect IQ. Pulksten varat pielgot ciparncas, ierces lietotnes, datu laikus un mzikas pakalpojumu sniedzjus. Pulkstea ciparncas: auj pielgot pulkstea izskatu. Ierces lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktvas funkcijas, piemram, prskatus un jaunus
rpustelpu un fitnesa aktivitsu veidus. Datu lauki: auj lejupieldt jaunus datu laukus, kas attlo sensora, aktivittes un vstures datus jaunos veidos.
Js varat pievienot Connect IQ datu laukus iebvtm funkcijm un lapm. Mzika: pievienojiet savam pulkstenim mzikas pakalpojumu sniedzjus.
Connect IQ funkciju lejupielde
Lai lejupieldtu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jizveido Venu 2 Plus pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 3. lappuse). 1 No tlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Connect IQ. 2 Ja nepieciesams, atlasiet savu pulksteni. 3 Atlasiet funkciju Connect IQ. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru
1 Savienojiet pulksteni ar datoru, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties. 3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupieldjiet to. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

6

Vieds funkcijas

WiFi pievienots funkcijas
Aktivitte tiek augsupieldta jsu Garmin Connect kont: automtiski sta jsu aktivitti uz jsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstt aktivitti.
Audio saturs: auj sinhronizt audio saturu no treso personu pakalpojumu sniedzjiem. Programmatras atjauninjumi: js varat lejupieldt un instalt jaunko programmatru. Fizisko vingrojumu sriju un treniu plni: fizisko vingrojumu sriju un treniu plnus js varat prlkot un
atlast vietn Garmin Connect. Kad nkamreiz sinhronizsiet pulksteni, faili bezvadu savienojum tiks nostti uz jsu pulksteni.
Pievienosana WiFi tklam
Jums ir jizveido pulkstea savienojums ar lietotni Garmin Connect tlrun vai lietojumprogrammu Garmin ExpressTM dator, lai izveidotu savienojumu ar WiFi tklu (Garmin Connect lietosana dator, 44. lappuse). Lai sinhroniztu pulksteni ar tress personas mzikas pakalpojumu sniedzju, ir jizveido savienojums ar WiFi tklu. Pievienojot pulksteni WiFi tklam, js varat ar palielint lielku failu prstsanas trumu. 1 Prvietojieties WiFi tkla diapazon. 2 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 3 Atlasiet Garmin ierces un savu pulksteni. 4 Atlasiet Visprgi > Wi-Fi tkli > Pievienot tklu. 5 Atlasiet pieejamo WiFi tklu un ievadiet pieteiksans informciju.

Vieds funkcijas

7

Vadba
Vadbas izvln varat tri piekt pulkstea funkcijm un opcijm. Vadbas izvln varat pievienot, prkrtot un noemt opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 9. lappuse). Jebkur ekrn turiet nospiestu .

Ikona Nosaukums Lidmasnas rezms Brdinjuma signli Paldzba

Apraksts Atlasiet, lai iespju vai atspjotu lidmasnas rezmu un izslgtu visus bezvadu sakarus. Atlasiet, lai pievienotu vai reditu modintju (Modintja iestatsana, 51. lappuse). Atlasiet, lai nosttu paldzbas pieprasjumu (Paldzbas pieprassana, 15. lappuse).

Enerijas tauptjs

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu enerijas tauptja funkciju.

Spilgtums

Atlasiet, lai koritu ekrnu spilgtumu (Displeja iestatjumu pielgosana, 52. lappuse).

Prraidt sirdsdarbbas Atlasiet, lai ieslgtu sirdsdarbbas ritma apraidi uz pr savienotu ierci (Sirds

ritmu

darbbas ritma prraidsana, 17. lappuse).

Kontaktpersonas

Atlasiet, lai pulksten atvrtu savu Garmin Connect kontaktpersonu sarakstu.

Cipartastatra Netrauct
Meklt manu tlruni Blot ekrnu Mzikas prvaldba

Atlasiet, lai atvrtu tlrua cipartastatru (Zvansana no pulkstea, 5. lappuse). Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu netraucsanas rezmu, aptumsotu ekrnu un izslgtu brdinjumus un paziojumus. Piemram, js varat lietot so rezmu, kamr skatties filmu. Atlasiet, lai pr savienot tlrun atskaotu dzirdamu signlu, ja tlrunis atrodas Bluetooth diapazon. Bluetooth signla stiprums ir redzams Venu 2 Plus pulkstea ekrn, un tas palielins, kad tuvojaties savam tlrunim. Atlasiet, lai blotu pogas un skrienekrnu un novrstu nejausu nospiesanu un pavilksanu. Atlasiet, lai pulksten vai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu.

8

Vadba

Ikona Nosaukums Phone Calling
Tlrua savienojums
Izslgt Saglabt atrasans vietu Iestatt laiku, izman tojot GPS Hronometrs

Apraksts Atlasiet, lai atvrtu tlrua vadklas, piemram, kontaktpersonas un cipartasta tru. Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu Bluetooth tehnoloiju un savienojumu ar savu pr savienoto tlruni. Atlasiet, lai izslgtu pulksteni.
Atlasiet, lai saglabtu savu pasreizjo atrasans vietu un navitu uz to vlk.
Atlasiet, lai pulksten sinhroniztu laiku ar tlrua laiku vai ar sateltiem.
Atlasiet, lai palaistu hronometru (Hronometra lietosana, 51. lappuse).

Atlasiet, lai skattu saullkta, saulrieta un krslas laiku.

Sinhronizcija

Atlasiet, lai pulksteni sinhroniztu ar pr savienoto tlruni.

Taimeris Virtulais balss palgs

Atlasiet, lai iestattu atpakaskaitisanas taimeri (Atpakaskaitsanas taimera palaisana, 51. lappuse). Atlasiet, lai pievienotu virtulo balss palgu (Virtul balss palga izmantosana, 5. lappuse).

Skaums

Atlasiet, lai atvrtu pulkstea skauma vadklas.

Maks

Atlasiet, lai atvrtu Garmin Pay maku un makstu par pirkumiem ar savu pulksteni (Garmin Pay, 12. lappuse).

Vadbas izvlnes pielgosana
Vadbas izvln varat pievienot, noemt un maint opciju secbu (Vadba, 8. lappuse). 1 Turiet nospiestu .
Ir redzama vadbas izvlne. 2 Turiet nospiestu .
Vadbas izvlne prsldzas redisanas rezm. 3 Atlasiet sasni, kuru vlaties pielgot. 4 Atlasiet opciju:
· Lai maintu sasnes atrasans vietu vadbas izvln, atlasiet atrasans vietu, kur vlaties to redzt, vai velciet sasni uz jaunu atrasans vietu.
· Lai noemtu sasni no vadbas izvlnes, atlasiet . 5 Ja nepieciesams, atlasiet , lai pievienotu sasni vadbas izvln.
PIEZME. s opcija bs pieejama viengi pc tam, kad noemsit no izvlnes vismaz vienu sasni.

Vadba

9

Mzika
PIEZME. saj sada ir trs dazdas mzikas atskaosanas iespjas, kas pieejamas Venu 2 Plus pulksten. · Tress personas nodrosinta mzika · Persongs audio saturs · Tlrun saglabta mzika Venu 2 Plus pulksten varat lejupieldt audio saturu no datora vai tress personas pakalpojumu sniedzja, lai to klaustos, kad tlrua nav tuvum. Lai klaustos pulksten saglabto audio saturu, austias varat savienot ar Bluetooth tehnoloiju. Audio saturu varat klausties ar tiesi no pulkstea skarua.
Persong audio satura lejupielde
Lai uz pulksteni vartu nostt personisko mziku, dator ir jinstal lietotne Garmin Express (garmin.com /express). No datora Venu 2 Plus pulksten varat ieldt personiskos audio failus, piemram, .mp3 un .m4a failus. Papildu informciju skatiet vietn garmin.com/musicfiles . 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot komplekt iekauto USB kabeli. 2 Dator atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet pulksteni un pc tam atlasiet Mzika.
IETEIKUMS. Windows® datoriem varat atlast un prlkot mapi ar saviem audio failiem. Apple® datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jsu iTunes® bibliotku. 3 Sarakst Mana mzika vai iTunes bibliotka atlasiet audio faila kategoriju, piemram, dziesmas vai atskaosanas saraksti. 4 Atzmjiet izvles rtias audio failiem un atlasiet Stt uz ierci. 5 Ja nepieciesams, Venu 2 Plus sarakst atlasiet kategoriju, atzmjiet izvles rtias un atlasiet Noemt no ierces, lai noemtu audio failus.
Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana
Lai sav pulksten no tress personas pakalpojumu sniedzja lejupieldtu mziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzjs ir jpievieno pulkstenim. Dazas tress personas mzikas pakalpojumu sniedzja opcijas jau ir instaltas pulksten. Lai iegtu vairk opciju, sav tlrun varat lejupieldt lietotni Connect IQ (Connect IQ funkciju lejupielde, 6. lappuse). 1 Pulkstea vadbas izvln atlasiet . 2 Atlasiet mzikas pakalpojumu sniedzju.
PIEZME. ja vlaties atlast citu pakalpojumu sniedzju, turiet nospiestu , atlasiet Mzikas nodrosintji un izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja
Lai lejupieldtu audio saturu no tress personas pakalpojumu sniedzja, jums ir nepieciesams savienojums ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 7. lappuse). 1 Atveriet mzikas prvaldbu. 2 Turiet nospiestu . 3 Atlasiet Mzikas nodrosintji. 4 Atlasiet pievienoto pakalpojumu sniedzju. 5 Atlasiet atskaosanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupieldtu pulksten. 6 Ja nepieciesams, atlasiet , ldz js aicina veikt sinhronizciju ar pakalpojumu. PIEZME. audio satura lejupielde var patrt daudz akumulatora enerijas. Ja akumulatora uzldes lmenis ir zems, iespjams, pulkstenis bs jpievieno pie rja barosanas avota.

10

Mzika

Tress personas pakalpojumu sniedzja atvienosana
1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin ierces un savu pulksteni. 3 Atlasiet Mzika. 4 Atlasiet instalto tress personas pakalpojumu sniedzju un izpildiet ekrn redzams nordes, lai atvienotu
tress personas pakalpojumu sniedzju no pulkstea.
Bluetooth austiu pievienosana
1 Novietojiet austias 2 m (6,6 pdu) attlum no pulkstea. 2 Iespjojiet austis pra savienojuma veidosanas rezmu. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet > Mzika > Austias > Pievienot jaunu. 5 Atlasiet savas austias, lai pabeigtu pra savienojuma veidosanas procesu.
Mzikas klaussans
1 Atveriet mzikas prvaldbu. 2 Ja vajadzgs, pievienojiet austias, izmantojot Bluetooth tehnoloiju (Bluetooth austiu pievienosana,
11. lappuse). 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Mzikas nodrosintji un atlasiet opciju:
· Lai klaustos pulksten no datora lejupieldto mziku, atlasiet Mana mzika (Persong audio satura lejupielde, 10. lappuse).
· Lai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu, atlasiet Tlrunis. · Lai klaustos tress personas pakalpojumu sniedzja mziku, atlasiet pakalpojumu sniedzja nosaukumu
un atlasiet atskaosanas sarakstu. 5 Atlasiet .

Mzika

11

Mzikas atskaosanas prvaldba
PIEZME. mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju izskats var atsirties atkarb no atlast mzikas avota.

Atlasiet, lai skattu vairk mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju.
Atlasiet, lai regultu skaumu.
Atlasiet, lai atskaotu un apturtu pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai izlaistu ldz nkamajam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai tri prttu uz prieksu pasreizjo audio failu. Atlasiet, lai vlreiz atskaotu no skuma pasreizjo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu ldz ieprieksjam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai atttu atpaka pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai maintu atkrtosanas rezmu.
Atlasiet, lai maintu jauktu rezmu.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay auj jums izmantot pulksteni, lai makstu par pirkumiem iesaisttajos veikalos, izmantojot kredtkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistt finansu iestde.
Garmin Pay maka iestatsana
Js varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairkas kredtkartes vai debetkartes. Lai mekltu iesaistts finansu iestdes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay > Skt. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

12

Garmin Pay

Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni
Lai maksjumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jiestata vismaz viena maksjumu karte. Js varat izmantot pulksteni pirkumiem ldzdalbas veikal. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet . 3 Ievadiet savu cetru ciparu ieejas kodu.
PIEZME. ja ieejas kodu ievadsiet nepareizi trs reizes, maks tiks blots, un jums lietotn Garmin Connect bs jveic ieejas koda atiestatsana. Ir redzama jsu pdj izmantot maksjumu karte.

4 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, velciet, lai maintu uz citu karti (izvles). 5 60 sekunzu laik turiet pulksteni maksjumu lastja tuvum, pavrsot pulkstea ciparncu pret lastju.
Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lastju, tas vibr un rda kontrolatzmi. 6 Ja vajadzgs, izpildiet karsu lastja nordes, lai pabeigtu transakciju. IETEIKUMS. pc sekmgi ievadta ieejas koda js varat veikt maksjumus bez ieejas koda ievadsanas 24 stundas, kamr turpint valkt pulksteni. Ja js noemsit pulksteni no plaukstas loctavas vai atspjosiet sirdsdarbbas ritma uzraudzbu, jums atkal bs jievada ieejas kods, lai vartu veikt maksjumu.
Kartes pievienosana Garmin Pay makam
Js varat pievienot savam Garmin Pay makam ldz 10 kredtkartm vai debetkartm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay > > Pievienot karti. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kartes pievienosanas pulksten, veicot maksjumu, varat atlast karti.
Garmin Pay karsu prvaldba
Karti varat slaicgi apturt vai dzst. PIEZME. dazs valsts iesaistts finansu iestdes var ierobezot Garmin Pay funkcijas. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay. 3 Atlasiet karti 4 Atlasiet opciju:
· Lai slaicgi apturtu karti vai atjaunotu piekuvi, atlasiet Apturt karti. Lai veiktu pirkumus, izmantojot Venu 2 Plus pulksteni, kartei ir jbt aktvai.
· Lai dzstu karti, atlasiet .

Garmin Pay

13

Garmin Pay ieejas koda maia
Lai maintu ieejas kodu, jums ir jzina savs pasreizjais ieejas kods. Ja aizmirstat savu ieejas kodu, jums ir jveic Venu 2 Plus tlrua Garmin Pay funkcijas atiestatsana, jizveido jauns ieejas kods, k ar atkrtoti jievada savas kartes informcija. 1 Venu 2 Plus ierces lap lietotn Garmin Connect atlasiet Garmin Pay > Maint ieejas kodu. 2 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Kad nkamreiz makssiet, izmantojot Venu 2 Plus pulksteni, jums bs jievada jaunais ieejas kods.
Drosbas un izsekosanas funkcijas
UZMANBU Drosbas un izsekosanas funkcijas ir papildu funkcijas, un uz tm nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
Venu 2 Plus pulkstenim ir drosbas un izsekosanas funkcijas, kuras ir jiestata lietotn Garmin Connect.
IEVRBAI Lai izmantotu ss funkcijas, ir nepieciesams savienojums ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Sav Garmin Connect kont varat ievadt kontaktpersonas rkrtas gadjumiem un vienu tlrua numuru noteikt zvanam rkrtas gadjum.
Lai skattu papildu informciju par drosbas un izsekosanas funkcijm, dodieties uz vietni garmin.com/safety. Paldzba: auj zvant uz jsu tlrua numuru rkrtas gadjumiem un stt ziojumu ar jsu vrdu, LiveTrack
saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Negadjuma noteiksana: ja Venu 2 Plus pulkstenis noteiktu ra aktivitsu laik nosaka negadjumu, tas auj jums
zvant uz jsu tlrua numuru rkrtas gadjumam un stt automtisku ziojumu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. LiveTrack: draugiem un imenei auj sekot jsu sacensbm un treniu aktivittm rellaik. Js varat uzaicint sekotjus, izmantojot e-pasta vstuli vai socilos tklus, aujot tiem skatt jsu aktulos datus tmeka vietnes lap.
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem tlrua numurus izmanto drosbas un izsekosanas funkcijm. K rkrtas zvanu numuru var izmantot vienu tlrua numuru no jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem vai avrijas dienestu tlrua numuru, piemram, 911. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Drosba & sekosana > Drosbas funkcijas > Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem > Pievienot
kontaktpersonu rkrtas gadjumiem. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

14

Drosbas un izsekosanas funkcijas

Kontaktpersonu pievienosana
Lietotn Garmin Connect varat pievienot ldz 50 kontaktpersonm. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot ar LiveTrack funkciju. Trs no sm kontaktpersonm var izmantot k kontaktpersonas rkrtas gadjumiem. K rkrtas zvanu numuru var izmantot vienu tlrua numuru no jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem vai avrijas dienestu tlrua numuru, piemram, 911 (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 14. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Kontaktpersonas. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kontaktpersonu pievienosanas ir jveic datu sinhronizcija, lai piemrotu izmaias Venu 2 Plus pulksten (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 43. lappuse).
Negadjuma noteiksana
UZMANBU Negadjuma noteiksana ir papildu funkcija, kas ir paredzta lietosanai brv dab. Uz negadjuma noteiksanu nedrkst paauties k uz primro veidu, lai saemtu paldzbu rkrtas gadjum.
Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana
PIEZME. jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Lai pulksten vartu iespjot negadjuma noteiksanu, lietotn Garmin Connect ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 14. lappuse). Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt e-pasta vstules vai teksta ziojumus (var tikt piemroti standarta teksta ziojumapmaias tarifi). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Drosba & sekosana > Negadjuma noteiksana. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. negadjuma noteiksana ir pieejama tikai noteiktm aktivittm brv dab. Kad Venu 2 Plus pulkstenis ar iespjotu GPS nosaka negadjumu, lietotne Garmin Connect var nostt automtisku sziu un e-pasta vstuli ar jsu vrdu un GPS atrasans vietu jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Jums ir 15 sekundes laika, lai atceltu. Ja ir nordts tlrua numurs rkrtas gadjumiem, js varat ar zvant uz so tlrua numuru no sava pulkstea.
Paldzbas pieprassana
PIEZME. jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Lai pieprastu paldzbu, ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 14. lappuse). Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt e-pasta vstules vai teksta ziojumus (var tikt piemroti standarta teksta ziojumapmaias tarifi). Ja ir nordts tlrua numurs rkrtas gadjumiem, js varat zvant uz so tlrua numuru no sava pulkstea. 1 Turiet nospiestu . 2 Kad jtat trs vibrcijas, atlaidiet pogu, lai aktiviztu paldzbas funkciju.
Ir redzams atpakaskaitsanas ekrns. 3 Ja nepieciesams, atlasiet opciju pirms atpakaskaitsana ir pabeigta:
· Lai nosttu pielgotu ziojumu ar jsu pieprasjumu, atlasiet . · Lai zvantu uz tlrua numuru rkrtas gadjum, atlasiet . · Lai atceltu ziojumu, atlasiet .

Drosbas un izsekosanas funkcijas

15

Sirdsdarbbas ritma funkcijas
Venu 2 Plus pulkstenim ir monitors pulsa mrjumam plaukstas loctav, un tas ir sadergs ar ar krsu pulsometriem (jiegdjas atsevisi). Pulsa mrjumu datus varat skatt pulsa prskat. Ja, aktivitti skot, ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.
Uz plaukstas loctavu balstts pulss
Pulkstea valksana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri. Lai iegtu vairk informcijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.
· Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. PIEZME. pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. Lai iegtu preczkus sirdsdarbbas ritma lasjumus, pulkstenis skriesanas vai vingrinjumu laik nedrkst izkustties. Lai iegtu pulsa oksimetra lasjumus, jums ir jsaglab nekustgs stvoklis.

PIEZME. optiskais sensors atrodas pulkstea aizmugur. · Lai iegtu vairk informcijas par sirdsdarbbas ritma mrjumu uz plaukstas loctavas, skatiet Padomi
maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum, 16. lappuse. · Lai iegtu vairk informcijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet Padomi neparastu pulsa oksimetra datu
gadjum, 20. lappuse. · Papildu informciju par precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy. · Lai iegtu pilngku informciju par pulkstea valksanu un kopsanu, dodieties uz vietni garmin.com
/fitandcare.
Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum
Ja sirdsdarbbas ritma dati ir maingi vai nepards, varat izmint tlk redzamos ieteikumus. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Nepieaujiet pulkstea aizmugur esos sirdsdarbbas ritma monitora saskrpsanu. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Pirms skat aktivitti, pagaidiet, ldz ikona neprtraukti deg. · Pirms skat aktivitti, iesildieties 5­10 mintes un iegstiet sirdsdarbbas ritma rdjumu.
PIEZME. ja r ir auksts, iesildieties iekstelp. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni. · Trenia laik lietojiet silikona saiti.

16

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Pulsa informcijas skatsana
1 Pulkstea ciparnc velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu pulsa prskatu. Pulsa prskats rda jsu pasreizjo pulsu, mrot sirdspukstu skaitu mint (sirdsp./min.).
2 Atlasiet prskatu, lai skattu pulsu kops pusnakts. Diagramm ir redzama jsu nesen sirdsdarbbas ritma aktivitte, augsts un zems sirdsdarbbas ritms un krsas kodtas joslas, lai nordtu laiku, kds ir pavadts katr sirdsdarbbas ritma zon (Par sirdsdarbbas ritma zonm, 18. lappuse).

3 Velciet uz augsu, lai skattu sava pulsa miera stvokl vrtbas pdjm 7 dienm.
Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana
UZMANBU S funkcija brdina viengi, kad jsu sirdsdarbbas ritms pc neaktva perioda prsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu mint vai krtas zem s lietotja atlast rdtja. S funkcija nebrdina par kdu iespjamu sirds stvokli, un t nav paredzta rstsanas vai medicniska stvoka vai slimbas diagnosticsanas nolkam. Par jebkuriem ar sirdi saisttiem jautjumiem konsultjieties ar savu rstu.
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms > Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas brdinjumi. 3 Atlasiet Augsts brdinjums vai Zems brdin.. 4 Atlasiet brdinjuma slieksvrtbas vrtbu. 5 Atlasiet prslgsanas sldzi, lai ieslgtu brdinjumu. Katru reizi, kad prsniegsiet pielgoto vrtbu vai rdjums kritsies zem ts, tiks pardts brdinjums, un pulkstenis vibrs.
Sirdsdarbbas ritma prraidsana
Js varat prraidt savus sirdsdarbbas ritma datus no Venu 2 Plus pulkstea un skatt tos pra iercs. Piemram, ritebrauksanas laik js varat prraidt sirdsdarbbas ritma datus uz Edge® ierci. PIEZME. pulsa datu apraide samazina akumulatora darbbas laiku. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Prraidt aktivittes laik, lai prraidtu sirdsdarbbas ritma datus laikkontroltu aktivitsu laik (Aktivittes sksana, 29. lappuse).
· Atlasiet Prraidt, lai sktu prraidt sirdsdarbbas ritmu tagad. 4 Savienojiet pr Venu 2 Plus pulksteni ar savu sadergo ierci.
PIEZME. pra veidosanas nordes katrai ar Garmin sadergai iercei atsiras. Informciju sk. pasnieka rokasgrmat.

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

17

Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora izslgsana
Noklusjuma vrtba iestatjumam Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms ir Automtiski. Pulkstenis automtiski izmanto plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, ja vien js neizveidojat krsu sirdsdarbbas ritma monitora pra savienojumu ar pulksteni. Krsu sirdsdarbbas ritma dati ir pieejami tikai aktivittes laik. PIEZME. atspjojot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, tiek atspjotas ar VO2 max. aplses, sekosana miegam, intensittes mintes, funkcija Stress visas dienas garum, k ar plaukstas loctavas pulsa oksimetra sensors. PIEZME. atspjojot uz plaukstas loctavu balstta pulsa monitoru, tiek atspjota ar plaukstas loctavas noteiksanas funkcija Garmin Pay maksjumiem, un jums ir jievada ieejas kods pirms katra maksjuma veiksanas (Garmin Pay, 12. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms > Statuss > Izslgts.
Par sirdsdarbbas ritma zonm
Daudzi sportisti sirdsdarbbas ritma zonas izmanto, lai izmrtu un palielintu savu kardiovaskulro spku un uzlabotu savu fizisks sagatavotbas lmeni. Sirdsdarbbas ritma zona ir iestattais sirdspukstu mint diapazons. Piecas visprpieemts sirdsdarbbas ritma zonas tiek numurtas no 1 ldz 5 atbilstosi pieaugosajai intensittei. Parasti sirdsdarbbas ritma zonas tiek aprintas, emot vr maksimls sirdsdarbbas ritma procentuls daas.
Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana
Pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai noteiktu jsu noklusjuma sirdsdarbbas ritma zonas. Pulksten ir atsevisas sirdsdarbbas ritma zonas skriesanai un ritebrauksanai. Lai aktivittes laik iegtu vispreczkos kaloriju datus, jums ir jiestata savs maksimlais sirdsdarbbas ritms. Varat ar iestatt katru sirdsdarbbas ritma zonu. Savas zonas varat korit manuli pulksten vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils > Sirdsdarbbas ritma zonas. 3 Atlasiet Noklusjums, lai skattu noklusjuma vrtbas (izvles).
Noklusjuma vrtbas var piemrot skriesanai un ritebrauksanai. 4 Atlasiet Skriesana vai Ritebrauksana. 5 Atlasiet Preference > Iestatt pielgotu. 6 Atlasiet Maks. SR un ievadiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. 7 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai.
Fizisks formas mri
Informcija par sirdsdarbbas ritma zonm var paldzt jums mrt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemrojot sos principus. · Sirdsdarbbas ritms ir labs trenia intensittes mrs. · Trenis noteikts sirdsdarbbas ritma zons var paldzt uzlabot sirds un asinsvadu spju un izturbu. Ja js zint savu maksimlo sirsdarbbas ritmu, varat izmantot tabulu (Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 19. lappuse), lai noteiktu vispiemrotko sirdsdarbbas ritma zonu savas fizisks formas mriem. Ja nezint savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu, izmantojiet kdu no internet pieejamajiem apriniem. Dazas sporta zles un veselbas centri var piedvt testu, lai izmrtu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Noklusjuma maksimlais sirdsdarbbas ritms ir 220 mnus jsu vecums.

18

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Sirdsdarbbas ritma zonu aprini

Zona

% no maksiml sirds darbbas ritma

Noteikt izpilde

1 50­60%

Brvs, viegls temps, ritmiska elposana

2 60­70%

rts temps, nedaudz dzika elposana, iespjams sarunties

3 70­80%

Mrens temps, grtk sarunties

4 80­90% 5 90­100%

trs un nedaudz nerts temps, spcga elposana Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrtinta elposana

Ieguvumi
Skuma lmea aerobais trenis, mazina stresu Pamata trenis sirds un asinsvadu sistmai, labs atgsans temps Uzlabota aerob spja, optimls trenis sirds un asinsvadu sistmai Uzlabota anaerob spja un slieksvr tba, uzlabots trums Anaerob un muskuu izturba, uzlabota jauda

Par VO2 Max. aplsm
VO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz kilogramu ermea svara maksiml aktivitt. Vienkrsk sakot, VO2 Max ir sirds un asinsvadu izturbas rdtjs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, ar sim rdtjam ir juzlabojas. Pulksten jsu VO2 max. aplses ir redzamas k skaitlis un apraksts. Sav Garmin Connect kont js varat skatt papildu informciju par sava VO2 max. aplsm. VO2 max. datus nodrosina Firstbeat Analytics. VO2 max. analze tiek nodrosinta ar The Cooper Institute® atauju. Papildu informciju skatiet pielikum (VO2 Max. standarta parametri, 63. lappuse), k ar vietn www.CooperInstitute.org.
Iegstiet savas VO2 Max. aplses
Lai pulkstenis vartu rdt jsu VO2 max. aplses, tam ir nepieciesami sirdsdarbbas ritma dati un laikkontrolta (ldz 15 mintm) tra iesana vai skriesana brv dab. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils > VO2 Max.
Ja jums jau ir ierakstti tras iesanas vai skriesanas brv dab dati, iespjams, ka ierce pards VO2 max. aplses. Pulkstenis rda datumu, kad VO2 max. aplses pdjo reizi tika atjaunintas. Pulkstenis atjaunina jsu VO2 max. aplses katru reizi, kad ejat vai skrienat brv dab vismaz 15 mintes. Lai iegtu atjaunintas aplses, varat manuli palaist VO2 max. prbaudi. 3 Lai sktu VO2 max. prbaudi, pieskarieties ekrnam. 4 Lai iegtu savas VO2 max. aplses, izpildiet ekrn redzams nordes. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums.
Savas fizisks formas vecuma skatsana
Fizisks formas vecums nodrosina jums ieskatu par to, kda ir jsu fizisk forma saldzinjum ar citm t pasa dzimuma personm. Jsu pulkstenis izmanto tdu informciju k jsu vecums, ermea masas indekss (MI), pulsa dati miera stvokl un enerisku aktivitsu vsture, lai nodrosintu jums fizisks formas vecumu. Ja jums ir Garmin IndexTM svari, pulkstenis jsu fizisks formas vecuma noteiksanai izmanto ermea tauku procentuls daas mrjumu, nevis MI. Vingrojumi un dzvesveida maia var ietekmt jsu fizisks formas vecumu. PIEZME. lai iegtu preczku savu fizisks formas vecumu, pabeidziet lietotja profila iestatsanu (Lietotja profila iestatsana, 38. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils > Fizisks formas vecums.

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

19

Pulsa oksimetrija
Venu 2 Plus pulkstenim ir uz plaukstas loctavas balstts pulsometrs, lai mrtu skbeka piestinjumu asins. Zint savu skbeka piestinjuma asins lmeni var bt nodergi, lai izprastu savu visprjo veselbu un noteiktu, k organisms pielgojas augstumam. Pulkstenis izmra skbeka lmeni asins, spdinot gaismu d un prbaudot, cik daudz gaismas tiek absorbts. To attlo k SpO2. Pulksten pulsa oksimetra rdjumi pards k SpO2 procentos. Sav Garmin Connect kont varat skatt papildu informciju par pulsometra rdjumiem, tostarp tendencm vairku dienu period (Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia, 20. lappuse). Papildu informciju par pulsa oksimetra precizitti skatiet vietn garmin.com /ataccuracy.
Pulsa oksimetra rdjumu iegsana
Js varat manuli skt pulsa oksimetrijas rdjumu pulsa oksimetrijas prskat. Pulsa oksimetrijas rdjumu precizitte var mainties atkarb no jsu asins plsmas, pulkstea novietojuma uz plaukstas loctavas un jsu nekustguma. PIEZME. iespjams, pulsa oksimetrijas prskats jums bs jpievieno prskatu kopai (Prskatu pielgosana, 24. lappuse). 1 Kamr szat vai esat miera stvokl, velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu pulsa oksimetrijas prskatu. 2 Atlasiet prskatu, lai sktu lasjumu. 3 Turiet roku, uz kuras valkjat pulksteni, sirds lmen, kamr pulkstenis nolasa skbeka piestinjumu jsu
asins. 4 Nekustieties.
Pulkstenis rda jsu skbeka piestinjumu procentos, pulsa oksimetrijas rdjumu diagrammu, k ar pulsa vrtbas kops pusnakts.
Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms > Pulse Ox > Sekosanas rezms. 3 Atlasiet opciju:
· Lai ieslgtu mrjumu laik, kad dienas gait neesat aktvs, atlasiet Visa diena. PIEZME. iesldzot pulsa oksimetrijas izsekosanu, akumulatora darbbas laiks sasins.
· Lai ieslgtu pastvgus mrjumus laik, kad guat, atlasiet Miega laik. PIEZME. neparastas pozas guot var veicint rkrtgi zemus SpO2 rdjumus miega laik.
· Lai izslgtu automtiskus mrjumus, atlasiet Pc pieprasjuma.
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum
Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai nepards, varat izmantot sniegtos padomus. · Palieciet nekustgs, kamr pulkstenis nolasa jsu skbeka piestinjumu asins. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Turiet roku, uz kuras valkjat pulksteni, sirds lmen, kamr pulkstenis nolasa skbeka piestinjumu jsu
asins. · Izmantojiet silikona vai neilona siksniu. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Izvairieties radt skrpjumus optiskajam sensoram. kas atrodas pulkstea aizmugur. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni.

20

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Aktivittes izsekosana
Aktivittes izsekosanas funkcija ieraksta jsu dien veikto sou skaitu, veikto attlumu, intensittes mintes, uzkptos stvus, sadedzints kalorijas un miega statistiku katrai ieraksttajai dienai. Sadedzints kalorijas ietver pamata vielmaiu, ko papildina aktivittes kalorijas. Dien veikto sou skaits ir redzams sou prskat. Sou skaits periodiski tiek atjaunints. Vairk informcijas par aktivitsu izsekosanu un fizisks formas mrjumu precizitti skatiet vietn garmin.com /ataccuracy.
Automtisks mris
Pulkstenis automtiski izveido dienas sou mri, balstoties uz jsu ieprieksjo aktivitsu lmeiem. Dienas laik prvietojoties, pulkstenis rda jsu virzbu uz dienas mri .

Ja izvlaties neizmantot automtiska mra funkciju, varat iestatt personaliztu sou mri sav Garmin Connect kont.
Brdinjuma par kustbu izmantosana
Ilgstosa sdsana var izraist nevlamas vielmaias izmaias. Brdinjuma par kustbu atgdina par to, ka ir jturpina aktivittes. Pc vienas stundas neaktivittes tiks pardts ziojums, un sou prskat bs redzama sarkana josla. Pc 15 mintm neaktivittes tiek pardti papildu segmenti. Pulkstenis ar vibr, ja vibrcija ir ieslgta (Sistmas iestatjumi, 50. lappuse).
Lai atiestattu brdinjumu par kustbu, dodieties s pastaig (vismaz dazas mintes).
Sekosana mieg
Kamr js guat, pulkstenis automtiski nosaka jsu miegu un seko jsu kustbm ierast miega laik. Sava ierast miega stundas varat iestatt lietotja iestatjumos sav Garmin Connect kont. Miega statistika ietver kopjo miega stundu skaitu, miega fzes, kustbas mieg un miega rezulttu. Sava miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. PIEZME. snaudas brzi netiek ietverti miega statistik. Js varat izmantot rezmu Netrauct!, lai izslgtu paziojumus un trauksmes signlus, izemot brdinjumus (Netraucsanas rezma lietosana, 6. lappuse).
Intensittes mintes
Lai uzlabotu veselbu, tdas organizcijas k Pasaules Veselbas organizcija iesaka vismaz 150 mintes ned veltt vidjas intensittes aktivittei, piemram, pastaigai tr gait, vai 75 mintes ned veltt eneriskas intensittes aktivittei, piemram, skriesanai. Pulkstenis seko jsu aktivittes intensittei un laikam, kuru veltt, lai veiktu vidjas vai eneriskas intensittes aktivittes (lai skaitliski novrttu enerisku intensitti, ir nepieciesami sirdsdarbbas ritma dati). Pulkstenis eneriskas intensittes aktivittes mintm pieskaita vidjas intensittes aktivitsu mintes. Rezultt jsu eneriskas intensittes minsu kopskaits dubultojas.

Aktivittes izsekosana

21

Intensittes minsu pelnsana
Venu 2 Plus pulkstenis aprina intensittes mintes, saldzinot jsu pulsa datus ar vidjo pulsu miera stvokl. Ja sirdsdarbbas ritms ir izslgts, pulkstenis aprina vidjo intensitti mints, analizjot jsu sous mint. · Lai iegtu vispreczko intensittes minsu aprinu, sciet laiknoteiktu aktivitti. · Lai iegtu vispreczko sirdsdarbbas ritmu miera stvokl, valkjiet pulksteni visu dienu un nakti.
Garmin Move IQTM
Kad jsu kustbas atbilds pazstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automtiski noteiks notikumu un rds to jsu laika skal. Move IQ notikumi rda aktivittes veidu un ilgumu, bet nav redzami jsu aktivitsu sarakst vai jaunumu plsm. Move IQ funkcija var automtiski skt laikkontroltu aktivitti iesanai un skriesanai, izmantojot laika slieksvrtbas, kuras iestatt lietotn Garmin Connect vai pulkstea aktivitsu iestatjumos. Ss aktivittes ir pievienotas jsu aktivitsu sarakstam.
Aktivittes izsekosanas iestatjumi
Turiet nospiestu , un atlasiet > Aktivittes izsekosana. Statuss: izsldz aktivittes izsekosanas funkcijas. Kustbas brd.: parda ziojumu un kustbas joslu digitl pulkstea skat un sou ekrn. Pulkstenis ar vibr,
lai js brdintu. Mra brdinjumi: auj jums ieslgt un izslgt mra brdinjumus vai izslgt tos tikai aktivitsu laik. Mra
brdinjumi pards attiecb uz jsu dienas sou mri, dienas uzkpto stvu skaita mri, nedas intensittes minsu mri un dens balansa mri. Move IQ: auj ieslgt vai izslgt Move IQ notikumus. Automtiska aktivittes sksana: auj pulkstenim izveidot un saglabt laikkontroltas aktivittes automtiski, kad Move IQ funkcija konstat, ka js staigjat vai skrienat. Js varat iestatt minimlo laika slieksni skriesanai un staigsanai. Intensittes mintes: auj iestatt sirdsdarbbas ritma zonu vidjas intensittes mintm un augstku sirdsdarbbas ritma zonu eneriskas intensittes mintm. Js varat izmantot ar noklusjuma algoritmu.
Aktivittes izsekosanas izslgsana
Kad js izsldzat aktivittes izsekosanu, jsu soi, uzkptie stvi, intensittes mintes, izsekosana mieg un Move IQ notikumi netiek ierakstti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes izsekosana > Statuss > Izslgts.

22

Aktivittes izsekosana

Prskati
Pulksten ir skotnji ieldti prskati, kas nodrosina tru piekuvi informcijai (Prskatu skatsana, 24. lappuse). Daziem prskatiem nepieciesams Bluetooth savienojums ar sadergu tlruni. Dazi prskati pc noklusjuma nav redzami. Varat tos pievienot prskatu cilpai manuli (Prskatu pielgosana, 24. lappuse).

Nosaukums

Apraksts

Body BatteryTM

Valkjot ierci visu dienu, parda jsu pasreizjo Body Battery lmeni un lmea diagrammu dazu pdjo stundu laik (Body Battery, 25. lappuse).

Kalendrs

Parda gaidms tiksans no jsu tlrua kalendra.

Kalorijas

Parda jsu kaloriju informciju pasreizjai dienai.

Izaicinjumi

Parda jsu pasreizjo vietu reitingu tabul, ja piedalties Garmin Connect izaicin jum.

Uzkpto stvu skaits Izseko uzkpto stvu skaitu un progresu ce uz mri.

Garmin treneris

Parda plnotos trenius, ja esat atlasjis Garmin trenera pielgoto treniu plnu sav Garmin Connect kont. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam.

Health SnapshotTM

Pulksten sk Health Snapshot aktivitti, kas ieraksta vairkus galvenos veselbas mrjumus, kamr js saglabjat miera stvokli divas mintes. T sniedz su ieskatu par jsu visprjo sirds un asinsvadu stvokli. Pulkstenis ieraksta tdus mrjumus k jsu vidjais pulss, stresa lmenis un elposanas temps. Varat skatt savu saglabto Health Snapshot aktivitsu kopsavilkumus.

Pulss

Parda jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritmu pc sitienu skaita mint (sirdsp./min.) un vidjo sirdsdarbbas ritma miera stvokl (SRA).

Vsture

Parda jsu aktivitsu vsturi un reistrto aktivitsu diagrammu.

dens balanss

auj jums sekot savam patrtajam dens daudzumam un progresu ikdienas mra sasniegsan.

Intensittes mintes

Izseko laiku, ko esat pavadjis, piedaloties mrens ldz enerisks aktivitts, jsu nedas intensittes minsu mri un progresu ce uz mri.

Pdj aktivitte

Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu.

Pdjais sporta veids Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu.

Pdjais golfs Pdjais brauciens Pdjais skrjiens Pdj izturba Pdjais peldjums

Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu un nordt sporta veida vsturi.

Lampas

Nodrosina velosipda lampu prvaldbu, ja Varia lampa ir pra savienojum ar Venu 2 Plus pulksteni.

Mzikas prvaldba Nodrosina mzikas atskaotja vadklas jsu tlrua vai pulkstea mzikai.

Paziojumi

Brdina par ienkosiem zvaniem, szim, socilo tklu jaunumiem utt., emot vr tlrua paziojumu iestatjumus (Bluetooth paziojumu iespjosana, 4. lappuse).

Prskati

23

Nosaukums Pulsa oksimetrs
Elposana Miegs Soi Stress Laikapstki Sieviesu veselba

Apraksts auj veikt manulus pulsa oksimetra lasjumus (Pulsa oksimetra rdjumu iegsana, 20. lappuse). Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu pulsa oksimetru, mrjums netiek reistrts. Jsu pasreizjais elposanas temps elpas vilcienos mint un vidjais septiu dienu rdtjs. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties. Rda ieprieksjs nakts kopjo miega laiku, miega datus un miega posmu informciju. Izseko jsu ikdienas sou skaitu, sou mri un datus par ieprieksjm dienm. Parda jsu pasreizjo stresa lmeni un jsu stresa lmea diagrammu. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties. Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu stresa lmeni, mrjumi netiek reistrti. Parda pasreizjo temperatru un laika prognozi. Parda jsu pasreizj cikla vai sekosanas grtniecbai statusu. Js varat skatt un reistrt savus ikdienas simptomus.

Prskatu skatsana
· Pulkstea ciparnc velciet uz augsu vai uz leju.

Pulkstenis ritina pa prskatu kopu. · Atlasiet prskatu, lai skattu papildu informciju. · Turiet nospiestu , lai skattu papildu opcijas un funkcijas prskatam.
Prskatu pielgosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Nordjumi. 3 Atlasiet prskatu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai maintu prskata atrasans vietu prskatu kop, velciet prskatu uz augsu vai uz leju. · Lai noemtu prskatu no prskatu kopas, atlasiet . 5 Atlasiet . 6 Atlasiet prskatu. Prskats ir pievienots prskatu kopai.

24

Prskati

Pulsa mainba un stresa lmenis
Pulkstenis analiz jsu sirdsdarbbas ritma mainbu, kamr esat miera stvokl, lai noteiktu jsu visprjo stresu. Trenii, fizisk aktivitte, miegs, uzturs un visprjs dzves stress -- tas viss ietekm jsu stresa lmeni. Stresa lmea diapazons ir no 0 ldz 100, kur 0­25 ir miera stvoklis, 26­50 ir zems stress, 51­75 ir vidjs stress, bet 76­100 ir augsts stresa lmenis. Zinsanas par savu stresa lmeni var paldzt jums dienas gait noteikt brzus, kad stresa lmenis ir augsts. Lai iegtu vislabkos rezulttus, pulkstenis ir jvalk miega laik. Js varat sinhronizt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skattu visas dienas stresa lmeni, ilgtermia tendences un papildu informciju.
Stresa lmea prskata lietosana
Stresa lmea prskats rda jsu pasreizjo stresa lmeni un stresa lmea kops pusnakts diagrammu. Tas var instrut js veikt elposanas aktivitti, lai paldztu atslbinties. 1 Kamr js szat vai esat neaktvs, velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu stresa lmea prskatu.
IETEIKUMS. ja bsit prk aktvs, lai pulkstenis vartu noteikt jsu stresa lmeni, stresa lmea rdjuma viet tiks pardts ziojums. Savu stresa lmeni atkal varat prbaudt pc vairkm miera stvokl pavadtm mintm. 2 Pieskarieties prskatam, lai skattu sava stresa lmea kops pusnakts diagrammu. Zils joslas norda atptas periodus. Dzeltens joslas norda stresa periodus. Pelks joslas norda laiku, kad esat bijis prk aktvs, lai noteiktu jsu stresa lmeni. 3 Lai sktu elposanas aktivitti, velciet uz augsu un atlasiet .
Body Battery
Pulkstenis analiz jsu sirdsdarbbas ritma maingumu, stresa lmeni, miega kvalitti un aktivittes datus, lai noteiktu jsu visprjo Body Battery lmeni. Tpat k mrinstruments automasn, ierce norda jsu pieejams enerijas rezerves apjomu. Body Battery lmea diapazons ir no 0 ldz 100, kur 0­25 ir zems, 26­50 ir vidjs, 51­75 ir augsts, bet 76­100 ir oti augsts enerijas rezerves lmenis. Js varat sinhronizt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skattu visjaunko Body Battery lmeni, ilgtermia tendences un papildu informciju (Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 26. lappuse).
Prskata Body Battery skatsana
Prskats Body Battery rda jsu pasreizjoBody Battery lmeni. 1 Velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu Body Battery prskatu.
PIEZME. iespjams, ka prskats bs jpievieno prskatu kopai (Prskatu pielgosana, 24. lappuse). 2 Atlasiet prskatu, lai skattu savu Body Battery datu kops pusnakts diagrammu.

3 Velciet uz augsu, lai skattu sava Body Battery un stresa lmea apvienoto diagrammu.

Prskati

25

Padomi uzlabotiem Body Battery datiem
· Lai iegtu preczkus rezulttus, valkjiet pulksteni, kamr guat. · Labs miegs uzld jsu Body Battery. · Fizisk slodze un augsts stresa lmenis var veicint trku Body Battery lmea samazinsanos. · Uzemtais uzturs, k ar tdi stimuljosi ldzeki k kofens, neietekm jsu Body Battery.
Sieviesu veselba
Sekosana menstrulajam ciklam
Menstrulais cikls ir svarga veselbas daa. Varat izmantot savu pulksteni, lai reistrtu fiziskos simptomus, seksulo dziu, seksulo aktivitti, ovulcijas dienas un citus datus (Menstrul cikla informcijas reistrsana, 26. lappuse). Vairk par so funkciju uzzint un to iestatt varat iestatjumos Veselbas stvoka statistika lietotn Garmin Connect. · Sekosana menstrulajam ciklam un informcija par to · Fiziskie un emocionlie simptomi · Menstruciju un auglbas prognozes · Veselbas stvoka un uztura informcija PIEZME. lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai pievienotu un noemtu prskatus.
Menstrul cikla informcijas reistrsana
Lai sav Venu 2 Plus pulksten vartu reistrt menstrul cikla informciju, lietotn Garmin Connect ir jiestata menstrul cikla izsekosana. 1 Velciet, lai skattu sieviesu veselbas izsekosanas prskatu. 2 Pieskarieties skrienekrnam. 3 Atlasiet . 4 Ja sodien ir menstruciju diena, atlasiet Menstruciju diena > . 5 Atlasiet opciju:
· Lai novrttu plsmu no vieglas ldz stiprai, atlasiet Menstrucija. · Lai reistrtu savus fiziskos simptomus, piemram, akni, muguras spes un nogurumu, atlasiet Simptomi. · Lai reistrtu savu garastvokli, atlasiet Garastvoklis. · Lai reistrtu savus izdaljumus, atlasiet Izdaljumi. · Lai sodienas datumu nordtu k ovulcijas dienu, atlasiet Ovulcijas diena. · Lai reistrtu savu seksulo aktivitti, atlasiet Seksul aktivitte. · Lai novrttu savu seksulo dziu no zemas ldz augstai, atlasiet Seksul dzia. · Lai sodienas datumu nordtu k menstruciju dienu, atlasiet Menstruciju diena.
Sekosana grtniecbai
Sekosanas grtniecbai funkcija rda iknedas atjauninjumus jsu grtniecbai un veselbas un uztura informciju. Pulksteni varat izmantot, lai reistrtu fiziskus un emocionlus simptomus, glikozes lmea asins rdjumus un mazua kustbas (Grtniecbas informcijas reistrsana, 27. lappuse). Vairk par so funkciju uzzint un to iestatt varat iestatjumos Veselbas stvoka statistika lietotn Garmin Connect.

26

Prskati

Grtniecbas informcijas reistrsana
Lai reistrtu savu informciju, jums ir jiestata grtniecbas izsekosana lietotn Garmin Connect. 1 Velciet, lai skattu sieviesu veselbas izsekosanas prskatu.
2 Pieskarieties skrienekrnam. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Simptomi, lai reistrtu savus fiziskos simptomus, garastvokli un citu informciju. · Atlasiet Glikoze asins, lai reistrtu glikozes lmeni pirms un pc malttm un pirms ejat gult. · Atlasiet Kustba, lai izmantotu hronometru vai taimeri un reistrtu mazua kustbas. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Sekosana dens balansam
Js varat sekot dienas laik uzemtajam sidrumam, ieslgt mrus un brdinjumus un ievadt biezk izmantoto trauku lielumu. Ja iespjojat automtiskus mrus, jsu mri pieaug diens, kad ierakstt aktivitti. Kad trenjaties, jums ir juzem vairk sidruma, lai aizsttu sviedru zudumu. PIEZME. lietotni Connect IQ varat izmantot, lai pievienotu un noemtu prskatus.

Prskati

27

dens balansam izsekosanas prskata izmantosana
dens balansa izsekosanas prskats rda jsu sidruma uzemsanu un ikdienas dens balansa mri. 1 Velciet uz augsu vai uz leju, lai iegtu dens balansa prskatu. 2 Atlasiet prskatu, lai pievienotu iedzerto sidrumu.
3 Atlasiet katrai sidruma uzemsanas reizei (1 tase, 8 unces vai 250 ml). 4 Atlasiet trauku, lai palielintu uzemt sidruma daudzumu, izvloties attiecgu trauka tilpumu. 5 Turiet nospiestu , lai pielgotu prskatu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai maintu mrvienbas, atlasiet Vienbas. · Lai ieslgtu sidruma uzemsanas atgdinjumus, atlasiet Brdinjumi. · Lai pielgotu sava trauka lielumu, atlasiet Trauki, atlasiet trauku, atlasiet mrvienbas un ievadiet trauka
lielumu.
Lietotnes un aktivittes
Jsu pulksten ir dazdas skotnji ieldtas lietotnes un aktivittes. Lietotnes: lietotnes pulksten nodrosina interaktvas funkcijas, piemram, navisanu uz saglabtm atrasans
vietm. Aktivittes: jsu pulksten ir skotnji ieldtas iekstelpm un ram piemrotas aktivitsu lietotnes, tostarp
skriesanas, ritebrauksanas, spka vingrojumu, golfa un citas lietotnes. Kad skat aktivitti, pulkstenis parda un ieraksta sensora datus, ko varat saglabt un koplietot ar Garmin Connect kopienu. Vairk informcijas par aktivitsu izsekosanu un fizisks formas mrjumu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy. Connect IQ lietotnes: lai savam pulkstenim pievienotu funkcijas, instaljiet lietotnes no Connect IQ lietotnes (Connect IQ funkciju lejupielde, 6. lappuse).

28

Lietotnes un aktivittes

Aktivittes sksana
Skot aktivitti, GPS iesldzas automtiski (ja nepieciesams). 1 Nospiediet . 2 Ja s ir pirm reize, kad skat aktivitti, atzmjiet izvles rtiu blakus katrai aktivittei, lai to pievienotu
izlasei, un atlasiet . 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet aktivitti no savas izlases. · Atlasiet un paplasint aktivitsu sarakst atlasiet aktivitti. 4 Ja aktivittei ir nepieciesami GPS signli, izejiet rpus telpm uz vietu, kur ir atklts skats uz debesm, un gaidiet, ldz pulkstenis ir gatavs. Pulkstenis ir gatavs, kad tas ir noteicis jsu pulsu, ieguvis GPS signlus (ja nepieciesams) un izveidojis savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciesams). 5 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. Pulkstenis reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas.
Padomi aktivitsu reistrsanai
· Pirms aktivittes sksanas uzldjiet pulksteni (Pulkstea uzlde, 54. lappuse). · Nospiediet , lai ieraksttu distances, sktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai prietu uz nkamo fizisko
vingrojumu srijas posmu. · Pavelciet uz augsu un uz leju, lai skattu papildu datu ekrnus.
Aktivittes beigsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet opciju:
· Lai saglabtu aktivitti, atlasiet . · Lai atmestu aktivitti, atlasiet . · Lai atsktu aktivitti, nospiediet .
Pielgotas aktivittes pievienosana
Js varat izveidot pielgotu aktivitti un pievienot to aktivitsu sarakstam. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet > > . 3 Atlasiet kopjams aktivittes veidu. 4 Atlasiet aktivittes nosaukumu. 5 Ja vajadzgs, redijiet aktivittes lietotnes iestatjumus (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 46. lappuse). 6 Kad pabeidzat redisanu, atlasiet Pabeigts.
Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana
Jsu aktivitsu izlases saraksts ir redzams, kad nospiezat pulkstea ciparnc, un tas piedv tru piekuvi aktivittm, kuras izmantojat visbiezk. Kad pirmo reizi nospiezat , lai sktu aktivitti, pulkstenis piedv izvlties izlases aktivittes. Js varat pievienot vai noemt izlases aktivittes jebkur laik. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes.
Jsu iemots aktivittes ir redzamas saraksta augs. Citas aktivittes ir redzamas paplasintaj sarakst. 3 Atlasiet opciju:
· Lai pievienotu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Pievienot izlasei. · Lai noemtu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Noemt izlasi.

Lietotnes un aktivittes

29

Health Snapshot
Funkcija Health Snapshot ir aktivitte jsu pulksten, kas ieraksta vairkus galvenos veselbas mrjumus, kamr js saglabjat miera stvokli divas mintes. T sniedz su ieskatu par jsu visprjo sirds un asinsvadu stvokli. Pulkstenis ieraksta tdus mrjumus k jsu vidjais pulss, stresa lmenis un elposanas temps.
Iekstelpu aktivittes
Venu 2 Plus pulksteni var izmantot treniiem iekstelps, piemram, skriesanai pa iekstelpu celiu vai stacionr velosipda vai telpu trenaziera izmantosanai. GPS ir izslgts iekstelpu aktivitsu laik (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 46. lappuse). Skrienot vai staigjot ar izslgtu GPS, trums, attlums un kadence tiek aprinti, izmantojot pulksten esoso akselerometru. Akselerometrs kalibrsanu veic pats. truma, attluma un kadences datu precizitte uzlabojas pc vairkiem skrjieniem vai pastaigm rpus telpm, izmantojot GPS. IETEIKUMS. tursans pie sldos celia trenaziera margm pazemina precizitti. Braucot ar velosipdu, kad GPS ir izslgts, truma un attluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvles sensora, kas nosta truma un attluma datus pulkstenim (piemram, truma vai kadences sensors).
Spka trenia aktivittes reistrsana
Js varat reistrt piegjienus spka trenia aktivittes laik. Piegjiens ir vienas kustbas vairki atkrtojumi. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet Izturba. 3 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Sciet pirmo piegjienu.
Pc noklusjuma pulkstenis skaita atkrtojumus. Atkrtojumu skaits pards, kad esat izpildjis vismaz cetrus atkrtojumus. Atkrtojumu skaitsanu varat atspjot aktivittes iestatjumos (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 46. lappuse). IETEIKUMS. katram piegjienam pulkstenis var skaitt tikai vienas kustbas atkrtojumus. Kad vlaties maint kustbas, beidziet piegjienu un sciet jaunu. 5 Nospiediet , lai pabeigtu iestatsanu. Pulkstenis parda atkrtojumu kopjo skaitu saj piegjien. Pc dazm sekundm pards atptas taimeris. 6 Ja vajadzgs, redijiet atkrtojumu skaitu un atlasiet , lai pievienotu kopai izmantojamo svaru. 7 Pc atptas nospiediet , lai sktu nkamo kopu. 8 Atkrtojiet to katram spka trenia piegjienam, ldz aktivitte ir pabeigta. 9 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet un atlasiet .

30

Lietotnes un aktivittes

HIIT aktivittes ierakstsana
Js varat izmantot specilus taimerus, lai ieraksttu augstas intensittes intervla trenia (HIIT) aktivitti. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet HIIT. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Bezmaksas, lai ieraksttu brvu, nestrukturtu HIIT aktivitti. · Atlasiet HIIT taimeri > AMRAP, lai iestattaj laikposm ieraksttu iespjami daudz posmu. · Atlasiet HIIT taimeri > EMOM, lai katru minti mintes laik ieraksttu iestatto kustbu skaitu. · Atlasiet HIIT taimeri > Tabata, lai 20 sekunzu maksimlas pieples intervlus maintu ar 10 sekundm
atptas. · Atlasiet HIIT taimeri > Pielgots, lai iestattu savu kustbu laiku, atptas laiku, kustbu skaitu un posmu
skaitu. · Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas, lai ievrotu saglabto vingrojumu sriju. 4 Ja vajadzgs, izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Nospiediet , lai sktu pirmo posmu. Pulkstenis rda atpakaskaitsanas taimeri un jsu pasreizjo pulsu. 6 Ja nepieciesams, nospiediet , lai manuli prietu uz nkamo posmu vai atptu. 7 Kad aktivitte ir pabeigta, nospiediet , lai apturtu aktivittes taimeri. 8 Atlasiet .
Trenaziera attluma kalibrsana
Lai ieraksttu preczus attlumus skrjieniem uz trenaziera, js varat kalibrt trenaziera attlumu pc tam, kad veicat uz trenaziera vismaz 1,5 km (1 jdzi). Ja izmantojat dazdus trenazierus, varat manuli kalibrt trenaziera attlumu uz katra trenaziera vai pc katra skrjiena. 1 Sciet trenaziera aktivitti (Aktivittes sksana, 29. lappuse). 2 Skrieniet uz trenaziera, ldz Venu 2 Plus pulkstenis ir ierakstjis vismaz 1,5 km (1 jdzi). 3 Kad pabeidzat skrjienu, nospiediet . 4 Prbaudiet trenaziera displej redzamo veikto attlumu. 5 Atlasiet opciju:
· Lai kalibrtu pirmo laiku, pulksten ievadiet trenaziera displej redzamo attlumu. · Lai veiktu manulu kalibrsanu pc pirm laika kalibrsanas velciet uz augsu, atlasiet Kalibrt un saglabt
un pulksten ievadiet trenaziera displej redzamo attlumu.
Aktivittes brv dab
Venu 2 Plus pulkstenis tiek piegdts ar ieprieks ieldtm lietotnm aktivittm brv dab, piemram, skriesanai un ritebrauksanai. rpustelpu aktivittm GPS ir ieslgts. Js varat pievienot lietotnes, izmantojot noklusjuma aktivittes, piemram, kardiotreniu vai airsanu.

Lietotnes un aktivittes

31

Dodoties skrjien
Lai bezvadu sensoru izmantotu skriesanai, vispirms ir jizveido sensora pra savienojums ar pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 53. lappuse). 1 Uzlieciet bezvadu sensorus, piemram, sirdsdarbbas ritma monitoru (izvles piederumi). 2 Nospiediet . 3 Atlasiet Skriesana. 4 Ja izmantojat papildu izvles bezvadu sensorus, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar sensoriem. 5 Dodieties r un gaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 6 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri.
Pulkstenis reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas. 7 Sciet aktivitti. 8 Nospiediet , lai ieraksttu distances (izvles) (Distancu atzmsana, izmantojot funkciju Auto Lap,
48. lappuse). 9 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa datu ekrniem. 10 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet un atlasiet .
Dosans velobraucien
Lai bezvadu sensoru izmantotu ritebrauksanai, vispirms ir jizveido sensora pra savienojums ar pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 53. lappuse). 1 Izveidojiet savu bezvadu sensoru, piemram, sirdsdarbbas ritma monitora, truma sensora vai kadences
sensora (izvles), pra savienojumu. 2 Nospiediet . 3 Atlasiet Velosipds. 4 Ja izmantojat papildu izvles bezvadu sensorus, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar sensoriem. 5 Dodieties r un gaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 6 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri.
Pulkstenis reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas. 7 Sciet aktivitti. 8 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa datu ekrniem. 9 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet un atlasiet .
Nobraucienu skatsana
Izmantojot automtiskas palaisanas funkciju, pulkstenis ieraksta informciju par katru nobraucienu no kalna ar slpm vai sniega dli. S funkcija pc noklusjuma tiek ieslgta braucienam no kalna ar slpm vai sniega dli. T automtiski ieraksta jaunus nobraucienus ar slpm, pamatojoties uz jsu kustbu. Taimeris tiek apturts, kad js prstjat kustbu lejup no kalna un kad esat paclj. Kamr prvietojaties ar paclju, taimeris ir apturts. Lai atkrtoti palaistu taimeri, varat skt kustbu lejup no kalna. Nobraucienu informciju varat skatt apturtaj ekrn vai laik, kad taimeris darbojas. 1 Sciet nobrauciena ar slpm vai sniega dli aktivitti. 2 Velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu sava pdj un pasreizj nobrauciena un kopjo nobraucienu
informciju. Nobraucienu ekrni ietver laiku, veikto attlumu, maksimlais trums, vidjais trums un kopjais kritums.

32

Lietotnes un aktivittes

Peldot basein
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielgotu lielumu. 4 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Sciet aktivitti.
Pulkstenis automtiski ieraksta peldjuma intervlus un garumus. 6 Kad atpsaties, nospiediet .
Ir redzams atptas ekrns. 7 Nospiediet , lai atsktu intervla taimera darbbu. 8 Pc aktivittes pabeigsanas nospiediet , lai apturtu aktivittes taimeri.
. 9 Atlasiet opciju:
· Lai saglabtu aktivitti, turiet nospiestu . · Lai atmestu aktivitti, pavelciet uz leju un nospiediet .
Peldbaseina lieluma iestatsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Velciet augsup 4 Atlasiet Iestatjumi > Peldbaseina lielums. 5 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielgotu lielumu.
Peldsanas terminoloija
Garums: viens peldjums baseina garum. Intervls: viens vai vairki secgi garumi. Jauns intervls skas pc atptas. Vziens: vziens tiek skaitts katru reizi, kad roka, uz kuras ir pulkstenis, pabeidz pilnu ciklu. Swolf: swolf rezultts ir viena baseina garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam. Piemram, 30
sekundes plus 15 vzieni ir Swolf rezultts 45. Swolf ir peldsanas efektivittes mrjums, kur, tpat k golf, labks ir zemks rezultts. Kritiskais peldjuma trums (KP): jsu KP ir teortiskais trums, kdu bez spku izskuma varat neprtraukti saglabt. Savu KP varat izmantot, lai izvltos trenia tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.
Golfa sple
Golfa laukumu lejupielde
Lai spltu laukumu pirmo reizi, jums ir jveic t lejupielde, izmantojot lietotni Garmin Connect. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Lejupieldt golfa laukumus > . 3 Atlasiet golfa laukumu. 4 Atlasiet Lejupieldt.
Kad golfa laukuma lejupielde ir pabeigta, tas ir redzams laukumu sarakst Venu 2 Plus pulksten.

Lietotnes un aktivittes

33

Golfa sple
Lai spltu laukumu pirmo reizi, jums ir jveic t lejupielde, izmantojot tlruni (Golfa laukumu lejupielde, 33. lappuse). Lejupieldtie laukumi tiek automtiski atjauninti. Pirms spljat golfu, jums ir juzld pulkstenis (Pulkstea uzlde, 54. lappuse). 1 Nospiediet . 2 Atlasiet Golfs. 3 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 4 Pieejamo laukumu sarakst atlasiet laukumu. 5 Atlasiet , lai reistrtu rezulttu. 6 Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa bedrtm.
Kad js prejat uz nkamo bedrti, pulkstenis sdu pareju veic automtiski.
Bedrsu informcija
Pulkstenis aprina attlumu ldz zonas Green prieksjai un aizmugurjai daai un ldz atlastajai spraudtes atrasans vietai (Spraudtes atrasans vietas maia, 35. lappuse).

Pasreizjs bedrtes numurs Attlums ldz zonas Green aizmugurjai daai Attlums ldz atlastajai spraudtes atrasans vietai Attlums ldz zonas Green prieksjai daai Par bedrtei Zonas Green karte

34

Lietotnes un aktivittes

Spraudtes atrasans vietas maia
Sples laik js varat iegt skku prskatu par zonu Green un prvietot spraudtes atrasans vietu. 1 Atlasiet karti.
Redzams lielks zonas Green skats. 2 Pieskarieties un velciet spraudti uz pareizo atrasans vietu.
norda atlasto spraudtes atrasans vietu. 3 Nospiediet , lai apstiprintu spraudtes atrasans vietu.
Attlumi bedrsu informcijas ekrn tiek atjauninti, lai atspoguotu jaunu spraudtes atrasans vietu. Spraudtes atrasans vieta tiek saglabta viengi pasreizjam posmam.
Virziena uz spraudti skatsana
Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz paldzbu virziena noteiksan, kad js nevarat redzt zonu Green. S funkcija var paldzt jums virzt sitienu, pat ja esat mez vai iegrimis dzii smilts. PIEZME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamr esat golfa mobil. Golfa mobia radti traucjumi var ietekmt kompasa precizitti. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet .
Bultia norda uz spraudtes atrasans vietu.
Layup un krasu pagriezienu attlumu skatsana
Layup un krasu pagriezienu attlumu sarakstu varat skatt Par 4 un 5 bedrtm. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet .
PIEZME. kad js attlumus un atrasans vietas veicat, tie tiek noemti no saraksta.
Hazardu skatsana
Js varat skatt attlumu ldz hazardiem fairway ce par 4 un 5 bedrtm. Hazardi, kas ietekm sitiena izvli, ir redzami atsevisi vai grups, lai paldztu noteikt attlumu ldz layup vai carry. 1 Bedrsu informcijas lap nospiediet un atlasiet .

· Attlums ldz tuvk hazarda prieksdaai un aizmugurei ir redzams ekrn. · Hazarda veids ir nordts ekrna augsda. · Zona Green tiek atspoguota k pusaplis ekrna augsda. Lnija zem zonas Green atspoguo fairway
centru. · Hazardi tiek nordti ar burtu, kas apzm hazardu secbu bedrt, un tie ir redzami zem Green aptuven
izvietojum attiecb pret fairway. 2 Pavelciet, lai skattu pasreizjai bedrtei citus hazardus.

Lietotnes un aktivittes

35

Sitiena mrsana, izmantojot Garmin AutoShotTM
Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, pulkstenis ieraksta jsu sitiena attlumu, ko varat skatt vlk (Sitienu vstures skatsana, 37. lappuse). Putts netiek noteikti. 1 Golfa sples laik valkjiet pulksteni uz vadoss rokas plaukstas loctavas, lai labk noteiktu sitienu.
Kad pulkstenis nosaka sitienu, attlums no sitiena atrasans vietas ir redzams josl ekrna augsda.
IETEIKUMS. varat pieskarties joslai, lai paslptu to uz 10 sekundm. 2 Trpiet nkamo sitienu.
Pulkstenis ieraksta jsu pdj sitiena attlumu.
Rezulttu saglabsana
1 Kad spljat golfu, nospiediet . 2 Atlasiet . 3 Atlast bedrti. 4 Atlasiet vai , lai iestattu rezulttu. 5 Atlasiet .
Punktu skaitsanas metodes iestatsana
Js varat maint metodi, kdu pulkstenis izmanto rezulttu saglabsanai. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes > Golfs. 3 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 4 Atlasiet Punktu skaitsana > Punktu skaitsanas metode. 5 Atlasiet punktu skaitsanas metodi.

36

Lietotnes un aktivittes

Par punktu skaitsanu pc Steiblforda sistmas
Ja js izvlaties Steiblforda punktu skaitsanas metodi (Punktu skaitsanas metodes iestatsana, 36. lappuse), punkti tiek piesirti, pamatojoties uz attiecb pret Par veikto sitienu skaitu. Posma beigs uzvar vislielkais punktu skaits. Ierce piesir punktus saska ar ASV Golfa asocicijas nordm. Spl, kur punkti tiek skaitti, izmantojot Steiblforda sistmu, rezulttu kart ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti

Attiecb pret Par veiktie sitieni

0

2 vai vairk virs

1

1 virs

2

Par

3

1 zem

4

2 zem

5

3 zem

Sekosana golfa statistikai
Kad pulksten iespjojat sekosanu statistikai, varat skatt savu statistisku pasreizjam posmam (Posma kopsavilkuma skatsana, 37. lappuse). Izmantojot lietotni Garmin GolfTM, varat saldzint posmus un sekot uzlabojumiem. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes > Golfs. 3 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 4 Atlasiet Punktu skaitsana > Sekosana statusam.
Golfa statistikas ierakstsana
Lai ieraksttu statistiku, ir jiespjo statistiskas sekosana (Sekosana golfa statistikai, 37. lappuse). 1 Rezulttu kart atlasiet bedrti. 2 Iestatiet veikto vzienu skaitu, ietverot putts, un atlasiet . 3 Iestatiet veikto putts skaitu un atlasiet .
PIEZME. veikto putts skaits tiek izmantots viengi statistikas izsekosanai un nepalielina jsu rezulttu. 4 Atlasiet opciju:
· Ja bumbia trpja fairway, atlasiet . · Ja bumbia netrpja fairway, atlasiet vai . 5 Atlasiet .
Sitienu vstures skatsana
1 Pc bedrtes izsples nospiediet . 2 Atlasiet , lai skattu informciju par pdjo sitienu. 3 Pavelciet uz augsu, lai skattu informciju par katru bedrtes sitienu.
Posma kopsavilkuma skatsana
Posma laik varat skatt savu rezulttu, statistiku un posma informciju. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet .

Lietotnes un aktivittes

37

Posma pabeigsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Pabeigt posmu. 3 Velciet augsup. 4 Atlasiet opciju:
· Lai saglabtu posmu un atgrieztos pulkstea rezm, atlasiet Saglabt. · Lai reditu rezulttu karti, atlasiet Redit rezulttu. · Lai atmestu posmu un atgrieztos pulkstea rezm, atlasiet Atmest. · Lai apturtu posmu un turpintu to vlk, atlasiet Apturt.
Lietotne Garmin Golf
Lietotne Garmin Golf auj augsupieldt rezulttu kartes no sadergas Garmin ierces, lai skattu sku statistiku un sitienu analzi. Golfa spltji savstarpji var sacensties dazdos golfa laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairk nek 42 000 golfa laukumu ir lderu tabulas, kurm ikviens var pievienoties. Js varat iestatt turnra notikumu un uzaicint spltjus sacensties. Lietotne Garmin Golf sinhroniz jsu datus ar jsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupieldt sav tlrun no lietotu veikala.
Trenii
Lietotja profila iestatsana
Js varat atjaunint savus dzimuma, dzimsanas gada, auguma, svara, rokas loctavas un sirdsdarbbas ritma zonas (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 18. lappuse) iestatjumus. Pulkstenis izmanto so informciju, lai aprintu preczus treniu datus. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils. 3 Atlasiet opciju.
Fizisko vingrojumu srijas
Pulkstenis var vadt js daudzu darbbu izpild fizisko vingrojumu srijs, kas ietver mrus katrai vingrojumu srijas darbbai, piemram, attlumu, laiku, atkrtojumus vai citus mrjumus. Pulkstenis ietver vairkas ieprieks ieldtas fizisko vingrojumu srijas dazdm aktivittm, tostarp spka un kardiotreniiem, skriesanai un ritebrauksanai. Js varat izveidot vl citas fizisko vingrojumu srijas un atrast papildu vingrojumus un treniu plnus, izmantojot Garmin Connect, un prstt uz savu tlruni. Js varat izveidot plnotu treniu plnu, izmantojot Garmin Connect kalendru, un prstt plnots vingrojumu srijas uz savu pulksteni.
Vingrojumu srijas sksana
Pulkstenis fizisko vingrojumu srijas laik var vadt js daudzu darbbu izpild. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet aktivitti. 3 Velciet augsup. 4 Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas. 5 Atlasiet vingrojumu sriju.
PIEZME. sarakst pards tikai vingrojumu srijas, kas ir sadergas ar atlasto aktivitti. 6 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. Pc tam, kad skat fizisko vingrojumu sriju, pulkstenis rda katru fizisko vingrojumu srijas posmu, posma piezmes (izvles), mri (izvles) un pasreizjos vingrojumu srijas datus. Izturbas, jogas vai pilsu aktivittm tiek rdtas instrukciju animcijas.

38

Trenii

Garmin Connect trenia plnu izmantosana
Lai lejupieldtu un izmantotu trenia plnu, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 43. lappuse), k ar jums ir jizveido Venu 2 Plus pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Trenis > Treniu plni. 3 Atlasiet un izstrdjiet trenia plnu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Skatiet trenia plnu sav kalendr.
Pielgoti treniu plni
Jsu Garmin Connect kont ir pielgoti treniu plni un Garmin treneris, lai pielgotu jsu treniu mrus. Piemram, js varat atbildt uz daziem jautjumiem un atrast plnu, kas paldzs jums veikt 5 km sacensbas. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam. Kad skat plnu, Garmin trenera prskats tiek pievienots prskatu kopai jsu Venu 2 Plus pulksten.
Sodienas fizisko vingrojumu srijas sksana
Kad nostt trenera treniu plnu uz savu pulksteni, Garmin trenera prskats ir redzams jsu prskatu kop. 1 Pulkstea ciparnc velciet, lai skattu Garmin trenera prskatu. 2 Atlasiet prskatu.
Ja fizisko vingrojumu srija sai aktivittei ir plnota sodienai, pulkstenis rda fizisko vingrojumu srijas nosaukumu un aicina js skt so sriju. 3 Atlasiet vingrojumu sriju. 4 Atlasiet Skatt, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmus, un pavelciet pa labi, kad pabeidzat skatt posmu (izvles). 5 Atlasiet Izpildt fizisko vingrojumu sriju. 6 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Plnoto fizisko vingrojumu sriju skatsana
Js varat skatt plnots fizisko vingrojumu srijas sav treniu kalendr un skt fizisko vingrojumu sriju. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet aktivitti. 3 Velciet augsup. 4 Atlasiet Treniu kalendrs.
Jsu plnots fizisko vingrojumu srijas ir redzamas, krtotas pc datuma. 5 Atlasiet vingrojumu sriju. 6 Ritiniet, lai skattu vingrojumu srijas posmus. 7 Nospiediet , lai sktu vingrojumu sriju.
Persongie rekordi
Kad js pabeidzat aktivitti, pulkstenis rda visus jaunos persongos rekordus, kurus sasniedzt ss aktivittes laik. Persongie rekordi ietver lielko izturbas aktivittes svaru lielkajai daai kustbu, jsu trko laiku vairks tipisks sacensbu distancs un garko skrjienu vai braucienu.
Persongo rekordu skatsana
1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu. 5 Atlasiet Skatt ierakstu.

Trenii

39

Persong rekorda atjaunosana
Js varat atjaunot jebkuru persongo rekordu uz ieprieks reistrtu persongo rekordu. 1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot. 5 Atlasiet Ieprieksjais > .
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Persongo rekordu dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai izdzstu vienu rekordu, atlasiet rekordu un Notrt ierakstu > . · Lai izdzstu visus sporta rekordus, atlasiet Notrt visus ierakstus > . PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Navigcija
GPS navigcijas funkcijas sav pulksten varat izmantot, lai saglabtu atrasans vietas, navitu uz atrasans vietm un atrastu ceu mjup.
Jsu atrasans vietas saglabsana
Lai navitu uz saglabtu atrasans vietu, pulkstenim ir jnosaka satelti. Atrasans vieta ir punkts, kuru js ierakstt un saglabjat pulksten. Ja vlaties atcerties apskates vietas vai atgriezties noteikt viet, varat atzmt attiecgo atrasans vietu. 1 Dodieties uz vietu, kur vlaties atzmt atrasans vietu. 2 Nospiediet . 3 Atlasiet Navit > Saglabt atrasans vietu.
IETEIKUMS. lai tri atzmtu atrasans vietu, vadbas izvln varat atlast (Vadbas izvlnes pielgosana, 9. lappuse). Kad pulkstenis ir samis GPS signlus, tiek pardta atrasans vietas informcija. 4 Atlasiet . 5 Atlasiet ikonu.
Atrasans vietas dzsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Navit > Saglabts atrasans vietas. 3 Atlasiet atrasans vietu. 4 Atlasiet Dzst > .

40

Navigcija

Navisana uz saglabtu atrasans vietu
Lai navitu uz saglabtu atrasans vietu, pulkstenim ir jnosaka satelti. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet Navit > Saglabts atrasans vietas. 3 Atlasiet atrasans vietu un atlasiet Doties uz. 4 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Dodieties uz prieksu
Ir redzams kompass. Kompasa bultia ir vrsta uz saglabto atrasans vietu. IETEIKUMS. lai navigcija btu preczka, vrsiet ekrna virsmu virzien, kur prvietojaties.

Navigcija atpaka uz skumu
Lai navitu atpaka uz skumu, ir jatrod satelti, jpalaiz taimeris un jsk aktivitte. Jebkur brd aktivittes laik js varat atgriezties sav skuma viet. Piemram, ja js skrienat nepazstam pilst un nejtaties drosi par to, k atgriezties atpaka trases skum vai viesnc, js varat navit atpaka uz skuma vietu. S funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Navigcija > Atgriezties skum.
Ir redzams kompass. 3 Dodieties uz prieksu
Kompasa bultia norda uz jsu skuma punktu. IETEIKUMS. lai navigcija btu preczka, vrsiet pulksteni taj virzien, kur navijat.

Navigcijas aptursana
· Lai apturtu navigciju un turpintu aktivitti, turiet nospiestu · Lai apturtu navigciju un saglabtu savu aktivitti, nospiediet

un atlasiet Apturt navigciju. un atlasiet .

Kompass
Tlrunim ir 3 asu kompass ar automtisku kalibrsanu. Kompasa funkcijas un izskats mains atkarb no jsu aktivittes un t, vai GPS ir iespjots un vai js navijat uz galapunktu.

Kompasa manula kalibrsana

IEVRBAI Kalibrjiet elektronisko kompasu rpus telpm. Lai uzlabotu kursa precizitti, nestviet tdu objektu tuvum, kuri ietekm magntiskos laukus, piemram, transportldzeku, ku un virszemes elektroprvades lniju tuvum.

Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu pc noklusjuma. Ja js novrojat neparastu kompasa darbbu, piemram, pc garu distancu veiksanas vai krasm temperatras maim, js varat kalibrt kompasu manuli. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sensori un piederumi > Kompass > Skt kalibrsanu. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
IETEIKUMS. ar nelielm cipara "astoi" kustbm kustiniet plaukstas loctavu, ldz pards ziojums.

Vsture
Jsu pulkstenis glab ldz 200 stundu aktivitsu datus. Varat sinhronizt savus datus, lai skattu neierobezotas aktivittes, aktivitsu izsekosanas datus un pulsa uzraudzbas datus sav Garmin Connect kont (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 43. lappuse) (Garmin Connect lietosana dator, 44. lappuse). Kad pulkstea atmia ir pilna, jsu veckie dati tiek prrakstti.

Vsture

41

Vstures izmantosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture. 3 Atlasiet opciju:
· Lai skattu ss nedas aktivitti, atlasiet Soned. · Lai skattu vecku aktivitti, atlasiet Ieprieksjs nedas. 4 Atlasiet aktivitti. 5 Prvelciet uz augsu un atlasiet opciju. · Atlasiet Distances, lai skattu papildu informciju par katru distanci. · Atlasiet Kopas, lai skattu papildu informciju par katru kopu. · Atlasiet Intervli, lai skattu papildu informciju par katru peldsanas intervlu. · Atlasiet Laiks josl, lai skattu laiku katr sirdsdarbbas zon. · Atlasiet Dzst, lai dzstu atlasto aktivitti.
Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon
Lai skattu sirdsdarbbas ritma zonas datus, jums ir jveic aktivitte ar sirdsdarbbas ritma ierci un jsaglab aktivitte. Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon var paldzt pielgot savu treniu intensitti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture. 3 Atlasiet opciju:
· Lai skattu ss nedas aktivitti, atlasiet Soned. · Lai skattu vecku aktivitti, atlasiet Ieprieksjs nedas. 4 Atlasiet aktivitti. 5 Velciet uz augsu un atlasiet Laiks josl.

42

Vsture

Garmin Connect
Jsu Garmin Connect konts auj jums sekot savam veikumam un bt saikn ar draugiem. Tas piedv rkus, lai js vartu sekot cits citam, analizt datus, koplietot tos un atbalstt cits citu. Js varat ierakstt sava aktv dzvesveida notikumus, tostarp skrjienus, pastaigas, velobraucienus, peldjumus, prgjienus, golfa sples u. c. Js varat izveidot savu bezmaksas Garmin Connect kontu, kad ir izveidots pulkstea pra savienojums ar tlruni, izmantojot Garmin Connect lietotni. Kontu varat ar izveidot, kad iestatt Garmin Express lietotni (garmin.com/express). Saglabjiet savas aktivittes: pc laikkontroltas aktivittes pabeigsanas un saglabsanas sav tlrun varat
augsupieldt so aktivitti sav Garmin Connect kont un saglabt to, cik ilgi vlaties. Analizjiet savus datus: js varat skatt skku informciju par savu fizisko formu un aktivittm brv dab,
tostarp laiku, attlumu, sirdsdarbbas ritmu, sadedzintajm kalorijm, sou skaitu cikl, kartes skatu no augsas, tempa un truma diagrammas. Varat skatt skku informciju par savm golfa splm, ietverot rezulttu kartes, statistisku, k ar informciju par laukumu. Js varat skatt ar pielgojamus prskatus. PIEZME. dazu datu skatsanai jums ar pulksteni ir jizveido papildu izvles bezvadu sensora pra savienojums (Bezvadu sensoru savienosana pr, 53. lappuse).

Sekojiet savam progresam: js varat sekot ikdienas sou skaitam, iesaistties draudzgs sacensbs ar pievienotajm personm un sasniegt savus mrus.
Kopgojiet savas aktivittes: js varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivittm, vai izvietot saites uz savm aktivittm savs iecientajs socilo tmeku vietns.
Prvaldiet savus iestatjumus: js varat pielgot savu pulksteni un lietotja iestatjumus sav Garmin Connect kont.
Lietotnes Garmin Connect lietosana
Kad ir izveidots pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 3. lappuse), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augsupieldtu visus savus aktivitsu datus sav Garmin Connect kont. 1 Prbaudiet, vai lietotne Garmin Connect tlrun darbojas. 2 Novietojiet pulksteni 10 m (30 pdu) attlum no tlrua.
Pulkstenis automtiski sinhroniz jsu datus ar lietotni Garmin Connect un jsu Garmin Connect kontu.

Vsture

43

Garmin Connect lietosana dator
Garmin Express lietotne savieno jsu pulksteni ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Js varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augsupieldtu aktivittes datus sav Garmin Connect kont un nosttu datus, piemram, vingrojumu vai treniu plnus, no Garmin Connect tmeka vietnes uz savu ierci. Js varat pievienot pulksten ar mziku (Persong audio satura lejupielde, 10. lappuse). Js varat ar instalt programmatras atjauninjumus un prvaldt savas Connect IQ lietotnes. 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz garmin.com/express. 3 Lejupieldjiet un instaljiet Garmin Express lietotni. 4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet Pievienot ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Pulkstea pielgosana
Pulkstea ciparncas maia
Js varat izvlties kdu no vairkm ieprieks ieldtm pulkstea ciparncm vai izmantot Connect IQ pulkstea ciparncu, kas ir lejupieldta jsu pulksten (Connect IQ funkciju lejupielde, 6. lappuse). Varat ar redit esosu pulkstea ciparncu (Pulkstea ciparncas redisana, 45. lappuse) vai izveidot jaunu (Pielgotas pulkstea ciparncas izveide, 44. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritintu pa pieejamajm pulkstea ciparncm. 4 Pieskarieties skrienekrnam, lai atlastu pulkstea ciparncu.
Pielgotas pulkstea ciparncas izveide
Js varat izveidot jaunu pulkstea ciparncu, atlasot izkrtojumu, krsas un papildu datus. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Velciet pa kreisi un atlasiet . 4 Atlasiet pulkstea ciparncas veidu. 5 Atlasiet fona veidu. 6 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa fona opcijm, un pieskarieties ekrnam, lai atlastu rdto fonu. 7 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa analogm vai digitlm ciparncm, un pieskarieties ekrnam, lai
atlastu rdto ciparncu. 8 Atlasiet katru datu lauku, kuru vlaties pielgot, un atlasiet taj rdmos datus.
Balta robeza norda ss ciparncas pielgojamos datu laukus. 9 Velciet pa kreisi, lai pielgotu laika marierus. 10 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa laika marieriem. 11 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa akcenta krsm, un pieskarieties ekrnam, lai atlastu rdto krsu. 12 Nospiediet .
Pulkstenis iestata jauno pulkstea ciparncu k jsu aktvo pulkstea ciparncu.

44

Pulkstea pielgosana

Pulkstea ciparncas redisana
Stilu un datu laukus varat pielgot pulkstea ciparncai. PIEZME. dazas pulkstea ciparncas nevar redit. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritintu pa pieejamajm pulkstea ciparncm. 4 Atlasiet , lai reditu pulkstea ciparncu. 5 Atlasiet redijamo opciju. 6 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa opcijm. 7 Nospiediet , lai atlastu opciju. 8 Pieskarieties skrienekrnam, lai atlastu pulkstea ciparncu.
Vadbas sasnes iestatsana
Js varat iestatt sasni savai iemotajai vadbai, piemram, savam Garmin Pay makam vai mzikas prvaldbai. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet opciju:
· Ja s ir pirm reize, kad iestatt sasni, velciet uz augsu un atlasiet Iestatt. · Ja ieprieks jau iestatjt sasni, turiet nospiestu un atlasiet Sasnes iestatjumi. 3 Atlasiet vadbas sasni.

Pulkstea pielgosana

45

Aktivitsu un lietotu iestatjumi
Sie iestatjumi auj pielgot katru ieprieks ieldto aktivitti, pamatojoties uz jsu vajadzbm. Piemram, varat pielgot datu ekrnus un iespjot brdinjumus un treniu funkcijas. Ne visi iestatjumi ir pieejami visiem aktivitsu veidiem un pulksteu modeiem var atsirties. Turiet nospiestu , atlasiet > Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti un atlasiet aktivittes iestatjumus. Akcenta krsa: iestata katras aktivittes akcenta krsu, lai paldztu noteikt, kura aktivitte ir aktva. Brdinjumi: iestata trenia brdinjumus aktivittei (Brdinjuma signli, 47. lappuse). Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap® funkcijai (Auto Lap, 48. lappuse). Automtisk pauze: iestata pulksteni, lai tas aptur datu ierakstsanu, kad js prtraucat kustbu vai kad
samazint trumu zem noteikt truma (Auto Pause® lietosana, 49. lappuse). Autom. atpta: iespjo pulksteni, lai tas automtiski nosaka, kad js peldsanas basein laik atpsaties, un
izveido atptas intervlu. Automtiska ritinsana: auj prvietoties pa visiem aktivitsu datu ekrniem automtiski, kamr taimeris ir
ieslgts (Automtiskas ritinsanas lietosana, 49. lappuse). Automtiski iestatt: auj pulkstenim automtiski skt un apturt vingrinjumu kopas izturbas trenia
aktivittes laik. Njas uzvedne: rda uzvedni, kas auj jums ievadt izmantojamo golfa nju pc katra noteikt sitiena. Datu ekrni: auj jums pielgot datu ekrnus un pievienot aktivittei jaunus datu ekrnus (Datu ekrnu
pielgosana, 47. lappuse). Pirm tl sitiena attlums: iestata vidjo golfa bumbias lidojuma attlumu pirmaj tlaj sitien. Redit svaru: auj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturbas trenia vai kardio
aktivittes laik. Iespjot videoierakstus: iespjo fizisko vingrojumu srijas instrukciju animcijas izturbas, kardio, jogas un
pilsu aktivittei. Animcijas ir pieejamas ieprieks instaltm fizisko vingrojumu srijm un tdm, kuras ir lejupieldtas no Garmin Connect. GPS: iestata rezmu GPS antenai (GPS iestatjuma maia, 49. lappuse). Peldbaseina lielums: iestata peldbaseina garumu. Atk. skaitsana: iespjo vai atspjo atkrtojumu skaitsanu spka trenia laik. Punktu skaitsana: iespjo vai atspjo automtisku rezulttu uzskaiti, kad js skat golfa posmu. Opcija Vienmr jautt ir redzama, kad js skat posmu. Punktu skaitsanas metode: iestata Stroke Play vai Stableford punktu skaitsanas metodi golfa sples laik. Sekosana statusam: iespjo sekosanu statistikai golfa sples laik. Statuss: iespjo vai atspjo automtisku rezulttu uzskaiti, kad js skat golfa posmu. Opcija Vienmr jautt ir redzama, kad js skat posmu. Turnra rezms: atspjo funkcijas, kuras nav atautas sankciontu golfa turnru laik. Vibrcijas brdinjumi: iespjo brdinjumus, kuri norda jums ieelpot vai izelpot elposanas aktivittes laik.

46

Pulkstea pielgosana

Datu ekrnu pielgosana
Js varat pielgot datu ekrnus, pamatojoties uz saviem treniu mriem vai papildu piederumiem. Piemram, vienu datu ekrnu varat pielgot, lai rdtu distances tempu vai sirdsdarbbas ritma zonu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni. 6 Atlasiet datu ekrnu, lai to pielgotu. 7 Atlasiet vienu vai vairkas opcijas:
PIEZME. ne visas opcijas vism aktivittm ir pieejamas. · Lai katram datu ekrnam koritu stilu un datu lauku skaitu, atlasiet Izkrtojums. · Lai pielgotu laukus datu ekrn, atlasiet ekrnu un atlasiet Redit datu laukus. · Lai rdtu vai paslptu datu ekrnu, atlasiet prslgsanas sldzi blakus ekrnam. · Lai rdtu vai paslptu sirdsdarbbas ritma mrtja ekrnu, atlasietSR zonas mrtjs.

Brdinjuma signli
Js varat iestatt brdinjumus katrai aktivittei, kas var paldzt jums trenties, lai sasniegtu noteiktus mrus. Dazi brdinjumi ir pieejami tikai noteiktm aktivittm. Daziem brdinjumiem ir nepieciesami papildu piederumi, piemram, sirdsdarbbas ritma monitors vai kadences sensors. Ir trs veidu brdinjumi: notikumu, diapazona un atkrtosans brdinjumi. Notikuma brdinjums: notikuma brdinjums atskao brdinjumu vienu reizi. Notikums ir noteikta vrtba.
Piemram, varat iestatt, lai pulkstenis brdina js tad, kad esat sadedzinjis noteiktu kaloriju skaitu. Diapazona brdinjums: diapazona brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ir virs vai zem noteikta vrtbu
diapazona. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms ir zem 60 sirdspukstiem mint (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min. Atkrtosans brdinjums: atkrtosans brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ieraksta noteiktu vrtbu vai intervlu. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina js ik pc 30 mintm.

Brdinjuma nosaukums

Brdinjuma veids

Apraksts

Sou skaits cikl

Diapazons

Jsu varat iestatt sou skaita cikl minimlo un maksimlo vrtbu.

Kalorijas

Notikums, atkrtosans Js varat iestatt kaloriju skaitu.

Pielgot

Notikums, atkrtosans

Js varat atlast esoso ziojumu vai izveidot pielgotu ziojumu un atlast brdinjuma veidu.

Attlums

Atkrtosans

Js varat iestatt attluma intervlu.

Sirdsdarbbas ritms Diapazons

Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma minimlo un maksimlo vrtbu vai atlast zonu maiu.

Temps

Diapazons

Jsu varat iestatt tempa minimlo un maksimlo vrtbu.

Skriesana/iesana

Atkrtosans

Js ar regulriem intervliem varat iestatt laiknoteiktus iesanas prtraukumus.

trums

Diapazons

Jsu varat iestatt truma minimlo un maksimlo vrtbu.

Vziena trums

Diapazons

Js varat iestatt augstu vai zemu vzienu skaitu mint.

Laiks

Notikums, atkrtosans Js varat iestatt laika intervlu.

Pulkstea pielgosana

47

Brdinjuma iestatsana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Brdinjumi. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Pievienot jaunu, lai pievienotu jaunu brdinjumu aktivittei. · Atlasiet brdinjuma nosaukumu, lai reditu esosu brdinjumu. 7 Ja nepieciesams, atlasiet brdinjuma veidu. 8 Atlasiet zonu, ievadiet minimlo un maksimlo vrtbu vai ievadiet pielgotu vrtbu brdinjumam. 9 Ja nepieciesams, iesldziet brdinjumu. Notikuma un periodisku brdinjumu gadjum ziojums pards ikreiz, kad sasniedzat brdinjuma vrtbu. Diapazona brdinjuma gadjum ziojums pards ikreiz, kad rdjums ir virs vai zem noteikt diapazona (miniml un maksiml vrtbas).
Auto Lap
Distancu atzmsana, izmantojot funkciju Auto Lap
Js varat iestatt pulksteni, lai izmantotu funkciju Auto Lap un noteikt attlum automtiski atzmtu distanci. S funkcija ir noderga, lai saldzintu savu izpildjumu dazds aktivittes das (piemram, ik pc 1 jdzes vai 5 kilometriem). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet opciju:
· Lai ieslgtu vai izslgtu funkciju Auto Lap, atlasiet prslgsanas sldzi. · Lai koritu attlumu starp distancm, atlasiet Auto Lap. Ikreiz, kad beidzat apli, pards ziojums ar s apa laiku. Pulkstenis ar vibr, ja vibrcija ir ieslgta (Sistmas iestatjumi, 50. lappuse).

48

Pulkstea pielgosana

Auto Pause® lietosana
Funkciju Auto Pause varat lietot, lai automtiski apturtu taimeri, kad prtraucat kustbu vai kad temps vai trums krtas zem nordts vrtbas. S funkcija ir noderga, ja jsu aktivitte ietver apstsanos pie sarkans gaismas signla vai cits viets, kur jums ir jsamazina trums vai japstjas. PIEZME. kamr taimeris ir apturts vai pauzts, pulkstenis neieraksta aktivitti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Automtisk pauze. 6 Atlasiet opciju:
PIEZME. ne visas opcijas vism aktivittm ir pieejamas. · Lai automtiski apturtu taimeri, kad js apstjaties, atlasiet Kad apturts. · Lai automtiski apturtu taimeri, kad jsu temps krtas zem nordts vrtbas, atlasiet Temps. · Lai automtiski apturtu taimeri, kad jsu trums krtas zem nordts vrtbas, atlasiet trums.
Automtiskas ritinsanas lietosana
Js varat izmantot automtiskas ritinsanas funkciju, lai automtiski prvietotos pa visiem aktivitsu datu ekrniem taimera darbbas laik. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Automtiska ritinsana. 6 Atlasiet rdsanas trumu.
GPS iestatjuma maia
Papildu informciju par GPS skatiet vietn garmin.com/aboutGPS. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet GPS. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Izslgts, lai atspjotu GPS aktivittei. · Atlasiet Tikai GPS, lai iespjotu GPS sateltu sistmu. · Atlasiet GPS un GLONASS (Krievijas sateltu sistma), lai iegtu preczku pozcijas informciju situcijs,
kad debesu redzamba ir slikta. · Atlasiet GPS + GALILEO (Eiropas Savienbas sateltu sistma), lai iegtu preczku pozcijas informciju
situcijs, kad debesu redzamba ir slikta. PIEZME. izmantojot GPS kop ar citu sateltu sistmu, varat trk sasint akumulatora darbbas laiku, nek lietojot tikai GPS.

Pulkstea pielgosana

49

Tlrunis un Bluetooth iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Savienojamba > Tlrunis. Statuss: rda pasreizjo Bluetooth savienojuma statusu un auj ieslgt un izslgt Bluetooth tehnoloiju. Paziojumi: pulkstenis automtiski iesldz un izsldz viedos paziojumus, pamatojoties uz jsu atlasi
(Bluetooth paziojumu iespjosana, 4. lappuse). Pievienotie brdinjumi: brdina js, kad pr savienotais tlrunis savienojas un atvienojas. Izveidot pra savienojumu ar tlruni: izveido pulkstea savienojumu ar sadergu tlruni, kas aprkots ar
Bluetooth tehnoloiju. Sinhronizcija: auj prstt datus starp pulksteni un lietotni Garmin Connect. Prtraukt LiveTrack: auj apturt LiveTrack sesiju, kamr t ir noris.
Akumulatora prvaldnieks
Turiet nospiestu un atlasiet > Akumulatora prvaldnieks. Enerijas tauptjs: izsldz noteiktas funkcijas, lai maksimli paildzintu akumulatora darbbas laiku. Ak. lmenis procent.: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku procentos. Ak. lmea apl.: rda aplsto atlikuso akumulatora darbbas laiku.
Sistmas iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma. Automtiska blosana: automtiski blo skrienekrnu, lai novrstu nejausus pieskrienus ekrnam. Lai
atblotu skrienekrnu, varat nospiest . Valoda: iestata pulkstea interfeisa valodu. Laiks: iestata laika formtu un vietj laika avotu (Laika iestatjumi, 50. lappuse). Displejs: iestata displeja noildzi un spilgtumu (Displeja iestatjumu pielgosana, 52. lappuse). Physio TrueUp: auj pulkstenim sinhronizt aktivittes, vsturi un datus no citm Garmin iercm. Skaas: auj iestatt pulkstea tous un skaumu (Skaas iestatjumi, 51. lappuse). Vibrcija: iesldz un izsldz vibrciju un iestata vibrcijas intensitti. Netrauct: iesldz un izsldz rezmu Netrauct! Vienbas: iestata ierc datu rdsanai izmantots mrvienbas (Mrvienbu mainsana, 52. lappuse). Datu ierakstsana: iestata, k pulkstenis ieraksta aktivittes datus. Ierakstsanas opcija Viedais (noklusjuma)
auj ierakstt aktivitti ilgk. Ierakstsanas opcija Katru sekundi nodrosina skkus aktivittes ierakstus, tacu biezk var nkties uzldt akumulatoru. USB rezms: iestata pulksteni multivides prstsanas rezma vai rezma Garmin lietosanai, kad tas ir savienots ar datoru. Atiestatt: auj atiestatt noklusjuma iestatjumus vai dzst personas datus un atiestatt iestatjumus (Visu noklusjuma iestatjumu atjaunosana, 59. lappuse). PIEZME. ja jums ir iestatts Garmin Pay maks, noklusjuma iestatjumu atjaunosana dzs no pulkstea ar maku. Programmatras atjauninsana: auj prbaudt programmatras atjauninjumus. Par: rda ierces ID, programmatras versiju, reglamentjosu informciju un licences lgumu.
Laika iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma > Laiks. Laika formts: iestata pulksteni, lai rdtu laiku 12 vai 24 stundu formt. Laika avots: auj iestatt laiku manuli vai automtiski, pamatojoties uz laiku jsu tlrun. Laika sinhronizcija: auj manuli sinhronizt laiku, kad maint laika joslas, vai atjaunint uz vasaras vai ziemas
laiku.

50

Pulkstea pielgosana

Laika joslas
Katru reizi, kad iesldzat pulksteni, iegstat sateltu signlus vai sinhronizjat ar savu tlruni, pulkstenis automtiski nosaka jsu laika joslu un pasreizjo dienas laiku.
Modintja iestatsana
Js varat iestatt vairkus modintjus. Js varat iestatt katra brdinjuma aktivizsanu vienu reizi vai regulru t atkrtosanu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli > Pievienot brdinjumu. 3 Ievadiet laiku. 4 Atlasiet modintju. 5 Atlasiet Atkrtot un atlasiet opciju. 6 Atlasiet Skaas un atlasiet opciju. 7 Atlasiet Etiete un atlasiet brdinjuma aprakstu.
Brdinjuma dzsana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli. 3 Atlasiet brdinjumu un atlasiet Dzst.
Atpakaskaitsanas taimera palaisana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Taimeris. 3 Ievadiet laiku un atlasiet . 4 Nospiediet .
Hronometra lietosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Hronometrs. 3 Nospiediet , lai palaistu taimeri. 4 Nospiediet , lai restarttu distances taimeri.
Kopjais hronometra laiks turpina ritt. 5 Nospiediet , lai apturtu taimeri. 6 Atlasiet opciju:
· Lai atiestattu taimeri, velciet uz leju. · Lai saglabtu hronometra laiku k aktivitti, velciet uz augsu un atlasiet Saglabt. · Lai prskattu distances taimerus, velciet uz augsu un atlasiet Prskatt distances. · Lai izietu no hronometra, velciet uz augsu un atlasiet Pabeigts.
Skaas iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma > Skaas. Skaums: iestata mzikas, sistmas tou, paziojumu tou un brdinjuma tou skauma lmeni. Varat ar izslgt
visu skau skaumu. Virtulais balss palgs: iesldz, izsldz sistmas tous; vai ar iesldz tikai aktivittes laik. Zvana tonis: iesldz vai izsldz zvana toni. Zvana tonis: iesldz vai izsldz pogu tous.

Pulkstea pielgosana

51

Displeja iestatjumu pielgosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Displejs. 3 Lai iestattu displeja spilgtuma lmeni, atlasiet Spilgtums. 4 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Aktivittes laik, lai skattu aktivittes laika displeja iestatjumus. · Atlasiet Ne aktivittes laik, lai skattu rpus aktivittes laika displeja iestatjumus. 5 Atlasiet opciju: · Lai iestattu laiku, pc kda displejs ir jizsldz, atlasiet Noildze.
PIEZME. js varat izmantot opciju Vienmr ieslgts, lai saglabtu pulkstea ciparncas datus redzamus un izslgtu tikai fonu. S opcija ietekm akumulatora un displeja darbbas laiku (Par AMOLED tehnoloijas displeju, 54. lappuse). · Atlasiet Kustba, lai iestattu displeja ieslgsanu, kad js pagriezat plaukstas loctavu pret ermeni, lai skattu pulksteni. Js varat ar korit jutgumu uz plaukstas kustbu, lai ieslgtu displeju biezk vai retk. PIEZME. iestatjumi Kustba un Vienmr ieslgts miega laik ir atspjoti un netraucsanas rezm, lai novrstu displeja ieslgsanos, kamr js guat.
Mrvienbu mainsana
Js varat pielgot tlrun rdts mrvienbas. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Vienbas. 3 Atlasiet mrjuma veidu: 4 Atlasiet mrvienbu.
Garmin Connect Iestatjumi
Pulkstea iestatjumus varat maint sav Garmin Connect kont, izmantojot lietotni Garmin Connect vai tmeka vietni Garmin Connect. Dazi iestatjumi ir pieejami tikai, izmantojot jsu Garmin Connect kontu, un tos nevar maint jsu pulksten. · Lietotn Garmin Connect atlasiet vai , atlasiet Garmin ierces un savu pulksteni. · Iercu logrk lietotn Garmin Connect atlasiet savu pulksteni. Pc iestatjumu pielgosanas sinhronizjiet datus, lai piemrotu izmaias savam pulkstenim (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 43. lappuse, Garmin Connect lietosana dator, 44. lappuse).
Bezvadu sensori
Pulksteni var izmantot ar bezvadu ANT+® sensoriem. Jsu pulksteni ar mzikas funkcijm var izmantot ar ar Bluetooth sensoriem. Lai iegtu vairk informcijas par sadergumu un papildu izvles sensoru iegdi, dodieties uz vietni buy.garmin.com.

52

Bezvadu sensori

Bezvadu sensoru savienosana pr
Kad bezvadu ANT+ vai Bluetooth sensoru pievienojat Garmin pulkstenim pirmo reizi, ir jizveido pulkstea un sensora pra savienojums. Pc savienojuma pr izveides, kad sksiet aktivitti (sensoram jbt ieslgtam un jatrodas signla uztversanas diapazon), pulkstenis automtiski izveidos savienojumu ar sensoru. IETEIKUMS. dazi ANT+ sensori izveido pra savienojumu ar pulksteni automtiski, kad skat aktivitti ar ieslgtu sensoru pulkstea tuvum. 1 Prvietojieties vismaz 10 m (33 pdu) attlum no citm bezvadu iercm. 2 Ja savienojumu pr veidojat sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoram, uzvelciet sirdsdarbbas ritma
mrjumu monitoru. Sirdsdarbbas ritma mrjumu monitors nests/nesaems datus, ldz tas tiks uzvilkts. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet > Sensori un piederumi > Pievienot jaunu. 5 Prvietojiet pulksteni 3 m (10 pdu) attlum no sensora un gaidiet, ldz pulkstenis izveido pra savienojumu ar sensoru. Kad pulkstenis izveido savienojumu ar sensoru, ekrna augsda ir redzama ikona.
Papildaprkojuma velosipda truma un kadences sensora izmantosana
Lai nosttu datus uz pulksteni, varat izmantot sadergu velosipda truma vai kadences sensoru. · Izveidojiet sensora pra savienojumu ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 53. lappuse). · Iestatiet ritea lielumu (truma sensora kalibrsana, 53. lappuse). · Dodieties braucien (Dosans velobraucien, 32. lappuse).
truma sensora kalibrsana
Lai kalibrtu truma sensoru, ir jizveido pulkstea pra savienojums ar sadergu truma sensoru (Bezvadu sensoru savienosana pr, 53. lappuse). K izvles iespja ir pieejama manula kalibrsana, un t var uzlabot precizitti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sensori un piederumi > trums/pedu griesans trums > Ritea lielums. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Automtiski, lai automtiski aprintu ritea lielumu un kalibrtu truma sensoru. · Atlasiet Manuls un ievadiet ritea lielumu, lai manuli kalibrtu truma sensoru (Riteu lielums un
apkrtmrs, 64. lappuse).
Njas sensori
Jsu pulkstenis ir sadergs ar golfa njas sensoriem Approach® CT10. Js varat izmantot njas sensoru pra savienojumu, lai automtiski sekotu njas sitieniem, tostarp atrasans vietai, attlumam un njas veidam. Papildu informciju skatiet njas sensoru pasnieka rokasgrmat (garmin.com/manuals/ApproachCT10).
Situcijas apzinsana
Jsu Venu 2 Plus pulksteni var izmantot kop ar Varia velosipda viedm lampm un atpakaskata radaru, lai uzlabotu situcijas apzinsanos. Papildinformciju skatiet Varia ierces lietotja rokasgrmat.
tempe
tempe ir ANT+ bezvadu temperatras sensors. Sensoru varat pievienot pie drosas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakauts apkrtjs vides gaisam, td ir pastvgs preczas temperatras datu avots. Jums ir jizveido tempe pra savienojums ar pulksteni, lai rdtu temperatras datus no tempe.

Bezvadu sensori

53

Informcija par ierci
Par AMOLED tehnoloijas displeju
Pc noklusjuma pulkstea iestatjumi ir uzlaboti, lai palielintu akumulatora darbbas laiku un ierces efektivitti (Akumulatora darbbas laika maksimizsana, 58. lappuse). Attla inerce vai pikseu "iededzinsana" ir tipiska AMOLED tehnoloijas iercu uzvedba. Lai pagarintu displeja darbbas laiku, jizvairs no statisku attlu rdsanas ilgu laiku augst spilgtuma lmen. Lai mazintu "iededzinsanu", Venu 2 Plus displejs izsldzas pc atlast noildzes laika (Displeja iestatjumu pielgosana, 52. lappuse). Lai pamodintu pulksteni, js varat pagriezt plaukstas loctavu pret ermeni, divreiz pieskarties skrienekrnam vai nospiest pogu.
Pulkstea uzlde
BRDINJUMS S ierce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju.
IEVRBAI Lai novrstu koroziju, pirms ldsanas vai pievienosanas datoram rpgi notriet un nozvjiet kontaktus un apkrtjo zonu. Skatiet trsanas nordes (Ierces apkope, 56. lappuse).
1 Pievienojiet USB kabea mazo galu pulkstea uzldes portam.

2 USB kabea lielo galu pievienojiet USB uzldes portam. 3 Uzldjiet pulksteni pilnb.
Produkta atjauninjumi
Pulkstenis automtiski prbauda atjauninjumus, kad ir izveidots savienojums ar Bluetooth vai WiFi. Atjauninjumus varat prbaudt manuli sistmas iestatjumos (Sistmas iestatjumi, 50. lappuse).Instaljiet sav dator Garmin Express (www.garmin.com/express). Sav tlrun instaljiet Garmin Connect lietotni. T nodrosina vienkrsu piekuvi siem pakalpojumiem Garmin iercm: · Programmatras atjauninjumi · Laukuma atjauninjumi · Datu augsupielde Garmin Connect · Produkta reistrsana

54

Informcija par ierci

Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect
Lai pulkstea programmatru atjaunintu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jbt Garmin Connect kontam, un pulkstenis ir jsavieno pr ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 3. lappuse).
Sinhronizjiet pulksteni ar lietotni Garmin Connect (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 43. lappuse). Kad ir pieejama jauna programmatra, lietotne Garmin Connect to automtiski nosta uz jsu pulksteni. Atjauninjums tiek piemrots, kad js aktvi neizmantojat pulksteni. Kad atjauninsana ir pabeigta, pulkstenis tiek restartts.

Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express
Lai atjaunintu pulkstea programmatru, vispirms ir jield un jinstal lietotne Garmin Express un jpievieno pulkstenis (Garmin Connect lietosana dator, 44. lappuse). 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatra, lietotne Garmin Express nosta to uz jsu pulksteni. 2 Kad lietotne Garmin Express ir pabeigusi atjauninjuma stsanu, atvienojiet pulksteni no datora.
Pulkstenis instal atjauninjumu.

Ierces informcijas skatsana
Js varat skatt ierces ID, programmatras versiju, reglamentjosu informciju un licences lgumu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Par.

E-uzlmju reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana
Etiete sai iercei tiek nodrosinta elektroniski. E-etiete var sniegt reglamentjosu informciju, piemram, identifikcijas numurus, ko nodrosina FCC, vai vietjs atbilstbas marjumus, k ar piemrojamo produkta un licencsanas informciju.
10 sekundes turiet nospiestu .

Specifikcijas

Bateriju veids

Atkrtoti ldjams iebvts litija polimra akumulators

Bateriju darbbas laiks

Ldz 9 dienm viedpulkstea rezm iercei

Darba temperatras diapazons

No -20 º ldz 50 ºC (no -4 º ldz 122 ºF)

Uzldes temperatras diapazons

No 0º ldz 45º C (no 32º ldz 113º F)

Bezvadu frekvences

2,4 GHz ar 19 dBm maks. 13,56 MHz ar -44 dBm maks.

SAR dens iedarbba

1,45 W/kg rumpis, 0,73 W/kg ermea loceki Peldsana, 5 ATM1

1 Ierce iztur spiedienu, kas ldzvrtgs 50 m dziumam. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com/waterrating.

Informcija par ierci

55

Informcija par akumulatoru darbbas laiku
Faktiskais akumulatora darbbas laiks ir atkargs no tdm pulksten iespjotajm funkcijm k aktivittes izsekosana, plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosana, tlrua paziojumi, GPS, k ar pievienotajiem sensoriem.

Rezms

Akumulatora darbbas laiks

Viedpulkstea rezms ar aktivittes izsekosanu un plaukstas loctavas sirdsdar bbas ritma novrosanu visu diennakti

Ldz 9 dienm

Viedpulkstea rezms ar mzikas atskaosanu

Ldz 12 st.

GPS rezms

Ldz 24 st.

GPS rezms ar mzikas atskaosanu

Ldz 8 st.

Vienmr rdsanas rezm

Ldz 2 dienm

Ierces apkope
IEVRBAI Izvairieties no triecieniem un asm darbbm, jo t varat sasint produkta darbmzu. Izvairieties no taustiu nospiesanas zem dens. Nelietojiet ierces trsanai asu prieksmetu. Nekad neskariet skrienekrnu ar cietiem vai asiem prieksmetiem, jo tie var izraist bojjumu. Izvairieties no tdu misku trsanas ldzeku, sdintju un insektu repelentu lietosanas, kas var bojt plastmasas sastvdaas un apdari. Ja ierce ir bijusi pakauta hlortam vai slsdenim, sauosans vai kosmtikas ldzekiem, spirtam vai citm asm miskm vielm, rpgi noskalojiet to ar tru deni. Ilgstosa sdu vielu iedarbba var bojt korpusu. das saiti uzturiet tru un sausu. Nepeldieties un neejiet dus ar das saiti. dens vai sviedru ietekme var bojt das saiti vai maint ts krsu. K alternatvu izmantojiet silikona saites. Neglabjiet ierci ilgstosi viets, kur t var bt pakauta rkrtjm temperatrm, jo tas var izraist neatgriezenisku bojjumu.
Pulkstea trsana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri.
IEVRBAI Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radt koroziju elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar ldtju. Korozija var trauct uzldi un datu prstsanu.
1 Slaukiet pulksteni ar drnu, kas samitrinta maiga mazgsanas ldzeka sdum. 2 Noslaukiet to sausu. Pc trsanas aujiet pulkstenim pilnb nozt. IETEIKUMS. lai iegtu vairk informcijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.

56

Informcija par ierci

Pulkstea siksniu maia
Pulksteni var nst ar 20 mm platm viegli noemamajm standarta siksnim. 1 Lai noemtu siksniu, bdiet aizdares trs atvrsanas tapu.

2 Ievietojiet vienu jauns siksnias aizdares dau pulksten. 3 Bdiet trs atvrsanas tapu un salgojiet aizdari pulkstea pretj mal. 4 Lai nomaintu citu siksniu, atkrtojiet 1.­3. darbbu.
Traucjummeklsana
Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni?
Venu 2 Plus pulkstenis ir sadergs ar tlruiem, kuros ir izmantota Bluetooth tehnoloija. Informciju par Bluetooth saderbu skatiet vietn garmin.com/ble. Informciju par balss funkciju saderbu skatiet vietn garmin.com/voicefunctionality.
Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni
Ja tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni, varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet tlruni un pulksteni un vlreiz iesldziet. · Iespjojiet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun. · Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunko versiju. · Noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect un Bluetooth iestatjumiem sav tlrun, lai mintu
atkrtot pra veidosanas procesu. · Ja iegdjties jaunu tlruni, noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect taj tlrun, kuru paredzat
prstt lietot. · Novietojiet tlruni 10 m (33 pdu) attlum no pulkstea. · Tlrun atveriet lietotni Garmin Connect, atlasiet vai un atlasiet Garmin ierces > Pievienot ierci, lai
atvrtu pra savienojuma veidosanas rezmu. · From the watch face, hold , and select > Tlrunis > Izveidot pra savienojumu ar tlruni.
Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni
Ja austias ieprieks bija savienotas ar tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, iespjams, pirms savienojuma veidosanas ar pulksteni ts veido savienojumu ar tlruni. Varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun.
Vairk informcijas skatiet tlrua pasnieka rokasgrmat. · Kad veidojat austiu savienojumu ar pulksteni, esiet 10 m (33 pdu) attlum no tlrua. · Izveidojiet austiu pra savienojumu ar pulksteni (Bluetooth austiu pievienosana, 11. lappuse).

Traucjummeklsana

57

Mzika pazd, vai austias zaud savienojumu
Kad lietojat Venu 2 Plus pulksteni, kurs ir pievienots austim, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, signls ir visspcgkais, ja starp pulksteni un austiu antenu ir tiesa skata lnija. · Ja signls plst caur jsu ermeni, signls, iespjams, var zust, vai austias var atvienoties. · Austias ar antenu ieteicams lietot taj ermea pus, kur atrodas Venu 2 Plus pulkstenis. · T k austias pc modea atsiras, varat mint prlikt pulksteni uz otras plaukstas loctavas.
Mans pulkstenis ir nepareiz valod
Js varat maint pulkstea valodu, ja nejausi esat atlasjis nepareizo valodu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet . 3 Ritiniet sarakst uz leju ldz pdjam vienumam un atlasiet to. 4 Ritiniet sarakst uz leju ldz otrajam vienumam un atlasiet to. 5 Atlasiet savu valodu.
Mans pulkstenis nerda pareizu laiku
Pulkstenis atjaunina laiku un datumu, kad tas sinhronizjas ar jsu tlruni vai kad pulkstenis iegst GPS signlus. Lai saemtu pareizu laiku, kad maint laika joslas, un atjaunintu uz vasaras vai ziemas laiku, pulkstenis ir jsinhroniz. 1 Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma > Laiks. 2 Prbaudiet, vai opcija Automtiski opcijai Laika avots ir iespjota. 3 Atlasiet Laika sinhronizcija.
Pulkstenis automtiski sk laika sinhronizciju ar jsu tlruni. 4 Lai sinhroniztu laiku, izmantojot satelta signlus, atlasiet Izmantot GPS, izejiet r atklt viet ar
neaizsegtu skatu uz debesm un gaidiet, ldz pulkstenis iegst satelta signlus.
Akumulatora darbbas laika maksimizsana
Lai pagarintu akumulatora darbbas laiku, var veikt vairkas darbbas. · Iesldziet Enerijas tauptjs (Akumulatora prvaldnieks, 50. lappuse). · Prtrauciet izmantot displeja noildzes opciju Vienmr ieslgts un atlasiet sku displeja noildzi (Displeja
iestatjumu pielgosana, 52. lappuse). · Samaziniet displeja spilgtumu (Displeja iestatjumu pielgosana, 52. lappuse). · Prsldziet pulkstea ciparncu no aktvas uz pulkstea ciparncu ar statisku fonu (Pulkstea ciparncas
maia, 44. lappuse). · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju, kad neizmantojat pievienots funkcijas (Bluetooth tlrua savienojuma
izslgsana, 5. lappuse). · Izsldziet aktivittes izsekosanu (Aktivittes izsekosanas iestatjumi, 22. lappuse). · Ierobezojiet tlrua paziojumu veidus (Paziojumu prvaldba, 5. lappuse). · Prtrauciet sirdsdarbbas ritma datu prraidi uz pr savienotajm Garmin iercm (Sirdsdarbbas ritma
prraidsana, 17. lappuse). · Izsldziet plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu rezmu (Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma
monitora izslgsana, 18. lappuse). · Izsldziet automtiskus pulsa oksimetra rdjumus (Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia, 20. lappuse).

58

Traucjummeklsana

Pulkstea restartsana
Ja pulkstenis prstj reat, to, iespjams, ir jrestart. PIEZME. restartjot pulksteni, var tikt dzsti jsu dati vai iestatjumi. 1 15 sekundes turiet nospiestu .
Pulkstenis izslgsies. 2 Vienu sekundi turiet nospiestu , lai ieslgtu pulksteni.
Visu noklusjuma iestatjumu atjaunosana
Varat atiestatt visus pulkstea iestatjumus rpncas noklusjuma vrtbs. Pulkstenis ir jsinhroniz ar lietotni Garmin Connect, lai augsupieldtu aktivittes datus pirms pulkstea atiestatsanas. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Atiestatt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai visus pulkstea iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un dzstu visu lietotja ievadto informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Dzst datus un atiestatt iestatjumus. PIEZME. ja jums ir iestatts Garmin Pay maks, s opcija dzs maku no pulkstea. Ja jums pulksten ir saglabta mzika, s opcija dzs jsu saglabto mziku.
· Lai atiestattu visus pulkstea iestatjumus, tostarp lietotja profila datus, rpncas noklusjuma vrtbs, tacu saglabtu aktivitsu vsturi un lejupieldts lietotnes un failus, atlasiet Atiestatt noklusjuma iestatjumus.
Satelta signlu iegsana
Pulkstenim var bt nepieciesamas skaidras debesis, lai saemtu satelta signlus. 1 Dodieties r atklt vid.
Pulkstea prieksdaai ir jbt vrstai pret debesm. 2 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus.
Lai noteiktu satelta signlus, var bt nepieciesamas 30­60 sekundes.
GPS satelta uztversanas uzlabosana
· Biezi sinhronizjiet pulksteni ar savu Garmin kontu:  Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot ierces USB kabeli un lietotni Garmin Express.  Sinhronizjiet pulksteni ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth iespjotu tlruni.  Pievienojiet ierci Garmin kontam, izmantojot WiFi bezvadu tklu. Kamr pulkstenis ir savienojum ar Garmin kontu, tas lejupield vairku dienu satelta datus, aujot tri atrast satelta signlus.
· Iznesiet pulksteni r atklt viet -- prom no augstceltnm un kokiem. · Palieciet miera stvokl dazas mintes.
Aktivitsu izsekosana
Papildinformciju par aktivitsu izsekosanas datu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.
Mans sou skaits nesiet preczs
Ja jsu sou skaits nesiet preczs, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Uzlieciet pulksteni uz nedominjoss plaukstas loctavas. · Stumjot ratius vai zles pvju, ievietojiet pulksteni kabat. · Ja aktvi veicat kdas darbbas tikai ar rokm, ievietojiet pulksteni kabat.
PIEZME. pulkstenis k sous var interprett dazas atkrtotas kustbas, piemram, trauku mazgsanu, veas locsanu vai aplausus.

Traucjummeklsana

59

Uzkpto stvu skaits siet nepreczs
Pulkstenis izmanto ieksju barometru, lai mrtu augstuma izmaias, kad js kpjat pa stviem. Uzkptais stvs ir 3 m (10 pdas). · Kpjot pa kpnm, centieties neturties pie margm vai izlaist pakpienus. · Vjain vid nosedziet pulksteni ar piedurkni vai jaku, jo spcgas vja brzmas var izraist nepareizus
rdjumus.
Papildu informcijas iegsana
· Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegtu papildu rokasgrmatas, informciju un programmatras atjauninjumus.
· Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplattju, lai iegtu informciju par izvles piederumiem un rezerves detam.
· Dodieties uz www.garmin.com/ataccuracy. S nav medicnas ierce. Pulsa oksimetrijas funkcija nav pieejama viss valsts.

60

Traucjummeklsana

Pielikums
Datu lauki
Daziem datu laukiem, lai rdtu datus, ir nepieciesami ANT+ piederumi. 24 stundu maks.: maksiml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga temperatras
sensora. 24 stundu min.: miniml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga temperatras
sensora. Atkrtojumi: atkrtojumu skaits fizisko vingrojumu sriju kop izturbas trenia aktivittes laik. trums: pasreizjais kustbas trums. trums distanc: vidjais trums pasreizj distanc. Attlums: attlums, kuru veict pasreizj celi vai aktivitt. AttlumsAttlums uz vzienu: vziena laik veiktais attlums. Augstums: jsu pasreizjs atrasans vietas augstums virs jras lmea. Dienas laiks: dienas laiks, pamatojoties uz jsu pasreizjo atrasans vietu un laika iestatjumiem (formts, laika
zona, vasaras vai ziemas laiks). Distances: pasreizj aktivitt pabeigto apu skaits. Distances garums: attlums, kuru veict pasreizj distanc. Distances laiks: hronometra laiks pasreizj distanc. Distances SR: vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj distanc. Distances SR %maks.: vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj distanc. Distances temps: vidjais temps pasreizj distanc. Elposanas intensitte: jsu elposanas trums elpas vilcienos mint (elpas vilc./min.). Eneriskas mintes: the number of vigorous intensity minutes. Garums: pasreizj aktivitt pabeigto baseina garumu skaits. Iestatt taimeri: izturbas trenia aktivittes laik ir pasreizj fizisko vingrojumu sriju kop pavadt laika
daudzums. Int. attl./vz.: vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj intervl. Int. vz./gar.: vidjais vzienu skaits uz garumu pasreizj intervl. Int. vziena trums: vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj intervl. Int. vzienu veids: pasreizjais vzienu veids intervl. Intervla attlums: attlums, kuru veict pasreizj intervl Intervla garums: pasreizj intervl pabeigto baseina garumu skaits. Intervla laiks: hronometra laiks pasreizj intervl. Intervla Swolf: vidjais Swolf rezultts pasreizj intervl. Intervla temps: vidjais temps pasreizj intervl. Kalorijas: kopjais sadedzinto kaloriju daudzums. Kop mintes: the total number of intensity minutes. Kopjais kpums: kopjais augstuma kpuma attlums aktivittes laik vai kops pdjs atiestatsanas. Kopjais kritums: kopjais augstuma krituma attlums aktivittes laik vai kops pdjs atiestatsanas. Kurss: virziens, kd js prvietojaties. Laiks josl: laiks, kas pagjis katr sirdsdarbbas vai spka zon. Maks. trums: lielkais trums pasreizj aktivitt. Nokpto stvu skaits: kopjais dien nokpto stvu skaits. Pagjusais laiks: kopjais ieraksttais laiks. Piemram, ja iesldzat taimeri un skrienat 10 mintes, pc tam
apturat taimeri uz 5 mintm, pc tam iesldzat taimeri un skrienat 20 mintes, jsu pagjusais laiks ir 35 mintes.

Pielikums

61

Pd. att. SwolfSwolf: swolf rezultts pdj veikt baseina garum. Pd. att. vzieni: kopjais vzienu skaits pdj veikt baseina garum. Pd. att. vzienu trumsvz.Pd. att. vzienu trumstrums: vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj
veikt baseina garum. Pd. att. vzienu veidsvz.Pd. att. vzienu veidsTips: vzienu veids, kas izmantots pdj veikt baseina
garum. Pd. dist. SR %maks.: vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pdj veiktaj distanc. Pd. int. attl./vz.: vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt intervl. Pd. int. Swolf: vidjais Swolf rezultts pdj veikt intervl. Pd. int. vz. veidsTips: vzienu veids, kas izmantots pdj veikt intervl. Pedu griesans trums: ritebrauksana. Kloa sviras apgriezienu skaits. Lai sie dati btu redzami, iercei ir
jbt savienojum ar kadences ierci. Pedu griesans trums: skriesana. Soi mint (lab un kreis kja). Pedu griesans trums distanc: ritebrauksana. Vidj kadence pasreizj distanc. Pedu griesans trums distanc: skriesana. Vidj kadence pasreizj distanc. Pdjs dist. garums: attlums, kuru veict pdj veiktaj distanc. Pdjs distances trums: vidjais trums pdj pabeigta distanc. Pdjs distances laiks: hronometra laiks pdj veiktaj distanc. Pdjs distances pedu griesans trums: ritebrauksana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc. Pdjs distances pedu griesans trums: skriesana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc. Pdjs distances SR: vidjais sirdsdarbbas ritms pdj veiktaj distanc. Pdjs distances temps: vidjais temps pdj veiktaj distanc. Pdjs distances temps: vidjais temps pdj veikt baseina garum. Peldjuma laiks: peldjuma laiks pasreizjai aktivittei, neietverot atptas laiku. Saullkts: saullkta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Saulriets: saulrieta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Sirdsdarbbas ritms: sirdsdarbbas ritms sirdspukstos mint (sirdsp./min.). Jsu iercei ir jbt savienotai ar
sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru. Soi: sou skaits pasreizj aktivitt. Soi distanc: sou skaits pasreizj distanc. SR %maks.: procenti no maksiml sirdsdarbbas ritma. SR zona: pasreizjais jsu sirdsdarbbas ritma diapazons (no 1 ldz 5). Noklusjuma zonas balsts uz jsu
lietotja profilu un maksimlo sirdsdarbbas ritmu (220 mnus jsu vecums). Stvi mint: mint uzkpto stvu skaits. Stress: jsu pasreizjais stresa lmenis. Taimeris: hronometra laiks pasreizj aktivitt. Temperatra: gaisa temperatra. Jsu ermea temperatra ietekm temperatras sensoru. Lai sie dati btu
redzami, iercei ir jbt savienojum ar tempe sensoru. Temps: pasreizjais temps. Uzkpto stvu skaits: kopjais dien uzkpto stvu skaits. Vertik. trums: kpuma vai krituma trums laika gait. Vziena trums: vzienu skaits mint (vz./min.) Vzieni: kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt. Vid.Vid. attl./vz.ATTL./VZ.: vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt. Vid.Vid. vz./gar.Vz./gar.: vidjais vzienu skaits uz garumu pasreizj aktivitt. Vid.Vid. vziena trums: vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizjs aktivittes laik. Vid.Vidjais temps: vidjais temps pasreizj aktivitt.

62

Pielikums

Vidjais trums: vidjais trums pasreizj aktivitt. Vidjais distances laiks: vidjais distances laiks pasreizj aktivitt. Vidjais pedu griesans trums: ritebrauksana. Vidj kadence pasreizj aktivitt. Vidjais pedu griesans trums: skriesana. Vidj kadence pasreizj aktivitt. Vidjais SR: vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj aktivitt. Vidjais SR %maks.: vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj aktivitt. Vidjais Swolf: vidjais Swolf rezultts pasreizj aktivitt. Swolf rezultts ir viena garuma laika summa plus
vzienu skaits sim garumam (Peldsanas terminoloija, 33. lappuse). Vidji mintes: the number of moderate intensity minutes.

VO2 Max. standarta parametri
Sajs tabuls ir iekauta standartizta klasifikcija VO2 max. aplsm pc vecuma un dzimuma.

Vriesi

Procentle 20­29

30­39

40­49

50­59

60­69

70­79

Lieliski

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Teicami

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Labi

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Viduvji

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Vji

0­40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Vji

Procentle 95 80 60 40 0­40

20­29 49,6 43,9 39,5 36,1 <36,1

30­39 47,4 42,4 37,8 34,4 <34,4

40­49 45,3 39,7 36,3 33 <33

50­59 41,1 36,7 33 30,1 <30,1

60­69 37,8 33 30 27,5 <27,5

70­79 36,7 30,9 28,1 25,9 <25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atauju. Lai uzzintu vairk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

Pielikums

63

Riteu lielums un apkrtmrs
truma sensors automtiski nosaka riteu lielumu. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru truma sensora iestatjumos. Riepas izmrs ir atzmts uz abm riepas pusm. Sis nav visaptveross saraksts. Ritea apkrtmru varat ar izmrt vai noteikt, izmantot kdu no internet pieejamajiem kalkulatoriem.

Riepas izmrs

Ritea apkrtmrs (mm)

20 × 1,75

1515

20 × 1-3/8

1615

22 × 1-3/8

1770

22 × 1-1/2

1785

24 × 1

1753

24 × 3/4 cilindrisks

1785

24 × 1-1/8

1795

24 × 1,75

1890

24 × 1-1/4

1905

24 × 2,00

1925

24 × 2,125

1965

26 × 7/8

1920

26 × 1-1,0

1913

26 × 1

1952

26 × 1,25

1953

26 × 1-1/8

1970

26 × 1,40

2005

26 × 1,50

2010

26 × 1,75

2023

26 × 1,95

2050

26 × 2,00

2055

26 × 1-3/8

2068

26 × 2,10

2068

26 × 2,125

2070

26 × 2,35

2083

26 × 1-1/2

2100

26 × 3,00

2170

27 × 1

2145

27 × 1-1/8

2155

64

Pielikums

Riepas izmrs 27 × 1-1/4 27 × 1-3/8 29 × 2,1 29 × 2,2 29 × 2,3 650 × 20C 650 × 23C 650 × 35A 650 × 38B 650 × 38A 700 × 18C 700 × 19C 700 × 20C 700 × 23C 700 × 25C 700C cilindrisks 700 × 28C 700 × 30C 700 × 32C 700 × 35C 700 × 38C 700 × 40C 700 × 44C 700 × 45C 700 × 47C

Ritea apkrtmrs (mm) 2161 2169 2288 2298 2326 1938 1944 2090 2105 2125 2070 2080 2086 2096 2105 2130 2136 2146 2155 2168 2180 2200 2235 2242 2268

Simbolu defincijas
Sie simboli var bt redzami uz ierces vai piederuma etietes.
EEIA atkritumu apsaimniekosanas un prstrdes simbols. EEIA simbols ir pievienots produktam saska ar ES Direktvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekrtu atkritumiem (EEIA). Tas ir paredzts, lai novrstu s produkta nepareizu apsaimniekosanu un veicintu atkrtotu izmantosanu un prstrdi.

Pielikums

65

Rdtjs
A aktivitsu saglabsana30, 32, 33 aktivittes29­31, 46
izlase29 pielgot29 pievienosana29 saglabsana29 sksana29 aktivittes izsekosana21, 22 akumulators50 darbbas laiks56 maksimizsana5, 58 uzlde54 ANT+ sensori52, 53 apmcbas3 atjauninjumi, programmatra55 atpakaskaitsanas taimeris51 atrasans vietas40, 41 dzsana40 attlums, brdinjumi48 austias57 Bluetooth tehnoloija11, 58 pievienosana11 Auto Lap48 Auto Pause49 automtiska ritinsana49 B blosana, ekrns2, 50 Bluetooth sensori52, 53 Bluetooth tehnoloija3­6, 14, 50, 57 austias11, 58 Body Battery25 brauksana ar sniega dli32 brdinjumi47, 48, 51 sirdsdarbbas ritms17 C Connect IQ6 D dati augsupielde43 prstsana38, 43, 44 saglabsana38, 43, 44 dators10 datu augsupielde43 datu lauki2, 6, 32, 47, 61 datu saglabsana38, 43 dienas laiks50, 51, 58 distances42 dzsana persongie rekordi40 vsture42 E ekrns50, 52 F fizisko vingrojumu srijas38, 39 fona apgaismojums54 G galven izvlne, pielgosana24 Garmin Connect3, 7, 14, 38, 39, 43, 52, 55 datu saglabsana44 Garmin Express7 programmatras atjauninsana54 Garmin Pay12­14 garumi33 GLONASS49 golfa posms, pabeigsana38 GPS2, 49 signls59

H hazardi35 HIIT31 hronometrs51 I ierces ID55 ierces trsana56 iestatjumi20, 22, 24, 46, 50­52, 59 ikonas2 intensittes mintes19, 22 intervli33 izsekosana14, 20 izvlne1 K kalendrs39 kalibrsana, kompass41 kalorija, brdinjumi48 kartes40 kompass35, 41
kalibrsana41 kontaktpersonas, pievienosana14, 15 kontaktpersonas rkrtas gadjumiem14,
15 krass pagrieziens35 kursi, lejupielde33 L laika joslas51 laiks
brdinjumi48 iestatjumi50, 51 layup35 laukumi atlase34 atskaosana34 splsana34 licence55 lietotja profils19, 38 lietotnes3, 6, 7, 14, 38 tlrunis3, 28 LiveTrack14 M maks2, 13 maksjumi12­14 menstrulais cikls26, 27 mrvienbas52 miega rezms6, 21 mzika2, 6, 10 atskaosana11 ielde10 pakalpojumi10, 11 mzikas prvaldba12 N navigcija40, 41 apstsans41 negadjuma noteiksana14, 15 NFC13 P paldzba14, 15 prskati2, 17, 20, 23­25, 27, 28 paziojumi3­5 tlrua zvani5 teksta ziojumi4 peldbaseina lielums iestatjums33 pielgot33 peldsana33 persongie rekordi39, 40 dzsana40 piederumi52, 53, 60 profili, lietotjs38

programmatra atjauninsana54, 55 versija55
pulkstenis50, 51 pulkstea atiestatsana59 pulkstea ciparnca2 pulkstea ciparncas6, 44, 45 pulkstea pielgosana9, 47 pulkstea siksnias57 pulkstea trsana56 pulsa oksimetrija16, 20 punktu skaitsana36, 37 R rezerves daas57 rezulttu karte36, 37 ritebrauksana32 riteu lielums53, 64 S sasnes9, 45 satelta signli2, 59 savienosana pr
ANT+ sensori17 sensori53 tlrunis3, 57 sirdsdarbbas ritms2, 16, 17, 19, 30 brdinjumi17, 48 monitors16, 18 sensoru savienosana pr17 zonas18, 19, 42 sistmas iestatjumi50 sitiena mrsana36 skbeka lmenis asins20 skrienekrns1, 2, 54 slposana brauksana ar sniega dli32 kalnu slposana32 sou skaits cikl brdinjumi48 sensori53 specifikcijas55 spraudtes atrasans vieta, zonas Green skats35 statistika37 stresa lmenis25 stresa rezultts25 swolf rezultts33 T taimeris30­33 atpakaskaitsana51 tlrunis2, 5, 6, 14, 23, 38, 57 lietotnes3, 7, 28 savienosana pr3, 57 tlrua zvani5 taustii1, 56 teksta ziojumi4 tempe53 temperatra53 traucjummeklsana16, 20, 26, 57­60 trenazieris31 trenis kalendrs39 lapas32 plni38, 39 trenis telp30, 31 U USB55 uzlde54 V vadbas izvlne8, 9 velosipda sensori53 veselbas stvoka statistika26, 27

66

Rdtjs

vsture32, 41, 42 skatsana37 stsana uz datoru38, 43, 44
vzieni33 VO2 Max.19, 63 W Wi-Fi, pievienosana7 WiFi, pievienosana7 Z zonas
laiks51 sirdsdarbbas ritms18 zonas Green skats, spraudtes atrasans vieta35 zvansana5

Rdtjs

67

support.garmin.com

2022 gada Janvris

GUID-A17FE8AC-DA32-4494-ABD1-AD1A388CC0C0 v1



References

AH XSL Formatter V6.5 R1 for Windows (x64) : 6.5.3.30678 (2017/09/20 19:01JST) Antenna House PDF Output Library 6.5.1119 (Windows (x64))

Search Any Device: