Provided by ManualsAndMore.com

Download PDF User Manual

Fagor VCE-1705 Instructions For Use Manual - User Manual - PDF Download

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 17 Pages, 589.98KB

Document DEVICE REPORTFagor-VCE1705-Instructions-For-Use-Manual
portada.qxd 25/1/05 19:50 Página 1
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones. O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções. The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User's Manual. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern. Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d'Istruzioni. O k·t·ÛkÂv·Ût<ç È·tËpÂ> ·okÏÂÈÛtÈk¿ to Èk·>^Ì· v· tpoooÈ<ÛÂ> t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo OËyÈÒv. A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt mszaki adatok megváltoztatására. Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uzivatelském návodu. Výrobca si vyhradzuje právo modifikova modely opísané v tomto uzívateskom návode. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obslugi.     .    ,   .
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 · Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA Enero 2005

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D'UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY¶ ¢°øN

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CS - NÁVOD K POUZITÍ SK - NÁVOD NA POUZITIE PL - INSTRUKCJA OBSLUGI BG -  RU -  

ASPIRADOR / VACUUM CLEANER / ASPIRATEUR /

STAUBSAUGER / ASPIRAPOLVERE / H§KTPIKH

EKOY¶A / PORSZÍVÓ / VYSAVAC / VYSÁVAC /

ODKURZACZ / / 

MOD.:

VCE-1705

VCE-1905

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 · Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

E

· NORMAS DE SEGURIDAD · DESCRIPCION DEL PRODUCTO · MONTAJE · FUNCIONAMIENTO · REGULACION DE LA FUERZA
DE ASPIRACION · VACIADO DEL CONTAINER DE POLVO · CAMBIO DE FILTROS · LIMPIEZA · ACCESORIOS · ALMACENAMIENTO · TRANSPORTE

1 7 - 8
9 10
11 - 12 13 - 14 15 - 18
19 21 22 22

F
· NORMES DE SÉCURITÉ · DESCRIPTION DU PRODUIT · MONTAGE · FONCTIONNEMENT · RÉGLAGE DE LA PUISSANCE
D'ASPIRATION · VIDER LA CUVE POUSSIÈRE · CHANGER LES FILTRES · ENTRETIEN · ACCESSOIRES · RANGEMENT · TRANSPORT

4 7 - 8
9 10
11 - 12 13 - 14 15 - 18
20 21 22 22

P

· NORMAS DE SEGURANÇA

2

· DESCRIÇÃO DO PRODUTO

7 - 8

· MONTAGEM

9

· FUNCIONAMENTO

10

· REGULAÇÃO DA FORÇA DE ASPIRAÇÃO 11 - 12

· ESVAZIAMENTO DO CONTENTOR DE PÓ 13 - 14

· SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS

15 - 18

· LIMPEZA

19

· ACESSÓRIOS

21

· ARMAZENAMENTO

22

· TRANSPORTE

22

D
· SICHERHEITSNORMEN · PRODUKTBESCHREIBUNG · MONTAGE · FUNKTIONSWEISE · EINSTELLEN DER SAUGKRAFT · ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS · WECHSELN DER FILTER · REINIGUNG · ZUBEHÖR · AUFBEWAHRUNG · TRANSPORT

5 7 - 8
9 10 11 - 12 13 - 14 15 - 18 20 21 22 22

GB
· SAFETY REGULATIONS · PRODUCT DESCRIPTION · ASSEMBLY · OPERATION · ADJUSTING THE SUCTION POWER · EMPTYING THE DUST CONTAINER · CHANGING THE FILTERS · CLEANING · ACCESSORIES · STORAGE · TRANSPORT

3 7 - 8
9 10 11 - 12 13 - 14 15 - 18 19 21 22 22

I
· NORME DI SICUREZZA · DESCRIZIONE DEL PRODOTTO · MONTAGGIO · FUNZIONAMENTO · REGOLAZIONE DELLA FORZA
DI ASPIRAZIONE · SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE · CAMBIO DEI FILTRI · PULIZIA · ACCESSORI · STOCCAGGIO · TRASPORTO

6 7 - 8
9 10
11 - 12
13 - 14 15 - 18
20 21 22 22

portada.qxd 25/1/05 19:50 Página 2

GR

· ¡¡TMª TMº§TM · ¶°º À ¶´¡TM · ª¡TMª · §À° · À£ªTMTM TM TMÃÀTM ¡ºTMTM · ¢TMª À ¢À TMÀ°¡Ø TMTM TM¡TM · §§° º§ø¡ · £TMªTM · ·ª TM TMÀ¶TM · ºÀ§· · ªº
H

23 30 - 31
32 33 - 34
35
37 39 - 42
43 45 46 46

· BIZTONSÁGI SZABÁLYOK · A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA · A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE · A KÉSZÜLÉK MKÖDÉSE · A SZÍVÓER SZABÁLYOZÁSA · A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE · A SZRK CSERÉJE · A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA · TARTOZÉKOK · A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA · A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA
CZ

24 30 - 31
32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 42
43 45 46 46

· BEZPENOSTNÍ POKYNY · POPIS VÝROBKU · MONTÁZ · POKYNY K POUZITÍ · NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU · VYPRÁZDNNÍ NÁDOBY NA PRACH · VÝMNA FILTR · ISTNÍ VYSAVAE · PÍSLUSENSTVÍ · SKLADOVÁNÍ · PREMÍSOVÁNÍ
SK

25 30 - 31
32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 42
43 45 46 46

· BEZPECNOSTNÉ POKYNY · OPIS VÝROBKU · MONTÁZ · POKYNY NA POUZÍVANIE · NASTAVENIE SACIEHO VÝKONU · VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH · VÝMENA FILTROV · CISTENIE VYSÁVACA · PRÍSLUSENSTVO · SKLADOVANIE · PREMIESTOVANIE

26 30 - 31
32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 42
43 45 46 46

PL
· NORMY BEZPIECZESTWA · BUDOWA ODKURZACZA · MONTA · URUCHAMIANIE · REGULACJA MOCY SSANIA · OPRÓNIANIE POJEMNIKA NA ZANIECZYSZCZENIA · WYMIANA FILTRÓW · MYCIE ODKURZACZA · AKCESORIA · PRZECHOWYWANIE · PRZEMIESZCZANIE

27 30 - 31
32 33 - 34 35 - 36
37 - 38 39 - 42
44 45 46 46

BG

·  ·  · MO · ·  ·   ·  ·  · · · 

28 30 - 31
32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 42
44 45 46 46

RU
·  ·  · ·  ·  ·  ·  · · · · 

29 30 - 31
32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 42
44 45 46 46

E
Estimado cliente, Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las siguientes instrucciones y guárdelas para posteriores consultas. Respete las normas de seguridad y si entrega el aparato a otra persona, asegúrese de incluir también este manual.
NORMAS DE SEGURIDAD
Este aparato es conforme con las siguiente Directivas Europeas: 73/23/CEE (modificada por la 93/68/CEE) Directiva de Baja Tensión 89/336/CEE (modificada por la 91/263/CEE, la 92/31/CEE y la 93/68/CEE)
· 230V ~ 50 Hz 12A
· Este aparato se ha destinado al uso doméstico para aspirar materiales secos. Con este aparato no se deben aspirar personas ni animales
· No tirar del cable para extraer la clavija de la toma de corriente o para desplazar al aparato. No pisar el cable con el aparato ni presionarlo contra aristas vivas o atraparlo con una puerta.
· Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. · No utilice el aparato si:
- El cable está dañado - El aparato parece dañado · Con este aparato no se deben aspirar: - Líquidos - Moquetas o alfombra húmedas - Objetos duros o punzantes - Cerillas, cenizas o colillas de cigarros - Polvo muy fino como cemento, polvo de impresoras o fotocopiadoras, polvo de escayola, etc. · No exponga al aparato a las inclemencias climáticas, a la humedad o a fuentes de calor. · Limpiar el aparato con un paño seco o ligeramente humedecido. No limpiarlo con agua. · Antes del uso compruebe que todos los filtros están correctamente colocados. No aspirar sin los filtros. · Desconecte el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza y mantenimiento del mismo. · Este aparato debe utilizarse tal y como se describe en este manual. En caso de avería, apague el aparato sin intentar repararlo y lleve el aparato a un servicio de asistencia técnico autorizado y solicite que sean utilizados accesorios y repuestos originales. · No utilice ningún aparato eléctrico que tenga la clavija o el cable deteriorados. Si el cable ha sido dañado lleve el aparato a un servicio de asistencia técnico para su sustitución. · El fabricante no será responsable de daños que puedan derivar del uso incorrecto erróneo o irresponsable y/o de reparaciones efectuadas por personal no cualificado. · Sujete la clavija cuando rebobine el cable. No permita que se golpee.
1

GR ºÀ§· H A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA CZ SKLADOVÁNÍ SK SKLADOVANIE

PL PRZECHOWYWANIE BG RU 

GR ªº H A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA CZ PREMÍSOVÁNÍ SK PREMIESTOVANIE

PL PRZEMIESZCZANIE BG RU 

46

interior.qxd 25/1/05 19:03 Página 23
H
Tisztelt Felhasználó! Mieltt a készüléket elször használná, olvassa el figyelmesen a következ használati utasítást, és tartsa be a benne foglalt biztonsági szabályokat. rizze meg biztonságos helyen, ha esetleg késbb szüksége lenne rá. Ha a készüléket átadja más személynek, ne feledkezzen meg a használati utasítás eljuttatásáról sem.
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
A készülék megfelel a következ Európai Direktíváknak: 73/23/CEE (a 93/68/CEE által módosított) Alacsonyfeszültségi Direktíva 89/336/CEE (a 91/263/CEE, a 92/31/CEE és a 93/68/CEE által módosított)
· 230V ~ 50 Hz 12A
· A készülék háztartási használatra, száraz anyagok porszívózására készült. A készülékkel nem lehet személyeket vagy állatokat porszívózni.
· A készülék dugóját ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból, és a készülék áthelyezésekor se húzza a készüléket a kábelnél fogva. Ne lépjen a kábelre, ne hagyja, hogy éles felülettel érintkezzen vagy ajtónyílásba kerüljön.
· Ügyeljen arra, hogy a készülék ne kerüljön gyermek kezébe. · Ne használja a készüléket ha:
- a kábel sérült - a készülék sérültnek tnik · A készülékkel nem lehet felszívni: - folyadékot - nedves padlósznyeget vagy sznyeget - kemény vagy éles tárgyat - gyufát, hamut vagy cigaretta csikket - finom port, mint például cement, nyomtató vagy fénymásoló festékpora, gipszpor, stb. · Ne tegye ki a készüléket szélsséges idjárási körülménynek, óvja a nedvességtl és hhatástól. · A készüléket száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne tisztítsa vízzel. · Mieltt használná a készüléket, ellenrizze hogy a szrk a helyükön vannak-e. Ne porszívózzon szr nélkül. · Áramtalanítsa a készüléket, amikor nem használja, vagy mieltt nekilát a készülék tisztításának vagy karbantartásának. · A készüléket a használati utasításban foglaltaknak megfelelen kell használni. Hiba esetén kapcsolja ki a készüléket, ne próbálja megjavítani, hanem forduljon a legközelebbi kijelölt márkaszervizhez, és kérje az eredeti alkatrészek vagy tartozékok cseréjét. · Ne használjon olyan elektromos készüléket, amelynek a dugója vagy a kábele sérült. Amennyiben a kábel sérült, forduljon szakemberhez a kábel kicserélése érdekében. · A gyártó nem vállalja a felelsséget a készülék feleltlen vagy nem rendeltetésszer használatából és / vagy a nem szakember által elvégzett javításokból ered károkért. · A kábel csévélésekor tartsa a dugót, ne hagyja, hogy a padlóhoz ütdjön.
24

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 29

GR ¶°º À ¶´¡TM H A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA CZ POPIS VÝROBKU SK OPIS VÝROBKU

PL BUDOWA ODKURZACZA BG  RU 

6

8

5

7

10 3 2 12

1

4

11

9

30

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 30

GR

PL

1. ¶ÂÓÙ¿Ï ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ /0 2. ¶ÂÓÙ¿Ï ÂÚÈÙÏÈÍË~ ÙÔ Î·Ï^>Ô 3. iÌÈÛÙ<~ ÈÛ¯Ô~ 4. ÃÒÚÔ~ ÛÏÏÔÁ<~ ÛÎfiÓË~/·Î·i·ÚÛÈÒÓ 5. ηÌÙÔ~ Û^Ï<Ó·~ 6. ªË ·ÙfiÌ·ÙË ÚiÌÈÛË ·¤Ú· (ÚiÌÈÛË ·¤Ú·
Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ) 7. ËÏÂÛÎÔÈÎfi~ Û^Ï<Ó·~ 8. ÎÚÔÛÙfiÌÈ· 9. ¶¤ÏÌ· ÁÈ· ·ÙÒÌ·Ù· 10. ÚÔÊÔÔÙÈÎfi ηÏÒÈÔ 11. ÈÈÎfi ¤ÏÌ· ÁÈ· ·ÚΤ 12. ÔÌ> ÁÈ· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ
H
1. I/0 pedál 2. Kábelcsévél pedál 3. Teljesítményszabályozó 4. Portartály rekesze 5. Flexibilis cs 6. Kézi levegszabályozó 7. Teleszkópos cs 8. Szívófejek 9. Padlókefe 10. Kábel 11. Speciális parkettakefe 12. Szrtisztító nyomógomb
CZ

1. Przycisk start ­ stop 2. Przycisk do zwijania kabla elektrycznego 3. Regulator mocy 4. Pojemnik na zanieczyszczenia 5. Rura ssca 6. Rczny regulator powietrza 7. Rura teleskopowa 8. Nasadki 9. Szczotka do podlogi 10. Przewód zasilajcy 11. Szczotka do podlóg parkietowych 12. Uchwyt do czyszczenia filtra
BG
1.   ; 2.   ; 3.  ; 4.  ; 5. ; 6.  ; 7. ; 8. ; 9.  ; 10. ; 11.  ; 12.   ;

1. Tlacítko zapnutí-vypnutí I/0

RU

2. Tlacítko pro navíjení kabelu síového pívodu 3. Regulátor výkonu 4. Nádoba na prach 5. Pruzná hadice 6. Rucní regulace sání 7. Teleskopická trubice 8. Nástavce 9. Hubice s kartácem na vysávání podlahy 10. Síový pívodní kabel 11. Hubice na devnou podlahu s kartácem 12. Pácka pro cistní filtru

1. - 2.   3.  4. 5.  6.  7.  8. 9.  10.  11.  

SK

12.  

1. Tlacidlo zapnutie-vypnutie I/0

2. Tlacidlo pre navíjanie kábla

3. Regulátor výkonu

4. Nádoba na prach

5. Pruzná hadica

6. Rucná regulácia prisávania

7. Teleskopická trubica

8. Nástavce

9. Hubica s kefou na vysávanie podlahy

10. Prívodný kábel

11. Hubica na drevenú podlahu s kefou

12. Pácka na cistenie filtra

31

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 31

GR ª¡TMª H A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE CZ MONTÁZ SK MONTÁZ

PL MONTA BG MO RU 

32

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 32

GR §À° H A KÉSZÜLÉK MKÖDÉSE CZ POKYNY K POUZITÍ SK POKYNY NA POUZÍVANIE

PL URUCHAMIANIE BG RU 

33

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 33

· µÁ¿ÏÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ Î·È ,¿ÏÙ ÙÔ Û ÌÈ· Ú>·. YÙ·Ó iÂÏ<ÛÂÙ ӷ ÙÔ

Ì·¤,,ÂÙÂ, ,Á¿ÏÙ ÙÔ ·fi ÙËÓ Ú>· Î·È ·Ù<ÛÙ ¿Ó^ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ

ÎÔÌÈÔ Ì ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ÔËÁÒÓÙ·~ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ

GR

ÙÏȯÙÂ> Û ÂiÂ>·. ¶È¿ÛÙ ÙÔ ÊÈ~ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÌË ¯Ù¿ÂÈ Î·iÒ~ ÙÏ>ÁÂÙ·È

ÙÔ Î·ÏÒÈÔ.

· °È· Ó· ·Ó¿,,ÂÙÂ ÙË ÛÛÎÂ<, ·Ù<ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÌ> . °È· Ó· Û,<ÛÂÈ Ë ÛÎÔ·,

·Ù<ÛÙÂ Í·Ó¿ ÙÔ ÎÔÌ> ·Ùfi.

· Húzza ki a kábelt és csatlakoztassa egy konnektorba. Amikor fel szeretné

csévélni, húzza ki a konnektorból, majd nyomja folyamatosan a jel pedált

H

miközben a kezével tartja a kábelt, annak érdekében, hogy egyenletesen tekeredjen fel. Tartsa a dugót, ne hagyja, hogy a padlóhoz ütdjön.

· A készülék bekapcsolásához nyomja meg a jel pedált. A kikapcsoláshoz

ismételten nyomja meg.

· Vytáhnte síový pívod z vysavace a zapojte jej do zásuvky. Pokud chcete síový

pívod znovu navinout, vytáhnte jej ze zásuvky a stlacte tlacítko ,, rukou zavete

CZ

síový pívod do otvoru, tím zabráníte pípadnému zamotání pívodu. Zástrcku rukou pidrzte, zabrate jejímu nárazu do vysavace.

· Kdyz chcete spotebic zapnout, stisknte tlacítko . K vypnutí spotebice stisknte

totéz tlacítko jest jednou.

· Vytiahnite prívodný elektrický kábel a zapojte ho do zásuvky. Ak budete chcie

prívodný kábel znovu navinú, odpojte ho zo siete a stlacte tlacidlo , rukou kábel

SK

navádzajte do otvoru, cím zabránite prípadnému skrízeniu. Zástrcku rukou pridrzte, zabráte jej nárazu do vysávaca.

· Ak chcete spotrebic zapnú, stlacte tlacidl . Aby ste spotrebic vypli, stlacte to isté

tlacidlo este raz.

· Pocignij za kabel elektryczny i podlcz odkurzacz do gniazdka elektrycznego. Aby

zwin kabel nacinij przyciski ustaw kabel tak aby nie byl on pozawijany;

PL

Przytrzymaj wtyczk aby nie uderzy ni w urzdzenie.

· Aby uruchomi odkurzacz nacinij przycisk a eby wylczy urzdzanie

nacinij go ponownie

·     . 

     ,

BG

     .  ,   .

·    .  

  .

·    .  

,     ,

RU

 ,  .  ,  .

·    .   

 .

34

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 34

GR

À£ªTMTM TM TMÃÀTM ¡ºTMTM

H A SZÍVÓER SZABÁLYOZÁSA

CZ NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU

SK NASTAVENIE SACIEHO VÝKONU

PL REGULACJA MOCY SSANIA BG 

RU 

· iÌ>ÛÙÂ ÙËÓ ÈÛ¯ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË~ ÙË~ ÛÎÔ·~ ·fi ÙÔ È·ÎfiÙË ÚiÌÈÛË~ ÈÛ¯Ô~.
· ªÔÚÂ>ÙÂ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÈÛ¯ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË~, ·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ<ÛÂÙÂ ÙÔ È·ÎfiÙË ÌË ·ÙfiÌ·ÙË~ ÚiÌÈÛË~ ÙÔ ·¤Ú·.
GR · YÛÔ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Â>Ó·È Ë ÈÛ¯~, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Â>Ó·È Î·È Ë Ó·ÌË Ì ÙËÓ
ÔÔ>· ·Ó·ÚÚÔÊ¿ Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÎÔ·. Ó È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÌ· (,ÔÚÙÛ·) ÁÏÈÛÙÚ¿ Ì ÛÎÔÏ>· ¿Ó^ ÛÙÈ~ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ~, ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙËÓ ÈÛ¯ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË~. ¶ÚÔÛÔ¯<: ¶ÚÔÙÔ ·Ó¿,,ÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÎÔ·, ÚiÌ>ÛÙ ÚÒÙ· ÙËÓ ÈÛ¯ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·È ÌfiÏÈ~ ÙËÓ ·Ó¿,,ÂÙÂ, ·ÓÂ,¿ÛÙ ÙËÓ ÈÛ¯.
35

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 35

· A teljesítményszabályozó segítségével állítsa be a szívóert.

· A szívóer csökkenthet a kézi levegszabályozó tolózárjának elhúzásával is.

H

· A nagyobb teljesítmény nagyobb szívóert eredményez. Amikor a kefe érzékelheten nehezen csúszik a felületen, csökkentse a szívóert.

Figyelem: Mieltt bekapcsolná a készüléket, állítsa a szívóert minimum fokozatba,

majd a készülék bekapcsolása után állítsa magasabb fokozatba.

· Pouzijte regulátor výkonu, abyste zvýsili nebo snízili sací výkon.

· Sací výkon je mozné také snízit otevením mechanizmu na rucní regulaci sání.

CZ

· Nastavením vyssího výkonu se vytváí vtsí sací síla. Pokud zjistíte, ze z dvodu pisátí se podlahová hubice tzko pohybuje po podlaze, snizte sací výkon.

Upozornní: Ped zapnutím vysavace nastavte výkon do polohy minimum a za

chodu vysavace postupn zvysujte sací výkon.

· Pouzite regulátor výkonu, aby ste zvýsili alebo znízili sací výkon. · Sací výkon je mozné taktiez znízi otvorením mechanizmu na rucnú reguláciu
prisávania.
SK · Nastavením vyssieho výkonu je vytváraná väcsia sacia sila. Ak si vsimnete, ze z
dôvodu prisatia sa podlahová hubica azko pohybuje po podlahe, znízte sací výkon. Upozornenie: Pred zapnutím vysávaca nastavte výkon do polohy minimum a pocas chodu vysávaca postupne zvysujte sací výkon.

· Ustaw sil mocy ssania za pomoc regulatora mocy. · Sila ssania moe by take zmniejszana za pomoc rcznego suwaka regulacji
mocy.
PL · Im wiksza jest moc tym sila ssania jest wiksza. Jeeli szczotka przesuwa si z
trudnoci naley zmniejszy moc ssania. Uwaga: aby unikn wyskoczenia korków elektrycznych podczas uruchomiania odkurzacza przed jego uruchomieniem ustaw moc na najmniejsz warto a po uruchomieniu urzdzenia moesz zwikszy jego moc.
·      . ·       
  .
BG · -  , -   . 
,     . :          - .

·    .

·     .

RU

·  ,  .  ,   ,  .

:     

   .

36

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 36

GR ¢TMª À ¢À TMÀ°¡øTMTM TM¡TM
H A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE
CZ VYPRÁZDNNÍ NÁDOBY NA PRACH
SK VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH

PL OPRÓNIANIE POJEMNIKA NA ZANIECZYSZCZENIA
BG   
RU 

ÊÔ ,Á¿ÏÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·fi ÙËÓ Ú>· Î·È ÙÔÓ ÂηÌÙÔ Û^Ï<Ó· ·fi ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ

·Ó·ÚÚfiÊËÛË~:

· µÁ¿ÏÙ ÙÔÓ Î¿Ô ÛÁΤÓÙÚ^ÛË~ ÙË~ ÛÎfiÓË~ ·fi ÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ,

GR

ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔÓ ¿Ó^ ·fi ÙÔ Ô¯Â>Ô ·ÔÚÚÈÌ¿Ù^Ó Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> Ô

,Ú>ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÂÈ¿ÛÂÙÂ.

· ÏÂ>ÛÙ ͷӿ ÙÔÓ Î¿Ô ÛÁΤÓÙÚ^ÛË~ ÙË~ ÛÎfiÓË~ Î·È ,¿ÏÙ ÙÔÓ Í·Ó¿ ÛÙË i¤ÛË

ÙÔ.

37

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 37

Ezt a mveletet áramtalanított készülék és leszerelt flexibilis cs esetén lehet elvégezni:

H

· Vegye ki a portartályt a helyérl, tartsa egy szemetes fölé és nyomja meg a fels részén található nyomógombot, és ürítse ki a tartályt.

· Ezt követen zárja be a portartályt és tegye vissza.

Odpojte spotebic ze sít a odmontujte pruznou hadici:

· Vyjmte nádobu na prach z prostoru, kde je umístná, pidrzte ji nad kosem a

CZ

stlacte tlacítko, které se nachází v její spodní cásti, abyste ji vyprázdnili.

· Nádobu na prach uzavete a umístte ji zpt na místo.

Odpojte spotrebic zo siete a odmontujte pruznú hadicu:

· Vytiahnite nádobu na prach z priestoru, kde je umiestnená, pridrzte ju nad

SK

odpadkovým kosom a stlacte tlacidlo, ktoré sa nachádza v jej spodnej casti, aby ste

ju vyprázdnili.

· Nádobu na prach uzavrite a umiestnite ju spä na miesto.

Po wylczeniu odkurzacza z sieci elektrycznej i odlczeniu rury sscej:

· Wycignij pojemnik na zanieczyszczenia, ustaw go nad kublem ze mieciami i

PL

przycinij przycisk znajdujcy si w dolnej czci aby opróni pojemnik.

· Zamknij pojemnik i wsad go w swoje miejsce.

    , :

·       ,

BG

     ,  

.

·      .

    :

·  ,   

RU

 ,   ,  .

·    .

38

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 38

GR §§° º§ø¡ H A SZRK CSERÉJE CZ VÝMNA FILTR

SK VÝMENA FILTROV PL WYMIANA FILTRÓW BG  RU 

º>ÏÙÚÔ ÂÈÛfiÔ ·¤Ú· HEPA

· £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ÂÈÛ·Á^Á<~ ·¤Ú·, ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÊÔÚ¤~ ÙÔ

¯ÚfiÓÔ < fiÙ·Ó Â>ÙÂ fiÙÈ Â>Ó·È ÔÏ ,ÚÒÌÈÎÔ.

· °È· Ó· ,Á¿ÏÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ, ÁÚ>ÛÙ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÙÔÔiÂÙ<ÛÙÂ

ÛÙË i¤ÛË ÙÔ ÂÚÈÛÙÚ¤,,ÙÂ ÙÔ ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ¤^~ fiÙÔ ÛÙ·iÂÚÔÔÈËiÂ> ÛÙË i¤ÛË ÙÔ.

GR

· ªÂÙ¿ ·fi οi ¯Ú<ÛË, ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ È·ÎfiÙË Î·i·ÚÈÛÌÔ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÈ~ ·Î·i·ÚÛ>Â~ Ô ¤¯ÔÓ ÛÛÛ^ÚÂÙÂ>. ¶Ï¤ÓÂÙ ۯӿ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ

 οÙ^ ·fi ÙË ,ÚÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¤Ó· ,ÔÚÙÛ¿ÎÈ, ·Ó ÙÔ iÂ^ÚÂ>ÙÂ

··Ú·>ÙËÙÔ. ªËÓ Ï¤ÓÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ÛÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ.

· ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÚÒÙ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓÙÔ~ ¯ÒÚÔ,

ÚÔÙÔ ÙÔ ,¿ÏÂÙ ÛÙË i¤ÛË ÙÔ Ì¤Û· ÛÙË ÛÎÔ·. ªË ÛÙÂÁÓÒÓÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ÎÔÓÙ¿

Û ÂÛÙ>Â~ iÂÚÌfiÙËÙ·~, fi^~ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ Ù^Ó Ì·ÏÏÈÒÓ < ·ÎÔÌÒÓÙ·~ ÙÔ Â¿Ó^

ÛÂ ÛfiÌÂ~.

39

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 39

HEPA bemeneti szr · A HEPA bemeneti szrt évente legalább kétszer ki kell cserélni vagy akkor, amikor
már láthatóan szennyezett. · A kivételéhez csavarja ki az óramutató járásával ellentétes irányban, a behelyezéséhez
pedig ellenkez irányba, amíg a helyére nem kerül.
H · Minden használat után, csavarja meg a szrtisztító nyomógombot, hogy felszedje róla
a lerakódott szennyezdést. Mossa ki a HEPA szrt rendszeresen folyóvízben egy kefe segítségével. Mosógépben ne mossa ki. · Várja meg, amíg szobahmérsékleten megszárad, mieltt újra használná. A szr szárításához ne használjon olyan hforrást, mint például a hajszárító vagy a hsugárzó

Filtr HEPA u vstupu vzduchu

· Filtr HEPA u vstupu vzduchu je potebné vymnit nejmén dvakrát rocn, nebo kdyz je

viditeln znecistný.

· Aby jste filtr uvolnily, otocte jej proti smru hodinových rucicek. Abyste filtr opt vlozili na

CZ

místo tocte ním ve smru hodinových rucicek az dokud nezapadne. · Po kazdém pouzití otocte páckou pro cistní filtru, aby se uvolnily pilepené necistoty.

Myjte filtr HEPA pravideln pod tekoucí vodou, pokud je to potebné, pouzijte kartácek.

Neperte jej v pracce.

· Dív, nez filtr opt pouzijete, pockejte, dokud úpln nevyschne pi pokojové teplot. Na

susení filtru nepouzívejte zdroje tepla, jako susice vlas, nebo sporáky.

Filter HEPA u vstupu vzduchu

· Filter HEPA u vstupu vzduchu je potrebné vymiea najmenej dvakrát rocne, alebo ke

je viditene znecistený.

· Aby ste filter uvonili, otocte ho proti smeru hodinových ruciciek. Aby ste filter opä vlozili

SK

na miesto tocte ho v smere hodinových ruciciek az kým zapadne.

· Po kazdom pouzití otocte páckou na cistenie filtra, aby sa uvonili prilepené necistoty.

Umývajte filter HEPA pravidelne pod tecúcou vodou, ak je to potrebné, pouzite kefku.

Neperte ho v prácke.

· Skôr nez filter opä pouzijete, pockajte, kým úplne vyschne pri izbovej teplote. Na

susenie filtra nepouzívajte zdroje tepla, ako susice vlasov, alebo sporáky.

Filtr wlotu powietrza HEPA

· Filtr wlotu powietrza HEPA naley zmienia conajmniej dwa razy w roku lub kiedy

zanieczyszczenia s widoczne.

· Aby uwolni filtr przekr nim w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara;

aby wstawi go ponownie przekr filtr w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu

PL

wskazówek zegara.

· Po kadorazowym uruchomieniu odkurzacza przekr uchwyt czyszczenia filtra aby

uwolni przylegle zabrudzenia. Myj regularnie filtr pod biec wod i za pomoc

szczotki, jeeli bdzie to konieczne. Nie myj filtra w pralce.

· Przed ponownym zamontowaniem filtra poczekaj a filtr wyschnie w temperaturze

pokojowej. Nie susz filtra uywajc suszarki lub pieców grzewczych.

40

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 41

GR º>ÏÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û>·~ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú H Motorvéd szr CZ Filtr na ochranu motoru SK Filter na ochranu motora

PL Filtr zabezpieczajcy BG   RU  

º>ÏÙÚÔ ÂÍfiÔ ·¤Ú·
GR · Ê>ÏÙÚ· ÚÔÛÙ·Û>·~ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú Î·È Ù· Ê>ÏÙÚ· ÂÍfiÔ ·¤Ú· i· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÓÙÈηi>ÛÙ·ÓÙ·È ÂÚ>Ô Î¿iÂ Ô Ì<ÓÂ~ < fiÙ·Ó Â>Ù fiÙÈ Â>Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ·Î·i·ÚÛ>Â~.
Kimeneti szr
H A motorvéd szrt és a kimeneti szrt hozzávetleg két havonta kell kicserélni, vagy,
amikor láthatóan szennyezettek.
Filtr u výstupu vzduchu
CZ Filtry na ochranu motoru a u výstupu vzduchu se musí vymovat piblizn kazdé dva
msíce, nebo kdyz jsou viditeln znecistné.
Filter u vstupu vzduchu
SK Filtre na ochranu motora a u vstupu vzduchu sa musia vymieÀaÈ pribliÏne kaÏdé dva
mesiace, alebo keì sú viditeºne zneãistené.
Filtr wylotu powietrza
PL Filtry zabezpieczajàce silnik i wylotu powietrza nale y wymieniaç mniej wi´cej co dwa
miesiàce lub, kiedy widzimy, e sà zanieczyszczone.
  
BG       
  ,    .
 
RU     
   .
42

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 42
GR £TMªTM
¶ÚÔÙÔ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ӷ ηi·Ú>ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< < Ó· οÓÂÙ ÂÚÁ·Û>Â~ ÛÓÙ<ÚËÛË~, Û,<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Î·È ,Á¿ÏÙ ÙÔ Î·ÏÒÈfi ÙË~ ·fi ÙËÓ Ú>·. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ٷ ÂÍ^ÙÂÚÈο ̤ÚË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ì ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ¿ ,ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó> Î·È ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· Ó· Ù· ·Ê<ÛÂÙ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÔÓ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ȷÏÙÈο < ·ÔÍÂÛÙÈο ÚÔ°fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙË~. ªËÓ Î·i·Ú>ÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ì ÓÂÚfi. ·i·Ú>ÂÙ ۯӿ ÙÔ ¤ÏÌ· ÁÈ· ·ÙÒÌ·Ù· Ì ÙÔ ·ÎÚÔÛÙfiÌÈÔ Ô Ê¤ÚÂÈ ÙÈ~ ÂÁÎÔ¤~.
H A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
Mieltt nekilátna a készülék tisztításának vagy karbantartásának, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Áttörölheti a készülék külsejét egy enyhén nedves ruha segítségével, és utána szárítsa meg. Ne használjon oldószert vagy súrolószert a készülék tisztításához. Ne tisztítsa a készüléket vízzel. A padlókefét rendszeresen kell tisztítani a vájatok tisztításához használt szívófej segítségével.
CZ CISTNÍ VYSAVACE
Díve nez zacnete vykonávat jakékoliv cinnosti související s údrzbou nebo cistním, spotebic vypnte a vytáhnte zástrcku síového pívodu ze zásuvky. Otete vnjsí stny jemn navlhcenou utrkou a nechejte oschnout. Necistte spotebic rozpoustdly nebo drsnými cistícími prostedky. Necistte spotebic vodou. Podlahová hubice by se mla cistit pravideln pouzitím drázkové trysky.
SK CISTENIE VYSÁVACA
Predtým nez zacnete vykonáva akékovek cinnosti súvisiace s údrzbou alebo cistením, spotrebic vypnite a vytiahnite zástrcku prívodného elektrického kábla zo zásuvky. Vonkajsie steny utrite jemne navlhcenou handrou a nechajte oschnú. Necistite spotrebic rozpúsadlami alebo drsnými cistiacimi prostriedkami. Necistite spotrebic vodou. Podlahovú hubicu by ste mali pravidelne cisti pouzitím drázkovej trysky.
43

interior.qxd 25/1/05 19:04 Página 44

GR ỠTM TM˦TM
H TARTOZÉKOK CZ PÍSLUSENSTVÍ SK PRÍSLUSENSTVO

PL AKCESORIA
BG RU 

45


My Name

Search Any Device: