Samsung AVMCH072CA0XAX user manual - User Manual (ver.1.0) - PORTUGUESE (PORTUGAL)

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 16 Pages, 515.91KB

Document DEVICE REPORT20050519143645796 05144-IB-G 1[1]
ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

OWNER'S INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'UTILISATION

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GEBRAUCHSANWEISUNG O¢H°IETM

àçëíêìäñàü Ñãü èéãúáéÇÄíÖãü

Heat pump

Cooling only

AVMCH052CA0 AVMCH072CA0 AVMCH105CA0 AVMCH052EA(B)0 AVMCH070EA(B)0 AVMCH105EA(B)0

AVMCC052CA0 AVMCC072CA0 AVMCC105CA0 AVMCC052EA(B)0 AVMCC070EA(B)0 AVMCC105EA(B)0

System Air Conditioner Aire acondicionado sistemático Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System TMÛÙËÌ· ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ ëËÒÚÂÏÌ°È ÇÓÁÛ¯Ì°È äÓÌË^ËÓÌÂ

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

E§§HNIKA

RUSSIAN

E S F I P D G R DB98-05144A(1)

¶ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ÛÊ¿ÏÂÈ·~

¶¢¶TM ¡¢À¡TM
¶TMÃ

x Ó ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ·ÚÔ¯<~ ÚÂÌ·ÙÔ~ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ Â>Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·iÂ> ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛηÛÙ< < ÙÔ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛ^ÈÎfi service ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÔʯiÂ> Î>ÓÓÔ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~.
x ªËÓ ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ<ÛÂÙ ·Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÌfiÓÔÈ Û·~. x Ù< Ë ÛÛÎÂ< ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÍ·ÚÙ<Ì·Ù· Ô ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓÙ·È
·fi ÙÔ ¯Ú<ÛÙË. ¶¿ÓÙ· Ó· ÛÌ,ÔÏÂÂÛÙ ÙÔ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛ^ÈÎfi service ÁÈ· ÙÈ~ ÂÈÛΤ~. x YÙ·Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ>ÂÙÂ, ÛÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÔ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛ^ÈÎfi service ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÓÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~. x ªËÓ ,Ú>ÛÎÂÛÙ ÂÎÙÂiÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÚÔ ·¤Ú· ÛÙÂÎÔÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÛËÌÂ>Ô ÚÔ<~ ·¤Ú· ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙËÌ·. x ªËÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ¿ÎÙÏ¿ Û·~ < ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ̤۷ ÛÙË fiÚÙ· ÂÍfiÔ < ÛÙÈ~ ÁÚ>ÏÈÂ~ ·ÂÚ·Á^ÁÔ. x ªËÓ ·Ú¯>ÂÙÂ Î·È Ûٷ̷ٿ٠ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ ·ÔÛÓ¤ÔÓÙ·~ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ·ÚÔ¯<~ ÚÂÌ·ÙÔ~ ÎÏ. x ºÚÔÓÙ>ÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤,,ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ·ÚÔ¯<~ ÚÂÌ·ÙÔ~. x TM ÂÚ>Ù^ÛË ÛÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ( ÌÚ^È¿ η̤ÓÔ, ÎÏ) ÛÙ·Ì·Ù<ÛÙ ·Ì¤Û^~ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·, ÎÏÂ>ÛÙ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi È·ÎfiÙË, Î·È ÛÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÔ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛ^ÈÎfi service.
x ¶·Ú¤¯ÂÙ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îfi~ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi~ ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ¯Ú<ÛË~. x ªËÓ Î·ÙÂiÓÂÙ ÙËÓ ÚÔ< ÙÔ ·¤Ú· ÛÙÔ Ù¿ÎÈ, < Û ¿ÏÏ· Ì˯·Ó<Ì·Ù·
i¤ÚÌ·ÓÛË~. x ªËÓ ·ÓÂ,·>ÓÂÙ ¿Ó^ < ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ¿Ó^, ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi. x ªËÓ ÎÚÂÌ¿Ù ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. x ªËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ,¿· Ì ÏÔÏÔÈ· < Ô¯Â>· Ì ÓÂÚfi ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~
Ù^Ó ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ. x ªËÓ ÂÎi¤ÙÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ηÙÂiÂ>·Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi. x ªËÓ ¯ÂÈÚ>ÂÛÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì ,ÚÂÁ̤ӷ ¯¤ÚÈ·. x ªËÓ ÙÚ·,¿Ù ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ·ÚÔ¯<~ ÚÂÌ·ÙÔ~. x ÏÂ>ÛÙ ÙËÓ ËÁ< ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÚÂÌ·ÙÔ~ fiÙ·Ó ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÙË
ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο È·ÛÙ<Ì·Ù·. x ϤÁÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË~ ÂÁηٿÛÙ·ÛË~ ÁÈ· ,Ï¿,Ë. x ªËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ҷ < ÊÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Â>ÛÔÔ ÙË~ ÚÔ<~ ·¤Ú·. x ªËÓ >ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ô ·ÔÛÙÚ·ÁÁ>ÂÙ ·fi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi. x ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÊ·ÚÌÔÁ¤~ fi^~ ·Ôi<ÎÂÛË Ê·ÁËÙÒÓ, ÊÙÒÓ <
Ò^Ó, Ì˯¿ÓËÌ· ̤ÙÚËÛË~, < art works. x ªËÓ ÂÊ·ÚÌfiÂÙ ÔÏ Ó·ÌË ÛÙ· ÙÂÚÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔÚÈʤÚ. x µ¿ÏÙ ÙÔ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÁηٷÛÙ<ÛÂÈ Ù· Ê>ÏÙÚ· ·¤Ú·. x ªËÓ ÌÏÔοÚÂÙ < ηÏÙÂÙ ÙÈ~ ÁÚ>ÏÈÂ~ ·ÂÚ·Á^ÁÔ Î·È ÙËÓ fiÚÙ·
ÂÍfiÔ. x ¢È·ÛÊ·Ï>ÛÙ fiÙÈ fiÏ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì˯·Ó<Ì·Ù· Â>Ó·È ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·
̤ÙÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ Â>Ù ·fi ÙÈ~ ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ Â>Ù ·fi ÙÈ~ ÂÛ^ÙÂÚÈΤ~ ÛÛΤ~. x ÔÊÁÂÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ<ÛÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÎÔÓÙ¿ Û ٿÎÈ, < ¿ÏÏ·
Ì˯·Ó<Ì·Ù· i¤ÚÌ·ÓÛË~. x YÙ·Ó ÂÁηiÈÛٿ٠ÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< Î·È ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÛÛÎÂ<, ¿ÚÙ ٷ
ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ>ÛÂÙ ÙËÓ ÚfiÛ,·ÛË ÛÙ· ·ÈÈ¿. x ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÊÏÂÎÙ· ·¤ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi. x  ̤ÁÈÛÙË ÂÈÛÚÔ< ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ÈÛ¯Ô~ Î·È ÚÂÌ·ÙÔ~ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÛÌÊ^Ó·
Ì ٷ  standard Î·È Ë ÂÈÛÚÔ< ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ÈÛ¯Ô~ Î·È ÚÂÌ·ÙÔ~ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ٷ ISO standard.

G-2

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
x ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÈ· ÙËÛ ÛÛÎÂËÛ
s ¶ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 s EÈÎfiÓ· ÙË~ ÌÔÓ¿·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 s AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - Ï<ÎÙÚ· Î·È ÔifiÓË . . . . . . . . . . . . . . . . 6 s EÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - Ï<ÎÙÚ· Î·È ÔifiÓË . . . . . . . . . . . . . . . 7 s KÂÓÙÚÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
x TMÛÙ·ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛË
s TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 s OÚÈ· iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÁÚ·Û>·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 s TMÓÙ<ÚËÛË TMÛÎÂ<~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 s TÔÔi¤ÙËÛË Ê>ÏÙÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) . . . . . . . . . . . . 12 s E>ÏÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
x T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
G-3

E§§HNIKA

EÈÎfiÓ· ÙË~ ÌÔÓ¿·~
OÈ ÂÈÎfiÓÂ~ Ô ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Û' ·Ù< ÙËÓ ÔËÁ>· ÌÔÚÔÓ Ó· ȷʤÚÔÓ ·fi ÙÈ~ ÈΤ~ Û·~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·
¶ÙÂÚÁÈ· ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· (ÂÍ·Á^Á<) E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· º>ÏÙÚÔ ·¤Ú· (ÂÛ^ÙÂÚÈο ÙÔÔiÂÙÈ̤ÓÔ)

EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË
AÈÛiËÙ<Ú·~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÔ Û<Ì·ÙÔ~ Ù^Ó Ê>ÏÙÚ^Ó

¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· AÓÂÌÈÛÙ<Ú·
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·fi,,ÍË~ (EÎÙfi~ ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÌfiÓÔ ,,ÍË~)

G-4

EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· TY¶OTM A EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· TY¶OTM B EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· TY¶OTM C EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· TY¶OTM D

EÍÔÔ~ ·¤Ú· B·Ï,>· ÛÓÂÛË~
EÍÔÔ~ ·¤Ú· B·Ï,>· ÛÓÂÛË~ EÍÔÔ~ ·¤Ú·
B·Ï,>· ÛÓÂÛË~ EÍÔÔ~ ·¤Ú·

E§§HNIKA

EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· TY¶OTM E

B·Ï,>· ÛÓÂÛË~ EÍÔÔ~ ·¤Ú·

B·Ï,>· ÛÓÂÛË~

TMËÌÂ>^ÛË Ó Ô ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË~ iÂÚÌfiÙËÙ·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· ÛÎÔÓÈÛÙÂ>, >Û^~ ¤ÛÂÈ Ë ·ÔÔÙÈÎfiÙËÙ·

,,ÍË~. °È'·Ùfi Ó· ηi·Ú>ÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~ Ì ÓÂÚfi fiÙ·Ó ,Ú^Ì>ÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Ó·

Â>ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ> fiÙ·Ó Ï¤ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~ ÁÈ·Ù> Â>Ó·È ÎÔÊÙÂÚfi~.

G-5

AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - Ï<ÎÙÚ· Î·È ÔifiÓË
¡ AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â>Ó·È ÙÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·. ¡ TMÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ·ÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

TÚfiÔÈ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~
T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· K·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ·¤Ú· PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off EÓÂÈÍË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~

¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~
¶Ï<ÎÙÚ· ÚiÌÈÛË~ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~
¶Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ ÙË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ Swing
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off
¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off & ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË~ / ·ÎÚ^ÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË

TMËÌÂ>^ÛË - ÊÔ Î·i·Ú>ÛÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·, ·Ù<ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> ·ӷÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ. - TÔ~ £¤ÚÌ·ÓÛË~ ( ) ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ æÍË~ ÌfiÓÔ.

G-6

EÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË
¡ Ô Î·Ï^ÈÔ̤ÓÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â>Ó·È ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÂÁηi>ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÙÔ>¯Ô. ¡ TMÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ÂÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·fi,,ÍË~ (EÎÙfi~ ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÌfiÓÔ ,,ÍË~)

TÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~

EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Ï¿iÔ~ ÂÈÎÔÈÓ^Ó>·~
PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÔÎÈÌ<~
¶Ï<ÎÙÚ· ÚiÌÈÛË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off
¶Ï<ÎÙÚÔ ÔÎÈÌ<~

EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÎÂÓÙÚÈÎÔ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô (Û ÂÚ>Ù^ÛË ÂÁηٿÛÙ·ÛË~ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô)
PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·>·~ T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· K·ÙÂiÓÛË ·¤Ú· EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off & ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË~ /·ÎÚ^ÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·
¶Ï<ÎÙÚÔ Swing
¶Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ

E§§HNIKA

¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ Mode

TMËÌÂ>^ÛË

- TÔ Ï<ÎÙÚÔ ÔÎÈÌ<~ Â>Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË. ¢EN Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ È¤ÂÙÂ.
- AÊÔ Î·i·Ú>ÛÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ. `OÙ·Ó ¤¯ÂÈ ¤ÏiÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ηi·Ú>ÛÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ, ÙfiÙ ÛÙËÓ ÔifiÓË ÙÔ ÂÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓÈ· ÙÔ Î·i·ÚÈÛÌÔ Ê>ÏÙÚÔ.- ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~ ÁÈ· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi Ê>ÏÙÚÔ ,Ï. ÙËÓ ÛÂÏ. 11.
- TÔ~ £¤ÚÌ·ÓÛË~ ( ) ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ æÍË~ ÌfiÓÔ.

G-7

KÂÓÙÚÈÎfi XÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
¡  ÎÂÓÙÚÈÎfi~ ÚiÌÈÛÙ<~ Â>Ó·È ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÂÁηi>ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÙÔ>¯Ô. ¡ TMÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.
§¿Ì· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ All On ¶Ï<ÎÙÚÔ All Off
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶Ï<ÎÙÚ· On/Off EÚÂÙ<ÚÈÔ
TMËÌÂ>^ÛË H Ï¿Ì· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ·Ó¿,ÂÈ fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Ì>· ÛÛÎÂ< ÛÓÂÂ̤ÓË Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
G-8

TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

EÒ ,Ú>ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ~ ÛÛÙ¿ÛÂÈ~ Ô ÔÊÂ>ÏÂÙ ӷ ·ÎÔÏÔiÂ>Ù fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË ÛÛÎÂ< Û·~.

£¤Ì·
AÔfiÛÂÈ~ i¤ÚÌ·ÓÛË~

TMÛÙ·ÛË
H ·ÓÙÏ>· iÂÚÌfiÙËÙ·~ ·ÔÚÚÔÊ¿ iÂÚÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ·¤Ú· Î·È ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi. AÓ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎÔ ·¤Ú· ¤ÊÙÂÈ, Ë ÛÛÎÂ< i· iÂÚÌ·>ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. AÓ ,Ú>ÛÎÂÙ ^~ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ ÂÓ Â>Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ iÂÚÌfi, ÛÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú<ÛË ÂÓfi~ ÂÈÚfiÛiÂÙÔ Ì¤ÛÔ i¤ÚÌ·ÓÛË~.

¶·Á^ÓÈ¿

OÙ·Ó Ë ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>· Â>Ó·È ¯·ÌËÏ< ·ÏÏ¿ Ë ÁÚ·Û>· Â>Ó·È ,,ËÏ<, ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÂ> ¿ÁÔ~ ÛÙËÓ ÂÍ^Ù. ÌÔÓ¿·, fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙËÓ ¤ÓÂÈÍË i¤ÚÌ·ÓÛË. AÓ ·Ùfi ÛÌ,Â>: x TMÙ·Ì·Ù¿ Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· i¤ÚÌ·ÓÛË~. x O ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ·fi,,ÍË~ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È
·ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· ÂÚ>Ô 10 ÏÂÙ¿. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ>Ù·È Î·ÌÌ>· ·Ú¤Ì,·ÛË. MÂÙ¿ ·fi ÂÚ>Ô 10 ÏÂÙ¿, Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Í·Ó¿ ηÓÔÓÈο.

Y,,ËϤ~ ÂÛ^ÙÂÚÈΤ~ Î·È ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~

AÓ Î·È ÔÈ ÂÛ^ÙÂÚÈΤ~ Î·È ÔÈ ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~ Â>Ó·È ,,ËϤ~ Î·È Ë ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Û £¤ÚÌ·ÓÛË, Ô ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·~ ÙË~ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ Î·È Ô ÛÌÈÂÛÙ<~ ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÔÓ Î·Ù¿ È·ÛÙ<Ì·Ù·. AÙfi Â>Ó·È ÊÛÈÔÏÔÁÈÎfi. AÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ë ÛÛÎÂ< Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Í·Ó¿.

¢È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~

AÓ ÛÌ,Â> È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~ ÂÓÒ Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ>, Ë ÛÛÎÂ< i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ. OÙ·Ó ÂÈÛÙ¤ÊÂÈ ÙÔ ÚÂÌ· Ë ÛÛÎÂ< Í·Ó·Ú¯>ÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~.

E§§HNIKA

G-9

OÚÈ· iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÁÚ·Û>·~

O ·ÎfiÏÔiÔ~ >ӷη~ Â>¯ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÙË~ ÁÚ·Û>·~ ̤۷ ÛÙÈ~ ÔÔ>Â~ ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> Ë ÛÛÎÂ<.

AÓ Ë ÛÛÎÂ< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÛÂ.. TfiÙÂ...

Y,,ËϤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~

MÔÚÂ> Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi~ ·ÙfiÌ·ÙË~ ÚÔÛÙ·Û>·~ Î·È Ë ÛÛÎÂ< Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ.

X·ÌËϤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~

MÈ· È·ÚÚÔ< ÓÂÚÔ < οÔÈ· ¿ÏÏË ÛÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌÔÚÂ> Ó· ÛÌ,Â> ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ·ÁÒÛÂÈ.

Y,,ËÏ¿ Â>· ÁÚ·Û>·~

TÔ ÓÂÚfi ÌÔÚÂ> Ó· ÛÌÎÓ^iÂ> Î·È Ó· ÛÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈÎ< ÂÚ>ÔÔ.

§ÂÈÙÚÔÁ>· EÍ^Ù. iÂÚÌÔÎÚ·Û>· EÛ^Ù. iÂÚÌÔÎÚ·Û>· EÛ^Ù. ÁÚ·Û>·

£¤ÚÌ·ÓÛË æÍË AÊÁÚ·ÓÛË

-20ÆC - 24ÆC ÂÚ. -5ÆC - 43ÆC ÂÚ. -5ÆC - 43ÆC ÂÚ.

27ÆC < ÏÈÁfiÙÂÚÔ 21ÆC - 32ÆC ÂÚ. 18ÆC - 32ÆC ÂÚ.

80% < ÏÈÁfiÙÂÚÔ
-

 AÓ Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ i¤ÚÌ·ÓÛË~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È Û iÂÚÌÔÎÚ·Û>· οÙ^ ·fi 0ÆC (ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·) ÂÓ ·Ô>ÂÈ Ï<Ú^~. AÓ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ,,ÍË~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È Û iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ¿Ó^ ·fi 33ÆC (ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·) ÙfiÙÂ, ÂÓ ·Ô>ÂÈ Ï<Ú^~.

G-10

E§§HNIKA

TMÓÙ<ÚËÛË TMÛÎÂ<~

°È· Ó· ÂÈÙ¯ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË Ó·Ù< ¯Ú<ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Û·~, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·i·Ú>ÂÙ ηÓÔÓÈο ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚÓÂÙ·È Ë ÛÎfiÓË Ô ÛÛÛ^ÚÂÂÙ·È ÛÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·

¶POTMOXH

¶ÚÈÓ Î·i·Ú>ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ ,Â,·È^iÂ>Ù ^~ ¤¯ÂÙ ȷÎfi,,ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ< ·ÚÔ¯<.

1 AÓÔ>ÍÙ ÙË ÁÚ>Ï· ÂÈÛfiÔ È¤ÔÓÙ·~ ÙÈ~ ÂÁÎÔ¤~ ÙË~.

¶POTMOXH

¶Ú¤ÂÈ Ó· Â>ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ> fiÙ·Ó ·ÔÛÓ¤ÂÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ÂÁηٷÛÙ¿iËÎ·Ó ÔÈ ÛÓÂÙ<ÚÂ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~, ·Ó ÂÓ ÙÔ~ ÂϤÁÍÂÙÂ Ë ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ i· ¤ÛÂÈ Í·ÊÓÈο Î·È i· ÙÚ·Ì·ÙÈÛiÂ>ÙÂ.

2 AÔÌ·ÎÚÓÂÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ. 2-1 AÔÌ·ÎÚÓÂÙ ÙÔ~ ÛÓÂÙ<ÚÂ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~. 2-2 AÓÔ>ÍÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ Î·Ù¿ 45Æ Î·È ÙÚ·,<ÍÙ ÙËÓ ÌÚÔÛÙ¿.

3 AÊ·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
4 AÊ·ÈÚ¤ÛÙ fiÏË ÙË ÛÎfiÓË Ô ¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì Ì>· ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÎÔ· < Ì Ì>· ,ÔÚÙÛ·. TM ÂÚ>Ù^ÛË ÛÔ,·Ú<~ ÛÛÛÒÚÂÛË~ ÛÎfiÓË~, ,¿ÏÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú· ̤۷ ÛÙÔ ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ì ·ÔÚÚ·ÓÙÈÎfi Î·È ·Ó·ÎÈÓÂ>ÛÙ ÙÔ ¿Ó^ - οÙ^.

5 TMÙÂÁÓÒÛÙÂ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·.

6 AÊÔ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ Ì¤Û· ÛÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ.

7 K·i·Ú>ÛÙÂ ÙË ÌÔÓ¿· ÌÂ Ì>· ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÎÔ· < ÌÈ· ,ÔÚÙÛ· Ì>· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì<Ó·.

8 E·Ó·ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ Î·È ÙÔ~ ÛÓÂÙ<ÚÂ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~.

TMËÌÂ>^ÛË

MÔÚÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ>· ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ<ÛÂÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ Î·È ÙÔ~ ÛÓÂÙ<ÚÂ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÈ~ ··ÈÙ<ÛÂÈ~ Û·~.

TMËÌÂ>^ÛË AÊÔ Î·i·Ú<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ.
EÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

E§§HNIKA

G-11

TÔÔi¤ÙËÛË Ê>ÏÙÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)

H ÛÛÎÂ< ÌÔÚÂ> Ó· ÂÍÔÏÈÛÙÂ> Ì Ê>ÏÙÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚÓÂÙ·È Ë ÔÏ ÏÂÙ< ÛÎfiÓË. H È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ Â>Ó·È ÂÚ>Ô ÙÚÂÈ~ Ì<ÓÂ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ>Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<iËÎÂ Ë ÛÛÎÂ<.

1 AÊ·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Ó¿¸ÏÔÓ ÛÛηÛ>· ·fi ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ.

TMËÌÂ>^ÛË

MËÓ ·Ê·ÈÚÂ>Ù ÙË ÛÛηÛ>· ·fi Ê>ÏÙÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ÚÈÓ ÙË ¯Ú<ÛË ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ, ÈfiÙÈ i· ¯¿ÛÂÈ ÙÈ~ ÈÈfiÙËÙ¤~ ÙÔ.

2 AÓÔ>ÍÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ È¤ÔÓÙ·~ ÙÈ~ ÂÛÔ¯¤~ ÙË~.

3 AÔÌ·ÎÚÓÂÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ. 3-1 AÔÌ·ÎÚÓÂÙ ÙÔ ÛÓÂÙ<ÚÂ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~. 3-2 AÓÔ>ÍÙ ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ Î·Ù¿ 45Æ Î·È ÙÚ·,<ÍÙ ÙËÓ ÌÚÔÛÙ¿.

4 AÊ·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·
5 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
6 AÛÊ·ÏÂ>ÛÙÂ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ÌÂ 4 ,>Â~.
7 E·Ó·ÂÁηٷÛÙ<ÛÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú· ÙË ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ Î·È ÙÔ~ ÛÓÂÙ<ÚÂ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~.

G-12

E>ÏÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó

¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓ^Ó<ÛÂÙ Ì ÙËÓ ËÚÂÛ>· ÙÔ service, ÂÎÙÂϤÛÙ ÙÔ~ ·ÎfiÏÔiÔ~ ·ÏÔ~ ÂϤÁ¯Ô~. MÔÚÔÓ Ó· Û·~ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ<ÛÔÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ· ÌÈ·~ ÂÚÈÙÙ<~ ÎÏ>ÛË~.

¶Úfi,ÏËÌ·
H ÛÛÎÂ< ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηifiÏÔ.

EÍ<ÁËÛË - E>ÏÛË x EϤÁÍÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ< ·ÚÔ¯<.

EÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ x TMÙÔ ÂÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔifiÓË Ë

H ÛÛÎÂ< ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÌÂ ¤ÓÂÈÍË , ÛÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ·Ù< ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙÂ ÙË ÛÛÎÂ<

ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

Î·È ÂÈÎÔÈÓ^ÓÂ>ÛÙ Ì ÙÔÓ ÚÔÌËiÂÙË.

EÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ K·Ù¿ ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ on/off, Ë ÛÛÎÂ< ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·Ù·.

x TM ÂÚ>Ù^ÛË ¯Ú<ÛË~ ÙÔ ÂÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ÁÈ· ¤Ó· ÛÁÎÚfiÙËÌ· ÛÛÎÂÒÓ, ÔÈ ÛÛΤ~ Ô Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ÓÂ~ Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÍÂÎÈÓÔÓ/ÛÙ·Ì·ÙÔÓ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿. EÙÛÈ ÌÔÚÂ> Ó· ηiÛÙÂÚ<ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ÛÛÎÂ< (̤¯ÚÈ Î·È 32 sec.).

AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ H ÛÛÎÂ< ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÂ> Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

x EϤÁÍÙ ^~ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ ÂÌfiÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ۷~ Î·È ÛÙÔÓ ·ÈÛiËÙ<Ú· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.
x EϤÁÍÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ ·ÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô x EϤÁÍÙ ·Ó Â>ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÈÛiËÙ<Ú· ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ O ,ÔÌ,ËÙ<~ ÂÓ Ë¯Â>, fiÙ·Ó È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ On/Off ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

x EϤÁÍÙ ^~ ÛÙÔ¯ÂÂÙ ÛÙÔÓ ·ÈÛiËÙ<Ú· ÙÔ ¤ÎÙË ÙË~ ÌÔÓ¿·~.
x AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> ·ÓÙÈηٷÛÙÂ>ÛÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.
x AÓ ¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯Úfi Ê^~ ÁÚ^ ·fi ÙË ÛÛÎÂ<, ¤Ó· Ê^~ Ì<ÎÔ~ ÙÚÈÒÓ ÎÌ¿Ù^Ó, ¤Ó· Ê^~ neon ÎÏ. ÁÈ· ·Ú¿ÂÈÁÌ·, Ë ÛÛÎÂ< ÌÔÚÂ> Ó· ÌË ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. AÓ ÛÌ,Â> οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, Ô ,Ú>ÛÎÂÙ·È >Ï· ÛÙÔÓ ·ÈÛiËÙ<Ú· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

H ÛÛÎÂ< ÂÓ ,,¯ÂÈ ÔÙ iÂÚÌ·>ÓÂÈ.
K·Ù¿ ÙË i¤ÚÌ·ÓÛË ÂÓ ÂÈÙÁ¯¿ÓÂÙ·È ÔÙ¤ Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ^Ì·Ù>Ô Î·È Ë ÛÛÎÂ< ÛÙ·Ì·Ù¿ Û¯Ó¿.

x EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. x H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ^Ì·Ù>Ô ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ó· Â>Ó·È ÔÏ ,,ËÏ< <
ÔÏ ¯·ÌËÏ<. x EÓ¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì·ÂÙÂ> ÛÎfiÓË ÛÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú· (ÁÈ· ÙËÓ
ÛÓÙ<ÚËÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ,Ï. ÛÂÏ. 11). x EϤÁÍÙ ٯfiÓ ÂÌfiÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
x EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÚiÌÈÛÙÂ> Û^ÛÙ¿ Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·. x AÍ<ÛÙ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·.

G-13

E§§HNIKA

T¯ÓÈο X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

MÔÓÙ¤ÏÔ
AVMCH052CA0 AVMCH072CA0 AVMCH105CA0
AVMCC052CA0 AVMCC072CA0 AVMCC105CA0
AVMCH052EA(B)0 AVMCH070EA(B)0 AVMCH105EA(B)0
AVMCC052EA(B)0 AVMCC070EA(B)0 AVMCC105EA(B)0

HÏÂÎÙÚÈÎfi >ÎÙÔ 1Ø, 208-230V~, 60Hz
1Ø, 220-240V~, 50Hz

G-14

Memo
G-15

E§§HNIKA

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY: ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR: QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA: ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON: AYTH H TMYTMKEYH KATATMKEYATMTHKE A¶O : ùíéí äéçÑàñàéçÖê àáÉéíéÇãÖç îàêåéâ:
ELECTRONICS
Printed in Korea


Acrobat Distiller 4.0 for Macintosh

Search Any Device: