11 CDR770 GR 22812 F1

has00378

Philips CDR770BK user manual - Italian - Owner's / User's manual

Philips CDR771/00S user manual - Finnish - Owner's / User's manual

User manual PDF file, 1016.2 kB September 28, 2000

View support for your CDR770BK99 | Philips

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 26 Pages, 1,016.20KB

Document DEVICE REPORTcdr770bk99 dfu ell
Audio CD Recorder
CDR770/771
· Instructions for use · Mode d'emploi · Instrucciones de manejo · Bedienungsanleitung · Gebruiksaanwijzing · Istruzioni per l'uso · Brugsanvisning · Bruksanvisning · Käyttöohje · Manual de utilização · OËÁ>Â~ ¯Ú<ÛÂ^~ ·

OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE ERASE SOURCE

DISPLAY

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE ON / OFF

Recordable

REM RECORD TIME TRACK TEXT LEVEL TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SYNC MANUAL

DIGITAL 1

CD

OPTICAL1 ANALOG

RW

PROGRAM SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

CDR77X AUDIO CD RECORDER

PROGRAM SCROLL SHUFFLE REPEAT

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

PHONES

ENTER INFRA RED

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ E¯·ÚÈÛÙÔÌ .........................................................246 TM¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÁ¯Â>ÚÈÔ ·Ùfi .................................246 T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ..........................................246 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<.................................................247 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ........................................247 TMÓÙ<ÚËÛË ..............................................................247 EÍ·ÚÙ<Ì·Ù· ............................................................247
ÏËÎÙÚ· Î·È ÛÓÂÛÂÈÛ ¶Ï<ÎÙÚ· ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿ ...........................248 TMÓ¤ÛÂÈ~ ÛÙËÓ >Û^ ÏÂÚ¿ .................................248
ηÓÙÚ¿Ó EÓÂ>ÍÂÈ~ ηÓÙÚ¿Ó ..................................................249 MËÓÌ·Ù· ηÓÙÚ¿Ó .................................................249 MËÓÌ·Ù· ÌÂÓÔ.....................................................250
ÂÁηٷ~Ù·ÛË TMÓ¤ÛÂÈ~ ÁÂÓÈο....................................................251 TMÓ¤ÛÂÈ~ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ............................................251 æËÊȷΤ~ ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ .........................252 æËÊȷΤ~ ÔÙÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ .................................252 TÚÔÊÔÔÛ>· ............................................................253 OËÁ>Â~ ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÛÛÎÂ<~ ............................253 TÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ..........253
TËϯÂÈÚÈÛÙËÚÈÔ EÓÙÔϤ~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.......................................254 TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó >ÛÎ^Ó.........................................254
EÁÁÚ·ÊË ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ..............................255 §ÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~............................................255 AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~....................................256 XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ..............................................257 OÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ CDR & E·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CDRW.............................................258 MË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ CDRW ..............258 TM,<ÛÈÌÔ >ÛÎÔ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CDRW....................259
AÓ··Ú·Á^ÁË ¶·>ÍÈÌÔ >ÛÎÔ CD..................................................260 EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ................................................260 AÓ·<ÙËÛË ..............................................................261 AÓ··Ú·Á^Á< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÂÈÚ¿ ..261 E·Ó¿ÏË,,Ë >ÛÎÔ CD, ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ................................................261
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔÛ ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ..................262
§ÂÈÙÔÚÁÈ· MÂÓÔ/E>ÛÔÔ~ ÎÂÈ̤ÓÔ CD ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ ............263 °ÂÓÈÎ< ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ ..................................263 A. E>ÛÔÔ~ ÎÂÈ̤ÓÔ ..............................................264 B. TM,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ...............................................264 C. E·ÓÂͤٷÛË ÌÓ<ÌË~ ÎÂÈ̤ÓÔ CD .....................265 D. AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ ............................266 E. IÛÔÚÚÔ>· ...........................................................266
¢ÈfiÚi^ÛË ¶ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó ¶Èi·Ó¤~ ,Ï¿,Â~ Î·È ÈfiÚi^ÛË................................267
245

EÏÏËÓÈο

ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ

E¯·ÚÈÛÙÔÌÂ
Ô ÚÔÌËiÂÙ<ηÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÙË~ Philips. TMÙË ÂηÂÙ>· ÙÔ 1980 Ë Philips ÂÊÂÚ ¤Ó· Ó¤Ô ÛÛÙËÌ· <¯Ô ÙÔ CD. O >ÛÎÔ~ CD (compact disc) ·ÔοÏ,, ηÈÓÔÚÁÈÂ~ È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ,,ËÊÈ·ÎÔ <¯Ô ¯·Ú>ÔÓÙ·~ Û·~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fiÏ·ÛË. O >ÛÎÔ~ CD (compact disc) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ,,ËÏ< ·ÓÙ>iÂÛË Û ÌÂÁ¿ÏË~ < ¯·ÌËÏ<~ ¤ÓÙ·ÛË~ ÌÔÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, Ì ٤ÏÂÈÔ È·¯^ÚÈÛÌfi ηӷÏÈÒÓ.
H Philips ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ>· ÙÔ >ÛÎÔ compact disc Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â>Ó·È Ë ÛÛÎÂ< ·Ù<. M ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙÂ, ·>ÂÙÂ Î·È Ó· Û,<ÓÂÙ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Û·~ ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD ·ÎÔÏÔiÒÓÙ·~ ÙÔ~ ÙÂÏÈÎÔ~ ÓÔÌÈÎÔ~ ηÓÔÓÈÛÌÔ~. K·È ·ÛÊ·ÏÒ~, i· ÌÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ·>ÂÙ fiÏÔÈ ÙÔ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CD.
TMËÌÂ>^ÛË: TMËÌÂ>^ÛË ÛÙÔ HÓ^̤ÓÔ B·Û>ÏÂÈÔ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ¯ÒÚÂ~ ÙË~ ÎÔÈÓÔÔÏÈÙÂ>·~ Ë ¯Ú<ÛË ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È Â·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ ÙË~ Philips fi^~ ·ÚÔÛÈ¿ÂÙ·È Î·È ÚÔÙÂ>ÓÂÙ·È ÛÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛÂ^~ ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÂÍÔÛÈÔfiÙËÛË ·fi ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÈηÈ^Ì¿Ù^Ó ÓÂÌ·ÙÈÎ<~ ÈÈÔÎÙËÛ>·~.

TM¯ÂÙÈο Ì ÙÔ EÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi

T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

TÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi Û·~ >ÓÂÈ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ·Ù<~. - OÈ ·ÚÈiÌÔ> (1) ÛÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ Â>¯ÓÔÓ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù^Ó ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ
Ô ¯ÚÂÈ¿ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÚÈṲ̂ÓË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. - T· ,¤ÏË (§) Â>¯ÓÔÓ ·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~, ÛÌ,ÔϤ~ < ÂÈÈΤ~
ÂÈÏÔÁ¤~ ̤۷ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. - OÈ ÔËÁ>Â~ Ô Â>Ó·È ÛËÌ·Â̤ÓÂ~ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ>· (·) ÂÓ
¯ÚÂÈ¿ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·.

MÔÚÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ¯^Ú>~ ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË:
°ÂÓÈο K·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÈÛ¯Ô~..........................................................15 W K·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÈÛ¯Ô~ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ (stand by) ..........................................................................6 W £ÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~..............................................5-35ÆC B¿ÚÔ~ ................................................................................4kg ¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ................................................435 x 310 x 88 mm
¯Ô~ AfiÎÚÈÛË Û¯ÓfiÙËÙ·~ ........................................2Hz-22.050 Hz AÓ··Ú·Á^Á<~ S/N (A-ÈÛÔÛÙ·iÌÈṲ̂ÓË~)......................100 dB AÓ··Ú·Á^Á< S/N ........................................................100 dB ¢Ó·ÌÈÎfi Â>Ô ·Ó··Ú·Á^Á<~ CDR ............................95 dB OÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË ·Ó··Ú·Á^Á<~ CDR ............................................................88 dB = 0.0039 % ¢È·¯^ÚÈÛÌfi~ ηӷÏÈÒÓ ..................................................100 dB EÁÁÚ·Ê< S/N (A-ÈÛÔÛÙ·iÌÈṲ̂ÓË) ....................................98 dB EÁÁÚ·Ê< S/N ,,ËÊÈ·Î< ¯^Ú>~ SRC ............................ÈÛÔÓ·ÌË ................................................................................ÙË~ ËÁ<~ ¢Ó·ÌÈÎfi Â>Ô ÂÁÁÚ·Ê<~ ..............................................92 dB OÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË ÂÁÁÚ·Ê<~ + ifiÚ,Ô~ ....................................................85 dB (0.0056%)

EÏÏËÓÈο

246

ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ

¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<

TMÓÙ<ÚËÛË

°È· ÂÁÁÚ·Ê< Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÈÈÎÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÔÛÈÎ<). OÈ >ÛÎÔÈ ·ÙÔ> ʤÚÔÓ Ù· ·Ú·Î¿Ù^ ÂÌ,Ï<Ì·Ù·, ηiÒ~ Â>ÛË~ Î·È ÙÔ "DIGITAL AUDIO".
H ÛÛÎÂ< ·Ù< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ> Ô ÙÔ~ >ÛÎ^Ó ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<.
- ¢>ÛÎÔÈ EÁÁÚ·Ê<~ CD-Audio Recordable (CDR): MÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ï<Ú^~ Î·È Ó· ·>ÔÓÙ·È Û fiÏÂ~ ÙÈ~ ÛÛΤ~ CD Player/Recorder.
Recordable
- ¢>ÛÎÔÈ E·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CD-Audio ReWritable (CDRW): MÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· Û,<ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿Â~ ÊÔÚ¤~. YÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚ^iÔÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·>ÔÓÙ·È Û fiÏÂ~ ÙÈ~ ÛÛΤ~ CD Player ReWritable / Recorder Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW. K·Ù¿ ÙÔ 1999 ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÛÛΤ~ Philips CD Player / Recorder. i· Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
°È· Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ηÏ< ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÌfiÓÔÓ >ÛÎÔ~ Philips audio CDR Î·È CDRW.
¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á<
MÂ ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·>ÂÙÂ:
- YÏÔ~ ÙÔ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CD. - YÏÔ~ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Audio CDR Î·È Audio CDRW.
TMËÌÂ>^ÛË: OÈ >ÛÎÔÈ CDR(W) Ô ¤¯ÔÓ ÁÚ·ÊÂ> Ì H/Y ÌÔÚÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·Ó ¤¯ÔÓ ÙË Û^ÛÙ< ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ <¯Ô (IEC958: ÙÌ<Ì· ηٷӷÏ^Ù<). MÔÓ< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ.

°È· ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ÔÏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù >ÛÎÔ~ Ô ÂÓ ¤¯ÔÓ ÛÎfiÓË < ÁÚ·ÙÔÓȤ~.
°È· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙÔ >ÛÎÔ CD, ÛÎÔ>ÛÙ ÙÔÓ Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó> Ô ÂÓ ·Ê<ÓÂÈ ¯ÓÔÈ· Û ÂiÂ>· ÁÚ·ÌÌ< ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ~ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· fi^~ Â>¯ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·. °Ú¿ÊÂÙ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ~ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÏÂÚ¿ Ô Â>Ó·È ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙÔ >ÛÎÔ CDR < CDRW, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ÌÔÏ,È.

K·i·Ú>ÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi, ÁÚfi ·Ó> Ô ÂÓ ·Ê<ÓÂÈ ¯ÓÔÈ·. MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÏÈο ηi·ÚÈÛÌÔ ÙÔ ÂÌÔÚ>Ô ÁÈ·Ù> ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ~ ÛÙË ÛÛÎÂ<.

MËÓ ·Ê<ÓÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~, < ÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD ÂÎÙÂiÂÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÁÚ·Û>·, ÛÙË ,ÚÔ¯<, ÛÎfiÓË < ÂÚ,ÔÏÈÎ< iÂÚÌfiÙËÙ· (Ô ÚÔηÏÂ>Ù·È ·fi ÛÛΤ~ iÂÚÌfiÙËÙ·~ < ÙÔÓ <ÏÈÔ).

OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE ERASE SOURCE

DISPLAY

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE ON / OFF

Recordable

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE CDR770

PROGRAM SCROLL SHUFFLE REPEAT

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

PHONES

ENTER INFRA RED

TÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â>Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· Ó· ÌË Ì·ÂÂÙ·È ÛÎfiÓË ÛÙÔ~ Ê·ÎÔ~.

OÈ Ê·ÎÔ> ÌÔÚÂ> Ó· i·ÌÒÛÔÓ ·Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·fiÙÔÌ· ·fi ÎÚÔ Û ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ, ÔfiÙÂ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ >ÛÎÔ CD ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù<. °È' ·Ùfi ·Ê<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÛÙÔ ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛiÂ> ÙÔ i¿Ì^Ì·.

EÍ·ÚÙ<Ì·Ù·
- 2 AÓ·ÏÔÁÈο ηÏÒÈ· <¯Ô (Ì ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ¿ÛÚ· ,ÛÌ·Ù·). - 1 ,,ËÊÈ·Îfi ÔÌÔ·Í^ÓÈÎfi ηÏÒÈÔ (Ì ̷ڷ ,ÛÌ·Ù·). - K·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ - 2 Ì·Ù·Ú>Â~ - TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - EÁÁËÛË

EÏÏËÓÈο

247

¶ÏËÎÙÚ· Î·È ÛÓÂÛÂÈÛ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

3 2 1

OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE ERASE SOURCE

DISPLAY

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE ON / OFF

Recordable

REM

TIME TRACK TEXT LEVEL TOTAL REM TRACK TIME

STEP

12345
SYNC MANUAL
DIGITAL 1 OPTICAL1 ANALOG

678
CD RW

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +

RECORD

PROGRAM SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE CDR77X

PROGRAM SCROLL SHUFFLE REPEAT

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

PHONES

ENTER INFRA RED

CDR

L

L

R

R

IN

OUT

ANALOG

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

1

¶Ï<ÎÙÚ· ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿

1 ON/OFF ......................ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~

(ON/OFF)

2 ¢Â>ÎÙË~ Standby ..........(ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~)

3 Disc tray (ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ >ÛÎÔ)

4 OPEN/CLOSE / ..........ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÁÂÈ / ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ

ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

5 PLAY/PAUSE 2 ; ......ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ·ÈÍ>Ì·ÙÔ~ / È·ÎÔ<

·ÈÍ>Ì·ÙÔ~ < ÂÁÁÚ·Ê<~

6 STOP 9 ......................ÁÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· / Û,<ÛÈÌÔ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ

7 REC(ord) TYPE............ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÁÁÚ·Ê<~

8 RECORD ......................ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~,

ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~

9 FINALIZE ....................ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~

0 ERASE ........................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~

Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~ (>ÛÎÔ < ÙÚ·ÁÔÈÔ)

! SOURCE ......................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ËÁ<~ ÂÈÛfiÔ

@ DISPLAY......................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

·ÂÈÎfiÓÈÛË~ ÛÓ¯Ô~ ÎÏÈÛË~

ÎÂÈ̤ÓÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ

# Display (ηÓÙÚ¿Ó) ........ÔifiÓË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

$ SHUFFLE ....................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< CDRW < ÙÔ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÌÂ Ù¯·>·

ÛÂÈÚ¿

% PROGRAM ..................·ÓÔ>ÁÂÈ / ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~

^ SCROLL ......................ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙÔ

ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó (ÌÈ· ÊÔÚ¿)

& REPEAT ......................·ӿÏË,,Ë ·Ó··Ú·Á^Á<~ (fiÏ^Ó

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ < ÙÚ·ÁÔÈÒÓ).

* Q ..........................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÚÔ~ Ù· >Û^

- OEÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

ÂÈÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ/¶ÚÔÁÚ.

( R ..........................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~

- OEÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

ÂÈÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ / ¶ÚÔÁÚ.

) ¡ EASY JOG TM ..........- ÁÈ· ÚÔËÁÔÌÂÓÔ / ÂfiÌÂÓÔ

(ÁÚ>ÛÙÂ ÙÔ)

ÙÚ·ÁÔÈ (ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÈÍ>Ì·ÙÔ~

Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ)

- OEÏÂÁ¯Ô~ ÂÈ¤Ô ÂÁÁÚ·Ê<~

- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÚiÌ>ÛÂ^Ó (ÌÂÓÔ

ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ)

248

234 56

ENTER ........................- ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÈÏÂÁ̤Ó^Ó

(ÛÚÒÍÙÂ ÙÔ)

ÙÚ·ÁÔÈÒÓ

- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÛÙË

ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ

- ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈiÌÒÓ

ÙÚ·ÁÔÈÒÓ.

¡ STORE/MENU..............- ÁÈ· ÂÈÛ·Á^Á< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ MÂÓÔ

- ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË ÚiÌ>ÛÂ^Ó MÂÓÔ

TM CANCEL/DELETE ........- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÙÔ

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi~ Û·~

- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ MÂÓÔ

- ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÂ ,,ËÏfiÙÂÚÔ

Â>ÂÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ

£ PHONES ......................YÔÔ¯< ·ÎÔÛÙÈÎÒÓ

 AÈÛiËÙ<Ú·~ IR ..........Ï·Ì,¿ÓÂÈ Ù· Û<Ì·Ù· ÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô

TMËÌÂ>^ÛË: EÎÙfi~ ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È È·ÊÔÚÂÙÈο, fiÏ· Ù· Ï<ÎÙÚ· Â>Ó·È ÛÙÔ ÂÌÚfi~ ̤ÚÔ~ ÙÔ CD. AÓ ¿Ú¯ÔÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ٷ ·ÓÙ>ÛÙÔȯ· Ï<ÎÙÚ· ·ÊÔ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ CD < Ó· È·¯^Ú>ÛÂÙ ÙÔ CD ·ÙÒÓÙ·~ CDR < CD.

TMÓ¤ÛÂÈ~ ÛÙËÓ >Û^ ÏÂÚ¿
1 TMÓÂÛË ÛÙËÓ Ú>· ÙÔ ÙÔ>¯Ô. 2 ANALOG IN ................ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔÔ ÁÚ·ÌÌ<~
(output) ÂÓÈÛ¯Ù< (·ÚÈÛÙÂÚ< Î·È ÂÍÈ¿). 3 ANALOG OUT CDR ....ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ Â>ÛÔÔ ÁÚ·ÌÌ<~ (input) ÂÓÈÛ¯Ù< (·ÚÈÛÙÂÚ< Î·È ÂÍÈ¿) 4 DIGITAL IN..................ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ (output) ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< CD player. 5 DIGITAL OUT CDR ......ÁÈ· ÛÓÂÛË Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ (input) .¯. ÂÓÈÛ¯Ù< < ÛÛÎÂ< ÂÁÁÚ·Ê<~. 6 OPTICAL IN ..............ÁÈ· ÛÓÂÛË Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ (output) ÂÍ^ÙÂÚÈÎÔ CD Player.

EÏÏËÓÈο

K·ÓÙÚ¿Ó

EÓÂ>ÍÂÈ~ ηÓÙÚ¿Ó

1

23

4

56

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

7

24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +

8

23

SYNC MANUAL

22

DIGITAL I

CD

21 OPTICAL I
ANALOG

RW

RECORD

PROG

9

SHUFFLE ALL

REPEAT

10

SCAN TRACK

20 19 18 17 16 15 14

13

12 11

1 REM TIME ..................ÔÏÔÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ 2 TRACK ........................·ÚÈiÌfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 3 FE ..........................ÈÛÔÚÚÔ>· (·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙË
ÚiÌÈÛË ÙË~ ÈÛÔÚÚÔ>·~)
4 TOTAL REM TRACK TIME................ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ < ¯ÚfiÓÔ~ Ô
·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ 5 } ..............................ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ 6 STEP............................Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~
7 Track bar ....................Â>¯ÓÂÈ: - ÙÚ·ÁÔÈ· ÛÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~
- ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô ·>ÂÙ·È
8 + 20............................Ô >ÛÎÔ~ < Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20
ÙÚ·ÁÔÈ·
9 PROG(ram)..................·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi / ·Ó¿,ÂÈ ÛÙË
ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
0 REPEAT TRACK/ALL ..·Ó¿,ÂÈ fiÙ·Ó Â·Ó·Ï·Ì,¿ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔÈ / ÔÏfiÎÏËÚÔ~ Ô
>ÛÎÔ~ (< Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~)
! SCAN ..........................·Ó¿,ÂÈ fiÙ·Ó ·>ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· 10 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· οi ÙÚ·ÁÔÈÔ
@ SHUFFLE ....................·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ Ù¯·>· ÛÂÈÚ¿
# L/R ; ; ......................ÁÚ·ÌÌ< ÂÈ¤Ô ÂÁÁÚ·Ê<~ / ·Ó··Ú·Á^Á<~, Â>¯ÓÂÈ ÙÔ Â>ÂÔ
ÙÔ Ë¯ËÙÈÎÔ Û<Ì·ÙÔ~
$ CD................................ÙÔÔiÂÙ<iËΠ>ÛÎÔ~ CD (ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDR <
ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDRW)
% ; ..................................ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÛ^ÚÈÓ<~ È·ÎÔ<~ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
^ B ................................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< & R(W)............................ÙÔÔiÂÙ<iËΠÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~
>ÛÎÔ~ CDRW
* 0 ................................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~
( d ..............................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ) ANALOG ......................ÂÈϤ¯iËΠ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~
(input)
¡ OPTICAL I....................ÂÈϤ¯iËΠÔÙÈÎ< Â>ÛÔÔ~ I ÁÈ· ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<
TM DIGITAL I ....................ÂÈϤ¯iËΠ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ~ I ÁÈ· ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<
£ SYNC ..........................ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
 MANUAL......................¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË

MËÓÌ·Ù· ηÓÙÚ¿Ó
T· ÌËÓÌ·Ù· fi^~ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÍËÁÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ù^ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·iÔ<ÁËÛË Û·~.
°ÂÓÈο READING ........................·Ó¿ÁÓ^ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ >ÛÎÔ OPEN ................................fiÛÔ ·ÓÔ>ÁÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ
>ÛÎÔ CLOSE ..............................fiÛÔ ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ
>ÛÎÔ NO DISC ........................ÂÓ ÙÔÔiÂÙ<iËÎÂ >ÛÎÔ~, Ô
>ÛÎÔ~ ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· È·,·ÛiÂ> < Ô >ÛÎÔ~ ÙÔÔiÂÙ<iËΠ·Ó¿Ô· PROG FULL ....................ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Ï<ÚË~ INSERT DISC ..............ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ Û^ÛÙ¿ WRONG DISC ................Ô >ÛÎÔ~ Ô ÙÔÔiÂÙ<iËΠÂÓ Â>Ó·È >ÛÎÔ~ <¯Ô CD UNFINALIZED ..............ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDR(W) MEMORY XX% ............Â>¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙË~ ÌÓ<ÌË~ ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<iËΠÁÈ· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ EÁÁÚ·Ê< WAIT ................................- fiÙ·Ó ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ
STOP 9 ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< - fiÙ·Ó ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP
9 ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Ù· ÚÒÙ· 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ UPDATE ..........................·Ó·,¿iÌÈÛË ÙÔ ÂÚȯÔ̤ÓÔ ÙÔ >ÛÎÔ DISC FULL ....................Ë ÂÚ·ÈÙ¤Ú^ ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ·Ó·ÙË DIGITAL 1 ....................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ~ 1 OPTICAL ........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< Â>ÛÔÔ~ ANALOG ..........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~ COPY PROTECT ............ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÙË~ ÛÓÂÂ̤ÓË~ ËÁ<~ NOTFINALIZED ............fiÙ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÔ>Ô ÙÔÔiÂÙ<Û·Ù ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ MAKE CD ........................ÂÈÏÔÁ< ¤Ó·ÚÍË~ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ Î·È ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÙfiÌ·ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ RECORD DISC ..............¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ RECORD TRACK ............¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÂÓfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌfiÓÔ REC MANUAL..................e¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë ¯ÂÈÚÔÎ>vËÙË ÂÁÁÚ·Ê< _XX DB............................ÚiÌÈṲ̂ÓÔ Â>ÂÔ ERASE TRACK ..............fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ ¤Ó· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ERASE DISC ................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ ÙÔ >ÛÎÔ FINALIZE CD ..............fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ FINALIZED....................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ >ÛÎÔ Ô Â>Ó·È <Ë ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ CHECK INPUT ..............fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD Î·È ÂÓÙÔÈÛiÂ> ÌË ,,ËÊÈ·Î< ËÁ<
249

EÏÏËÓÈο

K·ÓÙÚ¿Ó

XX XX ERASE ..............̤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^

fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔÈ < ÙÔÓ

>ÛÎÔ.

XX XX FINAL ..............̤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^

fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙÂ ÙÔÓ >ÛÎÔ.

PRESS RECORD ............ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË

(¶È¤ÛÙ RECORD)

ÂÁÁÚ·Ê< < Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË < Ùfi

Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ >ÛÎÔ.

START SOURCE ............ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~

(ÍÂÎÈÓ<ÛÙ ÙËÓ ËÁ<) ÂÁÁÚ·Ê<~ ·fi οÔÈ· ËÁ< (.¯.

CD player)

FINALIZED CD ............fiÙ·Ó ÚÔÛ·iÂ>ÙÂ Ó¿ ÁÚ¿,,ÂÙÂ ÛÂ

(ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~) ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ CDR < Û <Ë

ÁÚ·Ì̤ÓÔ CD.

UNFINALIZE/ ................(·ÎÚÒÛÙÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË /

PRESS ENTER

ȤÛÙ ENTER) ÂÁÁÚ·Ê< Û ¤Ó·

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ CDRW.

PROF SOURCE ..............fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÓÂiÂ> ÌÈ·

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ< ËÁ<.

AÓ··Ú·Á^Á< PROGRAM ........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ALBUM TITLE ..............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù>ÙÏÔ ÙÔ
¿ÏÌÔÌ (ηٿÏÔÁÔ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ) TRACK TITLE ..............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù>ÙÏÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ALBUM ARTIST ............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË TRACK ARTIST ............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ

ÕÏÏ·

NO AUDIO TR ..............fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù·

ÂÔ̤ӷ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ

ÂÁÁÚ·Ê<

FINALIZE CD ..............ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÚiÌÈÛË~ §¤°ÂÚ 96

ÊÔÚ¤~, ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË

ÙÔ >ÛÎÔ

INITIALIZING ............ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÚiÌÈÛË~

ÈÛ¯Ô~ Ϥ°ÂÚ ÁÈ· ÌË

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~

DISC RECOVER ............ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ< ÙÔ >ÛÎÔ

ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ< ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi

È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~

OPC ERROR ....................È·ÎÔ< OPC ηٿ ÙË È·ÈηÛ>·

OPC (OPC = Optimum Power

Calibration = B¤ÏÛÙÈÙË PiÌÈÛË

IÛ¯Ô~)

RECORD ERROR ............Ï¿iÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

ÌÂÓÔ

DISC ERROR ................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙÂ Ó· ÂÁÁÚ¿,,ÂÙÂ

ÛÂ < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ

MEMORY FULL/..............fiÙ·Ó Ë ÌÓ<ÌË ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ Â>Ó·È

FINALIZE CD

Ï<ÚË~. °È· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙÂ >ÛÎÔ

CD ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙÂ

ÚÒÙ· < Û,<ÛÙÂ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ·fi

ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ

NOT POSSIBLE............fiÙ·Ó ÚÔÛ·iÂ>ÙÂ Ó· Û,<ÛÂÙÂ

¤Ó· CDR (ÂÓ Â>Ó·È Ó·ÙfiÓ)

MËÓÌ·Ù· MÂÓÔ - BϤ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌÂÓÔ

REM REC TIME TRACK

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

ANALOG

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

PROG

SHUFFLE ALL

REPEAT

SCAN TRACK

ENTER

PHON

MËÓÌ·Ù· MÂÓÔ
NO TRACKS ....................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿,,ÂÙ ÎÂ>ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ ÙÚ·ÁÔÈ·
TEXT EDIT ....................fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Text Edit (AÓÙÈÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ)
ALBUM ARTIST ............fiÙ·Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË
ALBUM TITLE ..............fiÙ·Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙÂ < Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· Ù>ÙÏÔ
ARTIST TR N ..............fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó¿ ÙÚ·ÁÔÈ
TITLE TR N..................fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó¿ ÙÚ·ÁÔÈ
TEXT ERASE ................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Text Erase (Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ)
ALL TEXT ....................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· All Text (fiÏÔ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ)
ERASE OK ......................fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ^iÂ> ÂÈ,Â,·>^ÛË ÁÈ· ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER
ERASE ALL OK ............fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ^iÂ> ÂÈ,Â,·>^ÛË ÁÈ· ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER
ERASE MEMORY ............fiÙ·Ó ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈ,Â,·>^ÛË, fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ
MEMORY VIEW ..............fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË
MEMORY EMPTY ............·Ó ÂÈϤÍÂÙ REVIEW ÂÓÒ ÂÓ Â>Ó·È Î·Ó¤Ó· ÎÂ>ÌÂÓÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË
AUTO TRACK ................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ·ÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ NAI < OXI (ON < OFF)
ON ....................................AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ NAI OFF ..................................AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ OXI SET BALANCE ..............fiÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ BALANCE
(ÈÛÔÚÚÔ>·) NO TEXT ........................ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÌÓËÌÔÓÂiÂ> ÎÂ>ÌÂÓÔ
ÁÈ· ÙÔ >ÛÎÔ.

250

EÏÏËÓÈο

EÁηٷ~Ù·ÛË

TMÓ¤ÛÂÈ~ - °ÂÓÈο

AÓ·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~

°È· ÂÁÁÚ·Ê< ¿Ú¯ÔÓ ÔÈ ·Ú·Î¿Ù^ Â>ÛÔÔÈ: - æËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< Â>ÛÔÔ~ - æËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ~ - AÓ·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~
°È· ·Ó··Ú·Á^Á< ¿Ú¯ÔÓ ÔÈ ·Ú·Î¿Ù^ ¤ÍÔÔÈ: - æËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ~ - AÓ·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ÙÔ ÛÓ¤ÛÂÙ ÛÙËÓ Â>ÛÔÔ CD ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Û·~.
OÈ ÛÓ¤ÛÂÈ~ Ô i· οÓÂÙ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÈ~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~ Ô ¤¯ÂÈ Ë ¿ÏÏË ÛÛÎÂ< Û·~ <¯Ô. ¶·Ú·Î·ÏÔÌ Â>Ù ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛÂ^~ ÚÒÙ·.
OÈ ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~ (ÔÙÈΤ~ < ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~) ·Ú¤¯ÔÓ ÙË ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË Û <¯Ô Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· (.¯. auto-track).
(H ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË Â>Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â·>ÛiËÙË ÛÙÈ~ ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ È·Ù·Ú·¯¤~). AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, Ô ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ AÓ·ÏÔÁÈÎfi~-æËÊÈ·Îfi~MÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÙÔ CD recorder i· Û·~ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÛÂÈ ÔÏ Î·Ï< ·fiÔÛË <¯Ô fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ.
H ·Ó··Ú·Á^Á< ̤Û^ ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ<~ ÂÍfiÔ ÙÔ CD recorder ·Ú¤¯ÂÈ ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË <¯Ô. AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ¤¯ÂÈ Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, Ô ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ ,,ËÊÈ·Îfi~ -AÓ·ÏÔÁÈÎfi~-MÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÙÔ CD recorder Û·~ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÂÈ ÔÏ Î·Ï< ÔÈfiÙËÙ· <¯Ô ̤Û^ ÙË~ ·Ó·ÏÔÁÈÎ<~ ÂÍfiÔ.
TMÓÈÛÙÔÌ ӷ οÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ,,ËÊȷΤ~ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~. OEÙÛÈ, i· ÌÔÚÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ οÓÂÙ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ fiÙ·Ó Ë ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù<.
TM·~ ÂÚÈÁÚ¿,,·Ì ÙÔ~ ÈÔ ÎÔÈÓÔ~ ÙÚfiÔ~ ÁÈ· ÙË ÛÓÂÛË ÙÔ CD recorder. AÓ ·Ú' fiÏ· ·Ù¿ ¤¯ÂÙ ÛÎÔÏ>Â~ Ì ÙÈ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, ÌÔÚÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ ÂÈÎÔÈÓ^ÓÂ>Ù Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ>Ô K·Ù·Ó·Ï^Ù< Philips ÛÙË ¯ÒÚ· Û·~.

H ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< >ÛÎ^Ó CD (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 2 Î·È ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ËÁ¤~ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ûi ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 1).

L L
R R
IN
TAPOEUT

RECEIVER
2

1

L L

R

R

IN

OUT

ANALOG

CD RECORDER

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ûi ٷ ηÏÒÈ· <¯Ô Ô ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. TMÓ¤ÛÙ ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ,ÛÌ·Ù· ÛÙÈ~ ÔÔ¯¤~ R Î·È Ù· ¿ÛÚ· ,<ÛÌ·Ù· ÛÙÈ~ ÔÔ¯¤~ L.
1 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 1 ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ ANALOG IN ÙÔ CD recorder Î·È Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ CDR LINE < TAPE OUT ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù<.
TMËÌÂ>^ÛË: °È· ÂÁÁÚ·Ê< ηÙ' ÂiÂ>· ·fi CD player, Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~ ÙÔ CD recorder Ú¤ÂÈ Ó· ÛÓÂiÂ> Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ ÙÔ CD player.
2 °È· ·Ó··Ú·Á^Á<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 2 ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ ANALOG OUT ÙÔ CD recorder Î·È Ù^Ó ÂÈÛfi^Ó ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< .¯. TAPE IN, CDR < AUX.
TMËÌÂ>^ÛË: MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ ÔÙ¤ ÙËÓ ÔÔ¯< PHONO.

EÏÏËÓÈο

251

EÁηٷ~Ù·ÛË

æËÊȷΤ~ ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~

æËÊȷΤ~ ÔÙÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~

H ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD player Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ.

H ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È Û ÂÚ>Ù^ÛË Ô i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD player Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ.

L L

R

R

2

IN
TAPOEUT

RECEIVER

1

L L

R

R

IN

OUT

ANALOG

CD RECORDER

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

3

L
R
OUT ANALOG

OUT DIGITAL

CD PLAYER
OPOTUICTAL

L L

R

R

2

IN
TAPOEUT

RECEIVER

1

L L

R

R

IN

OUT

ANALOG

CD RECORDER

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

L
R
OUT ANALOG

4

OUT DIGITAL

CD PLAYER
OPOTUICTAL

XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ ,,ËÊÈ·Îfi ÔÌÔ·Í^ÓÈÎfi ηÏÒÈÔ Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È.
1 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 3 ÌÂÙ·Í ÙË~ ÔÔ¯<~ DIGITAL IN ÙÔ CD recorder Î·È ÙË~ ÔÔ¯<~ DIGITAL OUT ÙÔ CD player.
TMËÌÂ>^ÛË: TÔ CD recorder Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ. H ¤ÍÔÔ~ ·Ù< ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÁÈ· ,,ËÊÈ·Î< ·Ó··Ú·Á^Á<.

YÙ·Ó ÛÓ¤ÛÂÙ ÙÔ ,,ËÊÈ·Îfi ÔÙÈÎfi ηÏÒÈÔ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ,¿Ï·Ù Ï<Ú^~ ÛÙËÓ ÔÔ¯<. £· ·ÎÔÛÂÙ K§IK.
1 BÁ¿ÏÙ ٷ η¿ÎÈ· ÚÔÛÙ·Û>·~ ·fi ÙË ÛÎfiÓË ·fi ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË. (TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ÊÏ¿ÍÂÙ· Ù· η¿ÎÈ·).
2 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÔÈÙÎÒÓ ÈÓÒÓ 4 ÌÂÙ·Í ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÙÈÎ<~ ÂÈÛfiÔ ÙÔ CD recorder Î·È ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÙÈÎ<~ ÂÍfiÔ ÙÔ CD player.
TMËÌÂ>^ÛË: °È· ·Ó··Ú·Á^Á<, Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ~ < ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÓÂiÂ> Ì ÂÓÈÛ¯Ù<.

EÏÏËÓÈο

252

TÚÔÊÔÔÛ>·

EÁηٷ~Ù·ÛË
TÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

1 TMÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÔ¯< MAINS ÙÔ CD recorder Î·È ÛÙËÓ Ú>· ÙÔ ÙÔ>¯Ô.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ON/OFF. § Ô CD ÁÁÚ·Ê<~ i· ÙÂiÂ> Û ÏÂÈÙÔÚÁ>·.
TMËÌÂ>^ÛË: - Ó ÙÔ CD ÁÁÚ·Ê<~ ,Ú>ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Ó·ÌÔÓ<~ (ÙÔ
ÎfiÎÎÈÓÔ Ï·Ì¿ÎÈ LED Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ÓÔ), ·Ù<ÛÙ ÔÔÈÔ<ÔÙ Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙÂ. - H ÛÛÎÂ< ·ÏÏ¿ÂÈ ·ÙoÌ¿Ù^~ ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙË~ ÂÚÈo¯<~ Û·~. - OÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È Û,ÛÙ< (OFF) ηٷӷÏÒÓÂÈ Ï>ÁÛ ÚÂÌ·. Av i¤ÏÂÙ ӷ ÙËÓ ·oÛÓ¤ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ~ ·fi Ùo ÚÂÌ·, ,Á¿ÏÙ Ùo Ê>~ ·fi ÙËÓ Ú>· Ùo Ùo>¯o.

1 AÓÔ>ÍÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· ÙË~ Ì·Ù·ÚÈÔi<ÎË~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.
2 TÔÔiÂÙÂ>ÛÙÂ 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ("AA", LR-6 < UM-3) fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙËÓ EÈÎfiÓ·.
3 KÏÂ>ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Î¿ÏÌÌ·.
TMËÌÂ>^ÛË: TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ >ÈÔ ÙÔ Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË~.

OËÁ>Â~ ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~

OÈ Ì·Ù·Ú>Â~ ÂÚȤ¯ÔÓ ¯ËÌÈΤ~ ÔÛ>Â~, ÁÈ' ·Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Âٿ٠ÙÈ~ ηÌ̤ÓÂ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Û ̤ÚÔ~ Ô ÂÓ ÌÔÏÓÔÓ ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ.

- TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ CD recorder Û ÛÙ·iÂÚ<, ÂÏÂiÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÔ ÂÓ ÚÔηÏÔÓÙ·È Ù·Ï·ÓÙÒÓÛÂÈ~.
- MË ÙÔ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ÎÔÓÙ¿ Û ÛÛÎÂ< iÂÚÌfiÙËÙ·~ < Û ̤ÚÔ~ Ô i· Â>Ó·È ÂÎÙÂiÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Ê^~.
- MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ CD recorder Û ̤ÚÔ~ Ì ÔÏ ,,ËÏ< ÁÚ·Û>·.
- AÓ ÙÔ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ Û ÂÚÌ¿ÚÈÔ, ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ·Ê<ÛÂÙ ÂÏÂiÂÚÔ ¯ÒÚÔ 2.5 ÂÎ. ÁÚ^ ·fi ÙÔ CD recorder ÁÈ· Ó· ·ÂÚ>ÂÙ·È Î·Ï¿.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
- MË ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ÙÔ CD ¿Ó^ Û ¿ÏÏË ÛÛÎÂ< Ô ÌÔÚÂ> Ó· iÂÚÌ·>ÓÂÙ·È ÙÔ CD (.¯. ¤ÎÙË~ < ÂÓÈÛ¯Ù<~).

EÏÏËÓÈο

253

TËϯÂÈÚÈÛÙËÚÈÔ

EÓÙÔϤ~ TËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô

TÔÔi¤ÙËÛË >ÛÎ^Ó

STANDBY B........................................

SCAN

SHUFFLE

REPEAT

........ÁÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ /

ABC
1
JKL
4
RST
7
TRACK INCR.

DEF
2
MN
5
UVW
8
SPACE
0

GHI
3
OPQ
6
XYZ
9
SCROLL

ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ SCAN .................................................... ........ÁÈ· ·>ÍÈÌÔ Ù^Ó ÚÒÙ^Ó 10
ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó Î¿i ÙÚ·ÁÔÈÔ SHUFFLE ..............................................

CDR

CD

2

........ÁÈ· ·>ÍÈÌÔ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÙÔ

J

K

9

5

6

MENU/ STORE

;
PROG.
ENTER CANCEL

CD(RW) < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÌÂ Ù¯·>· ÛÂÈÚ¿ REPEAT ................................................

........ÁÈ· ·ӿÏË,,Ë ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~

AÚÈiÌfi / AÏÊ·,ËÙÈο Ï<ÎÙÚ· 0-9

........- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌÂ ·ÚÈiÌfi

- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ¯·Ú·ÎÙ<Ú· ÁÈ·

ÂÈÛ·Á^Á< ÎÂÈ̤ÓÔ

TRACK INCR(ement) ........ÁÈ· ·ÍËÛË Ù^Ó ·ÚÈiÌÒÓ ÙÔ

ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<

SCROLL ............................ÁÈ· ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ

ηÓÙÚ¿Ó

CDR ..................................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÔ CD recorder

CD ....................................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÔ CD player, ÌÔÚÂ>

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô

¯^ÚÈÛÙÔ CD player

2 ....................................ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ

CDRW

O ....................................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ

ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ

(ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ ηÈ

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ)

P ....................................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ

ÙÚ·ÁÔÈÔ (ÏÂÈÙÔÚÁ>·

·Ó··Ú·Á^Á<~ ηÈ

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ)

9 ....................................ÁÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙÔ CDRW Î·È ÙÔ

Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~

Q ..................................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ ÚÔ~

Ù· >Û^

- ¤ÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

·Ó·ÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ/¶ÚÔÁÚ.

R ..................................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ ÚÔ~

Ù· ÂÌÚfi~

- ¤ÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

·Ó·ÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ / ¶ÚÔÁ.

; ....................................ÁÈ· È·ÎÔ< ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ

CDRW / ÂÁÁÚ·Ê<~

MENU/STORE....................- ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~

ÙÔ MÂÓÔ

- ÁÈ· ·ÔÌÓËÌfiÓÂÛË Ù^Ó

ÚiÌ>ÛÂ^Ó MÂÓÔ

PROG.(ram) ......................ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·/ÎÏÂ>ÛÈÌÔ ÙË~ ÌÓ<ÌË~

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ

ENTER................................- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÛÙË

ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ

- ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈiÌÒÓ

ÙÚ·ÁÔÈÒÓ

- ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ

ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ

CANCEL ............................- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·fi

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÈÛÌfi

- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙË

ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ

- ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÂ ,,ËÏfiÙÂÚÔ

Â>ÂÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ

254

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE

OPEN/CLOSE

PLAY/PAUSE

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE

ERASE

SOURCE

DISPLAY

Recordable

ON/OFF

RDEI RCEOCRTDLI NI NGE

COMMERCIAL

CDR770 AU

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ OPEN/CLOSE ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙÔ
ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ § OPEN ·Ó¿,ÂÈ

2 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ CD, CDR < CDRW Û^ÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ Ì ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ·fi ¿Ó^

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ OPEN/CLOSE ÁÈ· Ó· ÎÏÂ>ÛÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ
(Â>Ù Â>ÛË~ AÓ··Ú·Á^Á< CD) § CLOSE ·Ó¿,ÂÈ, READING ·Ó¿,ÂÈ Â>ÛË~ Î·È ÙÔ
ηÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÔ ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÙÔÔiÂÙ<Û·ÙÂ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

ñAÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ¿ÁÚ·ÊÔ >ÛÎÔ, < ÌÂÚÈÎÒ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR < ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ CDRW, ÙÔ CD recorder i· ÚiÌ>ÛÂÈ ÙÔÓ >ÛÎÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË ÂÁÁÚ·Ê<. K·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÈηÛ>·~ ·Ù<~, ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ INITIALIZING Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ. H È·ÈηÛ>· ÙË~ ÚiÌÈÛË~ ·Ù<~ ÌÔÚÂ> Ó· È·ÚΤÛÂÈ 25 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

ñAÓ Ô >ÛÎÔ~ CDRW Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> CD ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

ñAÓ ¿Ú¯ÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD, i· Â>Ù ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙË~ ¤ÓÂÈÍË~ TITLE/ARTIST.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

TMËÌÂ>^ÛË: - MfiÓÔ >ÛÎÔÈ <¯Ô (Audio CD) Â>Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ. AÓ
ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ >ÛÎÔ Ô ÂÓ Â>Ó·È >ÛÎÔ~ <¯Ô (Audio CD) ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ WRONG DISC/ USE AUDIO CD. - °È· ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô >ÛÎÔ~ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ ÛÎfiÓÂ~ < ÁÚ·ÙÔÓȤ~ (Â>Ù ÛÓÙ<ÚËÛË).

EÏÏËÓÈο

EÁÁÚ·ÊË

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<

§ÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~

£· Â>Ù fiÛÔ ÂÎÔÏÔ Â>Ó·È Ó· οÓÂÙ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Û·~ >ÛÎÔ~ CD. MÔϷٷٷ, ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯< >ÛÎÔ CDRW.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È CDRW Î·È Â>Ó·È <Ë ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ ÚÒÙ·.
ñ H È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È >È· ÁÈ· >ÛÎÔ~ CDR Î·È CDRW.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ ÂÚȤ¯ÂÈ <Ë ÂÁÁڷʤ~, ÙÔ CD recorder i· ,,¿ÍÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙÔ ÙÂÏÂÙ·>Ô ÙÚ·ÁÔÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÎÂ>.
ñ ÎÂ>ÌÂÓÔ >ÛÎÔ (CD) ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÛÙÂiÂ> Û ÂÁÁÚ·Ê< ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Stop < ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~.
ñ ÎÂ>ÌÂÓÔ >ÛÎÔ CD ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi CD (ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÎÂÈ̤ÓÔ ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÂ~ ÛÙËÓ ¤ÍÔÔ ÙÔ CD).
ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ú¯ÔÓ ·ÎfiÌË ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ >ÛÎÔ, È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÓ i· ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Stand by (·Ó·ÌÔÓ<) ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<, ÔfiÙ i' ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË DISC FULL.
ñ AÓ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>ÍÂÈ COPY PROTECT, ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ ÏÈÎÔ ÙË~ ËÁ<~. H ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓ i· ·Ú¯>ÛÂÈ.
ñ TMÛÙËÌ· Serial Copy Management System (SCMS). Tfi ÛÛÙËÌ· ·Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ fi ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ÚÔ¸Ôi¤ÛÂÈ~: - AÙfi ÛËÌ·>ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ùfi Ó· οÓÂÙ ,,ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ>ÁÚ·ÊÔ ·fi ,,ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ>ÁÚ·ÊÔ. H ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ¿ÓÙÔÙ ӷÙ<. O ·ÚÈiÌfi~ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ·fi ÙÔ ÚfiÙÔ Â>Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ~.
ñ 99 ÂÁÁڷʤ~ (74 ÏÂÙ¿) ÙÔ ÔÏ ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔÓ ÛÙÔ >ÛÎÔ. TÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ Ì<ÎÔ~ ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
ñ OÈ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÛÛΤ~ DAT < DCC player ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔÓ ¿ÓÙÔÙ ·ÙÔÌ¿Ù^~.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÔÔÈÔ<ÔÙ ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÚÒÙ·. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó.
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÛΤ~ CD-player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.
°È· ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD changer) ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ REC MANUAL.

H ÛÛÎÂ< Û·~ CD recoder Û·~ ÚÔÛʤÚÂÈ È¿ÊÔÚÂ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~:

- RECORD DISC - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<.
- RECORD TRACK - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌfiÓÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ~· ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<
- REC(ord) MANUAL - ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÂÙ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ȤÔÓÙ·~ ·Ï¿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD.
- MAKE CD - ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ>ËÛË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·Ï¿ ÙË ËÁ<. H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË i· Á>ÓÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ (ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~)

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

MÂÚÈΤ~ ·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<: - YÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ùfi Auto Track (¿Ú¯ÔÛ·
ÚiÌÈÛË) ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ i· ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. - ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÔÓÙ·~ ÙËÓ ËÁ< ÚÒÙ·, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~ - AÓ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔÔiÂÙËiÂ> ÛÙÔ CD, i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË FINALIZED CD fiÙ·Ó ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE. H ÂÁÁÚ·Ê< i· Â>Ó·È ·Ó·ÙË. - AÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ÛÙÔ CD recorder ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CD, i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÔÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ UNFINALIZE Î·È PRESS ENTER fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE. AÓ È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER Ô ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ ηٷÚÁÂ>Ù·È.

255

EÏÏËÓÈο

EÁÁÚ·ÊË

AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~

OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE ERASE SOURCE

DISPLAY

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE ON / OFF

Recordable

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

PHONES

ENTER INFRA RED

M ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ÁÚ<ÁÔÚÂ~ Î·È ÂÎÔÏÂ~ ÂÁÁڷʤ~ >ÛÎÔ CD. OÈ ·Í<ÛÂÈ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓÙÔ>ÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÏÈÎfi ÙË~ ËÁ<~. OÈ ·Í<ÛÂÈ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ÚÔÛÙÂiÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·. TMÙÔ ÏÈÎfi ·Ó·ÏÔÁÈÎ<~ ËÁ<~ ÌÈ· ÛÈÁ< 2.7 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÙÔ>ÂÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ Û·Ó ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ.

TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
- H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD changer) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯>ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· RECORD DISC, RECORD TRACK < MAKE CD.

¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÁÈ· ·ÙfiÌ·Ù· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ 1 BÂ,·È^iÂ>Ù ÚÒÙ· fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ
ÁÚ·ÙÔÓȤ~ < ÛÎfiÓË.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ·ӷÏËÙÈο ̤¯ÚÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÓÂÂ̤ÓË ËÁ<) Ó· ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË: § DIGITAL I, OPTICAL I < ANALOG < Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Ë ¤ÓÂÈÍË DIGITAL 1, OPTICAL < ANALOG.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

ANALOG

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

3 ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ, REC TYPE,

ÌÈ· ÊÔÚ¿:

ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "RECORD DISC",

Ô ÊÔÚ¤~: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "RECORD TRACK",

Ù¤ÛÛÂÚÈ~ ÊÔÚ¤~: ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< "MAKE CD" (ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È

ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~)

§ d, Î·È SYNC ·Ú¯>ÔÓ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

Â>¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ<

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

ñ AÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË ÂÈÛfiÔ (DIGITAL I) Ë ,,ËÊÈ·Î< ÛÓÂÛË ÂÓ Â>Ó·È Û^ÛÙ<.

OEÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~
1 °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ<. § To CD recorder ·Ú¯>ÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙÔ ÛÌ,ÔÏÔ d ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~.
ñ AÓ fiÌ^~, ÍÂÎÈÓ¿Ù ÙËÓ ËÁ< ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, Ë ÂÁÁÚ·Ê< ·Ú¯>ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÌÂÙ¿ 2.7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÛË~ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~.
ñ °È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY, (Ô ¤ÏÂÁ¯Ô~ ·Ùfi~ ÌÔÚÂ> Â>ÛË~ Ó· Á>ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~).
ñ TÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÙË ÚiÌÈÛË ÙÔ ÂÈ¤Ô ÂÁÁÚ·Ê<~.
ñ TÔ CD recorder ÛÙ·Ì·Ù¿ ·ÙÔÌ¿Ù^~.
2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ÛÙÔ CD recorder. § H ¤ÓÂÈÍË UPDATE ·Ó¿,ÂÈ Î·È ÔÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ SYNC Î·È d Û,<ÓÔÓ.
ñ AÓ ·Ù<Û·Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ̤۷ Û 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ Ùfi ¿ÙËÌ· ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY, ÂÓ i· Á>ÓÂÈ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder. § d ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ (Ë ·ÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È). °È· ·ӤӷÚÍË, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD ÛÙÔ CD.
MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ UPDATE ÁÈ· ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
TMËÌÂ>^ÛË: - H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ËÁ< DAT, DCC < ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ËÁ<
ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÂÙ¿ 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· È·ÎÔ<~. - H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto track Â>Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÙÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ> Ô >ÛÎÔ~. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ÌÔÚÔÓ Ó· ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÛΤ~ CD player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.

EÏÏËÓÈο

256

EÁÁÚ·ÊË

XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<

OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE ERASE SOURCE

DISPLAY

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE ON / OFF

Recordable

PHONES

ENTER INFRA RED

TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
- H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD-changer) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯>ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· RECORD DISC, RECORD TRACK < MAKE UP.
- K¿ÓÂÙ ÌfiÓÔ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ fiÙ·Ó ÔÈ ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù¤~.

¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÁÈ· ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<

1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ ÁÚ·ÙÔÓȤ~ < ÛÎfiÓÂ~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ·ӷÏËÙÈο ̤¯ÚÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÓÂÛË) Ó· ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË: § DIGITAL I, OPTICAL I < ANALOG < Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Ë ¤ÓÂÈÍË DIGITAL 1, OPTICAL < ANALOG.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

ñ YÙ·Ó Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track (ÚiÌÈÛË ÂÚÁÔÛÙ·Û>Ô), ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.

ñ °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·Í<ÛÂÙ ÙÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ TRACK INCR(ement) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~, ,Ϥ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ.

ON (AUTO): OÈ ·Í<ÛÂÈ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·Ó·Ï·Ì,¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ·fi ÙÔ ÏÈÎfi ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ËÁ<~ < ÌÂÙ¿ ·fi ÛÈÁ< 2,7 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ·Ó·ÏÔÁÈÎ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~.

OFF (MANUAL): K·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ·Í¿ÓÂÙ ÙÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ TRACK INCR ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ (ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì<ÎÔ~ ÙË~ οi ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·). (AÙfi ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ Â>ÛË~ fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto track Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË).

ñ OÈ ·ÚÈiÌÔ> ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.

TMËÌÂ>^ÛË: H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track Â>Ó·È Ó·Ù< ÌfiÓÔ Ì ÛÛΤ~ ηٷӷÏ^Ù< Ì ,,ËÊÈ·Îfi Û<Ì· ÂÍfiÔ ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ IEC 958 (ÙÌ<Ì· ηٷӷÏ^Ù<).

3 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE ÙÚÂÈ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~ Manual Record standby (AÓ·ÌÔÓ< ÁÈ· EÁÁÚ·Ê< XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË). § MANUAL ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ REC MANUAL.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

ANALOG

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

4 ¶È¤ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÙÂÚÔ Â>ÂÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ CD recorder.

5 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ< Record/play level, fiÏ· Ù· ÌÏ ÙÌ<Ì·Ù· Ó· Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ӷ, ·ÏÏ¿ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÙÌ<Ì·Ù· ÂÓ ·Ó¿,ÔÓ ÛÓ¯Ò~ ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· Ù^Ó ÈÔ Ó·ÙÒÓ ÙÌËÌ¿Ù^Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ _XX DB (Decibel, .¯. -3 DB).

6 TMÙ·Ì·Ù<ÛÙÂ ÙËÓ ËÁ<:

OEÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~

1 °È· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD ÛÙÔ CD Î·È ÍÂÎÈÓ<ÛÙ ·Ì¤Û^~ ÙËÓ ËÁ< (·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Pause (È·ÎÔ<) < Stop). § d ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~. O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

ñ AÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Â>ÛË~ Ë ¤ÓÂÈÍË CHECK INPUT, Ë ,,ËÊÈ·Î< ÛÓÂÛË Â>Ó·È Ï·Ói·Ṳ̂ÓË.

ñ °È· Ó· ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ ·ÛË 3 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÛÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ËÁ<.

ñ °È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY ÛÙÔ CD recorder. (AÙfi ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ Â>ÛË~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<).

2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ÛÙÔ CD recorder § UPDATE ·Ó¿,ÂÈ Î·È d Û,<ÓÂÈ.
ñ AÓ È¤Û·Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ̤۷ Û 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD, ÂÓ i· Á>ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÁÁÚ·Ê<.

ñ °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder. d ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÍÂÎÈÓÂ>ÛÙ ·fi ÙÔ ,<Ì· 1.

MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ UPDATE ÁÈ· ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

257

EÏÏËÓÈο

EÁÁÚ·ÊË

TMËÌÂ>^ÛË: M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· AUTO TRACK ON, ÙÔ CD recorder i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ Î·È i· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< REC STANDBY ÁÈ· 1 ÏÂÙfi Î·È ÌÂÙ¿ i· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË È·ÎÔ<~ ·ÙÔÌ¿Ù^~. OÈ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ËÁ< DAT, DCC < ÔÈ ÂÁÁڷʤ~ Ô ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈο i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÛË~. M ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· AUTO TRACK OFF Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ·ÙfiÌ·ÙË~ È·ÎÔ<~ (STOP) ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÙÔÓ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÔÔÈÔ<ÔÙ ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÚÒÙ·. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó.
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û CD player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¿ Ì CDRW.

OÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó CDRW & CDRW

K·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË Ô >ӷη~ ÂÚȯÔ̤Ó^Ó (TOC) ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ >ÛÎÔ.
H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>·, ·Ó·Áη>· ÁÈ·: - Ó· ÌÔÚÂ>Ù ӷ ·>ÍÂÙ ÂÁÁڷʤ~ Û CD PLAYER - Ó· ·ÔÊÂÁÂÙ ¿ÏÏÂ~ ·ÓÂÈiÌËÙÂ~ ÂÁÁڷʤ~ ÛÙÔ >ÛÎÔ - Ó· ·ÔÊÂÁÂÙ ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Û >ÛÎÔ CDRW - ÁÚ¿,,Ù ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD Û >ÛÎÔ CDR (w).

AÙfiÌ·ÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË H ·ÙfiÌ·ÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË Â>Ó·È Ó·Ù< fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ MAKE CD.

XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË

1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ (ÛÙÔ CD recorder) Â>Ó·È ÙÂÏÂ>^~ ··ÏÏ·Á̤ÓÔ~ ·fi ÁÚ·ÙÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓÂ~

2 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ FINALIZE. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ FINALIZE CD Î·È PRESS RECORD.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD § XX XX FINAL Î·È Ô Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¯ÚfiÓÔ~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. TMÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ,ϤÂÙ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ ÚÔ~ Ù· οÙ^. MfiÏÈ~ Á>ÓÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË, Ô ÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
258

°È· ÙÔ >ÛÎÔ CDR(W), Ë ¤ÓÂÈÍË CDR(W) ·ÏÏ¿ÂÈ Û CD ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
OÏÔÎÏ<Ú^ÛË È·ÚÎÂ> ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 - 4 ÏÂÙ¿.
TMËÌÂ>^ÛË: - K·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ CD recorder ÂÓ ¤¯ÂÙ·È
ÂÓÙÔϤ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. - YÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ> Ô >ÛÎÔ~ CDR ÂÓ ÌÔÚÂ>Ù ӷ
ÚÔÛi¤ÛÂÙ ¿ÏÏÂ~ ÂÁÁڷʤ~.

K·Ù¿ÚÁËÛË ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ >ÛÎ^Ó CDRW

°È· >ÛÎÔ~ CDRW ÌfiÓÔ. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÂÁÁڷʤ~ (< Ó· Û,<ÓÂÙ ÙÚ·ÁÔÈ·) Û ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁ<ÛÂÙ ÚÒÙ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ. O ¶>ӷη~ ¶ÂÚȯÔ̤Ó^Ó (TOC) i· Û,<ÛÂÈ. ¶Ò~ i· ηٷÚÁ<ÛÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ:

1 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE < ERASE § UNFINALIZE Î·È PRESS ENTER i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ JOG (ENTER). § OÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ Î·Ù·ÚÁÂ>Ù·È ÙÒÚ· Î·È ÌÔÚÂ>ÙÂ
Ó· ÙÔÓ ÁÚ¿,,ÂÙÂ ¿ÏÈ.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

ANALOG

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

ñ AÓ ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Ú^ ÂÁÁÚ·Ê< < Û,<ÛÈÌÔ ·Ù<ÛÙÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9.

TMËÌÂ>^ÛË: - H ηٿÚÁËÛË ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ È·ÚÎÂ> ÂÚ>Ô 1,5 ÏÂÙ¿. - YÙ·Ó Î·Ù·ÚÁÂ>Ù ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ CDRW ÌÂ
È·i¤ÛÈÌÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ Û' ·Ùfi, ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ CD recorder. Y¿Ú¯ÂÈ Ë Èi·ÓfiÙËÙ· Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ Ó· Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË, ÔfiÙ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË MEMORY FULL/FINALIZE CD. TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ·Ù<, Ú¤ÂÈ Ó· Û,<ÓÂÙ ÎÂ>ÌÂÓÔ Ô ¤¯ÂÙÂÈ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏÔ~ >ÛÎÔ~, < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

EÏÏËÓÈο

EÁÁÚ·ÊË

TM,<ÛÈÌÔ >ÛÎ^Ó CDRW

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE ERASE SOURCE

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

BLE/REWRITABLE

Recordable

PHONES

ENTER

°È· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDRW ÌfiÓÔ: MÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÛÂÙÂ: - MÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÓÂÙ ÙÚ·ÁÔÈ· ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ~.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- MÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· Û,<ÛÂÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ·.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TMËÌÂ>^ÛË: ¢ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ùfi Ó· Û,<ÓÂÙ ÙÚ·ÁÔÈ· ÂÓÈ¿ÌÂÛ·.
- MÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÛÂÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ >ÛÎÔ ·Ì¤Û^~.

¶^~ i· Û,<ÛÂÙ ¤Ó· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ~:

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ERASE § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~. OÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ ERASE TRACK Î·È PRESS RECORD ·Ó¿,ÔÓ.

ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~, Ë ¤ÓÂÈÍË CD ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ·ÊÔ ,¿ÏÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ CDRW ÛÙË ÛÛÎÂ<. H ÛÛÎÂ< Û·~ ËÙ¿ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÚÒÙ· unfinalizing (ηٷÚÁÒÓÙ·~ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË). K¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈ,Â,·>^ÛË È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

2 EÈϤÍÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ (·) Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. § ÔÈ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ·ÚÈiÌÔ> ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·Ú¯>ÔÓ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ (^Ó), ÙÔ ÂÌÊ·ÓÈfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ ÛÌÂÚÈÏ·Ì,¿ÓÂÙ·È Â>ÛË~ ÛÙÔ Û,<ÛÈÌÔ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

¶Ò~ i· Û,<ÛÂÙÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ERASE Ô ÊÔÚ¤~. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~. OÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ ERASE DISC Î·È PRESS REC ·Ó¿,ÔÓ.

ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~, Ë ¤ÓÂÈÍË CD ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ·ÊÔ ,¿ÏÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ CDRW ÛÙË ÛÛÎÂ<. H ÛÛÎÂ< Û·~ ËÙ¿ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÚÒÙ· unfinalizing (ηٷÚÁÒÓÙ·~ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË). EÈ,Â,·ÈÒÛÙ ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÚÔ~ Ù· οÙ^ ÔÏfiÎÏËÚË~ ÙË~ ¯ÚÔÓÈÎ<~ È¿ÚÎÂÈ·~ Î·È ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ERASE (Û,<ÛÈÌÔ). O ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ i· Û,<ÛÂÈ.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

TÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ ÌÔÚÂ> Ó· È·ÚΤÛÂÈ 15 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

1 234 567

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 234 567

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ fiÏË ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^ Î·È ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ERASE (Û,<ÛÈÌÔ). § AÊÔ Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ (·), ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔÈ· Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~.
259

EÏÏËÓÈο

AÓ··Ú·Á^ÁË

AÓ··Ú·Á^Á< CD

EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ

OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE

STOP

REC TYPE RECORD

FINALIZE ERASE SOURCE

DISPLAY

OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE

STOP

REC TYPE

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE

Recordable

AUDIO CD RECORDABLE/REWRITABLE ON / OFF

PHONES

ENTER

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD § 2 ·Ó¿,ÂÈ Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Ô ·>ÂÙ·È ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ô ÊÔÚ¤~ < ÙÚÂÈ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· Ó· Â>ÙÂ: § ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÔÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ÔÏÔÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÈ~ ÌfiÓÈÌÂ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÎÂÈ̤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ (Â>Ù ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ).
3 °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÚÔÛ^ÚÈÓ¿, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ¿ÏÈ. § ; ·Ó¿,ÂÈ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
4 °È· Ó· ÛÓ¯>ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ¿ÏÈ.
5 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 § O ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< 1 TMÙÚ¤,,Ù ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ô
·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ <
ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. °È· >,,ËÊÈÔ ·ÚÈiÌfi ÙÚ·ÁÔÈÔ, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ <
ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ J < K ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~. § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ Ù^ÚÈÓÔ, ÙÔ
ÚÔËÁÔÌÂÓÔ < ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ.
EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ fiÙ·Ó Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ
1 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË < ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<.
< 1 ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙÂ ÙÔÓ ÂÈiÌËÙfi ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. °È· ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ 2 ,,ËÊ>^Ó, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο. ·ÂÎÈÓ¿ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<. < 1 ȤÛÙ ÛÓÙÔÌ· ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ J < K ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~

2 AÚ¯>ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

EÏÏËÓÈο

260

AÓ··Ú·Á^ÁË

AÓ·<ÙËÛË

AÓ··Ú·Á^Á< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÂÈÚ¿

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

1 KÚ·Ù<ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ 5 < 6 (ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· play). § H ÛÛÎÂ< ÚÒÙ· ,,¿¯ÓÂÈ ÚÔ~ Ù· >Û^ < ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~ Ì 10 ÊÔÚ¤~ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Ù·¯ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< Ì <¯Ô Û ¯·ÌËÏ< ¤ÓÙ·ÛË, ÌÂÙ¿ ,,¿¯ÓÂÈ Ì 50 ÊÔÚ¤~ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Ù·¯ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ¯^Ú>~ <¯Ô.

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ÚÈÓ < ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< Ì ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÂÈÚ¿. § T· ÙÚ·ÁÔÈ· ÙÔ >ÛÎÔ CD (< ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ·Ó ¤¯ÂÙ οÓÂÈ) ·>ÔÓÙ·È Ì ٯ·>· ÛÂÈÚ¿
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ >ÛÎÔ: § TÔ CD ÂÚÓ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· STOP.
TMËÌÂ>^ÛË: H ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

2 AÊ<ÛÙ ÂÏÂiÂÚÔ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ fiÙ·Ó Êi¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÈiÌËÙfi ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ~ ·ÙÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ
TMËÌÂ>^ÛË: K·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· shuffle, (·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Ì ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÂÈÚ¿) Repeat Track (E·Ó¿ÏË,,Ë ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ) < ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË AÓ··Ú·Á^Á<, Ë ·Ó·<ÙËÛË ÂÚÈÔÚ>ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô ·>ÂÙ·È ÙË ÛÙÈÁÌ< ÂÎÂ>ÓË.

E·Ó¿ÏË,,Ë ÙÔ CD, ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REPEAT ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD. § YÙ·Ó ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË REPEAT TRACK, ÙÔ Ù^ÚÈÓfi ÙÚ·ÁÔÈ ·>ÂÙ·È Â·Ó·ÏËÙÈο. YÙ·Ó ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË REPEAT ALL, Ô >ÛÎÔ~ < Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ ·>ÂÙ·È Â·Ó·ÏËÙÈο.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

2 °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REPEAT Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ: § H ¤ÓÂÈÍË REPEAT ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
TMËÌÂ>^ÛË: - MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ù¯·>·
·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÛÂ ÛÓ·ÛÌfi ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ fiÏ^Ó Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~. - H ÏÂÈÙÔÚÁ>· REPEAT (E¶ANA§HæH) ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

EÏÏËÓÈο

261

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔÛ

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi

ñ MÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÙ ̤¯ÚÈ 99 ÂÁÁڷʤ~ Î·È Ó· Ù· ·>ÍÂÙ Ì ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÛÂÈÚ¿

ñ MÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÂÙ ÂÁÁڷʤ~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ·fi Ì>· ÊÔÚ¿. K¿i ÊÔÚ¿ ÔÏÔÁ>ÂÙ·È Û·Ó Ì>· ÂÁÁÚ·Ê< (STEP).

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~

1 YÙ·Ó Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ~ ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PROGRAM ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ. § H ¤ÓÂÈÍË PROG ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·È PROGRAM Ì·> Ì ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

TMËÌÂ>^ÛË: - °È· ·Ó·ÛÎfiÈÛË ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ
PROG(ram) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 fiÙ·Ó ÙÔ CD recorder Â>Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ (STOP) - °È· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~, ·ӷϿ,ÂÙ ٷ ,<Ì·Ù· 1 ̤¯ÚÈ 5. - AÓ ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 99 ÂÁÁڷʤ~, Ë ¤ÓÂÈÍË PROG FULL i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
TM,<ÛÈÌÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·Ó··Ú·Á^Á<
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· Û,<ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~. § H ¤ÓÂÈÍË PROG Û,<ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
ñ O ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ Û,<ÓÂÈ Â>ÛË~ ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

TM,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~

1

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

2 EÈϤÍÙ ÙÔ~ ÂÈiÌËÙÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ < ÂÍÈ¿ Î·È ·ÔiËÎÂÛÙ ÙÔ È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

2
SYNC MANUAL
DIGITAL I OPTICAL I ANALOG

78
CD RW

11 RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

< ¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙ ¤Ó· ·ÚÈiÌfi ÙÚ·ÁÔÈÔ Ì ٷ ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· Î·È È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. °È· ÂÈÏÔÁ< ·ÚÈiÌÔ Ô ,,ËÊ>^Ó, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο. § TÔ ÙÚ·ÁÔÈ i· ηٷ¯^ÚËiÂ> ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~. § O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ (STEPS) i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

1 TMÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Stop, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PROGRAM ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ¶ÚÔÁÚ·Ì·ÌÙÈÛÌÔ
2 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙÂ. § O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·È ÙÔ ,<Ì· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ CANCEL/DELETE ÁÈ· Ó· Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi § T· ,<Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

3 E·Ó·Ï¿,ÂÙ ÙÔ ,<Ì· 2 ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔÈ· Ô i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÂÙÂ.

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP < PROGRAM ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. § H ¤ÓÂÈÍË PROG ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~.

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~.

EÏÏËÓÈο

262

§ÂÈÙÔÚÁÈ· MÂÓÔ

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ. °ÂÓÈÎ< ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ

ñ TMÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ i· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ,·ÛË Û ¤Ó· ·ÚÈiÌfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌ· ̤Û^ Ù^Ó Î·ÓÔÓÈÎÒÓ Ï<ÎÙÚ^Ó (ÛÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Ì¤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).
ñ T· ÔÌÂÓÔ TEXT (A-B) Û·~ ÂÈÙÚ¤ÔÓ Ó· >ÓÂÙ ÔÓfiÌ·Ù· Û >ÛÎÔ~ Î·È ÙÚ·ÁÔÈ·. T· ÔÓfiÌ·Ù· Ù^Ó >ÛÎ^Ó Î·È ÙÚ·ÁÔÈÒÓ i· ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<.
ñ TMÙ· ÔÌÂÓÔ RECORDING (D-E) ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÈ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ Auto Track Î·È Balance (ÈÛÔÚÚÔ>·).
ñ YÏÂ~ ÔÈ ÚiÌ>ÛÂÈ~ (ÂÎÙfi~ ·fi ÙËÓ ÚiÌÈÛË ÙË~ ÈÛÔÚÚÔ>·~) Ô Á>ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ MÂÓÔ i· ·ÔiËÎÂiÔÓ ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÙÈ~ ÂÈϤÁÂÙÂ Î·È ·ÏÏ¿ÂÙ fiÔÙ i¤ÏÂÙÂ.

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

MAIN MENU

EÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ EÁÁÚ·Ê<~ < ÙÔ STOP.
1 YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÈϤÍÙ ÚÒÙ· CDR.
2 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU ÛÙË ÛÛÎÂ< < ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ. § TEXT EDITÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó).
3 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ ÂÈiÌËÙ¿ ÔÌÂÓÔ.
4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ Û·~.
5 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙÈ~ ÂÈÏÔÁ¤~ Û·~ ÛÙ· ÔÌÂÓÔ.
6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ Û·~.
7 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ.
8 ¶È¤ÛÙ STOP 9 ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó Î·È ¤ÍÔÔ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: TÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÛÙÂiÂ> ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~. (OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô-ÔÏÔÎÏËÚ^iÔÓ ÚÒÙ·).

LEVEL 1

LEVEL 2

PHONES

ENTER INFRA RED

CDR

CD

2

J

K

9

5

6

MENU/ STORE

;
PROG.
ENTER CANCEL

A

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

TEXT EDIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

RECORD

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

STEP
PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

B

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

TEXT ERASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

RECORD

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

STEP
PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

C

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

MEMORY VIEW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

D E

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

AUTO TRACK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

RECORD

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

STEP
PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

SET BALANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

ALBUM ARTIST ALBUM TITLE ARTIST TR 1 TITLE TR 1 ARTIST TR N TITLE TR N
ALL TEXT ALBUM ARTIST ALBUM TITLE ARTIST TR 1 TITLE TR 1 ARTIST TR N TITLE TR N
"TITLE CD 1" "TITLE CD 2" "TITLE CD 3"
"TITLE CD n"
ON OFF
L 100 R 100

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

ANALOG

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

ANALOG

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

263

EÏÏËÓÈο

§ÂÈÙÔÚÁÈ· MÂÓÔ/ÎÂ>ÌÂÓÔ CD

A. E>ÛÔÔ~ ÎÂÈ̤ÓÔ/ÂÁÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ>Ù·È Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· STOP < ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~.

TEXT EDIT

ALBUM ARTIST ALBUM TITLE ARTIST TR N TITLE TR N

TÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ CD Î·È Ó· ·ÓÙÈÁÚ·ÊÂ> ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ> Ô >ÛÎÔ~ CDR.

TÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ Û (ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ) >ÛÎÔ CDRW ÌÔÚÂ> Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÙÈÁÌ<.

1 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU. § TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

2 ¶È¤ÛÙ EASY JOG/ENTER, ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § ALBUM ARTIST ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

3 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÂÈÏÔÁ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ: ALBUM ARTIST(ηÏÏÈÙ¤¯ÓË~ ÕÌÔÌ), ALBUM TITLE (T>ÙÏÔ~ ÕÏÌÔÌ), ARTIST TR 1, (ηÏÏÈÙ¤¯ÓË~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1), TITLE TR 1 (T>ÙÏÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1), Î.Ï.

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § TÔ ÚÒÙÔ È¿ÛÙËÌ· ¯·Ú·ÎÙ<Ú· ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

5 EÈϤÍÙ ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ·ÙÒÓÙ·~ ÙÔ ·ÓÙ>ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈiÌfi/·ÏÊ·,ËÙÈÎfi Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ οi ¯·Ú·ÎÙ<Ú· Î·È ËÁ·>ÓÂÙ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË i¤ÛË ÙÔ Î¤ÚÛÔÚ·.

ñ M ٷ Ï<ÎÙÚ· 5, 6 ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¿Ù ÛÙËÓ ÂÈiÌËÙ< i¤ÛË ÙÔ Î¤ÚÛÔÚ·.

ñ M ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ CANCEL ÌÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÛÂÙ οÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙ<Ú·.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

B. TM,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ/ÌÂÓÔ Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ.

TEXT ERASE

ALL TEXT ALBUM ARTIST ALBUM TITLE ARTIST TR N TITLE TR N

1 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU. § TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

2 °Ú>ÛÙÂ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÔ
ÔÌÂÓÔ TEXT ERASE. § TEXT ERASE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § ALL TEXT ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

4 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÂÈÏÔÁ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ:: ALL TEXT, ALBUM ARTIST(ηÏÏÈÙ¤¯ÓË~ ÕÌÔÌ), ALBUM TITLE (T>ÙÏÔ~ ÕÏÌÔÌ), ARTIST TR 1, (ηÏÏÈÙ¤¯ÓË~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1), TITLE TR 1 (T>ÙÏÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1), Î.Ï.

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Û·~ ËÙ¿ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Û·~.
ERASE OK ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § UPDATE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

7 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < STOP 9 ÁÈ· ¤ÍÔÔ~.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

RECORD

PROG SHUFFLE ALL

7 ¶È¤ÛÙÂ, STORE/MENU ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË ÙÔ ÔÓfiÌ·ÙÔ~ Ô ¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ ÛÙÔ 3 < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· ¤ÍÔÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: - 60 ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ÙÔ ÔÏ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÔiËÎÂiÔÓ Û οiÂ
i¤Ì·. - ¶È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ¯^Ú>~ Ó· ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ ÚÒÙ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ<Ú·, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ·Í Ù^Ó ¯·Ú·ÎÙ<Ú^Ó. - AÓ ¤¯ÂÙ ·ÔiËÎÂÛÂÈ fiÓÔÌ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ, i· ·ÓÙÈÁÚ·ÊÂ> ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÙÔ fiÓÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ. TÔ fiÓÔÌ· ÌÔÚÂ> Ó· ÂÈ,Â,·È^iÂ> ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU < ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ Ó¤Ô fiÓÔÌ· fi^~ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Ó^.

264

EÏÏËÓÈο

§ÂÈÙÔÚÁÈ· MÂÓÔ/ÎÂ>ÌÂÓÔ CD

C. E·ÓÂͤٷÛË ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ CD ÛÙË ÌÓ<ÌË/·Ú·ÎÔÏÔiËÛË ÌÓ<ÌË~.

MEMORY VIEW

CD 1 CD 2

CD N

KÂ>ÌÂÓÔ >ÛÎÔ CD ·ÔiËÎÂÂÙ·È ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙË~ ÛÛÎÂ<~. YÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ> >ÛÎÔ~ CDR (W) ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÙÔ >ÛÎÔ CD i· ÂÁÁÚ·ÊÂ> ÛÙÔ >ÛÎÔ Î·È i· ÊÁÂÈ ·fi ÙË ÌÓ<ÌË ÙË~ ÛÛÎÂ<~. M ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MEMORY VIEW ÌÔÚÂ>Ù ӷ ,ϤÂÙÂ/ÛÛ,<ÓÂÙ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÙÔ >ÛÎÔ CD ·fi ÙË ÌÓ<ÌË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÁÈ· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ. H ÔÛfiÙËÙ· ÙË~ ÌÓ<ÌË~ Ô ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î¿i ÊÔÚ¿ Ô ·ÓÔ>ÁÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÈ ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR (W) (.¯. MEMORY 9%).

1 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU. § TEXT EDITÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

2 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
ÔÌÂÓÔ MEMORY VIEW. § MEMORY VIEW ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § O ÚÒÙÔ~ Ù>ÙÏÔ~ ÙÔ ÕÏÌÔÌ ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙË~ ÛÛÎÂ<~
ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

4 EÈϤÍÙ ÙÔÓ Ù>ÙÏÔ ÙÔ ÕÏÌÔÌ Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙÂ.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

TMËÌÂ>^ÛË: ­ AÓ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ >ÛÎÔÈ ÛÙË ÌÓ<ÌË, ÙÔ Ì<ÓÌ· MEMORY
EMPTY (MNHMH A¢EIA) ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. ­ YÙ·Ó Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ ÙÔ CD Û·~ Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË i·
ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÙÔ Ì<ÓÌ· MEMORY FULL (MNHMH °EMATH) Ì·> Ì ÙÔ Ì<ÓÌ· FINALIZE CD. (O§OK§HPøTME ÙÔÓ >ÛÎÔ CD). AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛi¤ÛÂÙ >ÛÎÔ CD ÛÙË Ï>ÛÙ· Ù^Ó >ÛÎ^Ó ÁÈ· ÙÔ~ ÔÔ>Ô~ ¤¯ÂÙ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÎÂ>ÌÂÓ·, Ú¤ÂÈ Ó· Û,<ÛÂÙ ¤Ó·Ó >ÛÎÔ ·fi ÙË Ï>ÛÙ· < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ («ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ>Ô ¤¯ÂÙ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ»). ­ MEMORY FULL/FINALIZE CD ÌÔÚÂ> Â>ÛË~ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> fiÙ·Ó Î·Ù·ÚÁÂ>Ù ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ CDRW ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ>Ô Â>¯·Ù ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÎÂ>ÌÂÓ· (Â>Ù «Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ >ÛÎ^Ó CDR W). ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÙËÓ >È· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (Â~) ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

ANALOG

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § ERASE MEMORYÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT SCAN TRACK

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙÔ Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~ ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ >ÛÎÔ. § UPDATE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
7 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < STOP 9 ÁÈ· ¤ÍÔÔ.

EÏÏËÓÈο

265

§ÂÈÙÔÚÁ>· ÌÂÓÔ/ÚiÌ>ÛÂÈ~ ÂÁÁÚ·Ê<~

D. AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÒÓ/Ô̤ÓÔ auto track.
AUTO TRACK ON OFF

E. Balance (ÈÛÔÚÚÔ>·) (ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ EÁÁÚ·Ê<~/AÓ·ÌÔÓ<~).
SET BALANCE
L 100 R 100

1 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU. § TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

2 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
ÔÌÂÓÔ AUTO TRACK. § AUTO TRACK ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § ON ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

4 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË < ·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ÙÔ ÔÌÂÓÔ Auto Track.
ñ YÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ON ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ i· ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ YÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ OFF, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ·ÚÈiÌ<ÛÂÙ ÂÛÂ>~ Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÙÚ·ÁÔÈ·.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

EASY JOG

STORE/ MENU

CANCEL/ DELETE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I ANALOG

RW

RECORD

PROG

SHUFFLE ALL

REPEAT

SCAN TRACK

ENTER

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § AUTO TRACK ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
6 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < STOP 9 ÁÈ· ¤ÍÔÔ~.

1 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU. § TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

2 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
ÔÌÂÓÔ SET BALANCE. § SET BALANCE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

3 ¶È¤ÛÙ EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. § FE Î·È L 100 R 100 ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

REM

TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYNC MANUAL

DIGITAL I

CD

OPTICAL I

RW

RECORD

PROG SHUFFLE ALL REPEAT

4 PiÌ>ÛÙÂ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER.
ñ °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> ·ÚÈÛÙÂÚ¿: H ¤ÓÂÈÍË ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (F) ÌÂÙÚ¿ ÚÔ~ Ù· οÙ^, ÂÍÈ¿ ÚÔ~ Ù· ¿Ó^.
ñ °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> ÚÔ~ Ù· ÂÍÈ¿: H ¤ÓÂÈÍË ÂÍÈ¿ (E) ÌÂÙÚ¿ ÚÔ~ Ù· οÙ^, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ~ Ù· ¿Ó^.
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË.
6 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó.
TMËÌÂ>^ÛË: H ÚiÌÈÛË ÙË~ ÈÛÔÚÚÔ>·~ ÂÓ i· ·ÔiËÎÂÂÙ·È ÌfiÓÈÌ·.

EÏÏËÓÈο

266

¢ÈfiÚi^ÛË ¶ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó

¢ÈfiÚi^ÛË ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó
AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ CD recorder ·ÚÔÛÈ¿ÛÂÈ ,Ï¿,Ë, ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÚÒÙ· Ù· ·Ú·Î¿Ù^ ÁÈ·Ù> ÌÔÚÂ> Ó· ¤¯Â٠ͯ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÔÏ ·Ïfi.
¶ÚÔÛÔ¯<:
TM ηÌÈ¿ ÂÚ>Ù^ÛË ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ÂÈÛοÛÂÙ ٷ ÈηÈÒÌ·Ù· Ô Û·~ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÁÁËÛË

¶Úfi,ÏËÌ·

ñ Ó·Ù< ÏÛË:

¢ÂÓ ÙÚÔÊÔÔÙÂ>Ù·È

ÌÂ Ù¿ÛË

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÌ> ON/OFF

Â>Ó·È ÛÙÔ ON (Ô ÎfiÎÎÈÓÔ~ Â>ÎÙË~ LED

·Ó¿,ÂÈ): ·Ó ÙÔ CD Â>Ó·È ÛÂ ·Ó·ÌÔÓ<,

ȤÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· Ï<ÎÙÚ· ÁÈ· Ó·

ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ>

ñ BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ Ù¿ÛÂ^~

Â>Ó·È Û^ÛÙ¿ ÛÓÂÂ̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú>·.

ñ ÎÏÂ>ÛÙ ÙÔ CD recorder (OFF) Î·È ·ÓÔ>ÍÙÂ

ÙÔ ·Ì¤Û^~ ¿ÏÈ (ON).

Auto track ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È

ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ auto track ñ on ÛÙÔ ÌÂÓÔ. ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó ¿Ú¯ÂÈ ·ÛË 2,7
ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ (·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ) ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÛÛÎÂ< ηٷӷÏÒÓÂÈ ÌÓ ,,ËÊÈ·Î< ¤ÍÔÔ (output) ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ <¯Ô IEC. ñ Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È DVD player (fi¯È ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÙÚ·ÁÔÈÔ)

K·Ó¤Ó·~ <¯Ô~

ñ ÂϤÁÍÙ ÙÈ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ <¯Ô ñ AÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÓÈÛ¯Ù<,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙÂ ¿ÏÏË ËÁ<

O <¯Ô~ ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Â>Ó·È ·ÏÏÔÈ^̤ÓÔ~ ñ ÂϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ ÙÔ CD
Recorder ÂÓ Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ÓË ÛÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Phono

H ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓ

·Ú¯>ÂÈ

ñ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ë ÂÙÈΤٷ ÙÔ CD Â>Ó·È

·fi ¿Ó^

ñ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ Â>Ó·È

ÂÏ·ÙÙ^Ì·ÙÈÎfi~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¿ÏÏÔ

>ÛÎÔ

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ>

ñ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ ñ ÂϤÁÍÙ Ì<^~ Ô >ÛÎÔ~ CDRW Â>Ó·È
>ÛÎÔ~ ÙÔ ÔÔ>Ô Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËiÂ> ñ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> < ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ñ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ Â>Ó·È >ÛÎÔ~ AUDIO (WRONG DISC = §AN£ATMMENOTM ¢ITMKOTM) ñ ÂÈϤ¯iËΠϷÓi·Ṳ̂ÓË Â>ÛÔÔ~ (input) H ¤ÓÂÈÍË ÂÈÛfiÔ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ (CHECK INPUT). ñ Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË (MEMORY FULL/FINALIZE CD). H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ CDRW Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËiÂ> ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<. TM,<ÛÙ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (Ô~) < ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (Ô~) ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

H ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È

·ÏÏÔÈ^̤ÓË

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ ÙÔ Â>ÂÔ ÂÁÁÚ·Ê<~

Â>Ó·È Û^ÛÙfi

¶·ÛË 20 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ñ BϤ AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~

H ÛÛÎÂ< ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ>ÓÂÙ·È ñ ÎÏÂ>ÛÙÂ Î·È ·ÓÔ>ÍÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ON/OFF ÛÙÔ ÂÌÚfi~ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~

DISC RECORDER ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È

ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

ñ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈ^iÂ> È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~ ηٿ

ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. TÔ CD recorder ÚÔÛ·iÂ>

Ó· ÂÈÛοÛÂÈ ÙÔ >ÛÎÔ

ñ ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË DISC

ERROR ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó, Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ

ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> ¿ÏÏÔ Î·È ÂÓ ÌÔÚÂ>

Ó· ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ>. AÏÏ¿ ÌÔÚÂ> Ó·

·È¯iÂ> ·ÎfiÌË ÛÙÔ CD recorder < ÛÂ

¿ÏÏÔ CD recorder

ñ ÛÙÔ >ÛÎÔ CDRW, ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô

ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯¿ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÚ·ÈÙ¤Ú^

ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÌÔÚÂ> Ó·

Á>ÓÂÈ ·ÎfiÌË

TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓ

ÏÂÈÙÔÚÁÂ>

ñ ηÙÂiÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

ηÙÂiÂ>·Ó ÚÔ~ ÙÔ CD recorder

ñ ÂϤÁÍÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÈ~

·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È

ñ ÂÈϤÍÙ ÚÒÙ· ÙË Û^ÛÙ< ËÁ<

267

EÏÏËÓÈο

TMËÌÂ>^ÛË
268

EÏÏËÓÈο

The products and services described herein are not necessarily available in all contries. The specifications and design of this product are subject of change without notice.
Printed in Hungary.

© PHILIPS 2000 http://www.philips.com

All trademarks acknowledged.

3104 125 2281.2


Acrobat Distiller 3.01 for Power Macintosh QuarkXPress Passportª 4.1: LaserWriter 8 N1-8.5.1

Search Any Device: