11/CDR570/EUR/Grieks

Ann

Philips CDR570/00S user manual - Norwegian - Owner's / User's manual

User manual PDF file, 870.3 kB 28 June 2000

View support for your CDR570/00S | Philips

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 23 Pages, 870.30KB

Document DEVICE REPORTcdr570 00s dfu ell
00/COVER 12T 09-08-1999 12:54 Pagina 1
Audio CD Recorder
CDR570 · Instructions for use · Mode d'emploi · Instrucciones de manejo · Bedienungsanleitung · Gebruiksaanwijzing · Istruzioni per l'uso · Brugsanvisning · Bruksanvisning · Käyttöohje · Manual de utilização · OËÁ>Â~ ¯Ú<ÛÂ^~ · Instrukcja obs¬ugi

ERASE FINALIZE

SCROLL DISPLAY

CDR MINI CD RECORDER

ON/OFF

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 234

DIGITAL I

OPTICAL ANALOG

I

5 6 7 8 9 10 11

CD

PROGRAM RW

MANUAL SHUFFLE

SYNC REPEAT

SCAN TRACK ALL

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL

MENU

REWIND

FFWD

Recordable

ERASE

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ E¯·ÚÈÛÙÔÌ .........................................................226 TM¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÁ¯Â>ÚÈÔ ·Ùfi .................................226 T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ..........................................226 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<.................................................227 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ........................................227 TMÓÙ<ÚËÛË ..............................................................227 EÍ·ÚÙ<Ì·Ù· ............................................................227
ÏËÎÙÚ· Î·È ÛÓÂÛÂÈÛ ¶Ï<ÎÙÚ· ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿ ...........................228 TMÓ¤ÛÂÈ~ ÛÙËÓ >Û^ ÏÂÚ¿ .................................229
ηÓÙÚ¿Ó EÓÂ>ÍÂÈ~ ηÓÙÚ¿Ó ..................................................229 MËÓÌ·Ù· ηÓÙÚ¿Ó .................................................229 MËÓÌ·Ù· ÌÂÓÔ.....................................................230
ÂÁηٷ~Ù·ÛË TMÓ¤ÛÂÈ~ ÁÂÓÈο....................................................231 TMÓ¤ÛÂÈ~ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ............................................232 æËÊȷΤ~ ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ .........................232 æËÊȷΤ~ ÔÙÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ .................................233 TÚÔÊÔÔÛ>· ............................................................233 OËÁ>Â~ ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÛÛÎÂ<~ ............................233 TÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ..........233
TËϯÂÈÚÈÛÙËÚÈÔ EÓÙÔϤ~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.......................................234 TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó >ÛÎ^Ó.........................................234
EÁÁÚ·ÊË ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ..............................235 §ÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~............................................235 AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~....................................236 XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ..............................................237 OÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ CDR & E·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CDRW.............................................238 MË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ CDRW ..............238 TM,<ÛÈÌÔ >ÛÎÔ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CDRW....................239
AÓ··Ú·Á^ÁË ¶·>ÍÈÌÔ >ÛÎÔ CD..................................................240 EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ................................................240 AÓ·<ÙËÛË ..............................................................240 AÓ··Ú·Á^Á< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÂÈÚ¿ ..241 E·Ó¿ÏË,,Ë >ÛÎÔ CD, ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ................................................241
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔÛ ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ..................241
§ÂÈÙÔÚÁÈ· MÂÓÔ ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ ............242 PiÌ>ÛÂÈ~ ÎÂÈ̤ÓÔ ................................................243 PiÌ>ÛÂÈ~ ÂÁÁÚ·Ê<~...............................................244
¢ÈfiÚi^ÛË ¶ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó ¶Èi·Ó¤~ ,Ï¿,Â~ Î·È ÈfiÚi^ÛË................................245
225

EÏÏËÓÈο

ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ

E¯·ÚÈÛÙÔÌÂ
Ô ÚÔÌËiÂÙ<ηÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÙË~ Philips. TMÙË ÂηÂÙ>· ÙÔ 1980 Ë Philips ÂÊÂÚ ¤Ó· Ó¤Ô ÛÛÙËÌ· <¯Ô ÙÔ CD. O >ÛÎÔ~ CD (compact disc) ·ÔοÏ,, ηÈÓÔÚÁÈÂ~ È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ,,ËÊÈ·ÎÔ <¯Ô ¯·Ú>ÔÓÙ·~ Û·~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fiÏ·ÛË. O >ÛÎÔ~ CD (compact disc) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ,,ËÏ< ·ÓÙ>iÂÛË Û ÌÂÁ¿ÏË~ < ¯·ÌËÏ<~ ¤ÓÙ·ÛË~ ÌÔÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, Ì ٤ÏÂÈÔ È·¯^ÚÈÛÌfi ηӷÏÈÒÓ.
H Philips ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ>· ÙÔ >ÛÎÔ compact disc Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â>Ó·È Ë ÛÛÎÂ< ·Ù<. M ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙÂ, ·>ÂÙÂ Î·È Ó· Û,<ÓÂÙ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Û·~ ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD ·ÎÔÏÔiÒÓÙ·~ ÙÔ~ ÙÂÏÈÎÔ~ ÓÔÌÈÎÔ~ ηÓÔÓÈÛÌÔ~. K·È ·ÛÊ·ÏÒ~, i· ÌÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ·>ÂÙ fiÏÔÈ ÙÔ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CD.
A·ÁÔÚÂÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê< ÏÈÎÔ Ô ÚÔÛÙ·ÙÂÂÙ·È ·fi ÈηÈÒÌ·Ù· ÓÂÌ·ÙÈÎ<~ ÈÈÔÎÙËÛ>·~, ÛÌÂÚÈÏ·Ì,·ÓÔ̤Ó^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó H/Y ÊÈÏÌ, ÂÁÁڷʤ~ ·fi TV Î·È ÛÛΤ~ <¯Ô. H ÛÛÎÂ< ·Ù< ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ~ ÛÎÔÔ~.

TM¯ÂÙÈο Ì ÙÔ EÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi
TÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi Û·~ >ÓÂÈ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ·Ù<~. - OÈ ·ÚÈiÌÔ> (1) ÛÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ Â>¯ÓÔÓ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù^Ó ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ
Ô ¯ÚÂÈ¿ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÚÈṲ̂ÓË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. - T· ,¤ÏË (§) Â>¯ÓÔÓ ·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~, ÛÌ,ÔϤ~ < ÂÈÈΤ~
ÂÈÏÔÁ¤~ ̤۷ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. - OÈ ÔËÁ>Â~ Ô Â>Ó·È ÛËÌ·Â̤ÓÂ~ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ>· (·) ÂÓ
¯ÚÂÈ¿ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·.

T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
MÔÚÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ¯^Ú>~ ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË:
°ÂÓÈο K·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÈÛ¯Ô~..........................................................15 W K·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÈÛ¯Ô~ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ (stand by) ..........................................................................6 W £ÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~..............................................5-35ÆC B¿ÚÔ~ ................................................................................4kg ¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ................................................264 x 305 x 86 mm
¯Ô~ AfiÎÚÈÛË Û¯ÓfiÙËÙ·~ ........................................2Hz-22.050 Hz AÓ··Ú·Á^Á<~ S/N (A-ÈÛÔÛÙ·iÌÈṲ̂ÓË~)......................100 dB AÓ··Ú·Á^Á< S/N ........................................................100 dB ¢Ó·ÌÈÎfi Â>Ô ·Ó··Ú·Á^Á<~ CDR ............................95 dB OÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË ·Ó··Ú·Á^Á<~ CDR ............................................................91 dB = 0.0033 % ¢È·¯^ÚÈÛÌfi~ ηӷÏÈÒÓ ..................................................100 dB EÁÁÚ·Ê< S/N (A-ÈÛÔÛÙ·iÌÈṲ̂ÓË) ....................................98 dB EÁÁÚ·Ê< S/N ,,ËÊÈ·Î< ¯^Ú>~ SRC ............................ÈÛÔÓ·ÌË ................................................................................ÙË~ ËÁ<~ ¢Ó·ÌÈÎfi Â>Ô ÂÁÁÚ·Ê<~ ..............................................92 dB OÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË ÂÁÁÚ·Ê<~ + ifiÚ,Ô~ ....................................................85 dB (0.0056%)

EÏÏËÓÈο

226

ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ

¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<

TMÓÙ<ÚËÛË

°È· ÂÁÁÚ·Ê< Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÈÈÎÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÔÛÈÎ<). OÈ >ÛÎÔÈ ·ÙÔ> ʤÚÔÓ Ù· ·Ú·Î¿Ù^ ÂÌ,Ï<Ì·Ù·, ηiÒ~ Â>ÛË~ Î·È ÙÔ "DIGITAL AUDIO".

H ÛÛÎÂ< ·Ù< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ> Ô ÙÔ~ >ÛÎ^Ó ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<.

- ¢>ÛÎÔÈ EÁÁÚ·Ê<~ CD-Audio Recordable

(CDR):

MÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó·

ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ï<Ú^~ Î·È Ó· ·>ÔÓÙ·È ÛÂ

fiÏÂ~ ÙÈ~ ÛÛΤ~ CD Player/Recorder.

Recordable

- ¢>ÛÎÔÈ E·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CD-Audio ReWritable (CDRW): MÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· Û,<ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿Â~ ÊÔÚ¤~. YÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚ^iÔÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·>ÔÓÙ·È ReWritable Û fiÏÂ~ ÙÈ~ ÛÛΤ~ CD Player/Recorder Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW. K·Ù¿ ÙÔ 1999 ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÛÛΤ~ Philips CD Player/Recorder.i· Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.

°È· Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ηÏ< ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÌfiÓÔÓ >ÛÎÔ~ Phlipis audio CDR Î·È CDRW.

¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á<
MÂ ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·>ÂÙÂ:
- YÏÔ~ ÙÔ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CD. - YÏÔ~ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Audio CDR Î·È Audio CDRW.
TMËÌÂ>^ÛË: OÈ >ÛÎÔÈ CDR(W) Ô ¤¯ÔÓ ÁÚ·ÊÂ> Ì H/Y ÌÔÚÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·Ó ¤¯ÔÓ ÙË Û^ÛÙ< ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ <¯Ô (IEC958: ÙÌ<Ì· ηٷӷÏ^Ù<). MÔÓ< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ.

°È· ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ÔÏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù >ÛÎÔ~ Ô ÂÓ ¤¯ÔÓ ÛÎfiÓË < ÁÚ·ÙÔÓȤ~.
°È· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙÔ >ÛÎÔ CD, ÛÎÔ>ÛÙ ÙÔÓ Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó> Ô ÂÓ ·Ê<ÓÂÈ ¯ÓÔÈ· Û ÂiÂ>· ÁÚ·ÌÌ< ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ~ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· fi^~ Â>¯ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·. °Ú¿ÊÂÙ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ~ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÏÂÚ¿ Ô Â>Ó·È ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙÔ >ÛÎÔ CDR < CDRW, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ÌÔÏ,È.

K·i·Ú>ÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi, ÁÚfi ·Ó> Ô ÂÓ ·Ê<ÓÂÈ ¯ÓÔÈ·. MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÏÈο ηi·ÚÈÛÌÔ ÙÔ ÂÌÔÚ>Ô ÁÈ·Ù> ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ~ ÛÙË ÛÛÎÂ<.

MËÓ ·Ê<ÓÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~, < ÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD ÂÎÙÂiÂÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÁÚ·Û>·, ÛÙË ,ÚÔ¯<, ÛÎfiÓË < ÂÚ,ÔÏÈÎ< iÂÚÌfiÙËÙ· (Ô ÚÔηÏÂ>Ù·È ·fi ÛÛΤ~ iÂÚÌfiÙËÙ·~ < ÙÔÓ <ÏÈÔ).

INPUT DISPLAY

AUTO / MANUAL POWER ON/OFF

CDR 560 MINI CD RECORDER

FINALIZE CD SYNCRO

STOP

PLAY

PAUSE

ERASE

RECORD

PREV

NEXT

OPEN/CLOSE

RECORD LEVEL

MIN

MAX

AÓ Ë ÛÛÎÂ< ÂÓ È·,¿ÂÈ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD Û^ÛÙ¿ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔÓ Ê·Îfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙÔÓ >ÛÎÔ Î·i·ÚÈÛÌÔ CD ÚÈÓ ·ÔÙ·iÂ>Ù Û Ù¯ÓÈÎfi. ÕÏÏÂ~ ̤iÔÔÈ Î·i·ÚÈÛÌÔ ÌÔÚÂ> Ó· ηٷÛÙÚ¤,,ÔÓ ÙÔÓ Ê·Îfi. TÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â>Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· Ó· ÌË Ì·ÂÂÙ·È ÛÎfiÓË ÛÙÔ~ Ê·ÎÔ~.

OÈ Ê·ÎÔ> ÌÔÚÂ> Ó· i·ÌÒÛÔÓ ·Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·fiÙÔÌ· ·fi ÎÚÔ Û ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ, ÔfiÙÂ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ >ÛÎÔ CD ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù<. °È' ·Ùfi ·Ê<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÛÙÔ ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛiÂ> ÙÔ i¿Ì^Ì·.

EÍ·ÚÙ<Ì·Ù·
- 2 AÓ·ÏÔÁÈο ηÏÒÈ· <¯Ô (Ì ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ¿ÛÚ· ,ÛÌ·Ù·). - 1 ,,ËÊÈ·Îfi ÔÌÔ·Í^ÓÈÎfi ηÏÒÈÔ (Ì ̷ڷ ,ÛÌ·Ù·). - K·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ - 2 Ì·Ù·Ú>Â~ - TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - EÁÁËÛË

EÏÏËÓÈο

227

¶§HKTPA KAI TMYN¢ETMEITM

5 6 7 8 9 10 19 11 12 13 14 15 16 17 18

4 3 2
1

ERASE FINALIZE
SCROLL DISPLAY
CDR
ON/OFF

MINI CD R

AUDIO ECORDE

R

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME

STEP

1 234 DIGITAL I AONPTAILCOAGL I

56 CD

7

8 9 10 PROGRAM

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+

RW

MANUAL SHUFFLE

SYNC REPEAT

SCAN TRACK ALL

Recordable

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

MAINS

L R

L R

IN

OUT

ANALOG

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

12 3 4 5 6

¶Ï<ÎÙÚ· ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿
1 ON/OFF ......................ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ (ON/OFF)
2 Disc tray (ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ >ÛÎÔ) 3 SCROLL ......................ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙÔ
ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó (ÌÈ· ÊÔÚ¿) 4 DISPLAY ....................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ/ÎÂÈ̤ÓÔ
ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó 5 ERASE ........................ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ 6 FINALIZE ....................ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ 7 ¢Â>ÎÙË~ Standby ..........(ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~) 8 Display (ηÓÙÚ¿Ó) ........ÔifiÓË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ 9 CANCEL/DELETE ......- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÙÔ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi~ Û·~ - ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ MÂÓÔ - ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< Û ,,ËÏfiÙÂÚÔ
Â>ÂÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ 0 SOURCE......................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ËÁ<~ ÂÈÛfiÔ ! STORE/MENU ............- ÁÈ· ÂÈÛ·Á^Á< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ MÂÓÔ
- ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË ÚiÌ>ÛÂ^Ó MÂÓÔ
@ REC(ord) TYPE ............ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÁÁÚ·Ê<~ # RECORD......................ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~,
ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~ $ Q ..........................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÚÔ~ Ù· >Û^
(°Ú<ÁÔÚ· ÚÔ~ Ù· >Û^)- OEÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÈÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ/¶ÚÔÁÚ.
% PLAY/PAUSE 2 ; ......ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ·ÈÍ>Ì·ÙÔ~ / È·ÎÔ< ·ÈÍ>Ì·ÙÔ~ < ÂÁÁÚ·Ê<~
^ STOP 9 ......................ÁÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· / Û,<ÛÈÌÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
& R ..........................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~ (°Ú<ÁÔÚ· ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~)- OEÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÈÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ / ¶ÚÔÁÚ.

* ¡ EASY JOG TM ........- ÁÈ· ÚÔËÁÔÌÂÓÔ / ÂfiÌÂÓÔ

(ÁÚ>ÛÙÂ ÙÔ)

ÙÚ·ÁÔÈ (ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÈÍ>Ì·ÙÔ~

Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ)

- OEÏÂÁ¯Ô~ ÂÈ¤Ô ÂÁÁÚ·Ê<~

- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÚiÌ>ÛÂ^Ó (ÌÂÓÔ

ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ)

ENTER

(ÛÚÒÍÙ ÙÔ)................- ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÈÏÂÁ̤Ó^Ó

ÙÚ·ÁÔÈÒÓ

- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÛÙË

ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ

- ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈiÌÒÓ

ÙÚ·ÁÔÈÒÓ.

( OPEN/CLOSE / ........ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÁÂÈ / ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ

ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

¶TMËÌÂ>^ÛË: EÎÙfi~ ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È È·ÊÔÚÂÙÈο, fiÏ· Ù· Ï<ÎÙÚ· ,Ú>ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ CD Recorder. AÓ ¿Ú¯ÔÓ Î·È ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ٷ ·ÓÙ>ÛÙÔȯ· Ï<ÎÙÚ· ·ÊÔ ÂÈϤÍÂÙ CD Recorder < CD Player ȤÔÓÙ·~ ÙÔ CDR < CD.

228

EÏÏËÓÈο

KANTRAN

TMÓ¤ÛÂÈ~ ÛÙËÓ >Û^ ÏÂÚ¿
1 TMÓÂÛË ÛÙËÓ Ú>· ÙÔ ÙÔ>¯Ô. 2 ANALOG IN ..............ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔÔ ÁÚ·ÌÌ<~
(out put) ÂÓÈÛ¯Ù< (·ÚÈÛÙÂÚ< Î·È ÂÍÈ¿). 3 ANALOG OUT CDR....ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ Â>ÛÔÔ ÁÚ·ÌÌ<~ (in put) ÂÓÈÛ¯Ù< (·ÚÈÛÙÂÚ< Î·È ÂÍÈ¿). 4 DIGITAL IN ................ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ (out put) ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< CD player. 5 DIGITAL OUT CDR ....ÁÈ· ÛÓÂÛË Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ (in put) .¯. ÂÓÈÛ¯Ù< < ÛÛÎÂ< ÂÁÁÚ·Ê<~. 6 OPTICAL IN ..............ÁÈ· ÛÓÂÛË Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ (out put) ÂÍ^ÙÂÚÈÎÔ CD Player.

EÓÂ>ÍÂÈ~ ηÓÙÚ¿Ó

1

23

4

56

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +

8

24

DIGITAL I

23

OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

9

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

22

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 REM/REC TIME..........¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô Ì¤ÓÂÈ / ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~
2 TRACK ........................·ÚÈiÌfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 3 FE ....................ÈÛÔÚÚÔ>· 4 TOTAL REM
TRACK TIME ..............ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ < ¯ÚfiÓÔ~ Ô
·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ 5 } ..............................ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ 6 STEP ..........................Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~
7 Track bar....................Â>¯ÓÂÈ: - ÙÚ·ÁÔÈ· ÛÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~
- ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô ·>ÂÙ·È
8 + 20 ............................Ô >ÛÎÔ~ < Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20
ÙÚ·ÁÔÈ·
9 SCAN ..........................·Ó¿,ÂÈ fiÙ·Ó ·>ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· 10 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· οi ÙÚ·ÁÔÈÔ
0 REPEAT TRACK/ALL..·Ó¿,ÂÈ fiÙ·Ó Â·Ó·Ï·Ì,¿ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔÈ / ÔÏfiÎÏËÚÔ~ Ô
>ÛÎÔ~ (< Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~)
! SYNC ..........................ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
@ SHUFFLE ALL ............·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ Ù¯·>· ÛÂÈÚ¿
# MANUAL ....................¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË

$ L/R ; ; ......................ÁÚ·ÌÌ< ÂÈ¤Ô ÂÁÁÚ·Ê<~ / ·Ó··Ú·Á^Á<~, Â>¯ÓÂÈ ÙÔ Â>ÂÔ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎÔ Û<Ì·ÙÔ~
% PROGRAM..................·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi / ·Ó¿,ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
^ ; ..................................ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÛ^ÚÈÓ<~ È·ÎÔ<~ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
& B ................................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< * 0 ................................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~
ÂÁÁÚ·Ê<~ ( R(W)............................ÙÔÔiÂÙ<iËΠÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~
>ÛÎÔ~ CDRW ) CD ..............................ÙÔÔiÂÙ<iËÎÂ >ÛÎÔ~ CD
(ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDR < ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDRW) ¡ d ..............................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< TM ANALOG a ..............ÂÈϤ¯iËΠ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~ (in put) £ OPTICAL I p ............ÂÈϤ¯iËΠÔÙÈÎ< Â>ÛÔÔ~ I ÁÈ· ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<  DIGITAL I d..............ÂÈϤ¯iËΠ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ~ I ÁÈ· ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<.
MËÓÌ·Ù· ηÓÙÚ¿Ó
T· ÌËÓÌ·Ù· fi^~ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÍËÁÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ù^ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·iÔ<ÁËÛË Û·~.
°ÂÓÈο READING ........................·Ó¿ÁÓ^ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ >ÛÎÔ OPEN ................................fiÛÔ ·ÓÔ>ÁÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ
>ÛÎÔ CLOSE ..............................fiÛÔ ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ
>ÛÎÔ NO DISC ........................ÂÓ ÙÔÔiÂÙ<iËÎÂ >ÛÎÔ~, Ô
>ÛÎÔ~ ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· È·,·ÛiÂ> < Ô >ÛÎÔ~ ÙÔÔiÂÙ<iËΠ·Ó¿Ô· PROG FULL ....................ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Ï<ÚË~ INSERT DISC ..............ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ Û^ÛÙ¿ WRONG DISC ................Ô >ÛÎÔ~ Ô ÙÔÔiÂÙ<iËΠÂÓ Â>Ó·È >ÛÎÔ~ <¯Ô CD UNFINALIZED ..............ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDR(W) MEMORY XX% ............Â>¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙË~ ÌÓ<ÌË~ ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<iËΠÁÈ· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ EÁÁÚ·Ê< WAIT ................................- fiÙ·Ó ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ
STOP 9 ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< - fiÙ·Ó ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP
9 ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Ù· ÚÒÙ· 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ UPDATE ..........................·Ó·,¿iÌÈÛË ÙÔ ÂÚȯÔ̤ÓÔ ÙÔ >ÛÎÔ DISC FULL ....................Ë ÂÚ·ÈÙ¤Ú^ ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ·Ó·ÙË DIGITAL 1 ....................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ~ 1

229

EÏÏËÓÈο

KANTRAN

OPTICAL ........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ<

Â>ÛÔÔ~

ANALOG ..........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~

COPY PROTECT ............ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ ,,ËÊÈ·Î<

ÂÁÁÚ·Ê< ÙË~ ÛÓÂÂ̤ÓË~ ËÁ<~

NOTFINALIZED ............fiÙ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ

ÔÔ>Ô ÙÔÔiÂÙ<Û·ÙÂ ÌË

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ

MAKE CD ........................¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~

ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ Î·È Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>·

Auto Finalize (AÙfiÌ·ÙË

ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË)

RECORD DISC ..............¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~

ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ

RECORD TRACK ............¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~

ÂÓfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌfiÓÔ

REC MANUAL..................e¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë ¯ÂÈÚÔÎ>vËÙË ÂÁÁÚ·Ê<

_XX DB............................ÚiÌÈṲ̂ÓÔ Â>ÂÔ

ERASE TRACK ..............fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ÙÚ·ÁÔÈ·

ERASE DISC ................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙÂ ÙÔ >ÛÎÔ

FINALIZE ......................fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙÂ ÙÔÓ >ÛÎÔ

FINALIZED....................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙÂ Ó·

ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ >ÛÎÔ Ô Â>Ó·È <Ë

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~

CHECK INPUT ..............fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD

Î·È ÂÓÙÔÈÛiÂ> ÌË ,,ËÊÈ·Î< ËÁ<

XX XX ERASE ..............̤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^

fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔÈ < ÙÔÓ

>ÛÎÔ.

XX XX FINAL ..............̤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^

fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙÂ ÙÔÓ >ÛÎÔ.

PRESS RECORD ............ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË

(¶È¤ÛÙ RECORD)

ÂÁÁÚ·Ê< < Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË < Ùfi

Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ >ÛÎÔ.

START SOURCE ............ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ÔÔÈ·<ÔÙÂ

(ÍÂÎÈÓ<ÛÙÂ ÙËÓ ËÁ<) ÂÁÁÚ·Ê< ·fi Ì>· ËÁ<.

FINALIZED CD ............fiÙ·Ó ÚÔÛ·iÂ>ÙÂ Ó¿ ÁÚ¿,,ÂÙÂ ÛÂ

(ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~) ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ CDR < Û <Ë

ÁÚ·Ì̤ÓÔ CD.

UNFINALIZE/ ................(·ÎÚÒÛÙÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË /

PRESS ENTER

ȤÛÙ ENTER) ÂÁÁÚ·Ê< Û ¤Ó·

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ CDRW.

PROF SOURCE ..............fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÓÂiÂ> ÌÈ·

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ< ËÁ<.

AÓ··Ú·Á^Á< PROGRAM ........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ALBUM TITLE ..............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù>ÙÏÔ ÙÔ
¿ÏÌÔÌ (ηٿÏÔÁÔ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ) TRACK TITLE ..............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù>ÙÏÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ALBUM ARTIST ............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË TRACK ARTIST ............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ

230

ÕÏÏ·

NO AUDIO TR ..............fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù·

ÂÔ̤ӷ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ

ÂÁÁÚ·Ê<

FINALIZE CD ..............¤ÁÈÓ ÚiÌÈÛË ÈÛ¯Ô~ Ϥ°ÂÚ 96

ÊÔÚ¤~, ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙÂ ÙÔÓ >ÛÎÔ

INITIALIZING ............ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÚiÌÈÛË~

ÈÛ¯Ô~ Ϥ°ÂÚ ÁÈ· ÌË

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~

DISC RECOVER ............ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ< ÙÔ >ÛÎÔ

ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ< ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi

È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~

OPC ERROR ....................È·ÎÔ< OPC ηٿ ÙË È·ÈηÛ>·

OPC (OPC = Optimum Power

Calibration = B¤ÏÛÙÈÙË PiÌÈÛË

IÛ¯Ô~)

RECORD ERROR ............Ï¿iÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

ÌÂÓÔ

DISC ERROR ................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙÂ Ó· ÂÁÁÚ¿,,ÂÙÂ

ÛÂ < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ

MEMORY FULL/ ............fiÙ·Ó Ë ÌÓ<ÌË ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ Â>Ó·È

FINALIZE CD

Ï<ÚË~. °È· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙÂ >ÛÎÔ

CD ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙÂ

ÚÒÙ· < Û,<ÛÙÂ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ·fi

ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ

MËÓÌ·Ù· MÂÓÔ - BϤ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌÂÓÔ

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

MËÓÌ·Ù· MÂÓÔ
NO TRACKS ....................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿,,ÂÙ ÎÂ>ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ ÙÚ·ÁÔÈ·
TEXT EDIT ....................fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Text Edit (AÓÙÈÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ)
CD ARTIST ....................fiÙ·Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË
CD TITLE ......................fiÙ·Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙÂ < Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· Ù>ÙÏÔ
TR N ARTIST ..............fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó¿ ÙÚ·ÁÔÈ
TR N TITLE..................fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó¿ ÙÚ·ÁÔÈ
TEXT ERASE ................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ ¤Ó· ÎÂ>ÌÂÓÔ ALL TEXT ......................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ fiÏ· Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ
ÎÂ>ÌÂÓ· ERASE OK ......................fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ^iÂ> ÂÈ,Â,·>^ÛË
ÁÈ· ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER ERASE ALL OK ............fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ^iÂ> ÂÈ,Â,·>^ÛË ÁÈ· ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER

EÏÏËÓÈο

KANTRAN

E°KATATMTATMH

ERASE MEMORY ............fiÙ·Ó ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈ,Â,·>^ÛË, fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ
MEMORY VIEW ..............fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË
MEMORY EMPTY ............·Ó ÂÈϤÍÂÙ REVIEW ÂÓÒ ÂÓ Â>Ó·È Î·Ó¤Ó· ÎÂ>ÌÂÓÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË
AUTO TRACK ................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ·ÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ NAI < OXI (ON < OFF)
ON ....................................AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ NAI OFF ..................................AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ OXI SET BALANCE ..............fiÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ BALANCE
(ÈÛÔÚÚÔ>·) NO TEXT ........................ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÌÓËÌÔÓÂiÂ> ÎÂ>ÌÂÓÔ
ÁÈ· ÙÔ >ÛÎÔ.

TMÓ¤ÛÂÈ~ - °ÂÓÈο
°È· ÂÁÁÚ·Ê< ¿Ú¯ÔÓ ÔÈ ·Ú·Î¿Ù^ Â>ÛÔÔÈ: - æËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< Â>ÛÔÔ~ - æËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ~ - AÓ·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~
°È· ·Ó··Ú·Á^Á< ¿Ú¯ÔÓ ÔÈ ·Ú·Î¿Ù^ ¤ÍÔÔÈ: - æËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ~ - AÓ·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ÙÔ ÛÓ¤ÛÂÙ ÛÙËÓ Â>ÛÔÔ CD ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Û·~.
OÈ ÛÓ¤ÛÂÈ~ Ô i· οÓÂÙ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÈ~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~ Ô ¤¯ÂÈ Ë ¿ÏÏË ÛÛÎÂ< Û·~ <¯Ô. ¶·Ú·Î·ÏÔÌ Â>Ù ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛÂ^~ ÚÒÙ·.
OÈ ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~ (ÔÙÈΤ~ < ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~) ·Ú¤¯ÔÓ ÙË ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË Û <¯Ô Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· (.¯. auto-track). (H ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË Â>Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â·>ÛiËÙË ÛÙÈ~ ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ È·Ù·Ú·¯¤~).
AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, Ô ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ AÓ·ÏÔÁÈÎfi~-æËÊÈ·Îfi~MÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÙÔ CD recorder i· Û·~ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÛÂÈ ÔÏ Î·Ï< ·fiÔÛË <¯Ô fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ.
H ·Ó··Ú·Á^Á< ̤Û^ ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ<~ ÂÍfiÔ ÙÔ CD recorder ·Ú¤¯ÂÈ ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË <¯Ô. AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ¤¯ÂÈ Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, Ô ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ ,,ËÊÈ·Îfi~ -AÓ·ÏÔÁÈÎfi~-MÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÙÔ CD recorder Û·~ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÂÈ ÔÏ Î·Ï< ÔÈfiÙËÙ· <¯Ô ̤Û^ ÙË~ ·Ó·ÏÔÁÈÎ<~ ÂÍfiÔ.
TMÓÈÛÙÔÌ ӷ οÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ,,ËÊȷΤ~ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~. OEÙÛÈ, i· ÌÔÚÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ οÓÂÙ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ fiÙ·Ó Ë ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù<.
TM·~ ÂÚÈÁÚ¿,,·Ì ÙÔ~ ÈÔ ÎÔÈÓÔ~ ÙÚfiÔ~ ÁÈ· ÙË ÛÓÂÛË ÙÔ CD recorder. AÓ ·Ú' fiÏ· ·Ù¿ ¤¯ÂÙ ÛÎÔÏ>Â~ Ì ÙÈ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, ÌÔÚÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ ÂÈÎÔÈÓ^ÓÂ>Ù Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ>Ô K·Ù·Ó·Ï^Ù< Philips ÛÙË ¯ÒÚ· Û·~.

EÏÏËÓÈο

231

E°KATATMTATMH

AÓ·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~

æËÊȷΤ~ ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~

H ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< >ÛÎ^Ó CD (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 2 Î·È ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ËÁ¤~ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ûi ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 1).

H ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD player Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ.

L L

R
1

R

IN

OUT

ANALOG

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

CD RECORDER

2
L L
R R
IN
TAPOEUT

RECEIVER

XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ûi ٷ ηÏÒÈ· <¯Ô Ô ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. TMÓ¤ÛÙ ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ,ÛÌ·Ù· ÛÙÈ~ ÔÔ¯¤~ R Î·È Ù· ¿ÛÚ· ,<ÛÌ·Ù· ÛÙÈ~ ÔÔ¯¤~ L.
1 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 1 ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ ANALOG IN ÙÔ CD recorder Î·È Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ CDR LINE < TAPE OUT ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù<.
TMËÌÂ>^ÛË: °È· ÂÁÁÚ·Ê< ηÙ' ÂiÂ>· ·fi CD player, Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~ ÙÔ CD recorder Ú¤ÂÈ Ó· ÛÓÂiÂ> Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ ÙÔ CD player.
2 °È· ·Ó··Ú·Á^Á<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 2 ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ ANALOG OUT ÙÔ CD recorder Î·È Ù^Ó ÂÈÛfi^Ó ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< .¯. TAPE IN, CDR < AUX.
TMËÌÂ>^ÛË: MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ ÔÙ¤ ÙËÓ ÔÔ¯< PHONO.

L L

R
1

R

IN

OUT

ANALOG

CD RECORDER

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

3

L
R
OUT ANALOG
2

OUT DIGITAL

CD PLAYER
OPOTUICTAL

L L
R R
IN
TAPOEUT

RECEIVER

XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ ,,ËÊÈ·Îfi ÔÌÔ·Í^ÓÈÎfi ηÏÒÈÔ Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È.
1 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 3 ÌÂÙ·Í ÙË~ ÔÔ¯<~ DIGITAL IN ÙÔ CD recorder Î·È ÙË~ ÔÔ¯<~ DIGITAL OUT ÙÔ CD player.
TMËÌÂ>^ÛË: TÔ CD recorder Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ. H ¤ÍÔÔ~ ·Ù< ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÁÈ· ,,ËÊÈ·Î< ·Ó··Ú·Á^Á<.

EÏÏËÓÈο

232

E°KATATMTATMH

æËÊȷΤ~ ÔÙÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~
H ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È Û ÂÚ>Ù^ÛË Ô i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD player Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ.

L L

R
1

R

IN

OUT

ANALOG

CD RECORDER

IN

OUT

DIGITAL

IN OPTICAL

L
R
OUT ANALOG
2

4

OUT DIGITAL

CD PLAYER
OPOTUICTAL

L L
R R
IN
TAPOEUT

RECEIVER

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ON/OFF. § H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÙÒÚ· Û¤ ηٿÛÙ·ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·~ (standby).
3 ¶È¤ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· Ï<ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ CD recorder.
TMËÌÂ>^ÛË: - H ÛÛÎÂ< ·ÏÏ¿ÂÈ ·ÙoÌ¿Ù^~ ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙË~ ÂÚÈo¯<~ Û·~. - OÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È Û,ÛÙ< (OFF) ηٷӷÏÒÓÂÈ Ï>ÁÛ
ÚÂÌ·. Av i¤ÏÂÙ ӷ ÙËÓ ·oÛÓ¤ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ~ ·fi Ùo ÚÂÌ·, ,Á¿ÏÙ Ùo Ê>~ ·fi ÙËÓ Ú>· Ùo Ùo>¯o.
OËÁ>Â~ ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~
- TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ CD recorder Û ÛÙ·iÂÚ<, ÂÏÂiÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÔ ÂÓ ÚÔηÏÔÓÙ·È Ù·Ï·ÓÙÒÓÛÂÈ~.
- MË ÙÔ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ÎÔÓÙ¿ Û ÛÛÎÂ< iÂÚÌfiÙËÙ·~ < Û ̤ÚÔ~ Ô i· Â>Ó·È ÂÎÙÂiÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Ê^~.
- MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ CD recorder Û ̤ÚÔ~ Ì ÔÏ ,,ËÏ< ÁÚ·Û>·.
- AÓ ÙÔ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ Û ÂÚÌ¿ÚÈÔ, ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ·Ê<ÛÂÙ ÂÏÂiÂÚÔ ¯ÒÚÔ 2.5 ÂÎ. ÁÚ^ ·fi ÙÔ CD recorder ÁÈ· Ó· ·ÂÚ>ÂÙ·È Î·Ï¿.

YÙ·Ó ÛÓ¤ÛÂÙ ÙÔ ,,ËÊÈ·Îfi ÔÙÈÎfi ηÏÒÈÔ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ,¿Ï·Ù Ï<Ú^~ ÛÙËÓ ÔÔ¯<. £· ·ÎÔÛÂÙ K§IK.

TÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

1 BÁ¿ÏÙ ٷ η¿ÎÈ· ÚÔÛÙ·Û>·~ ·fi ÙË ÛÎfiÓË ·fi ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË. (TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ÊÏ¿ÍÂÙ· Ù· η¿ÎÈ·).

2 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÔÈÙÎÒÓ ÈÓÒÓ 4 ÌÂÙ·Í ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÙÈÎ<~ ÂÈÛfiÔ ÙÔ CD recorder Î·È ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÙÈÎ<~ ÂÍfiÔ ÙÔ CD player.
TMËÌÂ>^ÛË: °È· ·Ó··Ú·Á^Á<, Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ~ < ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÓÂiÂ> Ì ÂÓÈÛ¯Ù<.

1 AÓÔ>ÍÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· ÙË~ Ì·Ù·ÚÈÔi<ÎË~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.
2 TÔÔiÂÙÂ>ÛÙÂ 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ("AA", LR-6 < UM-3) fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙËÓ EÈÎfiÓ·.

TÚÔÊÔÔÛ>·

3 KÏÂ>ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Î¿ÏÌÌ·.
TMËÌÂ>^ÛË: TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ >ÈÔ ÙÔ Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË~.

OÈ Ì·Ù·Ú>Â~ ÂÚȤ¯ÔÓ ¯ËÌÈΤ~ ÔÛ>Â~, ÁÈ' ·Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Âٿ٠ÙÈ~ ηÌ̤ÓÂ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Û ̤ÚÔ~ Ô ÂÓ ÌÔÏÓÔÓ ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ.

1 TMÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÔ¯< MAINS ÙÔ CD recorder Î·È ÛÙËÓ Ú>· ÙÔ ÙÔ>¯Ô.
233

EÏÏËÓÈο

TH§EXEIPITMTHPIO KAI ¢ITMKOI

EÓÙÔϤ~ TËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô

SCAN

SHUFFLE

REPEAT

ABC
1
JKL
4
RST
7
TRACK INCR.

DEF
2
MN
5
UVW
8
SPACE
0

GHI
3
OPQ
6
XYZ
9
SCROLL

CDR

CD

2

J

K

9

5

6

MENU/ STORE

;
PROG.
ENTER CANCEL

MENU/STORE ..................- ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙÔ MÂÓÔ
- ÁÈ· ·ÔÌÓËÌfiÓÂÛË Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó MÂÓÔ
PROG.(ram)........................ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·/ÎÏÂ>ÛÈÌÔ ÙË~ ÌÓ<ÌË~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
ENTER ..............................- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ
- ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈiÌÒÓ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
- ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ
CANCEL ............................- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÈÛÌfi
- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ
- ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÂ ,,ËÏfiÙÂÚÔ Â>ÂÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ

STANDBY ........................ÁÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ (standby)/ ¿ÓÔÈÁÌ· (ON) ÎÏÂ>ÛÈÌÔ (OFF) ÙË~ ÛÛÎÂ<~
SCAN ................................ÁÈ· ·>ÍÈÌÔ Ù^Ó ÚÒÙ^Ó 10 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó Î¿i ÙÚ·ÁÔÈÔ
SHUFFLE ..........................ÁÈ· ·>ÍÈÌÔ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÙÔ CD(RW) < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÌÂ Ù¯·>· ÛÂÈÚ¿
REPEAT ............................ÁÈ· ·ӿÏË,,Ë ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ AÚÈiÌfi / AÏÊ·,ËÙÈο Ï<ÎÙÚ· 0-9
....................................- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌÂ ·ÚÈiÌfi
- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ¯·Ú·ÎÙ<Ú· ÁÈ· ÂÈÛ·Á^Á< ÎÂÈ̤ÓÔ
TRACK INCR(ement) ........ÁÈ· ·ÍËÛË Ù^Ó ·ÚÈiÌÒÓ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<
SCROLL ............................ÁÈ· ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
CDR ..................................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÔ CD recorder CD ....................................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÔ CD player, ÌÔÚÂ>
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ¯^ÚÈÛÙÔ Philips CD player 2 ....................................ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ CD RW O ....................................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ (ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ) P ....................................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ (ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ) 9 ....................................ÁÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙÔ CD RW Î·È ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ Q ..................................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ ÚÔ~
Ù· >Û^ - ¤ÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·
·Ó·ÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ/¶ÚÔÁÚ. R ..................................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ ÚÔ~
Ù· ÂÌÚfi~ - ¤ÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·
·Ó·ÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ / ¶ÚÔÁ. ; ....................................ÁÈ· È·ÎÔ< ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ
CDRW / ÂÁÁÚ·Ê<~
234

TÔÔi¤ÙËÛË >ÛÎ^Ó

ERASSE FINALIZE

SCROLL DISPLAY POWER ON/OFF

CDR MINI CD R

AUDIO ECORDE

R

DIGITAL I CD

FADE

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLA

CANCEL MENU/STORE

REWIND

EAS OPEN/CLOSE

Recordable

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ OPEN/CLOSE ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ § OPEN ·Ó¿,ÂÈ
2 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ CD, CDR < CDRW Û^ÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ Ì ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ·fi ¿Ó^
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ OPEN/CLOSE ÁÈ· Ó· ÎÏÂ>ÛÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ (Â>Ù Â>ÛË~ AÓ··Ú·Á^Á< CD) § CLOSE ·Ó¿,ÂÈ, READING ·Ó¿,ÂÈ Â>ÛË~ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÔ ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÙÔÔiÂÙ<Û·ÙÂ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ CDRW Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> CD ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
ñ AÓ ¿Ú¯ÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD, i· Â>Ù ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙË~ ¤ÓÂÈÍË~ TITLE/ARTIST.

EÏÏËÓÈο

E°°PAºH

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

TMËÌÂ>^ÛË: - H ÛÛÎÂ< i· ¤¯ÂÙ·È >ÛÎÔ~ Audio CD ÌfiÓÔ. AÓ
ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ >ÛÎÔ Ô ÂÓ Â>Ó·È Audio CD, ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ WRONG DISC. - °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, Â>Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô ¿ÁÚ·ÊÔ~ >ÛÎÔ~ Ó· Â>Ó·È ÙÂÏÂ>^~ ··Ï·Á̤ÓÔ~ ·fi ÛÎfiÓË < ÁÚ·ÙÔÓȤ~ (,Ϥ ÛÓÙ<ÚËÛË ÙÔ >ÛÎÔ). - AÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ¿ÁÚ·ÊÔ >ÛÎÔ, < ÌÂÚÈÎÒ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR < ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ CDRW, ÙÔ CD recorder i· ÚiÌ>ÛÂÈ ÙÔÓ >ÛÎÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË ÂÁÁÚ·Ê<. K·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÈηÛ>·~ ·Ù<~, ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ INITIALIZING Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ. H È·ÈηÛ>· ÙË~ ÚiÌÈÛË~ ·Ù<~ ÌÔÚÂ> Ó· È·ÚΤÛÂÈ 25 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<
£· Â>Ù fiÛÔ ÂÎÔÏÔ Â>Ó·È Ó· οÓÂÙ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Û·~ >ÛÎÔ~ CD. MÔϷٷٷ, ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯< >ÛÎÔ CDRW.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È CDRW Î·È Â>Ó·È <Ë ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ ÚÒÙ·.
ñ H È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È >È· ÁÈ· >ÛÎÔ~ CDR Î·È CDRW.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ ÂÚȤ¯ÂÈ <Ë ÂÁÁڷʤ~, ÙÔ CD recorder i· ,,¿ÍÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙÔ ÙÂÏÂÙ·>Ô ÙÚ·ÁÔÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÎÂ>.
ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ú¯ÔÓ ·ÎfiÌË ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ >ÛÎÔ, È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÓ i· ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Stand by (·Ó·ÌÔÓ<) ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<, ÔfiÙ i' ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË DISC FULL.
ñ AÓ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>ÍÂÈ COPY PROTECT, ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ ÏÈÎÔ ÙË~ ËÁ<~. H ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓ i· ·Ú¯>ÛÂÈ.
ñ TMÛÙËÌ· Serial Copy Management System (SCMS). Tfi ÛÛÙËÌ· ·Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ fi ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ÚÔ¸Ôi¤ÛÂÈ~: - AÙfi ÛËÌ·>ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ùfi Ó· οÓÂÙ ,,ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ>ÁÚ·ÊÔ ·fi ,,ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ>ÁÚ·ÊÔ. H ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ¿ÓÙÔÙ ӷÙ<. O ·ÚÈiÌfi~ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ·fi ÙÔ ÚfiÙÔ Â>Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ~.

ñ 99 ÂÁÁڷʤ~ (74 ÏÂÙ¿) ÙÔ ÔÏ ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔÓ ÛÙÔ >ÛÎÔ. TÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ Ì<ÎÔ~ ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
ñ OÈ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÛÛΤ~ DAT < DCC player ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔÓ ¿ÓÙÔÙ ·ÙÔÌ¿Ù^~.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÔÔÈÔ<ÔÙ ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÚÒÙ·. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó.
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÛΤ~ CD-player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.
°È· ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD changer) ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ REC MANUAL.

§ÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~

H ÛÛÎÂ< Û·~ CD-recoder Û·~ ÚÔÛʤÚÂÈ È¿ÊÔÚÂ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~:

- RECORD DISC - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<.
- RECORD TRACK - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌfiÓÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ~· ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<
- REC(ord) MANUAL - ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÂÙ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ȤÔÓÙ·~ ·Ï¿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD.
- MAKE CD - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<. H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË i· Á>ÓÂÈ ·ÙfiÌ·Ù·.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

MÂÚÈΤ~ ·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<: - YÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ùfi Auto Track (¿Ú¯ÔÛ· ÚiÌÈÛË)
ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ i· ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. - ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÔÓÙ·~ ÙËÓ ËÁ< ÚÒÙ·, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~ - AÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ >ÛÎÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ CD ÛÙÔ CD-recorder, i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË FINALIZED CD. H ÂÁÁÚ·Ê< i· Â>Ó·È ·Ó·ÙË. - AÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ÛÙÔ CD-recorder ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CD, i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÔÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ UNFINALIZE Î·È PRESS ENTER fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE. AÓ È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER Ô ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ ηٷÚÁÂ>Ù·È.

235

EÏÏËÓÈο

E°°PAºH

AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~

ERASE FINALIZE

SCROLL DISPLAY
CDR
ON/OFF

MINI CD R

AUDIO ECORD

E

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANALOG

CD RW

Recordable

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

M ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ÁÚ<ÁÔÚÂ~ Î·È ÂÎÔÏÂ~ ÂÁÁڷʤ~ >ÛÎÔ CD. OÈ ·Í<ÛÂÈ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓÙÔ>ÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÏÈÎfi ÙË~ ËÁ<~. OÈ ·Í<ÛÂÈ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ÚÔÛÙÂiÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·. TMÙÔ ÏÈÎfi ·Ó·ÏÔÁÈÎ<~ ËÁ<~ ÌÈ· ÛÈÁ< 2.7 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÙÔ>ÂÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ Û·Ó ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
- H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD changer) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯>ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· RECORD DISC, RECORD TRACK < MAKE CD.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÁÈ· ·ÙfiÌ·Ù· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ 1 BÂ,·È^iÂ>Ù ÚÒÙ· fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ
ÁÚ·ÙÔÓȤ~ < ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ·ӷÏËÙÈο ̤¯ÚÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÓÂÂ̤ÓË ËÁ<) Ó· ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË: § DIGITAL I d , OPTICAL I p < ANALOG a < Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Ë ¤ÓÂÈÍË DIGITAL 1, OPTICAL < ANALOG.

OEÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~
1 °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ<. § To CD recorder ·Ú¯>ÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙÔ ÛÌ,ÔÏÔ d ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~.
ñ AÓ fiÌ^~, ÍÂÎÈÓ¿Ù ÙËÓ ËÁ< ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, Ë ÂÁÁÚ·Ê< ·Ú¯>ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÌÂÙ¿ 2.7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÛË~ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~.
ñ °È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY, (Ô ¤ÏÂÁ¯Ô~ ·Ùfi~ ÌÔÚÂ> Â>ÛË~ Ó· Á>ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~).
ñ TÔ CD recorder ÛÙ·Ì·Ù¿ ·ÙÔÌ¿Ù^~.
2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ÛÙÔ CD recorder. § H ¤ÓÂÈÍË WAIT ·Ó¿,ÂÈ Î·È ÔÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ SYNC Î·È d Û,<ÓÔÓ.
ñ AÓ ·Ù<Û·Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ̤۷ Û 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ Ùfi ¿ÙËÌ· ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY, ÂÓ i· Á>ÓÂÈ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder. § d ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. °È· Ó· ·ÎÚÒÛÂÙ ÙË È·ÎÔ< ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD ÛÙÔ CD recorder.
MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ UPDATE ÁÈ· ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

TMËÌÂ>^ÛË: H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ËÁ< DAT, DCC < ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ËÁ< ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÂÙ¿ 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· È·ÎÔ<~.

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

3 ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ, REC TYPE, ÌÈ· ÊÔÚ¿: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "RECORD DISC", Ô ÊÔÚ¤~: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "RECORD TRACK", Ù¤ÛÛÂÚÈ~ ÊÔÚ¤~: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "MAKE CD" § d, Î·È SYNC ·Ú¯>ÔÓ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ<

TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÙÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ> Ô >ÛÎÔ~. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ÌÔÚÔÓ Ó· ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÛΤ~ CD player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ AÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Â>ÛË~ ÙÔ Ì<ÓÌ· CHECK INPUT, Ë ,,ËÊÈ·Î< ÛÓÂÛË Â>Ó·È Ï·Ói·Ṳ̂ÓË.

EÏÏËÓÈο

236

E°°PAºH

XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<

ERASE FINALIZE

SCROLL DISPLAY
CDR
ON/OFF

CMDINRI EACUODRIODER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANALOG

CD RW

Recordable

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
- H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD-changer) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯>ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· RECORD DISC, RECORD TRACK < MAKE UP.
- K¿ÓÂÙ ÌfiÓÔ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ fiÙ·Ó ÔÈ ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù¤~.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÁÈ· ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<
1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ ÁÚ·ÙÔÓȤ~ < ÛÎfiÓÂ~.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ·ӷÏËÙÈο ̤¯ÚÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÓÂÛË) Ó· ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË: § DIGITAL I d , OPTICAL I p < ANALOG a < Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Ë ¤ÓÂÈÍË DIGITAL 1, OPTICAL < ANALOG.

TMËÌÂ>^ÛË: H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track Â>Ó·È Ó·Ù< ÌfiÓÔ Ì ÛÛΤ~ ηٷӷÏ^Ù< Ì ,,ËÊÈ·Îfi Û<Ì· ÂÍfiÔ ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ IEC 958 (ÙÌ<Ì· ηٷӷÏ^Ù<).
3 M ÙÔ CD-recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE ÙÚÂÈ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~ Manual Record standby (AÓ·ÌÔÓ< ÁÈ· EÁÁÚ·Ê< XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË). § MANUAL ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ REC MANUAL.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ AÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Â>ÛË~ Ë ¤ÓÂÈÍË CHECK INPUT, Ë ,,ËÊÈ·Î< ÛÓÂÛË Â>Ó·È Ï·Ói·Ṳ̂ÓË.
4 ¶È¤ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÙÂÚÔ Â>ÂÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ CD-recorder.
5 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ< Record/play level, fiÏ· Ù· ÌÏ ÙÌ<Ì·Ù· Ó· Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ӷ, ·ÏÏ¿ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÙÌ<Ì·Ù· ÂÓ ·Ó¿,ÔÓ ÛÓ¯Ò~ ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· Ù^Ó ÈÔ Ó·ÙÒÓ ÙÌËÌ¿Ù^Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ _XX DB.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

6 TMÙ·Ì·Ù<ÛÙÂ ÙËÓ ËÁ<:

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ YÙ·Ó Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track (ÚiÌÈÛË ÂÚÁÔÛÙ·Û>Ô), ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.

ñ °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·Í<ÛÂÙ ÙÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ TRACK INCR(ement) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~, ,Ϥ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ.

ON (AUTO): OÈ ·Í<ÛÂÈ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Ï·Ì,¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ·fi ÙÔ ÏÈÎfi ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ËÁ<~.

OFF (MANUAL): OÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÍËiÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ TRACK INCR(ement) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì<ÎÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·). (AÙfi ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ Â>ÛË~ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto).

ñ OÈ ·ÚÈiÌÔ> ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.

OEÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~
1 °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD ÛÙÔ CD recorder Î·È ·Ú¯>ÛÙ ·Ì¤Û^~ ÙËÓ ËÁ< (fiÙ·Ó Â>Ó·È ÛÙÔ STOP). § d ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~. O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
ñ °È· Ó· ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ ·ÛË 3 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÛÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ËÁ<.
ñ °È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY ÛÙÔ CD recorder. (AÙfi ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ Â>ÛË~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<).
2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ÛÙÔ CD recorder § WAIT ·Ó¿,ÂÈ Î·È d Û,<ÓÂÈ.
ñ AÓ È¤Û·Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ̤۷ Û 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD, ÂÓ i· Á>ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder. d ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÍÂÎÈÓÂ>ÛÙ ·fi ÙÔ ,<Ì· 1.

EÏÏËÓÈο

237

E°°PAºH

MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ UPDATE ÁÈ· ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
TMËÌÂ>^ÛË: M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· AUTO TRACK ON, ÙÔ CD-recorder i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ Î·È i· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< REC STANDBY ÁÈ· 1 ÏÂÙfi Î·È ÌÂÙ¿ i· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË È·ÎÔ<~ ·ÙÔÌ¿Ù^~. OÈ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ËÁ< DAT, DCC < ÔÈ ÂÁÁڷʤ~ Ô ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈο i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÛË~. M ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· AUTO TRACK OFF Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ·ÙfiÌ·ÙË~ È·ÎÔ<~ (STOP) ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÙÔÓ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÔÔÈÔ<ÔÙ ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÚÒÙ·. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó.
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û CD player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¿ Ì CDRW.
OÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó CDRW & CDRW
H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>·, ·Ó·Áη>· ÁÈ·: - Ó· ÌÔÚÂ>Ù ӷ ·>ÍÂÙ ÂÁÁڷʤ~ Û CD PLAYER - Ó· ·ÔÊÂÁÂÙ ¿ÏÏÂ~ ·ÓÂÈiÌËÙÂ~ ÂÁÁڷʤ~ ÛÙÔ >ÛÎÔ - Ó· ·ÔÊÂÁÂÙ ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Û >ÛÎÔ CDRW.
AÙfiÌ·ÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË H ·ÙfiÌ·ÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË Â>Ó·È Ó·Ù< fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ MAKE CD.

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD § XX XX FINAL Î·È Ô Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¯ÚfiÓÔ~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. TMÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ,ϤÂÙ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ ÚÔ~ Ù· οÙ^. MfiÏÈ~ Á>ÓÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË, Ô ÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. °È· ÙÔ >ÛÎÔ CDR(W), Ë ¤ÓÂÈÍË CDR(W) ·ÏÏ¿ÂÈ Û CD ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
OÏÔÎÏ<Ú^ÛË È·ÚÎÂ> ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 - 4 ÏÂÙ¿.
TMËÌÂ>^ÛË: K·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ CD recorder ÂÓ ¤¯ÂÙ·È ÂÓÙÔϤ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~.

K·Ù¿ÚÁËÛË ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ >ÛÎ^Ó CDRW

°È· >ÛÎÔ~ CDRW ÌfiÓÔ. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÂÁÁڷʤ~ (< Ó· Û,<ÓÂÙ ÙÚ·ÁÔÈ·) Û ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁ<ÛÂÙ ÚÒÙ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ. O ¶>ӷη~ ¶ÂÚȯÔ̤Ó^Ó (TOC) i· Û,<ÛÂÈ. ¶Ò~ i· ηٷÚÁ<ÛÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ:
1 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE < ERASE § UNFINALIZE Î·È PRESS ENTER i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË
1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ (ÛÙÔ CD recorder) Â>Ó·È ÙÂÏÂ>^~ ··ÏÏ·Á̤ÓÔ~ ·fi ÁÚ·ÙÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓÂ~
2 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ FINALIZE. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ FINALIZE Î·È PRESS RECORD.

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER. § OÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ Î·Ù·ÚÁÂ>Ù·È ÙÒÚ· Î·È ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÙÔÓ ÁÚ¿,,ÂÙ ¿ÏÈ.
TMËÌÂ>^ÛË: - H ηٿÚÁËÛË ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ È·ÚÎÂ> ÂÚ>Ô 2 ÏÂÙ¿. - YÙ·Ó Î·Ù·ÚÁÂ>Ù ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ CDRW ÌÂ
È·i¤ÛÈÌÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ Û' ·Ùfi, ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ CD recorder. Y¿Ú¯ÂÈ Ë Èi·ÓfiÙËÙ· Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ Ó· Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË, ÔfiÙ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË MEMORY FULL/FINALIZE CD. TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ·Ù<, Ú¤ÂÈ Ó· Û,<ÓÂÙ ÎÂ>ÌÂÓÔ Ô ¤¯ÂÙÂÈ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏÔ~ >ÛÎÔ~, < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

238

EÏÏËÓÈο

E°°PAºH

TM,<ÛÈÌÔ >ÛÎ^Ó CDRW

ERASE FINALIZE

SCROLL DISPLAY
CDR
ON/OFF

MINI CD R

AUDIO ECORD

E

R

12 ANALOG

34

56 CD

78 RW

9 10 11 12 13 14 15 16

Recordable

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

MfiÓÔ ÁÈ· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDRW. MÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÛÂÙÂ: - OEÓ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ~. - OÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ
¶^~ i· Û,<ÛÂÙ ¤Ó· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ~:
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ERASE § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~. OÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ ERASE TRACK Î·È PRESS RECORD ·Ó¿,ÔÓ.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~, Ë ¤ÓÂÈÍË CD ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ·ÊÔ ,¿ÏÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ CDRW ÛÙË ÛÛÎÂ<. H ÛÛÎÂ< Û·~ ËÙ¿ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÚÒÙ· unfinalizing (ηٷÚÁÒÓÙ·~ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË). K¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈ,Â,·>^ÛË È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
2 EÈϤÍÙ ٷ ÙÚ·ÁÔÈ· Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÂÈ,Â,·ÈÒÛÙ ȤÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ>. § OÈ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ·ÚÈiÌÔ> ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·Ú¯>ÔÓ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ ·ÊÔ Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ (·).

¶Ò~ i· Û,<ÛÂÙÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ERASE Ô ÊÔÚ¤~. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~. OÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ ERASE DISC Î·È PRESS REC ·Ó¿,ÔÓ.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~, Ë ¤ÓÂÈÍË CD ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ·ÊÔ ,¿ÏÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ CDRW ÛÙË ÛÛÎÂ<. H ÛÛÎÂ< Û·~ ËÙ¿ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÚÒÙ· unfinalizing (ηٷÚÁÒÓÙ·~ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË). EÈ,Â,·ÈÒÛÙ ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÚÔ~ Ù· οÙ^ ÔÏfiÎÏËÚË~ ÙË~ ¯ÚÔÓÈÎ<~ È¿ÚÎÂÈ·~ Î·È ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ERASE (Û,<ÛÈÌÔ). O ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ i· Û,<ÛÂÈ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 56

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

TÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ ÌÔÚÂ> Ó· È·ÚΤÛÂÈ 1,5 ÏÂÙfi.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 567

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 567

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ fiÏË ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^ Î·È ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ERASE (Û,<ÛÈÌÔ). § AÊÔ Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ (·), ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔÈ· Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~.

EÏÏËÓÈο

239

ANA¶APA°Ø°H CD

AÓ··Ú·Á^Á< CD

ERASE FINALIZE

SCROLL DISPLAY
CDR
ON/OFF

MINI CD R

AUDIO ECORDE

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANALOG

CD RW

Recordable

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD § 2 ·Ó¿,ÂÈ Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Ô ·>ÂÙ·È ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ô ÊÔÚ¤~ < ÙÚÂÈ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· Ó· Â>ÙÂ: § ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Ô ·Ô̤ÓÂÈ, ÛÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ô ·Ô̤ÓÂÈ, ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÎÂÈ̤ÓÔ (BϤ ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ).
3 °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÚÔÛ^ÚÈÓ¿, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ¿ÏÈ. § ; ·Ó¿,ÂÈ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
4 °È· Ó· ÛÓ¯>ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ¿ÏÈ.
5 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 § O ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ

< ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ J < K ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~. § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ Ù^ÚÈÓÔ, ÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ < ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ.
EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ fiÙ·Ó Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ
1 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË < ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<.
< 1 ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙÂ ÙÔÓ ÂÈiÌËÙfi ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. °È· ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ 2 ,,ËÊ>^Ó, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο. ·ÂÎÈÓ¿ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<. < 1 ȤÛÙ ÛÓÙÔÌ· ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ J < K ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~
2 AÚ¯>ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

AÓ·<ÙËÛË

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

ERASE FINALIZE

SCROLL DISPLAY
CDR
ON/OFF

MINI CD R

AUDIO ECORD

E

R

12 ANALOG

34

56 CD

78 RW

9 10 11 12 13 14 15 16

Recordable

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< 1 TMÙÚ¤,,Ù ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ô
·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ <
ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. °È· >,,ËÊÈÔ ·ÚÈiÌfi ÙÚ·ÁÔÈÔ, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ
240

O

EASY JOG

1 KÚ·Ù<ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 § H ÛÛÎÂ< ÚÒÙ· ,,¿¯ÓÂÈ ÚÔ~ Ù· >Û^ < ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~ Ì 10 ÊÔÚ¤~ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Ù·¯ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< Ì <¯Ô Û ¯·ÌËÏ< ¤ÓÙ·ÛË, ÌÂÙ¿ ,,¿¯ÓÂÈ Ì 50 ÊÔÚ¤~ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Ù·¯ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ¯^Ú>~ <¯Ô.

2 AÊ<ÛÙ ÂÏÂiÂÚÔ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ fiÙ·Ó Êi¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÈiÌËÙfi ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ~ ·ÙÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ

TMËÌÂ>^ÛË: K·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· shuffle, (·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Ì ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÂÈÚ¿) Repeat Track (E·Ó¿ÏË,,Ë ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ) < ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË AÓ··Ú·Á^Á<, Ë ·Ó·<ÙËÛË ÂÚÈÔÚ>ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô ·>ÂÙ·È ÙË ÛÙÈÁÌ< ÂÎÂ>ÓË.

EÏÏËÓÈο

ANA¶APA°Ø°H

¶PO°PAMMATITMMOTM

AÓ··Ú·Á^Á< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÂÈÚ¿ ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÚÈÓ < ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< Ì ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÂÈÚ¿. § T· ÙÚ·ÁÔÈ· ÙÔ >ÛÎÔ CD (< ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ·Ó ¤¯ÂÙ οÓÂÈ) ·>ÔÓÙ·È Ì ٯ·>· ÛÂÈÚ¿

ñ MÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÙ ̤¯ÚÈ 99 ÂÁÁڷʤ~ Î·È Ó· Ù· ·>ÍÂÙ Ì ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÛÂÈÚ¿
ñ MÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÂÙ ÂÁÁڷʤ~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ·fi Ì>· ÊÔÚ¿. K¿i ÊÔÚ¿ ÔÏÔÁ>ÂÙ·È Û·Ó Ì>· ÂÁÁÚ·Ê< (STEP).

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ >ÛÎÔ:
TMËÌÂ>^ÛË: H ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~
1 YÙ·Ó Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ~ ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PROG(ram) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ. § H ¤ÓÂÈÍË PROGRAM ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·È PROGRAM ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

E·Ó¿ÏË,,Ë ÙÔ CD, ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REPEAT ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD. § YÙ·Ó ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË REPEAT TRACK, ÙÔ Ù^ÚÈÓfi ÙÚ·ÁÔÈ ·>ÂÙ·È Â·Ó·ÏËÙÈο. YÙ·Ó ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË REPEAT ALL, Ô >ÛÎÔ~ < Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ ·>ÂÙ·È Â·Ó·ÏËÙÈο.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5678

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REPEAT ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ: § H ¤ÓÂÈÍË REPEAT ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

TMËÌÂ>^ÛË: - MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ù¯·>·
·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÛÂ ÛÓ·ÛÌfi ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ fiÏ^Ó Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~. - H ÏÂÈÙÔÚÁ>· REPEAT (E¶ANA§HæH) ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 EÈϤÍÙ ÙÔ~ ÂÈiÌËÙÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ < ÂÍÈ¿ Î·È ·ÔiËÎÂÛÙ ÙÔ È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

2
DIGITAL I OPTICAL I ANALOG

78

11

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

< ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Ì ٷ ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ·. °È· È,,<ÊÈÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο. § TÔ ÙÚ·ÁÔÈ i· ηٷ¯^ÚËiÂ> ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~.
§ O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ (STEPS) i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

3 E·Ó·Ï¿,ÂÙ ÙÔ ,<Ì· 2 ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔÈ· Ô i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÂÙÂ.

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP < PROG(ram) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. § H ¤ÓÂÈÍË PROGRAM ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~.

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~.

EÏÏËÓÈο

241

¶PO°PAMMATITMMOTM

§EITOYP°IA MENOY

TMËÌÂ>^ÛË: - °È· ·Ó·ÛÎfiÈÛË ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~, ȤÛÙ ÙÔ
Ï<ÎÙÚÔ PROG(ram) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 fiÙ·Ó ÙÔ CD recorder Â>Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ (STOP) - °È· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~, ·ӷϿ,ÂÙ ٷ ,<Ì·Ù· 1 ̤¯ÚÈ 5. - AÓ ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 99 ÂÁÁڷʤ~, Ë ¤ÓÂÈÍË PROG FULL i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
TM,<ÛÈÌÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ

CDR

CD

2

J

K

9

5

6

MENU/ STORE

;
ENTER CANCEL

PROG.

SOURCE

REC TYPE

RECORD PLAY/PAUSE STOP

CANCEL MENU/STORE

REWIND

FFWD

OPEN/CLOSE

EASY JOG

ENTER

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·Ó··Ú·Á^Á<

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· Û,<ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~. § H ¤ÓÂÈÍË PROGRAM Û,<ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ O ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ Û,<ÓÂÈ Â>ÛË~ ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ
TM,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~

ñ TMÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ i· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ,·ÛË Û ¤Ó· ·ÚÈiÌfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌ· ̤Û^ Ù^Ó ÛÓËiÈṲ̂Ó^Ó Ï<ÎÙÚ^Ó (ÛÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Ì¤ÚÔ~ ÙÔ CD recorder Î·È ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).

1 TMÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Stop, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PROG(ram) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ¶ÚÔÁÚ·Ì·ÌÙÈÛÌÔ

ñ T· ÔÌÂÓÔ TEXT (ÎÂÈ̤ÓÔ) Û·~ ÂÈÙÚ¤ÔÓ Ó· ÒÛÂÙ ÔÓfiÌ·Ù· Û >ÛÎÔ~ Î·È ÙÚ·ÁÔÈ·. T· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ >ÛÎÔ Î·È ÙÚ·ÁÔÈÔ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<

2 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙÂ. § O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·È ÙÔ ,<Ì· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ CANCEL ÁÈ· Ó· Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi § T· ,<Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

ñ TMÙÔ ÔÌÂÓÔ RECORDING (E°°PAºH) ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ Auto Track Î·È Balance (ÈÛÔÚÚÔ>·) Ô Á>ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ i· ·ÔiËÎÂiÔÓ ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ CD recorder Î·È ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÈϤÁÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÔÓ Î¿i ÛÙÈÁÌ<.
°ÂÓÈÎ< §ÂÈÙÔÚÁ>· 1 TMÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· STOP ÂÈϤÍÙ CDR.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÛÙÔ CD recorder < ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ § H ¤ÓÂÈÍË TEXT EDIT i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ>.

3 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ ÂÈiÌËÙ¿ ÔÌÂÓÔ.

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ.

5 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER, ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÂÈÏÔÁ¤~ ÛÙ· ÔÌÂÓÔ.
6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ.

7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÂÛÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ.

8 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Î·È Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙÔ MÂÓÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: MÔÚÂ> Ó¿ ÚÔÛÙÂiÂ> ÎÂ>ÌÂÓÔ Û¤ ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~.
242

EÏÏËÓÈο

§EITOYP°IA MENOY

PiÌ>ÛÂÈ~ ÎÂÈ̤ÓÔ

AÔi<ÎÂÛË ÔÓÔÌ¿Ù^Ó
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ TEXT EDIT § TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔifiÓË
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË.
3 °Ú>ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÂÈÏÔÁ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ: CD Arist (K·ÏÏÈÙ¤¯ÓË~ CD), CD Title (T>ÙÏÔ~ CD), Track 1 Artist (K·ÏÏÈÙ¤¯ÓË~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1), Track 1 Title (T>ÙÏÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1) Î.Ï.
4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.
5 EÈϤÍÙ ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, < ȤÔÓÙ·~ ÙÔ ·ÓÙ>ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈiÌËÙÈÎfi ·ÏÊ·,ËÙÈÎfi Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ Î·È Ó· ¿Ù ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË i¤ÛË ÙÔ Î¤ÚÛÔÚ·.
7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
TMËÌÂ>^ÛË: - 60 ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ÙÔ ÔÏ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÔiËÎÂiÔÓ ·Ó¿
fiÓÔÌ· - ¶È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ¯^Ú>~ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¯·Ú·ÎÙ<Ú· ÚÒÙ·, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ·Í Ù^Ó ¯·Ú·ÎÙ<Ú^Ó. - M ٷ Ï<ÎÙÚ· 5 6 ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¿Ù ÛÙËÓ ÂÈiÌËÙ< i¤ÛË ÙÔ Î¤ÚÛÔÚ· - M ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ CANCEL ÌÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÛÂÙ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ - YÙ·Ó ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÁÈ· οÔÈÔ ÙÚ·ÁÔÈ, ÙÔ fiÓÔÌ· i· ·ÓÙÈÁÚ·ÊÂ> ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ. MÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU < Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Ó¤Ô fiÓÔÌ· fi^~ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·Î¿Ù^.
TM,<ÛÈÌÔ ÔÓÔÌ¿Ù^Ó
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ TEXT ERASE § TEXT ERASE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.

3 °Ú>ÛÙ EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÂÈÏÔÁ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ: All Text, CD Title, CD Artist, Track 1 Title, Track 1 Artist, Î.Ï.
4 ¶È¤ÛÙ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË §TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Û·~ ËÙ¿ Ó· ·ӷ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Û·~.
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ·ӷ,Â,·>^ÛË.
6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
AÓ·ÛÎfiËÛË MÓ<ÌË~ KÂÈ̤ÓÔ/TM,<ÛÈÌÔ MÓ<ÌË~ KÂÈ̤ÓÔ
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ MEMORY VIEW. § MEMORY VIEW ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.
3 EÈϤÍÙ ÙÔ >ÛÎÔ Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙÂ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~. § ERASE MEMORY ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ·ӷ,Â,·>^ÛË.

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙÔ Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~ ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ >ÛÎÔ.

7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.

243

EÏÏËÓÈο

§EITOYP°IA MENOY

TMËÌÂ>^ÛË: - AÓ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ >ÛÎÔÈ ÛÙË ÌÓ<ÌË, ÙÔ Ì<ÓÌ· MEMORY
EMPTY ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó - fiÙ·Ó Ë ÌÓ<ÌË ÙÔ CD-recorder Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË, ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ
Ì<ÓÌ· MEMORY FULL Î·È FINALIZE CD. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛi¤ÛÂÙ ¤Ó· CD ÛÙË Ï>ÛÙ· Ù^Ó >ÛÎ^Ó ÁÈ· ÙÔ~ ÔÔ>Ô~ ¤¯ÂÙ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Û,<ÛÂÙ ¤Ó· >ÛÎÔ ·fi ÙË Ï>ÛÙ· < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ>Ô ¤¯ÂÈ ·ÔiËÎÂiÂ> ÎÂ>ÌÂÓÔ). - MEMOPY FULL/FINALIZE CD ÌÔÚÂ> Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> fiÙ·Ó Î·Ù·ÚÁÂ>Ù ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ CDRW ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ>Ô ¤¯ÂÙ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ (,Ϥ ηٿÚÁËÛË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ >ÛÎ^Ó CDRW). ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÙËÓ >È· ÂÈÏÔÁ<(¤~) ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

PiÌ>ÛÂÈ~ ÂÁÁÚ·Ê<~
AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ AUTO TRACKING § AUTO TRACK ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~
3 EÈϤÍÙ AUTO TRACK ON < OFF

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP E

1 234 5

DIGITAL I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REWIND

FFWD

IÛÔÚÚÔ>· (ÂÓÂÚÁÔÔÈÔÌÂÓË ÌfiÓÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· EÁÁÚ·Ê<~/AÓ·ÌÔÓ<~
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ SET BALANCE § SET BALANCE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ § FE Î·È L-128 R-128 ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

3 PiÌ>ÛÙÂ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER

ñ °Ú>ÛÙ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Ô ·ÚÈiÌfi~ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (F) ·Í¿ÓÂÙ·È ÚÔ~ Ù· ¿Ó^, ÂÍÈ¿ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È.

ñ °Ú>ÛÙÂ ÙÔ ÂÍÈ¿: Ô ·ÚÈiÌfi~ ÂÍÈ¿ (E) ·Í¿ÓÂÙ·È ÚÔ~ Ù· ¿Ó^, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂÈÒÓÂÙ·È.

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~.

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~. § ONN < OFF ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÁÈ· 2 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
ñ AÓ ÂÈϤÍÂÙ ON, ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ i· ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ AÓ ÂÈϤÍÂÙ OFF, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ·ÚÈiÌ<ÛÂÙ ÂÛÂ>~ Ù· ÁÚ·Ì̤ӷ ÙÚ·ÁÔÈ·
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.

EÏÏËÓÈο

244

¢IOP£ØTMH ¶POB§HMATØN

¢ÈfiÚi^ÛË ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó
AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ CD-recorder ·ÚÔÛÈ¿ÛÂÈ ,Ï¿,Ë, ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÚÒÙ· Ù· ·Ú·Î¿Ù^ ÁÈ·Ù> ÌÔÚÂ> Ó· ¤¯Â٠ͯ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÔÏ ·Ïfi.
¶ÚÔÛÔ¯<:
TM ηÌÈ¿ ÂÚ>Ù^ÛË ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ÂÈÛοÛÂÙ ٷ ÈηÈÒÌ·Ù· Ô Û·~ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÁÁËÛË

¶Úfi,ÏËÌ·

ñ §ÛË:

¢ÂÓ ÙÚÔÊÔÔÙÂ>Ù·È

ÌÂ Ù¿ÛË

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ Ô È·ÎfiÙË~ ON/OFF

Â>Ó·È ÛÙÔ ON: TÔ CD-recorder Â>Ó·È ÛÂ

standby (·Ó·ÌÔÓ<), ȤÛÙ ¤Ó· ·fi Ù·

Ï<ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ>

ñ BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ Ù¿ÛÂ^~

Â>Ó·È Û^ÛÙ¿ ÛÓÂÂ̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú>·.

ñ ÎÏÂ>ÛÙ ÙÔ CD-recorder (OFF) Î·È ·ÓÔ>ÍÙÂ

ÙÔ ·Ì¤Û^~ ¿ÏÈ (ON).

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ>

ñ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ ñ ÂϤÁÍÙ Ì<^~ Ô >ÛÎÔ~ CDRW Â>Ó·È
>ÛÎÔ~ ÙÔ ÔÔ>Ô Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËiÂ> ñ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> < ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ñ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ Â>Ó·È >ÛÎÔ~ AUDIO (WRONG DISC = §AN£ATMMENOTM ¢ITMKOTM) ñ ÂÈϤ¯iËΠϷÓi·Ṳ̂ÓË Â>ÛÔÔ~ (input) H ¤ÓÂÈÍË ÂÈÛfiÔ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ (CHECK INPUT). ñ Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË (MEMORY FULL/FINALIZE CD). H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ CDRW Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËiÂ> ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<. TM,<ÛÙ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (Ô~) < ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (Ô~) ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

H ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È

·ÏÏÔÈ^̤ÓË

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ ÙÔ Â>ÂÔ ÂÁÁÚ·Ê<~

Â>Ó·È Û^ÛÙfi

Auto track ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È

ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ auto track ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó ¿Ú¯ÂÈ ·ÛË 2,7
ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ (·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ) ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÛÛÎÂ< ηٷӷÏÒÓÂÈ ÌÓ ,,ËÊÈ·Î< ¤ÍÔÔ (output) ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ <¯Ô IEC. ñ Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È DVD player (fi¯È ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÙÚ·ÁÔÈÔ)

K·Ó¤Ó·~ <¯Ô~

ñ ÂϤÁÍÙ ÙÈ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ <¯Ô ñ AÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÓÈÛ¯Ù<,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙÂ ¿ÏÏË ËÁ<

O <¯Ô~ ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Â>Ó·È ·ÏÏÔÈ^̤ÓÔ~ ñ ÂϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ ÙÔ CD
Recorder ÂÓ Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ÓË ÛÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Phono

H ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓ

·Ú¯>ÂÈ

ñ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ë ÂÙÈΤٷ ÙÔ CD Â>Ó·È

·fi ¿Ó^

ñ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ Â>Ó·È

ÂÏ·ÙÙ^Ì·ÙÈÎfi~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¿ÏÏÔ

>ÛÎÔ

¶·ÛË 20 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ñ BϤ AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~

H ÛÛÎÂ< ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ>ÓÂÙ·È ñ ÎÏÂ>ÛÙÂ Î·È ·ÓÔ>ÍÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ON/OFF ÛÙÔ ÂÌÚfi~ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~

DISC RECORDER ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È

ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

ñ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈ^iÂ> È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~ ηٿ

ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. TÔ CD-recorder ÚÔÛ·iÂ>

Ó· ÂÈÛοÛÂÈ ÙÔ >ÛÎÔ

ñ ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË DISC

ERROR ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó, Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ

ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> ¿ÏÏÔ Î·È ÂÓ ÌÔÚÂ>

Ó· ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ>. AÏÏ¿ ÌÔÚÂ> Ó·

·È¯iÂ> ·ÎfiÌË ÛÙÔ CD-recorder < ÛÂ

¿ÏÏÔ CD recorder

ñ ÛÙÔ >ÛÎÔ CDRW, ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô

ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯¿ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÚ·ÈÙ¤Ú^

ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÌÔÚÂ> Ó·

Á>ÓÂÈ ·ÎfiÌË

TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓ

ÏÂÈÙÔÚÁÂ>

ñ ηÙÂiÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

ηÙÂiÂ>·Ó ÚÔ~ ÙÔ CD recorder

ñ ÂϤÁÍÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÈ~

·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È

ñ ÂÈϤÍÙ ÚÒÙ· ÙË Û^ÛÙ< ËÁ<

EÏÏËÓÈο

245

00/COVER 12T 09-08-1999 12:54 Pagina 5

The products and services described herein are not necessarily available in all contries. The specifications and design of this product are subject of change without notice.
Printed in Hungary.

© PHILIPS 1999 http://www.philips.com

All trademarks acknowledged.

3104 125 2275.1


Acrobat Distiller 3.01 for Power Macintosh QuarkXPressª 3.31: LaserWriter 8 N1-8.5.1

Search Any Device: