fēnix ‎ 7 Series Īpašnieka rokasgrāmata

fēnix ‎ 7 Series Īpašnieka rokasgrāmata

2022-02-20 — 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi. Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez ...

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 136 Pages, 5.37MB

Document DEVICE REPORTfenix 7 Series OM LV-LV
FNIX® 7 SERIES
pasnieka rokasgrmata

© 2022 Garmin Ltd. vai t meitasuzmumi
Visas tiesbas paturtas. Saska ar autortiesbu likumiem so rokasgrmatu nedrkst ne pilnb, ne daji kopt bez Garmin rakstiskas piekrisanas. Garmin patur tiesbas veikt savu produktu izmaias vai uzlabojumus un maint ss rokasgrmatas saturu, par sdm izmaim vai uzlabojumiem nepaziojot nevienai personai vai organizcijai. Lai saemtu nesenkos atjauninjumus un papildinformciju par s produkta lietosanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin®, Garmin logo, fnix®,ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® un Xero® ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes, kas ir reistrtas ASV un cits valsts. Body BatteryTM, Connect IQTM, Firstbeat AnalyticsTM, Garmin ConnectTM, Garmin AutoShotTM, Garmin ExploreTM, Garmin ExpressTM, Garmin GolfTM, Garmin Move IQTM, Garmin PayTM, Health SnapshotTM, HRM-DualTM, HRM-ProTM, HRM-RunTM, HRM-SwimTM, HRM-TriTM, RallyTM, tempeTM, TrueUpTM, VariaTM un VectorTM ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes. Ss preczmes nedrkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin ataujas.
AndroidTM ir Google LLC. preczme. Apple®, iPhone®, iTunes® un Mac® ir Apple Inc. preczme, kas reistrta ASV un cits valsts. Vrdisk preczme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. pasums, un Garmin jebkur gadjum izmanto ss zmes saska ar licenci. The Cooper Institute®, k ar visas saistts preczmes ir The Cooper Institute pasums. Di2TM Ir Shimano, Inc. reistrta preczme Shimano® ir Shimano, Inc. reistrta preczme iOS® ir Cisco Systems, Inc. reistrta preczme, ka izmanto ar Apple Inc. licenci STRAVA un StravaTM ir Strava, Inc. preczmes. Training Stress ScoreTM (TSS), Intensity FactorTM (IF) un Normalized PowerTM (NP) ir Peaksware, LLC. preczmes WiFi® ir reistrta WiFi Alliance Corporation preczme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajs Valsts un cits valsts reistrta preczme. ZwiftTM ir Zwift, Inc. preczme. Citas preczmes un tirdzniecbas nosaukumi pieder to attiecgajiem pasniekiem.
Sis produkts ir ANT+® sertificts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnm skatiet tmeka vietn www.thisisant.com/directory.

Saturs
Ievads.............................................. 1
Darba sksana......................................... 1 Ierces prskats....................................... 2
Skrienekrna iespjosana un atspjosana......................................... 3 Pulkstea lietosana................................. 3
Pulkstei.......................................... 3
Modintja iestatsana........................... 3 Modintja redisana....................... 3
Atpakaskaitsanas taimera palaisana................................................. 4
Taimera dzsana................................. 4 Hronometra lietosana............................. 5 Alternatvu laika joslu pievienosana...... 5
Alternatvs laika joslas redisana........................................... 6
Aktivittes un lietotnes..................... 6
Aktivittes sksana................................. 6 Padomi aktivitsu reistrsanai......... 6
Aktivittes beigsana................................ 7 Aktivittes novrtsana...................... 7
Skriesana................................................. 8 Dodoties skrjien pa celiu............... 8 Skrjiena pa celiu ierakstsana..... 8 Dodoties virtul skrjien................. 8 Trenaziera attluma kalibrsana........ 9 Ultramaratona aktivittes reistrsana......................................... 9
Peldsana................................................ 9 Peldsanas terminoloija................... 9 Vzienu veidi...................................... 10 Padomi peldsanas aktivittm....... 10 Atpta baseina peldes laik............. 10 Automtiska atpta........................... 10 Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu............................................... 11
Dazdi sporta veidi............................... 11 Triatlona trenis................................ 11 Dazdu sporta veidu aktivittes veidosana........................................... 11
Iekstelpu aktivittes.............................. 12 Spka trenia aktivittes reistrsana....................................... 12
Saturs

HIIT aktivittes ierakstsana............. 13 ANT+® iekstelpu trenaziera lietosana............................................ 13 Kpsanas sports................................... 14 Kpsanas aktivittes telp ierakstsana....................................... 14 Klinsu kpsanas aktivittes ierakstsana....................................... 15 Lietotnes Expedition palaisana............ 15 Marsruta punkta manula ierakstsana....................................... 15 Trases punktu skatsana.................. 15 Slposana.............................................. 16 Nobraucienu skatsana..................... 16 rpustrases slposanas aktivittes ierakstsana....................................... 16 Distancu slposanas jaudas dati..... 16 Golfa sple............................................. 17 Golfa sple......................................... 17 Golfa izvlne...................................... 18 Karodzia prvietosana.................... 18 Attluma mrsana, izmantojot funkciju Touch Targeting.................. 18 Mrto sitienu skatsana................... 19
Manula sitiena mrsana.............19 Rezulttu saglabsana..................... 19
Statistikas ierakstsana................. 19 Par punktu skaitsanu pc Steiblforda sistmas..................... 20 PlaysLike attluma ikonas................ 20 Pielgoto mru saglabsana.......... 20 Lielu ciparu rezms............................ 21 Jumpmaster.......................................... 21 Lciena plnosana............................ 21 Lcienu veidi...................................... 22 Lciena informcijas ievadsana...... 22 Vja informcijas ievadsana HAHO un HALO lcieniem................................. 22 Vja informcijas atiestatsana.... 23 Vja informcijas ievadsana statiskam lcienam........................... 23 Pastvgie iestatjumi........................ 23 Darbbu un lietotu pielgosana.......... 23 Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana........................................ 23 Aktivitsu secbas maia lietotu sarakst............................................. 23 Datu ekrnu pielgosana.................. 24
i

Kartes pievienosana aktivittei.....24 Pielgotas aktivittes izveide........... 24 Aktivitsu un lietotu iestatjumi...... 25
Aktivittes brdinjumi.................. 27 Aktivittes kartes iestatjumi........ 28 Marsrutsanas iestatjumi............ 28 ClimbPro lietosana........................ 29 Automtiskas kpsanas iespjosana.................................... 29 Satelta iestatjumi......................... 30
Trenii ............................................ 30
Fizisko vingrojumu srijas.................... 30 No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde..... 30 Vingrojumu srijas sksana............. 31 Dien piedvts fizisko vingrojumu srijas izpilde..................................... 31 Intervlu fizisko vingrojumu srijas pielgosana....................................... 31 Intervlu fizisko vingrojumu srijas sksana.............................................. 32 Sekosana peldsanas basein fizisko vingrojumu srijai.............................. 32 Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana................. 32 Jsu kritisk peldjuma truma rezultta redisana...................... 32 Par treniu kalendru........................ 33 Garmin Connect trenia plnu izmantosana.................................. 33
PacePro trenis..................................... 33 PacePro plna lejupielde no Garmin Connect.............................................. 33 PacePro plna izveidosana pulksten ............................................. 34 PacePro plna sksana.................... 35
Segmenti................................................ 35 StravaTM segmenti.............................. 36 Segmenta detau skatsana.............. 36 Sacensba segment.........................36 Segmenta automtiskas korisanas iestatsana......................................... 36
Virtual Partner® lietosana.................... 37 Trenia mra iestatsana.................... 37 Ieprieksjs aktivittes rezulttu prspsana............................................ 37

zurnli............................................ 38
Vstures izmantosana.......................... 38 Dazdu sporta veidu vsture............ 38 Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon.......................................... 38
Persongie rekordi................................. 38 Persongo rekordu skatsana............39 Persong rekorda atjaunosana....... 39 Persongo rekordu dzsana.............. 39
Datu kopsummu skatsana.................. 39 Odometra lietosana.............................. 39 Vstures dzsana................................. 39
Izskats........................................... 40
Pulkstea skata iestatjumi.................. 40 Pulkstea ciparncas pielgosana... 40
Prskati.................................................. 41 Prskatu kopas skatsana................ 43 Prskatu kopas pielgosana............ 43 Body Battery...................................... 43 Padomi uzlabotiem Body Battery datiem............................................ 43 Izpildes mrjumi............................... 44 Par VO2 Max. aplsm.................. 45 Savu prognozto sacensbu laiku skatsana........................................ 47 Pulsa mainba un stresa lmenis.. 47 Izpildes spja................................. 48 FTP aplsu iegsana..................... 48 Laktta slieksvrtba................... 49 Jsu izturbas skatsana rellaik.......................................... 51 Trenia statuss.................................. 52 Treniu statusa lmei...................53 Aklimatizsans izpildei karstum un augstum.................................. 53 Trenia slodze............................... 53 Atgsans laiks............................. 55 Trenia statusa pauzsana un atsksana....................................... 56
Vadba.................................................... 57 Vadbas izvlnes pielgosana.......... 58 LED signllampias izmantosana.... 59 Signllampias ekrna izmantosana...................................... 59 Garmin Pay........................................ 59 Garmin Pay maka iestatsana....... 59

ii

Saturs

Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni......................................... 60 Kartes pievienosana Garmin Pay makam........................................... 60 Garmin Pay ieejas koda maia..... 60

VIRB sporta kameras prvaldba aktivittes laik.............................. 70 Xero objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iestatjumi.......................................... 71

Sensori un piederumi......................60
Plaukstas loctavas ritms..................... 61 Pulkstea valksana......................... 61 Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum.................................... 61 Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi................ 62 Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana........................ 62 Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana................................... 62
Pulsa oksimetrs.................................... 63 Pulsa oksimetra rdjumu iegsana............................................ 64 Pulsa oksimetra rezma iestatsana......................................... 64 Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum.................................... 64
Kompass................................................ 64 Kompasa virziena iestatsana.......... 64 Kompasa iestatjumi......................... 65 Kompasa manula kalibrsana.... 65 Ziemeu nordes iestatsana........ 65
Altimetrs un barometrs......................... 65 Altimetra iestatjumi.......................... 65 Barometrisk altimetra kalibrsana..................................... 66 Barometra iestatjumi....................... 66 Barometra kalibrsana.................. 66
Bezvadu sensori.................................... 67 Bezvadu sensoru savienosana pr..................................................... 68 Skriesanas dinamika......................... 68 Trensans, izmantojot skriesanas dinamiku ......................................... 69 Padomi saistb ar trkstosiem skriesanas dinamikas datiem....... 69 inReach tlvadba.............................. 69 inReach tlvadbas izmantosana.................................. 69 VIRB tlvadba................................... 69 Sporta kameras VIRB vadba........ 70

Karte.............................................. 71
Kartes skatsana................................... 71 Atrasans vietas saglabsana vai navisana uz atrasans vietu kart... 72 Navisana, izmantojot funkciju Man tuvum................................................... 72 Kartes iestatjumi.................................. 73
Karsu prvaldba................................73 Karsu noformjums.......................... 73 Jras kartes iestatjumi.................... 74
Mzika........................................... 74
Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana......................................... 74
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja.... 74 Persong audio satura lejupielde..... 75 Mzikas klaussans............................ 75 Mzikas atskaosanas prvaldba...... 75 Bluetooth austiu pievienosana........... 76 Audio rezma maia.............................. 76
Savienojamba................................ 76
Tlrua savienojambas iespjas.........76 Tlrua pra savienojuma izveidosana........................................ 76 Bluetooth paziojumu iespjosana.. 77 Paziojumu skatsana................... 77 Ienkosa tlrua zvana saemsana.................................... 77 Atbilde uz teksta ziojumu........... 77 Paziojumu prvaldba..................77 Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana.......................................... 78 Viedtlrua savienojuma brdinjumu ieslgsana un izslgsana.................. 78 Audio uzvedu atskaosana aktivittes laik.................................. 78
WiFi pievienots funkcijas................... 78 Pievienosana WiFi tklam................. 79
Tlrua lietotnes un datoru lietojumprogrammas............................ 79

Saturs

iii

Garmin Connect.................................80 Lietotnes Garmin Connect lietosana......................................... 80 Garmin Connect lietosana dator............................................. 81
Connect IQ funkcijas......................... 81 Connect IQ funkciju lejupielde.... 81 Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru.......................... 82
Garmin ExploreTM................................ 82 Lietotne Garmin GolfTM.......................82
Lietotja profils.............................. 82
Lietotja profila iestatsana.................. 82 Par sirdsdarbbas ritma zonm............ 82
Fizisks formas mri....................... 83 Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana......................................... 83 Atauja iercei iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas................ 84 Sirdsdarbbas ritma zonu aprini... 84 Savu spka zonu iestatsana................ 84
Drosbas un izsekosanas funkcijas........................................ 85
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana......................................... 85 Kontaktpersonu pievienosana..............85 Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana.............................................. 85 Paldzbas pieprassana........................ 86 GroupTrack sesijas sksana................ 86
Padomi GroupTrack sesijm............ 86 GroupTrack iestatjumi..................... 86
Veselbas un labsajtas iestatjumi...................................... 87
Automtisks mris.............................. 87 Brdinjuma par kustbu izmantosana.......................................... 87 Intensittes mintes............................. 87
Intensittes minsu pelnsana......... 87 Sekosana mieg.................................... 87
Automatiztas miega izsekosanas lietosana............................................ 88
Navigcija...................................... 88

Saglabto atrasans vietu skatsana un redisana............................................. 88
Dubulta reza atrasans vietas saglabsana...................................... 88 Navisana uz galapunktu................... 88 Navisana uz interesjoso objektu............................................... 89 Navisana uz saglabts aktivittes skuma punktu.................................. 89 Navigsana uz skuma punktu aktivittes laik.................................. 90 Marsruta norzu skatsana............... 90 Navisana, izmantojot funkciju Skats un kustba.......................................... 90 Cilvka aiz borta atrasans vietas iezmsana un navisanas sksana.............................................. 91 Navigcijas aptursana........................ 91 Kursi....................................................... 91 Kursa izveide un sekosana jsu ierc................................................... 91 Apa marsruta kursa veidosana....... 92 Kursa veidosana lietotn Garmin Connect.............................................. 92
Kursa nostsana uz ierci............. 92 Kursa informcijas skatsana vai redisana......................................... 93 Cea punkta plnosana......................... 93 Navigcijas iestatjumi......................... 93 Navisanas datu ekrnu pielgosana....................................... 93 Kursa shmas iestatsana................ 94 Navigcijas brdinjumu iestatsana......................................... 94
Jaudas prvaldnieka iestatjumi..... 94
Enerijas tauptja funkcijas pielgosana........................................... 94 Barosanas rezma maia...................... 95 Barosanas rezmu pielgosana............ 95 Barosanas rezma atjaunosana........... 95
Sistmas iestatjumi....................... 96
Laika iestatjumi.................................... 96 Laika brdinjumu iestatsana.......... 97 Laika sinhronizsana........................ 97
Ekrna iestatjumu maia..................... 97 Miega rezma pielgosana................... 97

iv

Saturs

Karsto taustiu pielgosana................ 98 Mrvienbu mainsana.......................... 98 Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi................................................. 98 Ierces informcijas skatsana............. 98
E-etieti reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana... 98

Mans dienas sou skaits nav redzams........................................... 107 Mans sou skaits nesiet preczs... 107 Sou skaits man ierc un man Garmin Connect kont neatbilst.... 107 Uzkpto stvu skaits siet nepreczs......................................... 107

Informcija par ierci...................... 99
Pulkstea uzlde................................... 99 Uzlde, izmantojot saules eneriju.. 99 Padomi par uzldi ar saules eneriju........................................... 99
Specifikcijas...................................... 100 Akumulatora informcija................ 101
Ierces apkope..................................... 102 Pulkstea trsana........................... 102 das saisu trsana.......................... 102
QuickFit® saisu maia....................... 103 Metla pulkstea siksnias pielgosana......................................... 103 Datu prvaldba................................... 103
Failu dzsana.................................. 103

Pielikums..................................... 108
Datu lauki............................................. 108 Krsu mraparti un skriesanas dinamikas dati..................................... 120
Saskares ar zemi laika balansa dati................................................... 121 Vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta dati................................ 121 VO2 Max. standarta parametri........... 122 FTP novrtjumi.................................. 122 Riteu lielums un apkrtmrs............ 123 Simbolu defincijas............................. 124
Rdtjs........................................ 125

Traucjummeklsana................... 104
Produkta atjauninjumi...................... 104 Papildu informcijas iegsana...........104 Mana ierce ir nepareiz valod......... 104 Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni?............................................ 104 Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni.............................................. 104 Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?................. 105 Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni.............................................. 105 Mzika pazd, vai austias zaud savienojumu........................................ 105 Ierces restartsana............................ 105 Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana........................................ 105 Padomi akumulatora darbbas laika maksimizsanai.................................. 106 Satelta signlu iegsana................... 106
GPS satelta uztversanas uzlabosana...................................... 106 Temperatras rdjums nav preczs.. 106 Aktivitsu izsekosana......................... 106

Saturs

v

Ievads
BRDINJUMS Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju. Pirms skat vai prveidojat jebkuru treniu programmu, vienmr konsultjieties ar rstu.
Darba sksana
Izmantojot pulksteni pirmo reizi, jums ir jizpilda ss darbbas, lai iestattu ierci un iepaztos ar pamata funkcijm. 1 Nospiediet LIGHT, lai ieslgtu pulksteni (Ierces prskats, 2. lappuse). 2 Lai veiktu skotnjo iestatsanu, izpildiet ekrn redzams nordes.
Skotnjs iestatsanas laik js varat izveidot viedtlrua pra savienojumu ar pulksteni, lai saemtu paziojumus, iestattu savu Garmin PayTM maku un veiktu citas darbbas (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse). 3 Uzldjiet ierci pilnb (Pulkstea uzlde, 99. lappuse). 4 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 6. lappuse).

Ievads

1

Ierces prskats

Skrienekrns · pieskarieties, lai izvltos opciju izvln. · Turiet nospiestus pulkstea ciparncas datus, lai atvrtu prskatu vai funkciju.
PIEZME. s funkcija nav pieejama viss pulkstea ciparncs. · Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa prskatu kopu un izvlnm. · Pavelciet pa labi, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. · Aizsedziet ekrnu ar plaukstu, lai atgrieztos pulkstea ciparnc un samazintu displeja spilgtumu. LIGHT · nospiediet, lai ieslgtu ierci. · Nospiediet, lai palielintu vai samazintu ekrna spilgtumu. · Divreiz tri nospiediet, lai ieslgtu signllampiu. · Turiet nospiestu, lai skattu vadbas izvlni. UP·MENU · nospiediet, lai ritintu pa prskatu kopu un izvlnm. · Turiet nospiestu, lai skattu izvlni. DOWN · nospiediet, lai ritintu pa prskatu kopu un izvlnm. · Turiet nospiestu, lai skattu mzikas vadbu jebkur ekrn. START·STOP · nospiediet, lai izvltos opciju izvln. · Nospiediet, lai skattu aktivitsu sarakstu un sktu vai apturtu aktivitti. BACK·LAP · nospiediet, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. · Nospiediet, lai ieraksttu distanci, atptu vai preju dazdu sporta veidu aktivittes laik. · Turiet nospiestu, lai skattu pulkstea ciparncu jebkur ekrn.

2

Ievads

Skrienekrna iespjosana un atspjosana
· Lai slaicgi iespjotu vai atspjotu skrienekrnu, turiet nospiestu DOWN un START. · Lai lietosanas, aktivittes vai miega laik iespjotu vai atspjotu skrienekrnu, turiet nospiestu MENU,
atlasiet Sistma > Pieskarieties un atlasiet opciju.
Pulkstea lietosana
· Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni (Vadba, 57. lappuse). Vadbas izvlne nodrosina tru piekuvi biezi lietotm funkcijm, piemram, netraucsanas rezma ieslgsanai, atrasans vietas saglabsanai vai pulkstea izslgsanai.
· No pulkstea ciparncas nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu prskatu kopu (Prskati, 41. lappuse). · Pulkstea ciparnc nospiediet START, lai sktu aktivitti, vai atveriet lietotni (Aktivittes un lietotnes,
6. lappuse). · Turiet nospiestu MENU, lai pielgotu pulkstea ciparncu (Pulkstea ciparncas pielgosana, 40. lappuse),
pielgotu iestatjumus (Sistmas iestatjumi, 96. lappuse), savienotu pr bezvadu sensorus (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse) un vairk.
Pulkstei
Modintja iestatsana
Js varat iestatt vairkus modintjus. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli > Pievienot brdin.. 3 Ievadiet brdinjuma laiku.
Modintja redisana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli > Redit. 3 Atlasiet brdinjumu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai ieslgtu vai izslgtu modintju, atlasiet Statuss. · Lai maintu modintja laiku, atlasiet Laiks. · Lai iestattu modintja regulru atkrtosanos, atlasiet Atkrtot un izvlieties, kad modintjam
jatkrtojas. · Lai atlastu trauksmes paziojuma veidu, atlasiet Skaa un vibr.. · Lai ieslgtu vai izslgtu fona apgaismojumu kop ar modintju, atlasiet Fona apgaismojums. · Lai atlastu modintja aprakstu, atlasiet Etiete. · Lai dzstu modintju, atlasiet Dzst.

Pulkstei

3

Atpakaskaitsanas taimera palaisana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > Taimeri. 3 Atlasiet opciju:
· Lai atpakaskaitsanas taimeri iestattu un saglabtu pirmo reizi, ievadiet laiku, nospiediet MENU un atlasiet Saglabt taimeri.
· Lai iestattu un saglabtu papildu atpakaskaitsanas taimerus, atlasiet Pievienot taimeri un ievadiet laiku. · Lai atpakaskaitsanas taimeri iestattu, to nesaglabjot, atlasiet Quick Timer un ievadiet laiku. 4 Ja nepieciesams, nospiediet MENU un atlasiet opciju: · Atlasiet Laiks, lai maintu laiku. · Atlasiet Restartt > Ieslgts, lai automtiski restarttu taimeri, kad t laiks beidzas. · Atlasiet Skaa un vibr. un atlasiet paziojuma veidu. 5 Nospiediet START, lai palaistu taimeri.
Taimera dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > Taimeri > Redit. 3 Atlasiet taimeri. 4 Atlasiet Dzst.

4

Pulkstei

Hronometra lietosana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > Hronometrs. 3 Nospiediet START, lai palaistu taimeri. 4 Atlasiet LAP, lai restarttu apa taimeri .

Kopjais hronometra laiks turpina ritt. 5 Nospiediet STOP, lai apturtu abus taimerus. 6 Atlasiet opciju:
· Lai atiestattu abus taimerus, nospiediet DOWN. · Lai saglabtu hronometra laiku k aktivitti, nospiediet MENU un atlasiet Saglabt aktivitti. · Lai atiestattu taimerus un izietu no hronometra, nospiediet MENU un atlasiet Pabeigts. · Lai prskattu distances taimerus, nospiediet MENU un atlasiet Prskatt.
PIEZME. opcija Prskatt pards tikai tad, ja ir bijusi vairki api. · Lai atgrieztos pulkstea ciparnc, neatiestatot taimerus, nospiediet MENU un atlasiet Doties uz plkst.
ciparncu. · Lai iespjotu vai atspjotu apa ierakstsanu, nospiediet MENU un atlasiet Distances taustis.
Alternatvu laika joslu pievienosana
Varat pardt pasreizjo diennakts laiku papildu laika josls citu laika joslu logrk. Varat pievienot ldz cetrm alternatvm laika joslm. PIEZME. iespjams, logrka cilpai bs jpievieno alternatvo laika joslu logrks (Prskatu kopas pielgosana, 43. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > Alt. laika joslas > Piev. alt. laika joslu. 3 Atlasiet laika joslu. 4 Ja nepieciesams, prdvjiet zonu.

Pulkstei

5

Alternatvs laika joslas redisana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstei > Alt. laika joslas > Redit. 3 Atlasiet laika joslu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai ievadtu pielgotu laika joslas nosaukumu, atlasiet Prdvt zonu. · Lai maintu laika joslu, atlasiet Maint zonu. · Lai logrk maintu laika joslas atrasans vietu, atlasiet Prkrtot zonu. · Lai dzstu laika joslu, atlasiet Dzst zonu.
Aktivittes un lietotnes
Jsu pulksteni var izmantot iekstelpu, rpustelpu, atltikas un fitnesa aktivittm. Skot aktivitti, pulkstenis parda un reistr sensora datus. Varat izveidot pielgotas aktivittes vai jaunas aktivittes, pamatojoties uz noklusjuma darbbm (Pielgotas aktivittes izveide, 24. lappuse). Kad esat pabeidzis savas aktivittes, varat ts saglabt un kopgot ar Garmin ConnectTM kopienu. Js varat ar pievienot Connect IQTM aktivittes un lietotnes savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ lietotni (Connect IQ funkcijas, 81. lappuse). Vairk informcijas par aktivitsu izsekosanu un fizisks formas mrjumu precizitti skatiet vietn garmin.com /ataccuracy.
Aktivittes sksana
Skot aktivitti, GPS iesldzas automtiski (ja nepieciesams). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Ja s ir pirm reize, kad skat aktivitti, atzmjiet izvles rtiu blakus katrai aktivittei, lai to pievienotu
izlasei, un atlasiet Pabeigts. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet aktivitti no savas izlases. · Atlasiet un paplasint aktivitsu sarakst atlasiet aktivitti. 4 Ja aktivittei ir nepieciesami GPS signli, izejiet rpus telpm uz vietu, kur ir atklts skats uz debesm, un gaidiet, ldz pulkstenis ir gatavs. Pulkstenis ir gatavs, kad tas ir noteicis jsu pulsu, ieguvis GPS signlus (ja nepieciesams) un izveidojis savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciesams). 5 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Pulkstenis reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas.
Padomi aktivitsu reistrsanai
· Pirms aktivittes sksanas uzldjiet pulksteni (Pulkstea uzlde, 99. lappuse). · Nospiediet LAP, lai ieraksttu distances, sktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai prietu uz nkamo fizisko
vingrojumu srijas posmu. · Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu ekrnus. · Pavelciet uz augsu un uz leju, lai skattu papildu datu ekrnus. · Turiet MENU un atlasiet Jaudas rezms, lai izmantotu jaudas rezmu un paildzintu akumulatora darbbas
laiku (Barosanas rezmu pielgosana, 95. lappuse).

6

Aktivittes un lietotnes

Aktivittes beigsana
1 Nospiediet STOP. 2 Atlasiet opciju:
· Lai atsktu aktivitti, atlasiet Turpint. · Lai saglabtu aktivitti un skattu detaliztu informciju, atlasiet Saglabt, nospiediet START un atlasiet
opciju. PIEZME. pc aktivittes saglabsanas varat ievadt pasnovrtjuma datus (Aktivittes novrtsana, 7. lappuse). · Lai aizturtu aktivitti un vlk to atsktu, atlasiet Atskt vlk. · Lai atzmtu distanci, atlasiet Aplis. · Lai navigtu atpaka uz aktivittes skuma punktu pa to pasu ceu, atlasiet Atgriezties skum > TracBack. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. · Lai navitu atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu, atlasiet Atgriezties skum > Marsruts. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. · Lai mrtu atsirbas starp sirdsdarbbas ritmu aktivittes beigs un divas mintes vlk, atlasiet Atkopsans SR un gaidiet, ldz taimeris veic atpakaskaitsanu. · Lai atmestu aktivitti, atlasiet Atmest. PIEZME. pc aktivittes beigsanas pulkstenis automtiski to saglab pc 30 mintm.
Aktivittes novrtsana
Lai novrttu aktivitti, jums ir jiespjo pasvrtjuma iestatjums fnix ierc (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). Js varat ierakstt, k jutties skriesanas, ritebrauksanas vai peldsanas aktivittes laik. 1 Kad pabeidzat aktivitti, atlasiet Saglabt (Aktivittes beigsana, 7. lappuse). 2 Atlasiet ciparu, kas atbilst jsu uztvertajiem pliiem.
PIEZME. lai izlaistu pasvrtjumu, varat atlast . 3 Atlasiet, k jutties aktivittes laik. Novrtjumus varat skatt lietotn Garmin Connect.

Aktivittes un lietotnes

7

Skriesana
Dodoties skrjien pa celiu
Pirms dodaties skrjien pa celiu, prliecinieties, ka skrienat pa standarta 400 m celiu. Js varat izmantot skriesanas pa celiu aktivitti, lai ieraksttu skriesanas pa ra sporta laukuma celiu datus, tostarp attlumu metros un apu daljumu. 1 Nostjieties uz ra sporta laukuma celia. 2 Atlasiet START > Skr. pa celiu. 3 Pagaidiet, ldz ierce atrod sateltus. 4 Ja skrienat pa 1. celiu, izlaidiet darbbas ldz 10. darbbai. 5 Turiet nospiestu MENU. 6 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 7 Atlasiet Celia numurs. 8 Atlasiet celia numuru. 9 Lai atgrieztos aktivittes taimera lap, divas reizes atlasiet BACK. 10 Atlasiet START. 11 Skrieniet pa celiu.
Kad ir veikti 3 api, ierce ieraksta celia izmrus un kalibr jsu celia attlumu. 12 Pc skrjiena pabeigsanas atlasiet STOP > Saglabt.
Skrjiena pa celiu ierakstsana
· Pirms skat skrjienu pa celiu, pagaidiet, ldz GPS statusa indikators iedegas za krs. · Kad pirmo reizi skrienat pa nepazstamu celiu, noskrieniet vismaz 3 apus, lai kalibrtu celia attlumu.
Lai pabeigtu apli, ir jpaskrien nedaudz garm skuma punktam. · Katru apli skrieniet pa to pasu celiu.
PIEZME. noklusjuma Auto Lap® attlums ir 1600 m vai 4 api pa celiu. · Ja skrienat pa citu celiu, nevis 1. celiu, iestatiet celia numuru aktivittes iestatjumos.
Dodoties virtul skrjien
Js varat izveidot savas fnix ierces pra savienojumu ar sadergu tress puses lietotni, lai prsttu tempa, sirdsdarbbas ritma vai sou skaita cikl datus. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Virtuls skrj.. 3 Plansetdator, klpjdator vai viedtlrun atveriet lietotni ZwiftTM vai citu virtula trenia lietotni. 4 Izpildiet ekrn redzams nordes, lai sktu skriesanas aktivitti un izveidotu iercu pra savienojumu. 5 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 6 Pc skrjiena pabeigsanas nospiediet STOP, lai apturtu aktivittes taimeri.

8

Aktivittes un lietotnes

Trenaziera attluma kalibrsana
Lai ieraksttu preczus attlumus skrjieniem uz trenaziera, js varat kalibrt trenaziera attlumu pc tam, kad veicat uz trenaziera vismaz 1,5 km (1 jdzi). Ja izmantojat dazdus trenazierus, varat manuli kalibrt trenaziera attlumu uz katra trenaziera vai pc katra skrjiena. 1 Sciet trenaziera aktivitti (Aktivittes sksana, 6. lappuse). 2 Skrieniet uz trenaziera, ldz fnix ierce ir ierakstjusi vismaz 1,5 km (1 jdzi). 3 Pc skrjiena pabeigsanas atlasiet STOP. 4 Atlasiet opciju:
· Lai kalibrtu trenaziera attlumu pirmo reizi, atlasiet Saglabt. Ierce aicins js pabeigt trenaziera kalibrsanu.
· Lai manuli kalibrtu trenaziera attlumu pc pirmreizjs kalibrsanas, atlasiet Kalibrt un sagl. > J. 5 Prbaudiet trenaziera displej redzamo veikto attlumu un ievadiet to sav ierc.
Ultramaratona aktivittes reistrsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Ultramaratons. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Sciet skriet. 5 NospiedietLAP, lai reistrtu apli un palaistu atptas taimeri.
PIEZME. js varat iespjot iestatjumu Distances taustis, lai reistrtu apli un palaistu atptas taimeri, tikai palaistu atptas taimeri vai tikai reistrtu apli (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). 6 Kad atpta ir pabeigta, nospiedietLAP, lai atjaunotu skrjienu. 7 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu lapas (izvles). 8 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Peldsana
IEVRBAI Ierce ir paredzta peldsanai uz dens virsmas. Nirsana ar ierci var bojt to, k rezultt garantija tiks anulta.
PIEZME. pulkstenim ir plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosanas funkcija, kas piemrota peldsanas aktivittm. Pulkstenis ir ar sadergs ar HRM-ProTM, HRM-SwimTM un HRM-TriTM piederumiem. Ja ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.
Peldsanas terminoloija
Garums: viens peldjums baseina garum. Intervls: viens vai vairki secgi garumi. Jauns intervls skas pc atptas. Vziens: vziens tiek skaitts katru reizi, kad roka, uz kuras ir ierce, pabeidz pilnu ciklu. Swolf: swolf rezultts ir viena baseina garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam. Piemram, 30
sekundes plus 15 vzieni ir Swolf rezultts 45. Atkltos deos Swolf tiek rints uz 25 metriem. Swolf ir peldsanas efektivittes mrjums, kur, tpat k golf, labks ir zemks rezultts. Kritiskais peldjuma trums (KP): jsu KP ir teortiskais trums, kdu bez spku izskuma varat neprtraukti saglabt. Savu KP varat izmantot, lai izvltos trenia tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

Aktivittes un lietotnes

9

Vzienu veidi
Vzienu veidus var noteikt tikai peldbasein. Jsu vzienu veids tiek noteikts celia beigs. Vzienu veidi ir redzami jsu peldsanas vstur un jsu Garmin Connect kont. Vzienu veidu varat atlast ar k pielgotu datu lauku (Datu ekrnu pielgosana, 24. lappuse).

Bezmaks.

Brvais stils

Atpaka

Peldsana uz muguras

Krtis

Brass

Vingrojumi rokm Tauristils

Jaukts

Vairki vzienu veidi celia laik

Vingrinjums

Izmanto vingrinjumu reistrsanu (Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu, 11. lappuse)

Padomi peldsanas aktivittm
· Pirms skat peldsanas aktivitti, izpildiet ekrn redzams nordes, lai atlastu peldbaseina lielumu, vai ievadiet aptuvenus izmrus. Kad nkamreiz sksit peldsanas aktivitti peldbasein, ierce izmantot so baseina lielumu. Varat turt nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Peldbaseina lielums, lai maintu lielumu.
· Nospiediet LAP, lai, peldot basein, ieraksttu prjo. Ierce peldsanai basein automtiski ieraksta peldjuma intervlus un garumus.
· Nospiediet LAP, lai, peldot atkltos deos, ieraksttu intervlu.
Atpta baseina peldes laik
Noklusjuma atptas ekrns rda divus atptas taimerus. Tas rda ar laiku un attlumu pdjam pabeigtajam intervlam. PIEZME. peldes dati netiek reistrti atptas laik. 1 Peldes aktivittes laik nospiediet LAP, lai sktu atptu.
Ir redzams atptas ekrns. 2 Atptas laik nospeidiet UP vai DOWN, lai skattu citus datu ekrnus (pc izvles). 3 Nospiediet LAP un turpiniet peldsanu. 4 Atkrtojiet darbbas papildu atptas intervliem.
Automtiska atpta
Automtisk atptas funkcija ir pieejama tikai peldsanai basein. Ierce automtiski nosaka, kad js atpsaties, un tiek pardts atptas ekrns. Ja js atpsaties ilgk par 15 sekundm, ierce automtiski izveido atptas intervlu. Kad atskat peldt, ierce automtiski sk jaunu peldsanas intervlu. Automtisko atptas funkciju js varat ieslgt aktivittes opcijs (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). IETEIKUMS. lai iegtu vislabkos rezulttus, izmantojot automtisko atptas funkciju, samaziniet atptas laik rokas kustbas. Ja nevlaties izmantot automtisko atptas funkciju, varat atlast LAP, lai manuli atzmtu katra atptas intervla skumu un beigas.

10

Aktivittes un lietotnes

Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu
Vingrinsans zurnla funkcija ir pieejama tikai peldsanai basein. Js varat lietot vingrinsans zurnla funkciju, lai manuli reistrtu peldsanu ar kjm, peldsanu ar vienu roku vai jebkda veida peldsanu, kas nav viens no cetriem galvenajiem veidiem. 1 Baseina peldes laik atlasiet UP vai DOWN, lai skattu vingrinsans zurnla ekrnu. 2 Nospiediet LAP, lai palaistu vingrinsans taimeri. 3 Kad esat pabeidzis vingrinsans intervlu, nospiediet LAP.
Vingrinsans taimeris tiek apturts, bet aktivittes taimeris turpina reistrt visu peldsanas sesiju. 4 Atlasiet attlumu pabeigtajam vingrinsans posmam.
Attluma palielinjumi ir balstti uz baseina izmru, kas atlasts aktivittes profilam. 5 Atlasiet opciju:
· Lai sktu citu vingrinsanas intervlu, nospiediet LAP. · Lai sktu peldsanas intervlu, atlasiet UP vai DOWN, lai atgrieztos peldsanas trenia ekrn.
Dazdi sporta veidi
Triatlona, diatlona vai citu tdu sporta veidu dalbnieki, kas ietver dazdus sporta veidus, var izmantot dazdu sporta veidu aktivitsu, piemram, Triatlons vai Peld./skr., piedvtas prieksrocbas. Dazdu sporta veidu aktivitsu laik js varat priet no vienas aktivittes uz citu un skatt savu kopjo laiku. Piemram, js varat priet no ritebrauksanas un skriesanu un skatt savu kopjo laiku ritebrauksanai un skriesanai vis dazdu sporta veidu aktivittes laik. Standarta triatlonam js varat pielgot dazdu sporta veidu aktivitti vai izmantot noklusjuma triatlona aktivittes iestatjumu.
Triatlona trenis
Kad js piedalties triatlon, varat izmantot triatlona aktivitti, lai tri prietu uz katru sporta segmentu un laiku katr segment un saglabtu aktivitti. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Triatlons. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Atlasiet LAP katras prejas skum un beigs.
Prejas funkciju triatlona aktivitsu iestatjumiem var ieslgt un izslgt. 5 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Dazdu sporta veidu aktivittes veidosana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Pievienot > Dazdi sporta veidi. 3 Atlasiet dazdu sporta veidu tipu vai ievadiet pielgotu nosaukumu.
Dubltu aktivitsu nosaukumi ietver numuru. Piemram, Triatlons(2). 4 Atlasiet divas vai vairkas aktivittes. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus aktivittes iestatjumus. Piemram, js varat izvlties, vai iekausit prejas.
· Atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un izmantotu dazdu sporta veidu aktivitti. 6 Atlasiet J, lai pievienotu aktivitti savu izlasu sarakstam.

Aktivittes un lietotnes

11

Iekstelpu aktivittes
fnix pulksteni var izmantot treniiem iekstelps, piemram, skriesanai pa iekstelpu celiu vai stacionr velosipda vai telpu trenaziera izmantosanai. GPS ir izslgts iekstelpu aktivitsu laik (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). Skrienot vai staigjot ar izslgtu GPS, trums, attlums un kadence tiek aprinti, izmantojot pulksten esoso akselerometru. Akselerometrs kalibrsanu veic pats. truma, attluma un kadences datu precizitte uzlabojas pc vairkiem skrjieniem vai pastaigm rpus telpm, izmantojot GPS. IETEIKUMS. tursans pie sldos celia trenaziera margm pazemina precizitti. Braucot ar velosipdu, kad GPS ir izslgts, truma un attluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvles sensora, kas nosta truma un attluma datus pulkstenim (piemram, truma vai kadences sensors).
Spka trenia aktivittes reistrsana
Js varat reistrt piegjienus spka trenia aktivittes laik. Piegjiens ir vienas kustbas vairki atkrtojumi. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Izturba. 3 Atlasiet vingrojumu sriju. 4 Atlasiet Skatt, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmu sarakstu (izvles).
IETEIKUMS. kamr skatt fizisko vingrojumu srijas posmus, varat nospiest START, lai skattu atlast vingrojuma animciju, ja t ir pieejama. 5 Atlasiet Izpildt vingr. sriju. 6 Atlasiet . 7 Nospiediet START, lai palaistu iestatto taimeri. 8 Sciet pirmo piegjienu. Pulkstenis skaita atkrtojumus. Atkrtojumu skaits pards, kad esat izpildjis vismaz cetrus atkrtojumus. IETEIKUMS. katram piegjienam pulkstenis var skaitt tikai vienas kustbas atkrtojumus. Kad vlaties maint kustbas, beidziet piegjienu un sciet jaunu. 9 Nospiediet LAP, lai pabeigtu piegjienu un prietu pie nkam vingrojuma, ja tds ir. Pulkstenis parda atkrtojumu kopjo skaitu saj piegjien. Pc dazm sekundm pards atptas taimeris. 10 Ja nepieciesams, atlasiet DOWN un redijiet atkrtojumu skaitu. IETEIKUMS. js varat ar pievienot svaru, kas izmantots sim piegjienam. 11 Pc atptas nospiediet LAP, lai sktu nkamo piegjienu. 12 Atkrtojiet to katram spka trenia piegjienam, ldz aktivitte ir pabeigta. 13 Pc pdj piegjiena nospiediet START, lai apturtu piegjiena taimeri. 14 Atlasiet Saglabt.

12

Aktivittes un lietotnes

HIIT aktivittes ierakstsana
Js varat izmantot specilus taimerus, lai ieraksttu augstas intensittes intervla trenia (HIIT) aktivitti. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet HIIT. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Bezmaksas, lai ieraksttu brvu, nestrukturtu HIIT aktivitti. · Atlasiet HIIT taimeri > AMRAP, lai iestattaj laikposm ieraksttu iespjami daudz posmu. · Atlasiet HIIT taimeri > EMOM, lai katru minti mintes laik ieraksttu iestatto kustbu skaitu. · Atlasiet HIIT taimeri > Tabata, lai 20 sekunzu maksimlas pieples intervlus maintu ar 10 sekundm
atptas. · Atlasiet HIIT taimeri > Pielgots, lai iestattu savu kustbu laiku, atptas laiku, kustbu skaitu un posmu
skaitu. · Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas, lai ievrotu saglabto vingrojumu sriju. 4 Ja vajadzgs, izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Nospiediet START, lai sktu pirmo posmu. Pulkstenis rda atpakaskaitsanas taimeri un jsu pasreizjo pulsu. 6 Ja nepieciesams, nospiediet LAP, lai manuli prietu uz nkamo posmu vai atptu. 7 Kad aktivitte ir pabeigta, nospiediet STOP, lai apturtu aktivittes taimeri. 8 Atlasiet Saglabt.
ANT+® iekstelpu trenaziera lietosana
Lai vartu izmantot sadergu ANT+ iekstelpu trenazieri, jums ir juzstda velosipds uz trenaziera un jizveido t pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). Js varat izmantot ierci kop ar iekstelpu trenazieri, lai simultu pretestbu, sekojot kursam, dodoties izbraucien vai veicot vingrojumu sriju. Kamr izmantosit iekstelpu trenazieri, GPS automtiski tiks izslgts. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Ritebr. telp. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Smart Trainer opcijas. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Brvs brauciens, lai dotos izbraucien. · Atlasiet Sekot kursam, lai sekotu saglabtajam kursam (Kursi, 91. lappuse). · Atlasiet Izpildt vingr. sriju, lai izpildtu saglabtu vingrojumu sriju (Fizisko vingrojumu srijas,
30. lappuse). · Atlasiet Iestatt jaudu, lai iestattu mra jaudas vrtbu. · Atlasiet Iestatt pakpi, lai iestattu simults pakpes vrtbu. · Atlasiet Iestatt pretestbu, lai iestattu trenaziera piemroto pretestbas spku. 6 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Trenazieris palielina vai samazina pretestbu, pamatojoties uz augstuma informciju kurs vai braucien.

Aktivittes un lietotnes

13

Kpsanas sports
Kpsanas aktivittes telp ierakstsana
Kpsanas aktivittes telp laik js varat ierakstt marsrutus. Marsruts ir kpsanas ces pa telpas klinsu sienu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Kl. kps.ieks. 3 Atlasiet J, lai ieraksttu marsruta statistiku. 4 Atlasiet novrtjuma sistmu.
PIEZME. kad nkamreiz sksit kpsanas aktivitti telp, ierce izmantos so novrtjuma sistmu. Varat turt nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Novrtjuma sistma, lai maintu sistmu. 5 Atlasiet marsruta grtbu lmeni. 6 Nospiediet START. 7 Sciet savu pirmo marsrutu. PIEZME. kad marsruta taimeris darbojas, ierce automtiski blo pogas, lai novrstu nejausu pogas nospiesanu. Lai atblotu pulksteni, varat turt nospiestu jebkuru pogu. 8 Kad pabeidzat marsrutu, nokpiet ldz lejai. Kad bsit uz zemes, atptas taimeris automtiski tiks palaists. PIEZME. ja vajadzgs, varat nospiest LAP, lai pabeigtu marsrutu. 9 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu sekmgu marsrutu, atlasiet Pabeigts. · Lai saglabtu nesekmgu marsrutu, atlasiet Minjumi. · Lai dzstu marsrutu, atlasiet Atmest. 10 Ievadiet marsrutam kritienu skaitu. 11 Pc atptas nospiediet LAP un sciet nkamo marsrutu. 12 Atkrtojiet so procesu katram marsrutam, ldz aktivitte ir pabeigta. 13 Nospiediet STOP. 14 Atlasiet Saglabt.

14

Aktivittes un lietotnes

Klinsu kpsanas aktivittes ierakstsana
Klinsu kpsanas aktivittes laik js varat ierakstt marsrutus. Marsruts ir kpsanas ces pa lielku vai mazku klints veidojumu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Klinsu kpsana. 3 Atlasiet novrtjuma sistmu.
PIEZME. kad nkamreiz sksit klinsu kpsanas aktivitti, ierce izmantos so novrtjuma sistmu. Varat turt nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Novrtjuma sistma, lai maintu sistmu. 4 Atlasiet marsruta grtbu lmeni. 5 Nospiediet START, lai palaistu marsruta taimeri. 6 Sciet pirmo marsrutu. 7 Nospiediet LAP, lai pabeigtu marsrutu. 8 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu sekmgu marsrutu, atlasiet Pabeigts. · Lai saglabtu nesekmgu marsrutu, atlasiet Minjumi. · Lai dzstu marsrutu, atlasiet Atmest. Redzams atptas taimeris. 9 Pc atptas nospiediet LAP, lai sktu nkamo marsrutu. 10 Atkrtojiet so procesu katram marsrutam, ldz aktivitte ir pabeigta. 11 Pc pdj marsruta nospiediet STOP, lai apturtu marsruta taimeri. 12 Atlasiet Saglabt.
Lietotnes Expedition palaisana
Js varat izmantot lietotni Ekspedcija, lai pagarintu baterijas lietosanas laiku, kamr ierakstt vairku dienu aktivitti. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Ekspedcija. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.
Ierce priet zemas jaudas rezm un vc GPS cea punktus reizi stund. Lai maksimli palielintu baterijas lietosanas laiku, ierce izsldz visus sensorus un piederumus, tostarp savienojumu ar jsu viedtlruni.
Marsruta punkta manula ierakstsana
Aktivittes laik marsruta punkti tiek ierakstti automtiski, pamatojoties uz atlasto ierakstsanas intervlu. Jebkur laik varat manuli ierakstt marsruta punktu. 1 Aktivittes laik nospiediet UP vai DOWN, lai skattu kartes lapu. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet Pievienot punktu.
Trases punktu skatsana
1 Ekspedcijas laik atlasiet UP vai DOWN, lai skattu kartes lapu. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet Skatt punktus. 4 Atlasiet trases punktu no saraksta. 5 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navisanu uz atlasto trases punktu, atlasiet Doties uz. · Lai skattu detaliztu informciju par trases punktu, atlasiet Detaas.

Aktivittes un lietotnes

15

Slposana
Nobraucienu skatsana
Izmantojot automtiskas palaisanas funkciju, ierce ieraksta informciju par katru braucienu no kalna ar slpm vai sniega dli. S funkcija pc noklusjuma tiek ieslgta braucienam no kalna ar slpm vai sniega dli. T automtiski ieraksta jaunus nobraucienus ar slpm, pamatojoties uz jsu kustbu. Taimeris tiek apturts, kad js prstjat kustbu lejup no kalna un kad esat paclj. Kamr prvietojaties ar paclju, taimeris ir apturts. Lai atkrtoti palaistu taimeri, varat skt kustbu lejup no kalna. Nobraucienu informciju varat skatt apturtaj ekrn vai laik, kad taimeris darbojas. 1 Sciet nobrauciena ar slpm vai sniega dli aktivitti. 2 Turiet nospiestu MENU. 3 Atlasiet Skatt skrjienus. 4 Nospiediet UP un DOWN, lai skattu sava pdj un pasreizj nobrauciena un kopjo nobraucienu
informciju. Nobraucienu ekrni ietver laiku, veikto attlumu, maksimlais trums, vidjais trums un kopjais kritums.
rpustrases slposanas aktivittes ierakstsana
rpustrases slposanas aktivitte auj manuli prslgties starp uzkpsanas un nokpsanas sekosanas rezmu, lai js varat preczi sekot savai statistikai. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet rpustr. slp.. 3 Atlasiet opciju:
· Ja skat savu aktivitti kpum, atlasiet Uzkpsana. · Ja skat savu aktivitti, dodoties lejup no kalna, atlasiet Nokpsana. 4 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Nospiediet LAP, lai prslgtu starp uzkpsanu un nokpsanu. 6 Kad aktivitte ir pabeigta, nospiediet START, lai apturtu taimeri. 7 Atlasiet Saglabt.
Distancu slposanas jaudas dati
Lai iegtu rellaika atgriezenisku informciju par distancu slposanas izpildjumu, js varat izmantot sadergu fnix ierci, kas ir pra savienojum ar HRM-Pro piederumu. PIEZME. HRM-Pro piederumam ir jbt pra savienojum ar fnix ierci, izmantojot ANT® tehnoloiju. Jauda ir spks, kdu js radt slpojot. Spka atdeve tiek mrta vatos. Jaudu ietekm tdi faktori k jsu trums, augstuma izmaias, vjs un sniega apstki. Spka atdevi varat izmantot, lai mrtu un uzlabotu sava slpojuma izpildjumu. PIEZME. slposanas jaudas vrtbas parasti ir zemkas par ritebrauksanas jaudas vrtbm. Tas ir normli un rodas tpc, ka slposan cilvki ir mazk efektvi nek ritebrauksan. Kopum viend trenia intensitt slposanas jaudas vrtbas ir 30­40 procentus zemkas par ritebrauksanas jaudas vrtbm.

16

Aktivittes un lietotnes

Golfa sple
Golfa sple
Pirms spljat golfu, jums ir juzld pulkstenis (Pulkstea uzlde, 99. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Golfs. 3 Dodieties r un gaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 4 Pieejamo laukumu sarakst atlasiet laukumu. 5 Ja vajadzgs, iestatiet pirm tl sitiena attlumu. 6 Atlasiet , lai saglabtu rezulttu. 7 Atlasiet starta vietu.
Tiek pardts bedrtes informcijas ekrns.

Pasreizjs bedrtes numurs
Attlums ldz zonas Green aizmugurjai daai
Attlums ldz zonas Green vidjai daai
Attlums ldz zonas Green prieksjai daai
Par bedrtei
Zonas Green karte
Golfa njas attlums no starta vietas
PIEZME. spraudtes izvietojuma izmaiu d pulkstenis aprina attlumu ldz Green laukuma prieksjai daai, vidum un aizmugurjai daai, bet ne faktisko spraudtes atrasans vietu. 8 Atlasiet opciju: · Pieskarieties attlumam ldz Green prieksjai, vidjai vai aizmugurjai daai, lai skattu PlaysLike attlumu
(PlaysLike attluma ikonas, 20. lappuse). · Pieskarieties kartei, lai skattu skku informciju vai izmrtu attlumu, izmantojot pieskrienu
mrauditorijas atlasi (Attluma mrsana, izmantojot funkciju Touch Targeting, 18. lappuse).

Aktivittes un lietotnes

17

· Nospiediet UP vai DOWN lai skattu vietu un attlumu ldz izkrtojumam vai apdraudjuma priekspusei un aizmugurei.
· Nospiediet START, lai atvrtu golfa izvlni (Golfa izvlne, 18. lappuse). Prejot uz nkamo bedrti, pulkstenis automtiski priet, lai pardtu informciju par jauno bedrti.
Golfa izvlne
Posma laik varat nospiest START, lai piektu papildu funkcijm golfa izvln. Pabeigt posmu: beidz pasreizjo posmu. Maint bedrti: auj manuli maint bedrti. Maint Green: auj maint Green, kad bedrtei ir pieejama vairk nek viena Green zona. Prv. karodziu: auj prvietot spraudtes atrasans vietu, lai iegtu preczku attluma mrjumu (Karodzia
prvietosana, 18. lappuse). Mrt sitienu: rda ieprieksj sitiena attlumu, kas ierakstts ar funkciju Garmin AutoShotTM (Mrto sitienu
skatsana, 19. lappuse). Js sitienu varat ierakstt ar manuli (Manula sitiena mrsana, 19. lappuse). Rezulttu karte: atver rezulttu karti posmam (Rezulttu saglabsana, 19. lappuse). Odometrs: parda ierakstto laiku, attlumu un veiktos sous. Odometrs automtiski iesldzas un izsldzas, kad
js skat un beidzat posmu. Odometru var atiestatt apa laik. PinPointer: pinPointer funkcija ir kompass, kas sniedz paldzbu virziena noteiksan, kad js nevarat redzt zonu
Green. S funkcija var paldzt jums virzt sitienu, pat ja esat mez vai iegrimis dzii smilts. PIEZME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamr esat golfa mobil. Golfa mobia radti traucjumi var ietekmt kompasa precizitti. Pielgot mrus: auj saglabt, piemram, objekta vai srsa atrasans vietu pasreizjai bedrtei (Pielgoto mru saglabsana, 20. lappuse). Njas statistika: parda jsu statistiku par katru golfa nju, piemram, informciju par attlumu un precizitti. Redzams, kad izveidots pra savienojums ar Approach® CT10 sensoriem vai iespjots Njas uzvedne iestatjums . Iestatjumi: auj pielgot golfa aktivittes iestatjumus (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse).
Karodzia prvietosana
Js varat iegt skku prskatu par zonu Green un prvietot spraudtes atrasans vietu. 1 Bedrtes informcijas ekrn nospiediet START. 2 Atlasiet Prv. karodziu. 3 Lai prvietotu spraudtes atrasans vietu, pieskarieties vai velciet . 4 Nospiediet START.
Attlumi bedrsu informcijas ekrn tiek atjauninti, lai rdtu jaunu spraudtes atrasans vietu. Spraudtes atrasans vieta tiek saglabta viengi pasreizjam posmam.
Attluma mrsana, izmantojot funkciju Touch Targeting
Sples laik varat izmantot funkciju Touch Targeting, lai mrtu attlumu ldz jebkuram punktam kart. 1 Kamr spljat golfu, pieskarieties kartei. 2 Pieskarieties vai velciet pirkstu, lai prvietotu mra apli .
Varat skatt attlumu no pasreizjs pozcijas ldz mra aplim un no mra apa ldz spraudtes atrasans vietai. 3 Ja nepieciesams, atlasiet vai , lai pietuvintu vai attlintu.

18

Aktivittes un lietotnes

Mrto sitienu skatsana
Lai ierce automtiski vartu noteikt un mrt sitienus, ir jiespjo punktu skaitsana Iercei ir funkcija automtiskai sitienu noteiksanai un ierakstsanai. Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierce ieraksta jsu sitiena attlumu, ko vlk varat skatt. IETEIKUMS. automtisk sitienu noteiksanas vislabk darbojas, kad valkjat ierci uz vadoss rokas plaukstas loctavas un jums ir laba saskare ar bumbiu. Putts netiek noteikti. 1 Spljot golfu, nospiediet START. 2 Atlasiet Mrt sitienu.
Ir redzams jsu pdj sitiena attlums. PIEZME. attlums automtiski tiek atiestatts, kad js atkal sitat pa bumbiu, gstat Putt ripinsanas lauk Green vai prejat uz nkamo bedrti. 3 Nospiediet DOWN. 4 Atlasiet Ieprieksjie sitieni, lai skattu visu ierakstto sitienu attlumus.
Manula sitiena mrsana
Varat manuli pievienot sitienu, ja pulkstenis to nenosaka. Jums jpievieno sitiens no garm palaist sitiena atrasans vietas. 1 Veiciet sitienu un skatieties, kur piezemjas bumbia. 2 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 3 Atlasiet Mrt sitienu. 4 Nospiediet DOWN. 5 Atlasiet Pievienot sitienu > . 6 Ja nepieciesams, ievadiet nju, kuru izmantojt sitienam. 7 Ejiet vai brauciet pie bumbias. Nkamreiz, kad veiksiet sitienu, pulkstenis automtiski reistrs jsu pdj sitiena attlumu. Ja nepieciesams, varat manuli pievienot citu sitienu.
Rezulttu saglabsana
1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Rezulttu karte.
Kad esat zon Green, tiek pardta rezulttu karte. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa bedrtm. 4 Nospiediet START, lai atlastu bedrti. 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai iestattu rezulttu.
Jsu kopjais rezultts ir atjaunints.
Statistikas ierakstsana
Lai ieraksttu statistiku, ir jiespjo statistiskas sekosana (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). 1 Rezulttu kart atlasiet bedrti. 2 Ievadiet kopjo sitienu skaitu, ietverot putts, un nospiediet START. 3 Iestatiet veikto putts skaitu un nospiediet START.
PIEZME. veikto putts skaits tiek izmantots viengi statistikas izsekosanai un nepalielina jsu rezulttu. 4 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
PIEZME. ja esat pie par 3 bedrtes, fairway informcija nav redzama. · Ja bumbia trpa fairway, atlasiet Fairway. · Ja bumbia netrpa fairway, atlasiet Izlaista lab puse vai Izlaista kreis puse. 5 Ja vajadzgs, ierakstiet soda sitienu skaitu.

Aktivittes un lietotnes

19

Par punktu skaitsanu pc Steiblforda sistmas
Ja js izvlaties Steiblforda punktu skaitsanas metodi (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse), punkti tiek piesirti, pamatojoties uz attiecb pret Par veikto sitienu skaitu. Posma beigs uzvar vislielkais punktu skaits. Ierce piesir punktus saska ar ASV Golfa asocicijas nordm. Spl, kur punkti tiek skaitti, izmantojot Steiblforda sistmu, rezulttu kart ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti

Attiecb pret Par veiktie sitieni

0

2 vai vairk virs

1

1 virs

2

Par

3

1 zem

4

2 zem

5

3 zem

PlaysLike attluma ikonas
PlaysLike attluma funkcija parda laukuma augstuma izmaias un koritu attlumu ldz zonai Green. Posma laik varat pieskarties attlumam ldz zonai Green, lai skattu PlaysLike attlumu.
: attlums jspl ilgk, nek paredzts, jo ir augstuma izmaias. : attlums jspl, k paredzts. : attlums jspl sku laiku, nek paredzts, jo ir augstuma izmaias.
Pielgoto mru saglabsana
Spljot krtu, katrai bedrtei varat saglabt ldz pieciem pielgotiem mriem. Mra saglabsana ir noderga, lai reistrtu objektus vai srsus, kas nav pardti kart. Attlumus ldz siem mriem varat skatt apdraudjumu un izvietojumu ekrn (Golfa sple, 17. lappuse). 1 Stviet tuvu mrim, kuru vlaties saglabt.
PIEZME. nevar saglabt mri, kas atrodas tlu no paslaik atlasts bedrtes. 2 Bedrtes informcijas ekrn nospiediet START. 3 Atlasiet Pielgot mrus. 4 Atlasiet mra veidu:

20

Aktivittes un lietotnes

Lielu ciparu rezms
Js varat maint ciparu lielumu bedrtes skata ekrn. Turiet nospiestu MENU, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Lielie skaiti.

Attlums ldz zonas Green aizmugurjai daai.
Attlums ldz zonas Green vidjai daai vai atlastajai spraudtes pozcijai.
Attlums ldz zonas Green prieksjai daai.
Pasreizjs bedrtes numurs.
"Par" pasreizjai bedrtei.
Jumpmaster
BRDINJUMS Funkcija Jumpmaster ir paredzta viengi pieredzjusu izpletlcju lietosanai. Funkciju Jumpmaster nedrkst izmantot k primro izpletlksanas altimetru. Ja netiek ievadta pareiza ar lcienu saistt informcija, lciens ar izpletni var radt smagas traumas vai pat izraist nvi. Funkcija Jumpmaster seko militrm nordm liela augstuma izlaisanas punkta (HARP) aprinsanai. Ierce automtiski nosaka, kad js izlecat, lai sktu navit vlam piezemsans punkta (DIP) virzien, izmantojot barometru un elektronisko kompasu.
Lciena plnosana
1 Atlasiet lciena veidu (Lcienu veidi, 22. lappuse). 2 Ievadiet lciena informciju (Lciena informcijas ievadsana, 22. lappuse).
Ierce aprina HARP. 3 Atlasiet GO TO HARP, lai sktu navigciju un HARP.

Aktivittes un lietotnes

21

Lcienu veidi
Lcienmeistara funkcija auj iestatt lciena veidu uz vienu no trim veidiem: HAHO, HALO vai statisks. Atlastais lciena veids nosaka, kda papildu iestatsanas informcija ir nepieciesama. Visiem lcienu veidiem kritiena augstumi un atvrsans augstumi tiek mrti pds virs zemes lmea (AGL). HAHO: liela augstuma augsta atvrsana. Lcienmeistars lec no oti liela augstuma un atver izpletni liel
augstum. Jums jiestata DIP un kritiena augstums vismaz 1000 pdu. Tiek pieemts, ka kritiena augstums ir tds pats k atvrsanas augstums. Kopjs vrtbas kritiena augstumam diapazon no 12 000 ldz 24 000 pdm AGL. HALO: liela augstuma zema atvrsana. Lcienmeistars lec no oti liela augstuma un atver izpletni zem augstum. Nepieciesam informcija ir tda pati k HAHO lciena veidam, plus atvrsanas augstums. Atvrsanas augstums nedrkst bt lielks par kritiena augstumu. Kopjs vrtbas atvrsanas augstuma diapazonam ir no 2000 ldz 6000 pdm AGL. Statisks: tiek pieemts, ka vja trums un virziens lciena laik ir nemaings. Kritiena augstumam jbt vismaz vismaz 1000 pdu.
Lciena informcijas ievadsana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl.. 3 Atlasiet lciena veidu (Lcienu veidi, 22. lappuse). 4 Lai ievadtu lciena informciju, veiciet vienu vai vairkas darbbas:
· Atlasiet DIP, lai iestattu cea punktu vlamajai nossans vietai. · Atlasiet Augstuma kritums, lai iestattu kritiena augstumu AGL (pds), kad lcienmeistars pamet
lidapartu. · Atlasiet Atvrt alternatvu, lai iestattu atvrsanas augstumu AGL (pds), kad lcienmeistars atver
izpletni. · Atlasiet Uz prieksu caur, lai iestattu nobraukto horizontlo attlumu (metros) lidaparta truma d. · Atlasiet Kurss uz HARP, lai iestattu nobraukto virzienu (grdos) lidaparta truma d. · Atlasiet Vjs, lai iestattu vja trumu (mezglos) un virzienu (grdos). · Atlasiet Pastvgs, lai preciztu informciju par plnoto lcienu. Atkarb no lciena veida, js varat atlast
Maks. procenti, Drosbas faktors, K-Atvrt, K-Brvs kritiens, vai K-Statisks un ievadt papildus informciju (Pastvgie iestatjumi, 23. lappuse). · Atlasiet Automtiski priet uz DIP, lai pc lciena automtiski iespjotu navigciju uz DIP. · Atlasiet GO TO HARP, lai sktu navit uz HARP.
Vja informcijas ievadsana HAHO un HALO lcieniem
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl.. 3 Atlasiet lciena vaidu (Lcienu veidi, 22. lappuse). 4 Atlasiet Vjs > Pievienot. 5 Atlasiet augstumu. 6 Ievadiet vja trumu mezglos un atlasiet Pabeigts. 7 Ievadiet vja virzienu grdos un atlasiet Pabeigts.
Vja vrtba tiek pievienota sarakstam. Aprinos tiek izmantotas tikai sarakst iekauts vja vrtbas. 8 Atkrtojiet 5.­7. darbbu katram pieejamajam augstumam.

22

Aktivittes un lietotnes

Vja informcijas atiestatsana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl.. 3 Atlasiet HAHO vai HALO. 4 Atlasiet Vjs > Atiestatt. Visas vja vrtbas tiek izemtas no saraksta.
Vja informcijas ievadsana statiskam lcienam
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Lks. ar izpl. > Statisks > Vjs. 3 Ievadiet vja trumu mezglos un atlasiet Pabeigts. 4 Ievadiet vja virzienu grdos un atlasiet Pabeigts.
Pastvgie iestatjumi
Atlasiet Lks. ar izpl., izvlieties lciena veidu un atlasiet Pastvgs. Maks. procenti: iestata lcienu diapazonu visiem lcienu veidiem. Iestatjums, kas mazks par 100%, samazina
novirzes attlumu ldz DIP, un iestatjums, kas ir lielks par 100%, palielina novirzes attlumu. Pieredzjusi lcji var vlties izmantot mazkus skaitus, un mazk pieredzjusi izpletlcji var vlties izmantot lielkus skaitus. Drosbas faktors: iestata kdas robezu lcienam (tikai HAHO). Drosbas koeficienti parasti ir veseli skaiti, kas ir divi vai vairk, un tos nosaka lcjs, pamatojoties uz lciena specifikcijm. K-Brvs kritiens: iestata vja pretestbas vrtbu izpletnim brv kritiena laik, pamatojoties uz izpleta nojumes novrtjumu (tikai HALO). Katrs izpletnis jmar ar K vrtbu. K-Atvrt: iestata vja pretestbas vrtbu atvrtam izpletnim, pamatojoties uz izpleta nojumes novrtjumu (HAHO un HALO). Katrs izpletnis jmar ar K vrtbu. K-Statisks: iestata vja pretestbas vrtbu izpletnim statisk lciena laik, pamatojoties uz izpleta nojumes vrtjumu (tikai Statisks). Katrs izpletnis jmar ar K vrtbu.
Darbbu un lietotu pielgosana
Varat pielgot darbbu un lietotu sarakstu, datu ekrnus, datu laukus un citus iestatjumus.
Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana
Jsu aktivitsu izlases saraksts ir redzams, kad nospiezat START pulkstea ciparnc, un tas piedv tru piekuvi aktivittm, kuras izmantojat visbiezk. Pirmo reizi, kad nospiezat START, lai sktu aktivitti, ierce piedv izvlties izlases aktivittes. Js varat pievienot vai noemt izlases aktivittes jebkur laik. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes.
Jsu iemots aktivittes ir redzamas saraksta augs. 3 Atlasiet opciju:
· Lai pievienotu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Iestatt k izlasi. · Lai noemtu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Noemt no izlasm.
Aktivitsu secbas maia lietotu sarakst
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet Prkrtot. 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai pielgotu aktivittes pozciju lietotu sarakst.

Aktivittes un lietotnes

23

Datu ekrnu pielgosana
Katrai aktivittei js varat rdt, paslpt un maint datu ekrnu izkrtojumu un saturu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni. 6 Atlasiet datu ekrnu, lai to pielgotu. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Izkrtojums, lai pielgotu datu lauku skaitu datu ekrn. · Atlasiet Datu lauki un atlasiet lauku, lai maintu lauk redzamos datus.
IETEIKUMS. lai skattu visu pieejamo datu lauku sarakstu, dodieties uz Datu lauki, 108. lappuse. Ne visi datu lauki visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. · Atlasiet Prkrtot, lai maintu datu ekrna atrasans vietu cilp. · Atlasiet Noemt, lai noemtu datu ekrnu no cilpas. 8 Ja nepieciesams, atlasiet Pievienot jaunu, lai pievienotu datu ekrnu cilpai. Js varat pievienot pielgotu datu ekrnu vai atlast kdu no ieprieks defintajiem datu ekrniem.
Kartes pievienosana aktivittei
Js varat pievienot karti datu ekrnu kopai kdai aktivittei. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Pievienot jaunu > Karte.
Pielgotas aktivittes izveide
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Pievienot. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Kopt aktivitti, lai izveidotu pielgotu aktivitti no kdas saglabtas aktivittes. · Atlasiet Cits, lai izveidotu jaunu pielgotu aktivitti. 4 Ja nepieciesams, atlasiet aktivittes veidu. 5 Atlasiet nosaukumu vai ievadiet pielgotu nosaukumu. Dubulti aktivitsu nosaukumi ietver numuru, piemram, Velosipds(2). 6 Atlasiet opciju: · Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus aktivittes iestatjumus. Piemram, js varat pielgot datu ekrnus
vai automtiskas funkcijas. · Atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un lietotu pielgoto aktivitti. 7 Atlasiet J, lai pievienotu aktivitti savu izlasu sarakstam.

24

Aktivittes un lietotnes

Aktivitsu un lietotu iestatjumi
Sie iestatjumi auj pielgot katru ieprieks ieldto aktivitti, pamatojoties uz jsu vajadzbm. Piemram, varat pielgot datu lapas un iespjot brdinjumus un treniu funkcijas. Ne visi iestatjumi ir pieejami visiem aktivitsu veidiem. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti un atlasiet aktivittes iestatjumus. 3D attlums: aprina jsu veikto attlumu, izmantojot jsu augstuma izmaias un horizontlo kustbu par
zemi. 3D trums: aprina jsu trumu, izmantojot jsu augstuma izmaias un horizontlo kustbu par zemi. Akcenta krsa: iestata katras aktivittes akcenta krsu, lai paldztu noteikt, kura aktivitte ir aktva. Pievienot aktivitti: auj pielgot multisporta aktivitti. Brdinjumi: iestata aktivittes trenia vai navigcijas brdinjumus (Aktivittes brdinjumi, 27. lappuse). Automtiska kpsana: auj pulkstenim automtiski noteikt augstuma izmaias, izmantojot iebvto altimetru
(Automtiskas kpsanas iespjosana, 29. lappuse). Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap funkcijai, lai automtiski atzmtu apus. Opcija Automtisks attlums
atzm apus noteikt distanc. Opcija Autom. pozcija atzm apus viet, kur ieprieks nospiedt LAP. Pabeidzot apli, tiek pardts pielgojams apa brdinjuma ziojums. S funkcija ir noderga, lai saldzintu savu izpildi dazds aktivittes das. Automtisk pauze: iestata opcijas Auto Pause® funkcijai, lai apturtu datu ierakstsanu, kad js prtraucat kustbu vai kad samazint trumu zem noteikt truma. S funkcija ir noderga, ja jsu aktivitte ietver apstsanos pie sarkans gaismas signla vai cits viets, kur ir japstjas. Autom. atpta: iespjo pulksteni, lai tas automtiski nosaka, kad js peldsanas basein laik atpsaties, un izveido atptas intervlu (Automtiska atpta, 10. lappuse). Automtiska palaisana: auj pulkstenim automtiski noteikt nobraucienus ar slpm vai vindsrfingu, izmantojot iebvto akselerometru. Vindsrfinga aktivittei var iestatt truma un attluma slieksus automtiskai skrjiena uzsksanai. Autom. ritin.: iestata, lai pulkstenis automtiski ritintu visus aktivitsu datu ekrnus, kamr darbojas aktivitsu taimeris. Automtiski iestatt: auj pulkstenim automtiski skt un apturt vingrinjumu kopas izturbas trenia aktivittes laik. Fona krsa: iestata katras aktivittes fona krsu k baltu vai melnu. Lielie skaiti: maina skaitu lielumu golfa bedrsu informcijas ekrn (Lielu ciparu rezms, 21. lappuse). Prraidt sirds ritmu: iespjo automtisku sirdsdarbbas ritma datu prraidi, kad skat aktivitti (Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana, 62. lappuse). ClimbPro: rda kpuma plnosanas un prraudzbas ekrnus navisanas laik (ClimbPro lietosana, 29. lappuse). Njas uzvedne: parda uzvedni, lai ievadtu golfa nju, kuru izmantojt pc katra noteikt sitiena, lai reistrtu njas statistiku (Statistikas ierakstsana, 19. lappuse). Atpakaskaitsana skta: iespjo atpakaskaitsanas taimeri peldsanas basein intervliem. Datu ekrni: auj jums pielgot datu ekrnus un pievienot aktivittei jaunus datu ekrnus (Datu ekrnu pielgosana, 24. lappuse). Pirm tl sitiena attlums: iestata vidjo bumbias lidojuma attlumu pirmaj tlaj sitien spljot golfu. Redit marsrutus: auj redit marsruta grtbu lmeni un statusu klinsu kpsanas aktivittes laik. Redit svaru: auj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturbas trenia vai kardio aktivittes laik. Stroboskopiska signllampia: iestata LED stroboskopisks signllampias rezmu, trumu un krsu aktivittes laik. Golfa attlums: iestata golfa spl izmantoto mrvienbu. Novrtjuma sistma: iestata novrtjuma sistmu marsruta grtbu novrtsanai klinsu kpsanas aktivittei. Handikapa punktu skaitsana: iespjo handikapa punktu gsanu, spljot golfu. Opcija Vietjs handikaps auj ievadt sitienu skaitu, kas jatem no kopj rezultta. Opcija Indekss/slpums auj ievadt jsu handikapu un

Aktivittes un lietotnes

25

kursa slpuma vrtjumu, lai pulkstenis vartu aprint jsu kursa handikapu. Iespjojot kdu no handikapa vrtsanas opcijm, varat pielgot handikapa vrtbu. Celia numurs: iestata jsu celia numuru skriesanai pa skrejceliu. Distances taustis: iespjo vai atspjo pogu LAP apa vai atptas ierakstsanai aktivittes laik. Blot ierci: blo skrienekrnu un pogas multisporta aktivittes laik, lai novrstu netsu pogu nospiesanu un skrienekrna prvilksanu. Karte: iestata aktivittei rdsanas izvles kartes datu ekrnam (Aktivittes kartes iestatjumi, 28. lappuse). Metronoms: atskao skaas signlus vai vibr noturg ritm, lai paldztu jums uzlabot savu izpildjumu, trenjoties trk, lnk vai pastvgk sou skait cikl. Varat iestatt sitienus mint (bpm) sou skaitam cikl, kuru vlaties uzturt, sitienu frekvenci un skaas iestatjumus. Navigcijas trums: iestata pulksteni jras mrvienbu vai sistmas mrvienbu lietosanai trumam. Sodi: iespjo soda sitienu izsekosanu golfa sples laik (Statistikas ierakstsana, 19. lappuse). PlaysLike: spljot golfu, tiek iespjota distances funkcija "spl k", kas em vr augstuma izmaias laukum, pardot pielgoto attlumu ldz grnam (PlaysLike attluma ikonas, 20. lappuse). Peldbaseina lielums: iestata peldbaseina garumu. Izturbas vidjo rdtju not.: kontrol, vai pulkstenis ietver nulles vrtbas jaudas datiem, kas notiek, kad js neminat pedus. Jaudas rezms: iestata noklusjuma jaudas rezmu aktivittei. Enerijas taup. noildze: iestata enerijas taupsanas taimauta ilgumu, cik ilgi pulkstenis paliek trenia rezm, piemram, gaidot sacensbu skumu. Opcija Parasts iestata pulksteni priet mazjaudas pulkstea rezm pc 5 mintm bezdarbbas. Opcija Pagarints iestata maza enerijas patria pulkstea rezma ieslgsanos pc 25 neaktivittes mintm. Izmantojot pagarintu rezmu, akumulatora darbbas laiks starp uzldm var bt sks. Reistrt aktivitti: iespjo aktivittes FIT failu golfa aktivitsu reistrsanai. FIT faili reistr fizisks formas informciju, kas ir pielgota Garmin Connect. Intervla ierakstsana: iestata marsruta punktu ierakstsanas biezumu ekspedcijas laik. Pc noklusjuma GPS trases punkti tiek reistrti reizi stund, un tie netiek ierakstti pc saulrieta.. Retk ierakstot trases punktus, tiek palielints akumulatora darbbas laiks. Ierakstt pc saullkta: iestata pulksteni, lai ieraksttu trases punktus pc saulrieta ekspedcijas laik. Ierakstt VO2 Max.: iespjo VO2 maks. ierakstsanu taku skrjiena un ultra skrjiena aktivittm. Prsaukt: iestata aktivittes nosaukumu. Atkrtot: iespjo opciju Atkrtot dazdu sporta veidu aktivittm. Piemram, js varat izmantot so opciju aktivittm, kuras ietver vairkas prejas, piemram, peldjums/skrjiens. Atjaunot noklus. iestat.: auj atiestatt aktivittes iestatjumus. Marsruta statistika: iespjo marsruta statistikas izsekosanu kpsanas aktivittm telps. Marsrutsana: iestata izvles aktivittes marsrutu aprinsanai (Marsrutsanas iestatjumi, 28. lappuse). Satellites: sets the satellite system to use for the activity (Satelta iestatjumi, 30. lappuse). Punktu skaitsana: iespjo vai atspjo automtisku rezulttu uzskaiti, kad js skat golfa posmu. Opcija Vienmr jautt ir redzama, kad js skat posmu. Punktu skait. metode: iestata Stroke Play vai Stableford punktu skaitsanas metodi golfa sples laik. Segmenta brdinjumi: iespjo uzvednes, kas brdina js par tuvosanos segmentiem (Segmenti, 35. lappuse). Pasvrtjums: iestata, cik biezi js novrtjat savu piepli darbbai (Aktivittes novrtsana, 7. lappuse). SpeedPro: iespjo papildu truma metriku vindsrfinga aktivittes braucieniem. Sekosana statusam: iespjo statistikas izsekosanu golfa sples laik (Statistikas ierakstsana, 19. lappuse). Vzienu noteiksana: iespjo vzienu noteiksanu, peldot basein. Peld./skr. un autosp. maia: auj automtiski priet starp peldjuma posmu un skrjiena posmu peldsanas/ skriesanas multisporta aktivitt. PieskarietiesPieskarietiesTurnra rezms: aktivittes laik iespjo vai atspjo skrienekrnu. Turnra rezms: atspjo funkcijas, kuras nav atautas sankciontu turnru laik.

26

Aktivittes un lietotnes

Prejas: iespjo prejas dazdiem sporta veidiem. Vibrcijas brdinjumi: iespjo brdinjumus, kuri norda jums ieelpot vai izelpot elposanas aktivittes laik. Treniu videoieraksti: iespjo fizisko vingrojumu srijas instrukciju animcijas izturbas, kardio, jogas un pilsu
aktivittei. Animcijas ir pieejamas ieprieks instaltm fizisko vingrojumu srijm un tdm, kuras ir lejupieldtas no Garmin Connect konta.
Aktivittes brdinjumi
Js varat iestatt brdinjumus katrai aktivittei, kas var paldzt jums trenties, lai sasniegtu noteiktus mrus, uzlabot informciju par konkrto vidi un navit uz galapunktu. Dazi brdinjumi ir pieejami tikai noteiktm aktivittm. Ir trs veidu brdinjumi: notikumu, diapazona un atkrtosans brdinjumi. Notikuma brdinjums: notikuma brdinjums brdina vienu reizi. Notikums ir noteikta vrtba. Piemram, varat
iestatt, lai pulkstenis brdina js tad, kad esat sadedzinjis noteiktu kaloriju skaitu. Diapazona brdinjums: diapazona brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ir virs vai zem noteikta vrtbu
diapazona. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms ir zem 60 sirdspukstiem mint (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min. Atkrtosans brdinjums: atkrtosans brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ieraksta noteiktu vrtbu vai intervlu. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina js ik pc 30 mintm.

Brdinjuma nosaukums

Brdinjuma veids

Apraksts

Kadence

Diapazons

Jsu varat iestatt kadences minimlo un maksimlo vrtbu.

Kalorijas

Notikums, atkrto sans

Js varat iestatt kaloriju skaitu.

Pielgot

Notikums, atkrto sans

Js varat atlast esoso ziojumu vai izveidot pielgotu ziojumu un atlast brdinjuma veidu.

Attlums

Atkrtosans

Js varat iestatt attluma intervlu.

Augstums

Diapazons

Jsu varat iestatt augstuma minimlo un maksimlo vrtbu.

Sirdsdarbbas ritms Diapazons

Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma minimlo un maksimlo vrtbu vai atlast zonu maiu. Skatiet Par sirdsdarbbas ritma zonm, 82. lappuse un Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 84. lappuse.

Temps

Diapazons

Jsu varat iestatt tempa minimlo un maksimlo vrtbu.

Tempa regulsana Atkrtosans

Js varat iestatt mra peldsanas tempu.

Spks

Diapazons

Js varat iestatt augstu vai zemu spka lmeni.

Tuvums

Notikums

Js varat iestatt saglabts atrasans vietas rdiusu.

Skriesana/iesana

Atkrtosans

Js ar regulriem intervliem varat iestatt laiknoteiktus iesanas prtraukumus.

trums

Diapazons

Jsu varat iestatt truma minimlo un maksimlo vrtbu.

Vziena trums

Diapazons

Js varat iestatt augstu vai zemu vzienu skaitu mint.

Laiks

Notikums, atkrto sans

Js varat iestatt laika intervlu.

Treka taimeris

Atkrtosans

Js varat iestatt treka laika intervlu sekunds.

Aktivittes un lietotnes

27

Brdinjuma iestatsana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Brdinjumi. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Pievienot jaunu, lai pievienotu jaunu brdinjumu aktivittei. · Atlasiet brdinjuma nosaukumu, lai reditu esosu brdinjumu. 7 Ja nepieciesams, atlasiet brdinjuma veidu. 8 Atlasiet zonu, ievadiet minimlo un maksimlo vrtbu vai ievadiet pielgotu vrtbu brdinjumam. 9 Ja nepieciesams, iesldziet brdinjumu. Notikuma un periodisku brdinjumu gadjum ziojums pards ikreiz, kad sasniedzat brdinjuma vrtbu. Diapazona brdinjuma gadjum ziojums pards ikreiz, kad rdjums ir virs vai zem noteikt diapazona (miniml un maksiml vrtbas).
Aktivittes kartes iestatjumi
Katrai aktivittei js varat pielgot kartes izskatu datu ekrn. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Karte. Konfigurt kartes: rda vai paslpj instalto karsu produktu datus. Kartes dizains: iestata karti, lai tiktu rdti jsu aktivittes veidam optimizti dati. Opcija Sistma izmanto
sistmas kartes iestatjumu preferences (Karsu noformjums, 73. lappuse). Izmantot sistmas iestat.: auj pulkstenim izmantot kartes sistmas iestatjumu preferences (Kartes iestatjumi,
73. lappuse). Kad sis iestatjums ir atspjots, varat pielgot aktivittes kartes iestatjumus. Atjaunot dizainu: auj atjaunot noklusjuma kartes dizaina iestatjumus vai dizainus, kas ir izdzsti no pulkstea.
Marsrutsanas iestatjumi
Varat maint marsrutsanas iestatjumus, lai pielgotu veidu, k pulkstenis aprina marsrutus katrai aktivittei. PIEZME. ne visi iestatjumi visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Marsrutsana. Aktivitte: iestata aktivitti marsrutsanai. Pulkstenis aprina marsrutus, kas ir pielgoti jsu aktivittes
veidam. Populru vietu marsrutsana: aprina marsrutus, pamatojoties uz populriem skrjieniem un velobraucieniem
no Garmin Connect. Kursi: iestata, k js navijat kursus, izmantojot pulksteni. Izmantojiet opciju Sekot kursam, lai navitu kursu
tiesi t, k tas ir redzams, neveicot prrinus. Izmantojiet opciju Izmantot karti, lai navitu kursu, izmantojot marsrutjamas kartes, un prrintu marsrutu, ja novirzties no kursa. Aprinsanas metode: iestata aprinsanas metodi, lai sasintu laiku vai attlumu vai samazintu kpumu marsrutos. Izvairsans: iestata cea vai transportsanas veidus, no kuriem marsrutos ir jizvairs. Veids: iestata tiesas marsrutsanas laik redzam rdtja darbbu.

28

Aktivittes un lietotnes

ClimbPro lietosana
ClimbPro funkcija paldz prvaldt jsu piepli gaidmajiem kpumiem tras. Varat skatt kpsanas informciju, tostarp gradientu, attlumu un augstuma pieaugumu, pirms vai rellaik, sekojot kursam. Ritebrauksanas kpuma kategorijas, pamatojoties uz garumu un slpumu, ir nordtas ar krsu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet ClimbPro > Statuss > Ieslgts. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Datu lauks, lai pielgotu datu lauku, kas pards ClimbPro ekrn. · Atlasiet Brdinjums, lai iestattu brdinjumus kpiena skum vai noteikt attlum no kpiena. · Atlasiet Kritumi, lai ieslgtu vai izslgtu nolaisanos skriesanas aktivittm. 7 Prskatiet laukuma kpumus un informciju par laukumu (Kursa informcijas skatsana vai redisana, 93. lappuse). 8 Sciet sekot saglabtam kursam (Navisana uz galapunktu, 88. lappuse).
Automtiskas kpsanas iespjosana
Automtiskas kpsanas funkciju varat izmantot, lai automtiski noteiktu augstuma izmaias. To varat izmantot tds aktivitts k kpsana, prgjiens, skriesana vai ritebrauksana. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Automtiska kpsana > Statuss. 6 Atlasiet Vienmr vai Kad nenotiek navigcija. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Skrjiena ekrns, lai noteiktu, kds datu ekrns ir redzams skrjiena laik. · Atlasiet Kpsanas ekrns, lai noteiktu, kds datu ekrns ir redzams kpsanas laik. · Atlasiet Maint krsas, lai maintu displeja krsas, mainot rezmus. · Atlasiet Vertik. trums, lai iestattu pacelsanas trumu laika gait. · Atlasiet Rezma sldzis, lai iestattu, cik tri ierce maina rezmus. PIEZME. opcija Pasreizjais ekrns auj automtiski priet uz pdjo ekrnu, kuru skatjties pirms automtisks kpsanas aktivizsanas.

Aktivittes un lietotnes

29

Satelta iestatjumi
Varat maint satelta iestatjumus, lai pielgotu katrai darbbai izmantots sateltu sistmas. Papildu informciju par sateltu sistmm skatiet vietn www.garmin.com/aboutGPS. Turiet nospiestu MENU, atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Satellites. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. Izslgts: atspjo sateltu sistmas darbbai. Lietot nokl. izvlni: auj pulkstenim izmantot noklusjuma sistmas iestatjumu sateltiem (Sistmas iestatjumi,
96. lappuse). Tikai GPS: iespjo GPS sateltu sistmu. All Systems: iespjo vairkas sateltu sistmas. Vairku sateltu sistmu izmantosana kop piedv labku
darbbu sareztos vides apstkos un trku pozcijas ieguvi nek tikai GPS izmantosana. Tacu vairku sistmu izmantosana var trk sasint akumulatora darbbas laiku, nek lietojot tikai GPS. All + Multi-Band: iespjo vairkas sateltu sistmas vairks frekvencu josls. Vairkjoslu sistmas izmanto vairkas frekvencu joslas un atauj saskangkus sekosanas zurnlus, nodrosina uzlabotu pozicionsanu, uzlabotas vairktraktu kdas un mazk atmosfras kdu, kad pulkstenis tiek izmantota sarezt vid. PIEZME. nav pieejams visos pulksteu modeos. UltraTrac: retk ieraksta trases punktus un sensoru datus. UltraTrac funkcijas iespjosana pagarina akumulatora lietosanas laiku, bet pasliktina ierakstto aktivitsu kvalitti. Izmantojiet UltraTrac funkciju aktivittm, kurm ir nepieciesams ilgks akumulatora darbbas laiks un kurm biezi sensora datu atjauninjumi ir mazk svargi.
Trenii
Fizisko vingrojumu srijas
Js varat izveidot pielgotas fizisko vingrojumu srijas, kuras ietver mrus katram srijas posmam, k ar dazdiem attlumiem, laikam un kalorijm. Aktivittes laik js varat skatt fizisko vingrojumu srijai specifiskus datus, kas ietver fizisko vingrojumu srijas posma attlumu vai posma vidjo tempu. Jsu ierce ietver vairkas ieprieks ieldtas fizisko vingrojumu srijas dazdm aktivittm. Js varat izveidot un meklt fizisko vingrojumu srijas, izmantojot Garmin Connect, vai atlast treniu plnu, kur ir iebvtas fizisko vingrojumu srijas, un prstt uz savu ierci. Fizisko vingrojumu srijas varat plnot, izmantojot Garmin Connect. Js varat plnot fizisko vingrojumu srijas ieprieks un saglabt ts sava ierc.
No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde
Lai lejupieldtu treniu no Garmin Connect, jums ir jbt Garmin Connect kontam (Garmin Connect, 80. lappuse). 1 Atlasiet opciju:
· Atveriet lietotni Garmin Connect. · Dodieties uz connect.garmin.com. 2 Atlasiet Trenis > Fizisko vingrojumu srijas. 3 Mekljiet fizisko vingrojumu sriju vai izveidojiet un saglabjiet jaunu fizisko vingrojumu sriju. 4 Atlasiet vai Stt uz ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

30

Trenii

Vingrojumu srijas sksana
Ierce fizisko vingrojumu srijas laik var vadt js daudzu darbbu izpild. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Fizisko vingrojumu srijas. 5 Atlasiet vingrojumu sriju.
PIEZME. sarakst pards tikai vingrojumu srijas, kas ir sadergas ar atlasto aktivitti. 6 Atlasiet Skatt, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmu sarakstu (izvles).
IETEIKUMS. kamr skatt fizisko vingrojumu srijas posmus, varat nospiest START, lai skattu atlast vingrojuma animciju, ja t ir pieejama. 7 Atlasiet Izpildt vingr. sriju. 8 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Pc tam, kad skat fizisko vingrojumu sriju, ierce rda katru fizisko vingrojumu srijas posmu, posma piezmes (izvles), mri (izvles) un pasreizjos vingrojumu srijas datus. Izturbas, jogas, kardio vai pilsu aktivittm tiek rdtas instrukciju animcijas.
Dien piedvts fizisko vingrojumu srijas izpilde
Lai ierce vartu ieteikt dienas fizisko vingrojumu sriju, jums ir nepieciesams trenia statuss un VO2 max. aplses (Trenia statuss, 52. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START. 2 Atlasiet Skriesana vai Velosipds.
Tiek pardta dien piedvt fizisko vingrojumu srija. 3 Atlasiet START un atlasiet opciju:
· Lai izpildtu fizisko vingrojumu sriju, atlasiet Izpildt vingr. sriju. · Lai atmestu fizisko vingrojumu sriju, atlasiet Izbeigt. · Lai prieksskattu fizisko vingrojumu srijas posmus, atlasiet Soi. · Lai atjaunintu fizisko vingrojumu srijas mri, atlasiet Mra veids. · Lai izslgtu turpmkus fizisko vingrojumu sriju paziojumus, atlasiet Atspjot uzvedni. Piedvt fizisko vingrojumu srija automtiski atjaunins atbilstosi treniu paradumu, atgsans laika un VO2 max izmaim.
Intervlu fizisko vingrojumu srijas pielgosana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Intervli > Strukturti atkrtojumi > Redit. 5 Atlasiet vienu vai vairkas opcijas:
· Lai iestattu intervla ilgumu un veidu, atlasiet Intervls. · Lai iestattu atptas ilgumu un veidu, atlasiet Atpta. · Lai iestattu atkrtojumu skaitu, atlasiet Atkrtot. · Lai pievienotu atvrtu iesildsanos savam treniam, atlasiet Iesildsans > Ieslgts. · Lai pievienotu atvrtu atsildsanos savam treniam, atlasiet Atsildsans > Ieslgts. 6 Nospiediet BACK. Pulkstenis saglab jsu pielgoto intervlu fizisko vingrojumu sriju, ldz js vlreiz redijat fizisko vingrojumu sriju.

Trenii

31

Intervlu fizisko vingrojumu srijas sksana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Intervli. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Atvrt Atkrtojumi, lai manuli atzmtu savus intervlus un atptas periodus, nospiezot LAP. · Atlasiet Strukturti atkrtojumi > Izpildt vingr. sriju, lai izmantotu intervlu fizisko vingrojumu sriju,
pamatojoties uz attlumu vai laiku. 6 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 7 Ja intervlu fizisko vingrojumu srija ietver iesildsanos, nospiediet LAP, lai sktu pirmo intervlu. 8 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 9 Lai prtrauktu pasreizjo intervlu vai atiestattu periodu un preju uz nkamo intervlu vai atptas periodu,
jebkur brd nospiediet LAP (pc izvles). Kad pabeigsit visus intervlus, tiks pardts ziojums.
Sekosana peldsanas basein fizisko vingrojumu srijai
Ierce peldsanas fizisko vingrojumu srijas laik var vadt js daudzu darbbu izpild. Peldsanas basein fizisko vingrojumu srijas izveidosana un nostsana ir ldzga tai, kuru veicat opcij Fizisko vingrojumu srijas, 30. lappuse un No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde, 30. lappuse. 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START > Peld. basein > Opcijas > Trenis. 2 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas, lai izpildtu fizisko vingrojumu srijas, kuras ir lejupieldtas noGarmin Connect .
· Atlasiet Treniu kalendrs, lai izpildtu vai skattu savas plnots fizisko vingrojumu srijas. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana
Jsu kritisk peldjuma truma (KP) vrtba ir uz laika balstta izminjuma prbaudes rezultts. Jsu KP ir teortiskais trums, kdu bez spku izskuma varat neprtraukti saglabt. Savu KP varat izmantot, lai izvltos trenia tempu un sekotu saviem uzlabojumiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Peld. basein. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Kritiskais peld. tr. > Prb. kritisk peld. trumu. 5 Nospiediet DOWN, lai prieksskattu fizisko vingrojumu srijas posmus. 6 Atlasiet Labi. 7 Nospiediet START. 8 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Jsu kritisk peldjuma truma rezultta redisana
Js manuli varat redit vai ievadt jaunu sava KP vrtbu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Peld. basein. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Kritiskais peld. tr. > Kritiskais peld. tr.. 5 Ievadiet mintes. 6 Ievadiet sekundes.

32

Trenii

Par treniu kalendru
Treniu kalendrs jsu pulksten ir t treniu kalendra vai grafika paplasinjums, kuru js iestatt sav Garmin Connect kont. Kad Garmin Connect kalendram pievienojat dazas fizisko vingrojumu srijas, varat ts nostt uz savu ierci. Visas plnots fizisko vingrojumu srijas, kuras ir nosttas uz ierci, ir redzamas kalendra prskat. Kad kalendr atlast dienu, varat skatt vai izpildt fizisko vingrojumu sriju. Plnot fizisko vingrojumu srija saglabjas pulksten neatkargi no t, vai izpildt vai izlaizat to. Kad js nostt plnots fizisko vingrojumu srijas no Garmin Connect, ts prraksta esoso treniu kalendru.
Garmin Connect trenia plnu izmantosana
Lai lejupieldtu un izmantotu trenia plnu, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 80. lappuse), k ar jums ir jizveido fnix pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Trenis > Treniu plni. 3 Atlasiet un izstrdjiet trenia plnu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Skatiet trenia plnu sav kalendr.
Pielgoti treniu plni
Jsu Garmin Connect kont ir pielgoti treniu plni un Garmin® treneris, lai pielgotu jsu treniu mrus. Piemram, js varat atbildt uz daziem jautjumiem un atrast plnu, kas paldzs jums veikt 5 km sacensbas. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam. Kad skat plnu, Garmin trenera prskats tiek pievienots prskatu kopai jsu fnix pulksten.
PacePro trenis
Daudziem skrjjiem sacensbu laik patk valkt tempa saiti, kas paldz sasniegt to sacensbu mri. PacePro funkcija auj izveidot pielgotu tempa saiti, pamatojoties uz attlumu un tempu vai attlumu un laiku. Varat ar izveidot tempa saiti zinmam kursam, lai maksimli optimiztu tempa sasniegumus, pamatojoties uz augstuma izmaim. Varat izveidot PacePro plnu, izmantojot lietotni Garmin Connect. Pirms dodaties kursa skrjien, js varat prieksskatt intervlu un augstuma diagrammu.
PacePro plna lejupielde no Garmin Connect
Lai lejupieldtu PacePro plnu no Garmin Connect, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 80. lappuse). 1 Atlasiet opciju:
· Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet vai . · Dodieties uz connect.garmin.com. 2 Atlasiet Trenis > PacePro tempa stratijas. 3 Izpildiet ekrn redzams nordes, lai izveidotu un saglabtu PacePro plnu. 4 Atlasiet vai Stt uz ierci.

Trenii

33

PacePro plna izveidosana pulksten
Lai pulksten izveidotu jaunu PacePro plnu, jums ir jizveido kurss (Kursa izveide un sekosana jsu ierc, 91. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Kursi. 5 Atlasiet kursu. 6 Atlasiet PacePro > Izveidot jaunu. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Mra temps un ievadiet savu mra tempu. · Atlasiet Mra laiks un ievadiet savu mra laiku. Pulkstenis rda jsu pielgoto tempa diapazonu. 8 Nospiediet START. 9 Atlasiet opciju: · Atlasiet Apstiprint plnu, lai sktu plnu. · Atlasiet Skatt intervlus, lai prieksskattu daljumus. · Atlasiet Augst. diagr., lai skattu kursa augstuma diagrammu. · Atlasiet Karte, lai skattu kursu kart. · Atlasiet Noemt, lai atmestu plnu.

34

Trenii

PacePro plna sksana
Lai vartu skt PacePro plnu, jums ir jveic plna lejupielde no sava Garmin Connect konta. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > PacePro plni. 5 Atlasiet plnu. 6 Nospiediet START.
IETEIKUMS. varat prieksskatt sadaljumus, augstuma grafiku un karti pirms PacePro plna pieemsanas. 7 Atlasiet Apstiprint plnu, lai sktu plnu. 8 Ja vajadzgs, atlasiet J, lai iespjotu kursa navigciju. 9 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.

Mra intervla temps
Pasreizjais intervla temps
Intervla izpildes norise
Intervl atlikusais attlums
Kopjais laiks, kas prsniedz jsu mra laiku vai atpaliek no t.
IETEIKUMS. varat turt nospiestu MENU un atlast Apturt PacePro > J, lai apturtu PacePro plnu. Aktivittes taimeris turpina darboties.
Segmenti
Skriesanas un ritebrauksanas segmentus no sava Garmin Connect kontu js varat prstt uz savu ierci. Pc segmentu saglabsanas ierc js varat sacensties segment, minot atkrtot vai prsniegt savu vai citu segment sacentusos dalbnieku persongo rekordu. PIEZME. kad lejupieladjat kursu no sava Garmin Connect konta, js varat lejupieldt visus kurs pieejamos segmentus.

Trenii

35

StravaTM segmenti
Js varat lejupieldt Strava segmentus sav fnix ierc. Sekojiet Strava segmentiem, lai saldzintu savu izpildi ar ieprieksjiem braucieniem, draugiem un profesionliem sportistiem, kuri ir braukusi to pasu segmentu. Lai pieraksttos Strava dalbai, sav Garmin Connect kont atveriet segmentu izvlni. Lai iegtu papildu informciju, dodieties uz www.strava.com. Saj rokasgrmat iekaut informcija attiecas gan uz Garmin Connect, gan Strava segmentiem.
Segmenta detau skatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Segmenti. 5 Atlasiet segmentu. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Sacksu laiki, lai skattu segmenta ldera laiku un vidjo trumu vai tempu. · Atlasiet Karte, lai skattu segmentu kart. · Atlasiet Augst. diagr., lai skattu segmenta augstuma diagrammu.
Sacensba segment
Segmenti ir virtuli sacensbu kursi. Js varat piedalties sacensbs segment un saldzint savus rezulttus ar ieprieksjm aktivittm, citu sasniegumiem, pievienotajm personm sav Garmin Connect kont vai citiem skriesanas vai ritebrauksanas kopienu dalbniekiem. Js varat augsupieldt savus aktivittes datus sav Garmin Connect kont, lai skattu sava segmenta pozciju. PIEZME. ja jsu Garmin Connect konts un Strava konts ir saistti, jsu aktivitte automtiski tiks nostta uz jsu Strava kontu, lai js varat prskatt segmenta pozciju. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Dodieties skrjien vai velobraucien.
Kad js tuvosities segmentam, tiks pardts ziojums, un js varsit sacensties segment. 4 Sciet sacensbu segment. Pc segmenta pabeigsanas tiks pardts jauns ziojums.
Segmenta automtiskas korisanas iestatsana
Varat iestatt, lai ierce automtiski koritu segmenta mra sacensbu laiku, emot vr jsu sniegumu segmenta laik. PIEZME. sis iestatjums visos segmentos pc noklusjuma ir iespjots. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Segmenti > Automtiska pieple.

36

Trenii

Virtual Partner® lietosana
Virtual Partner ir treniu rks, kas paredzts, lai paldztu jums sasniegt mrus. Js varat iestatt Virtual Partner tempu un sacensties ar to. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Pievienot jaunu > Virtual Partner. 6 Ievadiet tempa vai truma vrtbu. 7 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu Virtual Partner ekrna novietojumu (izvles). 8 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 6. lappuse). 9 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritintu pa Virtual Partner ekrnu un sekotu, kurs ir vadb.
Trenia mra iestatsana
Trenia mra funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai js vartu trenties, izmantojot iestatto attlumu, attlumu un laiku, attlumu un tempu vai attlumu un truma mri. Trenia aktivittes laik pulkstenis sniedz rellaika atsauksmes par to, cik tuvu esat izvirztajam trenia mrim. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Iestatt mri. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Tikai attlums, lai atlastu ieprieks iestattu attlumu vai ievadtu pielgotu attlumu. · Atlasiet Attlums un laiks, lai atlastu attluma un laika mri. · Atlasiet Attlums un temps vai Attlums un trums, lai atlastu attluma un tempa vai truma mri. Pards trenia mra ekrns ar aptuveno finisa laiku. Aptuvenais finisa laiks ir balstts uz jsu pasreizjo izpildjumu un atlikuso laiku. 6 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. IETEIKUMS. varat turt nospiestu MENU un atlast Atcelt mri > J, lai atceltu trenia mri.
Ieprieksjs aktivittes rezulttu prspsana
Js varat censties prspt ieprieks reistrtas vai lejupieldtas aktivittes rezulttus. S funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai aktivittes laik js redztu, par cik esat prieks vai atpaliekat. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Skries. sac. un akt.. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet No vstures, lai atlastu ieprieks ieraksttu aktivitti no savas ierces. · Atlasiet Lejupieldts, lai atlastu aktivitti, ko esat lejupieldjis no Garmin Connect konta. 6 Atlasiet aktivitti. Pards Virtual Partner ekrns, nordot aptuveno finisa laiku. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 8 Kad pabeidzat aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.

Trenii

37

zurnli
Vstur tiek iekauts laiks, attlums, kalorijas, vidjais temps vai trums, distances dati un sensoru informcija (neobligti). PIEZME. kad ierces atmia ir pilna, jsu veckie dati tiek prrakstti.
Vstures izmantosana
Vsture ietver ieprieksjs aktivittes, kuras js saglabjt sav pulksten. Lai tri piektu aktivitsu datiem, pulkstenim ir vstures logrks (Prskati, 41. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Aktivittes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Nospiediet START. 5 Atlasiet opciju:
· Lai skattu papildu informciju par aktivitti, atlasiet Visa statistika. · Lai skattu aktivittes ietekmi uz jsu aerobo un anaerobo spju, atlasiet Trenia efekt. (Par Training
Effect, 55. lappuse). · Lai skattu laiku katr sirdsdarbbas ritma zon, atlasiet Sirdsdarbbas ritms (Laika skatsana katr
sirdsdarbbas ritma zon, 38. lappuse). · Lai atlastu distanci un skattu papildu informciju par katru distanci, atlasiet Distances. · Lai atlastu slpojumu vai braucienu ar sniega dli un skattu papildu informciju par katru aktivittes reizi,
atlasiet Skrjieni. · Lai atlastu fizisko vingrojumu kopu un skattu papildu informciju par katru kopu, atlasiet Kopas. · Lai skattu aktivitti kart, atlasiet Karte. · Lai skattu augstuma diagrammu aktivittei, atlasiet Augst. diagr.. · Lai dzstu atlasto aktivitti, atlasiet Dzst.
Dazdu sporta veidu vsture
Jsu ierce saglab visprju kopsavilkumu par dazdiem aktivitsu sporta veidiem, tostarp kopj attluma, laika, kaloriju un izvles piederuma datus. Turklt ierce atdala aktivittes datus katram sporta segmentam un prejai starp tiem, td js varat saldzint ldzgas treniu aktivittes un sekot, cik tri veicat preju. Prejas vsture ietver attlumu, laiku, vidjo trumu un kalorijas.
Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon
Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon var paldzt pielgot savu treniu intensitti. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Aktivittes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet Sirdsdarbbas ritms.
Persongie rekordi
Kad js pabeidzat aktivitti, ierce rda visus jaunos persongos rekordus, kurus sasniedzt ss aktivittes laik. Persongie rekordi ietver jsu trko laiku vairks tipisks sacensbu distancs un garko skrjienu, braucienu vai peldjumu. PIEZME. ritebrauksanai persongie rekordi ietver ar vislielko kpumu un labko jaudu (nepieciesams jaudas mrtjs).

38

zurnli

Persongo rekordu skatsana
1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu. 5 Atlasiet Skatt ierakstu.
Persong rekorda atjaunosana
Js varat atjaunot jebkuru persongo rekordu uz ieprieks reistrtu persongo rekordu. 1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot. 5 Atlasiet Ieprieksjais > J.
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Persongo rekordu dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai izdzstu vienu rekordu, atlasiet rekordu un Notrt ierakstu > J. · Lai izdzstu visus sporta rekordus, atlasiet Notrt visus ierakstus > J. PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Datu kopsummu skatsana
Js varat skatt pulksten saglabt kopj attluma un laika datus. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Kop. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet opciju, lai skattu nedas vai mnesa kopsummas.
Odometra lietosana
Odometrs automtiski reistr kopjo veikto attlumu, iegto augstumu un laiku aktivitts. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Kop > Odometrs. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai skattu odometra kopsummas.
Vstures dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vsture > Opcijas. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Dzst visas aktivittes, lai dzstu no vstures visas aktivittes. · Atlsiet Atiestatt kopsummas, lai atiestattu visas attlumu un laika kopsummas.
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.

zurnli

39

Izskats
Varat pielgot ciparncas izskatu un trs piekuves funkcijas logrku prskat un vadklu izvln.
Pulkstea skata iestatjumi
Js varat pielgot pulkstea skatu, izvloties izkrtojumu, krsas un papildu datus. Js varat ar lejupieldt pielgotus pulkstea skatus no Connect IQ veikala.
Pulkstea ciparncas pielgosana
Lai aktiviztu Connect IQ pulkstea ciparncu, jums ir jinstal pulkstea ciparnca no Connect IQ veikala (Connect IQ funkcijas, 81. lappuse). Js varat pielgot pulkstea ciparncas informciju un izskatu vai aktivizt instaltu Connect IQ pulkstea ciparncu. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Pulkstea ciparn.. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai prieksskattu pulkstea ciparncu opcijas. 4 Atlasiet Pievienot jaunu, lai izveidotu pielgotu digitlo vai analogo pulkstea ciparncu. 5 Nospiediet START. 6 Atlasiet opciju:
· Lai aktiviztu pulkstea ciparncu, atlasiet Piemrot. · Lai maintu analog pulkstea ciparncas ciparu stilu, atlasiet Zvant. · Lai maintu analog pulkstea ciparncas rdtju stilu, atlasiet Rokas. · Lai maintu digitl pulkstea ciparncas ciparu stilu, atlasiet Izkrtojums. · Lai maintu digitl pulkstea ciparncas sekunzu stilu, atlasiet Sekundes. · Lai maintu datus, kas ir redzami pulkstea ciparnc, atlasiet Dati. · Lai pievienotu vai maintu pulkstea ciparncas akcenta krsu, atlasiet Akcenta krsa. · Lai maintu krsu datiem, kas ir redzami pulkstea ciparnc, atlasiet Datu krsa. · Lai maintu fona krsu, atlasiet Fona krsa. · Lai noemtu pulkstea ciparncu, atlasiet Dzst.

40

Izskats

Prskati
Pulksten ir skotnji ieldti prskati, kas nodrosina tru piekuvi informcijai (Prskatu kopas skatsana, 43. lappuse). Daziem prskatiem nepieciesams Bluetooth® savienojums ar sadergu tlruni. Dazi prskati pc noklusjuma nav redzami. Varat tos pievienot prskatu cilpai manuli (Prskatu kopas pielgosana, 43. lappuse).

Nosaukums

Apraksts

ABC

Parda apvienotu altimetra, barometra un kompasa informciju.

Maint laika joslas

Parda pasreizjo dienas laiku papildu laika josls (Alternatvu laika joslu pievienosana, 5. lappuse).

Aklimatizcija augstum

Augstum virs 800 m (2625 pdas) tiek rdtas diagrammas, kas atspoguo augstuma korits vrtbas jsu vidjam pulsa oksimetra rdjumam, elposanas tempam un sirdsdarbbas ritmam miera stvokl pdjm septim dienm.

Altimetrs

Parda jsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaim.

Barometrs

Parda vides spiediena datus, emot vr augstumu.

Body BatteryTM

Valkjot ierci visu dienu, parda jsu pasreizjo Body Battery lmeni un lmea diagrammu dazu pdjo stundu laik (Body Battery, 43. lappuse).

Kalendrs

Parda gaidms tiksans no jsu tlrua kalendra.

Kalorijas

Parda jsu kaloriju informciju pasreizjai dienai.

Kompass

Parda elektronisku kompasu.

Ierces lietosana

Rda pasreizjs programmatras versiju un ierces lietosanas statistiku.

Suu izsekosana

Rda jsu sua atrasans vietas informciju, ja saderga suu izsekosanas ierce ir pra savienojum ar jsu fnix pulksteni.

Uzkpto stvu skaits Izseko uzkpto stvu skaitu un progresu ce uz mri.

Garmin treneris

Parda plnotos trenius, ja esat atlasjis Garmin trenera pielgoto treniu plnu sav Garmin Connect kont. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam.

Golfs

Rda golfa rezulttus un statistiku pdjam posmam.

Health SnapshotTM

Pulksten sk Health Snapshot aktivitti, kas ieraksta vairkus galvenos veselbas mrjumus, kamr js saglabjat miera stvokli divas mintes. T sniedz su ieskatu par jsu visprjo sirds un asinsvadu stvokli. Pulkstenis ieraksta tdus mrjumus k jsu vidjais pulss, stresa lmenis un elposanas temps. Varat skatt savu saglabto Health Snapshot aktivitsu kopsavilkumus.

Pulss

Parda jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritmu pc sitienu skaita mint (sirdsp./min.) un vidjo sirdsdarbbas ritma miera stvokl (SRA).

Vsture

Parda jsu aktivitsu vsturi un reistrto aktivitsu diagrammu.

Intensittes mintes

Izseko laiku, ko esat pavadjis, piedaloties mrens ldz enerisks aktivitts, jsu nedas intensittes minsu mri un progresu ce uz mri.

inReach® vadklas

auj nostt ziojumus pr savienotaj inReach ierc (inReach tlvadbas izmanto sana, 69. lappuse).

Pdj aktivitte

Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu.

Pdjais brauciens Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu un nordt sporta veida vsturi.

Izskats

41

Nosaukums Pdjais skrjiens Pdjais peldjums Mzikas prvaldba Paziojumi
Izpilde
Pulsa oksimetrs
Elposana Miegs Saules intensitte Soi
Stress
Saules lkts un riets Temperatra Trenia statuss
VIRB® vadklas Laikapstki
Xero® ierce

Apraksts
Nodrosina mzikas atskaotja vadklas jsu tlrua vai pulkstea mzikai. Brdina par ienkosiem zvaniem, szim, socilo tklu jaunumiem utt., emot vr tlrua paziojumu iestatjumus (Bluetooth paziojumu iespjosana, 77. lappuse). Parda izpildes mrjumus, kas paldz jums sekot un gt izpratni par savm treniu aktivittm un sacensbu sasniegumiem (Izpildes mrjumi, 44. lappuse). auj veikt manulus pulsa oksimetra lasjumus (Pulsa oksimetra rdjumu iegsana, 64. lappuse). Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu pulsa oksimetru, mrjums netiek reistrts. Jsu pasreizjais elposanas temps elpas vilcienos mint un vidjais septiu dienu rdtjs. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties. Rda ieprieksjs nakts kopjo miega laiku, miega datus un miega posmu informciju. Rda diagrammu, atspoguojot saules enerijas izmantosanas intensitti pdjs 6 stund un vidji ieprieksj ned. Izseko jsu ikdienas sou skaitu, sou mri un datus par ieprieksjm dienm. Parda jsu pasreizjo stresa lmeni un jsu stresa lmea diagrammu. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties. Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu stresa lmeni, mrjumi netiek reistrti. Parda saules lkta, saules rieta un civils krslas laikus. Parda temperatras datus no ieksj temperatras sensora. Parda jsu pasreizjo trenia statusu un trenia slodzi, kas parda, k trenis ietekm jsu fizisks sagatavotbas lmeni un izpildi (Trenia statuss, 52. lappuse). Nodrosina kameras prvaldbu, kad VIRB ierce ir savienota pr ar fnix pulksteni (VIRB tlvadba, 69. lappuse). Parda pasreizjo temperatru un laika prognozi. Parda lzera atrasans vietas informciju, kad saderga Xero ierce ir savienota pr ar fnix pulksteni (Xero objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iestatjumi, 71. lappuse).

42

Izskats

Prskatu kopas skatsana
Prskati nodrosina tru piekuvi veselbas datiem, aktivitsu informcijai, iebvtiem sensoriem un citai informcijai. Kad izveidojat pulkstea pra savienojumu, datus, piemram, paziojumus, laikapstku informciju un kalendra notikumus, varat skatt sav viedtlrun. 1 Nospiediet UP vai DOWN.
Pulkstenis ritina pa prskatu kopu un rda katra prskata kopsavilkuma datus.

IETEIKUMS. varat ar prvilkt, lai ritintu, vai pieskarties, lai atlastu opcijas. 2 Nospiediet START, lai skattu papildinformciju. 3 Atlasiet opciju:
· Nospiediet DOWN, lai skattu detaliztu informciju par prskatu. · Nospiediet START, lai skattu prskata papildu opcijas un funkcijas.
Prskatu kopas pielgosana
Kop varat maint logrku secbu, noemt logrkus un pievienot jaunus logrkus. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Izskats > Nordjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet logrku un nospiediet UP vai DOWN, lai maintu prskata atrasans vietu prskatu kop. · Atlasiet logrku un atlasiet , lai noemtu logrku no kopas. · Atlasiet Pievienot un atlasiet logrku, kas jpievieno kopai.
Body Battery
Pulkstenis analiz jsu sirdsdarbbas ritma maingumu, stresa lmeni, miega kvalitti un aktivittes datus, lai noteiktu jsu visprjo Body Battery lmeni. Tpat k mrinstruments automasn, ierce norda jsu pieejams enerijas rezerves apjomu. Body Battery lmea diapazons ir no 0 ldz 100, kur 0­25 ir zems, 26­50 ir vidjs, 51­75 ir augsts, bet 76­100 ir oti augsts enerijas rezerves lmenis. Js varat sinhronizt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skattu visjaunko Body Battery lmeni, ilgtermia tendences un papildu informciju (Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 43. lappuse).
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem
· Lai iegtu preczkus rezulttus, valkjiet pulksteni, kamr guat. · Labs miegs uzld jsu Body Battery. · Fizisk slodze un augsts stresa lmenis var veicint trku Body Battery lmea samazinsanos. · Uzemtais uzturs, k ar tdi stimuljosi ldzeki k kofens, neietekm jsu Body Battery.

Izskats

43

Izpildes mrjumi
Sie izpildes mrjumi ir aplses, kas paldz jums sekot savm treniu aktivittm un skriesanas sacensbu izpildei un izprast ts. Mrjumiem ir nepieciesamas dazas aktivittes, izmantojot sirdsdarbbas ritma mrjumu plaukstas loctav vai ar sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. Ritebrauksanas izpildes mrjumiem ir vajadzgs pulsometrs un spka mrtjs. Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informciju skatiet vietn garmin.com /performance-data/running. PIEZME. aplses skum var sist nepreczas. Pulkstenim ir nepieciesams, lai js izpildt dazas aktivittes; t var gt informciju par jsu veiktspju. VO2 Max.: vO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz
kilogramu ermea svara maksiml aktivitt (Par VO2 Max. aplsm, 45. lappuse). Prognoztie skriesanas sacensbu laiki: pulkstenis izmanto VO2 max. aplses un treniu vsturi, lai
nodrosintu mra skriesanas sacensbu laiku, pamatojoties uz jsu pasreizjo fizisks formas stvokli (Savu prognozto sacensbu laiku skatsana, 47. lappuse). HRV Stress prbaude: sirdsdarbbas ritma mainguma (HRV) stresa prbaudei ir nepieciesams Garmin krsu sirdsdarbbas ritma monitors. Pulkstenis ieraksta jsu sirdsdarbbas ritma maingumu, kamr stvat miera stvokl 3 mintes. Tas norda jsu visprjo stresa lmeni. Mrjums ir skal no 1 ldz 100; zemks rdtjs liecina par zemku stresa lmeni (Pulsa mainba un stresa lmenis, 47. lappuse). Izpildes stvoklis: jsu izpildes stvoklis ir rellaika novrtjums pc 6­20 aktivittes mintm. To var pievienot k datu lauku, lai js varat skatt savu izpildes stvokli prj aktivittes laik. Tas saldzina jsu rellaika stvokli ar vidjo fizisks formas lmeni (Izpildes spja, 48. lappuse). Funkcionls slieksvrtbas jauda (FTP): pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai aplstu FTP. Lai iegtu preczku novrtjumu, varat veikt vadtu testu (FTP aplsu iegsana, 48. lappuse). Laktta slieksvrtba: laktta slieksvrtbai ir nepieciesams krsu sirdsdarbbas monitors. Laktta slieksvrtba ir tas punkts, kur jsu muskui sk strauji nogurt. Pulkstenis mra jsu laktta slieksvrtbas lmeni, izmantojot sirdsdarbbas ritma datus un tempu (Laktta slieksvrtba, 49. lappuse). Izturba: pulkstenis izmanto jsu VO2 max. un sirdsdarbbas ritma datus, lai nodrosintu rellaika izturbas aplses. To var pievienot k datu ekrnu, lai js vartu skatt savu potencilo un atlikuso izturbu aktivittes laik (Jsu izturbas skatsana rellaik, 51. lappuse).

44

Izskats

Par VO2 Max. aplsm
VO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz kilogramu ermea svara maksiml aktivitt. Vienkrsk sakot, VO2 Max ir jsu fizisks veiktspjas rdtjs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, ar sim rdtjam ir juzlabojas. fnix iercei ir vajadzgs pulsa plaukstas loctav vai saderga krsu pulsa monitors, lai rdtu jsu VO2 max. aplses. Ierce piedv atsevisas VO2 max. aplses skriesanai un ritebrauksanai. Lai iegtu VO2 max. preczas aplses, jums vairkas mintes vidj intensittes lmen ir vai nu jskrien brv dab ar GPS, vai jbrauc ar velosipdu, izmantojot sadergu jaudas mrtju. Ierc jsu VO2 max. aplses ir redzamas k skaitlis, apraksts vai pozcija mrjuma vizualizcij krss. Sav Garmin Connect kont varat skatt papildu informciju par savu VO2 maks. novrtjumu, piemram, kur tas atrodas pc jsu vecuma un dzimuma.

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Teicami

Zaa

Labi

Oranza

Viduvji

Sarkana

Vji

VO2 max. datus nodrosina Firstbeat Analytics. VO2 max. analze tiek nodrosinta ar The Cooper Institute® atauju. Papildu informciju skatiet pielikum (VO2 Max. standarta parametri, 122. lappuse), k ar vietn www.CooperInstitute.org.

Izskats

45

Iegstiet savas VO2 Max. aplses skriesanai
Sai funkcijai ir nepieciesams sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. Ja izmantojat krsu sirdsdarbbas ritma monitoru, jums tas ir juzliek un jizveido t pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 82. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 83. lappuse). Aplses skum var sist nepreczas. Iercei ir nepieciesami dazi skrjieni, lai t var gt informciju par jsu veiktspju. Js varat atspjot VO2 max. ierakstsanu ultramaratona un taku skriesanas aktivittm, ja nevlaties, ka sie skrjiena veidi ietekm jsu VO2 max. aplses (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). 1 Veiciet vismaz 10 minsu skrjienu brv dab. 2 Pc skrjiena atlasiet Saglabt. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritintu pa izpildjuma mrjumiem.
IETEIKUMS. lai skattu papildu informciju, js varat atlast START.
Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai
Sai funkcijai ir nepieciesams jaudas mrtjs un sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. Jaudas mrtjs ir jsavieno pra savienojum ar fnix ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). Ja izmantojat krsu sirdsdarbbas ritma monitoru, jums tas ir juzliek un jizveido t pra savienojums ar savu ierci. Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 82. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 83. lappuse). Aplses skum var sist nepreczas. Iercei ir nepieciesami dazi braucieni, lai t var gt informciju par jsu ritebrauksanas veiktspju. 1 Brauciet stabil ritm ar augstu intensitti vismaz 20 mintes. 2 Pc skrjiena atlasiet Saglabt. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritintu pa izpildjuma mrjumiem.
IETEIKUMS. js varat atlast START, lai skattu papildu informciju.

46

Izskats

Savu prognozto sacensbu laiku skatsana
Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 82. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 83. lappuse). Lai nodrosintu sacensbu mra laiku, pulkstenis izmanto VO2 max. aplses (Par VO2 Max. aplsm, 45. lappuse) un jsu treniu vsturi. Pulkstenis analiz jsu vairku nedu treniu datus, lai preciztu sacensbu laika aplses. IETEIKUMS. ja jums ir vairk nek viena Garmin ierce, varat iespjot Physio TrueUpTM funkciju, kura auj pulkstenim sinhronizt aktivittes, vsturi un datus no citm iercm (Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi, 98. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu veiktspjas logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka informciju. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu prognozto skriesanas sacensbu laiku.

4 Nospiediet START, lai skattu prognozes citiem attlumiem. PIEZME. prognozes skum var sist nepreczas. Iercei ir nepieciesami dazi skrjieni, lai t var gt informciju par jsu veiktspju.
Pulsa mainba un stresa lmenis
Stresa lmea rezultts tiek iegts, veicot trs minsu testu miera stvokl, kad fnix ierce analiz pulsa mainbu, lai noteiktu jsu visprjo stresu. Trenii, miegs, uzturs un visprjs dzves stress - tas viss ietekm skrjja sasniegumus. Stresa lmea diapazons ir no 1 ldz 100, kur 1 ir oti zema stresa stvoklis, bet 100 ir oti augsta stresa stvoklis. Zinsanas par savu stresa lmeni var paldzt izlemt, vai jsu ermenis ir gatavs izturbas trenia skrjienam vai jogai.
Sirdsdarbbas ritma mainguma stresa rezultta skatsana
Sai funkcijai ir nepieciesams Garmin krsu sirdsdarbbas monitors. Lai veiktu sirdsdarbbas ritma mainguma (HRV) stresa prbaudi, jums ir juzliek sirdsdarbbas ritma monitors un jizveido t pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). IETEIKUMS. Garmin iesaka mrt savu stresa lmeni pirms trenia aptuveni vien laik un ldzgos apstkos katru dienu. 1 Ja nepieciesams, nospiediet START un atlasiet Pievienot > HRV Stress, lai pievienotu stresa lietotni lietotu
sarakstam. 2 Atlasiet J, lai pievienotu lietotni savu izlasu sarakstam. 3 Pulkstea ciparnc nospiediet START, atlasiet HRV Stress un nospiediet START. 4 Stviet miergi un atptieties 3 mintes.

Izskats

47

Izpildes spja
Kad js izpildt aktivitti, piemra, skrienat vai dodaties velobraucien, izpildes spjas funkcija analiz jsu tempu, sirdsdarbbas ritmu un t maingumu, lai rellaik novrttu jsu izpildes spju saldzinjum ar jsu vidjo fizisks formas lmeni. Rezultts ir aptuvens jsu rellaika novirzes no VO2 max. aplsm procentulais rdtjs. Izpildes spjas vrtbas ir diapazon no -20 ldz +20. Pc 6­20 aktivittes mintm ierce rda jsu izpildes spjas rezulttu. Piemram, rezultts +5 nozm, ka js pietiekami atptties, jtaties mozi un spjat veikt labu skrjienu vai velobraucienu. Izpildes spju k datu lauku varat pievienot kdam no saviem treniu ekrniem, lai aktivittes laik sekotu savai spjai. Izpildes spja var bt ar noguruma lmea rdtjs, pasi gara skrjiena vai velobrauciena trenia beigs. PIEZME. lai iegtu preczas VO2 max. aplses, iercei ir nepieciesami dazi skrjieni vai braucieni, izmantojot sirdsdarbbas ritma monitoru. Uzziniet vairk par savu skrjiena vai velobrauciena izpildes spju (Par VO2 Max. aplsm, 45. lappuse).
Savas izpildes spjas skatsana
Sai funkcijai ir nepieciesams sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. 1 Pievienojiet Izpildes spja datu ekrn (Datu ekrnu pielgosana, 24. lappuse). 2 Dodieties skrjien vai velobraucien.
Pc 6­20 mintm bs redzama jsu izpildes spja. 3 Ritiniet datu ekrn, lai skattu savu izpildes spju skrjien vai velobraucien.
FTP aplsu iegsana
Lai iegtu funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) aplses, jums ir jizveido krsu sirdsdarbbas ritma monitora un spka mrtja pra savienojums ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse) un jiegst VO2 max. aplses (Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai, 46. lappuse). Pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma un jsu VO2max. aplses, lai aplstu FTP. Pulkstenis automtiski nosaka FTP stabila, augstas intensittes brauciena laik, izmantojot sirdsdarbbas ritma un spka datus. 1 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu izpildes logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka detaas. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu FTP aplsi.
Jsu FTP aplses tiek rdtas k vrtba, kas mrta vatos uz kilogramu, jsu spka atdeve vatos un pozcija mrjuma vizualizcij krss.

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Teicami

Zaa

Labi

Oranza

Viduvji

Sarkana

Netrents

Vairk informcijas skatiet pielikum (FTP novrtjumi, 122. lappuse). PIEZME. kad izpildes paziojums brdina js par jaunu FTP, js varat atlast Pieemt, lai saglabtu jauno FTP, vai Noraidt, lai saglabtu pasreizjo FTP.

48

Izskats

FTP testa veiksana
Lai iegtu veiktu testu un vartu noteikt funkcionls slieksvrtbas jaudu (FTP), jums ir jizveido krsu sirdsdarbbas ritma monitora un spka mrtja pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse) un jiegst VO2 max. aplses (Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai, 46. lappuse). PIEZME. fTP ir sarezts trenis, kura izpilde ilgst aptuveni 30 minsu. Izvlieties praktisku un lielkoties ldzenu marsrutu, kur varat braukt stabili palielinot piepli, k tas ir sacensbs uz laiku. 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START. 2 Atlasiet ritebrauksanas aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > FTP vadts tests. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kad skat braukt, ierce rda katra posma ilguma, mra un pasreizj spka datus. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums. 6 Pc vadt testa pabeigsanas veiciet atsildsanos, apturiet taimeri un saglabjiet aktivitti. Jsu FTP ir redzams k vrtba, kas mrta vatos uz kilogramu, jsu spka atdeve vatos un pozcija mrjuma vizualizcij krss. 7 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu jauno FTP, atlasiet Pieemt. · Lai saglabtu pasreizjo FTP, atlasiet Noraidt.
Laktta slieksvrtba
Laktta slieksvrtba ir fizisko vingrojumu intensittes lmenis, kd laktts (pienskbe) asinsrit sk uzkrties straujk. Skriesan tas ir aplstais pieples vai tempa lmenis. Kad skrjjs prsniedz slieksvrtbu, nogurums sk patrinti pieaugt. Pieredzjusiem skrjjiem slieksvrtba parasti veidojas, kad ir sasniegti aptuveni 90% no to maksiml sirdsdarbbas ritma un no 10 km ldz pusmaratona skrjiena temp. Vidjiem skrjjiem laktta slieksvrtba veidojas, kad ir sasniegts krietni zem 90% no sirdsdarbbas ritma. Zinsanas par savu laktta slieksvrtbu var paldzt noteikt, cik intensvi trenties vai kad sacensbu laik veikt izrvienu. Ja js jau zint savu sirdsdarbbas ritma laktta slieksvrtbu, varat ievadt to sava lietotja profila iestatjumos (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 83. lappuse).Varat ieslgt Automtiska noteiksana funkciju, lai aktivittes laik automtiski ieraksttu laktta slieksni.

Izskats

49

Vadta testa veiksana, lai noteiktu laktta slieksvrtbu
Sai funkcijai ir nepieciesams Garmin krsu sirdsdarbbas monitors. Lai veiktu vadto testu, jums ir juzliek krsu sirdsdarbbas ritma monitors un jizveido t pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). Ierce izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma un jsu VO2max. aplsi, lai aplstu jsu laktta slieksvrtbu. Ierce automtiski nosaka jsu laktta slieksvrtbu stabilu, augstas intensittes skrjienu laik, izmantojot sirdsdarbbas ritma datus. IETEIKUMS. lai iegtu preczu maksiml sirdsdarbbas ritma vrtbu un VO2 max. aplsi, iercei ir nepieciesami dazi skrjieni ar sirdsdarbbas ritma monitoru. Ja jums ir grti iegt laktta slieksvrtbas aplsi, miniet manuli pazemint sava maksiml sirdsdarbbas ritma vrtbu. 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti.
Lai veiktu so testu, ir nepieciesams GPS. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Trenis > Laktta slieksv. vadts tests. 5 Palaidiet taimeri un izpildiet ekrn redzams nordes.
Kad skat skrjienu, ierce rda katra posma ilguma, mra un pasreizj sirdsdarbbas ritma datus. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums. 6 Pc vadt testa pabeigsanas apturiet taimeri un saglabjiet aktivitti. Ja s ir pirm jsu laktta slieksvrtbas aplse, ierce aicina js atjaunint savas sirdsdarbbas ritma zonas, pamatojoties uz laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritmu. Katrai papildu laktta slieksvrtbas aplsei ierce aicina js apstiprint vai noraidt aplsi.

50

Izskats

Jsu izturbas skatsana rellaik
Pulkstenis var nodrosint rellaika izturbas aprinus, pamatojoties uz jsu sirdsdarbbas ritma datiem un VO2 maks. aplsi (Par VO2 Max. aplsm, 45. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet skriesanas vai ritebrauksanas aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Pievienot jaunu > Izturba. 6 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu datu ekrna atrasans vietu (pc izvles). 7 Nospiediet START, lai reditu primro izturbas datu lauku (nav obligti). 8 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 6. lappuse). 9 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu uz datu ekrnu.
Primrais izturbas datu lauks. Parda jsu pasreizjo izturbas procentulo dau, atlikuso attlumu vai atlikuso laiku. Potencil izturba. Faktisk izturba.
Sarkans: Izturba izskst. Oranzs: Izturba ir stabila. Zas: Izturba atjaunojas.

Izskats

51

Trenia statuss
Sie mrjumi ir aplses, kas paldz jums sekot savm treniu aktivittm un izprast ts. Mrjumiem ir nepieciesamas dazas aktivittes, izmantojot sirdsdarbbas ritma mrjumu plaukstas loctav vai ar sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. Ritebrauksanas izpildes mrjumiem ir vajadzgs pulsometrs un jaudas mrtjs. Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informciju skatiet vietn garmin.com /performance-data/running.
PIEZME. aplses skum var sist nepreczas. Pulkstenim ir nepieciesams, lai js vispirms izpildt dazas aktivittes un tas var gt informciju par jsu veiktspju. Trenia statuss: trenia statuss rda, k jsu trenii ietekm fizisko formu un veiktspju. Trenia statuss
pamatojas uz izmaim trenia slodz un VO2 maks. ilgk laikposm. VO2 maks.: vO2 maks. ir maksimlais skbeka daudzums (mililitros), kdu js varat patrt mint uz
kilogramu ermea svara maksiml aktivitt (Par VO2 Max. aplsm, 45. lappuse). Pulkstenis rda karstuma un augstuma koritas VO2 maks. vrtbas, kad js aklimatizjaties oti karst vid vai liel augstum (Aklimatizsans izpildei karstum un augstum, 53. lappuse). Trenia slodze: trenia slodze ir paaugstinta skbeka patria pc trenia (EPOC) pdjs 7 diens summa. EPOC ir aplse, cik daudz enerijas jsu organismam ir nepieciesams, lai atgtos pc trenia (Trenia slodze, 53. lappuse). Trenia slodzes fokuss: ierce analiz un sadala trenia slodzi dazds kategorijs, pamatojoties uz katras ierakstts aktivittes intensitti un struktru. Trenia slodzes fokuss ietver kopjo katrai kategorijai uzkrto slodzi un trenia fokusu. Pulksten tiek rdts slodzes sadaljums pdjo 4 nedu laik (Treniu slodzes fokuss, 54. lappuse). Atgsans laiks: atgsans laiks rda, cik daudz laika atlicis, pirms js pilnb atgstaties un varat doties nkamaj intensvaj treni (Atgsans laiks, 55. lappuse).

52

Izskats

Treniu statusa lmei
Treniu statuss rda, k jsu trenii ietekm fizisks formas lmeni un veiktspju. Treniu statuss pamatojas uz izmaim treniu slodz un VO2 Max ilgk laikposm. Treniu statusu varat izmantot, lai plnotu trenius nkotn un turpintu uzlabot savas fizisks formas lmeni. Tuvojas maksimumam: tuvosans maksimumam nozm, ka js esat idel sacensbu stvokl. Nesen
samazint treniu slodze auj jsu organismam atgties un pilnb atjaunoties pc ieprieksj trenia. Jums ir jplno turpmks nodarbbas, jo so maksimlo stvokli var saglabt tikai su laiku. Produktvs: jsu pasreizj treniu slodze veicina pareizu jsu fizisks formas lmea un veiktspjas uzlabosanos. Jums ir jiekauj treniu pln atgsans periodi, lai saglabtu savu fizisko lmeni. Saglabsana: jsu pasreizj treniu slodze ir pietiekama, lai uzturtu fizisko formu. Lai gtu uzlabojumus, miniet dazdot savus fiziskos vingrinjumus vai palielint treniu apjomu. Atgsans: samazint treniu slodze auj jsu organismam atgties, kas ir btiski ilgstosos smagu treniu periodos. Kad jtaties gatavs, varat atgriezties lielk treniu slodz. Neproduktvs: jsu treniu slodze ir lab lmen, bet jsu fizisk forma pavjins. Iespjams, jsu organismam ir grti atgties, td jums ir jvelt uzmanba savam visprjam veselbas stvoklim, tostarp stresam, uzturam un atptai. Pasliktinsans: pasliktinsans notiek, ja nedu vai ilgk js trenjties daudz mazk nek parasti, un tas ietekm jsu fizisks formas lmeni. Lai redztu uzlabojumus, varat mint palielint savu treniu slodzi. Prsniegsana: jsu treniu slodze ir oti liela un rada pretju efektu. Jsu organismam ir vajadzga atpta. Jums ir jatvl sev laiks, lai organisms atgstas, iekaujot grafik vieglkus trenius. Nav statusa: lai noteiktu jsu treniu statusu, iercei ir vajadzga jsu vienas vai divu nedu treniu vsture, ietverot aktivittes ar VO2 Max rezulttiem skriesanai vai ritebrauksanai.
Padomi trenia statusa iegsanai
Trenia statusa funkcijas darbba ir atkarga no atjaunintajiem jsu fizisks sagatavotbas lmea novrtjuma datiem, tostarp vismaz diviem VO2 Max mrjumu vrtbm ned. Jsu VO2 Max aprins tiek atjaunints pc skriesanas brv dab vai braucieniem ar jaudu, kuras laik sirdsdarbbas ritms vairkas mintes bija vismaz 70 % no jsu maksiml sirdsdarbbas ritma. Lai nodrosintu savas fizisks sagatavotbas lmea tendencu precizitti, skrienot iekstelps, neveiciet VO2 max aplsu enersanu. Js varat atspjot VO2 max. ierakstsanu ultramaratona un taku skriesanas aktivittm, ja nevlaties, ka sie skrjiena veidi ietekm jsu VO2 max. aplses (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). Lai maksimli izmantotu trenia statusa funkciju, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Vismaz divas reizes ned skrieniet vai brauciet brv dab, izmantojot jaudas mrtju, un vismaz
10 mintes sasniedziet sirdsdarbbas ritmu, kas prsniedz 70 % no jsu maksiml sirdsdarbbas ritma. Kad ierce tika lietota vienu nedu, jsu trenia statusam jbt pieejamam. · Reistrjiet visas savas fizisks aktivittes saj ierc vai iespjojiet funkciju Fizio TrueUp, lai autu iercei izzint jsu izpildes spju (Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi, 98. lappuse).
Aklimatizsans izpildei karstum un augstum
Tdi vides faktori k augsta temperatra un augstums ietekm jsu treniu un rezulttus. Piemram, trenii liel augstum var pozitvi ietekmt jsu fizisko formu, bet liela augstuma ietekm VO2 max. slaicgi var samazinties. fnix pulkstenis nodrosina aklimatizcijas ziojumus un korekcijas jsu VO2 max. aplsm un trenia statusam, kad temperatra prsniedz 22ºC (72ºF) un augstums ir virs 800 m (2625 pdm). Js varat sekot savam sirdsdarbbas ritmam un aklimatizcijai augstum trenia statusa logrk. PIEZME. funkcija aklimatizcijai karstum ir pieejama viengi GPS aktivittm, un tai ir nepieciesami laikapstku dati no pievienot tlrua.
Trenia slodze
Trenia slodze ir jsu treniu apjoma mrjums pdjs septis diens. T ir paaugstinta skbeka patria pc trenia (EPOC) pdjs septis diens veikto mrjumu summa. Mrinstruments norda, vai jsu pasreizj slodze ir zema vai augsta un vai ir optiml diapazon, lai uzturtu vai uzlabotu fizisks formas lmeni. Optimlais diapazons tiek noteikts, pamatojoties uz jsu individulo fizisko lmeni un treniu vsturi. Diapazons tiek pielgots, treniu laikam un intensittei pieaugot vai samazinoties.

Izskats

53

Treniu slodzes fokuss
Lai maksimli uzlabotu izpildes un fizisks formas ieguvumus, treniam ir jbt sadaltam trs kategorijs: zema aerob, augsta aerob un anaerob slodze. Treniu slodzes fokuss rda, kda jsu treniu daa paslaik ir katr kategorij, un piedv treniu mrus. Treniu slodzes fokusam ir vajadzgas vismaz 7 treniu dienas, lai noteiktu, vai jsu treniu slodze ir zema, optimla vai augsta. Pc 4 treniu vstures nedm jsu treniu slodzes aplses rds detaliztku mra informciju, lai paldztu ldzsvarot jsu treniu aktivittes. Zem mriem: jsu treniu slodze viss intensittes kategorijs ir zemka par optimlo. Miniet palielint
fizisko vingrojumu sriju izpildes laiku vai biezumu. Zems aerobs slodzes deficts: miniet pievienot vairk zemas aerobs slodzes aktivitsu, lai nodrosintu
atgsanos un ldzsvaru augstkas intensittes aktivittm. Augsts aerobs slodzes deficts: miniet pievienot vairk augstas aerobs slodzes aktivitsu, lai laika gait
paldztu uzlabot savu laktta slieksvrtbu un VO2 max. Anaerobs slodzes deficts: miniet pievienot dazas intensvkas anaerobs aktivittes, lai laika gait
uzlabotu savu trumu un anaerobo spju. Ldzsvarots: jsu treniu slodze ir ldzsvarota un, turpinot trenius, nodrosina vispusgus fizisks formas
ieguvumus. Zems aerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir zemas aerobs slodzes aktivitte. T nodrosina
stabilu pamatu un sagatavo js intensvku fizisko vingrojumu sriju pievienosanai. Augsts aerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir augstas aerobs slodzes aktivitte. Sdas aktivittes
paldz uzlabot laktta slieksvrtbu, VO2 max. un izturbu. Anaerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir intensva aktivitte. T veicina straujus fizisks formas
uzlabojumus, tacu t ir jldzsvaro ar zemas aerobs slodzes aktivittm. Virs mriem: jsu treniu slodze ir augstka par optimlo, un jums ir japsver iespja samazint savu treniu
ilgumu un biezumu.

54

Izskats

Par Training Effect
Training Effect mra aktivittes ietekmi uz jsu aerobo un anaerobo spju. Training Effect uzkrjas aktivittes laik. Aktivittei progresjot, Training Effect vrtba palielins. Training Effect vrtbu nosaka jsu lietotja profila informcija un treniu vsture, k ar sirdsdarbbas ritms un aktivittes ilgums un intensitte. Ir septias dazdas Training Effect etietes, lai apraksttu galveno ieguvumu no aktivittes. Katra etiete ir ar krsas kodu un atbilst jsu treniu slodzes fokusam (Treniu slodzes fokuss, 54. lappuse). Katrai informatvajai frzei, piemram, "Btiski ietekm VO2 Max.", ir atbilstoss apraksts jsu Garmin Connect aktivittes informcij. Aerobais Training Effect mrjums izmanto jsu sirdsdarbbas ritmu, lai mrtu vingrojuma kopjs intensittes ietekmi uz jsu aerobo spju, un norda, vai fizisko vingrojumu srijai ir uzturosa vai uzlabojosa ietekme uz jsu fizisks formas lmeni. Jsu trenia laik uzkrtais paaugstinta skbeka patria pc trenia (EPOC) rdtjs tiek kartts uz diapazona vrtbm, kas uzskaita jsu fizisks formas lmeni un trenia ieradumus. Vienmrgu fizisko vingrinjumu srijas ar vidju piepli vai srijas ar garkiem intervliem (>180 s) pozitvi ietekm jsu aerobo vielmaiu, td rada aerobo Training Effect. Anaerob Training Effect mrjums izmanto sirdsdarbbas ritmu un trumu (vai spku), lai noteiktu, k fizisko vingrojumu srija ietekm spju izpildt vingrojumus ar oti augstu intensitti. Js saemat vrtbu, pamatojoties uz anaerobo ieguldjumu EPOC vrtb un aktivittes veidu. Atkrtoti augstas intensittes 10­120 s intervli rada pasi labvlgu ietekmi uz anaerobo spju, td uzlabo anaerobo Training Effect. Varat pievienot Aerob trenia efektivitte un Anaerob trenia efekt. k datu laukus kdam no saviem treniu ekrniem, lai aktivittes laik sekotu saviem rdtjiem.

Training Effect Aerobais ieguvums

Anaerobais ieguvums

No 0,0 ldz 0,9 Nav ieguvuma.

Nav ieguvuma.

No 1,0 ldz 1,9 Neliels ieguvums

Neliels ieguvums

No 2,0 ldz 2,9 Aerobs spjas uztursana.

Aerobs spjas uztursana.

No 3,0 ldz 3,9 Ietekm jsu aerobo spju.

Ietekm jsu anaerobo spju.

No 4,0 ldz 4,9 Btiski ietekm jsu aerobu spju.

Btiski ietekm jsu anaerobu spju.

5,0

Prsniegsana un, iespjams, bstama bez pietiekama atgsans laika.

Prsniegsana un, iespjams, bstama bez pietiekama atgsans laika.

Training Effect tehnoloiju nodrosina un atbalsta Firstbeat Technologies Ltd. Vairk informcijas varat skatt vietn www.firstbeat.com.
Atgsans laiks
Lai apskattu, cik daudz laika atlicis, ldz js pilnb atgsieties un bsiet gatavs nkamajam grtajam treniam, Garmin ierci varat izmantot ar plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoru vai sadergu krsu sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoru. PIEZME. atgsans laika ieteiksanai tiek izmantots jsu VO2 Max aprins, un skum tas var sist nepreczs. Iercei ir nepieciesams, lai js vispirms izpildt dazas aktivittes un t var gt informciju par jsu veiktspju. Atgsans laiks tiek pardts uzreiz pc aktivittes. Laika atskaite tiek veikta tikmr, kamr tas ir optimls, lai js vartu mint skt nkamo grto treniu. Ierce atjaunina jsu atgsans laiku dienas gait, pamatojoties uz miega, stresa, relakscijas un fizisko aktivitsu izmaim.

Izskats

55

Atgsans sirdsdarbbas ritms
Ja js trenjaties, izmantojot plaukstas loctavas vai sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru, varat prbaudt sava atgsans sirdsdarbbas ritma vrtbu pc katras aktivittes. Atgsans sirdsdarbbas ritms ir starpba starp sirdsdarbbas ritmu trenia laik un to, kas tiek mrts divas mintes pc trenia pabeigsanas. Piemram, pc tipiska trenia skrjiena js apturat taimeri. Sirdsdarbbas ritms ir 140 sirdsp,/min. Divas mintes pc aktivittes vai atsildsans sirdsdarbbas ritms ir 90 sirdsp./min. Jsu atgsans sirdsdarbbas ritms ir 50 sirdsp./min. (140 mnus 90). Dazi ptjumi ir saistjusi atgsans sirdsdarbbas ritmu ar sirds veselbu. Augstki rdtji kopum liecina par veselgku sirdi. IETEIKUMS. lai iegtu labkus rezulttus, uz divm mintm ir jprtrauc kustbas, kamr ierce mra atgsans sirdsdarbbas ritma vrtbu.
Trenia statusa pauzsana un atsksana
Ja guvt traumu vai saslimt, js varat apturt savu trenia statusu. Js varat turpint ierakstt fizisks aktivittes, bet jsu trenia statuss, trenia slodzes fokuss, atgsans atgriezenisk informcija un fizisko vingrojumu sriju ieteikumi slaicgi tiek apturti. Js varat atjaunot trenia statusu, kad atkal vlaties atskt trenius. Lai gtu labkus rezulttus, jums ir nepieciesami vismaz divi VO2 max. mrjumi katru nedu (Par VO2 Max. aplsm, 45. lappuse). 1 Kad vlaties apturt trenia statusu, atlasiet opciju:
· Trenia statusa logrk turiet nospiestu MENU un atlasiet Opcijas > Apturt opciju Trenia statuss. · Garmin Connect iestatjumos atlasiet Izpildes statistika > Treniu statuss > > Apturt opciju Trenia
statuss. 2 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu. 3 Kad vlaties atskt trenia statusu, atlasiet opciju:
· Trenia statusa logrk turiet nospiestu MENU un atlasiet Opcijas > Atjaunot opciju Trenia statuss. · Garmin Connect Iestatjumos atlasiet Izpildes statistika > Treniu statuss > > Atjaunot opciju Trenia
statuss. 4 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu.

56

Izskats

Vadba
Vadbas izvln varat tri piekt pulkstea funkcijm un opcijm. Vadbas izvln varat pievienot, prkrtot un noemt opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 58. lappuse). Jebkur ekrn turiet nospiestu LIGHT.

Ikona Nosaukums Modintjpulkstenis

Apraksts Atlasiet, lai pievienotu vai reditu modintju (Modintja iestatsana, 3. lappuse).

Altimetrs

Atlasiet, lai atvrtu altimetra ekrnu.

Alt. laika joslas Paldzba

Atlasiet, lai skattu pasreizjo dienas laiku papildu laika josls (Alternatvu laika joslu pievienosana, 5. lappuse). Atlasiet, lai nosttu paldzbas pieprasjumu (Paldzbas pieprassana, 86. lappuse).

Barometrs

Atlasiet, lai atvrtu barometra ekrnu.

Enerijas tauptjs

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu enerijas tauptja funkciju (Enerijas tauptja funkcijas pielgosana, 94. lappuse).

Spilgtums

Atlasiet, lai koritu ekrnu spilgtumu (Ekrna iestatjumu maia, 97. lappuse).

Prraidt sirds ritmu Pulkstei

Atlasiet, lai ieslgtu sirdsdarbbas ritma apraidi uz pr savienotu ierci (Sirds darbbas ritma datu prraidsana, 62. lappuse). Atlasiet, lai atvrtu Pulkstei lietotni un iestattu modintju, taimeri, hrono metru, k ar skattu papildu laika joslas (Pulkstei, 3. lappuse).

Kompass

Atlasiet, lai atvrtu kompasa ekrnu.

Netrauct Meklt manu tlruni

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu netraucsanas rezmu, aptumsotu ekrnu un izslgtu brdinjumus un paziojumus. Piemram, js varat lietot so rezmu, kamr skatties filmu. Atlasiet, lai pr savienot tlrun atskaotu dzirdamu signlu, ja tlrunis atrodas Bluetooth diapazon. Bluetooth signla stiprums ir redzams fnix pulkstea ekrn, un tas palielins, kad tuvojaties savam tlrunim.

Izskats

57

Ikona Nosaukums Signllampia Blot ierci Mzikas prvaldba Tlrunis Izslgt Saglabt atrasans vietu Miega rezms Hronometrs

Apraksts Atlasiet, lai ieslgtu ekrnu un pulksteni izmantotu k signllampiu. fnix 7X pulksten iedegas gaismas diodes lampia. Atlasiet, lai blotu pogas un skrienekrnu un novrstu nejausu nospiesanu un pavilksanu. Atlasiet, lai pulksten vai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu. Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu Bluetooth tehnoloiju un savienojumu ar savu pr savienoto tlruni. Atlasiet, lai izslgtu pulksteni.
Atlasiet, lai saglabtu savu pasreizjo atrasans vietu un navitu uz to vlk. Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu Miega rezms (Miega rezma pielgosana, 97. lappuse). Atlasiet, lai palaistu hronometru (Hronometra lietosana, 5. lappuse).

Sinhronizcija

Atlasiet, lai pulksteni sinhroniztu ar pr savienoto tlruni.

Taimeri

Atlasiet, lai iestattu atpakaskaitisanas taimeri (Atpakaskaitsanas taimera palaisana, 4. lappuse).

Laika sinhronizcija Atlasiet, lai pulksten sinhroniztu laiku ar tlrua laiku vai ar sateltiem.

Pieskarieties Maks Wi-Fi

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu skrienekrna vadklas. Atlasiet, lai atvrtu Garmin Pay maku un makstu par pirkumiem ar savu pulksteni (Garmin Pay, 59. lappuse). Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu WiFi® sakarus.

Vadbas izvlnes pielgosana
Vadbas izvln varat pievienot vai noemt sasu izvlnes opcijas vai maint to secbu (Vadba, 57. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Vadba. 3 Atlasiet pielgojamo sasni. 4 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Prkrtot, lai maintu sasnes atrasans vietu vadbas izvln. · Atlasiet Noemt, lai noemtu sasni no vadbas izvlnes. 5 Ja nepieciesams, atlasiet Pievienot jaunu, lai vadbas izvln pievienotu papildu sasni.

58

Izskats

LED signllampias izmantosana
BRDINJUMS Sai iercei var bt signllampia, kuru var programmt, lai t mirgotu ar dazdiem intervliem. Ja jums ir epilepsija vai paaugstinta jutba pret spilgtu vai mirgojosu gaismu, konsultjieties ar rstu.
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai fnix 7X modeiem. Signllampias izmantosana var samazint akumulatora darbbas laiku. Lai pagarintu akumulatora darbbas laiku, var samazint spilgtumu. 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet . 3 Ja nepieciesams, nospiediet START, lai ieslgtu signllampiu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai noregultu signllampias spilgtumu vai krsu, nospiediet UP vai DOWN. IETEIKUMS. varat tri divreiz nospiest LIGHT, lai turpmk ieslgtu signllampiu ar so iestatjumu.
· Lai ieprogrammtu signllampiu mirgot izvltaj rezm, turiet nospiestu MENU, atlasiet Stroboskopisks, izvlieties rezmu un nospiediet START.
· Lai pardtu kontaktinformciju rkrtas gadjumam un ieprogrammtu signllampiu mirgot briesmu rezm, turiet nospiestu MENU, atlasiet Trauksmes raksturs un nospiediet START. PIEZME. jsu kontaktinformcija rkrtas gadjumam pardsies tikai tad, ja t ir konfigurta Garmin Connect lietotn.
Signllampias ekrna izmantosana
BRDINJUMS Sai iercei var bt signllampia, kuru var programmt, lai t mirgotu ar dazdiem intervliem. Ja jums ir epilepsija vai paaugstinta jutba pret spilgtu vai mirgojosu gaismu, konsultjieties ar rstu.
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai fnix 7/7S modeiem. Signllampias izmantosana var samazint akumulatora darbbas laiku. Lai pagarintu akumulatora darbbas laiku, var samazint spilgtumu. 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet . 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu signllampias rezmu. 4 Nospiediet LIGHT, lai pielgotu spilgtumu.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay auj jums izmantot pulksteni, lai makstu par pirkumiem ldzdalbas veikalos, izmantojot kredtkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistt finansu iestde.
Garmin Pay maka iestatsana
Js varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairkas kredtkartes vai debetkartes. Lai mekltu iesaistts finansu iestdes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay > Skt. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Izskats

59

Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni
Lai maksjumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jiestata vismaz viena maksjumu karte. Js varat izmantot pulksteni pirkumiem ldzdalbas veikal. 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet . 3 Ievadiet savu cetru ciparu ieejas kodu.
PIEZME. ja ieejas kodu ievadsit nepareizi trs reizes, maks tiks blots, un jums lietotn Garmin Connect bs jveic ieejas koda atiestatsana. Ir redzama jsu pdj izmantot maksjumu karte. 4 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, velciet, lai maintu uz citu karti (izvles). 5 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, atlasiet DOWN, lai maintu uz citu karti (izvles). 6 60 sekunzu laik turiet pulksteni maksjumu lastja tuvum, pavrsot pulkstea ciparncu pret lastju. Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lastju, tas vibr un rda kontrolatzmi. 7 Ja vajadzgs, izpildiet karsu lastja nordes, lai pabeigtu transakciju. IETEIKUMS. pc sekmgi ievadta ieejas koda js varat veikt maksjumus bez ieejas koda ievadsanas 24 stundas, kamr turpint valkt pulksteni. Ja js noemsit pulksteni no plaukstas loctavas vai atspjosit sirdsdarbbas ritma uzraudzbu, jums atkal bs jievada ieejas kods, lai vartu veikt maksjumu.
Kartes pievienosana Garmin Pay makam
Js varat pievienot savam Garmin Pay makam ldz 10 kredtkartm vai debetkartm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay > > Pievienot karti. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kartes pievienosanas pulksten, veicot maksjumu, varat atlast karti.
Garmin Pay karsu prvaldba
Karti varat slaicgi apturt vai dzst. PIEZME. dazs valsts iesaistts finansu iestdes var ierobezot Garmin Pay funkcijas. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay. 3 Atlasiet karti 4 Atlasiet opciju:
· Lai slaicgi apturtu karti vai atjaunotu piekuvi, atlasiet Apturt karti. Lai veiktu pirkumus, izmantojot fnix ierci, kartei ir jbt aktvai.
· Lai dzstu karti, atlasiet .
Garmin Pay ieejas koda maia
Lai maintu ieejas kodu, jums ir jzina savs pasreizjais ieejas kods. Ja aizmirstat savu ieejas kodu, jums ir jveic fnix tlrua Garmin Pay funkcijas atiestatsana, jizveido jauns ieejas kods, k ar atkrtoti jievada savas kartes informcija. 1 fnix ierces lap lietotn Garmin Connect atlasiet Garmin Pay > Maint ieejas kodu. 2 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Kad nkamreiz makssiet, izmantojot fnix pulksteni, jums bs jievada jaunais ieejas kods.
Sensori un piederumi
fnix pulkstenim ir vairki ieksjie sensori, un js varat savienot pr papildu bezvadu sensorus savm aktivittm.

60

Sensori un piederumi

Plaukstas loctavas ritms
Pulkstenim ir plaukstas loctavas sirdsdarbbas monitors, un sirdsdarbbas ritma datus varat skatt sirdsdarbbas ritma logrk (Prskatu kopas skatsana, 43. lappuse). Pulkstenis ir sadergs ar ar krsu sirdsdarbbas ritma monitoriem. Ja, aktivitti skot, ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.
Pulkstea valksana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri. Lai iegtu vairk informcijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.
· Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. PIEZME. pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. Lai iegtu preczkus sirdsdarbbas ritma lasjumus, pulkstenis skriesanas vai vingrinjumu laik nedrkst izkustties. Lai iegtu pulsa oksimetra lasjumus, jums ir jsaglab nekustgs stvoklis.

PIEZME. optiskais sensors atrodas pulkstea aizmugur. · Lai iegtu vairk informcijas par sirdsdarbbas ritma mrjumu uz plaukstas loctavas, skatiet Padomi
maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum, 61. lappuse. · Lai iegtu vairk informcijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet Padomi neparastu pulsa oksimetra datu
gadjum, 64. lappuse. · Papildu informciju par precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy. · Lai iegtu pilngku informciju par pulkstea valksanu un kopsanu, dodieties uz vietni www.garmin.com
/fitandcare.
Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum
Ja sirdsdarbbas ritma dati ir maingi vai nepards, varat izmint tlk redzamos ieteikumus. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Nepieaujiet pulkstea aizmugur esos sirdsdarbbas ritma monitora saskrpsanu. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Pirms skat aktivitti, pagaidiet, ldz ikona neprtraukti deg. · Pirms skat aktivitti, iesildieties 5­10 mintes un iegstiet sirdsdarbbas ritma rdjumu.
PIEZME. ja r ir auksts, iesildieties iekstelp. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni. · Trenia laik lietojiet silikona saiti.

Sensori un piederumi

61

Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Plaukstas loctavas ritms. Statuss: iespjo un atspjo plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru. Noklusjuma vrtba ir Autom.,
kas automtiski izmanto plaukstas sirdsdarbbas monitoru, ja vien nesavienojat pr ar rju sirdsdarbbas ritma monitoru. PIEZME. atspjojot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, tiek atspjots ar plaukstas loctavas pulsa oksimetra sensors. Js varat veikt manulu lasjumu pulsa oksimetra logrk. Peldsanas laik: iespjo un atspjo plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru peldsanas aktivitsu laik. Sirds novirzes no normas brdin.: auj iestatt pulkseni, lai tas brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms prsniedz mra vrtbu vai krtas zem ts (Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana, 62. lappuse). Prraidt sirds ritmu: auj skt sirdsdarbbas ritma datu prraidsanu pr savienot ierc (Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana, 62. lappuse).
Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana
UZMANBU S funkcija brdina viengi, kad jsu sirdsdarbbas ritms pc neaktva perioda prsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu mint vai krtas zem s lietotja atlast rdtja. S funkcija nebrdina par kdu iespjamu sirds stvokli, un t nav paredzta rstsanas vai medicniska stvoka vai slimbas diagnosticsanas nolkam. Par jebkuriem ar sirdi saisttiem jautjumiem konsultjieties ar savu rstu.
Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma slieksvrtbu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Plaukstas loctavas ritms > Sirds novirzes no normas brdin.. 3 Atlasiet Augsts brdinjums vai Zems brdinjums. 4 Iestatiet sirdsdarbbas ritma slieksvrtbu. Katru reizi, kad sirdsdarbbas ritms prsniegs slieksvrtbu vai kritsies zem ts, tiks pardts brdinjums un pulkstenis vibrs.
Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana
Varat prraidt savus sirdsdarbbas ritma datus no pulkstea un skatt tos pr savienots iercs. Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana samazina akumulatora darbbas laiku. IETEIKUMS. varat pielgot aktivittes iestatjumus, lai automtiski prraidtu sirdsdarbbas ritma datus, kad skat kdu aktivitti (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 25. lappuse). Piemram, ritebrauksanas laik js varat prraidt sirdsdarbbas ritma datus uz Edge® ierci. 1 Atlasiet opciju:
· Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Plaukstas loctavas ritms > Prraidt sirds ritmu.
· Turiet nospiestu LIGHT, lai atvrtu vadbas izvlni un atlasiet . PIEZME. vadbas izvlnei js varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 58. lappuse).
2 Nospiediet START. Pulkstenis sk prraidt jsu sirdsdarbbas ritma datus.
3 Savienojiet pr pulksteni ar sadergu ierci. PIEZME. pra veidosanas nordes katrai ar Garmin sadergai iercei atsiras. Informciju sk. pasnieka rokasgrmat.
4 Nospiediet STOP, lai apturtu sirdsdarbbas ritma datu prraidi.

62

Sensori un piederumi

Pulsa oksimetrs
Pulkstenim ir plaukstas loctavas pulsa oksimetrs, lai mrtu skbeka lmeni asins perifros asinsvados. Informcija par jsu skbeka lmeni asins var paldzt noteikt, k ermenis aklimatizjas, pielgojoties lielam augstumam kalnu sporta veidos un ekspedcijs. Js varat manuli skt pulsa oksimetra rdjumu, skatot pulsa oksimetra logrk (Pulsa oksimetra rdjumu iegsana, 64. lappuse). Varat ar ieslgt visas dienas rdjumus (Pulsa oksimetra rezma iestatsana, 64. lappuse). Kad esat nekustg stvokl, pulkstenis analiz jsu skbeka lmeni un augstumu. Augstuma profils paldz noteikt, k jsu pulsa oksimetra rdjumi mains saistb ar augstumu. Pulksten pulsa oksimetra rdjumi ir redzami k skbeka lmenis asins procentos un krsu atspoguojums diagramm. Sav Garmin Connect kont js varat skatt papildu informciju par pulsa oksimetra rdjumiem, tostarp tendencm vairku dienu laik. Papildu informciju par pulsa oksimetra rdjumu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.
Augstuma skala. Jsu vidj skbeka lmea asins rdjumu diagramma pdjm 24 stundm. Jsu pdjais skbeka lmea asins rdjums. Skbeka lmea asins procentul skala. Jsu augstuma rdjumu diagramma pdjm 24 stundm.

Sensori un piederumi

63

Pulsa oksimetra rdjumu iegsana
Js varat manuli skt pulsa oksimetra rdjumu, skatot pulsa oksimetra logrk. Logrks rda jaunko informciju par skbeka lmeni jsu asins procentos -- t ir jsu katras stundas vidjo rdtju diagramma pdjm 24 stundm, k ar jsu augstuma diagramma vismaz pdjm 24 stundm. PIEZME. kad pirmo reizi skatt pulsa oksimetra logrku, pulkstenim ir jsaem satelta signli, lai noteiktu jsu augstumu. Jums ir jdodas r un jgaida, ldz pulkstenis atrod sateltus. 1 Kamr szat vai esat miera stvokl, nospiediet UP vai DOWN, lai skattu pulsa oksimetra logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka detaas un sktu pulsa oksimetra lasjumu. 3 Palieciet nekustg stvokl ldz 30 sekundm.
PIEZME. ja bsit prk aktvs, lai pulkstenis vartu iegt pulsa oksimetra lasjumu, procentul rdtja viet tiks pardts ziojums. Prbaudi atkal varat veikt pc vairkm miera stvokl pavadtm mintm. Labku rezulttu iegsanai roku, uz kuras valkjat ierci, turiet sirds lmen, kamr ierce nolasa skbeka piestinjumu jsu asins. 4 Nospiediet DOWN, lai skattu savus pulsa oksimetrijas rdjumus pdjm septim dienm.
Pulsa oksimetra rezma iestatsana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Pulsa oksimetrija > Pulse Ox rezms. 3 Atlasiet opciju:
· Lai izslgtu automtiskus mrjumus, atlasiet Manual Check. · Lai ieslgtu pastvgus mrjumus laik, kad guat, atlasiet Miega laik.
PIEZME. neparastas pozas guot var veicint rkrtgi zemus SpO2 rdjumus miega laik. · Lai ieslgtu mrjumu laik, kad dienas gait neesat aktvs, atlasiet Visa diena.
PIEZME. Visa diena rezma ieslgsana sasina akumulatora darbbas laiku.
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum
Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai nepards, varat izmantot sniegtos padomus. · Palieciet nekustgs, kamr pulkstenis nolasa jsu skbeka piestinjumu asins. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Turiet roku, uz kuras valkjat pulksteni, sirds lmen, kamr pulkstenis nolasa skbeka piestinjumu jsu
asins. · Izmantojiet silikona vai neilona siksniu. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Izvairieties radt skrpjumus optiskajam sensoram. kas atrodas pulkstea aizmugur. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni.
Kompass
Tlrunim ir 3 asu kompass ar automtisku kalibrsanu. Kompasa funkcijas un izskats mains atkarb no jsu aktivittes un t, vai GPS ir iespjots un vai js navijat uz galapunktu. Js varat maint kompasa iestatjumus manuli (Kompasa iestatjumi, 65. lappuse). Lai tri atvrtu kompasa iestatjumus, kompasa logrk nospiediet START.
Kompasa virziena iestatsana
1 Kompasa skat nospiediet START. 2 Atlasiet Fikst kursu. 3 Pavrsiet pulkstea augsdau pret savu virzienu un nospiediet START.
Kad novirzties no kursa, kompass parda virzienu no kursa un novirzes pakpi.

64

Sensori un piederumi

Kompasa iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Kompass. Kalibrt: auj manuli kalibrt kompasa sensoru (Kompasa manula kalibrsana, 65. lappuse). Displejs: iestata virziena kursu kompas burtos, grdos vai miliradinos. Ziemeu atsauce: iestata kompasa ziemeu nordi (Ziemeu nordes iestatsana, 65. lappuse). Rezms: iestata kompasu viengi elektronisk sensora datu lietosanai (Ieslgts), kas ir GPS un elektronisk
sensora datu kombincija kustbas laik (Autom.), vai tikai GPS datu lietosanai (Izslgts).
Kompasa manula kalibrsana
IEVRBAI Kalibrjiet elektronisko kompasu rpus telpm. Lai uzlabotu kursa precizitti, nestviet tdu objektu tuvum, kuri ietekm magntiskos laukus, piemram, transportldzeku, ku un virszemes elektroprvades lniju tuvum.
Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu pc noklusjuma. Ja js novrojat neparastu kompasa darbbu, piemram, pc garu distancu veiksanas vai krasm temperatras maim, js varat kalibrt kompasu manuli. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Kompass > Kalibrt > Skt. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
IETEIKUMS. ar nelielm cipara "astoi" kustbm kustiniet plaukstas loctavu, ldz pards ziojums.
Ziemeu nordes iestatsana
Js varat iestatt virziena nordi, ko izmanto kursa informcijas aprinsan. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Kompass > Ziemeu atsauce. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu eogrfiskos ziemeus k kursa nordi, atlasiet Patiess. · Lai iestattu magntisko novirzi jsu atrasans vietai automtiski, atlasiet Magntisks. · Lai iestattu tkla ziemeus (000º) k kursa nordi, atlasiet Tkls. · Lai magntisks varicijas vrtbu iestattu manuli, atlasiet Lietotjs, ievadiet magntisko variciju un
atlasiet Pabeigts.
Altimetrs un barometrs
Pulksten ir iekauts ieksjs altimetrs un barometrs. Pulkstenis neprtraukti apkopo augstuma un spiediena datus, pat mazjaudas rezm. Altimetrs rda jsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaim. Barometrs rda vides spiediena datus, pamatojoties uz noteiktu augstumu, kur altimetrs pdjo reizi tika kalibrts (Altimetra iestatjumi, 65. lappuse). Lai tri atvrtu altimetra vai barometra iestatjumus, altimetra vai barometra logrk varat nospiest START.
Altimetra iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Altimetrs. Kalibrt: auj manuli kalibrt altimetra sensoru. Automtiska kalibrsana: atauj altimetram veikt paskalibrsanu katru reizi, kad izmantojat satelta sistmas. Sensora rezms: iestata rezmu sensoram. Opcija Autom. atkarb no jsu kustbm izmanto gan altimetru, gan
barometru. Js varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jsu aktivitte ietver augstuma izmaias, vai opciju Tikai barometrs, kad jsu aktivitte neietver augstuma izmaias. Augstums: iestata augstumam izmantoto mrvienbu.

Sensori un piederumi

65

Barometrisk altimetra kalibrsana
Ierce ir kalibrta jau rpnc, un ierce izmanto automtisku kalibrsanu jsu GPS skuma punkt pc noklusjuma. Ja zint pareizu augstumu, varat kalibrt barometrisko altimetru manuli. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Altimetrs. 3 Atlasiet opciju:
· Lai automtiski kalibrtu no jsu GPS skuma punkta, atlasiet Automtiska kalibrsana un atlasiet opciju. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu manuli, atlasiet Kalibrt > J. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu no digitl augstuma modea, atlasiet Kalibrt > Izmantot DEM. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu no GPS skuma punkta, atlasiet Kalibrt > Izmantot GPS.
Barometra iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > Barometrs. Kalibrt: auj manuli kalibrt barometra sensoru. Plns: iestata laika mrogu diagrammai barometra logrk. Vtras brdinjums: iestata barometrisk spiediena izmaiu koeficientu, kas aktiviz vtras brdinjumu. Sensora rezms: iestata rezmu sensoram. Opcija Autom. atkarb no jsu kustbm izmanto gan altimetru, gan
barometru. Js varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jsu aktivitte ietver augstuma izmaias, vai opciju Tikai barometrs, kad jsu aktivitte neietver augstuma izmaias. Spiediens: iestata, k pulkstenis rda spiediena datus.
Barometra kalibrsana
Ierce ir kalibrta jau rpnc, un ierce izmanto automtisku kalibrsanu jsu GPS skuma punkt pc noklusjuma. Js varat manuli kalibrt barometru, ja zint pareizu augstumu vai pareizu spiedienu jras lmen. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Barometrs > Kalibrt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai ievadtu pasreizjo augstumu vai spiedienu jras lmen (izvles), atlasiet J. · Lai kalibrtu automtiski no digitl augstuma modea, atlasiet Izmantot DEM. · Lai kalibrtu automtiski no GPS skuma punkta, atlasiet Izmantot GPS.

66

Sensori un piederumi

Bezvadu sensori
Pulksteni var savienot pr un izmantot ar bezvadu ANT+ vai Bluetooth sensoriem (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). Kad ierces ir savienotas pr, izvles datu laukus varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 24. lappuse). Ja jsu pulkstea komplektcij ietilpst sensors, ierces jau ir savienotas pr. Lai iegtu informciju par konkrtu Garmin sensoru saderbu, iegdi vai skattu pasnieka rokasgrmatu, dodieties uz buy.garmin.com.

Sensora veids Apraksts

Njas sensori

Js varat izmantot Approach CT10 golfa njas sensorus, lai automtiski sekotu njas sitieniem, tostarp atrasans vietai, attlumam un njas veidam.

DogTrack

auj saemt datus no sadergas rokas suu izsekosanas ierces.

Paplasints attlojums

Paplasints attlojums rezmu varat izmantot, lai brauciena vai triatlona laik sava fnix pulkstea datu ekrnus pardtu saderg Edge ierc.

r. sirdsdarb. ritms

Varat izmantot rju sirdsdarbbas ritma monitoru, piemram, HRM-Pro vai HRM-DualTM un skatt sirdsdarbbas ritma datus aktivitsu laik. Dazi sirdsdarbbas ritma monitori var ar saglabt datus vai sniegt informciju par darbbas dinamiku (Skriesanas dinamika, 68. lappuse).

Sou mrtjs

Js varat lietot kjas mrierci, lai reistrtu tempu un attlumu, neizmantojot GPS, kad trenjaties iekstelps vai kad GPS signls ir vjs.

Austias

Varat izmantot Bluetooth austias, lai klaustos mziku, kas ieldta jsu fnix pulksten (Bluetooth austiu pievienosana, 76. lappuse).

inReach

inReach tlvadbas funkcija auj kontrolt inReach ierci, izmantojot fnix pulksteni (inReach tlvadbas izmantosana, 69. lappuse).

Lampas

Varat izmantot VariaTM vieds velosipda gaismas, lai uzlabotu situcijas apzinsanos.

Muskuu O2

Varat izmantot muskuu skbeka sensoru, lai skattu hemoglobna un muskuu skbeka piestinjuma datus trenia laik.

Jauda

Varat izmantot jaudas mrtju, piemram RallyTM un VectorTM, lai pulksten skattu jaudas datus. Varat pielgot savas jaudas zonas atbilstosi saviem mriem un spjm (Savu spka zonu iestatsana, 84. lappuse), vai izmantojiet diapazona brdinjumus, lai saemtu pazio jumu, kad sasniedzat noteiktu jaudas zonu (Brdinjuma iestatsana, 28. lappuse).

Radars

Varat izmantot Varia atpakaskata velosipdu radars, lai uzlabotu situcijas izpratni un nosttu brdinjumus par tuvojosiem transportldzekiem.

RD mrtjs

Varat izmantot Running Dynamics Pod, lai ieraksttu skriesanas dinamikas datus un skattu tos sav pulksten (Skriesanas dinamika, 68. lappuse).

Maia

Varat izmantot elektroniskos prsldzjus, lai brauciena laik pardtu mainmo inform ciju. fnix pulkstenis rda pasreizjs korekcijas vrtbas, kad sensors ir regulsanas rezm.

Shimano Di2

Varat izmantot Shimano® Di2TM elektroniskos prsldzjus, lai brauciena laik pardtu maingu informciju. fnix pulkstenis rda pasreizjs korekcijas vrtbas, kad sensors ir regulsanas rezm.

Smart Trainer

Varat izmantot savu pulksteni ar iekstelpu velosipda viedo trenazieri, lai simultu pretes tbu, sekojot kursam, braucienam vai treniam (ANT+® iekstelpu trenaziera lietosana, 13. lappuse).

Sensori un piederumi

67

Sensora veids Apraksts

Varat savam velosipdam pievienot truma vai pedu griesans truma sensorus un skatt tr./ped. gr. tr. datus brauciena laik. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru (Riteu
lielums un apkrtmrs, 123. lappuse).

Temps

tempeTM temperatras sensoru varat piestiprint pie drosbas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakauts apkrtjs vides gaisam, td ir pastvgs preczas temperatras datu avots.

VIRB

S VIRB tlvadbas funkcija auj vadt VIRB sporta kameru, izmantojot jsu pulksteni (VIRB tlvadba, 69. lappuse).

XERO vietu not. Varat skatt un koplietot lzera atrasans vietas informciju no Xero ierces (Xero objektu lzersistma atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iestatjumi, 71. lappuse).

Bezvadu sensoru savienosana pr
Pirmo reizi savienojot bezvadu sensoru ar pulksteni, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloiju, pulkstenis un sensors ir jsavieno pr. Ja sensoram ir gan ANT+, gan Bluetooth tehnoloija, Garmin iesaka savienot pr, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Pc savienojuma pr izveides pulkstenis automtiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sksiet aktivitti un sensors ir ieslgts un atrodas signla uztversanas diapazon. 1 Ja savienojumu pr veidojat sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoram, uzvelciet sirdsdarbbas ritma
mrjumu monitoru. Sirdsdarbbas ritma mrjumu monitors nests/nesaems datus, ldz tas tiks uzvilkts. 2 Prvietojiet pulksteni 3 m (10 pdu) attlum no sensora. PIEZME. veidojot savienojumu pr, uzturieties 10 m (33 pdu) attlum no citiem bezvadu sensoriem. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Sensori un piederumi > Pievienot jaunu. 5 Atlasiet opciju: · Atlasiet Meklt visus sensorus. · Atlasiet sensora veidu. Kad sensors ir savienots pr ar jsu pulksteni, sensora statuss mains no Mekl uz Savienots. Sensora dati pards datu ekrna kop vai pielgot datu lauk. Izvles datu laukus js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 24. lappuse).
Skriesanas dinamika
Js varat izmantot sadergu fnix ierci, kas ir pra savienojum ar HRM-Pro piederumu vai citu skriesanas dinamikas piederumu, lai nodrosintu rellaika informciju par savu skriesanas formu. Skriesanas dinamikas piederumam ir akselerometrs, kas mra ermea kustbas, lai aprintu sesus skriesanas parametrus. Sou skaits cikl: sou skaits cikl ir sou skaits mint. Tas rda kopjo sou skaitu (kreis un lab kja kop). Vertikls svrstbas: vertikls svrstbas ir jsu elastgums skriesanas laik. Sis rdtjs atspoguo jsu
ermea vertiklo kustbu, mrtu centimetros. Saskares ar zemi laiks: saskares ar zemi laiks rda, cik ilgu laiku katr spertaj sol skrienot kja ir pie zemes.
Tas tiek mrts milisekunds. PIEZME. saskares ar zemi laiks un balanss nav pieejami iesanas laik. Saskares ar zemi laika balanss: saskares ar zemi laika balanss atspoguo kreiss/labs kjas saskares ar zemi laika balansu skrienot. Tas tiek rdts procentos. Piemram, 53,2 un pa kreisi vai pa labi vrsta bultia. Soa garums: soa garums ir garums no viena soa ldz nkamajam. Tas tiek mrts metros. Vertiklais koeficients: Vertiklais koeficients ir vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu. Tas tiek rdts procentos. Zemks skaitlis parasti rda labku skriesanas formu.

68

Sensori un piederumi

Trensans, izmantojot skriesanas dinamiku
Lai vartu skatt skriesanas dinamiku, ir juzliek skriesanas dinamikas piederums, piemram HRM-Pro piederums un jsavieno pr ar jsu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Pievienot jaunu. 6 Atlasiet darbbas dinamikas datu ekrnu.
PIEZME. skriesanas dinamikas ekrni nav pieejami vism aktivittm. 7 Doties skrjien (Aktivittes sksana, 6. lappuse). 8 Atlasiet UP vai DOWN , lai atvrtu skriesanas dinamikas ekrnu un skattu savus rdtjus.
Padomi saistb ar trkstosiem skriesanas dinamikas datiem
Ja skriesanas dinamikas dati netiek pardti, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Jums noteikti jizmanto skriesanas dinamikas piederums, piemram, HRM-Pro piederums.
Skriesanas dinamikas apriniem piemrotam piederumam modua priekspus ir redzams . · No jauna savienojiet pr skriesanas dinamikas piederumu un fnix ierci saskaa ar nordjumiem. · Ja izmantojat HRM-Pro piederumu, izveidojiet t pra savienojumu ar fnix ierci, izmantojot ANT+
tehnoloiju, nevis Bluetooth tehnoloiju. · Ja skriesanas dinamikas datu displej ir redzamas tikai nulles, prliecinieties, vai piederums ir uzvilkts ar
pareizo pusi uz augsu. PIEZME. saskares ar zemi laiks un balanss tiek rdts tikai skriesanas laik. Sie rdtji netiek aprinti iesanas laik.
inReach tlvadba
inReach tlvadbas funkcija auj vadt inReach ierci, izmantojot fnix ierci. Dodieties uz vietni buy.garmin.com, lai iegdtos sadergu inReach ierci.
inReach tlvadbas izmantosana
Pirms inReach tlvadbas funkcijas izmantosanas jpievieno inReach prskats prskata kopai (Prskatu kopas pielgosana, 43. lappuse). 1 Iesldziet inReach ierci. 2 Sav fnix pulksten nospiediet UP vai DOWN pulkstea ciparnc, lai skattu inReach prskatu. 3 Nospiediet START, lai mekltu savu inReach ierci. 4 Nospiediet START, lai savienotu pr savu inReach ierci. 5 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai nosttu SOS ziojumu, atlasiet Inicit SOS. PIEZME. sOS funkcija ir jizmanto viengi rel rkrtas situcij.
· Lai nosttu sziu, atlasiet Ziojumi > Jauns ziojums, atlasiet ziojuma kontaktpersonas un ievadiet ziojuma tekstu vai atlasiet tro teksta opciju.
· Lai nosttu ieprieks iestattu ziu, atlasiet Stsanas iepr.iest. un sarakst atlasiet ziu. · Lai skattu taimeri un aktivittes laik nobraukto attlumu, atlasiet Sekosana.
VIRB tlvadba
S VIRB tlvadbas funkcija auj vadt VIRB sporta kameru, izmantojot jsu ierci.

Sensori un piederumi

69

Sporta kameras VIRB vadba
Lai vartu izmantot VIRB tlvadbas funkciju, jiespjo VIRB kameras tlvadbas iestatjums. Papildinformciju skatiet VIRB srijas lietotja rokasgrmat. 1 Iesldziet VIRB kameru. 2 Savienojiet pr VIRB kameru ar fnix pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse).
VIRB prskats ir pievienots prskatu kopai. 3 Nospiediet UP vai DOWN pulkstea ciparnc, lai skattu VIRB prskatu. 4 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar jsu kameru. 5 Atlasiet opciju:
· Lai ieraksttu video, atlasiet Skt ierakstsanu. fnix ekrn pards video skaittjs.
· Lai video ierakstsanas laik uzemtu fotoattlu, nospiediet DOWN. · Lai apturtu video ierakstsanu, nospiediet STOP. · Lai uzemtu fotoattlu, atlasiet Uzemt fotoattlu. · Lai srijveida foto rezm uzemtu vairkus fotoattlus, atlasiet Uzemt fotottlu sriju. · Lai prslgtu kameru miega rezm, atlasiet Aktivizt kameras miega rezmu. · Lai pamodintu kameru no kameru miega rezma, atlasiet Pamodint kameru. · Lai maintu videoierakstu un fotoattlu iestatjumus, atlasiet Iestatjumi.
VIRB sporta kameras prvaldba aktivittes laik
Lai vartu izmantot VIRB tlvadbas funkciju, jiespjo VIRB kameras tlvadbas iestatjums. Papildinformciju skatiet VIRB srijas lietotja rokasgrmat. 1 Iesldziet VIRB kameru. 2 Savienojiet pr VIRB kameru ar fnix pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse).
Kad kamera ir savienojum, VIRB datu ekrns automtiski tiek pievienots aktivitsu lietotnm. 3 Aktivittes laik nospiediet UP vai DOWN, lai skattu VIRB datu ekrnu. 4 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar jsu kameru. 5 Turiet nospiestu MENU. 6 Atlasiet VIRB. 7 Atlasiet opciju:
· Lai vadtu kameras darbbu, izmantojot aktivittes taimeri, atlasiet Iestatjumi > Ierakstsanas rezms > Taimera iesl./aptur.. PIEZME. video ierakstsana automtiski iesldzas un izsldzas, kad js skat un prtraucat aktivitti.
· Lai vadtu kameras darbbu, izmantojot izvlnes opcijas, atlasiet Iestatjumi > Ierakstsanas rezms > Manuls.
· Lai manuli ieraksttu video, atlasiet Skt ierakstsanu. fnix ekrn ir redzams video skaittjs.
· Lai video ierakstsanas laik uzemtu fotoattlu, nospiediet DOWN. · Lai manuli apturtu ierakstsanu, nospiediet STOP. · Lai srijveida foto rezm uzemtu vairkus fotoattlus, atlasiet Uzemt fotottlu sriju. · Lai prslgtu kameru miega rezm, atlasiet Aktivizt kameras miega rezmu. · Lai pamodintu kameru no kameru miega rezma, atlasiet Pamodint kameru.

70

Sensori un piederumi

Xero objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas iestatjumi
Lai pielgotu lzera lokcijas iestatjumus, jums ir jizveido pra savienojums ar sadergu Xero ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 68. lappuse). Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sensori un piederumi > XERO vietu not. lzersistma > Vietu noteiksanas lzersistma. Aktivittes laik: aktivittes laik iespjo objektu atrasans vietu noteiksanas lzersistmas informcijas
displeju no sadergas, pr savienotas Xero ierces. Kopgot rezmu: auj jums kopgot lzera lokcijas informciju publiski vai prraidt to privti.
Karte
Jsu ierce var pardt vairkus Garmin karsu datu veidus, tostarp topogrfiskas kontrkartes, tuvum esosus interesjosos objektus, slposanas krortu kartes un golfa laukumus. Varat izmantot Kartes prv., lai lejupieldtu papildu kartes vai prvaldtu karsu atmiu. Lai iegdtos papildu karsu datus un skattu saderbas informciju, dodieties uz vietni garmin.com/maps.
rda kart jsu atrasans vietu. Kad js navijat uz galapunktu, jsu marsruts ir atzmts kart ar lniju.
Kartes skatsana
1 Dodieties r un sciet GPS darbbu (Aktivittes sksana, 6. lappuse). 2 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu uz kartes ekrnu. 3 Atlasiet opciju, lai panoramtu un tlummaintu karti.
· Lai lietotu skrienekrnu, pieskarieties kartei, pieskarieties un velciet, lai izvietotu mri, un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu.
· Lai lietotu pogas, turiet nospiestu MENU, atlasiet Panor./tlummaia un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu. PIEZME. varat nospiest START, lai prslgtu starp panoramsanu uz augsu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tlummaiu.
4 Turiet nospiestu START, lai atlastu mra nordto punktu.

Karte

71

Atrasans vietas saglabsana vai navisana uz atrasans vietu kart
Kart js varat atlast jebkuru atrasans vietu. Js varat saglabt atrasans vietu vai skt navit uz to. 1 Kart k opciju atlasiet:
· Lai lietotu skrienekrnu, pieskarieties kartei, pieskarieties un velciet, lai izvietotu mri, un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu.
· Lai lietotu pogas, turiet nospiestu MENU, atlasiet Panor./tlummaia un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu. PIEZME. varat nospiest START, lai prslgtu starp panoramsanu uz augsu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tlummaiu.

2 Veiciet panoramsanu un tlummaiu, lai centrtu atrasans vietu mr. 3 Turiet nospiestu START, lai atlastu mra nordto punktu. 4 Ja vajadzgs, atlasiet tuvum esoso interesjoso objektu. 5 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navisanu uz atlasto atrasans vietu, atlasiet Skt!. · Lai saglabtu atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai skattu informciju par atrasans vietu, atlasiet Prskatt.
Navisana, izmantojot funkciju Man tuvum
Varat izmantot funkciju Man tuvum, lai navitu uz tuvum esosajiem interesjosajiem objektiem un cea punktiem. PIEZME. jsu ierc instalts kartes datiem ir jietver interesjosie objekti, lai js vartu navit uz tiem. 1 Kart turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Man tuvum.
Kart tiek pardtas ikonas, kuras norda interesjosos objektus un cea punktus. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai izceltu kartes dau. 4 Nospiediet STOP.
Izceltaj kartes da ir redzams interesjoso objektu un cea punktu saraksts. 5 Atlasiet atrasans vietu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navisanu uz atlasto atrasans vietu, atlasiet Skt!. · Lai skattu atrasans vietu kart, atlasiet Karte. · Lai saglabtu atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai skattu informciju par atrasans vietu, atlasiet Prskatt.

72

Karte

Kartes iestatjumi
Js varat pielgot, k karte pardsies kartes lietotn un datu ekrnos. PIEZME. ja nepieciesams, varat pielgot kartes iestatjumus konkrtm aktivittm, nevis izmantot sistmas iestatjumus (Aktivittes kartes iestatjumi, 28. lappuse). Turiet nospiestu MENU un atlasiet Karte. Kartes prv.: parda lejupieldts karsu versijas un auj lejupieldt papildu kartes (Karsu prvaldba,
73. lappuse). Kartes dizains: iestata karti, lai tiktu rdti jsu aktivittes veidam optimizti dati (Karsu noformjums,
73. lappuse). Orientcija: iestata kartes orientciju. Opcija Ziemei augsup rda ziemeus ekrna augsda. Opcija Izsekot
rda jsu kustbas pasreizjo virzienu ekrna augsda. Lietotja atras. vietas: rda vai paslpj kart saglabts atrasans vietas. Segmenti: rda vai paslpj segmentus k krsainu lniju kart. Kontras: rda vai paslpj kontrlnijas kart. Ceu zurnls: rda vai paslpj ceu zurnlu vai jsu nobraukto ceu k krsainu lniju kart. Cea krsa: maina ceu zurnla krsu. Automtiska tlummaia: automtiski atlasa tlummaias lmeni optimlai kartes lietosanai. Ja t ir atspjota,
tlummaia ir jpalielina vai jsamazina manuli. Piesaistt ceu: jsu pozciju kart atspoguojoso pozcijas ikonu piesaista uz tuvk cea. Detaa: iestata kart redzamo detau daudzumu. Pardot vairk detau, iespjams, karte tiks przmta lnk. Kuniecba: iestata karti, lai rdtu datus kuniecbas rezm (Jras kartes iestatjumi, 74. lappuse). Atjaunot dizainu: auj atjaunot noklusjuma kartes motvu iestatjumus vai motvus, kas ir izdzsti no pulkstea.
Karsu prvaldba
Kad pr savienoto tlruni pievienojat WiFi tklam, varat lejupieldt kartes papildu reioniem. Kartes varat ar noemt, lai palielintu pieejamo atmias apjomu ierc. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Karte > Kartes prv.. 3 Atlasiet kartes kategoriju. 4 Atlasiet opciju:
· Lai lejupieldtu karti, atlasiet Piev. karti, atlasiet karti, nospiediet START un atlasiet Lejupieldt. PIEZME. lai novrstu visas akumulatora enerijas izmantosanu, ierce kartes lejupieldi ievieto rind vlkai izpildei, un lejupielde tiek skta, kad ierci pievienojat rjam barosanas avotam.
· Lai noemtu karti, atlasiet karti, nospiediet START un atlasiet Noemt.
Karsu noformjums
Js varat maint kartes dizainu, lai rdtu datus uzlabot veid atbilstosi aktivittes tipam. Turiet nospiestu MENU un atlasiet Karte > Kartes dizains. Nav: izmanto preferences no sistmas kartes iestatjumiem, neizmantojot papildu motvu. Kuniecba: iestata karti, lai attlotu datus kuniecbas rezm. Augsts kontrasts: iestata karti, lai attlotu datus ar lielku kontrastu, lai nodrosintu labku redzambu
sarezts vids. Tumss: iestata karti, lai attlotu datus ar tumsu fonu, lai nodrosintu labku redzambu nakt. Populras vietas: izce populrkos ceus vai takas kart. Slposana krort: iestata karti, lai sum pardtu visatbilstoskos slposanas datus.

Karte

73

Jras kartes iestatjumi
Varat pielgot kartes izskatu jras rezm. Turiet nospiestu MENU un atlasiet Karte > Kuniecba. Dziumpunkti: iespjo dziuma mrjumus diagramm. Gaismas sektori: parda un konfigur gaismas sektoru izskatu diagramm. Simbolu kopums: iestata diagrammas simbolus jras rezm. Opcija NOAA parda Nacionls okenu un
atmosfras administrcijas diagrammas simbolus. Opcija Starptautisks parda Starptautisks bkas iestzu asocicijas diagrammas simbolus.
Mzika
PIEZME. saj sada ir trs dazdas mzikas atskaosanas iespjas, kas pieejamas fnix pulksten. · Tress personas nodrosinta mzika · Persongs audio saturs · Tlrun saglabta mzika fnix pulksten varat lejupieldt audio saturu no datora vai tress personas pakalpojumu sniedzja, lai to klaustos, kad tlrua nav tuvum. Lai klaustos pulksten saglabto audio saturu, austias varat savienot ar Bluetooth tehnoloiju.
Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana
Lai sav sadergaj pulksten no tress personas pakalpojumu sniedzja ieldtu mziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzjs ir jpievieno, izmantojot lietotni Garmin Connect. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin ierces un atlasiet savu pulksteni. 3 Atlasiet Mzika > Mzikas nodros.. 4 Atlasiet opciju:
· Lai pievienotu instaltam pakalpojumu sniedzjam, atlasiet pakalpojumu sniedzju un izpildiet ekrn redzams nordes.
· Lai pievienotu jaunam pakalpojumu sniedzjam, atlasiet Iegt mzikas lietotnes, atrodiet pakalpojumu sniedzju un izpildiet ekrn redzams nordes.
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja
Lai lejupieldtu audio saturu no tress personas pakalpojumu sniedzja, jums ir nepieciesams savienojums ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 79. lappuse). 1 Lai atvrtu mzikas prvaldbu, turiet nospiestu DOWN jebkur ekrn. 2 Turiet nospiestu MENU. 3 Atlasiet Mzikas nodros.. 4 Atlasiet pievienoto pakalpojumu sniedzju. 5 Atlasiet atskaosanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupieldtu pulksten. 6 Ja nepieciesams, atlasiet BACK, ldz js aicina veikt sinhronizciju ar pakalpojumu. PIEZME. audio satura lejupielde var patrt daudz akumulatora enerijas. Ja akumulatora uzldes lmenis ir zems, iespjams, pulkstenis bs jpievieno pie rja barosanas avota.

74

Mzika

Persong audio satura lejupielde
Lai uz ierci vartu nostt personisko mziku, dator ir jinstal lietotne Garmin ExpressTM (www.garmin.com /express). No datora ierc fnix varat ieldt personiskos audio failus, piemram, .mp3 un .m4a failus. Papildu informciju skatiet vietn garmin.com/musicfiles. 1 Pievienojiet ierci datoram, izmantojot komplekt iekauto USB kabeli. 2 Dator atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet ierci un pc tam atlasiet Mzika.
IETEIKUMS. Windows® datoriem js varat atlast un prlkot mapi ar saviem audio failiem. Apple® datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jsu iTunes® bibliotku. 3 Sarakst Mana mzika vai iTunes bibliotka atlasiet audio faila kategoriju, piemram, dziesmas vai atskaosanas saraksti. 4 Atzmjiet izvles rtias audio failiem un atlasiet Stt uz ierci. 5 Ja nepieciesams, fnix sarakst atlasiet kategoriju, atzmjiet izvles rtias un pc tam atlasiet Noemt no ierces, lai noemtu audio failus.
Mzikas klaussans
1 Jebkur ekrn turiet DOWN, lai atvrtu mzikas prvaldbas funkcijas. 2 Ja vajadzgs, pievienojiet austias, izmantojot Bluetooth tehnoloiju (Bluetooth austiu pievienosana,
76. lappuse). 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Mzikas nodros. un atlasiet opciju:
· Lai klaustos pulksten no datora lejupieldto mziku, atlasiet Mana mzika (Persong audio satura lejupielde, 75. lappuse).
· Lai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu, atlasiet Prvaldt tlr.. · Lai klaustos tress personas pakalpojumu sniedzja mziku, atlasiet pakalpojumu sniedzja nosaukumu
un atlasiet atskaosanas sarakstu. 5 Atlasiet .
Mzikas atskaosanas prvaldba
PIEZME. mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju izskats var atsirties atkarb no atlast mzikas avota.
Atlasiet, lai skattu vairk mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju.
Atlasiet, lai prlkotu izraudzt avota audio failus un atskaosanas sarakstus.
Atlasiet, lai regultu skaumu.
Atlasiet, lai atskaotu un apturtu pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai izlaistu ldz nkamajam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai tri prttu uz prieksu pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai vlreiz atskaotu no skuma pasreizjo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu ldz ieprieksjam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai atttu atpaka pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai maintu atkrtosanas rezmu.
Atlasiet, lai maintu jauktu rezmu.

Mzika

75

Bluetooth austiu pievienosana
Lai klaustos fnix tlrun ieldto mziku, ir jpievieno austias, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. 1 Novietojiet austias 2 m (6,6 pdu) attlum no pulkstea. 2 Iespjojiet austis pra savienojuma veidosanas rezmu. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Mz. > Austias > Pievienot jaunu. 5 Atlasiet savas austias, lai pabeigtu pra savienojuma veidosanas procesu.
Audio rezma maia
Mzikas atskaosanas rezmu varat maint no stereo uz mono. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Mz. > Audio. 3 Atlasiet opciju.
Savienojamba
Savienojambas funkcijas ir pieejamas jsu pulkstenim, kad izveidojat savienojumu pr ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse). Papildu funkcijas ir pieejamas, kad savienojat pulksteni ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 79. lappuse).
Tlrua savienojambas iespjas
Tlrua savienojambas iespjas ir pieejamas jsu fnix pulkstenim, kad savienojat to pr, izmantojot Garmin Connect lietotni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse). · Lietotnes funkcijas no Garmin Connect lietotnes, Connect IQ lietotnes un vairk (Tlrua lietotnes un datoru
lietojumprogrammas, 79. lappuse) · Logrki (Prskati, 41. lappuse) · Vadbas izvlnes funkcijas (Vadba, 57. lappuse) · Drosbas un izsekosanas funkcijas (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 85. lappuse). · Tlrua mijiedarbba, piemram, paziojumi (Bluetooth paziojumu iespjosana, 77. lappuse)
Tlrua pra savienojuma izveidosana
Lai lietotu pulkstea pievienots funkcijas, ir jizveido tiess t savienojums pr, izmantojot lietotni Garmin Connect, nevis Bluetooth iestatjumus viedtlrun. 1 No tlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Garmin Connect. 2 Atlasiet opciju, lai pulksten iespjotu savienojuma pr izveides rezmu:
· Skotnjs iestatsanas laik, kad tiek prasts izveidot savienojumu pr ar jsu viedtlruni, atlasiet J. · Ja ieprieks izlaidt savienojuma pr izveides procesu, nospiediet un turiet MENU un atlasiet Izveidot pra
sav. ar tlruni. 3 Atlasiet opciju, lai pievienotu pulksteni savam kontam:
· Ja s ir pirm reize, kad veidojat ierces savienojumu pr ar lietotni Garmin Connect, izpildiet ekrn redzams nordes.
· Ja js jau izveidojt citas ierces savienojumu pr ar lietotni Garmin Connect izvln vai atlasiet Garmin ierces > Pievienot ierci un sekojiet ekrn redzamajm instrukcijm.

76

Savienojamba

Bluetooth paziojumu iespjosana
Lai iespjotu paziojumus, ir jizveido pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Viedie paziojumi > Statuss > Ieslgts. 3 Atlasiet Visprjs lietojums vai Aktivittes laik. 4 Atlasiet paziojuma veidu: 5 Atlasiet statusa, skaas, privtuma un taimauta preferences. 6 Nospiediet BACK. 7 Atlasiet Paraksts, lai pievienotu parakstu teksta ziojuma atbilds.
Paziojumu skatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu paziojumu logrku. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet paziojumu. 4 Nospiediet START, lai iegtu vairk opciju. 5 Nospiediet BACK, lai atgrieztos ieprieksj ekrn.
Ienkosa tlrua zvana saemsana
Kad savienojum esos tlrun saemat tlrua zvanu, fnix pulkstenis rda zvantja vrdu vai tlrua numuru. · Lai pieemtu zvanu, atlasiet .
PIEZME. lai runtu ar zvantju, jums ir jizmanto savienojum esoss tlrunis. · Lai noraidtu zvanu, atlasiet . · Lai noraidtu zvanu un tlt nosttu teksta ziojuma atbildi, atlasiet Atbildt un sarakst atlasiet ziojumu.
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai tad, ja jsu pulkstenis ir savienots ar AndroidTM tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju.
Atbilde uz teksta ziojumu
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai Android tlruiem. Kad js sav pulksten saemat teksta ziojumu, varat nostt tru atbildi, atlasot to ziojumu sarakst. Ziojumus varat pielgot lietotn Garmin Connect. PIEZME. s funkcija sta teksta ziojumus, izmantojot jsu tlruni. Var tikt piemroti regulri sziu ierobezojumi un maksas no jsu mobilo sakaru operatora un tlrua plna. Sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai iegtu plasku informciju par sziu maksm vai ierobezojumiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu paziojumu logrku. 2 Nospiediet START un atlasiet szias paziojumu. 3 Nospiediet START. 4 Atlasiet Atbildt. 5 Atlasiet sarakst ziojumu.
Jsu tlrunis sta atlasto ziojumu k SMS teksta ziojumu.
Paziojumu prvaldba
Varat izmantot sadergu tlruni, lai prvaldtu paziojumus, kas ir redzami jsu fnix pulksten. Atlasiet opciju: · Ja izmantojat iPhone®, dodieties uz iOS® paziojumu iestatjumiem, lai atlastu pulksten rdmos vienumus. · Ja izmantojat Android tlruni, lietotn Garmin Connect atlasiet Iestatjumi > Paziojumi.

Savienojamba

77

Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana
Bluetooth tlrua savienojumu varat izslgt vadbas izvln. PIEZME. vadbas izvlnei varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 58. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet , lai izslgtu Bluetooth tlrua savienojumu sav fnix pulksten.
Skatiet sava tlrua pasnieka rokasgrmat, k izslgt Bluetooth tehnoloiju tlrun.
Viedtlrua savienojuma brdinjumu ieslgsana un izslgsana
Js varat iestatt fnix pulksteni, lai saemtu brdinjumu, kad viedtlrunis tiek savienots pr un atvienots, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. PIEZME. pc noklusjuma tlrua savienojuma brdinjumi ir izslgti. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Brdinjumi.
Audio uzvedu atskaosana aktivittes laik
fnix ierci varat iespjot, lai skrjiena vai citas aktivittes laik atskaotu motivjosus statusa paziojumus. Audio uzvednes tiek atskaotas pievienots tlrua austis, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, ja pieejama. Ja n, audio uzvednes tiek atskaotas jsu viedtlrun, kas ir savienots pr Garmin Connect lietotn. Audio uzvednes laik ierce vai viedtlrunis izsldz galven audio skau, lai atskaotu paziojumu. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Audio uzvednes. 3 Atlasiet opciju:
· Lai klaustos uzvedni par katru distanci, atlasiet Distances brdinjums. PIEZME. audio uzvedne Distances brdinjums ir iespjota pc noklusjuma.
· Lai pielgotu uzvednes savam tempam un trumam, atlasiet Tempa/truma brd.. · Lai pielgotu uzvednes savam sirdsdarbbas ritmam, atlasiet Sirdsdarbbas ritma brdinjums. · Lai pielgotu uzvednes spka datiem, atlasiet Jaudas brdinjums. · Lai klaustos uzvednes, kad iesldzat un apturat taimeri, tostarp Auto Pause funkciju, atlasiet Taimera
notikumi. · Lai klaustos fizisko vingrojumu srijas brdinjumus k audio uzvednes, atlasiet Fizisko vingr. srijas
brd.. · Lai klaustos aktivittes brdinjumus k audio uzvednes, atlasiet Aktivittes brdinjumi. · Lai pirms audio brdinjuma vai uzvednes atskaotu skaas signlu, atlasiet Audio toi. · Lai maintu balss uzvedu valodu vai izloksni, atlasiet Izloksne.
WiFi pievienots funkcijas
Aktivitte tiek augsupieldta jsu Garmin Connect kont: automtiski sta jsu aktivitti uz jsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzar ierakstt aktivitti.
Audio saturs: auj sinhronizt audio saturu no treso personu pakalpojumu sniedzjiem. Programmatras atjauninjumi: jsu ierce automtiski lejupield un instal jaunkos programmatras
atjauninjumus, kad ir pieejams WiFi savienojums. Fizisko vingrojumu sriju un treniu plni: fizisko vingrojumu sriju un treniu plnus js varat prlkot un
atlast vietn Garmin Connect. Kad nkamreiz iercei bs WiFi savienojums, faili bezvadu savienojum tiks nostti uz jsu ierci.

78

Savienojamba

Pievienosana WiFi tklam
Jums ir jizveido ierces savienojums ar lietotni Garmin Connect viedtlrun vai lietojumprogrammu Garmin Express dator, lai pievienotos WiFi tklam. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Wi-Fi > Mani tkli > Pievienot tklu.
Ierce rda tuvum esoso WiFi tklu sarakstu. 3 Atlasiet tklu. 4 Ja vajadzgs, ievadiet tkla paroli. Ierce pievienojas tklam, un tkls tiek pievienots saglabto tklu sarakstam. Ierce automtiski atkrtoti pievienojas tklam, kad ir t diapazon.
Tlrua lietotnes un datoru lietojumprogrammas
Varat savienot savu pulksteni ar vairkm Garmin tlrua lietotnm un datora lietojumprogrammm, izmantojot to pasu Garmin kontu.

Savienojamba

79

Garmin Connect
Js varat veidot savienojumu ar saviem draugiem, izmantojot Garmin Connect. Garmin Connect piedv rkus, lai js vartu sekot cits citam, analizt datus, koplietot tos un atbalstt cits citu. Ierakstiet sava aktv dzvesveida notikumus, tostarp skrjienus, pastaigas, velobraucienus, peldjumus, prgjienus, triatlona aktivittes u. c. Lai reistrtos bezmaksas kontam, varat lejupieldt lietotni no sava tlrua lietotu veikala (garmin.com/connectapp) vai dodieties uz connect.garmin.com. Saglabjiet savas aktivittes: pc aktivittes pabeigsanas un saglabsanas sav pulksten js varat
augsupieldt so aktivitti sav Garmin Connect kont un saglabt to, cik ilgi vlaties. Analizjiet savus datus: js varat skatt skku informciju par savu aktivitti, tostarp laiku, attlumu, augstumu,
sirdsdarbbas ritmu, sadedzintajm kalorijm, kadenci, skriesanas dinamiku, kartes skatu no augsas, tempa un truma diagrammas un pielgojamus prskatus. PIEZME. daziem datiem ir nepieciesams papildu piederums, piemram, sirdsdarbbas ritma monitors.

Plnojiet savu treniu: js varat izvlties fizisks formas mri un ieldto to ikdienas treniu plnos. Sekojiet savam progresam: js varat sekot ikdienas sou skaitam, iesaistties draudzgs sacensbs ar
pievienotajm personm un sasniegt savus mrus. Kopgojiet savas aktivittes: js varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivittm, vai
izvietot saites uz savm aktivittm savs iecientajs socilo tmeku vietns. Prvaldiet savus iestatjumus: js varat pielgot savu pulksteni un lietotja iestatjumus savam Garmin Connect
kontam.
Lietotnes Garmin Connect lietosana
Kad ir izveidots pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augsupieldtu visus savus aktivitsu datus sav Garmin Connect kont. 1 Prbaudiet, vai lietotne Garmin Connect tlrun darbojas. 2 Novietojiet pulksteni 10 m (30 pdu) attlum no tlrua.
Pulkstenis automtiski sinhroniz jsu datus ar lietotni Garmin Connect un jsu Garmin Connect kontu.

80

Savienojamba

Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect
Lai pulkstea programmatru atjaunintu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jbt Garmin Connect kontam, un pulkstenis ir jsavieno pr ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse).
Sinhronizjiet pulksteni ar lietotni Garmin Connect (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 80. lappuse). Kad ir pieejama jauna programmatra, lietotne Garmin Connect to automtiski nosta uz jsu pulksteni. Atjauninjums tiek piemrots, kad js aktvi neizmantojat pulksteni. Kad atjauninsana ir pabeigta, pulkstenis tiek restartts.
Garmin Connect lietosana dator
Garmin Express lietotne savieno jsu pulksteni ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Js varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augsupieldtu aktivittes datus sav Garmin Connect kont un nosttu datus, piemram, vingrojumu vai treniu plnus, no Garmin Connect tmeka vietnes uz savu ierci. Js varat pievienot pulksten ar mziku (Persong audio satura lejupielde, 75. lappuse). Js varat ar instalt programmatras atjauninjumus un prvaldt savas Connect IQ lietotnes. 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz www.garmin.com/express. 3 Lejupieldjiet un instaljiet Garmin Express lietotni. 4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet Pievienot ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express
Lai atjaunintu pulkstea programmatru, vispirms ir jield un jinstal lietotne Garmin Express un jpievieno pulkstenis (Garmin Connect lietosana dator, 81. lappuse). 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatra, lietotne Garmin Express nosta to uz jsu pulksteni. 2 Kad lietotne Garmin Express ir pabeigusi atjauninjuma stsanu, atvienojiet pulksteni no datora.
Pulkstenis instal atjauninjumu.
Connect IQ funkcijas
Js varat pievienot Connect IQ funkcijas savam pulkstenim no Garmin un citiem nodrosintjiem, izmantojot lietotni Connect IQ. Pulksten varat pielgot ciparncas, ierces lietotnes, datu laikus un mzikas pakalpojumu sniedzjus. Pulkstea ciparncas: auj pielgot pulkstea izskatu. Ierces lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktvas funkcijas, piemram, prskatus un jaunus
rpustelpu un fitnesa aktivitsu veidus. Datu lauki: auj lejupieldt jaunus datu laukus, kas attlo sensora, aktivittes un vstures datus jaunos veidos.
Js varat pievienot Connect IQ datu laukus iebvtm funkcijm un lapm. Mzika: pievienojiet savam pulkstenim mzikas pakalpojumu sniedzjus.
Connect IQ funkciju lejupielde
Lai lejupieldtu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jizveido fnix pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse). 1 No tlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Connect IQ. 2 Ja nepieciesams, atlasiet savu pulksteni. 3 Atlasiet funkciju Connect IQ. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Savienojamba

81

Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru
1 Savienojiet ierci ar datoru, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties. 3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupieldjiet to. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Garmin ExploreTM
Tmeka vietne Garmin Explore un mobil lietotne auj jums plnot ceojumus un izmantot mkokrtuvi saviem cea punktiem, marsrutiem un ceiem. Ts piedv uzlabotu plnosanu gan tiessaist, gan bezsaist, aujot jums kopgot un sinhronizt datus ar savu savietojamo Garmin ierci. Js varat izmantot mobilo lietotni, lai lejupieldtu kartes, piektu tm bezsaist un pc tam navitu uz jebkuru vietu, neizmantojot mobilo datu pakalpojumu. Lietotni Garmin Explore varat lejupieldt sav tlrun no lietotu veikala (garmin.com/exploreapp); varat ar doties uz vietni explore.garmin.com.
Lietotne Garmin GolfTM
Lietotne Garmin Golf auj augsupieldt rezulttu kartes no sadergas Garmin ierces, lai skattu sku statistiku un sitienu analzi. Golfa spltji savstarpji var sacensties dazdos golfa laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairk nek 42 000 golfa laukumu ir lderu tabulas, kurm ikviens var pievienoties. Js varat iestatt turnra notikumu un uzaicint spltjus sacensties. Lietotne Garmin Golf sinhroniz jsu datus ar jsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupieldt sav tlrun (garmin.com/golfapp) no lietotu veikala.
Lietotja profils
Varat atjaunint savu lietotja profilu pulksten vai Garmin Connect lietotn.
Lietotja profila iestatsana
Varat atjaunint sava dzimuma, dzimsanas datuma, auguma, svara, plaukstas loctavas, sirdsdarbbas ritma zonas, spka zonas un kritisk peldjuma truma (KP) iestatjumus. Ierce izmanto so informciju, lai aprintu preczus treniu datus. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils. 3 Atlasiet opciju.
Par sirdsdarbbas ritma zonm
Daudzi sportisti sirdsdarbbas ritma zonas izmanto, lai izmrtu un palielintu savu kardiovaskulro spku un uzlabotu savu fizisks sagatavotbas lmeni. Sirdsdarbbas ritma zona ir iestattais sirdspukstu mint diapazons. Piecas visprpieemts sirdsdarbbas ritma zonas tiek numurtas no 1 ldz 5 atbilstosi pieaugosajai intensittei. Parasti sirdsdarbbas ritma zonas tiek aprintas, emot vr maksimls sirdsdarbbas ritma procentuls daas.

82

Lietotja profils

Fizisks formas mri
Informcija par sirdsdarbbas ritma zonm var paldzt jums mrt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemrojot sos principus. · Sirdsdarbbas ritms ir labs trenia intensittes mrs. · Trenis noteikts sirdsdarbbas ritma zons var paldzt uzlabot sirds un asinsvadu spju un izturbu. Ja js zint savu maksimlo sirsdarbbas ritmu, varat izmantot tabulu (Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 84. lappuse), lai noteiktu vispiemrotko sirdsdarbbas ritma zonu savas fizisks formas mriem. Ja nezint savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu, izmantojiet kdu no internet pieejamajiem apriniem. Dazas sporta zles un veselbas centri var piedvt testu, lai izmrtu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Noklusjuma maksimlais sirdsdarbbas ritms ir 220 mnus jsu vecums.
Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana
Ierce izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai noteiktu jsu noklusjuma sirdsdarbbas ritma zonas. Js varat nodalt sirdsdarbbas ritma zonas sporta veidu profiliem, piemram, skriesanai, ritebrauksanai un peldsanai. Lai aktivittes laik iegtu vispreczkos kaloriju datus, iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Varat ar iestatt katru sirdsdarbbas ritma zonu un manuli ievadt savu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. Savas zonas varat korit manuli ierc vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils > Sirdsdarbbas ritms. 3 Atlasiet Maks. SR un ievadiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu.
Lai automtiski ieraksttu savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu aktivittes laik, varat izmantot funkciju Automtiska noteiksana. 4 Atlasiet LTHR > Ievadt manuli un ievadiet savu laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritmu. Lai aplstu savu laktta slieksvrtbu, varat veikt vadtu testu (Laktta slieksvrtba, 49. lappuse). Lai automtiski ieraksttu savu maksimlo laktta slieksvrtbu aktivittes laik, varat izmantot funkciju Automtiska noteiksana. 5 Atlasiet Atptas SR un ievadiet savu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. Js varat izmantot ierces mrto vidjo sirdsdarbbas ritmu miera stvokl vai ar iestatt pielgotu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. 6 Atlasiet Zonas > Pamatojoties uz. 7 Atlasiet opciju: · Atlasiet SIRDSPUKSTI/MIN., lai skattu un reditu zonas sirdspukstos mint. · Atlasiet %Maks. SR, lai skattu un reditu zonas k maksiml sirdsdarbbas ritma procentulo dau. · Atlasiet %SRR, lai skattu un reditu zonas k sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas
ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) procentulo dau. · Atlasiet %LTHR, lai skattu un reditu zonas k laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritma procentulo
dau. 8 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai. 9 Atlasiet Piev. sporta sirds ritmu un atlasiet sporta veida profilu, lai pievienotu sirdsdarbbas ritma zonas
(izvles). 10 Atkrtojiet ss darbbas, lai pievienotu sporta veidu sirdsdarbbas ritma zonas (izvles).

Lietotja profils

83

Atauja iercei iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas
Noklusjuma iestatjumi auj iercei noteikt jsu maksimlo sirdsdarbbas ritmu un iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas k procentus no maksiml sirdsdarbbas ritma. · Prbaudiet, vai jsu lietotja profila iestatjumi ir pareizi (Lietotja profila iestatsana, 82. lappuse). · Biezi skrieniet, izmantojot plaukstas loctavas vai krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. · Izminiet dazus sirdsdarbbas ritma treniu plnus, kas ir pieejami jsu Garmin Connect kont. · Skatiet sava sirdsdarbbas ritma tendences un laiku zons, izmantojot savu Garmin Connect kontu.

Sirdsdarbbas ritma zonu aprini

Zona

% no maksiml sirds darbbas ritma

Noteikt izpilde

Ieguvumi

1 50­60%

Brvs, viegls temps, ritmiska elposana

Skuma lmea aerobais trenis, mazina stresu

2 60­70%

rts temps, nedaudz dzika elposana, iespjams sarunties

Pamata trenis sirds un asinsvadu sistmai, labs atgsans temps

3 70­80%

Mrens temps, grtk sarunties

Uzlabota aerob spja, optimls trenis sirds un asinsvadu sistmai

4 80­90%

trs un nedaudz nerts temps, spcga elposana

Uzlabota anaerob spja un slieksvr tba, uzlabots trums

5 90­100%

Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrtinta elposana

Anaerob un muskuu izturba, uzlabota jauda

Savu spka zonu iestatsana
Spka zonm ir noklusjuma vrtbas, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidjo spju, un ts var neatbilst jsu persongajm spjm. Ja js zint savu funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) vrtbu, varat ievadt to un ataut programmatrai automtiski aprint jsu spka zonas. Savas zonas varat korit manuli ierc vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Lietotja profils > Jaudas zonas. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet Pamatojoties uz. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Vati, lai skattu un reditu zonas vatos. · Atlasiet % FTP, lai skattu un reditu zonas k funkcionls slieksvrtbas jaudas procentulo dau. 6 Atlasiet Automtiski noteikt FTP, lai aktivittes laik automtiski noteiktu jsu FTP. 7 Atlasiet FTP un ievadiet savu FTP vrtbu. 8 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai. 9 Ja vajadzgs, atlasiet Minimlais un ievadiet minimlo jaudas vrtbu.

84

Lietotja profils

Drosbas un izsekosanas funkcijas
UZMANBU Drosbas un izsekosanas funkcijas ir papildu funkcijas, un uz tm nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
fnix pulkstenim ir drosbas un izsekosanas funkcijas, kuras ir jiestata lietotn Garmin Connect.
IEVRBAI Lai izmantotu ss funkcijas, fnix pulkstenis ir jsavieno ar Garmin Connect lietotni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem varat ievadt sav Garmin Connect kont.
Lai iegtu pilngku informciju par drosbas un izsekosanas funkcijm, dodieties uz garmin.com/safety. Paldzba: auj stt ziojumu ar jsu vrdu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu
kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Negadjuma noteiksana: ja fnix tlrunis noteiktu ra aktivitsu laik nosaka negadjumu, tas sta automtisku
sziu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. LiveTrack: draugiem un imenei auj sekot jsu sacensbm un treniu aktivittm rellaik. Js varat uzaicint
sekotjus, izmantojot e-pasta vstuli vai socilos tklus, aujot tiem skatt jsu aktulos datus tmeka vietnes lap. Live Event Sharing: auj stt ziojumu draugiem un imenei paskuma laik, nodrosinot rellaika atjauninjumus. PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai, ja jsu pulkstenis ir savienots ar Android tlruni. GroupTrack: auj jums turpint sekot savm pievienotajm personm, izmantojot LiveTrack tiesi ekrn un rellaik.
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem tlrua numurus izmanto drosbas un izsekosanas funkcijm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Drosba & sekosana > Drosbas funkcijas > Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem > Pievienot
kontaktpersonu rkrtas gadjumiem. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kontaktpersonu pievienosana
Garmin Connect lietotn varat pievienot ldz 50 kontaktpersonu. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot ar LiveTrack funkciju. Trs no sm kontaktpersonm var izmantot k kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 85. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Kontaktpersonas. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kontaktpersonu pievienosanas ir jveic datu sinhronizcija, lai piemrotu izmaias fnix iercei (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 80. lappuse).
Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Drosba & sekosana > Negadjuma noteiksana. 3 Atlasiet GPS aktivitti.
PIEZME. negadjumu noteiksana ir pieejama tikai noteiktm ra aktivittm. Kad jsu fnix pulkstenis ir noteicis negadjumu un tlrunis ir savienojum, lietotne Garmin Connect var nostt automtisku teksta ziojumu un e-pasta vstuli ar jsu vrdu un GPS atrasans vietu jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Jums ir 15 sekundes laika, lai atceltu ziojumu.

Drosbas un izsekosanas funkcijas

85

Paldzbas pieprassana
Lai pieprastu paldzbu, ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 85. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Kad jtat trs vibrcijas, atlaidiet pogu, lai aktiviztu paldzbas funkciju.
Ir redzams atpakaskaitsanas ekrns. IETEIKUMS. lai atceltu ziojumu, pirms atpakaskaitsana ir pabeigta, varat atlast Atcelt.
GroupTrack sesijas sksana
Lai sktu GroupTrack sesiju, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts, sadergs viedtlrunis un lietotne Garmin Connect. Ss nordes varat izmantot, lai sktu GroupTrack sesiju ar fnix iercm. Ja jsu pievienotajm personm ir citas sadergas ierces, ts varat skatt kart. Citas ierces, iespjams, nevar pardt kart GroupTrack braucjus. 1 Dodieties r un iesldziet fnix ierci. 2 Izveidojiet viedtlrua pra savienojumu ar fnix ierci (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 76. lappuse). 3 fnix ierc turiet nospiestu MENU un atlasiet Drosba & sekosana > GroupTrack > Rdt kart, lai iespjotu
pievienoto personu skatsanu kartes ekrn. 4 Lietotn Garmin Connect iestatjumu izvln atlasiet Drosba & sekosana > LiveTrack > > Iestatjumi >
GroupTrack. 5 Atlasiet Visas pievienots personas. 6 Atlasiet Skt LiveTrack. 7 fnix ierc sciet aktivitti. 8 Ritiniet uz karti, lai skattu savas pievienots personas.
IETEIKUMS. kart varat turt nospiestu MENU un atlasiet Tuvum esosi savien., lai skattu attluma, virziena un tempa vai truma informciju citm pievienotajm personm GroupTrack sesij.
Padomi GroupTrack sesijm
GroupTrack auj jums turpint sekot citm pievienotajm personm jsu grup, izmantojot LiveTrack tiesi ekrn. Visiem grupas dalbniekiem ir jbt pievienotajm personm jsu Garmin Connect kont. · Sciet aktivitti brv dab, izmantojot GPS. · Izveidojiet fnix ierces pra savienojumu ar viedtlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. · Lietotn Garmin Connect iestatjumu izvln atlasiet Pievienots personas, lai atjaunintu pievienoto
personu sarakstu savai GroupTrack sesijai. · Prliecinieties, vai visas pievienots personas ir izveidojusas pra savienojumu ar savu viedtlruni, un sciet
LiveTrack sesiju lietotn Garmin Connect. · Prbaudiet, vai visas jsu pievienots personas ir diapazon (40 km vai 25 jdzes). · GroupTrack sesijas laik ritiniet pa karti, lai skattu savas pievienots personas (Kartes pievienosana
aktivittei, 24. lappuse).
GroupTrack iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Drosba & sekosana > GroupTrack. Rdt kart: auj jums skatt pievienots personas kartes ekrn GroupTrack sesijas laik. Aktivittes veidi: auj jums atlast, kuri aktivittes veidi ir redzami kartes ekrn GroupTrack sesij.

86

Drosbas un izsekosanas funkcijas

Veselbas un labsajtas iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Veselba un veselbas veicinsana. Sirdsdarbbas ritms: auj pielgot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumus (Plaukstas
loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi, 62. lappuse). Pulse Ox rezms: auj izvlties pulsa oksimetra rezmu (Pulsa oksimetra rezma iestatsana, 64. lappuse). Kustbas brdinjums: iespjo un atspjo Kustbas brdinjums funkciju (Brdinjuma par kustbu izmantosana,
87. lappuse). Mra brdinjumi: auj jums ieslgt un izslgt mra brdinjumus vai izslgt tos tikai aktivitsu laik. Mra
brdinjumi pards attiecb uz jsu dienas sou mri, dienas uzkpto stvu skaita mri un nedas intensittes minsu mri. Move IQ: auj ieslgt vai izslgt Move IQ notikumus. Kad jsu kustbas atbilds pazstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automtiski noteiks notikumu un rds to jsu laika skal. Move IQ notikumi rda aktivittes veidu un ilgumu, bet nav redzami jsu aktivitsu sarakst vai jaunumu plsm. Lai iegtu detaliztkus un preczkus datus, ierc reistrjiet darbbu ar taimeri.
Automtisks mris
Ierce automtiski izveido dienas sou mri, balstoties uz jsu ieprieksjo aktivitsu lmeiem. Dienas laik prvietojoties, ierce rda jsu virzbu uz dienas mri. Ja izvlaties neizmantot automtiska mra funkciju, varat iestatt personaliztu sou mri sav Garmin Connect kont.
Brdinjuma par kustbu izmantosana
Ilgstosa sdsana var izraist nevlamas vielmaias izmaias. Brdinjuma par kustbu atgdina par to, ka ir jturpina aktivittes. Pc vienas stundas neaktivittes tiek pardti Kustieties! un sarkana josla. Pc 15 mintm neaktivittes tiek pardti papildu segmenti. Ja ir ieslgti skaas signli, ierce ar iepkstas vai vibr (Sistmas iestatjumi, 96. lappuse).
Lai atiestattu brdinjumu par kustbu, dodieties s pastaig (vismaz dazas mintes).
Intensittes mintes
Lai uzlabotu veselbu, tdas organizcijas k Pasaules Veselbas organizcija iesaka vismaz 150 mintes ned veltt vidjas intensittes aktivittei, piemram, pastaigai tr gait, vai 75 mintes ned veltt eneriskas intensittes aktivittei, piemram, skriesanai. Pulkstenis seko jsu aktivittes intensittei un laikam, kuru veltt, lai veiktu vidjas vai eneriskas intensittes aktivittes (lai skaitliski novrttu enerisku intensitti, ir nepieciesami sirdsdarbbas ritma dati). Pulkstenis eneriskas intensittes aktivittes mintm pieskaita vidjas intensittes aktivitsu mintes. Rezultt jsu eneriskas intensittes minsu kopskaits dubultojas.
Intensittes minsu pelnsana
fnix pulkstenis aprina intensittes mintes, saldzinot jsu pulsa datus ar vidjo pulsu miera stvokl. Ja sirdsdarbbas ritms ir izslgts, pulkstenis aprina vidjo intensitti mints, analizjot jsu sous mint. · Lai iegtu vispreczko intensittes minsu aprinu, sciet laiknoteiktu aktivitti. · Lai iegtu vispreczko sirdsdarbbas ritmu miera stvokl, valkjiet pulksteni visu dienu un nakti.
Sekosana mieg
Kamr js guat, pulkstenis automtiski nosaka jsu miegu un seko jsu kustbm ierast miega laik. Sava ierast miega stundas varat iestatt lietotja iestatjumos sav Garmin Connect kont. Miega statistika ietver kopjo miega stundu skaitu, miega fzes, kustbas mieg un miega rezulttu. Sava miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. PIEZME. snaudas brzi netiek ietverti miega statistik. Js varat izmantot rezmu Netrauct!, lai izslgtu paziojumus un trauksmes signlus, izemot brdinjumus (Vadba, 57. lappuse).

Veselbas un labsajtas iestatjumi

87

Automatiztas miega izsekosanas lietosana
1 Valkjiet ierci miega laik. 2 Augsupieldjiet sava miega izsekosanas datus vietn Garmin Connect (Lietotnes Garmin Connect lietosana,
80. lappuse). Sava miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. Informciju par ieprieksjs nakts miegu varat skatt fnix ierc (Prskati, 41. lappuse).
Navigcija
Saglabto atrasans vietu skatsana un redisana
IETEIKUMS. varat saglabt atrasans vietu no vadbas izvlnes (Vadba, 57. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Navit > Saglab. atr. vietas. 3 Atlasiet saglabto atrasans vietu. 4 Atlasiet opciju, lai skattu vai reditu atrasans vietas informciju.
Dubulta reza atrasans vietas saglabsana
Varat saglabt savu pasreizjo atrasans vietu, izmantojot dubults koordintas, lai vlk atgrieztos taj pas viet. 1 Pielgojiet pogu vai pogu kombinciju funkcijai Dubults rezis (Karsto taustiu pielgosana, 98. lappuse). 2 Turiet nospiestu pielgoto pogu vai pogu kombinciju, lai saglabtu dubult reza atrasans vietu. 3 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 4 Nospiediet START, lai saglabtu atrasans vietu. 5 Ja vajadzgs, nospiediet DOWN, lai reditu atrasans vietas informciju.
Navisana uz galapunktu
Ierci varat izmantot, lai navitu uz galapunktu vai sekotu kursam. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija. 5 Atlasiet kategoriju. 6 Lai izvltos galapunktu, izpildiet ekrn redzamo uzvedu nordes. 7 Atlasiet Doties uz.
Tiek pardta navigcijas informcija. 8 Nospiediet START, lai sktu navisanu.

88

Navigcija

Navisana uz interesjoso objektu
Ja jsu pulksten instalts kartes dati ietver interesjosos objektus, js varat navit uz tiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Interesjosi objekti, un atlasiet kategoriju.
Tiek pardts jsu pasreizjs atrasans vietas tuvum esoso interesjoso objektu saraksts.. 5 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
· Lai mekltu citas atrasans vietas tuvum, atlasiet Meklt tuvum un atlasiet atrasans vietu. · Lai mekltu interesjoso punktu pc nosaukuma, atlasiet Nosauciet meklsanas frzi un ievadiet
nosaukumu. 6 Meklsanas rezulttos atlasiet interesjoso objektu. 7 Atlasiet Skt!.
Tiek pardta navigcijas informcija. 8 Nospiediet START, lai sktu navigciju.
Navisana uz saglabts aktivittes skuma punktu
Js varat navigt atpaka uz saglabts aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu vai ceu, kdu js mrojt. S funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Aktivittes. 5 Atlasiet aktivitti. 6 Atlasiet Atgriezties skum un atlasiet opciju:
· Lai navitu atpaka uz savas aktivittes skuma punktu pa ceu, kuru veict, atlasiet TracBack. · Ja jums nav atbalsttas kartes vai js izmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu
atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu. · Ja neizmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu atpaka uz aktivittes skuma punktu,
izmantojot detaliztus nordjumus. Detalizts nordes paldz jums virzties uz jsu pdjs saglabts aktivittes skumpunktu, ja jums ir atbalstta karte vai izmantojat tiesu marsrutu. Ja neizmantojat tiesu marsrutsanu, kart tiek pardta lnija no jsu pasreizjs atrasans vietas ldz pdjs saglabts aktivittes skuma punktam. PIEZME. varat palaist taimeri, lai ierce neietu pulkstea rezm. 7 Nospiediet DOWN, lai skattu kompasu (izvles). Bultia norda uz jsu skuma punktu.

Navigcija

89

Navigsana uz skuma punktu aktivittes laik
Js varat navigt uz pasreizjs aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu vai ceu, kdu js mrojt. S funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. 1 Aktivittes laik nospiediet STOP. 2 Atlasiet Atgriezties skum un atlasiet opciju:
· Lai navitu atpaka uz savas aktivittes skuma punktu pa ceu, kuru veict, atlasiet TracBack. · Ja jums nav atbalsttas kartes vai js izmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu
atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu. · Ja neizmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai navigtu atpaka uz aktivittes skuma punktu,
izmantojot detaliztus nordjumus.

Kart pards jsu pasreizj atrasans vieta , mrojamais ces un galamris .
Marsruta norzu skatsana
Varat skatt sava marsruta detalizto norzu sarakstu. 1 Marsruta navigcijas laik turiet MENU. 2 Atlasiet Pa posmiem.
Tiek pardts detaliztu norzu saraksts. 3 Nospiediet DOWN, lai skattu papildu nordes.
Navisana, izmantojot funkciju Skats un kustba
Js varat pavrst ierci pret attlu objektu, piemram, denstorni, fikst to saj virzien un pc tam navit uz objektu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Skats un kustba. 5 Pavrsiet pulkstea augsdau pret objektu un nospiediet START.
Tiek pardta navigcijas informcija. 6 Nospiediet START, lai sktu navisanu.

90

Navigcija

Cilvka aiz borta atrasans vietas iezmsana un navisanas sksana
Js varat saglabt cilvka aiz borta (MOB) atrasans vietu un automtiski skt navit atpaka uz so vietu. IETEIKUMS. js varat aktivizt aiztursanas funkciju taustiiem, lai piektu MOB funkcijai (Karsto taustiu pielgosana, 98. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Pdjais MOB.
Tiek pardta navigcijas informcija.
Navigcijas aptursana
1 Aktivittes laik turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Apturt navigciju.
Kursi
No savas ierces varat nostt kursu uz savu Garmin Connect kontu. Kad tas ir saglabts ierc, varat navit pa kursu sav ierc. Varat sekot saglabtajam kursam vienkrsi tpc, ka tas ir labs marsruts. Piemram, varat saglabt ritebraucjiem labvlgu ceu, lai dotos pa to uz darbu. Turklt varat izmantot saglabto kursu, minot sasniegt vai prsniegt ieprieks iestattos izpildes mrus. Piemram, ja skotnji kurss tika veikts 30 mints, js varat sacensties ar Virtual Partner, minot veikt kursu trk nek 30 mints.
Kursa izveide un sekosana jsu ierc
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Kursi > Izveidot jaunu. 5 Ievadiet kursa nosaukumu un atlasiet . 6 Atlasiet Pievienot atrasans vietu. 7 Atlasiet opciju. 8 Ja nepieciesams, atkrtojiet 6. un 7. soli. 9 Atlasiet Pabeigts > Izpildt kursu.
Tiek pardta navigcijas informcija. 10 Nospiediet START, lai sktu navisanu.

Navigcija

91

Apa marsruta kursa veidosana
Ierce var izveidot apa marsruta kursu, pamatojoties uz noteiktu attlumu un navisanas virzienu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Skriesana vai Velosipds. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Apa marsruta kurss. 5 Ievadiet kursa kopjo attlumu. 6 Atlasiet kursa virzienu.
Ierce izveido ldz trim kursiem. Js varat nospiest DOWN, lai skattu kursus. 7 Nospiediet START, lai atlastu kursu. 8 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navigciju, atlasiet Skt!. · Lai skattu kursu kart un veiktu kart panoramsanu vai tlummaiu, atlasiet Karte. · Lai skattu kurs esoso pagriezienu sarakstu, atlasiet Pa posmiem. · Lai skattu kursa augstuma grafisko attlojumu, atlasiet Augst. diagr.. · Lai saglabtu kursu, atlasiet Saglabt. · Lai skattu kurs esoso kpumu sarakstu, atlasiet Skatt kpienus.
Kursa veidosana lietotn Garmin Connect
Lai izveidotu kursu lietotn Garmin Connect, jums ir vajadzgs Garmin Connect konts (Garmin Connect, 80. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Trenis > Kursi > Izveidot kursu. 3 Atlasiet kursa veidu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Atlasiet Izpildts.
PIEZME. so kursu varat nostt uz savu ierci (Kursa nostsana uz ierci, 92. lappuse).
Kursa nostsana uz ierci
Kursu, kuru izveidojt, izmantojot lietotni Garmin Connect, varat nostt uz savu ierci (Kursa veidosana lietotn Garmin Connect, 92. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Trenis > Kursi. 3 Atlasiet kursu. 4 Atlasiet > Stt uz ierci. 5 Atlasiet sadergu ierci. 6 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

92

Navigcija

Kursa informcijas skatsana vai redisana
Pirms navigcijas pa kursu varat skatt vai redit kursa detaas. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu MENU. 4 Atlasiet Navigcija > Kursi. 5 Nospiediet START, lai atlastu kursu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navigciju, atlasiet Izpildt kursu. · Lai izveidotu pielgotu tempa pulkstea siksniu, atlasiet PacePro. · Lai skattu kursu kart un veiktu kart panoramsanu vai tlummaiu, atlasiet Karte. · Lai sktu kursu pretj secb, atlasiet Izpildt kursu pretj secb. · Lai skattu kursa augstuma grafisko attlojumu, atlasiet Augst. diagr.. · Lai maintu kursa nosaukumu, atlasiet Nosaukums. · Lai reditu kursa ceu, atlasiet Redit. · Lai skattu kurs esoso kpumu sarakstu, atlasiet Skatt kpienus. · Lai dzstu kursu, atlasiet Dzst.
Cea punkta plnosana
Varat izveidot jaunu atrasans vietu, plnojot attlumu un peiljumu no pasreizjs atrasans vietas ldz jaunai atrasans vietai. PIEZME. iespjams, aktivitsu un programmu sarakstam bs jpievieno lietotne Dem. pk.. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Dem. pk.. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai iestattu kursu. 4 Nospiediet START. 5 Nospiediet DOWN, lai atlastu mrvienbu. 6 Nospiediet UP, lai ievadtu attlumu. 7 Nospiediet START, lai saglabtu. Plnotais cea punkts ir saglabts ar noklusjuma nosaukumu.
Navigcijas iestatjumi
Navijot uz galapunktu, varat pielgot kartes funkcijas un izskatu.
Navisanas datu ekrnu pielgosana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Navigcija > Datu ekrni. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Karte > Statuss, lai ieslgtu vai izslgtu karti.. · Atlasiet Karte > Datu lauks, lai ieslgtu vai izslgtu datu lauku, kas kart parda marsrutsanas
informciju. · Atlasiet Prieks, lai ieslgtu vai izslgtu informciju par gaidmajiem kursa punktiem.. · Atlasiet Cevedis, lai ieslgtu vai izslgtu ceveza ekrnu, kur ir redzams kompasa peiljums vai kurss,
kuram jseko navigcijas laik. · Atlasiet Augst. diagr., lai ieslgtu vai izslgtu augstuma diagrammu. · Atlasiet ekrnu, kurs ir jpievieno, jnoem vai jpielgo.

Navigcija

93

Kursa shmas iestatsana
Js varat iestatt kursa rdtju, lai navisanas laik tas ir redzams jsu datu laps. Rdtjs norda jsu mra kursu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Navigcija > Kursu shma.
Navigcijas brdinjumu iestatsana
Js varat iestatt brdinjumus, kuri paldzs jums navit uz galapunktu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Navigcija > Brdinjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu brdinjumu noteiktam attlumam no jsu galapunkta, atlasiet Galgais attlums. · Lai iestattu brdinjumu aplstajam atlikusajam laikam, ldz sasniedzat galapunktu, atlasiet Galgais ETE. · Lai iestattu brdinjumu, kad js novirzties no kursa, atlasiet Novirze no kursa. · Lai iespjotu secgu pagriezienu navigcijas nordes, atlasiet Pagriezienu uzvednes. 4 Ja vajadzgs, atlasiet Statuss, lai ieslgtu brdinjumu. 5 Ja vajadzgs, ievadiet attluma vai laika vrtbu un atlasiet .
Jaudas prvaldnieka iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Jaudas prvaldnieks. Enerijas tauptjs: auj pielgot sistmas iestatjumus, lai pagarintu akumulatora darbbas laiku pulkstea
rezm (Enerijas tauptja funkcijas pielgosana, 94. lappuse). Jaudas rezmi: auj pielgot sistmas iestatjumus, aktivitsu iestatjumus un GPS iestatjumus, lai pagarintu
akumulatora darbbu aktivittes laik (Barosanas rezmu pielgosana, 95. lappuse). Ak. lmenis procent.: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku procentos. Akumulatora lmea aplses: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku k aplstu ciparu diens vai stunds.
Enerijas tauptja funkcijas pielgosana
Enerijas tauptja funkcija auj tri korit sistmas iestatjumus, lai pagarintu akumulatora darbbas laiku pulkstea rezm. Enerijas tauptja funkciju varat ieslgt vadbas izvln (Vadba, 57. lappuse). 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas prvaldnieks > Enerijas tauptjs. 3 Atlasiet Statuss, lai ieslgtu enerijas tauptja funkciju. 4 Atlasiet Redit un atlasiet opciju:
· Atlasiet Pulkstea ciparn., lai iespjotu zemas jaudas pulkstea ciparncu, kas atjaunins reizi mint. · Atlasiet Mz., lai atspjotu mzikas klaussanos no pulkstea. · Atlasiet Tlrunis, lai atvienotu pr savienoto tlruni. · Atlasiet Wi-Fi, lai atvienotu no WiFi tkla. · Atlasiet Plaukstas loctavas ritms, lai izslgtu plaukstas loctavas pulsometru. · Atlasiet Fona apgaismojums, lai atspjotu automtisku fona apgaismojumu. Pulkstenis rda akumulatora darbbas stundas katr iestatjumu mai. 5 Atlasiet Zema ak. lm. brd., lai saemtu brdinjumu, kad akumulatora uzldes lmenis ir zems.

94

Jaudas prvaldnieka iestatjumi

Barosanas rezma maia
Varat maint barosanas rezmu, lai aktivittes laik pagarintu akumulatora darbbas laiku. 1 Aktivittes laik turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas rezms. 3 Atlasiet opciju.
Pulkstenis parda akumulatora darbbas laiku, kas pieejams izvltaj barosanas rezm.
Barosanas rezmu pielgosana
Ierc ir ieprieks ieldti vairki barosanas rezmi, kas auj tri pielgot sistmas iestatjumus, aktivittes iestatjumus un GPS iestatjumus, lai darbbas laik pagarintu akumulatora darbbas laiku. Varat pielgot esosos barosanas rezmus un izveidot jaunus pielgotus barosanas rezmus. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas prvaldnieks > Jaudas rezmi. 3 Atlasiet opciju:
· Izvlieties pielgojamo barosanas rezmu. · Atlasiet Pievienot jaunu, lai izveidotu pielgotu barosanas rezmu. 4 Ja nepieciesams, ievadiet pielgotu nosaukumu. 5 Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus barosanas rezma iestatjumus. Piemram, varat maint GPS iestatjumu vai atvienot pr savienoto tlruni. Pulkstenis rda akumulatora darbbas stundas katr iestatjumu mai. 6 Ja nepieciesams, atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un lietotu pielgoto barosanas rezmu.
Barosanas rezma atjaunosana
Varat atiestatt ieprieks ieldtu barosanas rezmu uz rpncas noklusjuma iestatjumiem. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Jaudas prvaldnieks > Jaudas rezmi. 3 Atlasiet ieprieks ieldtu barosanas rezmu. 4 Atlasiet Atjaunot > J.

Jaudas prvaldnieka iestatjumi

95

Sistmas iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sistma. Valoda: iestata pulksten rdmo valodu. Laiks: kori laika iestatjumus (Laika iestatjumi, 96. lappuse). Fona apgaismojums: kori ekrna iestatjumus (Ekrna iestatjumu maia, 97. lappuse). Pieskarieties: auj iespjot vai atspjot skrienekrnu visprjas lietosanas, aktivitsu vai miega laik. Satellites: iestata noklusjuma satelta sistmu, ko izmantot aktivittm. Ja nepieciesams, varat pielgot
satelta iestatjumu katrai darbbai (Satelta iestatjumi, 30. lappuse). Skaa un vibr.: iestata pulkstea skaas, piemram, taustiu tous, brdinjumus un vibrcijas. Miega rezms: auj iestatt miega stundas un miega rezma preferences (Miega rezma pielgosana,
97. lappuse). Netrauct: auj iespjot Netrauct rezmu. Varat redit ekrna preferences, brdinjumus un plaukstas
loctavas zestus. Karstie taustii: auj piesirt sasnes ierces pogm (Karsto taustiu pielgosana, 98. lappuse). Automtiska blosana: auj automtiski blot pogas un skrienekrnu, lai novrstu nejausu pogu nospiesanu
un skrienekrna prvilksanu. Izmantojiet opciju Aktivittes laik, lai blotu pogas laiknoteiktas aktivittes laik. Izmantojiet opciju Ne aktivittes laik, lai blotu pogas, kad js neierakstt laiknoteiktu aktivitti. Formts: iestata visprgas formta izvles, piemram, mrvienbas, aktivitsu laik rdto tempu un trumu, nedas skumu un eogrfisko koordintu formta un datuma opcijas (Mrvienbu mainsana, 98. lappuse). Physio TrueUp: iespjo darbbu un veiktspjas mrjumu sinhronizciju no citm Garmin iercm (Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi, 98. lappuse). Izp. nosacjums: aktivittes laik iespjo veiktspjas nosacjumu funkciju (Izpildes spja, 48. lappuse). Datu ierakstsana: iestata, k pulkstenis ieraksta aktivittes datus. Ierakstsanas opcija Viedais (noklusjuma) auj ierakstt aktivitti ilgk. Ierakstsanas opcija Katru sekundi nodrosina detaliztkus aktivitsu ierakstus, bet var neierakstt pilnb ts aktivittes, kuras ilgst ilgku laikposmu. USB rezms: iestata pulksteni MTP (multivides prstsanas protokola) vai rezma Garmin lietosanai, kad ierce ir savienota ar datoru. Atiestatt: auj atiestatt lietotja datus un iestatjumus (Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana, 105. lappuse). Programmatras atjauninsana: auj instalt programmatras atjauninjumus, kas lejupieldti, izmantojot Garmin Express. Izmantojiet opciju Automtiska atjauninsana, lai iespjotu ierci jaunk programmatras atjauninjuma lejupieldei, kad ir pieejams WiFi savienojums. Par: rda ierces, programmatras, licences un reglamentjoso informciju.
Laika iestatjumi
Turiet nospiestu MENU un atlasiet Sistma > Laiks. Laika formts: iestata pulksteni, lai rdtu laiku 12 vai 24 stundu, vai militr formt. Datuma formts: iestata datumu rdsanas secbu dienai, mnesim un gadam. Iestatt laiku: iestata laika joslu pulkstenim. Opcija Autom. iestata laika joslu automtiski, pamatojoties uz jsu
GPS pozciju. Laiks: auj korit laiku, ja opcijas Iestatt laiku iestatjums ir Manuls. Brdinjumi: auj iestatt katras stundas brdinjumus, k ar saullkta un saulrieta brdinjumus, kas tiek
atskaoti noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saullkta vai saulrieta (Laika brdinjumu iestatsana, 97. lappuse). Laika sinhronizcija: auj manuli sinhronizt laiku, kad maint laika joslas, un atjaunint uz vasaras vai ziemas laiku (Laika sinhronizsana, 97. lappuse).

96

Sistmas iestatjumi

Laika brdinjumu iestatsana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Laiks > Brdinjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saulrieta, atlasiet Ldz saulrietam > Statuss > Ieslgts, atlasiet Laiks un ievadiet laiku.
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saullkta, atlasiet Ldz saullktam > Statuss > Ieslgts, atlasiet Laiks un ievadiet laiku.
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan katru stundu, atlasiet Katru stundu > Ieslgts.
Laika sinhronizsana
Katru reizi, kad iesldzat ierci un iegstat sateltus vai atverat Garmin Connect lietotni sav pr savienotaj tlrun, ierce automtiski nosaka jsu laika joslas un pasreizjo diennakts laiku. Js varat ar manuli sinhronizt laiku, kad maint laika joslas, un atjaunint uz vasaras vai ziemas laiku. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Laiks > Laika sinhronizcija. 3 Pagaidiet, kamr ierce izveido savienojumu ar pr savienoto tlruni vai atrod sateltus (Satelta signlu
iegsana, 106. lappuse). IETEIKUMS. varat nospiest DOWN, lai prslgtu avotu.
Ekrna iestatjumu maia
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Fona apgaismojums. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Aktivittes laik. · Atlasiet Visprjs lietojums. · Atlasiet Miega laik. 4 Atlasiet opciju: · Lai iestattu ekrna spilgtuma lmeni, atlasiet Spilgtums. · Atlasiet Taustii, lai ieslgtu ekrnu pogu nospiesanai. · Atlasiet Brdinjumi, lai ieslgtu ekrnu brdinjumiem. · Lai ekrns tiktu aktivizts, kad paceat roku un pagriezat to, lai apskattu plaukstas loctavu, atlasiet
Plaukstas loctavas kustba. · Lai iestattu laiku, pc kda displejs izsldzas, atlasiet Noildze.
Miega rezma pielgosana
1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Miega rezms. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Grafiks, atlasiet dienu un ievadiet parasts miega stundas. · Atlasiet Pulkstea ciparn., lai izmantotu miega pulkstea ciparncu. · Atlasiet Fona apgaismojums, lai konfigurtu ekrna spilgtumu un taimautu. · Atlasiet Pieskarieties, lai ieslgtu un izslgtu skrienekrnu. · Atlasiet Netrauct, lai ieslgtu un izslgtu netraucsanas rezmu. · Atlasiet Enerijas tauptjs, lai ieslgtu vai izslgtu akumulatora tauptja rezmu (Enerijas tauptja
funkcijas pielgosana, 94. lappuse).

Sistmas iestatjumi

97

Karsto taustiu pielgosana
Js varat pielgot atsevisu taustiu aiztursanas funkciju un taustiu kombincijas. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Karstie taustii. 3 Atlasiet pielgojamo pogu vai pogu kombinciju. 4 Atlasiet funkciju.
Mrvienbu mainsana
Js varat maint attluma, tempa un truma, pacluma, svara, augstuma un temperatras mrvienbas. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Formts > Vienbas. 3 Atlasiet mrjuma veidu: 4 Atlasiet mrvienbu.
Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi
Js varat sinhronizt aktivittes un izpildes mrjumus no citm Garmin iercm ar savu fnix pulksteni, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas auj jsu pulkstenim preczk atspoguot jsu trenia statusu un fizisks formas lmeni. Piemram, js varat ierakstt braucienu, izmantojot Edge ierci, un skatt aktivittes informciju un kopjo trenia slodzi sav fnix pulksten. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Physio TrueUp. Kad js sinhronizjat pulksteni ar tlruni, nesens aktivittes un izpildes mrjumi no citm jsu Garmin iercm ir redzami jsu fnix pulksten.
Ierces informcijas skatsana
Varat apskatt informciju par ierci, piemram, ierces ID, programmatras versiju, reglamentjoso informciju un licences lgumu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Par.
E-etieti reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana
Etiete sai iercei tiek nodrosinta elektroniski. E-etiete var sniegt reglamentjosu informciju, piemram, identifikcijas numurus, ko nodrosina FCC, vai vietjs atbilstbas marjumus, k ar piemrojamo produkta un licencsanas informciju. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Sistmas izvln atlasiet Par.

98

Sistmas iestatjumi

Informcija par ierci
Pulkstea uzlde
BRDINJUMS S ierce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju.
IEVRBAI Lai novrstu koroziju, pirms ldsanas vai pievienosanas datoram rpgi notriet un nozvjiet kontaktus un apkrtjo zonu. Skatiet trsanas nordes (Ierces apkope, 102. lappuse). 1 Pievienojiet USB kabea mazo galu pulkstea uzldes portam.

2 USB kabea lielo galu pievienojiet USB uzldes portam. 3 Uzldjiet pulksteni pilnb.
Uzlde, izmantojot saules eneriju
Pulkstea modei ar uzldi, izmantojot saules eneriju, auj uzldt pulksteni, kamr to lietojat.
Padomi par uzldi ar saules eneriju
Lai nodrosintu maksimli ilgu pulkstea baterijas darbbas laiku, emiet vr sos padomus. · Nsjot pulksteni, neaizsedziet t ciparncu ar piedurkni. · Kad nensjat pulksteni, pavrsiet ciparncu pret saules gaismu.
PIEZME. pulkstenis aizsarg sevi no prkarsanas un automtiski prtrauc uzldi, ja ieksj temperatra prsniedz saules enerijas uzldes temperatras slieksni (Specifikcijas, 100. lappuse). PIEZME. pulkstenis netiek ldts ar saules eneriju, ja tas ir pievienots rjam enerijas avotam vai akumulators ir pilnb uzldts.

Informcija par ierci

99

Specifikcijas

Bateriju veids

Atkrtoti ldjama, iebvta litija jonu baterija

dens iedarbba

10 ATM1

Darbbas un uzglabsanas temperatra diapazons

No -20º ldz 45º C (no -4º ldz 113º F)

USB uzldes temperatras diapazons

No 0º ldz 45º C (no 32º ldz 113º F)

Saules uzldes temperatras diapazons

No 0° ldz 60°C (no 32° ldz 140°F)

Eiropas Savienbas (ES) bezvadu fnix 7S: 2,4 GHz ar 17,3 dBm maks., fnix 7: 2,4 GHz ar 17,8 dBm maks.,

frekvences (jauda)

fnix 7X: 2,4 GHz ar 19,3 dBm maks.

EU SAR vrtbas

fnix 7S: 0,32 W/kg rumpis, 0,32 W/kg ermea loceki, fnix 7: 0,30 W/kg rumpis, 0,30 W/kg ermea loceki, fnix 7X: 0,75 W/kg rumpis, 0,27 W/kg ermea loceki

1 Ierce iztur spiedienu, kas atbilst 100 m dziumam. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com/waterrating. 100

Informcija par ierci

Akumulatora informcija
Faktiskais akumulatora darbbas laiks ir atkargs no tdm pulksten iespjotajm funkcijm k plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosana, viedtlrua paziojumi, GPS, ieksjie sensori, k ar pievienotajiem sensoriem.

Rezms

fnix 7S bateriju darbbas laiks

fnix 7 bateriju darbbas laiks

fnix 7X bateriju darbbas laiks

Viedpulkstea rezms

Ldz 11 dienm parast lietosan Ldz 14 dienm ar saules baterijm1

Ldz 18 dienm parast lietosan Ldz 22 dienm ar saules baterijm1

Ldz 28 dienm parast lietosan Ldz 37 dienm ar saules baterijm1

Akumulatora tauptjs pulkstea rezm

Ldz 38 dienm parast lietosan Ldz 87 dienm ar saules baterijm1

Ldz 57 dienm parast lietosan Ldz 173 dienm ar saules baterijm1

Ldz 90 dienm parast lietosan Vairk par 1 gadu ar saules baterijm1

Ldz 37 stundm tipisk

Tikai GPS rezm

lietosan Ldz 46 stundm ar saules

baterijm2

Ldz 57 stundm tipisk lietosan Ldz 73 stundm ar saules baterijm2

Ldz 89 stundm tipisk lietosan Ldz 122 stundm ar saules baterijm2

Visu satelta sistmu rezm

Ldz 26 stundm tipisk lietosan Ldz 30 stundm ar saules baterijm2

Ldz 40 stundm tipisk lietosan Ldz 48 stundm ar saules baterijm2

Ldz 63 stundm tipisk lietosan Ldz 77 stundm ar saules baterijm2

Visu satelta sistmu plus multi-joslas rezms

Ldz 15 stundm tipisk lietosan Ldz 16 stundm ar saules baterijm2

Ldz 23 stundm tipisk lietosan Ldz 26 stundm ar saules baterijm2

Ldz 36 stundm tipisk lietosan Ldz 41 stundm ar saules baterijm2

Visas satelta sistmas ar mzikas rezmu

Ldz 7 stundm tipisk lietosan

Ldz 10 stundm tipisk lietosan

Ldz 16 stundm tipisk lietosan

Maks. akumula tora GPS rezms

Ldz 90 stundm tipisk lietosan Ldz 162 stundm ar saules baterijm2

Ldz 136 stundm tipisk lietosan Ldz 289 stundm ar saules baterijm2

Ldz 213 stundm tipisk lietosan Ldz 578 stundm ar saules baterijm2

Ekspedcijas GPS rezms

Ldz 26 dienm parast lietosan Ldz 43 dienm ar saules baterijm1

Ldz 40 dienm parast lietosan Ldz 74 dienm ar saules baterijm1

Ldz 62 dienm parast lietosan Ldz 139 dienm ar saules baterijm1

1 Valkjot visu dienu un izmantojot 3 stundas dien r 50 000 luksu apstkos. 2 Lietojot 50 000 luksu apstkos

Informcija par ierci

101

Ierces apkope
IEVRBAI Nelietojiet ierces trsanai asu prieksmetu. Izvairieties no tdu misku trsanas ldzeku, sdintju un insektu repelentu lietosanas, kas var bojt plastmasas sastvdaas un apdari. Ja ierce ir bijusi pakauta hlortam vai slsdenim, sauosans vai kosmtikas ldzekiem, spirtam vai citm asm miskm vielm, rpgi noskalojiet to ar tru deni. Ilgstosa sdu vielu iedarbba var bojt korpusu. Izvairieties no taustiu nospiesanas zem dens. das saiti uzturiet tru un sausu. Nepeldieties un neejiet dus ar das saiti. dens vai sviedru ietekme var bojt das saiti vai maint ts krsu. K alternatvu izmantojiet silikona saites. Izvairieties no triecieniem un asm darbbm, jo t varat sasint produkta darbmzu. Neglabjiet ierci ilgstosi viets, kur t var bt pakauta rkrtjm temperatrm, jo tas var izraist neatgriezenisku bojjumu.
Pulkstea trsana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri.
IEVRBAI Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radt koroziju elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar ldtju. Korozija var trauct uzldi un datu prstsanu.
1 Slaukiet pulksteni ar drnu, kas samitrinta maiga mazgsanas ldzeka sdum. 2 Noslaukiet to sausu. Pc trsanas aujiet pulkstenim pilnb nozt. IETEIKUMS. lai iegtu vairk informcijas, dodieties uz www.garmin.com/fitandcare.
das saisu trsana
1 Noslaukiet das saites ar sausu drnu. 2 Triet das saites ar ldzekli das trsanai.

102

Informcija par ierci

QuickFit® saisu maia
1 Pabdiet vir stiprints QuickFit siksnias aizturi un noemiet siksniu no pulkstea.
2 Izldziniet jauno pulkstea siksniu ar ierci. 3 Iespiediet siksniu viet.
PIEZME. prbaudiet, vai pulkstea siksnia ir stingra. Aizturim ir jbt ciesi pr pulkstea tapu. 4 Lai nomaintu citu saiti, atkrtojiet 1.­3. darbbu.
Metla pulkstea siksnias pielgosana
Ja jsu pulkstenis ir aprkots ar metla siksniu, lai pielgotu ts garumu, ir jvrsas pie juveliera vai cita specilista.
Datu prvaldba
PIEZME. ierce nav saderga ar Windows 95, 98, Me, Windows NT® un Mac® OS 10.3 un vecku versiju.
Failu dzsana
IEVRBAI Ja nezint kda faila nozmi, neizdzsiet to. Ierces atmi ir svargi sistmas faili, kurus nedrkst izdzst. 1 Atveriet Garmin diskdzinis vai sjums. 2 Ja vajadzgs, atveriet mapi vai sjumu. 3 Atlasiet failu. 4 Nospiediet tastatras taustiu Dzst.
PIEZME. Mac opertjsistmas nodrosina ierobezotu atbalstu MTP failu prstsanas rezmam. Jums ir jatver Garmin disks opertjsistm Windows. Lai noemtu mzikas failus no ierces, jums ir jizmanto lietotne Garmin Express.

Informcija par ierci

103

Traucjummeklsana
Produkta atjauninjumi
Pulkstenis automtiski prbauda atjauninjumus, kad ir izveidots savienojums ar Bluetooth vai WiFi. Atjauninjumus varat prbaudt manuli sistmas iestatjumos (Sistmas iestatjumi, 96. lappuse).Instaljiet sav dator Garmin Express (www.garmin.com/express). Sav tlrun instaljiet Garmin Connect lietotni. T nodrosina vienkrsu piekuvi siem pakalpojumiem Garmin iercm: · Programmatras atjauninjumi · Karsu atjauninjumi · Laukuma atjauninjumi · Datu augsupielde Garmin Connect · Produkta reistrsana
Papildu informcijas iegsana
Vairk informcijas par so produktu varat skatt Garmin tmeka vietn. · Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegtu papildu rokasgrmatas, informciju un programmatras
atjauninjumus. · Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplattju, lai iegtu informciju par izvles
piederumiem un rezerves detam. · Lai iegtu informciju par funkciju precizitti, dodieties uz vietni www.garmin.com/ataccuracy.
S nav medicnas ierce.
Mana ierce ir nepareiz valod
Js varat maint ierces valodu, ja ierc nejausi esat atlasjis nepareizo valodu. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Ritiniet uz leju ldz pdjam elementam sarakst un nospiediet START. 3 Nospiediet START. 4 Atlasiet savu valodu.
Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni?
fnix pulkstenis ir sadergs ar tlruiem, kuros ir izmantota Bluetooth tehnoloija. Informciju par Bluetooth saderbu skatiet vietn www.garmin.com/ble.
Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni
Ja tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni, varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet tlruni un pulksteni un vlreiz iesldziet. · Iespjojiet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun. · Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunko versiju. · Noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect un Bluetooth iestatjumiem sav tlrun, lai mintu
atkrtot pra veidosanas procesu. · Ja iegdjties jaunu tlruni, noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect taj tlrun, kuru paredzat
prstt lietot. · Novietojiet tlruni 10 m (33 pdu) attlum no pulkstea. · Tlrun atveriet lietotni Garmin Connect, atlasiet vai un atlasiet Garmin ierces > Pievienot ierci, lai
atvrtu pra savienojuma veidosanas rezmu. · From the watch face, hold MENU, and select Tlrunis > Izveidot pra sav. ar tlruni.

104

Traucjummeklsana

Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?
Ierce ir saderga ar daziem Bluetooth sensoriem. Kad sensoru pievienojat Garmin iercei pirmo reizi, ir jizveido ierces un sensora pra savienojums. Pc savienojuma pr izveides, kad sksiet aktivitti (sensoram jbt ieslgtam un jatrodas signla uztversanas diapazon), ierce automtiski izveidos savienojumu ar sensoru. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Pievienot jaunu. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Meklt visus sensorus. · Atlasiet sensora veidu. Izvles datu laukus js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 24. lappuse).
Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni
Ja austias ieprieks bija savienotas ar tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, iespjams, pirms savienojuma veidosanas ar pulksteni ts veido savienojumu ar tlruni. Varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun.
Vairk informcijas skatiet tlrua pasnieka rokasgrmat. · Kad veidojat austiu savienojumu ar pulksteni, esiet 10 m (33 pdu) attlum no tlrua. · Izveidojiet austiu pra savienojumu ar pulksteni (Bluetooth austiu pievienosana, 76. lappuse).
Mzika pazd, vai austias zaud savienojumu
Kad lietojat fnix pulksteni, kurs ir pievienots austim, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, signls ir visspcgkais, ja starp pulksteni un austiu antenu ir tiesa skata lnija. · Ja signls plst caur jsu ermeni, signls, iespjams, var zust, vai austias var atvienoties. · Austias ar antenu ieteicams lietot taj ermea pus, kur atrodas fnix pulkstenis. · T k austias pc modea atsiras, varat mint prlikt pulksteni uz otras plaukstas loctavas. · Ja izmantojat metla vai das pulksteu siksnas, varat prslgties uz silikona pulksteu siksnm, lai
uzlabotu signla stiprumu.
Ierces restartsana
1 Turiet nospiestu LIGHT, ldz ierce izsldzas. 2 Turiet nospiestu LIGHT, lai ieslgtu ierci.
Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana
Varat atjaunot visus ierces iestatjumus rpncas noklusjuma vrtbs. 1 Turiet nospiestu MENU. 2 Atlasiet Sistma > Atiestatt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai visus ierces iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un saglabtu lietotja ievadto informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Atiestatt noklusjuma iest..
· Lai dzstu visas aktivittes no vstures, atlasiet Dzst visas aktivittes. · Lai atiestattu visas attluma un laika kopsummas, atlasiet Atiestatt kopsummas. · Lai visus ierces iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un dzstu visu lietotja ievadto
informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Dzst datus un atiestatt iest.. PIEZME. ja jums ir iestatts Garmin Pay maks, s opcija dzs maku no ierces. Ja jums ierc ir saglabta mzika, s opcija dzs jsu saglabto mziku.

Traucjummeklsana

105

Padomi akumulatora darbbas laika maksimizsanai
Lai pagarintu akumulatora kalposanas laiku, varat izmint sos padomus. · Aktivittes laik mainiet barosanas rezmu (Barosanas rezma maia, 95. lappuse). · Vadbas izvln iesldziet akumulatora taupsanas funkciju (Vadba, 57. lappuse). · Samaziniet ekrna noildzi (Ekrna iestatjumu maia, 97. lappuse). · Samaziniet ekrna spilgtumu (Ekrna iestatjumu maia, 97. lappuse). · Izmantojiet UltraTrac satelta rezmu savai aktivittei (Satelta iestatjumi, 30. lappuse). · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju, ja neizmantojat pievienots funkcijas (Vadba, 57. lappuse). · Prtraucot aktivitti ilgku laika periodu, izmantojiet opciju Atskt vlk (Aktivittes beigsana, 7. lappuse). · Izmantojiet pulkstea ciparncu, kas netiek atjauninta katru sekundi.
Piemram, izmantojiet pulkstea ciparncu bez otrs rokas (Pulkstea ciparncas pielgosana, 40. lappuse). · Ierobezojiet pulksten pardmos tlrua paziojumus (Paziojumu prvaldba, 77. lappuse). · Prtrauciet sirdsdarbbas ritma datu prraidi uz pr savienotajm iercm (Sirdsdarbbas ritma datu
prraidsana, 62. lappuse). · Izsldziet plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma uzraudzbu (Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma
monitora iestatjumi, 62. lappuse). PIEZME. plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu rezmu paredzts izmantot, lai aprintu stipras intensittes laiku (mints) un sadedzints kalorijas. · Izsldziet automtiskus pulsa oksimetra rdjumus (Pulsa oksimetra rezma iestatsana, 64. lappuse).
Satelta signlu iegsana
Iercei var bt nepieciesamas skaidras debesis, lai saemtu satelta signlus. Laiks un datums tiek iestatti automtiski, pamatojoties uz GPS pozcijas. IETEIKUMS. papildu informciju par GPS skatiet vietn www.garmin.com/aboutGPS. 1 Dodieties r atklt vid.
Ierces prieksdaai ir jbt vrstai pret debesm. 2 Pagaidiet, ldz ierce atrod sateltus.
Lai noteiktu satelta signlus, var bt nepieciesamas 30­60 sekundes.
GPS satelta uztversanas uzlabosana
· Biezi sinhronizjiet pulksteni ar savu Garmin kontu:  Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot ierces USB kabeli un lietotni Garmin Express.  Sinhronizjiet pulksteni ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth iespjotu tlruni.  Pievienojiet ierci Garmin kontam, izmantojot WiFi bezvadu tklu. Kamr pulkstenis ir savienojum ar Garmin kontu, tas lejupield vairku dienu satelta datus, aujot tri atrast satelta signlus.
· Iznesiet pulksteni r atklt viet -- prom no augstceltnm un kokiem. · Palieciet miera stvokl dazas mintes.
Temperatras rdjums nav preczs
Jsu ermea temperatra ietekm ieksj temperatras sensora temperatras rdjumu. Lai iegtu vispreczko temperatras rdjumu, noemiet pulksteni no plaukstas loctavas un uzgaidiet 20 ldz 30 mintes. Js varat ar izmantot izvles tempe rjo temperatras sensoru, lai skattu preczus apkrtnes temperatras rdjumus, valkjot pulksteni.
Aktivitsu izsekosana
Papildinformciju par aktivitsu izsekosanas datu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.

106

Traucjummeklsana

Mans dienas sou skaits nav redzams
Dienas sou skaits tiek atiestatts katru nakti pusnakt. Ja sou skaita viet ir redzamas svtrias, aujiet iercei iegt satelta signlus un iestatt laiku automtiski.
Mans sou skaits nesiet preczs
Ja jsu sou skaits nesiet preczs, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Uzlieciet pulksteni uz nedominjoss plaukstas loctavas. · Stumjot ratius vai zles pvju, ievietojiet pulksteni kabat. · Ja aktvi veicat kdas darbbas tikai ar rokm, ievietojiet pulksteni kabat.
PIEZME. pulkstenis k sous var interprett dazas atkrtotas kustbas, piemram, trauku mazgsanu, veas locsanu vai aplausus.
Sou skaits man ierc un man Garmin Connect kont neatbilst
Sou skaits jsu Garmin Connect kont tiek atjaunints, kad sinhronizjat ierci. 1 Atlasiet opciju:
· Sinhronizjiet savu sou skaitu ar lietotni Garmin Express (Garmin Connect lietosana dator, 81. lappuse). · Sinhronizjiet savu sou skaitu ar lietotni Garmin Connect (Lietotnes Garmin Connect lietosana,
80. lappuse). 2 Pagaidiet, ldz ierce sinhroniz jsu datus.
Sinhronizcija var ilgt vairkas mintes. PIEZME. lietotnes Garmin Connect vai lietotnes Garmin Express atsvaidzinsana nesinhroniz datus vai neatjaunina sou skaitu.
Uzkpto stvu skaits siet nepreczs
Pulkstenis izmanto ieksju barometru, lai mrtu augstuma izmaias, kad js kpjat pa stviem. Uzkptais stvs ir 3 m (10 pdas). · Kpjot pa kpnm, centieties neturties pie margm vai izlaist pakpienus. · Vjain vid nosedziet pulksteni ar piedurkni vai jaku, jo spcgas vja brzmas var izraist nepareizus
rdjumus.

Traucjummeklsana

107

Pielikums

Datu lauki
PIEZME. ne visi datu lauki visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. Daziem datu laukiem, lai rdtu datus, ir nepieciesami ANT+ vai Bluetooth piederumi. Dazi datu lauki pulksten pards vairks kategorijs. IETEIKUMS. varat ar pielgot datu laukus no pulkstea iestatjumiem Garmin Connect lietotn. Pedu gr. truma lauki

Nosaukums

Apraksts

Vid. griesans trums

Ritebrauksana. Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Vid. pedu griesans tr. Skriesana. Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Ped. gr. tr.

Ritebrauksana. Kloa sviras apgriezienu skaits. Lai sie dati btu redzami, iercei ir jbt savienojum ar kadences ierci.

Ped. gr. tr.

Skriesana. Soi mint (lab un kreis kja).

Gr. trums distanc

Ritebrauksana. Vidj kadence pasreizj distanc.

Pedu gr. tr. dist.

Skriesana. Vidj kadence pasreizj distanc.

Pd. distances ped. tr. Ritebrauksana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc.

Pdjs dist. ped. gries. tr. Skriesana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc.

Kartes Nosaukums Barometra diagramma Augstuma diagramma Pulsa diagramma Tempa diagramma truma diagramma

Apraksts Diagramma, kur pardts barometriskais spiediens laika gait. Diagramma, kur pardts paclums laika gait. Diagramma, kas parda jsu sirdsdarbbas trumu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu tempu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu trumu visas aktivittes laik.

Kompasa lauki Nosaukums Kompasa kurss GPS kurss Kurss

Apraksts Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz kompasu. Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz GPS. Virziens, kd js prvietojaties.

Attluma lauki Nosaukums Attlums Intervla attlums Distances garums Pdjs distances att.

Apraksts Attlums, kuru veict pasreizj celi vai aktivitt. Attlums, kuru veict pasreizj intervl Attlums, kuru veict pasreizj distanc. Attlums, kuru veict pdj veiktaj distanc.

108

Pielikums

Nosaukums Navigcijas attlums

Apraksts Veiktais attlums jras jdzs vai jras ass.

Attluma lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais kpums

Vidjais vertikl kpuma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Vidjais kritums

Vidjais vertikl krituma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Augstums

Jsu pasreizjs atrasans vietas augstums virs jras lmea.

Sldsanas koeficients T horizontl attluma proporcija, kas veikts ldz izmaim vertikl attlum.

GPS augstums

Jsu pasreizjs atrasans vietas augstums, izmantojot GPS.

Slpums

Pacluma (augstuma) virs trases (distances) aprins. Piemram, ja uz katriem 3 m (10 pdm) kpuma js veicat 60 m (200 pdu), slpums ir 5%.

Distances kpums

Vertikl kpuma attlums pasreizj distanc.

Distances kritums

Vertikl krituma attlums pasreizj distanc.

Pdjs dist. kp.

Vertikl kpuma attlums pdj veiktaj distanc.

Pdjs dist. krit.

Vertikl krituma attlums pdj veiktaj distanc.

Maksimlais kpums

Maksimlais kpuma trums pds mint vai metros mint kops pdjs atiestat sanas.

Maksimlais kritums

Maksimlais krituma trums metros mint vai pds mint kops pdjs atiestat sanas.

Maksimlais augstums Lielkais augstums, kas sasniegts kops pdjs atiestatsanas.

Minimlais augstums Mazkais augstums, kas sasniegts kops pdjs atiestatsanas.

Kopjais kpums

Kopjais augstuma kpuma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Kopjais kritums

Kopjais augstuma krituma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Grdas lauki Nosaukums Uzkpto stvu skaits Nokpto stvu skaits Stvi mint

Apraksts Kopjais dien uzkpto stvu skaits. Kopjais dien nokpto stvu skaits. Mint uzkpto stvu skaits.

Prnesumi

Nosaukums

Apraksts

Di2 akumulators

Di2 sensora akumulatora atlikusais uzldes lmenis.

Priekspuse

Prieksjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

Piederuma akumulators Prnesumu pozcijas sensora akumulatora uzldes lmenis.

Piederumu komplekts Pasreizj prnesumu kombincija no prnesumu pozcijas sensora.

Pielikums

109

Nosaukums

Apraksts

Piederumi

Prieksjais un aizmugurjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

Prnesuma koeficients

Prieksj un aizmugurj velosipda prnesuma zobu skaits, ko noteicis prnesumu pozcijas sensors.

Aizmugure

Aizmugurjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

Grafisks

Nosaukums

Apraksts

Logrku prskatmba

Skriesana. Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo sou skaita cikl diapazonu.

KOMPASA MRAPARTS Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz kompasu.

GCT balansa mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo saskares ar zemi kreiss/labs puses balansu skrienot.

Sask. ar zemi laika mrap.

Vizualizcijas krsas atspoguo laiku, cik ilgi skrienot katr spertaj sol kja ir pie zemes, mrtu milisekunds.

Sirdsdarbbas ritma mrap. Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritma zonu.

Sirds ritma zonu koef.

Krsu mrtjs, kas parda katr pulsa zon pavadt laika attiecbu.

PacePro mrtjs

Skriesana. Jsu pasreizjais daltais temps un mra daltais temps.

SPKA MRAPARTS

Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo spka zonu.

Izturbas mrap. (att.)

Mrtjs, kas parda jsu pasreizjo atlikuso izturbas attlumu.

Izturbas mrap. (laiks)

Mrtjs, kas parda jsu pasreizjo atlikuso izturbas laiku.

Kop. kpuma/krituma mrap.

Kopjais augstuma kpuma un krituma attlums aktivittes laik vai kops pdjs atiestatsanas.

Trenia ef. mraparts

Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu aerobo un anaerobo spju lmeni.

Vert. svrstbu mraparts Vizualizcijas krsas atspoguo elastgumu skrjiena laik.

Vert. koef. mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo vertiklo svrstbu attiecbu pret soa garumu.

Sirdsdarbbas ritma lauki Nosaukums % sirdsritma rezerve Aerob trenia efektivitte Anaerob trenia efekt. Vid. % sirds ritma rezerve Vid. sirdsdarbbas r.

Apraksts Procenti no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl). Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu aerobo spju lmeni. Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu anaerobo spju lmeni. Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj aktivitt. Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj aktivitt.

110

Pielikums

Nosaukums

Apraksts

Vid. sirdsdarb. ritms %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj aktivi tt.

Sirdsdarbbas ritms

Sirdsdarbbas ritms sirdspukstos mint (sirdsp./min.). Jsu iercei ir jbt plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma noteiksanai vai ir jbt savienotai ar sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru.

Sirdsdarbbas ritms %maks. Procenti no maksiml sirdsdarbbas ritma.

Sirdsdarbbas r. zona

Pasreizjais jsu sirdsdarbbas ritma diapazons (no 1 ldz 5). Noklusjuma zonas balsts uz jsu lietotja profilu un maksimlo sirdsdarbbas ritmu (220 mnus jsu vecums).

Intervla vidjais %SR

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj peldjuma intervl.

Intervla vid. %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj peldjuma intervl.

Int. vid. sirdsd. ritms

Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj peldjuma intervl.

Intervla maks. %SR

Maksiml procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj peldjuma intervl.

Intervla maks. %maks.

Maksiml procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj peldjuma intervl.

Int. maks. sirdsd. ritms

Maksimlais sirdsdarbbas ritms pasreizj peldjuma intervl.

Dist.% sirdsd. ritma rezerve

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj distanc.

Dist. sirdsd. ritms

Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj distanc.

Dist. sirds ritms %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj distanc.

Pdjs distances %SRR

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirds darbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pdj veiktaj distanc.

Pd. distances sirdsd. ritms Vidjais sirdsdarbbas ritms pdj veiktaj distanc.

Pd.dist.sirds ritms %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pdj veiktaj distanc.

Laiks josl

Laiks, kas pagjis katr sirdsdarbbas zon.

Garuma lauki Nosaukums Intervla garums Garums

Apraksts Pasreizj intervl pabeigto baseina garumu skaits. Pasreizj aktivitt pabeigto baseina garumu skaits.

Pielikums

111

Muskuu skbeka lauki Nosaukums Muskuu O2 lmenis % Kop hemoglobns

Apraksts Aplstais muskuu skbeka lmenis asins procentos pasreizj aktivitt. Aplst kopj hemoglobna koncentrcija muskul.

Navigcijas lauki

Nosaukums

Apraksts

Peiljums

Virziens no jsu pasreizjs atrasans vietas uz galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Kurss

Virziens no jsu skuma atrasans vietas uz galapunktu. Kursu var skatt k plnotu vai k iestattu marsrutu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Galapunkta atrasans vieta

Jsu galapunkta pozcija.

Galapunkta cea punkts

Pdjais punkts marsrut uz galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navi sana.

Atlikusais attlums

Atlikusais attlums ldz galapunktam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navi sana.

Ldz nkamajam

Atlikusais attlums ldz nkamajam cea punktam marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Apl. kopjais attlums

Aplstais attlums no skuma ldz galapunktam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

ETA

Aplstais dienas laiks, kad js sasniegsit galapunktu (pielgots vietjam galapunkta laikam). Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

PIL nkamaj

Aplstais dienas laiks, kad js sasniegsit nkamo cea punktu marsrut (pielgots vietjam galapunkta laikam). Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

ETE

Aplstais atlikusais laiks, ldz sasniegsit galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Plan. sp. ldz galap.

Plansanas spja, kda nepieciesama, lai nolaistos no pasreizjs pozcijas ldz gala punkta augstumam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Platums/garums

Pasreizj pozcija pc eogrfisk platuma un garuma neatkargi no atlast pozcijas formta iestatjuma.

Atr. v.

Pasreizj pozcija, izmantojot atlasto pozcijas formta iestatjumu.

Nkamais cea punkts Nkamais punkts marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Novirze no kursa

Attlums pa labi vai pa kreisi, kd js novirzjties no skotnj kustbas cea. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Laiks ldz nkamajam

Aplstais atlikusais laiks, ldz js sasniedzat nkamo cea punktu marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

tr. izvlts pareizs

trums, kd js pabeidzat marsrutu galapunkt. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Vert.att. ldz mrim

Augstuma attlums starp jsu pasreizjo pozciju un galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

112

Pielikums

Nosaukums

Apraksts

Vertik. tr. ldz mrim

Kpuma vai krituma trums ldz ieprieks noteiktajam augstumam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Citi lauki Nosaukums Aktvas kalorijas Apkrtjais spiediens Barometriskais spiediens Akum. darb. stundas Ak. lmenis procent. Kurss attiecb pret grunti (COG)
Plsma
GPS
Grants ces
Distances plsma Distances sksembu ces Distances
Slodze
Izpildes spja
Atk.
Elposanas intensitte Skrjieni Soi Stress Saullkts Saulriets
Dienas laiks
Dienas laiks (sekunds) Kop kalorijas

Apraksts Aktivittes laik sadedzints kalorijas. Nekalibrts vides spiediens. Pasreizjais nekalibrtais vides spiediens. Stundu skaits, kas palicis ldz akumulatora jaudas izsksanai. Atlikusais akumulatora uzldes lmenis procentos. Faktiskais brauksanas virziens neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim. Mrjums, cik konsekventi js saglabjat trumu un pldenumu pagriezienos pasreizj aktivitt. GPS satelta signla stiprums. Pasreizjs aktivittes grtbu mrjums, pamatojoties uz augstumu, slpumu un straujm virziena izmaim. Visprjais plsmas novrtjums pasreizj distanc. Visprjais grtbu novrtjums pasreizj distanc. Pasreizj aktivitt pabeigto apu skaits. Trenia slodze pasreizj aktivitt. Trenia slodze ir trenia laik uzkrtais paaugstinta skbeka patris pc trenia (EPOC), kas norda, ar kdu piepli js veict fizisko vingrojumu sriju. Izpildes spjas rdtjs ir jsu spju novrtjums rellaik. Atkrtojumu skaits fizisko vingrojumu sriju kop izturbas trenia aktivittes laik. Jsu elposanas trums elpas vilcienos mint (elpas vilc./min.). Aktivittes skrjienu skaits. Pasreizj aktivitt veiktais sou skaits. Jsu pasreizjais stresa lmenis. Saullkta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Saulrieta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Dienas laiks, pamatojoties uz jsu pasreizjo atrasans vietu un laika iestatju miem (formts, laika zona, vasaras vai ziemas laiks). Diennakts laiks, ieskaitot sekundes. Kopjais dien sadedzinto kaloriju daudzums.

Pielikums

113

Tempa lauki Nosaukums 500 m temps Vidjais 500 m temps Vidjais temps Intervla temps 500 m dist. temps Distances temps Pd. distances 500 m temps Pd. distances temps Pd. distances temps Temps

Apraksts Pasreizjais airsanas temps uz 500 metriem. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pasreizj aktivitt. Vidjais temps pasreizj aktivitt. Vidjais temps pasreizj intervl. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pasreizj distanc. Vidjais temps pasreizj distanc. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pdj distanc. Vidjais temps pdj veiktaj distanc. Vidjais temps pdj veikt baseina garum. Pasreizjais temps.

PacePro lauki Nosaukums Nk. daltais attlums Nk. daltais mra temps Kopum pr./aiz mug. Dalts attlums Atlik. daltais attlums Dalts temps Dalts mra temps

Apraksts Skriesana. Kopjais attlums nkamaj intervl. Skriesana. Mra temps nkamaj intervl. Skriesana. Kopjais laiks, kas prsniedz mra tempu vai atpaliek no t. Skriesana. Kopjais attlums pasreizj intervl. Skriesana. Atlikusais attlums pasreizj intervl. Skriesana. Temps pasreizj intervl. Skriesana. Mra temps pasreizj intervl.

Jaudas lauki Nosaukums % Funkcion. slieksv. jauda 3 s balanss 3 s jauda 10 s balanss 10 s jauda 30 s balanss 30 s jauda Vidjais atlikums Vidj kreis jaudas fze Vidj jauda

Apraksts Pasreizj spka atdeve procentos no funkcionls slieksvrtbas jaudas. Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 3 sekunzu kustbas laik. Vidj spka atdeve 3 sekunzu kustbas laik. Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 10 sekunzu kustbas laik. Vidj spka atdeve 10 sekunzu kustbas laik. Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 30 sekunzu kustbas laik. Vidj spka atdeve 30 sekunzu kustbas laik. Vidjais kreiss/labs puses spka balanss pasreizj aktivitt. Vidjs jaudas fzes leis kreisajai kjai pasreizj aktivitt. Vidj spka atdeve pasreizj aktivitt.

114

Pielikums

Nosaukums

Apraksts

Vidj lab jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis labajai kjai pasreizj aktivitt.

Vid. kr. maks. jaudas fze Vidjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai pasreizj aktivitt.

Vid. platformas centra nobde Vidj platformas centra nobde pasreizj aktivitt.

Vid. lb. maks. jaudas fze Vidjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai pasreizj aktivitt.

Balanss

Pasreizjais kreiss/labs puses spka balanss.

Intensity Factor

Intensity FactorTM pasreizj aktivitt.

Distances balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss pasreizj distanc.

Dist. kr. maks. jaudas fze Vidjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai pasreizj distanc.

Dist. kr. jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis kreisajai kjai pasreizj distanc.

Normalized Power

Vidj Normalized PowerTM pasreizj distanc.

Dist. platf. centra nobde

Vidj platformas centra nobde pasreizj distanc.

Distances jauda

Vidj spka atdeve pasreizj distanc.

Dist. lb. maks. jaudas fze Vidjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai pasreizj distanc.

Distances lab jaudas fze Vidjs jaudas fzes leis labajai kjai pasreizj distanc.

Pd. dist. maks. jauda

Maksiml spka atdeve pdj pabeigt distanc.

P. Normalized Power

Vidj Normalized Power pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances jauda

Vidj spka atdeve pdj pabeigt distanc.

Kreis maks. jaudas fze

Pasreizjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai. Jaudas fzes maksimums ir leis, kd braucjs rada maksimlo maksimlo dzenos spka dau.

Kreis jaudas fze

Pasreizjs jaudas fzes leis kreisajai kjai. Jaudas fze ir peda gjiena reions, kur tiek radta pozitv jauda

Maks. dist. jauda

Augstk spka atdeve pasreizj distanc.

Maksiml jauda

Augstk spka atdeve pasreizj aktivitt.

Normalized Power

Normalized Power pasreizj aktivitt.

Peda vienmrgums

Mrjums, cik vienmrgi braucjs piemro spku pediem katr pedu gjien.

Platformas centra nobde

Platformas centra nobde Platformas centra nobde ir vieta uz peda, kur tiek piemrots spks.

Elektrobarosana

Ritebrauksana. Pasreizj spka atdeve vatos.

Elektrobarosana

Slposana. Pasreizj spka atdeve vatos. Jsu iercei ir jbt savienotai ar sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru.

Jauda uz svara vienbu

Pasreizjais spks, kas mrts vatos uz kilogramu.

Spka zona

Pasreizjais spka atdeves diapazons (1­7), pamatojoties uz jsu FTP vai pielgotiem iestatjumiem.

Pielikums

115

Nosaukums
Lab maks. jaudas fze
Lab jaudas fze Laiks josl Laiks szot Laiks distanc szot Laiks stvot Laiks distanc stvot Training Stress Score Gr. momenta efektivitte Trenis

Apraksts Pasreizjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai. Jaudas fzes maksimums ir leis, kd braucjs rada maksimlo maksimlo dzenos spka dau. Pasreizjs jaudas fzes leis labajai kjai. Jaudas fze ir peda gjiena reions, kur tiek radta pozitv jauda Laiks, kas pagjis katr jaudas zon. Laiks, kas pavadts szot, minot pedus pasreizj aktivitt. Laiks, kas pavadts szot, minot pedus pasreizj distanc. Laiks, kas pavadts stvot, minot pedus pasreizj aktivitt. Laiks, kas pavadts stvot, minot pedus pasreizj distanc. Training Stress ScoreTM pasreizj aktivitt. Mrjums, cik efektvi braucjs griez pedus. Kopjais rezultts (spka atdeve) kilodzoulos.

Atptas lauki Nosaukums Atkrtot Restartt taimeri

Apraksts Taimeris pdjam intervlam plus pasreizjai atptai (peldsana basein). Taimeris pasreizjai atptai (peldsana basein).

Skriesanas dinamika

Nosaukums

Apraksts

Vidjais GCT balanss

Vidj saskares ar zemi laika balanss pasreizj posm.

Vid. saskares ar zemi laiks Vidjais saskares ar zemi laiks pasreizj aktivitt.

Vidjais soa garums

Vidjais soa garums pasreizj nodarbb.

Vid. vertikls svrstbas Vidjais vertiklo svrstbu daudzums pasreizj aktivitt.

Vid. vertik. koeficients

Vidj vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu pasreizj nodarbb.

GCT balanss

Saskares ar zemi kreiss/labs puses balanss skrienot.

Saskares ar zemi laiks

Laiks, cik ilgi skrienot katr spertaj sol kja ir pie zemes. Saskares ar zemi laiks netiek aprints iesanas gadjum.

Distances GCT balanss Vidj saskares ar zemi laika balanss pasreizj distanc.

Dist. saskares ar zemi laiks Vidjais saskares ar zemi laiks pasreizj distanc.

Distances soa garums

Vidjais soa garums pasreizj distanc.

Dist. vert. svrstbas

Vidjais vertiklo svrstbu daudzums pasreizj distanc.

Dist. vert. koeficients

Vidj vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu pasreizj distanc.

Soa garums

Jsu soa garums no viena soa ldz nkamajam, mrts metros.

116

Pielikums

Nosaukums Vertikls svrstbas Vertiklais koeficients

Apraksts Elastgums skrjiena laik. ermea vertikl kustba, mrta katram solim centi metros. Vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu.

truma lauki

Nosaukums

Apraksts

Vid. kustbas trums

Vidjais kustbas trums pasreizj aktivitt.

Vid. visp. trums

Vidjais trums pasreizj aktivitt, ietverot gan kustbas, gan apturtu trumu.

Vidjais trums

Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Vid. navig. SOG

Vidjais brauksanas trums mezglos pasreizjai darbbai neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim.

Vid. navig. trums

Vidjais trums mezglos pasreizj aktivitt.

Vid. SOG

Vidjais brauksanas trums pasreizjai darbbai neatkargi no virzt kursa un pagaidu kursa svrstbm pozcij.

Distances SOG

Vidjais brauksanas trums pasreizj apl neatkargi no virzt kursa un slai cgm kursa izmaim.

trums distanc

Vidjais trums pasreizj distanc.

Pdjs dist. SOG

Vidjais brauksanas trums pdj pabeigtaj apl neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim.

Pdjs dist. trums

Vidjais trums pdj pabeigt apl.

Maksimlais SOG

Maksimlais brauksanas trums pasreizjai darbbai neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim.

Maks. trums

Lielkais trums pasreizj aktivitt.

Maks. navig. SOG

Maksimlais brauksanas trums mezglos pasreizjai darbbai neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim.

Maksimlais navig. trums Maksimlais trums mezglos pasreizj aktivitt.

Navig. SOG

Faktiskais brauksanas trums mezglos, neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim.

Navigcijas trums

Pasreizjais trums mezglos.

trums

Pasreizjais kustbas trums.

trums pret grunti (SOG)

Faktiskais brauksanas trums neatkargi no virzt kursa un slaicgm kursa izmaim.

Vertik. trums

Kpuma vai krituma trums laika gait.

Izturbas lauki Nosaukums Pasreizjais

Apraksts Pasreizj atlikus izturba.

Pielikums

117

Nosaukums Atlikusais attlums Potencil Atlikusais laiks

Apraksts Pasreizjais izturbas attlums, kas paliek pie pasreizj pieples. Atlikus potencil izturba. Pasreizjais izturbas laiks, kas atlicis pie pasreizjs pieples.

Vzienu lauki

Nosaukums

Apraksts

Vid. attlums uz vzienu

Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt.

Vid. attlums uz vzienu

Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt.

Vidjais vzienu trums

Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizjs aktivittes laik.

Vidji vzieni uz garumu

Vidjais vzienu skaits uz baseina garumu pasreizj aktivitt.

Attlums uz vzienu

Smaiosana. Vziena laik veiktais attlums.

Intervla vzienu trums

Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj intervl.

Intev. vzieni uz garumu

Vidjais vzienu skaits uz baseina garumu pasreizj intervl.

Intervla vziena veids

Pasreizjais vzienu veids intervl.

Dist. attlums uz vzienu

Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj distanc.

Distances att. uz vzienu

Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj distanc.

Distances vzienu trums Peldsana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj distanc.

Distances vzienu trums Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj distanc.

Vzieni distanc

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pasreizj distanc.

Vzieni distanc

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pasreizj distanc.

Pdjs dist. att. uz vzienu Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt distanc.

Pd. dist. att. uz vz.

Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt distanc.

Pd. distances vz. tr.

Peldsana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veiktaj distanc.

Pdjs dist. vzienu tr.

Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veiktaj distanc.

Pd. distances vzieni

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pdj veiktaj distanc.

Pd. distances vzieni

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pdj veiktaj distanc.

Pd. attluma vzienu trums Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veikt baseina garum.

Pd. attluma vzieni

Kopjais vzienu skaits pdj veikt baseina garum.

Pd. attluma vziena veids Vzienu veids, kas izmantots pdj veikt baseina garum.

Vzienu trums

Peldsana. Vzienu skaits mint (vz./min.)

Vziena trums

Smaiosana. Vzienu skaits mint (vz./min.)

Vzieni

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt.

118

Pielikums

Nosaukums Vzieni

Apraksts Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt.

Swolf lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais Swolf

Vidjais Swolf rezultts pasreizj aktivitt. Swolf rezultts ir viena garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam (Peldsanas terminoloija, 9. lappuse). Peldot atkltos deos, Swolf rezultta aprinsanai izmanto 25 metrus.

Intervla Swolf

Vidjais Swolf rezultts pasreizj intervl.

Distance Swolf

Swolf rezultts pasreizj distanc.

Pd. distances Swolf Swolf rezultts pdj pabeigt distanc.

Pdj attluma Swolf Swolf rezultts pdj veikt baseina garum.

Temperatras lauki

Nosaukums

Apraksts

Ne vairk k 24 stundas

Maksiml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga temperatras sensora.

Vismaz 24 stundas

Miniml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga tempe ratras sensora.

Temperatra

Gaisa temperatra. Jsu ermea temperatra ietekm temperatras sensoru. Js varat izveidot tempe sensora pra savienojumu ar savu ierci, lai iegtu preczu temperatras datu pastvgu avotu.

Taimera lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais distances laiks Vidjais distances laiks pasreizj aktivitt.

Pagjusais laiks

Kopjais ieraksttais laiks. Piemram, ja iesldzat taimeri un skrienat 10 mintes, pc tam apturat taimeri uz 5 mintm, pc tam iesldzat taimeri un skrienat 20 mintes, jsu pagjusais laiks ir 35 mintes.

Intervla laiks

Hronometra laiks pasreizj intervl.

Distances laiks

Hronometra laiks pasreizj distanc.

Pdjs distances laiks Hronometra laiks pdj veiktaj distanc.

Kustbas laiks

Kopjais kustbas laiks pasreizj aktivitt.

Vairku sporta veidu laiks

Kopjais laiks dazdiem sporta veidiem dazdu sporta veidu aktivitt, ietverot prejas.

Iestatt taimeri

Izturbas trenia aktivittes laik ir pasreizj fizisko vingrojumu sriju kop pavadt laika daudzums.

Apturts laiks

Kopjais apturtais laiks pasreizj aktivitt.

Peldjuma laiks

Peldjuma laiks pasreizjai aktivittei, neietverot atptas laiku.

Pielikums

119

Nosaukums Taimeris

Apraksts Atpakaskaitsanas taimera pasreizjais laiks.

Krsu mraparti un skriesanas dinamikas dati
Skriesanas dinamikas ekrnos tiek rdts krsu mraparts ar primro metriku. K primro metriku varat pardt sou skaits cikl, vertikls svrstbas, saskares ar zemi laiku, saskares ar zemi laika balansu vai vertiklo koeficientu. Krsu mrapart tiek pardtas jsu skriesanas dinamikas datu saldzinjums ar citu skrjju datiem. Krsu zonu pamat ir procentles. Uzmums Garmin ir ptjis daudzus skrjjus, kam ir atsirgi aktivitsu lmei. Sarkanaj vai oranzaj zon pardts vrtbas ir raksturgas mazk pieredzjusiem vai lnkiem skrjjiem. Zaaj, zilaj vai violetaj zon pardts vrtbas ir raksturgas pieredzjuskiem vai trkiem skrjjiem. Pieredzjusiem skrjjiem parasti ir sks saskares ar zemi laiks, mazkas vertikls svrstbas, mazks vertiklais koeficients un lielks sou skaits cikl nek mazk pieredzjusiem skrjjiem. Tomr garkiem skrjjiem parasti ir nedaudz mazks sou skaits cikl, garki soi un nedaudz lielkas vertikls svrstbas. Vertiklais koeficients tiek aprints, dalot jsu vertiklo svrstbu vrtbu ar soa garuma vrtbu. Tas nav saistts ar augstumu. Lai iegtu plasku informciju par skriesanas dinamiku, dodieties uz vietni www.garmin.com/runningdynamics. Vairk informcijas par teorijm un skriesanas dinamikas datu interpretsanu mekljiet uzticams tmeka vietns publictajos rakstos par skriesanu.

Krsu zona

Procentles zon Sou skaita cikl diapazons Saskares ar zemi laika diapazons

Purpursarkana > 95

> 183 spm

< 218 ms

Zila

70­95

174­183 spm

218­248 ms

Zaa

30­69

164­173 spm

249­277 ms

Oranza

5­29

153­163 spm

278­308 ms

Sarkana

< 5

< 153 spm

> 308 ms

120

Pielikums

Saskares ar zemi laika balansa dati
Aprinot saskares ar zemi laika balansu, tiek mrta jsu skriesanas simetrija, un dati tiek attloti k procentul daa no jsu kopj saskares ar zemi laika. Piemram, 51,3% un bultia pa kreisi nozm to, ka skrjjs vairk laika uz zemes pavada, atrodoties uz kreiss kjas. Ja datu ekrn tiek rdtas divas vrtbas, piemram, 48­52, 48% ir kreiss kjas rdtjs un 52% -- labs kjas rdtjs.

Krsu zona Simetrija

Sarkana

Oranza

Zaa

Vji

Viduvji

Labi

Oranza

Sarkana

Viduvji

Vji

Citu skrjju procentul daa 5%

25%

40 %

25%

5%

Saskares ar zemi laika balanss > 52,2% L

50,8­52,2% L 50,7% L­50,7% R 50,8­52,2% R > 52,2% R

Veidojot un prbaudot skriesanas dinamiku, Garmin komanda konstatja, ka noteiktiem skrjjiem savainojumu skaits ir saistts ar lielku neldzsvarotbu. Daudziem skrjjiem, skrienot augsup pa pakalnu vai lejup no t, saskares ar zemi laika balanss ir maings vairk par 50­50. Lielk daa skriesanas treneru piekrt apgalvojumam, ka simetrisks skriesanas veids ir labs. Elites skrjjiem ir tri un ldzsvaroti soi.
Skriesanas laik varat skatt krsu mraparta vai datu lauka datus, vai ar pc skriesanas skatiet kopsavilkumu sav Garmin Connect kont. Tpat k citi skriesanas dinamikas dati, saskares ar zemi balanss ir kvantitatvs mrjums, kas paldz uzzint par skriesanas veidu.

Vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta dati
Atkarb no sensora un no t novietojuma -- pie krskurvja (HRM-Pro, HRM-RunTM vai HRM-Tri piederumi) vai jostasvietas (Running Dynamics Pod piederums) -- vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta datu diapazoni nedaudz atsirsies.

Krsu zona

Procentles zon

Vertiklo svrstbu diapazons pie krskurvja

Vertiklo svrstbu diapazons pie jostasvietas

Vertiklais koeficients pie krskurvja

Vertiklais koeficients pie jostasvietas

Purpursar > 95 kana

Zila

70­95

Zaa

30­69

Oranza

5­29

Sarkana < 5

< 6,4 cm

< 6,8 cm

< 6,1 %

6,4­8,1 cm 8,2­9,7 cm 9,8­11,5 cm > 11,5 cm

6,8­8,9 cm 9,0­10,9 cm 11,0­13,0 cm > 13,0 cm

6,1­7,4 % 7,5­8,6 % 8,7­10,1 % > 10,1 %

< 6,5 % 6,5­8,3 % 8,4­10,0 % 10,1­11,9 % > 11,9 %

Pielikums

121

VO2 Max. standarta parametri
Sajs tabuls ir iekauta standartizta klasifikcija VO2 max. aplsm pc vecuma un dzimuma.

Vriesi

Procentle 20­29

30­39

40­49

50­59

60­69

70­79

Lieliski

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Teicami

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Labi

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Viduvji

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Vji

0­40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Vji

Procentle 95 80 60 40 0­40

20­29 49,6 43,9 39,5 36,1 <36,1

30­39 47,4 42,4 37,8 34,4 <34,4

40­49 45,3 39,7 36,3 33 <33

50­59 41,1 36,7 33 30,1 <30,1

60­69 37,8 33 30 27,5 <27,5

70­79 36,7 30,9 28,1 25,9 <25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atauju. Lai uzzintu vairk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

FTP novrtjumi
Saj tabuls ir iekautas klasifikcijas funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) aplsm pc dzimuma.

Vriesi

Vati uz kilogramu (W/kg)

Lieliski

5,05 un vairk

Teicami

No 3,93 ldz 5,04

Labi

No 2,79 ldz 3,92

Viduvji

No 2,23 ldz 2,78

Netrents

Mazk par 2,23

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Netrenta

Vati uz kilogramu (W/kg) 4,30 un vairk No 3,33 ldz 4,29 No 2,36 ldz 3,32 No 1,90 ldz 2,35 Mazk par 1,90

FTP novrtjumu pamat ir sis ptjums: Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

122

Pielikums

Riteu lielums un apkrtmrs
truma sensors automtiski nosaka riteu lielumu. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru truma sensora iestatjumos. Riepas izmrs ir atzmts uz abm riepas pusm. Sis nav visaptveross saraksts. Ritea apkrtmru varat ar izmrt vai noteikt, izmantot kdu no internet pieejamajiem kalkulatoriem.

Riepas izmrs

Ritea apkrtmrs (mm)

20 × 1,75

1515

20 × 1-3/8

1615

22 × 1-3/8

1770

22 × 1-1/2

1785

24 × 1

1753

24 × 3/4 cilindrisks

1785

24 × 1-1/8

1795

24 × 1,75

1890

24 × 1-1/4

1905

24 × 2,00

1925

24 × 2,125

1965

26 × 7/8

1920

26 × 1-1,0

1913

26 × 1

1952

26 × 1,25

1953

26 × 1-1/8

1970

26 × 1,40

2005

26 × 1,50

2010

26 × 1,75

2023

26 × 1,95

2050

26 × 2,00

2055

26 × 1-3/8

2068

26 × 2,10

2068

26 × 2,125

2070

26 × 2,35

2083

26 × 1-1/2

2100

26 × 3,00

2170

27 × 1

2145

27 × 1-1/8

2155

Pielikums

123

Riepas izmrs 27 × 1-1/4 27 × 1-3/8 29 × 2,1 29 × 2,2 29 × 2,3 650 × 20C 650 × 23C 650 × 35A 650 × 38B 650 × 38A 700 × 18C 700 × 19C 700 × 20C 700 × 23C 700 × 25C 700C cilindrisks 700 × 28C 700 × 30C 700 × 32C 700 × 35C 700 × 38C 700 × 40C 700 × 44C 700 × 45C 700 × 47C

Ritea apkrtmrs (mm) 2161 2169 2288 2298 2326 1938 1944 2090 2105 2125 2070 2080 2086 2096 2105 2130 2136 2146 2155 2168 2180 2200 2235 2242 2268

Simbolu defincijas
Sie simboli var bt redzami uz ierces vai piederuma etietes.
EEIA atkritumu apsaimniekosanas un prstrdes simbols. EEIA simbols ir pievienots produktam saska ar ES Direktvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekrtu atkritumiem (EEIA). Tas ir paredzts, lai novrstu s produkta nepareizu apsaimniekosanu un veicintu atkrtotu izmantosanu un prstrdi.

124

Pielikums

Rdtjs
A aklimatizcija53 aktivitsu saglabsana8, 9, 11, 12, 14, 15 aktivittes6, 8, 12­15, 23, 25
izlase23 pielgot11, 24, 92 saglabsana7 sksana6 aktivittes izsekosana87 akumulators102 darbbas laiks101 maksimizsana78, 94, 95, 106 uzlde99 altimetrs65 kalibrsana66 ANT+ sensori60, 67 savienosana pr68 Sporta aprkojums13 apmcbas31, 33­35, 37, 53 atgsans52, 55 atjauninjumi, programmatra81 atpakaskaitsanas taimeris4 atrasans vietas88 dzsana88 redisana88 saglabsana72, 88 attlums brdinjumi28, 94 mrsana18, 20 augstums53 austias105 Bluetooth tehnoloija76, 105 pievienosana76 automtiska atpta10 automtiska kpsana29 B barometrs65, 66 kalibrsana66 baterija, maksimizsana15 Bluetooth sensori60, 67, 68 savienosana pr105 Bluetooth tehnoloija76­78, 85, 104 austias76, 105 Body Battery43 brauksana ar sniega dli16 brdinjumi3, 27, 28, 87, 94, 97 sirdsdarbbas ritms62 brdinjums78 C cea punkti72 plnosana93 cei88 cilvks aiz borta (MOB)91 Connect IQ81, 82 D dati augsupielde80 ekrni24 prstsana80­82 saglabsana80­82 dators75 datu augsupielde80 datu lauki81 datu saglabsana82 dazdi sporta veidi11, 24, 38 distances8 dzsana persongie rekordi39 vsture39 visi lietotja dati103

E ekrns97 F Fizisk forma55 fizisko vingrojumu srijas30­32
ielde30 G galven izvlne, pielgosana43 Garmin Connect30, 33, 76, 78, 80, 81, 85,
92 datu saglabsana81 Garmin Express78 programmatras atjauninsana104 Garmin Pay59, 60 garumi9 GPS iestatjumi30 signls106 GroupTrack86 H HIIT13 hronometrs5 I ierces atiestatsana95, 105 ierces ID98 ierces pielgosana24, 58, 71, 98 ierces trsana102 iestatjumi3, 21, 23, 25, 28, 43, 62, 64, 65, 73, 74, 86, 87, 94­98, 105 inReach tlvadba69 intensittes mintes87 interesjosi objekti89 interesjosi objekti (POI)72 intervli9, 10 fizisko vingrojumu srijas31, 32 izpildes spja44, 48 izsekosana85 izturba51 J jauda16 jauda (spks) brdinjumi28 metri46, 48, 49, 122 zonas84 jumpmaster21 jras74 K kalendrs33 kalibrsana altimetrs66 kompass65 kalorija, brdinjumi28 karte28, 71­74 iestatjumi73 kartes24, 93 atjauninsana104 navisana72, 89, 90 prlkosana72 kartes punkti. Skatiet interesjosi objekti; interesjosi objekti (POI) kompass64, 65, 93 kalibrsana65 kontaktpersonas, pievienosana85 kontaktpersonas rkrtas gadjumiem85 koordintas88 kursa iestatsana94 kursi29, 91 redisana93 veidosana91, 92 Kustbas IQ87

L laika joslas97 laiks97
brdinjumi28 iestatjumi96 joslas un formti96 laktta slieksvrtba44, 49, 50 laukumi atlase17 atskaosana17 ielde92 veidosana92 lcjs23 lcienmeistars22, 23 Lcienmeistars21 lietotja dati, dzsana103 lietotja profils82 lietotnes8, 76, 78, 79, 81, 82, 85 tlrunis76 LiveTrack85, 86 M maks60 maksjumi59, 60 marsruti88 iestatjumi28 mri37 mris20, 37 mrvienbas98 miega rezms87, 88 miegs97 MOB91 mzika74, 76, 81 atskaosana75 ielde74, 75 pakalpojumi74 mzikas prvaldba75 N navigcija15, 24, 64, 72, 89, 93, 94 apstsans91 Skats un kustba90 negadjuma noteiksana85 NFC60 O odometrs39 P paclums33, 53 paldzba85, 86 prskati3, 40, 41, 43, 64 paziojumi77 tlrua zvani77 teksta ziojumi77 peldsana10, 11, 32 persongie rekordi38, 39 dzsana39 piederumi60, 67, 104, 105 pievienosana78, 79 pogas1­3, 96, 98 profili6 aktivitte8 lietotjs82 prognoztais skriesanas sacensbu laiks47 programmatra atjauninsana81, 104 licence98 versija98 pulkstenis3, 5, 6 pulkstea ciparncas40, 81 pulkstea siksnias103 pulkstea skati40 pulkstea trsana102 pulsa oksimetrija61, 64 pulsa oksimetrs63, 64, 87 punktu skaitsana20

Rdtjs

125

R rezulttu karte19
skatsana18 riteu lielums123 S sacensba37 sasnes58 saskares ar zemi laiks69, 120, 121 satelta signli30, 106 saullkta un saulrieta laiks18, 97 savienosana pr
Bluetooth sensori105 sensori62, 68 tlrunis76, 104 viedtlrunis1 segmenti35, 36 signllampia59 sirdsdarbbas ritms61 brdinjumi28, 62 monitors45, 46, 55, 56, 61, 62, 69 sensoru savienosana pr62 zonas38, 82­84 sistmas iestatjumi96 sitiena mrsana19 skbeka lmenis asins63, 64 skrienekrns3 Skats un kustba90 skriesanas dinamika9, 68, 69, 120, 121 skriesanas sacensbas prognoze44 slposana16 rpustrases16 brauksana ar sniega dli16 kalnu slposana16 prgjiens ar slpm16 soa garums68, 120 sou skaits cikl68, 69, 120 brdinjumi28 specifikcijas100 statistika18, 19 stresa lmenis43, 44, 47 stresa rezultts43, 47 swolf rezultts9 T taimeris8, 11­15, 38 atpakaskaitsana4 tlrunis41, 81, 82, 85, 104 lietotnes76 savienosana pr76, 104 tlrua zvani77 teksta ziojumi77 tempe106 temperatra53, 106 temps33 toi4 TracBack7, 89, 90 Training Effect55 traucjummeklsana8, 43, 61, 64, 69, 104, 105, 107 trenazieris9 trenia slodze52, 53 trenia statuss31, 52, 53, 56, 98 trenis8, 31­33, 54 plni30, 33 trenis telp8, 9, 12, 13 triatlona trenis11 U USB81 uzlde1, 99 V vadbas izvlne3, 40, 57, 58 valoda96 vertiklais koeficients68, 120, 121 vertikls svrstbas68, 69, 120, 121

vsture38, 39 dzsana39 stsana uz datoru80­82
vzieni9, 10 viedtlrunis82
lietotnes78 savienosana pr1 vingrinsans10, 11 VIRB tlvadba69, 70 Virtual Partner37 virtulais caddie18 virtuls kurss8 VO2 Max.31, 44­47, 52, 122 W WiFi79 pievienosana76, 78 Z ziemeu norde65 zonas jauda84 laiks97 sirdsdarbbas ritms83, 84 zonas Green skats, spraudtes atrasans vieta18

126

Rdtjs

support.garmin.com

2022 gada Janvris

GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v1


AH XSL Formatter V6.5 R1 for Windows (x64) : 6.5.3.30678 (2017/09/20 19:01JST) Antenna House PDF Output Library 6.5.1119 (Windows (x64))

Search Any Device: