SC09AWH-15996(3)-IB-G

8

Samsung SC09ZWHX user manual - User Manual-Italian (ver.3.0) - ITALIAN (UTD.ARAB.EMIR., ANGOLA, CHINA, GERMANY, SPAIN, UNITED KINGDOM, SOUTH KOREA, MOZAMBIQUE, NETHERLANDS, POLAND, RUSSIAN FED., SOUTH AFRICA, ZAMBIA)

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 24 Pages, 1.14MB

Document DEVICE REPORT20050728135217625 15996-IB-G[1]
ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

OWNER'S INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'UTILISATION

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GEBRAUCHSANWEISUNG

¢°TM ÃTM

Indoor unit

Outdoor unit

SC09AWH SC09ZWH SC12AWH SC12ZWH

SC09AWHX SC09ZWHX SC12AWHX SC12ZWHX

Split-type Room Air Conditioner (Cool) Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement) Condizionatore d'aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração) Geteilte raumklimaanlage (Kühlen)
¢IAIPOYMENO K§IMATITMTIKO ¢øMATIOY (æÍË~)

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

E§§HNIKA

E S F I P D G DB98-15996A(3)

¶ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~
È ·ÎfiÏÔiÂ~ ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊiÔÓ 'fi,,ÈÓ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙË ÛÛÎÂ< Û·~.

¶¢¶TM

>ÓÓÔ~ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ>·~. · ªÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·Ì· < i¿Ó·ÙÔ. · ÔÛÓ¤ÛÙ fiÏÂ~ ÙÈ~ ËÏÂÎÙÚÈΤ~ ·ÚÔ¯¤~ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÈfiÚi^ÛË, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË < ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi. · Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á>ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛηÛÙ< < ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛ^Â>· ÙÔ < ¤Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔʯiÂ> Ô Î>ÓÓÔ~.

·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

 È ¯Ú<ÛÙÂ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ·Ù<~ ÚÔÂÈÔÔÈÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·i<ÛÔÓ Ó· ÙËÓ ÂÈÛοÛÔÓ ÌfiÓÔÈ ÙÔ~ ÛÌÊ^Ó· Ì ÙËÓ ÎÚ>ÛË ÙÔ~. ÓÙ>iÂÙ·, ·Ú·Î·ÏÔÓÙ·È Ó· ηϤÛÔÓ ·Ì¤Û^~ ÙËÓ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛ^Â>· < ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÈfiÚi^ÛË~ < ÙÔÓ ÚÔÌËiÂÙ<.
 ¶ÔÙ¤ ÌË Ú>ÍÂÙ ÔÔÈÔ<ÔÙ ÁÚfi ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ¿·. ¿Ó ÛÌ,Â> οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ,Á¿ÏÙ ÙÔ ÊÈ~ ·fi ÙËÓ Ú>· < È·Îfi,,Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔÔÛ>· ·fi ÙÔÓ È·ÎfiÙË Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙËÓ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛ^Â>· ÙË~ ÂÙ·ÈÚ>·~ Ì·~ < ¤Ó· ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÈfiÚi^ÛË~.
 ªË ,¿ÂÙ ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÂÚÁÈ· ηÙÂiÓÛË~ ÙÔ ·¤ÚÔ~ ÂÍ·Á^Á<~ ÈfiÙÈ Èi·ÓfiÓ i· οÓÂÙ ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· Î·È ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÍÂÓËiÂ> ÙÚ·Ì·. ڷٿ٠ٷ ·ÈÈ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌÔÓ¿·.
 ªË ,¿ÂÙ ÂÌfiÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿·.
 ¶ÔÙ¤ ÌË ,,ÂοÛÂÙ ÁÚfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. ¿Ó ÛÌ,Â> οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÔ>ÍÙ ÙÔ È·ÎfiÙË ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ô ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
 µÂ,·È^iÂ>Ù ÔÙÈ Ë ÌÔÓ¿· ·ÂÚ>ÂÙ·È Û^ÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·: ªËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ÚÔ¯· < ¿ÏÏ· ÏÈο ¿Ó^ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿·.
 ¿Ó  i· ¯Ú<ÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ηÈÚfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~. (fiÔ ·Ùfi ÂÊ·ÚÌfiÂÙ·È)
 YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â>Ó·È ¿Ó^ ·fi 7 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÛÛÎÂ<. (fiÔ ·Ùfi ÂÊ·ÚÌfiÂÙ·È)

¶Ò~ i· ÂÙ¿ÍÂÙÂ ÙË ÌÔÓ¿·
ÕÏÏ·

 ¶ÚÈÓ Ó· ÂÙ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÛÛÎÂ<, Â>Ó·È ··Ú·>ÙËÙÔ Ó· ,Á¿ÏÂÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Î·È Ó· ÙÈ~ ÂÙ¿ÍÂÙ Ì ÛÂ,·ÛÌfi ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓÙÔ~ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÎÏ^ÛË.
 YÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÛÙ ӷ ÂÙ¿ÍÂÙ ÙË ÌÔÓ¿·, ÛÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÔÓ ÚÔÌËiÂÙ< Û·~. ¿Ó ÔÈ Û^Ï<ÓÂ~ ·ÔÌ·ÎÚÓiÔÓ ·ÓÙÈηÓÔÓÈο, ÙÔ ,,ÎÙÈÎfi ÌÔÚÂ> Ó· ¯iÂ> ¤Í^ Î·È Ó· ¤ÚiÂÈ Û ·Ê< Ì ÙÔ ¤ÚÌ·, ÚÔηÏÒÓÙ·~ ÙÚ·Ì·. È·ÚÚÔ< ÙÔ ,,ÎÙÈÎÔ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â>ÛË~ ÌÔÏÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ.
 TM·~ ·Ú·Î·ÏÔÌÂ, ·Ó·ÎÎÏÒÛÙ < ÂÙ¿ÍÙ ÙÔ ÏÈÎfi ÛÛηÛ>·~ ·ÙÔ ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~ Ì ÙÚfiÔ Ô Â>¯ÓÂÙ ÛÂ,·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ.
 ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙÔÔiÂÙÂ>Ù·È Î·È Ó· ·ÔiËÎÂÂÙ·È Ë ÛÛÎÂ< Ï¿ÁÈ· < ·Ó¿Ô· ÁÈ· Ó· ·ÔÊÁÂÙ ÛÔ,·Ú< ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÛÌÈÂÛÙ<.
 ÛÛÎÂ< ÂÓ ÚÔÔÚ>ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ·fi ÌÈÎÚ¿ ·ÈÈ¿ < ,,¯ÔÏÔÁÈο ·Ó¿ËÚÔ~ ¯^Ú>~ Â>,ÏÂ,,Ë : · ÌÈÎÚ¿ ·ÈÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÔÙÂÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ Ó· ÌËÓ ·>ÔÓ Ì ÙËÓ ÛÛÎÂ<.
 Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ ÚÂÌ· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ IEC ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ ÚÂÌ· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ ISO ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~.

G-2

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
 ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~
 ¶ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 EÈÎfiÓ· ÙË~ ÌÔÓ¿·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ·ÂÎÈÓÒÓÙ·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ . . . . . . . . . . . 8
 §ÂÈÙÔÚÁÈ· ÙË~ ÛÛÎÂËÛ
 AÙfiÌ·ÙË §ÂÈÙÔÚÁ>· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 æÍË ^Ì·Ù>Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 AÊÁÚ·ÓÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 AÂÚÈÛÌfi~ ^Ì·Ù>Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 T·¯Â>· AÏÏ·Á< £ÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ¢^Ì·Ù>Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 >ÏÔÁË EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ EÓ¤ÚÁÂÈ·~ Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· οiÂÙ· . . . . . . . . 15 PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ÔÚÈfiÓÙÈ· . . . . . . 15
 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~
 PiÌÈÛË ÙÔ XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 PiÌÈÛË ÙÔ XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ÔÔi¤ÙËÛË ÌÈ· flÚ· ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ¯Ú<ÛË
 TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 OÚÈ· iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÁÚ·Û>·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 §ÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ TMÛÎÂ<~ TM·~ ¯^Ú>~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ . . . . . . 21 E>ÏÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 TMÓÙ<ÚËÛË ÛÛÎÂ<~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 º>ÏÙÚ· ηi·ÚÈÛÌÔ, ÔÛÌËÙÈο Î·È µÈÔÏÔÁÈο (¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) . . . 23
G-3

E§§HNIKA

EÈÎfiÓ· ÙË~ ÌÔÓ¿·~

TÔ Û¯¤ÈÔ Î·È ÙÔ Û¯<Ì· fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á< ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·

ÈÛiËÙ<Ú·~ iÂÌÔÎÚ·Û>·~

º>ÏÙÚÔ ·¤Ú· (ÂÛ^ÙÂÚÈο ÙÔÔiÂÙË̤ÓÔ)
¶ÙÂÚÁÈ· ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· (ÂÍ·Á^Á<)
ÓÂÈÎÙÈÎ< ÏÂȯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (¶TM¡)
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË (¶TM¡)
ÓÂÈÎÙÈÎ< ÏÂȯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Turbo (¡)
¢È·ÎfiÙË~ On/Off

¢È·ÎfiÙË~ On/Off

G-4

EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·

E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· (>Û^)

EÍÔÔ~ ·¤Ú·

B·Ï,>· ÛÓÂÛË~

E§§HNIKA

G-5

TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË

EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÌÂÙ¿ÔÛË~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô
ÔÔi¤ÙËÛË £ÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË
OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙË~ È¿ÚÎÂÈ·~ ^<~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~
TÚfiÔÈ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ( AÙfiÌ·Ù·, æÍË, AÊÁÚ·ÓÛË, AÂÚÈÛÌfi~) K·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ·¤Ú·
T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·
¶Ï<ÎÙÚÔ Turbo
¶Ï<ÎÙÚÔ 1 flÚ·~ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË
¶Ï<ÎÙÚÔ Ù·¯ÙËÙ·~ ÓÂÌÈÛÙ<Ú·
¶Ï<ÎÙÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ηÙÂiÓÛË ·¤Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÔÔi¤ÙËÛË~/ÎÚ^ÛË~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ¤Ï¯ÁÔ ÙË~
Ì·Ù·Ú>·~

ÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· 1 flÚ·~ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÈÈ·ÎfiÙË Off
§ÂÈÙÔÚÁ>· Turbo §ÂÈÙÔÚÁ>· ÓÔ ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~
¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off
¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (AÙfiÌ·Ù·, æÍË, AÊÁÚ·ÓÛË, AÂÚÈÛÌfi~)
¶Ï<ÎÙÚÔ £ÂÚÌÔÎÚ·Û>·~
¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÓÔ
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off

TMËÌÂ>^ÛË

 ¿i ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Â>¯ÓÂÈ Î¿i ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÁ>·~ Î·È ÙË

È¿ÚÎÂÈ· ^<~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~.

¿Ó i¤ÏÂÙ ӷ ÂϤÁÍÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú>·, ·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

.

 YÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â>Ó·È Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ^<~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~,

ÙfiÛÔ i· ·Ô̤ÓÂÈ Ë È¿ÚÎÂÈ· ^<~ ÙË~.

¿Ó ·Ô̤ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ^<~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~,

·ÓÙÈηiÈÛٿ٠ηÈÓÔÚÁÈÂ~ Ì·Ù·Ú>ÚÂ~.

G-6

·ÂÎÈÓÒÓÙ·~
MfiÏÈ~ ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì>· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎ< ÛÛÎÂ< ÙÔ Split Î·È ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·iÂ> ·fi ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË.
TÔ ,È,Ï>Ô ÔËÁÈÒÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤~ ÔÏ ¯Ú<ÛÈÌÂ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· ÙË ¯Ú<ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Û·~. ¶·Ú·Î·ÏÒ ,ÚÂ>Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙÈ~ È·,¿ÛÂÙ ÌÈ·~ Î·È i· Û·~ ,ÔËi<ÛÔÓ Ó· Â^ÊÂÏËiÂ>Ù Ï<Ú^~ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓ^Ú>ÛÌ·Ù· ÙË~ ÌÔÓ¿·~.
TÔ ,È,ÏÈ·Ú¿ÎÈ Â>Ó·È ÛÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ ^~ ÂÍ<~.
 TMÙÈ~ ÛÂÏ>Â~ 4-6 ÂÈÎÔÓ>ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔi· Û¯¤È·: - EÛ^ÙÂÚÈÎ< Î·È ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· - TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ(Ï<ÎÙÚ· Î·È ÔifiÓË) £· Û·~ ,ÔËi<ÛÔÓ Ó· ,ÚÂ>Ù ٷ Ï<ÎÙÚ· Î·È Ó· ηٷÓÔ<ÛÂÙ ٷ ÛÌ,ÔÏ· Ô ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔifiÓË.
 TMÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ, i· ,ÚÂ>Ù ÌÈ· ÛÂ>Ú· ,<Ì· ÚÔ~ ,<Ì· Ù^Ó È·ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· οi ȷi¤ÛÈÌË ÏÂÈÙÔÚÁ>·.
OÈ ÂÈÎfiÓÂ~ ÛÙÈ~ ,<Ì· ÚÔ~ ,<Ì· È·ÈηÛ>Â~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓ ÙÚ>· È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÌ,ÔÏ·:

¶IETMTE

ø£EITMTE

KPATEITMTE ¶IETMMENO

E§§HNIKA

G-7

TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔiÂÙÂ>Ù < Ó· ·ÓÙÈηiÈÛٿ٠ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô fiÙ·Ó:
 AÁÔÚ¿ÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο

TMËÌÂ>^ÛË

 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙÂ Ô Ì·Ù·Ú>Â~ AAA, LR03, 1.5 V. MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ·ÏȤ~ Ì·Ù·Ú>Â~ < È·ÊÔÚÂÙÈο Â>Ë
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·>. OÈ Ì·Ù·Ú>Â~ ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔÓ ÂÓÙÂÏÒ~ ÌÂÙ¿
·fi 12 Ì<ÓÂ~, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÂÓ ¤¯ÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ>.

1 TMÚÒÍÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· ÛÙÔ >Û^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ,¤ÏÔ~ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÂ>ÛÙ ÙÔ.

2 TÔÔiÂÙÂ>ÛÙ ÙÈ~ Ô Ì·Ù·Ú>Â~, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·~ ÙÔ~ fiÏÔ~: ÙÔ + ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ Ì ÙÔ + ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. ÙÔ - ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ Ì ÙÔ - ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

3 KÏÂ>ÛÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ¿~ ÙÔ ÚÔ~ Ù· >Û^, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ> Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ.

G-8

AÙfiÌ·ÙË §ÂÈÙÔÚÁ>·

ªÔÚÂ>Ù Ó'·ÓÔ>ÍÂÙ ÙËÓ ÛÛÎÂ< Û·~ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙfiÌ·ÙÔ ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈfi Û·~. TMÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙfiÌ·ÙÔ~, Ë È·ÓÈÎ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÂÈϤÁÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù^~. ªÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ·Í¿ÓÂÙ < ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

 Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

¶POTMOXH

H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û>·~ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÛÙÂ> ËÌÈ¿ ·fi: AfiÙÔÌÂ~ ÂÎÎÈÓ<ÛÂÈ~ ¢È·ÎÔ< ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÚÔ¯<~ £· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.

2 ¿Ó ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>

ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô,

ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~

ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

 ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙfiÌ·ÙÔ.  ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙfiÌ·ÙÔ~ ,,¯ÂÈ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ ÛÙÈ~
È·ÓÈΤ~ ÛÓi<ÎÂ~ ÚÔÛ·ÚÌfiÔÓÙ·~ ÙËÓ ÂÛ^ÛÙÂÚÈÎ<
iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÛÌÊ^Ó· Ì ÙËÓ ÚiÌÈṲ̂ÓË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

TMËÌÂ>^ÛË

MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

Ì>· <

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

H Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á<~ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ÎÌ·>ÓÂÙ·È ÌÂÙ·Í 16ÆC

Î·È 30ÆC.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

:

- H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·ÏÏ¿ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC

- H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~

E§§HNIKA

G-9

æÍË ^Ì·Ù>Ô

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· æY·HTM, ·Ó ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙÂ:
 ÙËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ,,ÍË~ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ηٿ ÙËÓ ,,ÍË

1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 HxÂ> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

¶POTMOXH

H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û>·~ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÛÙÂ> ËÌÈ¿ ·fi: AfiÙÔÌÂ~ ÂÎÎÈÓ<ÛÂÈ~ ¢È·ÎÔ< ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÚÔ¯<~ £· ·Ú¯>ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.

2 ¿Ó ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>

ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô, ȤÛÙÂ

ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~,

̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ æÍË~.

TMËÌÂ>^ÛË MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

Ì>· <

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

H Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á<~ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ÎÌ·>ÓÂÙ·È ÌÂÙ·Í 16ÆC ηÈ

30ÆC.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

:

- H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·ÏÏ¿ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC

- H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~

 H ÛÛÎÂ< ·Ú¯>ÂÈ Ó· ,,¯ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiiÂÛË fiÙÈ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô Â>Ó·È ,,ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ

ÂÈÏÂÁ̤ÓË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.  ÛÛÎÂ< i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· Ó· ,,¯Ú¿ÓÂÈ

fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ<~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚËÙËÚ>Ô Ṳ̂ÛÂÈ ÌÂ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ÂÓÒ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·~

·ÎfiÌ· ÏÂÈÙÔÁÂ>.

4 ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

Ì>·

< ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÙÔÔi¤ÙËÛË.

AÙfiÌ·ÙË (ηٷ ÛÂÈÚ¿ :

)

X·ÌËÏ<

MÂÛ·>·

Y,,ËÏ<

Ì¿ÍÈÌÔÌ

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ Ô È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

, ˯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

5 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.
G-10

AÊÁÚ·ÓÛË

AÓ Ë ÁÚ·Û>· ÛÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Â>Ó·È ÔÏ ,,ËÏ< ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ·ÊÁÚ·ÓÛË ¯^Ú>~ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ¿Ú· ÔÏ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô.

1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

¶POTMOXH

H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û>·~ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÛÙÂ> ËÌÈ¿ ·fi: AfiÙÔÌÂ~ ÂÎÎÈÓ<ÛÂÈ~ ¢È·ÎÔ< ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÚÔ¯<~ £· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ>· ÏÂÙ¿.

2 ¿Ó ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÊÁÚ·ÓÛË~. TMËÌÂ>^ÛË MÔÚÂ>Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÙÈÁÌ<.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

Ì>· <

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

H Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á<~ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ÎÌ·>ÓÂÙ·È ÌÂÙ·Í 16ÆC ηÈ

30ÆC.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

:

- H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·ÏÏ¿ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC

- H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~

 H ÛÛÎÂ< ·ÔÌ·ÎÚÓÂÈ ÙËÓ ÁÚ·Û>·. H ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ ·¤Ú· ÚiÌ>ÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·.

4 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.

E§§HNIKA

G-11

AÂÚÈÛÌfi~ ^Ì·Ù>Ô

AÓ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ^Ì¿ÙÈfi Û·~ Â>Ó·È Û¿ÚÂÛÙË ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· ÙÔ ·ÂÚ>ÛÂÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· AEPITMMOY.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

2 ¿Ó ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÓÂÌÈÛÙ<Ú·. H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÚiÌ>ÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·.
TMËÌÂ>^ÛË MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.

3 ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

Ì>·

< ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÙÔÔi¤ÙËÛË:

X·ÌËÏ< MÂÛ·>· Y,,ËÏ<

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ Ô È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

,

˯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

4 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.

G-12

T·¯Â>· AÏÏ·Á< £ÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ¢^Ì·Ù>Ô

H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo ,,ÍË~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· Ó· ,,¯ÂÈ ÙÔ ^Ì¿ÙÈfi Û·~ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Ó·Ùfi.

¶·Ú¿ÂÈÁÌ·:

E¯ÂÙ ÌfiÏÈ~ ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÈ ÛÙÔ Û>ÙÈ Û·~ Î·È ,Ú>ÛÎÂÙ ^~ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Â>Ó·È ÔÏ ÂÛÙfi. £¤ÏÂÙ ӷ ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ÙËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Ó·Ùfi.

H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo È·ÚÎÂ> ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿ Ì ÙÈ~ ̤ÁÈÛÙÂ~ ÙÈ̤~ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔÌÂÓË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÙÚÔ .

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

 H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· Î·È Ë Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÚiÌ>ÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·.
 H ÛÛÎÂ< ,,¯ÂÈ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ fiÛÔ ÙÔ Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ<ÁÔÚ·.
 MÂÙ¿ 30 ÏÂÙ¿, Ë ÛÛÎÂ< ·ӤگÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·

ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ÌÂ ÙËÓ

·Ú¯ÈÎ< ÚiÌÈÛË ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Ú>·~ Î·È ÙË~

Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo ÛÙÔÓ

ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙfiÌ·ÙÔ Î·È æÍË~.

¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ

ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÊÁÚ·ÓÛË Î·È ÓÂÌÈÛÙ<Ú·,

i· ·ӤگÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙfiÌ·ÙÔ~.

3 AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙË~ ¯ÚÔÓÈÎ<~ ÂÚÈfiÔ Ù^Ó 30 ÏÂÙÒÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ> ÙÔ .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H ÛÛÎÂ< ·ӤگÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ< ÚiÌÈÛË ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Ú>·~ Î·È ÙË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·.

4 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.

E§§HNIKA

G-13

>ÏÔÁË EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ EÓ¤ÚÁÂÈ·~ Mode

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ<ÛÂÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ æÍË~. ¿Ó ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ Ó¤ÚÁÂÈ·~, Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· i· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ.

1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

¶POTMOXH

H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û>·~ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÛÙÂ> ËÌÈ¿ ·fi: AfiÙÔÌÂ~ ÂÎÎÈÓ<ÛÂÈ~ ¢È·ÎÔ< ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÚÔ¯<~ £· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.  ÛÛÎÂ< Û·~ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙÔ Mode ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~.

 To ÙÂÚÁÈÔ Î·ÙÂiÓÛË~ ÙÔ ·¤Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Â¿Ó^ Î·È Î¿Ù^.

 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

.

TMËÌÂ>^ÛË ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· COOL.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

Ì>· <

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

4 °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÙËÓ ÂÈiÌËÙ<
ÙÔÔi¤ÙËÛË.
5 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.

G-14

PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· οiÂÙ·

AÓ·ÏfiÁ^~ ÙË~ i¤ÛË~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ ÛÙÔÓ ÙÔ>¯Ô ÙÔ ^Ì·Ù>Ô Û·~, ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· ÚiÌ>ÛÂÙÂ ÙË i¤ÛË ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎÔ ÙÂÚÁ>Ô ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·, ·Í¿ÓÔÓÙ·~ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·fiÔÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~.

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: TÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚÁÈÔ ÚiÌ>ÂÙ·È Î¿iÂÙ·.

2 AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÎÈÓÂ>Ù·È ÙÔ ÙÂÚÁÈÔ ·ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ô ÙÂÚÁÈÔ ÎÈÓÂ>Ù·È ¿Ó^ οÙ^ ÁÚ^ ·fi ÙËÓ ,·ÛÈÎ< ÙÔÔiÂÙË̤ÓË i¤ÛË.

3 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ·ÙfiÌ·ÙË Î>ÓËÛË ÙÔ ÙÂÚÁ>Ô, ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

TMËÌÂ>^ÛË

AÓ ÛÛÎÂ<... ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> (Off) §ÂÈÙÔÚÁÂ> Í·Ó¿ (On again)

TfiÙÂ ÙÔ ÙÂÚÁÈÔ Â>Ó·È...
ÂÓÙÂÏÒ~ ÎÏÂÈÛÙfi. £¤ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ< i¤ÛË ÂÊ^È·Ṳ̂ÓÔ Ì ÎÈÓËÙ<Ú·.

PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ÔÚÈfiÓÙÈ·
Y¿Ú¯ÔÓ Ô ÛÓÔÏ· ÂÛ^ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÂÚÁ>^Ó ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·. O^~ ·ÎÚÈ,Ò~ ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚÁÈÔ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ÌÔÚÂ> Ó· ÚiÌÈÛÙÂ> οiÂÙ·, Ù· ÂÛ^ÙÂÚÈο ÙÂÚÁÈ· ÌÔÚÔÓ Ó· ÚiÌÈÛÙÔÓ ÔÚÈfiÓÙÈ·. 1 PiÌ>ÛÙ ÙÔ Î¿i ÛÓÔÏÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÂÚÁ>^Ó Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ
ÂÈiÌËÙ< i¤ÛË, ÛÚÔÓÙ¿~ ÙÔ Ï¿ÁÈ· ÂÍÈ¿ < ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

E§§HNIKA

G-15

PiÌÈÛË ÙÔ XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On

O ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ On ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ·ÙfiÌ·Ù· Ë ÛÛÎÂ< ÌÂÙ¿ ·fi Ì>· ÂÔ̤ÓË ÂÚ>ÔÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚ>ÔÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ 1 ÒÚ· ̤¯ÚÈ 24 ÒÚÂ~.
1 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÒÚ·. ¶Èi·Ófi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÎÌ·>ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· 1 ÒÚ· Î·È 24 ÒÚÂ~ ÂÚȤ¯^Ó.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>·.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ.

 TMÙ·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÔ

¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË.

 O ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Î·È Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>·

ÂÍ·Ê·Ó>ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔifiÓË ÌÂÙ¿ ·fi 10

ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ<~ ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ṳ̂ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚiÌÈÛË~

Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ

¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On.

3 °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÎ Ù^Ó ÚÔÙ¤Ú^Ó, ·Ù¿Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¤^~ fiÙÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÂÈiÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚËÛÙËÚ>Ô. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ÛÛÎÂ< i· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿,,ÂÈ.

TMËÌÂ>^ÛË

¿Ó ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔi¤ÙËÛË ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On, ·Ùfi i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÈ~ 25 ÒÚÂ~.

AÎÚ^ÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On
¿Ó ÂÓ i¤ÏÂÙ ȷ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔÓ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË On Ô ¤¯ÂÙ ÚiÌ>ÛÂÈ, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÙÔ ·ÎÚÒÛÂÙ Ô^ÙÂ<ÔÙÂ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
TMËÌÂ>^ÛË AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

G-16

PiÌÈÛË ÙÔ XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off

O ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ Off Û·~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ì>· ÂÔ̤ÓË ÂÚ>ÔÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚ>ÔÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ 1 ÒÚ· ̤¯ÚÈ 24 ÒÚÂ~.
1 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÒÚ·. ¶Èi·Ófi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÎÌ·>ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· 1 ÒÚ· Î·È 24 ÒÚÂ~ ÂÚȤ¯^Ó.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>·.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ Ô ·Ô̤ÓÂÈ.

 TMÙ·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÔ

¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË.

 H ÛÛÎÂ< i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ô

ÌÂÙÚËÙ<~ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ṳ̂ÛÂÈ Ì ÙÔÓ

¯ÚfiÓÔ ÚiÌÈÛË~ Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È Ô

¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ Off.

¶·Ú¿ÂÈÁÌ·

AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÌÂÙ¿ ·fi Ô ÒÚÂ~ Î·È Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÁÈ· Ô ÒÚÂ~:
1. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> `2 r'.

2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ (ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/·ÎÚ^ÛË).

3. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> `4 r'.

4. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ (ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/·ÎÚ^ÛË).

TMËÌÂ>^ÛË

ªÔÚÂ>Ù ӷ Â>Ù < Ó· ·ÏÏ¿Í·Ù ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË

ÙÔÔi¤ÙËÛË Î·È/< ÙËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

< ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔi¤ÙËÛË ÙÔ

ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off.

AÎÚ^ÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off
¿Ó ÂÓ i¤ÏÂÙ ȷ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔÓ ÃÚfiÓÔÈ·ÎfiË Off Ô ¤¯ÂÙ ÚiÌ>ÛÂÈ, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÙÔ ·ÎÚÒÛÂÙ Ô^ÙÂ<ÔÙÂ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
TMËÌÂ>^ÛË AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

E§§HNIKA

G-17

PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ

O ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÓÔ ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> fiÙ·Ó ,,¯ÂÙ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ì>· ÂÚ>ÔÔ 6 ^ÚÒÓ. TMËÌÂ>^ÛË AÓ ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÌÔÓ¿· Ì>·
ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ· ,Ï. ÛÂÏ. 17.
1 È,Â,·ÈÒÛÙ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ æÍË~.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~. H ÛÛÎÂ< i· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙÈ~ ·Ú·Î¿Ù^ ÂÈÎfiÓÂ~.

æÍË

H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1ÆC οi ÒÚ·. OÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÍËiÂ> ηٿ 2ÆC (ÌÂÙ¿ ·fi 2 ÒÚÂ~), Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· È·ÙËÚÂ>Ù·È ÁÈ· 4 ÒÚÂ~.

EÈÏÂÁ. iÂÚÌÔÎÚ·Û>·
XÚfiÓÔ~ ¤Ó·ÚÍË~

XÚfiÓÔ~ È·ÎÔ<~

AÎÚ^ÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ
AÓ ÂÓ ÂÈiÌÂ>ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ È· ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ, ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· ÙÔÓ ·ÎÚÒÛÂÙÂ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.
 ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÂÓ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È È·.  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο.

G-18

ÔÔi¤ÙËÛË ÌÈ· flÚ· ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË

1 flÚ· ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË ÈÂÎÔÏÓÂÈ Î¿i ÙÚfiÔ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ ·ÙfiÌ·Ù· Ì ÌfiÓÔ ÌÈ· >ÂÛË ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 1 flÚ· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiË. >Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· Û·~ fiÙ·Ó ·ÈÛi¿ÓÂÛÙ ÙËÓ ÙÔÔi¤ÙËÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off ·ÔÊÂÁÔÓÙ·~ ÂÚÈÙÙ¤~ ÚiÌ>ÛÂÈ~.

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>

Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>·

ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

 ÛÛÎÂ< ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ì>· ÒÚ· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~

·ÙfiÌ·Ù·.

2 °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ÏÂÈÙÔÚÁ>· fi ÙËÓ ÙÔÔi¤ÙËÛË 1 flÚ· ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÙÔÔi¤ÙËÛË ÛÙÔÓ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ÛÛÎÂ< i· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ < ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Ì ÙËÓ ÙÔÔi¤ÙËÛË 1 flÚ· ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË.

TMËÌÂ>^ÛË

¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÙË~ 1 flÚ·~ fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÛÙ·Ì·ÙËiÂ>, ·Ù< i· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Î·È i· ÛÙ·Ì·ÙËiÂ> ÌÂÙ¿ ÌÈ· ÒÚ·.

°È· ÙËÓ ·ÎÚ^ÛË 1 flÚ· ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË

¿Ó ÂÓ i¤ÏÂÙ ȷ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ 1 flÚ· ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Ô ¤¯ÂÙ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÈ, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÙÔ ·ÎÚÒÛÂÙ Ô^ÙÂ<ÔÙÂ.

¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

 ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>·

ÂÓ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È È·.

 ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο.

E§§HNIKA

G-19

TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

EÒ ¿Ú¯ÔÓ ÌÂÚÈΤ~ ÛÛÙ¿ÛÂÈ~ Ô ÔÊÂ>ÏÂÙ ӷ ·ÎÔÏÔiÂ>Ù fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙË ÛÛÎÂ< Û·~.

£¤Ì·

TMÛÙ·ÛË

¢È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~

AÓ ÛÌ,Â> È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~ fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ë ÌÔÓ¿· ÛÙ·Ì·Ù¿. YÙ·Ó Â·Ó¤ÏiÂÈ ÙÔ ÚÂÌ· Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ·ÙfiÌ·Ù·.

OÚÈ· iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÁÚ·Û>·~

O ·ÎfiÏÔiÔ~ >ӷη~ Â>¯ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÙË~ ÁÚ·Û>·~ ̤۷ ÛÙÈ~ ÔÔ>Â~ ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> Ë ÛÛÎÂ<.

AÓ Ë ÛÛÎÂ< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÛÂ... TfiÙÂ...

Y,,ËϤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~

MÔÚÂ> Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi~ ·ÙfiÌ·ÙË~ ÚÔÛÙ·Û>·~ Î·È Ë ÛÛÎÂ< Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ.

X·ÌËϤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~

MÈ· È·ÚÚÔ< ÓÂÚÔ < οÔÈ· ¿ÏÏË ÛÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌÔÚÂ> Ó· ÛÌ,Â> ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ·ÁÒÛÂÈ.

Y,,ËÏ¿ Â>· ÁÚ·Û>·~

TÔ ÓÂÚfi ÌÔÚÂ> Ó· ÛÌÎÓ^iÂ> Î·È Ó· ÛÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈÎ< ÂÚ>ÔÔ.

TÚfiÔ~ æÍË AÊÁÚ·ÓÛË

EÍ^Ù. iÂÚÌÔÎÚ·Û>· 19ÆC - 43ÆC ÂÚ. 19ÆC - 43ÆC ÂÚ.

EÛ^Ù. iÂÚÌÔÎÚ·Û>· 16ÆC - 32ÆC ÂÚ. 16ÆC - 32ÆC ÂÚ.

EÛ^Ù. ÁÚ·Û>·
80% < ÏÈÁfiÙÂÚÔ -

 AÓ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ,,ÍË~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÛÂ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ¿Ó^ ·fi 32ÆC (ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·) ÙfiÙÂ, Ë ÛÛÎÂ< ÂÓ ·Ô>ÂÈ Ï<Ú^~.

G-20

§ÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ TMÛÎÂ<~ TM·~ ¯^Ú>~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

 ÛÛÎÂ< Û·~ ÌÔÚÂ> Ó· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ ·'ÂiÂ>·~ ·fi ÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· Â¿Ó ¤¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ < ¤¯ÂÈ ¿iÂÈ ,Ï¿,Ë.

1 °È· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ÛÛÎÂ<, ȤÛÙ ÙÔ È·ÎfiÙË On/Off ÛÙË ÂÍÈ¿ ÏÂÚ¿ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

 Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· operation ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.  ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ Ï¤ÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ^Ì·Ù>Ô. ÙÚfiÔ~ ÌÔÚÂ> Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ,,ÍË Û i¤ÚÌ·ÓÛË, ·fi i¤ÚÌ·ÓÛË Û ,,ÍË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÚ¯ÔÌÂÓË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·:

£ÂÚÌÔÎÚ·Û>· ^Ì·Ù>Ô ªÂÁ·ÏÙÂÚË ·fi 24ÆC ¿Ù^ ·fi 24ÆC

§ÂÈÙÔÚÁ>·~ ÓÔÈÍÙ ÛÌÈÂÛÙ< ÏÂ>ÛÙ ÛÌÈÂÛÙ<

2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ȤÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ È·ÎfiÙË On/Off.

TMËÌÂ>^ÛË

ÎfiÌ· ÎÈ Â¿Ó Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ì ÙÔÓ È·ÎfiÙË On/Off, ÔÈ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÙË~ ÂÍ·ÎÔÏÔiÔÓ Ó· Â>Ó·È ÂÊÈÎÙ¤~ ̤Û^ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

E§§HNIKA

G-21

E>ÏÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó

¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓ^Ó<ÛÂÙ Ì ÙËÓ ËÚÂÛ>· ÙÔ service, ÂÈÙÂϤÛÙ ÙÔ~ ·ÎfiÏÔiÔ~ ·ÏÔ~ ÂϤÁ¯Ô~. MÔÚÔÓ Ó· Û·~ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ<ÛÔÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ· ÌÈ·~ ÂÚÈÙÙ<~ ÎÏ<ÛË~.

¶Úfi,ÏËÌ· H ÛÛÎÂ< ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηifiÏÔ
H ÛÛÎÂ< ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
¢ÂÓ Ë¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ fiÙ·Ó È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ H ÛÛÎÂ< ÂÓ ,,¯ÂÈ
 Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÂÓ ·ÏÏ¿ÂÈ fiÙ·Ó È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

EÍ<ÁËÛË/§ÛË
 EϤÁÍÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ< ·ÚÔ¯<. EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~
ÌÔÓ¿·~ Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Timer ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó Ó·È: - ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ηÈ
Ë ÛÛÎÂ< i· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· - ·ÎÚÒÛÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË (,Ï. ÛÂÏ. 16 Î·È 17)
 EϤÁÍÙ ^~ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ ÂÌfiÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ۷~ Î·È ÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 EϤÁÍÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. EϤÁÍÙ fiÙÈ Â>ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿· (7m < ÏÈÁfiÙÂÚÔ).
 EϤÁÍÙ ^~ ÛÎÔÂÂÙ ÙÔÓ ·ÈÛiËÙ<Ú· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ÛÙ· ÂÍÈ¿ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.
 AÓÙÈηٷÛÙÂ>ÛÙÂ, ·Ó Â>Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~.
 EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ô ÔÚifi~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (AÙfiÌ·ÙË, æÍË).
 H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÌÔÚÂ> Ó· Â>Ó·È ÔÏ ¯·ÌËÏ<. TMÎfiÓË ÌÔÚÂ> Ó· ¤¯ÂÈ ,ÔÏÒÛÂÈ Ù· Ê>ÏÙÚ· ,Ï. ÛÂÏ. 23. EϤÁÍÙ fiÙÈ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ ÂÌfiÈ· ÌÔÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ
ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 ϤÁÍÙ ^~ ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Â>Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ·'·ÙÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙfiÌ·ÙÔ~, æÍË~ < ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ; ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÊÁÚ·ÓÛË~, Ë Ù·¯Ù·Ù· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÙfiÌ·Ù·.

 ηÙÂiÓÛË ÙÔ ·¤Ú· ÂÓ ·ÏÏ¿ÂÈ fiÙ·Ó È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ
O ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Û^ÛÙ¿
ÛÌ< È·¯ÂÙ·È ÛÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~

 EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ·ÓÔȯÙ<, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
 EϤÁÍÙ ·Ó Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÙËΠÛ^ÛÙ¿, ,Ï. ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
 AÂÚ>ÛÙÂ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ.

G-22

TMÓÙ<ÚËÛË ÛÛÎÂ<~

°È· Ó· ÂÙ¯ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË Ó·Ù< ¯Ú<ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Û·~, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·i·Ú>ÂÙ ηÓÔÓÈο Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚÓÂÙ ÙË ÛÎfiÓË Ô ÛÛÛ^ÚÂÂÙ·È ÛÙ· Ê>ÏÙÚ· ·¤Ú·.

¶POTMOXH

¶ÚÈÓ Î·i·Ú>ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ ,Â,·È^iÂ>Ù ^~ ¤¯ÂÙ ȷÎfi,,ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ< ·ÚÔ¯<.

1 ÓÔ>ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ· ÛÚÔÓÙ·~ ÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÛÔ¯¤~ ÚÔ~ Ù· ¤Í^.

2 Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ Ê>ÏÙÚ· ·¤Ú· ·fi οi ÂÛÔ¯< ÙÔ Î·ÏÌÌ·ÙÔ~.

3 AÔÌ·ÎÚÓÂÙ fiÏË ÙË ÛÎfiÓË Ô ¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì Ì>· ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÎÔ· < Ì Ì>· ,ÔÚÙÛ·.

4 ·Ó·ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ Ê>ÏÙÚ· ·¤Ú· ÙÔÔiÂÙÒÓÙ·~ ÛÙ·iÂÚ¿ οi ÂÛÔ¯< ÙÔ Î·ÏÌÌ¿ÙÔ~.

5 °È· Ó· ÎÏÂ>ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ·, ÙÔÔi¤ÙÂÙ ÛÙ· ¿ÁÁÈÛÙÚ· Î·È È¤ÛÙ ÚÔ~ Ù· οÙ^ ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÛÔ¯¤~.
6 ·i·Ú>ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ· Ì ¤Ó· Ê·ÛÌ· ÔÙÈṲ̂ÓÔ Û ¯ÏÈ·Ú< Û·ÔÓ¿·(ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ,ÂÓ>ÓË, ÛÎfiÓÂ~ ηi·ÚÈÛÌÔ < ¿ÏÏ· ¯ËÌÈο).

TMËÌÂ>^ÛË

AÓ ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÈ ÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓ. ÂÚ>ÔÔ, i¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÁÈ· ÙÚÂ>~ < Ù¤ÛÛÂÚÂ~ ÒÚÂ~ ÁÈ· Ó· ·ÂÚÈÛÙÂ> Ï<Ú^~.

ÌÚfiiÈÓÔ Î¿ÏÌÌ·

º>ÏÙÚÔ ·¤Ú·

ÂÛÔ¯< ÛÒÌ·ÙÔ~
TM¯ÈÛÌ< ÛÒÌ·ÙÔ~

ÌÚfiiÈÓÔ Î¿ÏÌÌ·
ÂÁÎÔ<
TM¯ÈÛÌ< ÛÒÌ·ÙÔ~

º>ÏÙÚ· ηi·ÚÈÛÌÔ, ÔÛÌËÙÈο Î·È µÈÔÏÔÁÈο (¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)

· ·ÔÛÌËÙÈο Ê>ÏÙÚ· Î·È Ù· ,ÈÔÊ>ÏÙÚ· ÂÁηi>ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË Ù^Ó ÔÏ ÌÈÎÚÒÓ Û^Ì·ÙÈ>^Ó ÛÎfiÓË~ Î·È Ù^Ó ÔÛÌÒÓ. ^< ·ÙÒÓ Ù^Ó Ê>ÏÙÚ^Ó Â>Ó·È ÂÚ>Ô 3 Ì<ÓÂ~.
1 ÓÔ>ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ· ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ ÛÚÔÓÙ·~ ÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÚÔ~ Ù· ¤Í^.

º>ÏÙÚÔ ÂÓÂÚÁÔ ¿Óiڷη

2 Ú·,<ÍÙ ¤Í^ Ù· ·ÔÛÌËÙÈο Ê>ÏÙÚ· Î·È Ù· ,ÈÔÊ>ÏÙÚ·.
3 ·i·Ú>ÛÙ ٷ Ê>ÏÙÚ· Ì ηi·Úfi ÓÂÚfi, ¤ÂÈÙ· ·Ê<ÛÙ ٷ ÛÙËÓ ÛÎÈ¿ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔÓ.

µÈÔÏÔÁÈο Ê>ÏÙÚÔ

4 ·Ó·ÙÔÔiÂÙ<ÛÙÂ Ù· Ê>ÏÙÚ· ÛÙËÓ i¤ÛË ÙÔ~. TMËÌÂ>^ÛË ªÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË i¤ÛË Ù^Ó Ê>ÏÙÚ^Ó ÌÂÙ·Í ÙÔ~.

5 ÏÂ>ÛÙÂ ÙËÓ ÁÚ>ÏÈ· ÂÈÛfiÔ ÙÔ ·¤Ú·.

G-23

E§§HNIKA

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY: ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR: QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA: ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON: AYTH H TMYTMKEYH KATATMKEYATMTHKE A¶O:


Acrobat Distiller 5.0.2 for Macintosh

Search Any Device: