Provided by ManualsAndMore.com

Download PDF User Manual

Philips AE2012 Manual - User Manual - PDF Download

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 14 Pages, 460.58KB

Document DEVICE REPORTPhilips-AE2012-Manual
EÈÛ·Á^Á<
TM·~ ¯·ÚÈÛÙÔÌ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ù<~ ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~. TM·~ ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ È·,¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ Ô ·ÎÔÏÔiÔÓ ÁÈ· Ó· ηٷϿ,ÂÙ ηÏÙÂÚ· ÙÈ~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~ Ô Û·~ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·Û< Û·~.

ÏÏËÓÈο

Magyar

Polski

PyccÍËÈ

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
EÁηٿÛÙ·ÛË ÁηٿÛÙ·ÛË ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 · Ï<ÎÙÚ· ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 · Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ÈÏÔÁ< ÙË~ ÁÏÒÛÛ·~ Î·È ÙË~ ¯ÒÚ·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ÏÏ·Á< ÙÔ ·ÚÈiÌÔ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ÓÔÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
§ÂÈÙÔÚÁ>· iÌ>ÛÂÈ~ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 iÌ>ÛÂÈ~ ÙÔ <¯Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 iÌÈÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ·Ù¿ÏÔÁÔ~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 §ÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ËÁfi~ NexTView / teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ÃÚËÛÈÌÔÔ>ËÛË ÙÔ NexTView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Ó·ÏÔÁ>· 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
TMÓ¤ÛÂÈ~ TMÛÎÂ< Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ÏÏÂ~ ÛÛΤ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ¶ÏÂÚÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ÓÈÛ¯Ù<~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ªÂÓÔ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 ¶Ï<ÎÙÚ· VCR,DVD < ¢ÔÚÊfiÚÔ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
¶Ú·ÎÙÈΤ~ ÛÌ,ÔϤ~ ËÁ>Â~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Cestina

Slovencina

Türkçe

°

OËÁ>· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÎÏ^ÛË °È· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û< Û·~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<iËÎ·Ó ÂÍ·ÚÙ<Ì·Ù· Ô ÌÔÚÔÓ Ó· Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÔÓ < Ó· ·Ó·ÎÎÏ^iÔÓ. °È· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËiÂ> Ë ·fiÚÚÈ,,Ë ·fi,ÏËÙ^Ó ÛÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ, ÂÈÈÎÂ̤ÓÂ~ ÂÙ·ÈÚ>Â~ ÛÏϤÁÔÓ ÙÈ~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÂ~ ÛÛΤ~, ÁÈ· Ó· ÙÈ~ ·ÔÛÓ·ÚÌÔÏÔÁ<ÛÔÓ Î·È Ó· ÛÁÎÂÓÙÚÒÛÔÓ Ù· ÏÈο Ô ÌÔÚÔÓ Ó· Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÔÓ (ÂÓËÌÂÚ^iÂ>Ù ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ>Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û< Û·~).
1

ÁηٿÛÙ·ÛË ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~

& ÔÔi¤ÙËÛË ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~

" ËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

5 cm

5 cm

5 cm

ÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û< Û·~ Û ÛÙ·iÂÚ< ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. °È· Ó· ·ÔÊÁÂÙ οi ÂÈÎ>ÓÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌËÓ ÂÎi¤ÙÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÌËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù Ù>ÔÙ ¿Ó^ ÙË~ ηÏÌÌ·Ù· (ÂÙÛÂÙ¿ÎÈ·), ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· Ì ÁÚfi (,¿·) < ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· Ô ·Ó·ÔÓ iÂÚÌfiÙËÙ· (Ï¿ÌÂ~).
é TMÓ¤ÛÂÈ~

µ¿ÏÙ ÙÈ~ 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ R6 ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·~ ÙËÓ ÔÏÈÎfiÙËÙ·. È Ì·Ù·Ú>Â~ Ô ÛÓÔÂÔÓ ÙË ÛÛÎÂ< ÂÓ ÂÚȤ¯ÔÓ Ú¿ÚÁÚÔ ÔÙ ηÌÈÔ¯Ô ÓÈΤÏÈÔ, ÁÈ· ÏfiÁÔ~ ÚÔÛÙ·Û>·~ ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓÙÔ~. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ӷ ÌËÓ Âٿ٠ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Ô ¤¯ÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÛÙ· ÛÎÔ>È· ·ÏÏ¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ٷ ̤۷ ·Ó·ÎÎÏ^ÛË~ Ô Â>Ó·È ÛÙË È¿iÂÛ< Û·~ (ÛÌ,ÔÏÂiÂ>Ù ÙÔÓ ^ÏËÙ< Û·~).
` §ÂÈÙÔÚÁ>·

ñ ÈÛ¿ÁÂÙÂ ÙÔ ÊÈ~ ÙË~ ÎÂÚ·>·~ ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~
ÛÙËÓ ÔÔ¯< : Ô ,Ú>ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ >Û^
̤ÚÔ~. ñ µ¿ÏÙ ÛÙËÓ Ú>· ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~
(220-240 V / 50 Hz).
· Ï<ÎÙÚ· ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~
M
Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÈ~ ÂÎfiÛÂÈ~, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì 4 < 5 Ï<ÎÙÚ· Ô ,Ú>ÛÎÔÓÙ·È 2

°È· Ó· ÙËÓ ·ÓÔ>ÍÂÙÂ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¤Ó·ÚÍËÈ·ÎÔ<. Ó· Ï·Ì¿ÎÈ ·Ó¿,ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Ë ÔifiÓË Ê^Ù>ÂÙ·È. ¶ËÁ·>ÓÂÙ ηÙÂiÂ>·Ó ÛÙË ÛÂÏ>· 4. Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~, ·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ P #
ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. Ô Ï·Ì¿ÎÈ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
¿Ó^ ÛÙÔ ÎÔÙ> ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~. · Ï<ÎÙÚ·
VOLUME (-"+) ÂÈÙÚ¤ÔÓ ÙË ÚiÌÈÛË ÙË~
¤ÓÙ·ÛË~. · Ï<ÎÙÚ· PROGRAM (- P +) ÂÈÙÚ¤ÔÓ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó. Ô Ï<ÎÙÚÔ M (ÛÙÈ~ ÂÎfiÛÂÈ~ Ì 5 Ï<ÎÙÚ·), ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηÏÔÌÂ, Ì ¤Ó· È·Ô¯ÈÎfi ¿ÙËÌ·, ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ ÓÙ·ÛË, º^~, ÃÚÒÌ·, ÓÙ>iÂÛË, ÍÂ>Â~ Î·È µ·ÚÂ>Â~. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· P - + ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË. TMËÌÂ>^ÛË: fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÏÂ>^Ì· ÁÈ· ·ÈÈ¿ Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË, Ù· Ï<ÎÙÚ· Â>Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ӷ (,Ϥ ÛÂÏ. 6).

· Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô

Ó·ÌÔÓ< ÈÙÚ¤ÂÈ Ó· i¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~. °È· Ó· ÙËÓ ·ÓÔ>ÍÂÙÂ,
ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· @P# < 0 ¤^~ 9.
Ó· ¿ÙËÌ· 3 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ,¿ÏÂÙ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ ÙÈ~ ÛÛΤ~ Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË~ Ô Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÂ~ Ì ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink
ÈÏÔÁ< ÔÔ¯ÒÓ EXT (ÛÂÏ. 12) ¶·Ù<ÛÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÛÓÂÂ̤ÓË ÛÛÎÂ<.
ÈÏÔÁ¤·~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (ÛÂÏ. 13)
¶Ï<ÎÙÚ· teletext (ÛÂÏ. 10) < Ï<ÎÙÚ· Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË~ (ÛÂÏ.13)
ËÁfi~ NexTView (ÛÂÏ. 8)
¶ÚÔ-ÚiÌ>ÛÂÈ~ ÂÈÎfiÓ·~ Î·È <¯Ô ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ,·ÛË Û Ì>· ÛÂÈÚ¿
ÚÔ-ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÂÈÎfiÓ·~ Î·È <¯Ô. i¤ÛË ¶ÚÔÛ^ÈÎ< ·ÓÙÈÛÙÔȯÂ> ÛÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ô Á>ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÌÂÓÔ.
ªÂÓÔ : °È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù^Ó ÌÂÓÔ < ÙËÓ ¤ÍÔÔ ·fi ·Ù¿.
¤ÚÛÔÚ·~ Ù¿ Ù· 4 Ï<ÎÙÚ· ÂÈÙÚ¤ÔÓ ÙËÓ
ÏÔ<ÁËÛË ÛÙ· ÌÂÓÔ. Ô Ï<ÎÙÚÔ
u ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÚ^ÛË.
OEÓÙ·ÛË <¯Ô °È· ÙË ÚiÌÈÛË ÙÔ ÂÈ¤Ô ÙÔ <¯Ô ¶ÚÔÙÈÌ<ÛÂÈ~ <¯Ô : °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË
< ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ <¯Ô.
¢È·ÎÔ< Û ÂÈÎfiÓ·
§ÂÈÙÔÚÁ>· <¯Ô ÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ< Ù^Ó ÂÎÔÌÒÓ
Stereo Î·È Nicam Stereo Û MÔno < ÁÈ· ÙÈ~ >ÁÏ^ÛÛÂ~ ÂÎÔ̤~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ< ÌÂÙ·Í Dual I < Dual II. ¤ÓÂÈÍË ¢È·i¤ÛÈÌÔs Nicam ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÁÈ· ÙÈ~ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ~
ÂÎÔ̤~ Nicam Û mono.
¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÔifiÓË~ °È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ ·ÚÈiÌÔ Î·È ÙÔ ÔÓfiÌ·ÙÔ~ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~, Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ <¯Ô, Ë ·Ó·ÏÔÁ>· ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~ Î·È Ô ÂÓ·ÔÌÂ>Ó·~ ¯ÚfiÓÔ~
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË È·ÎÔ<.¶·Ù<ÛÙ ÁÈ· 5 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙÂ / ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙÂ ÙËÓ Ï<ÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù^Ó
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÎÙfi~ ·fi ÙÈ~ ·ÏÏ·Á¤~ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~.

VCR AUX
·

.

MODE

YY 

¢Ê Æ

OE%

SMART
-
MENU

ACTIVE CONTROL

¤
SMART
ª
OK

+

+

MUTE

- VOL [ - P

ù

>

ZOOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ë

0

Á

 H¯Ô~ surround
°È· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ÙÔ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ~ ·ÍËÛË~ ÙË~ ¤ÓÙ·ÛË~ ÙÔ <¯Ô. TM stereo, Ù· ˯Â>· ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. TMÙÈ~ ÂÎfiÛÂÈ~ Ô È·i¤ÙÔÓ Virtual Dolby Surround *, ¤¯ÂÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ <¯Ô Dolby Surround Pro Logic. TM mono, ¤¯ÂÙ ¤Ó· ,,ÂÔ-ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
ÌÊ¿ÓÈÛË ÙË~ ÒÚ·~
¶·Ù<ÛÙÂ ÙÔ % ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó>ÛÂÙÂ < Ó·
ÂÍ·Ê·Ó>ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Ô ÌÂÙ·>ÂÙ·È ·fi ÙÔ teletext ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ·Ú. 1. ÒÚ· ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÔÙÈÙÏÈÛÌÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> (ÛÂÏ. 7).
Ï<ÛË teletext (ÛÂÏ. 10)
1/2 °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙÂ/ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÂ Ô ÔifiÓÂ~. ÂÙÂÚË ÔifiÓË ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ teletext (Ï<ÎÙÚÔ c) < ÙÔ ÔËÁÔ NexTView (Ï<ÎÙÚÔ o).
Active Control Ù·Ó ·Ù< Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ,ÂÏÙÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û<Ì· Ô Ï·Ì,¿ÓÂÈ. ÚÔÛÈÔÚÈÛÌfi~ Î·È Ë ÌÂ>^ÛË ÙÔ iÔÚ,Ô ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~. °È· Ó· Â>Ù ÙÈ~ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ~, ·Ù<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ fiÛÔ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔifiÓË Ë ¤ÓÂÈÍË Active Control. ¶·Ù<ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÍ·Ê·Ó>ÛÂÙ (ÂÓ ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙÂ) .
ÈÏÔÁ< ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó °È· Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ,·ÛË Û ¤Ó· ÚÔËÁÔÌÂÓÔ < ÂfiÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔÓ ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ (,Ϥ ÛÂÏ. 5).
ªÂÁ¤iÓÛË Ì>·~ ÛÂÏ>·~ (ÛÂÏ. 10)
Ó·ÏÔÁ>· 16:9 (ÛÂÏ. 11)
¶ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °È· Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ,·ÛË ÛÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÌÂÛË ÚfiÛ,·ÛË ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì 2 ,,ËÊ>·, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙ ÙÔ 2Ô ,,ËÊ>Ô ÚÈÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ> Ë ·Ï·.

* "Dolby" Î·È ÙÔ ÛÌ,ÔÏÔ ÈÏfi-D £ Â>Ó·È Û<Ì·Ù· ÙË~ Dolby Laboratories Licensing Corporation.
·Ù·ÛοÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÂÈ· ÙË~ Dolby Laboratories Licensing Corporation.
3

ÈÏÔÁ< ÙË~ ÁÏÒÛÛ·~ Î·È ÙË~ ¯ÒÚ·~

ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ·ÓÔ>ÁÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ ÌÂÓÔ ÙË~ ÁÏÒÛÛ·~ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ì¤Û^~ Î·È ÔÈ ÁÏÒÛÛÂ~ ·ÏÏ¿ÔÓ È·Ô¯Èο. ¶ÚÔ¯^Ú<ÛÙ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿ÈÔ ": & ÁÈ· Ó· ηϤÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ °TMTM, ·Ù<ÛÙ ٷÙfi¯ÚÔÓ· Ù· 2 Ï<ÎÙÚ· ¢ Î·È Ê ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

TMÀ¡T¡ITMªTM B ¶>ӷηs yÏ^ÛÛÒÓ

¶>ӷηs yÏ^ÛÛÒÓ

ÃÒÚ·

ÙfiÌ·ÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis Dansk

ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis Deutsch

¢ÒÛ fiÓÔÌ· ӷηٿٷÍË

ÚÔyÚ·ÌBÌ¿ÙE^nÓglish

Æ

¶ÚÔyÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÙ>ÌËÛËs Espanol

¢·

Français

Italiano

Magyar

é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ °§øTMTM ηÈ
·Ù<ÛÙ ÙÔ u. ÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ~ ÌÂ

ÙÈ~ ÁÏÒÛÛÂ~.
" ÈϤÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· Û·~ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·
¿Ó^/οÙ^ Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ u. · ÌÂÓÔ i·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ô ÂÈϤͷÙÂ.
` ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ Ãø Î·È ·Ù<ÛÙÂ
ÙÔ u.
( ÈϤÍÙ ÙË ¯ÒÚ· Û·~ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·
¿Ó^/οÙ^ Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ u.
Ù< Ë ÚiÌÈÛË ·ÚÂÌ,·>ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·<ÙËÛË, ÛÙËÓ ·ÙfiÌ·ÙË Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ÙÔ teletext. Ó Ë ¯ÒÚ· Û·~ ÂÓ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÏÏË. µÏ¤Â Â>ÛË~: §ÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink ÛÂÏ>· 8.
§ °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙ ٷ ÌÂÓÔ, ȤÛÙÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H.

ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË

Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÙfiÌ·ÙË
·Ó·<ÙËÛË fiÏ^Ó Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó. & ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ<ÛÙÂ ÛÙËÓ ·Ú¯< ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÙË~
ÁÏÒÛÛ·~ Î·È ÙË~ ¯ÒÚ·~, Î·È ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· : é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·. ÂÈϤÍÙ ÙfiÌ·ÙË
ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ u.

TMÀ¡T¡ITMªTM ¶>ӷηs yÏ^ÛÛÒÓ

ÙfiÌ·ÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis

ÃÒÚ·

B ÙfiÌ·ÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfiBs OEÓ·ÚÍË

OK

Æ

ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis ¢È·ÎÔ<

¢ÒÛÂ fiÓÔÌ·

ӷηٿٷÍË ÚÔyÚ·ÌÌ¿Ù^Ó
¶ÚÔyÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÙ>ÌËÛËs TV æàxÓÂ> :

¢·

¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ·Ú·Î·ÏÒ...

" ÈϤÍÙ §ÂÈÙÔÚÁ>· Î·È È¤ÛÙ ÙÔ u.
 ·Ó·<ÙËÛË ÍÂÎÈÓ¿. ªÂÙ¿ ·fi Ï>Á· ÏÂÙ¿, ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó Ô ,Ú¤iËηÓ. ` Ó Ô ÔÌfi~ < ÙÔ Î·Ï^È·Îfi >ÎÙÔ ÌÂÙ·>ÂÈ

ÙÔ Û<Ì· ·ÙfiÌ·ÙË~ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË~ (ACI), Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· i· ·ÚÈiÌËiÔÓ Û^ÛÙ¿.
 ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ( X^Ú>~ ÂÎoÌ< ACI ,Ù· ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ù·
·ÚÈiÌovÙ·È ·v¿ÏoÁ· ÌÂ ÙËv ÂÈÏoÁ< ÙË~
ÁÏÒÛÛ· Û·~ Î·È ÙË~ ¯ÒÚ·~. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ ÙÔ ÌÂÓÔ ÏÏ·Á< ÙÔ ·ÚÈiÌÔ
ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÚÈiÌ<ÛÂÙ ÂÎ Ó¤Ô. ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÌÔ> < ηÏ^ȷο >ÎÙ· È·>ÔÓ ÙÈ~ ÈΤ~ ÙÔ~ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ~ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË~ (ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÏÒÛÛ·...). TM ·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Û·~ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Î·È ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ·
Ó· ÂÈÎÚÒÛÂÙ Ì ÙÔ u. °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ
< ÁÈ· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ·Ó·<ÙËÛË, ȤÛÙ ÙÔ
H. Ó ÂÓ ¤¯ÂÈ ,ÚÂiÂ> ηÌ>· ÂÈÎfiÓ·, ,ϤÂ
ÛÌ,ÔϤ~ (ÛÂÏ. 14). µÏ¤Â Â>ÛË~: §ÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink ÛÂÏ>· 8.
§ °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H.

ÏÏ·Á< ÙÔ ·ÚÈiÌÔ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~

Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á< ÙÔ ·ÚÈiÌÔ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó. ÍÔÔ~ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁηٿÛÙ·ÛË: (ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ï¤ÛÂÙÂ, ·Ù<ÛÙ ÙÔ ¢ Î·È ÙÔ Ê) & ÈϤÍÙ ÏÏ·Á< ÙÔ ·ÚÈiÌÔ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~
Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ u.
é ÈϤÍÙ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔÓ
ΤÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ Î·È ÂÈÎÚÒÛÙ Ì ÙÔ u.
4

" ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ Î·ÈÓÔÚÈÔ ·ÚÈiÌfi Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ
u. · Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ÔÓ.
` ·Ó·Ï¿,ÂÙ ٷ ÛÙ¿È· é Î·È 3 fiÛÂ~ ÊÔÚ¤~
¿Ú¯ÔÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô Ú¤ÂÈ Ó·
·ÚÈiÌ<ÛÂÙÂ ÂÎ Ó¤Ô.
( °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H.
µÏ¤Â Â>ÛË~: §ÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink ÛÂÏ>· 8.

ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË

Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔiËÎÂÔÌ ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤Ó·-¤Ó· < Ó· ÚÔÛi¤ÙÔÌ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô <Ë ¿Ú¯ÂÈ. ÍÔÔ~ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ ÁηٿÛÙ·ÛË: (ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ï¤ÛÂÙÂ, ·Ù<ÛÙ ÙÔ ¢ Î·È Ê) & ÈϤÍÙ ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ù<ÛÙÂ
ÙÔ u. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·
¿Ó^/οÙ^ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿/ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÚiÌÈÛË:

TMÀ¡T¡ITMªTM ¶>ӷηs yÏ^ÛÛÒÓ

ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis

ÃÒÚ·

ÙfiÌ·ÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfiBs TMÛÙËÌ·

Æ

B ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis ÚÈiÌfis ÚÔyÚ¿ÌÌ·ÙÔs

¢ÒÛ fiÓÔÌ· ӷηٿٷÍË

ÚÔyÚ·ÌÌ¿Ù^ÓÓ·<ÙËÛË

¶ÚÔyÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÙ>ÌËÛËs ªÈÎÚÔÛÓÙÔÓÈÛÌfis

¢·

Ôi<ÎÂÛË

é ÈÏÔÁ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (È·i¤ÛÈÌË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ¯ÒÚÂ~) : ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÙÔ ÙÚfiÔ ·Ó·<ÙËÛË~ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË TM¯ÓfiÙËÙ· < ÙÔ ·Ó¿ÏÈ .
" TMÛÙËÌ·: ÂÈϤÍÙ ¢ÙÈÎ< ÚÒË (ÚfiÙÔ BG),

Ó·ÙÔÏÈÎ< ÚÒË (ÚfiÙÔ DK), ªÂÁ. µÚÂÙÙ·Ó>· (ÚfiÙÔ I) < °·ÏÏ>· (ÚfiÙÔ LL'). ` ÚÈiÌfi~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~: ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ô i¤ÏÂÙ Ì ٷ Ï<ÎÙÚ· ·ÚÈÛÙÂÚfi/ÂÍÈfi ÌfiÓÔ.
( Ó·<ÙËÛË: ¶È¤ÛÙ ÙÔ u. ·Ó·<ÙËÛË ·Ú¯>ÂÈ.
ÊfiÛÔÓ ,ÚÂiÂ> ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ·Ó·<ÙËÛË Î·È ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ (·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÔ). ¶ËÁ·>ÓÂÙ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿ÈÔ. Ó ÁÓ^Ú>ÂÙ ÙË Û¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~, ÛÓi¤ÛÙ ·ÂiÂ>·~
ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙË~ ÌÂ Ù· Ï<ÎÙÚ· 0 ¤^~ 9.
Ó ÂÓ ¤¯ÂÈ ,ÚÂiÂ> ηÌ>· ÂÈÎfiÓ·, ,Ϥ ÛÌ,ÔϤ~ (ÛÂÏ. 14). µÏ¤Â Â>ÛË~: §ÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink ÛÂÏ>· 8. § ÂÏÈÎ< ÚiÌÈÛË: ·Ó Ë Ï<,,Ë ÂÓ Â>Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎ<, οÓÙ ÙË ÚiÌÈÛË Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/ÂÍÈ¿.
è Ôi<ÎÂÛË: ȤÛÙ ÙÔ u. Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ
·ÔiËÎÂÙÂ>. ! ·Ó·Ï¿,ÂÙÂ Ù· ÛÙ¿È· ` ¤^~ è fiÛÂ~ ÊÔÚ¤~
¿Ú¯ÔÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙÂ.
ç °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H.

ÓÔÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~

Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÔÌ < Ó·
>ÓÔÌ ¤Ó· fiÓÔÌ· ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙÈ~
ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ ÔÔ¯¤~. ÍÔÔ~ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ
ÁηٿÛÙ·ÛË: (ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ï¤ÛÂÙÂ, ·Ù<ÛÙ ÙÔ ¢ Î·È ÙÔ Ê).
& ÈϤÍÙ ÓÔÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ u.
é ÈϤÍÙ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔÓ
ΤÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ Î·È ÂÈÎÚÒÛÙ Ì ÙÔ u.
" ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/ÂÍÈ¿ ÁÈ·

Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ>Ù ̤۷ ÛÙË ÒÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË~ ÙÔ
ÔÓfiÌ·ÙÔ~ (5 ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~). ` ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ ÁÈ·
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~.
( ¶·Ù<ÛÙ ÙÔ u fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ηٷ¯^Ú<ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ·.
Ô fiÓÔÌ· ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ¤¯ÂÈ ·ÔiËÎÂÙÂ>. § ·Ó·Ï¿,ÂÙ ٷ ÛÙ¿È· é ¤^~ ( ÁÈ· οiÂ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· < ÔÔ¯< Ô i¤ÏÂÙ ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÂÙÂ.
è °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H.

¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô i· Â>Ó·È ÚÔÛ,¿ÛÈÌ· ÌÂ ÙÔ
Ï<ÎÙÚÔ @ P #.ÍÔÔ~ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ
ÁηٿÛÙ·ÛË: (ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ï¤ÛÂÙÂ, ·Ù<ÛÙ ٷ ¢ Î·È Ê). & ÈϤÍÙ ¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È È¤ÛÙÂ
ÙÔ u. ηٿÏÔÁÔ~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó Ô
ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔifiÓË. ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô ,Ú¤iËÎ·Ó ·ÙÔÌ¿Ù^~
ÂÓÂÚÁÔÔÈ<iËÎ·Ó Û ·Ùfi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.

é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
" ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙ < Ó· ·ÔÛÚÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.
` ·Ó·Ï¿,ÂÙ ٷ ÛÙ¿È· é Î·È " fiÛÂ~ ÊÔÚ¤~ ¿Ú¯ÔÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙ < Ó· ·ÔÛÚÂÙ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.
( °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H.

ªÂÓÔ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ÛÂÏ. 13)
5

iÌ>ÛÂÈ~ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~

& ¶·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ H. ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ ¡ Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ u.
ÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ ¡:

ÀTM §°TM
¡

B ¡ XTM XTM ¶°Õªª

B ÓÙ>iÂÛË º^ÙÂÈÓfiÙËÙ· XÚÒÌ· ÎÚ>ÓÂÈ·

Í ----l----- Æ

fixÚ^ÛË

æËÊÈ·Î< TM¿Ú^ÛË / æËÊȷΤ~ ÂÈÏÔÁ¤~*

¢Ó·ÌÈÎ< ·ÓÙ>iÂÛË

DNR*

é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË (ÔÈ ÚiÌ>ÛÂÈ~ ·ÔiËÎÂÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~):
ñ ÓÙ>iÂÛË: ÂÈÚ¿ ÛÙË È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í Ù^Ó Ê^ÙÂÈÓÒÓ ÙfiÓ^Ó Î·È Ù^Ó ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ÙfiÓ^Ó.
ñ º^~: ÂÈÚ¿ ÛÙË Ê^ÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~. ñ ÃÚÒÌ·: ÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ ¯ÚÒÌ·ÙÔ~. ñ ÎÚ>ÓÂÈ·: ÂÈÚ¿ ÛÙËÓ Î·i·ÚfiÙËÙ· ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~. ñ fi¯Ú^ÛË: ÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ·fiÔÛË Ù^Ó
¯Ú^Ì¿Ù^Ó: æ¯Ú<, ·ÓÔÓÈÎ< < £ÂÚÌ<. ñ æËÊÈ·Î< TM¿Ú^ÛË* : ÌÂÈ^ÓÂÈ ÙÔ ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ·
Ù^Ó ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ ÔÔ>Ô Â>Ó·È ÔÚ·Ùfi Û ÌÂÚÈΤ~

ÂÈÎfiÓÂ~. ñ æËÊȷΤ~ ÂÈÏÔÁ¤~* :
- 100 Hz = ÂÂÍÂÚÁ·Û>· 100 Hz - æËÊ. TM¿Ú^ÛË = 100 Hz + æËÊ. TM¿Ú^ÛË - ºÛÈÎ< >ÓËÛË: 100 Hz + æËÊ. TM¿Ú^ÛË +
ºÛÈÎ< >ÓËÛË (ÂÈÙÁ¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ>^ÛË ÛÙÔ ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ· ÙÔ Â>Ô Î·È Ù^Ó ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÂÈÎfiÓ^Ó Ì ÔÌ·Ï< Î>ÓËÛË. - ¢ÈÏ·ÛÈ·Ìfi~ ÁÚ·ÌÌÒÓ: ºÛÈÎ< >ÓËÛË Î·È ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi~ ÙË~ οiÂÙË~ ÂÎÚ>ÓÂÈ·~ Ë ÔÔ>· ÂÍ·Ê·Ó>ÂÈ ÙÈ~ ÔÚ·Ù¤~ ÁÚ·Ì̤~ ÛÙË ÂÈÎfiÓ· . TMÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· ÂÈÎfiÓÂ~ NTSC (60Hz). ñ ¢Ó·ÌÈÎ< ·ÓÙ>iÂÛË: Ï¿¯ÈÛÙË, ªÂÛ·>· (¿ÚÈÛÙË i¤ÛË), ª¤ÁÈÛÙË < ¢È·ÎÔ<. ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË Ù^Ó ÎÎÏ^Ì¿Ù^Ó ·ÙfiÌ·ÙË~ ÚiÌÈÛË~ ÙË~ ·ÓÙ>iÂÛË~. ÚiÌÈÛË fiÓÔ~ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È fiÙ·Ó ÛÓ¤ÂÙ Ì>· ÛÛÎÂ<l NTSC Û Ì>· ÔÔ¯<. ñ DNR*: ÂÚÈÔÚ>ÂÈ ÙÔ ifiÚ,Ô ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~ (¯ÈfiÓÈ). G ÚiÌÈÛË ·Ù< Â>Ó·È ¯Ú<ÛÈÌË Û ÂÚ>Ù^ÛË ÛÎÔÏË~ Ï<,,Ë~. * (È·i¤ÛÈÌÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ÂÎfiÛÂÈ~)
" ¶È¤ÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ.

iÌ>ÛÂÈ~ ÙÔ <¯Ô

& ¶È¤ÛÙ ÙÔ H. ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ ÃTM Î·È È¤ÛÙ ÙÔ u. ÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ ÃTM.

ÀTM §°TM
XTM

¡ B XTM
XTM ¶°Õªª

B ÓÙ·ÛË ÛÔÚÚÔ>· ¶Ú>Ì· ª¿Û·

ÓÙ·ÛË ·ÎÔÛÙÈÎÔ* AVL

ÓÙ·ÛË ¢¤ÏÙ· TMÈÎÔÓÈÎfil Dolby*

Í -----l---- Æ

é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË (ÔÈ ÚiÌ>ÛÂÈ~ ·ÔiËÎÂÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~):
ñ ÓÙ·ÛË <¯Ô: ÁÈ· ÙË ÚiÌÈÛË ÙÔ ÂÈ¤Ô ÙÔ <¯Ô. ñ ÍÈÛÔÚÚfiÈÛË: ÁÈ· Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ<ÛÂÙ ÙÔÓ <¯Ô
ÛÙ· ˯Â>· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÂÍÈ¿. ñ ¶Ú>Ì·/ª¿Û· < °Ú·ÁÈÎfi~ ÈÛÔÛÙ·iÌÈÛÙ<~
(·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÎÔÛË) : ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÚiÌÈÛË ÙË~ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·~ ÙÔ <¯Ô.

ñ ÓÙ·ÛË ·ÎÔÛÙÈÎÔ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÎÔÛË) : ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÚiÌÈÛË ÙÔ <¯Ô Ù^Ó ·ÎÔÛÙÈÎÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ <¯Ô Ù^Ó Ë¯Â>^Ó ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~.
ñ AVL (Automatic Volume Leveler): ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ¤ÏÂÁ¯Ô~ ÙË~ ¤ÓÙ·ÛË~ Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù^Ó ·Í<ÛÂ^Ó ÙÔ <¯Ô, ÈÈ·>ÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á< Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó < Ù^Ó È·ÊËÌ>ÛÂ^Ó.
ñ Delta Volume: ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ¿iÌÈÛË Ù^Ó ·ÔÎÏ>ÛÂ^Ó ÙÔ <¯Ô Ô ¿Ú¯ÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· < ÛÙÈ~ ÔÔ¯¤~ EXT. "ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ·
@ P # ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Â>ÂÔ Ù^Ó
È·ÊfiÚ^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó: ñ TMÈÎÔÓÈÎfil Dolby (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÎÔÛË) :
ÂÈÏÙÂ Ùo Â>Âo Ùou ÂÈÎovÈÎo Dolby ÈÍovÙ·~ Ùov ÎÚÛoÚ· ÂÈ¿ /·ÚÈÛÙÂÚ¿.
" ¶È¤ÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ.

6

iÌÈÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ

& ¶È¤ÛÙ ÙÔ H, ÂÈϤÍÙ ¶§°TM Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ H. ÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ ¶§°TM.

ÀTM §°TM
XTM

¡

XTM

B XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙËs ÓÔ

xÈ

B XTM ¶°Õªª

ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÏÂ>^Ì· YfiÙÈÙÏÔÈ

é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË.
ñ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË È·ÎÔ<: ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÂÓfi~ ¯ÚÔÓÈÎÔ È·ÛÙ<Ì·ÙÔ~ ·ÙfiÌ·ÙË~ i¤ÛË~ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~ (·fi 0 ¤^~ 180 ÏÂÙ¿).
ñ ÏÂ>^Ì· ÁÈ· ·ÈÈ¿: iÌ>ÛÙ `¡·È' ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÁÈ· Ó· ÎÏÂÈÒÛÂÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~. TMÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· ÎÏÂ>ÛÙ ÙËÓ

ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÎÚ,,Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> (ÌfiÓÔ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙË~). °È· Ó· ·ÎÚÒÛÂÙÂ, i¤ÛÙ ÙÔ ÏÂ>^Ì· ÁÈ· ·ÈÈ¿ ÂÎÙfi~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. ñ ÀfiÙÈÙÏÔÈ: · ηӿÏÈ· ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ Ì teletext ÌÂÙ·>ÔÓ Û¯Ó¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì fiÙÈÙÏÔ~. Ù< Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË < ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ÙË~ ·ÙfiÌ·ÙË~ ÂÌÊ¿ÓÈÛË~ Ù^Ó ÔÙ>ÙÏ^Ó ÙÔ teletext, fiÙ·Ó ·Ùfi ÌÂÙ·>ÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯<, ÁÈ· οi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ, Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ teletext, Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÛÂÏ>· ÙÔ ÔÙÈÙÏÈÛÌÔ, Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙÔ teletext. ÛÂÏ>· ÙÔ ÔÙÈÙÏÈÛÌÔ ÙÒÚ· ·ÔiËÎÂÂÙ·È, ÙÔ ÛÌ,ÔÏÔ ß ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÔifiÓË~.
" ¶È¤ÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ.

·Ù¿ÏÔÁÔ~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó

Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ Û·~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÌ,ÔÏÂÂÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù^Ó È·i¤ÛÈÌ^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó.

ÀTM §°TM
¶°Õªª

¡ XTM XTM B ¶°Õªª

EXT1 EXT2 FRONT

0

B 1 CNN

2 RTL4

3 ....

& ¶È¤ÛÙ ÙÔ H, ÂÈϤÍÙ ¶°ªª Î·È È¤ÛÙ ÙÔ u. ηٿÏÔÁÔ~ Ù^Ó
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ ÁÈ·
Ó· οÓÂÙ ¿ÈÓÁÎ Û fiÏÔ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù^Ó
È·i¤ÛÈÌ^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó.
" ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ u ÁÈ· Ó· Â>Ù ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô ÂÈϤͷÙÂ.
` ¶È¤ÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ.

7

§ÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink
Ó ÙÔ ,>ÓÙÂÔ È·i¤ÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· EasyLink, ηٿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ë ÁÏÒÛÛ·, Ë ¯ÒÚ· Î·È Ù· ηӿÏÈ· Ô ÌÔÚÔÓ Ó· ,ÚÂiÔÓ ÌÂÙ·>ÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÛÙÔ ,>ÓÙÂÔ. ªÔÚÂ>Ù ÂÍ>ÛÔ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÂÙ ÙÈ~ ÂÁÁڷʤ~ Ì ÙÔÓ ÔËÁfi
NexTView. >ÛË~, fiÙ·Ó ÙÔ ,>ÓÙÂÔ Â>Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~, ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ·
ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú¯>ÛÔÌ ·ÂiÂ>·~ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÛÙÔ >ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ·Ùfi Ô ÌÂÙ·>ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Ô ,>ÓÙÂÔ Ú¤ÂÈ ··Ú·ÈÙ<Ù^~ Ó· Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ÓË ÛÙËÓ ÔÔ¯< EXT2 (,Ϥ ÛÂÏ. 12).

ËÁfi~ NexTView
ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÚÔÙÂ>ÓÔÓ Ì>· Ó¤· ËÚÂÛ>· ÔËÁÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Ô ÔÓÔÌ¿ÂÙ·È NexTView. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÔËÁfi Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fi^~ οÓÂÙ Ì Ì>· ÂÊËÌÂÚ>· < ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÂÚÈÔÈÎfi. ªÔÚÂ>Ù ӷ ,ϤÂÙ ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿ i¤Ì·Ù· (Ù·ÈÓ>Â~, ÛÔÚ, ...), Ó· Ï·Ì,¿ÓÂÙ ÏÂÙÔÌÂÚÂ>~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÂÙ ·Ì¤Û^~ ÙÔ ,>ÓÙÂÔ, ·Ó ·Ù< È·i¤ÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· NexTViewLink. TMËÌÂ>^ÛË: ËÚÂÛ>· NexTView ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ¯ÒÚÂ~. Ó ÂÏÏÂ>,,ÂÈ ·Ù<~, Ô ÔËÁfi~ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ teletext ÚÔÙÂ>ÓÂÙ·È ·ÓÙ' ·Ù<~.
¶·ÚÔÛ>·ÛË Ì>·~ ÛÂÏ>·~ NexTView
Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù^Ó ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·iÔÚ>ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô ÌÂÙ·>ÂÈ ÙËÓ ËÚÂÛ>· NexTView. ¡· ¤Ó· ·Ú¿ÂÈÁÌ·:

Ùfi ÙÔ ÏÔÁfiÙÔ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÚ>Ù^ÛË ÌÂÙ¿ÔÛË~ ÙÔ NexTView. Ó fi¯È, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔËÁfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ teletext
§ÂÈÙÔÚÁ>Â~ NexTView: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ٷ
¯Ú^Ì·ÙÈÛÙ¿ Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ÁÈ· Ó· ÙÈ~ ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙÂ.
Ô ÎÂ>ÌÂÓÔ Â>Ó·È ÁÎÚÈ fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË.

·Ó¿ÏÈ ET1

ÚÈÙË 15 ·Ó i¤Ì· ET2
NEXTVIEW

13:20:57 ¶ÂÚÈÏË,,Ë
ET3

ÁÁÚ·Ê< ÀÂÓiÌÈ
¶ÏËÚ

14:50 14:55 15:50 16:45 17:35

Ù>i·Û· ÓÈ¿Ù·

¶ÔÈÔ~ i¤ÏÂÈ Ó· Á>ÓÂÈ ...

 Ï¿Ì,,Ë

16:45

·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ...

Ù>i·Û· ÓÈ¿Ù·

ÔÈÓ^ÓÈÎ< ÛÂÈÚ¿. ¢È·ÁÈÔ ËÙ¿ Ë ·ÙÈ¿Ó·. ¶¤ÚÛ· ÚÔÛÏ·Ì,¿ÓÂÈ ÈÎËÁfiÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙ^>ÛÂÈ ÙÔÓ ¢Ú¿ÎÔ

ÒÓË ÂÈÏÔÁ<~: ñ ÂÈÏÔÁ< Ë̤ڷ~, ñ ÂÈÏÔÁ< ηӷÏÈÔ, ñ ÂÈÏÔÁ< ηٿ i¤Ì·, ñ Ï<,,Ë ÙÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ.
ÓÔÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Î·È ÒÚ· ÌÂÙ¿ÔÛË~.
¶ÂÚ>ÏË,,Ë < Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi~ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ (·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌ·).
§ÔÁfiÙÔ Ô Â>¯ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi

8

ÃÚËÛÈÌÔÔ>ËÛË ÙÔ NexTView

.

MODE

VCR

AUX

YY 

Æ

OE%

SMART
-

ACTIVE CONTROL

MENU

¤
SMART
ª
OK

+

+

MUTE

- VOL [ - P

ù

>

ZOOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ë

0

Á

Ï<ÛË ÙÔ ÔËÁÔ NexTView
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ o ÁÈ· Ó· ηϤÛÂÙ < Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙ ÙÔÓ ÔËÁfi
NexTView. Ó· ÌÂÓÔ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË "¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ·Ú·Î·ÏÒ..." ÛÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÔifiÓË~. ª¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÙ : ñ Ì>· ÛÂÏ>· NexTView, Û ÂÚ>Ù^ÛË Ô ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ ÌÂÙ·>ÂÈ
·Ù< ÙËÓ ËÚÂÛ>· (ÙÔ ÏÔÁfiÙÔ NexTView Â>Ó·È ÙÒÚ· ÔÚ·Ùfi ÛÙÔ ¿Ó^ ·ÚÈÛÙÂÚfi ̤ÚÔ~), ñ Ì>· ÛÂÏ>· teletext, ·Ó ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ ÂÓ ÌÂÙ·>ÂÈ ÙÔ NexTView, ñ Ë ¤ÓÂÈÍË ""ªË È·i¤ÛÈÌË ÏËÚÔÊÔÚ>·" ·Ó ÙÔ NexTView Î·È ÙÔ teletext ÂÓ ÌÂÙ·>ÔÓÙ·È. TM' ·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ.
ÒÓË ÂÈÏÔÁ<~ ª>· ÒÓË ÂÈÏÔÁ<~ ,Ú>ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÔifiÓË~. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ ·ÚÈÛÙÂÚ¿/ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ: ñ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi ηӿÏÈ (οi ηӿÏÈ ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÙÂ>ÓÂÈ Ì>· È·ÊÔÚÂÙÈÎ< ËÚÂÛ>·), ñ ÙËÓ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ÔÛË~ Ù^Ó ÂÎÔÌÒÓ (ÛÂÏ>· NexTView ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο), ñ ÙÔ i¤Ì·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Ù^Ó ÂÎÔÌÒÓ (Ù·ÈÓ>·, ÛÔÚ, ÂÈηÈÚfiÙËÙ·...), ñ ÙË Ï<,,Ë ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Ô ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËiÂ> (Â>Ù ÙÈ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ NexTView). Ô ÎÂ>ÌÂÓÔ Â>Ó·È ÁÎÚÈ fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË.
TMÂÏ>· NexTView (ÏÔÁfiÙÔ ÔÚ·Ùfi ¿Ó^ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) & ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ¿ÈÓÁÎ ÛÙÈ~ È¿ÊÔÚÂ~
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ~ ÂÎÔ̤~, ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ Ô ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ. Ù·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË Ì>· ÂÚ>ÏË,,Ë < ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ·Ùfi ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÔifiÓË~. é ¶·Ù<ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· Ï<ÎÙÚ· Ì ¯ÚÒÌ· ÎfiÎÎÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ < Î>ÙÚÈÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ Ì>· ÏÂÈÙÔÚÁ>· NexTView.
" ¶·Ù<ÛÙÂ ÙÔ u ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙÂ ÛÙË ÒÓË ÂÈÏÔÁ<~.
TMÂÏ>· Teletext ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ë ÂÚ>ÏË,,Ë ÙÔ teletext. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â>ÍÂÙ ÙË ÛÂÏ>· Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÓ ÔËÁfi Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó (·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË). TM ÔÚÈṲ̂ӷ ηӿÏÈ·, Ô ÔËÁfi~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~. TM' ·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ÚÔ¯^Ú<ÛÙ ηÙÂiÂ>·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿ÈÔ ".
& ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· οÙ^ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙË ÒÓË ÂÈÏÔÁ<~ ÙË~ ÛÂÏ>·~.
é ªÂ Ù· Ï<ÎÙÚ· 0 ¤^~ 9 < @ P #, ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙË~ ÛÂÏ>·~ Ô
ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÓ ÔËÁfi ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ teletext. Ó ·Ó¿ÁÎË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ·ÚÈÛÙÂÚfi/ÂÍÈfi ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÈ~ Ô-ÛÂÏ>Â~. " ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ¿ÈÓÁÎ ÛÙÈ~ È·ÊÔÚÂÙÈΤ~ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ~ ÂÎÔ̤~ Î·È Ù· ¯Ú^Ì·ÙÈÛÙ¿ Ï<ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ Ì>· ÏÂÈÙÔÚÁ>· NexTView.
` ¶·Ù<ÛÙÂ ÙÔ u ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙÂ ÛÙË ÒÓË ÂÈÏÔÁ<~.
§ÂÈÙÔÚÁ>Â~ NexTView ¶·Ù<ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· Ï<ÎÙÚ· Ì ¯ÚÒÌ· ÎfiÎÎÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ < Î>ÙÚÈÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ Ì>· ÏÂÈÙÔÚÁ>· NexTView : Ô ÎÂ>ÌÂÓÔ Â>Ó·È ÁÎÚÈ fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË.
& ÁÁÚ.: ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÔÌ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÙË~ Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË~ (·Ó ·Ù< È·i¤ÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· NexTViewLink Î·È Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ÓË Ì ÙËÓ ÔÔ¯< EXT2).
é ÀÂÓiÌÈ: ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ>ÁÔÌ ·ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiÙ·Ó ·Ù< Â>Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~, < Ó· ÚÔÏ¿,ÔÌ ÙË ÌÂÙ¿ÔÛË ÙË~ ÂÎÔÌ<~ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi~ ÌËÓÌ·ÙÔ~, fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË. °È· ·Ù¤~ ÙÈ~ 2 ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ¤Ó· ·Ú¿iÚÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â>ÍÂÙÂ
ÙË Û¯ÓfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê<~, Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Î·È ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ u (Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÂ~
ÂÚÈÙÒÛÂÈ~ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÓÂÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ). °È· ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ÂÎÔ̤~, Ë ÂÈÏÔÁ< ÛÂÈÚ¤~ ÚÔÙÂ>ÓÂÙ·È. TM' ·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ÙÔ ÛÛÙËÌ· i· ,ÚÂÈ Ì ·ÙfiÓÔÌÔ ÙÚfiÔ fiÙ i· ÌÂÙ·ÔiÂ> ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÂÈÛfiÈÔ ÙË~ ÛÂÈÚ¿~. " ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~: ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ï<,,Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ^Ó ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔÌ< Ô ÂÈϤ¯ÙËÎÂ.
9

Teletext

o Teletext Â>v·È v· ÛÛÙËÌ· ÏËÚoÊfiÚËÛË~, Ùo oo>o ÂÎÌÂÙ·È ·fi oÚÈÛÌv· ηv¿ÏÈ· . AuÙ< Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¯ÂÈ Ìv<ÌË 1200 ÛÂÏ>^v Ë oo>· ·oÌvËÌovÂÂÈ ÙÈ~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÂÎÂÌfiÌÂvÂ~ ÛÂÏ>Â~ Î·È uoÛÂÏ>Â~ ÁÈ· v· ÌÂÈÒÛÂÈ Ùo ¯Úfivo ·v·Ìov<~. MÂÙ¿ ·fi οi ·ÏÏ·Á< ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo~, Ë Ìv<ÌË ·v·vÂÒvÂÙ·È. ÿÛ^~ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> οoÈo~ ¯Úfivo~ ÁÈ· v· ÊoÚÙÒÛÂÈ.

.

MODE

VCR

AUX

YY

OE
SMART
-

%
ACTIVE

CONTROL

MENU

¤
SMART
ª
OK

+

+

MUTE

- VOL [ - P

ù

>

ZOOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ë

0

10

¶È¤ÛÙ ÙÔ:

ÈÙÁ¯¿ÓÂÙÂ:

09 P


Ï<ÛË teletext

°È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ teletext < ÙËÓ ¤ÍÔÔ ·fi ·Ùfi. ÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ë ÂÚ>ÏË,,Ë Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù^Ó ÛÙËÏÒÓ ÛÙÈ~ ÔÔ>Â~ ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¤¯ÂÙ ÚfiÛ,·ÛË. ¿i ÛÙ<ÏË ÂÈÛËÌ·>ÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈiÌfi ÛÂÏ>·~ Ì 3 ,,ËÊ>·. Ó ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ ÂÓ ÌÂÙ·>ÂÈ ÙËÓ ËÚÂÛ>· teletext, Ë ÔifiÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì·ÚË (Û ·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË, ÂÁηٷÏÂ>,,Ù ÙÔ teletext Î·È ÂÈϤÍÙ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ). Ó ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ Ù^Ó ÛÂÏ>^Ó teletext ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ>ÓÔÓÙ·È ÛÙË
ÁÏÒÛÛ· Û·~, ·Ù<ÛÙÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ e ÁÈ· Ó· ÙÔ~ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ.

ÈÏÔÁ< Ì>·~ ÛÂÏ>·~

TMÓi¤ÛÙÂ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙË~ ÂÈiÌËÙ<~ ÛÂÏ>·~ ÌÂ Ù· Ï<ÎÙÚ·
0 ¤^~ 9 < @ P #. ¶·Ú¿ÂÈÁÌ·: ÛÂÏ>· 120, ·Ù<ÛÙÂ 120. ·ÚÈiÌfi~ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ,,ËÏ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ÌÂÙÚËÙ<~
ÁÚ>ÂÈ, Î·È ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ë ÛÂÏ>·. ·Ó·Ï¿,ÂÙÂ
ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÁÈ· Ó· ÛÌ,ÔÏÂÙÂ>ÙÂ Ì>· ¿ÏÏË ÛÂÏ>·.

ÌÂÛË ÚfiÛ,·ÛË ÛÙÈ~ ÛÙ<ÏÂ~

TMÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÔifiÓË~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ¯Ú^Ì·ÙÈÛÙ¤~ ÒÓÂ~. · 4 ¯Ú^Ì·ÙÈÛÙ¿ Ï<ÎÙÚ· ÂÈÙÚ¤ÔÓ ÙËÓ ÚfiÛ,·ÛË ÛÙÈ~ ÛÙ<ÏÂ~ < ÛÙÈ~ ·ÓÙ>ÛÙÔȯÂ~ ÛÂÏ>Â~.

¶ÂÚ>ÏË,,Ë °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ ÂÚ>ÏË,,Ë (ÁÂÓÈο Ë ÛÂÏ>· 100).

¶ÚÔËÁÔÌÂÓË ÛÂÏ>·
ÈÏÔÁ< Ù^Ó Ô-ÛÂÏ>^Ó
¢È·ÎÔ< ÂÌÊ¿ÓÈÛË~ Ù^Ó
Ô-ÛÂÏ>^Ó

°È· Ó· Â>ÙÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔÌÂÓË ÛÂÏ>·.
ÚÈṲ̂ÓÂ~ ÛÂÏ>Â~ ÂÚȤ¯ÔÓ Ô-ÛÂÏ>Â~. TM' ·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ë ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Â>¯ÓÂÈ ÙÈ~ È·i¤ÛÈÌÂ~ Ô-ÛÂÏ>Â~ (·Ú¿ÂÈÁÌ·, Ë ÛÂÏ>· 120 ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÈ~ Ô-ÛÂÏ>Â~ 01, 02, 03). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ·ÚÈÛÙÂÚfi/ÂÍÈfi ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< Ô-ÛÂÏ>·. ªoÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ
Ï<ÎÙÚÔ % Î·È Ó· ¯Ù<ÛÂÙ ·Ì¤Û^~ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙË~
ÂÈiÌËÙ<~ Ô-ÛÂÏ>·~.
ÚÈṲ̂ÓÂ~ Ô-ÛÂÏ>Â~ ·ÏÏ¿ÔÓ ·ÙfiÌ·Ù·. Ùfi ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË È·ÎÔ< < ÙËÓ Â·ÓÂÎÎ>ÓËÛË ÙË~ ÂÓ·ÏÏ·Á<~ Ù^Ó
Ô-ÛÂÏ>^Ó. ¤ÓÂÈÍË _ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ,,ËÏ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

Y

ÚÌ̤ÓÂ~ °È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË < ÙËÓ ·fiÎÚ,,Ë Ù^Ó ÎÚÌ̤Ó^Ó

ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (··ÓÙ<ÛÂÈ~ ÛÂ ÎÔ>).

ªÂÁ¤iÓÛË Ì>·~ ÛÂÏ>·~
ZOOM
§<,,Ë teletext
MENU
OK
0 9 ÀÔÙÈÙÏÈÛÌfi~

°È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ, ηÙÒÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ~, Î·È ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< È¿ÛÙ·ÛË.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ H ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> < Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ> Ô
ηٿÏÔÁÔ~ Ù^Ó ÛÙËÏÒÓ Î·È Ù^Ó È·i¤ÛÈÌ^Ó ÛÂÏ>^Ó. ÈϤÁÂÙ ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Ó^/οÙ^, ·ÚÈÛÙÂÚ¿/ÂÍÈ¿ ÙÔ
ÂÈiÌËÙfi i¤Ì· Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ u ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÎÚÒÛÂÙÂ.
 ηٿÏÔÁÔ~ teletext ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÔ~ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· ηӿÏÈ· Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓ ÙÔ ÛÛÙËÌ· T.O.P. (¶>ӷη~ Teletext). Ù·Ó ·Ùfi ÙÔ ÛÛÙËÌ· ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÔ ¤Ó· Ì<ÓÌ· ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ,,ËÏ¿ ÛÙËÓ ÔifiÓË.
ÚÈṲ̂ӷ ηӿÏÈ· ÌÂÙ·>ÔÓ fiÙÈÙÏÔ~ teletext. TMÌ,ÔÏÂiÂ>Ù ÙËÓ ÂÚ>ÏË,,Ë ÙÔ teletext ÁÈ· Ó· Ì¿iÂÙ ÙÈ~ ÛÂÏ>Â~ ÔÙÈÙÏÈÛÌÔ. Ï¿ ,¿ÏÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙË~ ÛÂÏ>·~ Î·È Ô fiÙÈÙÏÔ~ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È (·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÔ~). °È· ÙËÓ ·ÙfiÌ·ÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù^Ó ÔÙ>ÙÏ^Ó, ,Ϥ ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÈÏÔÁ¤~ (ÛÂÏ. 7)

¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ÂÈÎfiÓ·~ 16:9

OÈ ÂÈÎfiÓÂ~ Ô Ï·Ì,¿ÓÂÙ ÌÔÚÂ> Ó· ÌÂÙ·>ÔÓÙ·È Û ȷÛÙ¿ÛÂÈ~ 16:9 (Ï·ÙÈ¿ ÔifiÓË) < 4:3 (ÎÏ·ÛÛÈÎ< ÔifiÓË). OÈ ÂÈÎfiÓÂ~ Û ȷÛÙ¿ÛÂÈ~ 4:3 ¤¯ÔÓ ÌÂÚÈΤ~ ÊÔÚ¤~ Ì>· Ì·ÚË Ï^Ú>· ÛÙÔ ¿Ó^ Î·È Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙÔ~ (È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ÛÈÓÂÌ·ÛÎfi). ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ,,Ë Ù^Ó Ì·Ú^Ó Ï^Ú>^Ó Î·È ÙË ,ÂÏÙ>^ÛË Ù^Ó ÂÈÎfiÓ^Ó ÙË~ ÔifiÓË~. ÙËÏÂfiÚ·ÛË È·i¤ÙÂÈ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÙfiÌ·ÙË~ ÂÓ·ÏÏ·Á<~ Ù^Ó È·ÛÙ¿ÛÂ^Ó ÙË~ ÔifiÓË~ Ô ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈÂ> ÙÔ ÂÈÈÎfi Û<Ì· Ô ÂΤÌÂÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÙÈ~ Û^ÛÙ¤~ È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ÙË~ ÔifiÓË~. AÙfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌo Ì ÙÈ~ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ~ ÛÛΤ~ o ÛÓ¤oÓÙ·È ÛÙÈ~ oo¯¤~ EXT1 EXT2 < EXT3.

VÚ<ÛË Ù^Ó È·ÊfiÚ^Ó È·ÛÙ¿ÛÂ^Ó ÙË~ ÔifiÓË~
¶È¤ÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· p ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÈ~ È¿ÊÔÚÂ~ ÚiÌ>ÛÂÈ:
4:3, ¢>ÂÚÓÛË 14:9, ¢>ÂÚÓÛË 16:9, 16:9 ÀfiÙÈÙÏÔ~, TMÚÂ>· ifiÓË ÙÔÌ¿Ù^~, ÀÂÚ-ÈÂÚÓÛË

+

+

"- [ -P

ù Ó>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ë

0

Á

4:3 ÂÈÎfiÓ· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÈ~ È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ 4:3, Î·È Ì>· Ì·ÚË Ï^Ú>· ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÈ~ Ô ÏÂÚ¤~ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~.
¢>ÂÚÓÛË 14:9 ÂÈÎfiÓ· ÌÂÁÂiÓÂÙ·È ÛÙÈ~ È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ 14:9, Î·È Ì>· ÌÈÎÚ< Ì·ÚË Ï^Ú>· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û οi ÏÂÚ¿ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~.
· Ï<ÎÙÚ· îÏ Û·~ >vouv ÙËv uv·ÙfiÙËÙ· v·
ÎÈv<ÛÂÙ ÙËv ÂÈÎfiv· οiÂÙ· ÁÈ· v· Â>Ù Ùo ¿v^ < οÙ^ ÌÚo~ ÙË~ ÂÈÎfiv·~ ( ufiÙÈÙÏoÈ).

¢>ÂÚÓÛË 16:9 ÂÈÎfiÓ· ÌÂÁÂiÓÂÙ·È ÛÙÈ~ È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ 16:9. ÚiÌÈÛË
·Ù< ÛÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ ÔÈ ÂÈÎfiÓÂ~ Ì ̷ÚË
Ï^Ú>· ÛÙÔ ¿Ó^ Î·È Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ (È·ÛÙ¿ÛÂÈ~
ÛÈÓÂÌ·ÛÎfi). · Ï<ÎÙÚ· îÏ Û·~ >vouv ÙËv
uv·ÙfiÙËÙ· v· ÎÈv<ÛÂÙ ÙËv ÂÈÎfiv· οiÂÙ· ÁÈ· v· Â>ÙÂ
Ùo ¿v^ < οÙ^ ÌÚo~ ÙË~ ÂÈÎfiv·~ ( ufiÙÈÙÏoÈ).

16:9 ÀfiÙÈÙÏÔ~ ÚiÌÈÛË ·Ù< ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù^Ó ÂÈÎfiÓ^Ó 4:3
Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~ ÔifiÓË~ ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔÓ
ÔÚ·ÙÔ> ÔÈ fiÙÈÙÏÔÈ. VÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙÂ Ù· Ï<ÎÙÚ·
îÏ ÁÈ· Ó· ·ÓÂ,¿ÛÂÙ < Ó· ηÙÂ,¿ÛÂÙ ÙÔ Î¿Ù^
̤ÚÔ~ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~.

TMÚÂ>· ifiÓË ÚiÌÈÛË ·Ù< ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù^Ó Û^ÛÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Ù^Ó ÂÈÎfiÓ^Ó Ô ÂΤÌÔÓÙ·È Û 16:9 ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ¿~ ÙÈ~ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔifiÓË. ¶ÚÔÛÔ¯<: ·Ó ÂÌÊ·Ó>ÛÂÙ Ì>· ÂÈÎfiÓ· 4:3, i· ÈÂÚÓiÂ> ÔÚÈfiÓÙÈ·.

ÀÂÚ-ÈÂÚÓÛË ÚiÌÈÛË ·Ù< ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù^Ó ÂÈÎfiÓ^Ó 4:3
ÛÂ fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~ ÔifiÓË~ ÈÂÚÓÔÓÙ·~ ÙÈ~
ÏÂÚ¤~ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~. · Ï<ÎÙÚ· îÏ Û·~ >vouv ÙËv
uv·ÙfiÙËÙ· v· ÎÈv<ÛÂÙ ÙËv ÂÈÎfiv· οiÂÙ· ÁÈ· v· Â>ÙÂ
Ùo ¿v^ < οÙ^ ÌÚo~ ÙË~ ÂÈÎfiv·~ ( ufiÙÈÙÏoÈ).

ÙÔÌ¿Ù^~

 ÌÔÚÊ< ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~ ÚÔÛ·ÚÌfiÂÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÁÈ·

Ó· ηÏ,,ÂÈ fiÛÔ ÙÔ Ó·Ùfi ÌÂÁ·ÏÙÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~

ÔifiÓË~. Ù< Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË ÌfiÓÔ ·Ó

¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙfiÌ·ÙË ·Ó·ÏÔÁ>·

ÛÙÔ ÌÂÓÔ ¢ªºøTM (,Ϥ ÛÂÏ. 12).

11

TMÓ¤ÛÂÈ~

Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÈ~ ÂÎfiÛÂÈ~, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì 2 < 3 ·Ú·,ÔÏÈΤ~ Ú>Â~ EXT1 Î·È EXT2 (Î·È EXT3) Ô ,Ú>ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ >Û^ ̤ÚÔ~. ÔÔ¯< EXT1 È·i¤ÙÂÈ ÙÈ~ ÂÈÛfiÔ~/ÂÍfiÔ~ audio video Î·È ÙÈ~ ÂÈÛfiÔ~ RVB ÔÔ¯< EXT2 È·i¤ÙÂÈ ÙÈ~ ÂÈÛfiÔ~/ÂÍfiÔ~ audio video Î·È ÙÈ~ ÂÈÛfiÔ~ S-VHS. Ú>· EXT3 (·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË) È·i¤ÙÂÈ ÙÈ~ ÂÈÛfiÔ~ audio video

TMÛÎÂ< ,>ÓÙÂÔ

CABLE

EXT 2

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ<ÛÙ ÙÈ~ ·Ú·Î¿Ù^ ÛÓ¤ÛÂÈ~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙËÓ ÔÔ¯< EXT2. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ¤Ó· ηÏÒÈÔ ÛÓÂÛË~ ηÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~. Ó ÙÔ ,>ÓÙÂÔ ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÔ¯< Â>Ó·È Ó·Ù< ÌfiÓÔ Ë ÛÓÂÛË Ì ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ 0 ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ Ì ÙÔ ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi Û<Ì· ÙÔ ,>ÓÙÂÔ (,Ϥ ÛËÌÂ>^ÛË ÛÙÔ Á¯ÂÈÚ>ÈÔ ÛÂÏ. 5). TMÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË~, ·Ù<ÛÙÂ ÙÔ 0.

µ>ÓÙÂÔ Ì ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ< TMÓ¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ< Ì ÙË ÂÙÂÚË ÔÔ¯< ÙÔ ,>ÓÙÂÔ. £· ÌÔÚ¤ÛÂÙ Â>ÛË~ Ó· ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ ÙÈ~ Î^ÈÎÔÔÈË̤ÓÂ~ ÂÎÔ̤~. µÏ¤Â Â>ÛË~ ÙÔ ÌÂÓÔ ¢ªºøTM (ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ>·).

ÏÏÂ~ ÛÛΤ~
CABLE
¶ÏÂÚÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~
*
AUDIO VIDEO S·VIDEO

¢ÔÚÊÔÚÈÎfi~ ¤ÎÙË~, ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ<~, DVD, ·È¯Ó>È·,... ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ<ÛÙ ÙÈ~ ·Ú·Î¿Ù^ ÛÓ¤ÛÂÈ~. TMÓ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ>ÌËÛË Ì ÙËÓ EXT1 ÙÈ~ ÛÛΤ~ Ô ÌÂÙ·>ÔÓ Ù· Û<Ì·Ù· RGB (,,ËÊÈ·Îfi~ ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ<~, DVD player, ·È¯Ó>È·, ...) Î·È Ì ÙËÓ EXT2 ÙÈ~ ÛÛΤ~ Ô ÌÂÙ·>ÔÓ Ù· Û<Ì·Ù· S-VHS (,>ÓÙÂÔ S-VHS Î·È Hi-8, ..). °È· Ì>· ÛÛÎÂ< ,,ËÊÈ·Î< < ¤Ó·Ó ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ<, ¶ÚÔ¯^Ú<ÛÙ ÛÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~
ÙÔ ÌÂÓÔ ¢ªºøTM (,Ϥ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ>·).
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÈ~ ÛÓÂÂ̤ÓÂ~ ÛÛΤ~
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ~ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ EXT1 < EXT2 (< EXT3).
È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÛÛΤ~ οÓÔÓ ÌfiÓÂ~ ÙÔ~ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ>¯ÈÛË (·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ<~, ,>ÓÙÂÔ).
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ<ÛÙ ÙÈ~ ·Ú·Î¿Ù^ ÛÓ¤ÛÂÈ~. ªÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ~
ÂÈϤÍÙ FRONT. °È· Ì>· ÌÔÓÔÊ^ÓÈÎ< ÛÛÎÂ<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Û<Ì· ÙÔ <¯Ô ÛÙËÓ
Â>ÛÔÔ AUDIO L. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ e ÁÈ· ÙËÓ
·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ <¯Ô ÛÙ· ˯Â>· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÂÍÈ¿ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
ÎÔÛÙÈο
· Ï<ÎÙÚ· @"# ÂÈÙÚ¤ÔÓ Ó· ÚiÌ>ÔÌ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ <¯Ô. ¶·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ m ·Ó i¤ÏÂÙ ӷ ÎÏÂ>ÛÂÙ ÙÔÓ <¯Ô ÙË~
ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ (µÏ¤Â Â>ÛË~: iÌ>ÛÂÈ~ ÙÔ <¯Ô ÛÂÏ>· 6). ·ÓÙ>ÛÙ·ÛË Ù^Ó ·ÎÔÛÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â>Ó·È ÌÂÙ·Í 8 Î·È 4000 ø.

ÓÈÛ¯Ù<~
AUDIO

°È· ÙË ÛÓÂÛË Ì ¤Ó· ηӿÏÈ Hi-fi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ¤Ó· ηÏÒÈÔ ÛÓÂÛË~ audio Î·È ÛÓ¤ÛÙ ÙÈ~ ÂÍfiÔ~ "L" Î·È "R" ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ Ì ÙËÓ Â>ÛÔÔ "AUDIO IN" "L" Î·È "R" ÙÔ Î·Ó·ÏÈÔ Hi-fi.

12

ªÂÓÔ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

& ¶È¤ÛÙ ٷÙfi¯ÚÔÓ· Ù· 2 Ï<ÎÙÚ· ¢ Î·È Ê ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ ¢ªºøTM ηÈ
·Ù<ÛÙÂ ÙÔ u.

TMÀ¡T¡ITMªTM ¶>ӷηs yÏ^ÛÛÒÓ ÃÒÚ·

¢· B æËÊÈ·x¤s ¶ËÁ¤s

ÙfiÌ·ÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis ÔÎ^ÈÎ. /ÔÎÚ.

ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔs ÛÓÙÔÓÈÛÌfis Ï>ÔË ÂÈÎfiÓ·~*

¢ÒÛÂ fiÓÔÌ·

°Ú·ÌÌ< ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

ӷηٿٷÍË ÚÔyÚ·ÌÌ¿Ù^Ó

¶ÚÔyÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÙ>ÌËÛËs ¶ÚÔÚiÌ>ÛÂÈs

B ¢·

ÙfiÙÔ Û¯<Ì·

Auto Surround*

TMÀ¡¡TMªTM

" XÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË.
ñ æËÊȷΤ~ ËÁ¤~: ·Ó ¤¯ÂÙ ÛÓ¤ÛÂÈ Ì>· ,,ËÊÈ·Î< ÛÛÎÂ< (DVD, ¢ÔÚÊÔÚÈÎfi ¤ÎÙË, ..), ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ·ÓÙ>ÛÙÔÈ¯Ë ÔÔ¯<: FRONT, EXT1, EXT2, (EXT3) < ·Ì>·.
ñ ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ<~: ÂÈϤÍÙ ÙÔ < Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ< Î·È ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÔÔ¯< ÛÙËÓ ÔÔ>· ÛÓ¤ÂÙ·È Ô ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ<~: EXT1 < EXT2 (<
EXT3). ¶·Ù<ÛÙÂ ÙÔ H ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙÂ ÛÙÔ
ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÌÂÓÔ. Ó Ô ·ÔÎ^ÈÎÔÔÈËÙ<~ ÛÓ¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ,>ÓÙÂÔ,

ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ,>ÓÙÂÔ (EXT2). ñ Ï>ÔË ÂÈÎfiÓ·~ (·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË): ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
ÚiÌÈÛË ÙË~ ÎÏ>ÛË~ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~. ñ °Ú·ÌÌ< ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ: ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË <
·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ÙË~ ÂÌÊ¿ÓÈÛË~ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (·Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË). Ù¤~ ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ (fiÓÔÌ· ÙÔ Î·Ó·ÏÈÔ < Ù>ÙÏÔ~ ÙË~ ÂÎÔÌ<~) ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· Ù^Ó ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ
ηӷÏÈÔ < ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¿ÙËÌ· ÛÙÔ d. Ô
ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙË~ ηiÔÚ>ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
ñ ÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ~ ÚÔÚiÌ>ÛÂÈ~: ·Ù<ÛÙ ÙÔ u ÁÈ·
Ó· ·ӷʤÚÂÙ ÙÈ~ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ~ ÚÔÚiÌ>ÛÂÈ~ ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~ Î·È ÙÔ <¯Ô. ñ ÙfiÙÔ Û¯<Ì·: fiÙ·Ó ·Ù< Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË, Ë ·Ó·ÏÔÁ>· ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~ Ô Ï·Ì,¿ÓÂÙ ÚÔÛ·ÚÌfiÂÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ>· ÙË~ ÔifiÓË~. ªÔÚÂ>Ù ¿ÓÙ· Ó·
ÂÈϤÁÂÙ Ì>· ¿ÏÏË ·Ó·ÏÔÁ>· Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ p.
ñ Auto Surround (È·i¤ÛÈÌÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ÂÎfiÛÂÈ~): fiÙ·Ó ·Ù< Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ>, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË i· ÂÈϤÍÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÙÔÓ <¯Ô Virtual Dolby Surround , fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÔiÂ> ÙÔ Û<Ì· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË~.
` °È· Ó· ÂÁηٷÏÂ>,,ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ ÙÔ H.

¶Ï<ÎÙÚ· VCR,DVD < ¢ÔÚÊÔÚÈÎfi~ ¤ÎÙË~

.

MODE

VCR AUX

YY 

·¢Ê Æ

OE
SMART
-

%
ACTIVE

CONTROL

MENU

¤
SMART
ª
OK

+

+

MUTE

- VOL [ - P

ù
1 4 7
Ë

>

ZOOM

2

3

5

6

8

9

0Á

OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÛuÛÎÂu~ <¯ou Î·È ÂÈÎfiv·~ ÙÈ~ Ê>ÏÈ~ ÌoÚov v· ÏÂÈÙouÚÁ<Ûouv Ì Ùo ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈo ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~.
Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â>Ó·È ÛÌ,·Ùfi Ì fiÏ· Ù· ,>ÓÙÂÔ Î·È ÙÔ~ ÔÚÊÔÚÈÎÔ~ ¤ÎÙÂ~ Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓ ÙÔ ÚfiÙÔ RC5 Î·È Ì fiÏ· Ù· DVD Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓ ÙÔ ÚfiÙÔ RC6.
& ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ô i¤ÏÂÙ ӷ ¯ÂÈÚÈÛÙÂ>Ù ÛÙË i¤ÛË AUX ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ MODE. °È· ¤Ó·Ó ÔÚÊÔÚÈÎfi ¤ÎÙË, ·Ù<ÛÙ ٷÙfi¯ÚÔÓ·
Ù· Ï<ÎÙÚ· u Î·È 1 Î·È ÁÈ· Ì>· ÛÛÎÂ< ·Ó··Ú·Á^Á<~ DVD Ù· Ï<ÎÙÚ·: u et 2. i¤ÛË AUX i· ·ÓÙ·ÔÎÚÈiÂ> ÛÙË ÛÛÎÂ< Ô ÂÓÂÚÁÔÔÈ<iËÎÂ.
é ¶·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ MODE ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·: VCR (Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË) < AUX (DVD < ÔÚÊÔÚÈÎfi~ ¤ÎÙË~). Ô Ï·Ì¿ÎÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ·Ó¿,ÂÈ ÁÈ· Ó· Â>ÍÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ô ÂÈϤͷÙÂ. TM,<ÓÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ¯^Ú>~ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ (ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· TV).
" ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ù· ·ÎfiÏÔi· Ï<ÎÙÚ· Â>Ó·È ÏÂÈÙÔÚÁÈο:

b ·Ó·ÌÔÓ<, · ÂÁÁÚ·Ê<, ¢ ÁÚ<ÁÔÚË ÂÈÛÙÚÔÊ<, Ê È·ÎÔ< (stop), Æ ·Ó··Ú·Á^Á< ÁÚ<ÁÔÚË ÚÔÒiËÛË, % >vÙÂo: ÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~, c DVD: ÂÈÏoÁ< Ù>ÙÏou, o DVD: ÂÈÏoÁ< uoÙ>ÙÏ^v
,>vÙÂo: ÏÂÈÙouÚÁ>· Ï>ÛÙ·~
ηÛÂÙÒv,

H ÎÏ<ÛË ÙÔ ÌÂÓÔ,
ΤÚÛÔÚ·~ ÏÔ<ÁËÛË Î·È ÚiÌ>ÛÂÈ~,
u ÂÈÎÚ^ÛË, 09 ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ·,
@P# ÂÈÏÔÁ< Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó,
e ÂÈÏÔÁ< ÙË~ ÁÏÒÛÛ·~, d ÌÂÓÔ OSD. DVD: ÏÂÈÙouÚÁ>· T-C
,>vÙÂo: ÏÂÈÙouÚÁ>· ÂÈÎÙÒv.
13

ËÁ>Â~

·Î< Ï<,,Ë ÂÁÁÙËÙ· Ù^Ó ,ÔÓÒÓ < Ù^Ó ,,ËÏÒÓ ÔÏηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÔÚÂ> Ó· Â>Ó·È Ë ·ÈÙ>· ÙË~ ÈÏ<~ ÂÈÎfiÓ·~, ÙÔ Î·ÎÔ <¯Ô < Ù^Ó ÛÎÈÒÓ. TM' ·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ÚiÌ>ÛÙ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ÙË ÛÓÔ¯< ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~: ,Ϥ iÌÈÛË ¤ÏÔ~ (ÛÂÏ. 5) < ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙË~ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<~ ÎÂÚ·>·~. µÂ,·È^iÂ>Ù Â>ÛË~ fiÙÈ Ë ÎÂÚ·>· Û·~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ï·Ì,¿ÓÂÙ ÙÈ~ ÂÎÔ̤~ Û ·Ù< ÙË Ì¿ÓÙ· Û¯ÓÔÙ<Ù^Ó (Ì¿ÓÙ· UHF < VHF). ªÔÚÔÓ Ó· ·ÚÔÛÈ·ÛÙÔÓ ·ÚÂÌ,ÔϤ~ ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ,Ú>ÛÎÂÙ·È ÔÏ ÎÔÓÙ¿ Û ÛÛÎÂ< ¯^Ú>~ ÁÂ>^ÛË (ÛÛÙËÌ· Ú·ÈÔÊÒÓÔ, ÙËϤÊ^ÓÔ ¯^Ú>~ ηÏÒÈÔ, ...) < ·Ó Ì>· ÛÛÎÂ< ÛÓÂÂ̤ÓË Ì ÏÂÚÈΤ~ ÔÔ¯¤~ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· Ì Ì>· ÛÛÎÂ< ÛÓÂÂ̤ÓË Ì ÔÔ¯¤~ EXT1 < EXT2. TM,<ÛÙ Ì>· ·fi ÙÈ~ 2 ÛÛΤ~.
ÔÛ>· ÂÈÎfiÓ·~ ¯ÂÙ ,¿ÏÂÈ Î·Ï¿ ÛÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÙË~ ÎÂÚ·>·~; ¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ Û^ÛÙfi ÛÛÙËÌ·; (ÛÂÏ. 5) ·ÓÙ>iÂÛË < Ê^ÙÂÈÓfiÙËÙ· Â>Ó·È ÚiÌÈṲ̂ӷ; ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÈ~ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì ÙÔ ÌÂÓÔ ¢ªºøTM (p.13). ª>· ÔÔ¯< < Ì>· ÔÔ¯< ÎÂÚ·>·~ Ô ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÓÂiÂ> Û^ÛÙ¿ Â>Ó·È ÛÓ<i^~ Ë ·ÈÙ>· ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· < ÙÔÓ <¯Ô. ϤÁÍÙ fiÏÂ~ ÙÈ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~.
ÔÛ>· <¯Ô Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯ÔÓ ÂÈÎfiÓ·, ·ÏÏ¿ fi¯È <¯Ô, ·Ùfi ÛËÌ·>ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓ ¤¯ÂÙ ηÏfi ÛÛÙËÌ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË~. ÏÏ¿ÍÙ ÙË ÚiÌÈÛË TMÛÙËÌ· (ÛÂÏ. 5).
Teletext ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ÂÓ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È

Û^ÛÙ¿; ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ e ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~. OEÏÂÁ¯oÈ ÙË~ uvË~ ÂÈÎfiv·~ Î·È <¯ou
H ÏÂÈÙouÚÁ>· Eco ¯ÚËÛÈÌÂÂÈ ÛÙo v· ÂoÈÎovoÌÂ> ÂvÚÁÂÈ· ·fiÙËv ηٷv¿Ï^ÛË ÙË~ TV Î·È v· ,ÂÏÙÈÒvÂÈ ÙËv oÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiv·~ ·fi ¯·ÌËÏ<~ oÈfiÙËÙ·~ ,,ËÊÈ·Î~ ËÁ~. H ÚoÛ^ÈÎ< ÏÂÈÙouÚÁ>· ·v·Î·ioÚ>ÍÂÙ·È Ì ÙÈ~ ÚuiÌ>ÛÂÈ~ ÛÙ· MÂvo <¯ou Î·È ÂÈÎfiv·~ ·v ¯ÂÙ ·ÏÏ¿ÂÈ Î¿oÈÂ~ ·fi ÙÈ~ ÚuiÌ>ÛÂÈ~. Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> È·; Ô Ï·Ì¿ÎÈ ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ ÂÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ È· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ; ÓÙÈηٷÛÙ<ÛÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~. Ó·ÌÔÓ< Ù·Ó ·Ó¿,ÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·Ù< ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ Î·È Ë ¤ÓÂÈÍË Ó·ÌÔÓ< ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÌfiÏÈ~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~; ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ó·ÌÔÓ< Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (ÛÂÏ. 7). Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÓ Ï·Ì,¿ÓÂÈ Û<Ì· ÁÈ· 15 ÏÂÙ¿, ÙfiÙ ÂÚÓ¿ ·ÙÔÌ¿Ù^~ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~. °È· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ<ÛÂÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ÙËÏÂfiÚ·Û< Û·~ È·i¤ÙÂÈ ÛÙÔȯÂ>· Ô ÂÈÙÚ¤ÔÓ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·Ó¿Ï^ÛË Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 1 W). ·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; TM ÂÚ>Ù^ÛË ,Ï¿,Ë~, ÌËÓ ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ÂÈÈÔÚiÒÛÂÙ ÌfiÓÔ~ Û·~ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÌ,ÔÏÂiÂ>Ù ÙÔÓ ^ÏËÙ< Û·~. ·i·ÚÈÛÌfi~ ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ ηi·ÚÈÛÌfi~ ÙË~ ÔifiÓË~ Î·È ÙÔ Ï·ÈÛ>Ô Ú¤ÂÈ Ó· Á>ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· ηi·Úfi ·Ó>, Ì·Ï·Îfi Î·È ¯^Ú>~ ¯ÓÔÈ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÚÔ°fiÓ Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏ < È·ÏÙÈÎfi.

§ÂÍÈÏfiÁÈÔ
TM<Ì·Ù· RGB: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 3 Û<Ì·Ù· video fiÎÎÈÓÔ, ¶Ú¿ÛÈÓÔ, ªÏÂ Ô ÌÔÚÔÓ Ó· ¯ÂÈÚ>ÔÓÙ·È ÙÔ~ 3 Û^Ï<ÓÂ~ fiÎÎÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ, ÌÏ ÙÔ Î·iÔÈÎÔ Û^Ï<Ó·. ¯Ú<ÛË ·ÙÒÓ Ù^Ó ÛËÌ¿Ù^Ó ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÁ¯¿ÓÔÌ Ì>· ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·~.
H¯Ô~ NICAM: EÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ¿ÔÛË ÙÔ <¯Ô Û ,,ËÊÈ·Î< ÔÈfiÙËÙ·. TMÛÙËÌ·: ÌÂÙ¿ÔÛË Ù^Ó ÂÈÎfiÓ^Ó ÂÓ Á>ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ >ÈÔ ÙÚfiÔ Û fiÏÂ~ ÙÈ~ ¯ÒÚÂ~. À¿Ú¯ÔÓ È¿ÊÔÚ·
ÚfiÙ·: BG, DK, I, Î·È L L'. ¡· ÌËÓ ÛÁ¯¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î^ÈÎÔÔ>ËÛË ¯ÚÒÌ·ÙÔ~ PAL < SECAM. Ô ÛÛÙËÌ· Pal ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÛÙÈ~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ¯ÒÚÂ~ ÙË~ ÚÒË~, ÙÔ ÛÛÙËÌ· Secam ÛÙË °·ÏÏ>·, ÛÙË ^Û>· Î·È ÛÙÈ~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ¯ÒÚÂ~ ÙË~ ÊÚÈÎ<~. È Ó^̤ÓÂ~ ¶ÔÏÈÙÂ>Â~ Î·È Ë ·^Ó>· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÛÙËÌ· Ô ÔÓÔÌ¿ÂÙ·È NTSC. 100 Hz: È ÛÌ,·ÙÈΤ~ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ~ (50 Hz) ·Ú¿ÁÔÓ 25 ÂÈÎfiÓÂ~ ·Ó¿ ÂÙÂÚfiÏÂÙÔ. ÿÚË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ>· Ù^Ó 100 Hz, Ë Û¯ÓfiÙËÙ· Û¿Ú^ÛË~ ÈÏ·ÛÈ¿ÂÙ·È Î·È ÂÈÙÁ¯¿ÓÔÓÙ·È 50 ÂÈÎfiÓÂ~ ·Ó¿ ÂÙÂÚfiÏÂÙÔ. ÙËÏÂi¤·ÛË ¤ÁÈÓ·È ÔÈfi ¿ÓÂÙË Î·È ÌÂÈÒiËΠÙÔ ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ·. 16:9: iÌ>ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ>· Ï¿ÙÔ~/,,Ô~ ÙË~ ÔifiÓË~. È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ~ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ÙÔ~ ÔifiÓË~ ¤¯ÔÓ ·Ó·ÏÔÁ>· 16/9 fi^~ Î·È ÔÈ ·Ú·ÔÛȷΤ~ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ~: 4/3.

14


My Name

Search Any Device: