Samsung AS18WJWE/XAP user manual - User Manual (ver.2.0) - SPANISH (SPAIN)

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 24 Pages, 1.18MB

Document DEVICE REPORT
PDF 20050629132046000 SH09RWH-20221-IB-G
ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

USER'S MANUAL

MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUALE D'UTENE

MAUNAL DE INSTRUÇÕES

BENUTZERHANDBUCH

¢°TM

Indoor unit

Outdoor unit

AS18WJWB

US18WJWB

AS18WJWE

US18WJWE

SC18AW6

SC18AW6X

SC18ZWJ

SC18ZWJX

AS24W6WB

US24W6WB

AS24W6WE

US24W6WE

SC24AW6

SC24AW6X

SC24ZW6

SC24ZW6X

Split - type Air Conditioner (Cooling) Acondicionador de aire de tipo partido (Enfriamiento)
Climatiseur de type Split (Réfrigération) Tipo-Split Aria Condizionata (Raffredamento) Aparelho de ar condicionado - tipo Split (Refrigeração)
Split -Typ Klimaanlage (Kühlen) ¢IAIPOYMENO K§IMATITMTIKO ¢øMATIOY (æÍË~)

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

E§§HNIKA

E S F I P D G DB98-20221A(1)

¶ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~

È ·ÎfiÏÔiÂ~ ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊiÔÓ 'fi,,ÈÓ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙË ÛÛÎÂ< Û·~.

¶¢¶TM

· ¿Ó ÂÓ ·ÎÔÏÔi<ÛÂÙ ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔηϤÛÂÙ Î>ÓÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ>·~, ÙÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ < i·Ó¿ÙÔ.
· H ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ ·ÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á>ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛηÛÙ< < ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛ^Â>· ÙÔ < ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi.
· ÔÛÓ¤ÛÙ fiÏÂ~ ÙÈ~ ËÏÂÎÙÚÈΤ~ ·ÚÔ¯¤~ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÈfiÚi^ÛË, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË < ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi.

·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

 È ¯Ú<ÛÙÂ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ·Ù<~ ÚÔÂÈÔÔÈÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·i<ÛÔÓ Ó· ÙËÓ ÂÈÛοÛÔÓ ÌfiÓÔÈ ÙÔ~ ÛÌÊ^Ó· Ì ÙËÓ ÎÚ>ÛË ÙÔ~. TMÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ηϤÛÔÓ ·Ì¤Û^~ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÈfiÚi^ÛË~.
 ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ú>ÍÂÙ ÔÔÈÔ<ÔÙ ÁÚ Ú>· < È·Îfi,,Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔÔÛ>· ·fi ÙÔÓ È·ÎfiÙË Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙËÓ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛ^Â>· ÙË~ ÂÙ·ÈÚ>·~ Ì·~ < ËÙ<ÛÙ ÙË ÛÓÚÔÌ< ÂÓfi~ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÈfiÚi^ÛË~.
 ªËÓ ,¿ÂÙ ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÂÚÁÈ· ηÙÂiÓÛË~ ·ÚÔ¯<~ ·¤ÚÔ~ ÈfiÙÈ Èi·ÓfiÓ i· οÓÂÙ ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· < Î·È ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÍÂÓËiÂ> ÙÚ·Ì·ÙÈÛÌfi~. T· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌÔÓ¿·.
 ªËÓ ,¿ÂÙ ÂÌfiÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿·.
 ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ,,ÂοÛÂÙ ÁÚfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. ¿Ó ÛÌ,Â> οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÎÏÂ>ÛÙ ÙÔ ÚÂϤ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ Ì˯·Ó<Ì·ÙÔ~ Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ô ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
 µÂ,·È^iÂ>Ù ÔÙÈ Ë ÌÔÓ¿· ·ÂÚ>ÂÙ·È Û^ÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·: ªËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ÚÔ¯· < ¿ÏÏ· ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ¿Ó^ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿·.
 ¿Ó ÂÓ ¯Ú<ÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ηÈÚfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~. (fiÔ ·Ùfi ÂÊ·ÚÌfiÂÙ·È)
 YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â>Ó·È ¿Ó^ ·fi 7 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÛÛÎÂ<. (fiÔ ·Ùfi ÂÊ·ÚÌfiÂÙ·È)

¶Ò~ i· ·ÔÛÚÂÙÂ ÙË ÌÔÓ¿·

 ¶ÚÈÓ Ó· ÂÙ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÛÛÎÂ<, Ú¤ÂÈ Ó· ,Á¿ÏÂÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
 YÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÛÙ ӷ ·ÔÛÚÂÙ ÙË ÌÔÓ¿·, ÛÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÔÓ ÚÔÌËiÂÙ< Û·~. ¿Ó ÔÈ Û^Ï<ÓÂ~ ·Ê·ÈÚÂiÔÓ Ì ϿiÔ~ ÙÚfiÔ, ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ó· È·ÚÚÂÛÂÈ ,,ÎÙÈÎfi Ì ڷÓÛË ÙË~ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·~. ¿Ó ¤ÚiÂÈ Û ·Ê< Ì ÙÔ ¤ÚÌ·, ÚÔηÏÒÓÙ·~ ÙÚ·Ì·ÙÈÛÌfi.
 TM·~ ·Ú·Î·ÏÔÌÂ, ·Ó·ÎÎÏÒÛÙ < ÂÙ¿ÍÙ ÙÔ ÏÈÎfi ÛÛηÛ>·~ ·ÙÔ ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~ Ì ÙÚfiÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ~ ÙÔ Ó· Â>¯ÓÂÈ ÛÂ,·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ.

ÕÏÏ·

 ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙÔÔiÂÙÂ>ÙÂ Î·È Ó· ·ÔiËÎÂÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ï¿ÁÈ· < ·Ó¿Ô· ÁÈ· Ó· ·ÔÊÁÂÙ ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÛÌÈÂÛÙ<.
 ÛÛÎÂ< ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¿ ·ÈÈ¿ < ¿ÙÔÌ· ÎÏÔÓÈṲ̂ÓË~ ÁÂ>·~ ¯^Ú>~ Â>,ÏÂ,,Ë.
 Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ ÚÂÌ· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~` ·ÛÊ·ÏÂ>·~ IEC.
 Ô ÚÂÌ· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ ISO ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~.

G-2

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
 ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~
 ¶ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÓÔÌ·Û>· ÙÔ Î¿i ÂÍ·ÚÙ<Ì·ÙÔ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ . . . . . . . . . . . 7 EÎÎ>ÓËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 §ÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~
 >ÏÔÁË AÙfiÌ·ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 >ÏÔÁË æÍË~ ^Ì·Ù>Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 >ÏÔÁË AÊÁÚ·ÓÛË~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 >ÏÔÁË AÂÚÈÛÌÔ ^Ì·Ù>Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 >ÏÔÁË ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 >ÏÔÁË §ÂÈÙÔÚÁ>·~ EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ EÓ¤ÚÁÂÈ·~ . . . . . . . . . . . 14 ·Ù·ÎfiÚÊË PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· . . . 15 ÚÈfiÓÙÈ· PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· . . . . . . 15 PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÂÎÎ>ÓËÛË~ On . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~ Off . . . . . . . . . . . . . . . 17 PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PiÌÈÛË ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË 1 ÒÚ·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÀÔÂ>ÍÂÈ~ ÁÈ· ÙË ¯Ú<ÛË~
 TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 YÚÈ· iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÁÚ·Û>·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 §ÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ TMÛÎÂ<~ Û·~ ¯^Ú>~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ . . . . . 21 ËÁfi~ ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË~ ¶ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ Ì˯·Ó<Ì·ÙÔ~ Û·~ . . . . . . . . . 23 ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÔ Ê>ÏÙÚÔ Û·~ ÚÔÛi¤ÛÙ ÎÂÓfi
(¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
G-3

E§§HNIKA

ÓÔÌ·Û>· ÙÔ Î¿i ÂÍ·ÚÙ<Ì·ÙÔ~

TÔ Û¯¤ÈÔ Î·È ÙÔ Û¯<Ì· ÌÔÚÂ> Ó· ȷʤÚÔÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·

ÈÛiËÙ<Ú·~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~

º>ÏÙÚÔ ·¤Ú· ¶ÙÂÚÁÈ· ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· E>ÛÔÔ~ ·¤Ú·

(·fi ÙË ÁÚ>ÏÈ·))

(ÂÍ·Á^Á<)

ÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (¶Ú·ÛÈÓ<)
EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË (¶Ú·ÛÈÓ<)
ÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Turbo (fiÎÎÈÓË)
¢È·ÎfiÙË~ On/Off

¢È·ÎfiÙË~ On/Off

G-4

EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·
SH30ZC1(C2)X

US18WJWB US18WJWE E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· (>Û^)

SC18ZWJX

OEÍÔÔ~ ·¤Ú·

B·Ï,>· ÛÓÂÛË~

EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·

SC18AW6X SC24AW6X

US24W6WB SC24ZW6X

E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· (>Û^)

US24W6WE

OEÍÔÔ~ ·¤Ú·

B·Ï,>· ÛÓÂÛË~

E§§HNIKA

G-5

TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË

TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
iÌÈÛË £ÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË
OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙË~ È¿ÚÎÂÈ·~ ^<~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~
OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ( AÙfiÌ·Ù·, æÍË,
AÊÁÚ·ÓÛË, ÓÂÌÈÛÙ<Ú·~,) K·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ·¤Ú·
OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Ù·¯ÙËÙ·~ ÓÂÌÈÛÙ<Ú·
¶Ï<ÎÙÚÔ Turbo
¶Ï<ÎÙÚÔ 1 flÚ·~ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË
¶Ï<ÎÙÚÔ Ù·¯ÙËÙ·~ ÓÂÌÈÛÙ<Ú·
¶Ï<ÎÙÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ηÙÂiÓÛË~ ·¤Ú·
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÔÔi¤ÙËÛË~/ÎÚ^ÛË~
¶Ï<ÎÙÚÔ ¤Ï¯ÁÔ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~

ÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· 1 flÚ·~ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Ôn OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Ôff
OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Turbo ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÓÔ OEÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ¢È·ÎfiÙË(On/Off)
¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (AÙfiÌ·Ù·, æÍË, AÊÁÚ·ÓÛË, ÓÂÌÈÛÙ<Ú·~,)
¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ £ÂÚÌÔÎÚ·Û>·~
¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~
¶Ï<ÎÙÚÔ ÓÔ
¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË n ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ff

TMËÌÂ>^ÛË

 ¿i ÙÚfiÔ~ ÂÓÂÈÎÙÈÎ<~ ÏȯÓ>·~ Â>¯ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ¯ÔÛ· ÚiÌÈÛË Î·È ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~.
 ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
 ·ÚÈiÌfi~ ÙË~ ÂÓÂÈÎÙÈÎ<~ ϯÓ>·~ ÙË~ È¿ÚÎÂÈ·~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ ÛËÌ·>ÓÂÈ ÙËÓ fiÏÔÈË È¿ÚÂÎÈ· ÙË~. ÓÙÈηٷÛÙ<ÛÂÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ fiÙ·Ó ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙË~ Ì·Ú·Ú>·~.

G-6

TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔiÂÙÂ>Ù < Ó· ·ÓÙÈηiÈÛٿ٠ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô fiÙ·Ó: AÁÔÚ¿ÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο

TMËÌÂ>^ÛË

 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙÂ Ô Ì·Ù·Ú>Â~ AAA, LR03, 1.5 V. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ·ÏȤ~ Ì·Ù·Ú>Â~ < È·ÊÔÚÂÙÈο Â>Ë
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·>. OÈ Ì·Ù·Ú>Â~ ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔÓ ÂÓÙÂÏÒ~ ÌÂÙ¿
·fi 12 Ì<ÓÂ~, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÂÓ ¤¯ÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ>.

1 TMÚÒÍÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· ÛÙÔ >Û^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ,¤ÏÔ~ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ.

2 ÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÈ~ Ô Ì·Ù·Ú>Â~, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·~ ÙÔ~ fiÏÔ~: ÙÔ + ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ Ì ÙÔ + ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô Î·È ÙÔ - ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ Ì ÙÔ - ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

3 KÏÂ>ÛÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ¿~ ÙÔ ÚÔ~ Ù· >Û^, ̤¯ÚÈ Ó· ÎÔÌÒÛÂÈ Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ.

E§§HNIKA

GE-7

EÎÎ>ÓËÛË
TÔ ,È,Ï>Ô ÔËÁÈÒÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏ ¯Ú<ÛÈÌÂ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· ÙË ¯Ú<ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Û·~. TM·~ ·Ú·Î·ÏÔÌÂ, Ó· ÙÈ~ È·,¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÌÈ·~ Î·È i· Û·~ ,ÔËi<ÛÔÓ Ó· ·ÍÈÔÔÈ<ÛÂÙ ·fiÏÙ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË~ ÌÔÓ¿·~.
OE¯ÂÙ ÂÈ <Ë ÙË ,·ÛÈÎ< ÂÚÈÁÚ·Ê< ÙË~ ÌÔÓ¿·~ ÛÙÈ~ ÛÂÏ>Â~ 4 ÂÒ~ 6. ·ÂÎ>ÈÓÒÓÙ·~ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ>·, i· ,ÚÂ>Ù ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi È·ÈηÛ>Â~ ,<Ì· ÚÔ~ ,<Ì· ÁÈ· οi ȷi¤ÛÈÌË ÏÂÈÙÔÚÁ>·.
TMÙÈ~ ÂÈÎfiÓÂ~ Ù^Ó È·ÈηÛÈÒÓ ,<Ì· ÚÔ~ ,<Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓÙ·È ÙÚ>· È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÌ,ÔÏ·:

¶TM

ø£TMTE

TM ¶IMENO

G-8

>ÏÔÁË AÙfiÌ·ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Auto Â¿Ó i¤ÏÂÙ ӷ ÎÚÒÛÂÙ ·ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Û·~. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· Î·È ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ùfi.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿. H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ .

¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙfiÌ·ÙË. Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Auto ,,¯ÂÈ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË
iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙËÓ ÔÔ>· ¤¯ÂÙ ÔÚ>ÛÂÈ.

TMËÌÂ>^ÛË MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

̤¯ÚÈ Ó·

ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·. H Ó·ÙfiÙËÙ· ÚiÌÈÛË~ ÙË~

iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Â>Ó·È ÌÂÙ·Í 16ÆC Î·È 30ÆC.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

:

- H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·ÏÏ¿ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC

- H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~

E§§HNIKA

G-9

>ÏÔÁË æÍË~ ^Ì·Ù>Ô

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· æÍË~, ·Ó ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ,,¯ÂÙ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Û·~. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· Î·È ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ηٿ ÙËÓ ,,ÍË.

1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ .

¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

 ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· æÍË.

TMËÌÂ>^ÛË MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

Ì>· <

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÌÂÙ·Í 16ÆC Î·È 30ÆC.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

 ¿i ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

:

- H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·ÏÏ¿ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC

- H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.

 H ÛÛÎÂ< ·Ú¯>ÂÈ Ó· ,,¯ÂÈ Â¿Ó Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ

^Ì·Ù>Ô Â>Ó·È ,,ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË

iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

 ÛÛÎÂ< i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· Ó· ,,¯ÂÈ fiÙ·Ó

Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô Ṳ̂ÛÂÈ ÌÂ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ÂÓÒ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·~

i· ÛÓ¯>ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ>.

4 ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÙÈÌ<.

AÙfiÌ·ÙË (ηٷ ÛÂÈÚ¿ : X·ÌËÏ< MÂÛ·>· Y,,ËÏ< ª¤ÁÈÛÙË
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

) ˯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

5 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.
G-10

>ÏÔÁË AÊÁÚ·ÓÛË~
AÓ Ë ÁÚ·Û>· ÛÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Â>Ó·È ÔÏ ,,ËÏ< ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ·ÊÁÚ·ÓÛË. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿. H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ .

¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÊÁÚ·ÓÛË~.

TMËÌÂ>^ÛË MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

̤¯ÚÈ Ó·

ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·. H Ó·ÙfiÙËÙ· ÚiÌÈÛË~ ÙË~

iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Â>Ó·È ÌÂÙ·Í 16ÆC Î·È 30ÆC.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

 ¿i ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

:

- H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·ÏÏ¿ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC

- H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~

 ÛÛÎÂ< ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚÓÂÈ ÙËÓ ÁÚ·Û>· ηÈ

Ë Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÚiÌ>ÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·.

4 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.

E§§HNIKA

G-11

>ÏÔÁË AÂÚÈÛÌÔ ^Ì·Ù>Ô

AÓ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ^Ì¿ÙÈfi Û·~ Â>Ó·È Û¿ÚÂÛÙË ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÂÚ>ÛÂÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÓÂÌÈÛÙ<Ú·. ªÔÚÂ>ÙÂ Ó· ÚiÌ>ÛÂÙÂ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿. H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ .

¿Ó^ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~, οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÓÂÌÈÛÙ<Ú·. H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÚiÌ>ÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·.

TMËÌÂ>^ÛË MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ<.

3 ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÙÈÌ<.

X·ÌËÏ< MÂÛ·>· Y,,ËÏ<
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¿i ÊÔÚ¿ Ô >ÂÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

, ˯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~.

4 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.

G-12

>ÏÔÁË ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Turbo
ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË §ÂÈÙÔÚÁ>· Turbo Â¿Ó i¤ÏÂÙ ӷ ,,ÍÂÙ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Û·~ fiÛÔ ÙÔ Ó·ÙfiÓ Ù·¯ÙÂÚ·. H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo È·ÚÎÂ> ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿ Ì ÙÈ~ ̤ÁÈÛÙÂ~ ÙÈ̤~ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. 1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿.
 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· Î·È Ë Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÚiÌ>ÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·. H ÛÛÎÂ< ,,¯ÂÈ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ fiÛÔ ÙÔ Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ<ÁÔÚ·. ªÂÙ¿ ·fi 30 ÏÂÙ¿, Ë ÛÛÎÂ< ·ӤگÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔÌÂÓË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Î·È ÚiÌÈÛË ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·ÛÚ>·~ Î·È ÙË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙfiÌ·ÙÔ Î·È æÍË~. ¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ·Ù< ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÛÙËÓ ÊÁÚ·ÓÛË~ < ÙÔÓ ÂÚÈÛÌfi,ÚÔÛi¤ÛÙ ¤Ó· ÎÂÓfi ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÏÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·.
3 AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙË~ ÂÚÈfiÔ Ù^Ó 30 ÏÂÙÒÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H ÛÛÎÂ< ·ӤگÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~.
4 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.
G-13

E§§HNIKA

>ÏÔÁË §ÂÈÙÔÚÁ>·~ EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ EÓ¤ÚÁÂÈ·~

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË §ÂÈÙÔÚÁ>· ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ Ó¤ÚÁÂÈ·~ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÔÈÎÔÓÔÌ>· ÚÂÌ·ÙÔ~ ηٿ ÙËÓ ,,ÍË.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿. H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.
2 ¶>ÂÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~. To ÙÂÚÁÈÔ Î·ÙÂiÓÛË~ ÙÔ ·¤Ú· ÎÈÓÂ>Ù·È Â¿Ó^ Î·È Î¿Ù^. °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ȤÛÙ ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .
TMËÌÂ>^ÛË ªÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· COOL.

3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·.

̤¯ÚÈ Ó·

4 ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· >ÂÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÚiÌÈÛË.

5 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ,Ï. ÙÈ~ ÛÂÏ. 15.

G-14

·Ù·ÎfiÚÊË PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ηٷÎfiÚÊ· ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· Ó· È·ÁÚ·ÊÂ> ÙÔ ÎfiÌ·. Ô ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚÁÈÔ ·ÚÔ¯<~ ·¤Ú· ÎÈÓÂ>Ù·È Â¿Ó^ οÙ^ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ Ó· ·ÍËiÂ> Ë ·fiÔÛË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ,,ÍË~.

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Î·ÙÂiÓÛË.

̤¯ÚÈ Ó· ÚiÌÈÛÙÂ> ÛÙËÓ ÂÈiÌËÙ<

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: TÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚÁÈÔ ÚiÌ>ÂÙ·È Î¿iÂÙ·.

2 AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÎÈÓÂ>Ù·È ÙÔ ÙÂÚÁÈÔ Â¿Ó^ Î·È Î¿Ù^ ·ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ>, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

3 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ·ÙfiÌ·ÙË Â¿Ó^ Î·È Î¿Ù^ Î>ÓËÛË ÙÔ ÙÂÚÁ>Ô, ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ .

TMËÌÂ>^ÛË

AÓ ÛÛÎÂ<... ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> (Off) §ÂÈÙÔÚÁÂ> Í·Ó¿ (On)

TfiÙ ÙÔ ÙÂÚÁÈÔ Â>Ó·È... ÂÓÙÂÏÒ~ ÎÏÂÈÛÙfi. Ù>iÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ< i¤ÛË

ÚÈfiÓÙÈ· PiÌÈÛË ÙË~ ηÙÂiÓÛË~ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·
ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÔÚÈfiÓÙÈ· ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·~. · ÂÛ^ÙÂÚÈο ÙÂÚÁÈ· Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÚ¤ÊÔÓ ÙÔÓ ·¤Ú· ÚÔ~ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ηÙÂiÓÛË.
1 iÌ>ÛÙ ٷ ÂÛ^ÙÂÚÈο ÙÂÚÁÈ· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·~ ÛÚÔÓÙ·~ Ù· Ï¿ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ < ÂÍÈ¿.

E§§HNIKA

G-15

PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÂÎÎ>ÓËÛË~ On

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Û Ì>· ÂÔ̤ÓË ¯ÚÔÓÈÎ< ÛÙÈÁÌ<. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi 1 ÒÚ· ̤¯ÚÈ 24 ÒÚÂ~.
1 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÒÚ· ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË 1 ÒÚ· Î·È ÙÈ~ 24 ÒÚÂ~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

 EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ. TMÙ·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÔ
¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË.  ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Î·È iÂÚÌÔÎÚ·Û>·
ÂÍ·Ê·Ó>ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔifiÓË ÌÂÙ¿ ·fi 10 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.  ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔηiÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È Ë ÚiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On.

3 °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÎ Ù^Ó ÚÔÙ¤Ú^Ó, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¤^~ fiÙÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙÔ
¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ÛÛÎÂ< i· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ fiÙ·Ó ·Ó¿,,ÂÈ.
TMËÌÂ>^ÛË ¿Ó ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙË ÚiÌÈÛË ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Û On, ·Ùfi i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÌÂÙ¿ ·fi 25 ÒÚÂ~.

°È· Ó· ·ÎÚÒÛÂÙÂ ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË On.

¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· '·ÎÚÒÛÂÙ ȷÁÚ¿,,Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ ÙÔÓ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË On.

TMËÌÂ>^ÛË

¿Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ È·ÁÚ·Ê< ÌÔÚÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ '·ÎÚÒÛÂÙÂ Î·È ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË On Î·È ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off.

G-16

PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~ Off

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù>ÛÂÙ ·ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Û Ì>· ÂÔ̤ÓË ¯ÚÔÓÈÎ< ÛÙÈÁÌ<. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi 1 ÒÚ· ¤^~ 24 ÒÚÂ~.
1 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÒÚ· ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off. ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË 1 ÒÚ· Î·È ÙÈ~ 24 ÒÚÂ~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ. TMÙ·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË.  ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔηiÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È Ë ÚiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off.

¶·Ú¿ÂÈÁÌ· TMËÌÂ>^ÛË

AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÌÂÙ¿ ·fi Ô ÒÚÂ~ Î·È Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÁÈ· Ô ÒÚÂ~:

1. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 3. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 4. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> `2 r'. . ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> `4 r'. .

ªÔÚÂ>Ù ӷ Â>Ù < Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË

ÙÈÌ< ηÈ/< ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ <

ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔi¤ÙËÛË ÙÔ

ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off.

°È· Ó· ·ÎÚÒÛÂÙÂ ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË Off.

¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· '·ÎÚÒÛÂÙ ȷÁÚ¿,,Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ ÙÔÓ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË Off.

TMËÌÂ>^ÛË

¿Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ È·ÁÚ·Ê< ÌÔÚÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ '·ÎÚÒÛÂÙÂ Î·È ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË On Î·È ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off.

E§§HNIKA

G-17

PiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ Ó· Û,<ÓÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ÙË ÛÛÎÂ< fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿ÛÙÂ. ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÛÙ·Ì·Ù¿ 6 ÒÚÂ~ ·ÊÔ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË.

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.  ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÚiÌ>ÂÙ·È fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙÈ~ ·Ú·Î¿Ù^ ÂÈÎfiÓÂ~.

TMËÌÂ>^ÛË

ªÔÚÂ>Ù ӷ ÔÚ>ÛÂÙ ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË /ÓÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· æÍË~.

æÍË

 iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ·Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1°C οi ÒÚ·. YÙ·Ó ·ÍËiÂ> ηٿ 2°C, Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· È·ÙËÚÂ>Ù·È ÁÈ· 4 ÒÚÂ~.

EÈÏÂÁ. iÂÚÌÔÎÚ·Û>·
XÚfiÓÔ~ ¤Ó·ÚÍË~

XÚfiÓÔ~ È·ÎÔ<~

AÎÚ^ÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ
¶·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· '·ÎÚÒÛÂÙ ȷÁÚ¿,,Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ ÙÔÓ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË /ÓÔ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.
 ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÂÓ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È È·.  ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο.
G-18

PiÌÈÛË ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË 1 ÒÚ·~

1 ªÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË 1 flÚ·~ ÁÈ· Ó· Û,<ÓÂÈ Ë ÛÛÎÂ< ·ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ì>· ÒÚ·. ÚiÌÈÛË ·Ù< Â>Ó·È ÁÚ<ÁÔÚË Î·È Â¯ÚËÛÙË Î·iÒ~ Á>ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi~ Ï<ÎÙÚÔ Î·È ÌfiÓÔ.

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

AÔÙ¤ÏÛÌ·:

 H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.  ÛÛÎÂ< ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÂÙ¿ ÙË Ì>· ÒÚ· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~
·ÙfiÌ·Ù·.

2 °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌÂÙ¿ ÙË ÚiÌÈÛË ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË 1 ÒÚ·~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ÛÛÎÂ< i· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÁÈ· Ì>· ÒÚ·.

TMËÌÂ>^ÛË

¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÙË~ 1 ÒÚ·~ fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È Û,ËÛÙ<, ·Ù< i· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Î·È i· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ·.

°È· ÙËÓ ·ÎÚ^ÛË ÙÔ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË 1 ÒÚ·~

¶·Ù<ÛÙÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· '·ÎÚÒÛÂÙÂ È·ÁÚ¿,,ÙÂ ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ ÙÔÓ ÃÚÔÓÔÈ·ÎfiË 1 ÒÚ·~.

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.

 ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>·

ÂÓ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È È·.

 ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο.

E§§HNIKA

G-19

TMÛÙ¿ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

EÒ ¿Ú¯ÔÓ ÌÂÚÈΤ~ ÛÛÙ¿ÛÂÈ~ Ô ÔÊÂ>ÏÂÙ ӷ ·ÎÔÏÔiÂ>Ù fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙË ÛÛÎÂ< Û·~:

£¤Ì· ¢È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~

TMÛÙ·ÛË
AÓ ÛÌ,Â> È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~ fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ë ÌÔÓ¿· ÛÙ·Ì·Ù¿. YÙ·Ó Â·Ó¤ÏiÂÈ ÙÔ ÚÂÌ· Ë ÛÛÎÂ< Û·~ i· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ¿ÏÈ ·ÙfiÌ·Ù·.

ªË¯·ÓÈÛÌfi~ ÚÔÛÙ·Û>·~

YÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ·Ì¤Û^~ ÌÂÙ¿ ÙË ÛÓÂÛË ÙÔ ÊÈ~ ÛÙËÓ Ú>· < Â>Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓË, Ë Î·ÓÔÓÈÎ< ÏÂÈÚÙÔÚÁ>· ·Ú¯>ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÏfiÁÔ~ ÚÔÛÙ·Û>·~.

G-20

YÚÈ· iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ Î·È ÁÚ·Û>·~

¿Ó ÂϤÁÍÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ù^, i· ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙËÓ ÛÛÎÂ< Û·~ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.

AÓ Ë ÛÛÎÂ< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÛÂ.. TfiÙÂ..

Y,,ËϤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~ X·ÌËϤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~ Y,,ËÏ¿ Â>· ÁÚ·Û>·~

MÔÚÂ> Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi~ ·ÙfiÌ·ÙË~ ÚÔÛÙ·Û>·~ Î·È Ë ÛÛÎÂ< Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ.
MÈ· È·ÚÚÔ< ÓÂÚÔ < οÔÈ· ¿ÏÏË ÛÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌÔÚÂ> Ó· ÛÌ,Â> ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ·ÁÒÛÂÈ.
TÔ ÓÂÚfi ÌÔÚÂ> Ó· ÛÌÎÓ^iÂ> Î·È Ó· ÛÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~, ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈÎ< ÂÚ>ÔÔ.

TÚfiÔ~

EÍ^Ù iÂÚÌÔÎÚ·Û>·

EÛ^Ù iÂÚÌÔÎÚ·Û>·

EÛ^Ù ÁÚ·Û>·

æÍË AÊÁÚ·ÓÛË

19ÆC - 43ÆC ÂÚ. 19ÆC - 43ÆC ÂÚ.

16ÆC - 32ÆC ÂÚ. 16ÆC - 32ÆC ÂÚ.

80% < ÏÈÁfiÙÂÚÔ -

 AÓ Ë ÛÛÎÂ< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È Û ¿Ó^ ·fi ÙÔ~ 32ÆC (iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ^Ì·Ù>Ô), Ë ,,ÎÙÈÎ< ÈηÓfiÙËÙ· ÌÔÚÂ> Ó· ÌÂÈ^iÂ>.

§ÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ TMÛÎÂ<~ Û·~ ¯^Ú>~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

 ÛÛÎÂ< Û·~ ÌÔÚÂ> Ó· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ ·'ÂiÂ>·~ ·fi ÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
1 °È· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ÛÛÎÂ<, ȤÛÙ ÙÔ È·ÎfiÙË On/Off ÛÙË ÂÍÈ¿ ÏÂÚ¿ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.
AÔ ¤ÏÂÛÌ·: Ó¿,ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· §ÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·.
 ¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.  ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ Ï¤ÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·^Ì·Ù>Ô ÚÔÛi¤ÛÙÂ ÎÂÓfi.

2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ȤÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ È·ÎfiÙË On/Off.

TMËÌÂ>^ÛË

ÎfiÌ· ÎÈ Â¿Ó Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ì ÙÔÓ È·ÎfiÙË On/Off, Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi~ ÙË~ Â>Ó·È ÂÊÈÎÙfi~ ̤Û^ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.

E§§HNIKA

G-21

ËÁfi~ ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË~ ¶ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó

¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓ^Ó<ÛÂÙ Ì ÙËÓ ËÚÂÛ>· ÙÔ service, ÂϤÁÍÙ ٷ ·Ú·Î¿Ù^. MÔÚÔÓ Ó· Û·~ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ<ÛÔÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ· ÌÈ·~ ÂÚÈÙÙ<~ ÎÏ<ÛË~.

¶Úfi,ÏËÌ·

EÍ<ÁËÛË/§ÛË

H ÛÛÎÂ< ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηifiÏÔ.
H ÛÛÎÂ< ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
¢ÂÓ Ë¯Â> Ô ,ÔÌ,ËÙ<~ fiÙ·Ó È¤ÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ H ÛÛÎÂ< ÂÓ ,,¯ÂÈ

 EϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÚÂϤ ÙË~ ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÚÔ¯<~ Â>Ó·È ÂÓÂÚÁfi. CEϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~
ÌÔÓ¿·~ Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË. ·Ó Ó·È: - ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ηÈ
ËÈ·ÁÚ¿,,ÙÂ ÙËÓ ·Ï·. - ÛÛÎÂ< i· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ·ÎÚÒÛÙÂ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË
(,Ï. ÛÂÏ. 16 Î·È 17 ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~)
 EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù¯fiÓ ÂÌfiÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. EϤÁÍÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. µÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ,Ú>ÛÎÂÛÙ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓÙfi~ 7 ̤ÙÚ^Ó ·fi ÙË
ÌÔÓ¿·.
 µÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÛÎÔÂÂÙ ÙÔÓ ·ÈÛiËÙ<Ú· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>ÔÛÙ· ÚÔÛi¤ÛÙ ÎÂÓfi ÂÍÈ¿ ÙË~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~.
 AÓÙÈηٷÛÙ<ÛÙÂ, ·Ó Â>Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~.
 EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ô ÔÚifi~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (AÙfiÌ·ÙÔ, æÍË).
 H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÌÔÚÂ> Ó· Â>Ó·È ÔÏ ¯·ÌËÏ<. ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Â>Ó·È ÏÂÚ^̤ÓÔ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·. TMÌ,ÔÏÂiÂ>Ù ÙË
ÛÂÏ>· 23 ÁÈ· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙÔ. EϤÁÍÙ fiÙÈ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ ÂÌfiÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<
ÌÔÓ¿·.

 Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÂÓ ·ÏÏ¿ÂÈ fiÙ·Ó ·Ù¿ÙÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ
 ηÙÂiÓÛË ÙÔ ·¤Ú· ÂÓ ·ÏÏ¿ÂÈ fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ
O ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Û^ÛÙ¿.
ÛÌ< ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~.

 ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â>Ó·È ÛÙÔ Auto, ÙËÓ æÍË (Cool) < ÙÔÓ Í·ÂÚÈÛÌfi (Fan). TMÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÊÁÚ·ÓÛË~, Ë Ù·¯ÙËÙ· ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ·ÏÏ¿ÂÈ ·ÙfiÌ·Ù·.
 EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ·ÓÔȯÙ<, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> ·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
 EϤÁÍÙ ·Ó Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÙËΠÛ^ÛÙ¿, ,Ï. ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
 AÂÚ>ÛÙÂ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·.

G-22

·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ Ì˯·Ó<Ì·ÙÔ~ Û·~

°È· Ó· ÂÙ¯ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË Ó·Ù< ¯Ú<ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Û·~, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·i·Ú>ÂÙ οi 2 Â,ÔÌ¿Â~ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚÓÂÙ ÙË ÛÎfiÓË Ô ÛÛÛ^ÚÂÂÙ·È ÛÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
TMª¡ ¶ÚÈÓ Î·i·Ú>ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ ,Â,·È^iÂ>Ù ^~ ¤¯ÂÙ ηÙÂ,¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÂϤ ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÚÔ¯<~.
1 ÓÔ>ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ· ÛÚÔÓÙ·~ Ù· οÙ^ ̤ÚÔ~ ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÂÚÁÈ· ÚÔ~ Ù· ¤Í^.
2 Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ Ê>ÏÙÚ· ·¤Ú· ·fi οi ÂÛÔ¯< ÙÔ Î·ÏÌÌ·ÙÔ~.

3 AÔÌ·ÎÚÓÂÙ fiÏË ÙË ÛÎfiÓË Ô ¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì Ì>· ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÎÔ· < Ì Ì>· ,ÔÚÙÛ·.

4 YÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ·ӷÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ Ê>ÏÙÚ· ·¤Ú· ÙÔÔiÂÙÒÓÙ·~ ÛÙ·iÂÚ¿ οi ÂÛÔ¯< ÙÔ Î·ÏÌÌ¿ÙÔ~.
5 °È· Ó· ÎÏÂ>ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ·, ÙÔÔiÂÙÂ>ÛÙ ÙÔ ÛÙ· ¿ÁÎÈÛÙÚ· Î·È È¤ÛÙ ÙÈ~ ÚÔ~ Ù· οÙ^ ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÛÔ¯¤~.
6 ·i·Ú>ÛÂÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ· Ì ,ÚÂÁ̤ÓÔ Ê·ÛÌ· Î·È ÂÏ·ÊÚfi ·ÔÚÚ·ÓÙÈÎfi (ª¡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ,ÂÓ>ÓË, È·ÏÙÈÎfi < ¿ÏÏÂ~ ¯ËÌÈΤ~ ÔÛ>Â~).

TMËÌÂ>^ÛË

PAÓ È·ÁÚ¿,,Ù ÙÔ ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÈ ÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÛÙËÌ·, i¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ÁÈ· ÙÚÂ>~ < Ù¤ÛÛÂÚÂ~ ÒÚÂ~ ÁÈ· Ó· ·ÂÚÈÛÙÂ> ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ Ì˯·Ó<Ì·ÙÔ~.

ÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ· º>ÏÙÚÔ ·¤Ú·
TM¯ÈÛÌ< ÛÒÌ·ÙÔ~ TMÒÌ·
ÌÚfiiÈÓÔ Î¿ÏÌÌ·
ÕÁÁÈÛÙÚÔ
TMÒÌ·

ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÔ Ê>ÏÙÚÔ Û·~ ÚÔÛi¤ÛÙ ÎÂÓfi (¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)

 ÛÛÎÂ< Û·~ ÌÔÚÂ> Ó· ÂÊÔÈ·ÛÙÂ> ÌÂ Ô ÂÈÈο Ê>ÏÙÚ·-·ÔÛÌËÙÈÎfi Î·È ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ηٷÎÚ·ÙÒÓÙ·È Ë ÔÏ ÏÂÙ< ÛÎfiÓË Î·È ÔÈ ÔṲ̂~. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ηi·Ú>ÂÙ ·Ó¿ ÙÚÂÈ~ Ì<ÓÂ~. 1 ÓÔ>ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ· ÛÚÔÓÙ·~ ÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÂÍÈ¿ ηÈ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÛÔ¯¤~ ÚÔ~ Ù· ¤Í^.
2 Ú·,<ÍÙ ¤Í^ Ù· ·ÔÛÌËÙÈο È·ÁÚ·Ê< Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο Ê>ÏÙÚ·.
3 ·i·Ú>ÛÙ ٷ Ê>ÏÙÚ· Ì ηi·Úfi ÓÂÚfi, ¤ÂÈÙ· ·Ê<ÛÙ ٷ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔÓ.
4 ·Ó·ÙÔÔiÂÙ<ÛÙÂ Ù· Ê>ÏÙÚ· ÛÙË i¤ÛË ÙÔ~. TMËÌÂ>^ÛË ªÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË i¤ÛË Ù^Ó Ê>ÏÙÚ^Ó ÌÂÙ·Í ÙÔ~.
5 ÏÂ>ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Î¿ÏÌÌ·.

ÔÛÌËÙÈÎfi Ê>ÏÙÚÔ ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi Ê>ÏÙÚÔ

G-23

E§§HNIKA

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY: ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR: QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA: ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON: AYTH H TMYTMKEYH KATATMKEYATMTHKE A¶O:
ELECTRONICS


Acrobat Distiller 5.0.2 for Macintosh

Search Any Device: