Venu ‎ 2 Series Īpašnieka rokasgrāmata

Venu 2 Series Īpašnieka rokasgrāmata

2021 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi. Visas tiesības paturētas. ... 3 Follow the on-screen instructions. Kontaktpersonu pievienošana.

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 70 Pages, 4.04MB

Document DEVICE REPORTVenu 2 2S OM LV-LV
VENU® 2 SERIES
pasnieka rokasgrmata

© 2021 Garmin Ltd. vai t meitasuzmumi
Visas tiesbas paturtas. Saska ar autortiesbu likumiem so rokasgrmatu nedrkst ne pilnb, ne daji kopt bez Garmin rakstiskas piekrisanas. Garmin patur tiesbas veikt savu produktu izmaias vai uzlabojumus un maint ss rokasgrmatas saturu, par sdm izmaim vai uzlabojumiem nepaziojot nevienai personai vai organizcijai. Lai saemtu nesenkos atjauninjumus un papildinformciju par s produkta lietosanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® un Venu® ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes, kas ir reistrtas ASV un cits valsts. Body BatteryTM, Connect IQTM, Firstbeat AnalyticsTM, Garmin AutoShotTM, Garmin ConnectTM, Garmin ExpressTM, Garmin GolfTM, Garmin IndexTM, Garmin Move IQTM, Garmin PayTM, Health SnapshotTM, tempeTM, TrueUpTM un VariaTM ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes. Ss preczmes nedrkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin ataujas.
AndroidTM ir Google LLC. preczme. Apple®, iPhone® un iTunes® ir ASV un cits valsts reistrtas Apple Inc. preczmes. Vrdisk preczme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. pasums, un Garmin jebkur gadjum izmanto ss zmes saska ar licenci. iOS® ir reistrta Cisco Systems, Inc. preczme, ko izmanto saska ar Apple Inc. licenci. WiFi® ir reistrta Wi-Fi Alliance Corporation preczme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajs Valsts un cits valsts reistrta preczme. Citas preczmes un tirdzniecbas nosaukumi pieder to attiecgajiem pasniekiem.
Sis produkts ir ANT+® sertificts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnm skatiet tmeka vietn www.thisisant.com/directory.
M/N: A03947, A03948

Saturs
Ievads.............................................. 1
Ierces prskats.......................................1 Ieteikumi skrienekrnam.................. 2 Skrienekrna blosana un atblosana..................................... 2 Prvaldbas funkciju izvlnes lietosana.............................................. 2 Ikonas.................................................. 3
Pulkstea iestatsana............................. 3
Vieds funkcijas...............................3
Viedtlrua pra savienojuma izveide...................................................... 3 Pievienots funkcijas............................. 4
Tlrua paziojumi............................. 4 Bluetooth paziojumu iespjosana..................................... 4 Paziojumu skatsana.................... 5 Atbilde uz teksta ziojumu............. 5 Ienkosa tlrua zvana saemsana...................................... 5 Paziojumu prvaldba................... 5 Bluetooth viedtlrua savienojuma izslgsana........................................ 5
Netraucsanas rezma lietosana....... 6 Tlrua meklsana............................. 6 Connect IQ funkcijas.............................. 6 Connect IQ funkciju lejupielde......... 6 Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru................................ 6 WiFi pievienots funkcijas.................... 6 Pievienosana WiFi tklam.................. 7
Mzika............................................. 7
Persong audio satura lejupielde....... 7 Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana........................................... 7
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja...... 8 Tress personas pakalpojumu sniedzja atvienosana........................ 8 Bluetooth austiu pievienosana............ 8 Mzikas klaussans.............................. 8 Mzikas atskaosanas prvaldba........ 9

Garmin Pay...................................... 9
Garmin Pay maka iestatsana................ 9 Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni................................................ 10 Kartes pievienosana Garmin Pay makam.................................................. 10
Garmin Pay karsu prvaldba........... 10 Garmin Pay ieejas koda maia............ 11
Drosbas un izsekosanas funkcijas........................................ 11
Adding Emergency Contacts............... 11 Kontaktpersonu pievienosana............. 11 Negadjuma noteiksana....................... 12
Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana.................................... 12 Paldzbas pieprassana....................... 12
Sirdsdarbbas ritma funkcijas......... 12
Uz plaukstas loctavu balstts pulss.... 13 Ierces valksana.............................. 13 Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum................................... 13 Pulsa informcijas skatsana........... 14 Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana........................... 14 Sirdsdarbbas ritma prraidsana uz Garmin iercm.................................. 15 Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora izslgsana............... 15
Par sirdsdarbbas ritma zonm........... 15 Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana......................................... 15 Fizisks formas mri...................... 16 Sirdsdarbbas ritma zonu aprini... 16
Par VO2 Max. aplsm......................... 16 Iegstiet savas VO2 Max. aplses... 16
Savas fizisks formas vecuma skatsana............................................... 17 Pulsa oksimetrija.................................. 17
Pulsa oksimetra rdjumu iegsana............................................ 17 Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia................................................. 17 Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum................................... 18

Saturs

i

Aktivittes izsekosana................... 18
Automtisks mris............................. 18 Brdinjuma par kustbu izmantosana......................................... 18 Sekosana mieg................................... 19 Intensittes mintes............................. 19
Intensittes minsu pelnsana......... 19 Garmin Move IQTM.................................. 19 Aktivittes izsekosanas iestatjumi..... 19
Aktivittes izsekosanas izslgsana......................................... 19
Nordjumi..................................... 20
Prskatu skatsana............................... 21 Prskatu pielgosana....................... 21
Pulsa mainba un stresa lmenis..........21 Stresa lmea prskata lietosana.... 21
Body Battery.......................................... 22 Prskata Body Battery skatsana..... 22 Padomi uzlabotiem Body Battery datiem................................................ 22
Sieviesu veselba.................................. 22 Sekosana menstrulajam ciklam.... 22 Sekosana grtniecbai...................... 22
Sekosana dens balansam.................. 23 dens balansam izsekosanas prskata izmantosana...................... 23
Lietotnes un aktivittes.................. 23
Aktivittes sksana.............................. 24 Padomi aktivitsu reistrsanai...... 24
Aktivittes beigsana............................. 24 Pielgotas aktivittes pievienosana.... 24 Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana........................................... 24 Health Snapshot................................... 25 Iekstelpu aktivittes............................. 25
Spka trenia aktivittes reistrsana...................................... 25 Trenaziera attluma kalibrsana..... 25 Aktivittes brv dab........................... 26 Dodoties skrjien............................ 26 Dodoties velobraucien.................... 26 Nobraucienu skatsana.....................26 Peldot basein...................................... 27 Peldbaseina lieluma iestatsana...... 27 Peldsanas terminoloija................. 27

Golfa sple............................................ 27 Golfa laukumu lejupielde................ 27 Golfa sple........................................ 27 Bedrsu informcija........................... 28 Spraudtes atrasans vietas maia............................................. 28 Virziena uz spraudti skatsana.... 28 Layup un krasu pagriezienu attlumu skatsana........................................... 29 Hazardu skatsana............................ 29 Sitiena mrsana, izmantojot Garmin AutoShotTM......................................... 30 Rezulttu saglabsana..................... 30 Punktu skaitsanas metodes iestatsana..................................... 30 Sekosana golfa statistikai............ 31 Golfa statistikas ierakstsana....... 31 Sitienu vstures skatsana............... 31 Posma kopsavilkuma skatsana...... 31 Posma pabeigsana........................... 32 Lietotne Garmin Golf........................ 32
Trenii........................................... 32
Lietotja profila iestatsana................. 32 Fizisko vingrojumu srijas................... 32
Vingrojumu srijas sksana............. 33 Garmin Connect trenia plnu izmantosana..................................... 33
Pielgoti treniu plni................... 33 Sodienas fizisko vingrojumu srijas sksana......................................... 33 Plnoto fizisko vingrojumu sriju skatsana....................................... 34 Persongie rekordi................................. 34 Persongo rekordu skatsana........... 34 Persong rekorda atjaunosana....... 34 Persong rekorda dzsana............. 34 Visu persongo rekordu notrsana...35
Navigcija...................................... 35
Jsu atrasans vietas saglabsana.... 35 Atrasans vietas dzsana................ 35
Navisana uz saglabtu atrasans vietu....................................................... 35 Navigcija atpaka uz skumu............. 36 Navigcijas aptursana........................ 36 Kompass............................................... 36

ii

Saturs

Kompasa manula kalibrsana....... 36
Vsture.......................................... 36
Vstures izmantosana......................... 37 Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon......................................... 37
Garmin Connect.................................... 38 Lietotnes Garmin Connect lietosana............................................ 38 Garmin Connect lietosana dator.... 39
Ierces pielgosana........................ 39
Pulkstea ciparncas maia................. 39 Pielgotas pulkstea ciparncas izveide................................................ 39 Pulkstea ciparncas redisana..... 40
Vadbas izvlnes pielgosana............. 40 Vadbas sasnes iestatsana................ 40 Aktivitsu un lietotu iestatjumi......... 41
Datu ekrnu pielgosana.................. 41 Brdinjuma signli........................... 42
Brdinjuma iestatsana................ 43 Auto Lap............................................ 43
Distancu atzmsana, izmantojot funkciju Auto Lap.......................... 43 Auto Pause® lietosana.....................44 Automtiskas ritinsanas lietosana............................................ 44 GPS iestatjuma maia..................... 44 Tlrunis un Bluetooth iestatjumi......... 45 Akumulatora prvaldnieks................... 45 Sistmas iestatjumi............................. 45 Laika iestatjumi................................ 45 Laika joslas.................................... 46 Laika manula iestatsana........... 46 Modintja iestatsana................. 46 Brdinjuma dzsana.................... 46 Atpakaskaitsanas taimera palaisana....................................... 46 Hronometra lietosana................... 46 Displeja iestatjumi........................... 47 Mrvienbu mainsana...................... 47 Garmin Connect Iestatjumi................. 47
Bezvadu sensori............................. 47
Bezvadu sensoru savienosana pr..... 48 Kjas mrierce..................................... 48

Sou mrtja kalibrsana................. 48 Kjas mrierces kalibrsanas uzlabosana........................................ 48 Papildaprkojuma velosipda truma un kadences sensora izmantosana.......... 49 truma sensora kalibrsana............ 49 Njas sensori........................................ 49 Situcijas apzinsana.......................... 49 tempe.................................................... 49
Informcija par ierci...................... 49
Par AMOLED tehnoloijas displeju...... 49 Ierces uzldsana................................ 50 Produkta atjauninjumi........................ 50
Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect............................................. 50 Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express.............. 51 Ierces informcijas skatsana............. 51 E-uzlmju reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana... 51 Specifikcijas........................................ 51 Informcija par akumulatoru darbbas laiku................................................... 52 Ierces apkope....................................... 52 Ierces trsana................................... 52 Pulkstea siksniu maia.................... 53
Traucjummeklsana..................... 53
Vai mans viedtlrunis ir sadergs ar manu ierci?........................................... 53 Mans tlrunis neveido savienojumu ar ierci....................................................... 53 Manas austias neveido savienojumu ar ierci....................................................... 53 Mzika pazd, vai austias zaud savienojumu.......................................... 54 Mana ierce ir nepareiz valod........... 54 Mana ierce nerda pareizu laiku......... 54 Akumulatora darbbas laika maksimizsana..................................... 54 Ierces restartsana.............................. 55 Visu noklusjuma iestatjumu atjaunosana.......................................... 55 Satelta signlu iegsana..................... 55
GPS satelta uztversanas uzlabosana........................................ 55

Saturs

iii

Aktivitsu izsekosana.......................... 55 Mans sou skaits nesiet preczs..... 55 Uzkpto stvu skaits siet nepreczs........................................... 56
Papildu informcijas iegsana............ 56
Pielikums....................................... 57
Datu lauki.............................................. 57 VO2 Max. standarta parametri............ 59 Riteu lielums un apkrtmrs.............. 60 Simbolu defincijas............................... 61
Rdtjs .......................................... 62

iv

Saturs

Ievads
BRDINJUMS Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju. Pirms skat vai prveidojat jebkuru treniu programmu, vienmr konsultjieties ar rstu.
Ierces prskats

Poga Darbba: turiet nospiestu, lai ieslgtu ierci. Nospiediet, lai palaistu un apturtu aktivittes taimeri. Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai skattu prvaldbas funkciju izvlni, tostarp ierces barosanas funkcijas. Lai aktiviztu paldzbas funkciju, turiet nospiestu, ldz jtat 3 vibrcijas (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 11. lappuse). Poga Atpaka (Izvlne).: nospiediet, lai atgrieztos ieprieksj ekrn; so darbbu nevar veikt aktivittes laik. Aktivittes laik nospiediet, lai atzmtu jaunu apli, sktu jaunu kompleksu vai pozu vai prietu uz nkamo vingrojumu posmu. Nospiediet un turiet, lai skattu ierces iestatjumu izvlni un pasreizj ekrna opcijas. Skrienekrns: pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa prskatiem, funkcijm un izvlnm. Pieskarieties, lai atlastu. Lai pamodintu ierci, divreiz pieskarieties. Pavelciet pa labi, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. Aktivittes laik pavelciet pa labi, lai skattu pulkstea ciparncu un prskatus. Pulkstea skat pavelciet pa labi, lai skattu sasnes funkciju.

Ievads

1

Ieteikumi skrienekrnam
· Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa sarakstiem vai izvlnm. · Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai tri ritintu. · Pieskarieties, lai atlastu vienumu. · Pulkstea ciparnc pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa logrkiem ierc. · Tap a glance to view additional information, if available. · Aktivittes laik pavelciet uz augsu vai uz leju, lai skattu nkamo datu ekrnu. · Aktivittes laik pavelciet pa labi, lai skattu pulkstea ciparncu un logrkus, un pavelciet pa kreisi, lai
atgrieztos aktivittes datu laukos. · When available, select or swipe up to view additional menu options. · Katru izvlnes atlasi veiciet k atsevisu darbbu.
Skrienekrna blosana un atblosana
Js varat blot skrienekrnu, lai novrstu nejausus pieskrienu ekrnam. 1 Turiet nospiestu , lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet .
Skrienekrns ir blots un neatbild uz pieskrieniem, ldz js to atblojat. 3 Lai atblotu skrienekrnu, turiet nospiestu jebkuru pogu.
Prvaldbas funkciju izvlnes lietosana
Prvaldbas funkciju izvln ir pielgojamas sasnes, piemram, skrienekrna blosanai un ierces izslgsanai. PIEZME. sasnes varat pievienot, prkrtot un noemt prvaldbas funkciju izvln (Vadbas izvlnes pielgosana, 40. lappuse). 1 Jebkur ekrn 2 sekundes turiet .
2 Atlasiet opciju.

2

Ievads

Ikonas
Mirgojosa ikona nozm, ka ierce mekl signlu. Vienmrgi izgaismota ikona nozm, ka signls ir atrasts vai ka sensors ir pievienots. Prsvtrota ikona nozm, ka funkcija ir izslgta.
Viedtlrua savienojuma statuss

Sirdsdarbbas ritma monitora statuss

Sou mrtja statuss

LiveTrack statuss

truma un kadences sensora statuss

VariaTM velosipda gaismu statuss

Varia velosipda radara statuss

tempeTM sensora statuss

Pulkstea iestatsana
Lai pilnb izmantotu Venu 2 series funkcijas, izpildiet tlk nordtos uzdevumus. · Izveidojiet ierces pra savienojumu ar viedtlruni, izmantojot lietotni Garmin ConnectTM (Viedtlrua pra
savienojuma izveide, 3. lappuse). · Iestatiet WiFi® tklus (Pievienosana WiFi tklam, 7. lappuse). · Iestatiet mziku (Mzika, 7. lappuse). · Iestatiet savu Garmin PayTM maku (Garmin Pay maka iestatsana, 9. lappuse). · Iestatiet drosbas funkcijas (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 11. lappuse).

Vieds funkcijas

Viedtlrua pra savienojuma izveide

Lai iestattu Venu 2 series ierci, tai ir jizveido pra savienojums tiesi, izmantojot lietotni Garmin Connect, nevis Bluetooth® iestatjumus jsu viedtlrun.

1 No viedtlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Garmin Connect.

2 Atlasiet opciju, lai ierc iespjotu pra izveides rezmu:

· Ja s ir pirm reize, kad iestatt savu ierci, nospiediet , lai ieslgtu ierci.

· Ja ieprieks izlaidt pra savienojuma izveides procesu vai iercei izveidojt pra savienojumu ar citu viedtlruni, nospiediet un turiet nospiestu un atlasiet > Savienojamba > Izveidot pra savienojumu ar tlruni, lai manuli atvrtu pra savienojuma izveides rezmu.

3 Atlasiet opciju, lai pievienotu ierci savam Garmin Connect kontam:

· Ja s ir pirm ierce, kurai izveidojt pra savienojumu, izmantojot lietotni Garmin Connect, izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

· Ja js jau izveidojt pra savienojumu citai iercei, izmantojot lietotni Garmin Connect izvln atlasiet Garmin ierces > Pievienot ierci un izpildiet ekrn redzams nordes.

vai ,

Vieds funkcijas

3

Pievienots funkcijas
Connected features are available for your Venu 2 series device when you connect the device to a compatible smartphone using Bluetooth technology and install the Garmin Connect app on the connected smartphone. Lai iegtu plasku informciju, dodieties uz vietniwww.garmin.com/apps. Dazas funkcijas ir pieejamas ar, kad izveidojat ierces savienojumu ar bezvadu tklu. Tlrua paziojumi: rda Venu 2 series ierc tlrua paziojumus un ziojumus. LiveTrack: draugiem un imenei auj sekot jsu sacensbm un treniu aktivittm rellaik. Js varat uzaicint
sekotjus, izmantojot e-pasta vstuli vai socilos tklus, aujot tiem skatt jsu aktulos datus izsekosanas lap. Aktivitsu augsupieldes Garmin Connect: automtiski sta jsu aktivitti uz jsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzar ierakstt aktivitti. Connect IQTM: auj paplasint ierces funkcijas ar jaunm pulkstea ciparncm, logrkiem, lietotnm un datu laukiem. Programmatras atjauninjumi: auj atjaunint ierces programmatru. Laikapstki: auj skatt pasreizjos laikapstkus un laikapstku prognozes. Varat ar skatt laikapstku radaru kart. Bluetooth sensori: auj pievienot ar Bluetooth sadergus sensorus, piemram, sirdsdarbbas ritma monitoru. Meklt manu tlruni: atrod jsu pazuduso viedtlruni, kurs ir pra savienojum ar Venu 2 series ierci un paslaik atrodas diapazon. Meklt manu ierci: atrod jsu pazuduso Venu 2 series ierci, kura ir pra savienojum ar jsu viedtlruni un paslaik atrodas diapazon.
Tlrua paziojumi
Tlrua paziojumiem ir nepieciesams sadergs viedtlrunis, kas ir jizvieto ierces diapazon, veidojot tlrua pra savienojumu ar ierci. Kad tlrunis saem ziojumus, tas nosta paziojumus uz ierci.
Bluetooth paziojumu iespjosana
Lai iespjotu paziojumus, ir jizveido Venu 2 series ierces pra savienojums ar sadergu viedtlruni (Viedtlrua pra savienojuma izveide, 3. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Savienojamba > Tlrunis > Paziojumi. 3 Atlasiet Aktivittes laik, lai iestattu preferences paziojumiem, kuri ir redzami aktivittes ierakstsanas
laik. 4 Atlasiet paziojuma izvli. 5 Atlasiet Ne aktivittes laik, lai iestattu preferences paziojumiem, kuri ir redzami pulkstea rezm. 6 Atlasiet paziojuma izvli. 7 Atlasiet Noildze. 8 Atlasiet noildzes ilgumu. 9 Atlasiet Privtums. 10 Atlasiet privtuma izvli.

4

Vieds funkcijas

Paziojumu skatsana
1 Pulkstea ciparnc velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu paziojumu logrku. 2 Select the glance. 3 Select a notification to read the full notification. 4 Velciet augsup, lai skattu paziojumu opcijas. 5 Atlasiet opciju:
· Lai rkotos saska ar paziojumu, atlasiet darbbu, piemram, Izlaist vai Atbildt. Pieejams darbbas ir atkargas no paziojuma veida un tlrua opertjsistmas. Ja noraidt paziojumu tlrun vai Venu 2 series ierc, tas logrk vairs nav redzams.
· Lai atgrieztos paziojumu sarakst, velciet pa labi.
Atbilde uz teksta ziojumu
PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi AndroidTM viedtlruiem. Kad js sav ierc saemat teksta ziojumu, varat nostt tru atbildi, atlasot to ziojumu sarakst. Ziojumus varat pielgot lietotn . PIEZME. s funkcija sta teksta ziojumus, izmantojot jsu tlruni. Var tikt piemroti regulru teksta ziojumu ierobezojumi un maksa. Lai uzzintu vairk, sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu sniedzju. 1 Velciet augsup vai lejup, lai skattu paziojumu logrku. 2 Select the glance. 3 Atlasiet teksta ziojuma paziojumu. 4 Velciet augsup, lai skattu paziojumu opcijas. 5 Atlasiet Atbildt. 6 Atlasiet sarakst ziojumu.
Jsu tlrunis sta atlasto ziojumu k teksta ziojumu.
Ienkosa tlrua zvana saemsana
Kad savienojum esos viedtlrun js saemat tlrua zvanu, Venu 2 series ierce rda zvantja vrdu vai tlrua numuru. · Lai atbildtu uz zvanu, atlasiet .
PIEZME. lai runtu ar zvantju, jums ir jizmanto savienojum esoss viedtlrunis. · Lai noraidtu zvanu, atlasiet . · Lai noraidtu zvanu un tlt nosttu teksta ziojuma atbildi, atlasiet un sarakst atlasiet ziojumu.
PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi, ja jsu ierce ir savienojum ar Android viedtlruni.
Paziojumu prvaldba
Varat izmantot sadergu viedtlruni, lai prvaldtu paziojumus, kuri ir redzami jsu Venu 2 series ierc. Atlasiet opciju: · Ja izmantojat iPhone® ierci, dodieties uziOS® paziojumu iestatjumiem, lai atlastu ierc rdmos vienumus. · Ja izmantojat Android viedtlruni, lietotn Garmin Connect atlasiet Iestatjumi > Viedie paziojumi.
Bluetooth viedtlrua savienojuma izslgsana
Bluetooth viedtlrua savienojumu varat izslgt vadbas izvln. PIEZME. opcijas varat pievienot vadbas izvln (Vadbas izvlnes pielgosana, 40. lappuse). 1 Turiet nospiestu , lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet , lai izslgtu Bluetooth viedtlrua savienojumu sav Venu 2 series ierc.
Skatiet mobils ierces pasnieka rokasgrmat, k izslgt Bluetooth tehnoloiju mobilaj ierc.

Vieds funkcijas

5

Netraucsanas rezma lietosana
Js varat izmantot netraucsanas rezmu, lai izslgtu vibrcijas un displeju brdinjumiem un paziojumiem. Sis rezms atspjo zestu iestatjumu (Displeja iestatjumi, 47. lappuse). Piemram, js varat lietot so rezmu, kamr guat vai skatties filmu. · Lai manuli ieslgtu vai izslgtu netraucsanas rezmu, turiet nospiestu un atlasiet . · Lai netraucsanas rezmu automtiski ieslgtu miega laik, lietotn Garmin Connect atveriet ierces
iestatjumus un atlasiet Skaas un brdinjumi > Netrauct miega laik.
Tlrua meklsana
Js varat izmantot so funkciju, lai paldztu noteikt tda pazaudta viedtlrua atrasans vietu, kas ir savienots pr, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloiju, un paslaik atrodas diapazon. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet .
Signla stipruma joslas ir redzamas ekrn Venu 2 series, un viedtlrun skan brdinjuma skaas. Tuvojoties viedtlrunim, josla pieaug. 3 Lai prtrauktu meklsanu, nospiediet .
Connect IQ funkcijas
Js varat pievienot Connect IQ funkcijas savam pulkstenim no Garmin® un citiem nodrosintjiem, izmantojot lietotni Connect IQ. Js varat pielgot ierci, izmantojot pulkstea skatus, datu laukus, prskatus un lietotnes. Pulkstea skati: auj pielgot pulkstea izskatu. Datu lauki: auj lejupieldt jaunus datu laukus, kas attlo sensora, aktivittes un vstures datus jaunos veidos.
Js varat pievienot Connect IQ datu laukus iebvtm funkcijm un lapm. Prskati: nodrosina informcijas, tostarp sensora datu un paziojumu, rtu skatsanu. Lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktvas funkcijas, piemram, jaunus rpustelpu un fitnesa
aktivitsu veidus.
Connect IQ funkciju lejupielde
Lai lejupieldtu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jizveido Venu 2 series ierces pra savienojums ar viedtlruni (Viedtlrua pra savienojuma izveide, 3. lappuse). 1 No viedtlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Connect IQ. 2 Ja nepieciesams, atlasiet savu ierci. 3 Atlasiet funkciju Connect IQ. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru
1 Savienojiet ierci ar datoru, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties. 3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupieldjiet to. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
WiFi pievienots funkcijas
Aktivitte tiek augsupieldta jsu Garmin Connect kont: automtiski sta jsu aktivitti uz jsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstt aktivitti.
Audio saturs: auj sinhronizt audio saturu no treso personu pakalpojumu sniedzjiem. Programmatras atjauninjumi: js varat lejupieldt un instalt jaunko programmatru. Fizisko vingrojumu sriju un treniu plni: fizisko vingrojumu sriju un treniu plnus js varat prlkot un
atlast vietn Garmin Connect. Kad nkamreiz sinhronizsit ierci, faili bezvadu savienojum tiks nostti uz jsu ierci.

6

Vieds funkcijas

Pievienosana WiFi tklam
Jums ir jizveido ierces savienojums ar lietotni viedtlrun vai lietojumprogrammu Garmin Connect dator, lai pievienotos Garmin ExpressTM tklam(). Lai sinhroniztu ierci ar tress personas mzikas pakalpojumu sniedzju, ir jizveido savienojums ar WiFi. Pievienojot ierci WiFi tklam, js varat ar palielint lielku failu prstsanas trumu. 1 Prvietojieties WiFi tkla diapazon. 2 Lietotn atlasiet vai . 3 Atlasiet Garmin ierces un atlasiet savu ierci. 4 Atlasiet Visprgi > Wi-Fi tkli > Pievienot tklu. 5 Atlasiet pieejamo WiFi tklu un ievadiet pieteiksans informciju.
Mzika
PIEZME. s sadaa ir par trim dazdm mzikas atskaosanas iespjm. · Tress personas nodrosinta mzika · Persongs audio saturs · Tlrun saglabta mzika Ierc Venu 2 series js varat lejupieldt audio saturu no datora vai tress personas pakalpojumu sniedzja, lai to klaustos, kad viedtlrua nav tuvum. Lai klaustos ierc saglabto audio saturu, austias ir jsavieno ar Bluetooth tehnoloiju. Mzikas atskaosanu pra savienojum esos viedtlrun varat prvaldt, izmantojot savu ierci.
Persong audio satura lejupielde
1 Instaljiet dator lietojumprogrammu Garmin Express (www.garmin.com/express). 2 Pievienojiet ierci datoram, izmantojot komplekt iekauto USB kabeli. 3 Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express, atlasiet savu ierci un atlasiet Mzika.
IETEIKUMS. Windows® datoriem js varat atlast un prlkot mapi ar saviem audio failiem. Apple® datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jsu iTunes® bibliotku. 4 Sarakst Mana mzika vai iTunes bibliotka atlasiet audio faila kategoriju, piemram, dziesmas vai atskaosanas saraksti. 5 Atzmjiet izvles rtias audio failiem un atlasiet Stt uz ierci. 6 Ja vajadzgs, Venu 2 series sarakst atlasiet kategoriju, atzmjiet izvles rtias un atlasiet Noemt no ierces, lai noemtu audio failus.
Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana
Lai sav pulksten no tress personas pakalpojumu sniedzja lejupieldtu mziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzjs ir jpievieno iercei. Dazas tress personas mzikas pakalpojumu sniedzja opcijas jau ir instaltas ierc. Lai iegtu vairk opciju, varat lejupieldt lietotni Connect IQ. 1 Ierces vadbas izvln atlasiet . 2 Atlasiet .
PIEZME. ja vlaties iestatt citu pakalpojumu sniedzju, nospiediet un turiet nospiestu un atlasiet Mzikas nodrosintji > Pievienot nodrosintju. 3 Atlasiet nodrosintja nosaukumu un izpildiet ekrn redzams nordes.

Mzika

7

Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja
Lai lejupieldtu audio saturu no tress personas pakalpojumu sniedzja, jums ir nepieciesams savienojums ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 7. lappuse). 1 Atveriet mzikas prvaldbu. 2 Turiet nospiestu . 3 Atlasiet Mzikas nodrosintji. 4 Atlasiet pievienoto pakalpojumu sniedzju. 5 Atlasiet atskaosanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupieldtu ierc. 6 Ja nepieciesams, atlasiet , ldz js aicina veikt sinhronizciju ar pakalpojumu. PIEZME. audio satura lejupielde var patrt daudz akumulatora enerijas. Ja akumulatora uzldes lmenis zems, iespjams, ierce bs jpievieno pie rja barosanas avota.
Tress personas pakalpojumu sniedzja atvienosana
1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin ierces un atlasiet savu ierci. 3 Atlasiet Mzika. 4 Atlasiet instalto tress personas pakalpojumu sniedzju un izpildiet ekrn redzams nordes, lai
atvienotu tress personas pakalpojumu sniedzju no ierces.
Bluetooth austiu pievienosana
Lai klaustos Venu 2 series ierc ieldto mziku, austias ir jpievieno, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. 1 Novietojiet austias 2 m (6,6 pdu) attlum no ierces. 2 Iespjojiet austis pra savienojuma veidosanas rezmu. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet > Mzika > Austias > Pievienot jaunu. 5 Atlasiet savas austias, lai pabeigtu pra savienojuma veidosanas procesu.
Mzikas klaussans
1 Atveriet mzikas prvaldbu. 2 Pievienojiet austias, izmantojot Bluetooth tehnoloiju (Bluetooth austiu pievienosana, 8. lappuse). 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Mzikas nodrosintji un atlasiet opciju:
· Lai klaustos pulksten no datora lejupieldto mziku, atlasiet Mana mzika (Persong audio satura lejupielde, 7. lappuse).
· Lai viedtlrun kontroltu mzikas atskaosanu, atlasiet Tlrunis. · Lai klaustos tress personas pakalpojumu sniedzja mziku, atlasiet pakalpojumu sniedzja nosaukumu
un atlasiet lejupieldjamo atskaosanas sarakstu. 5 Atlasiet , lai atvrtu mzikas atskaosanas prvaldbu.

8

Mzika

Mzikas atskaosanas prvaldba

Atlasiet, lai atvrtu mzikas atskaosanas prvaldbu.
Atlasiet, lai regultu skaumu.
Atlasiet, lai atskaotu un apturtu pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai izlaistu ldz nkamajam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai tri prttu uz prieksu pasreizjo audio failu. Atlasiet, lai vlreiz atskaotu no skuma pasreizjo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu ldz ieprieksjam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai atttu atpaka pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai maintu atkrtosanas rezmu.
Atlasiet, lai maintu jauktu rezmu.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay auj jums izmantot pulksteni, lai makstu par pirkumiem ldzdalbas veikalos, izmantojot kredtkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistt finansu iestde.
Garmin Pay maka iestatsana
Js varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairkas kredtkartes vai debetkartes. Lai mekltu iesaistts finansu iestdes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay > Skt. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Garmin Pay

9

Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni
Lai maksjumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jiestata vismaz viena maksjumu karte. Js varat izmantot pulksteni pirkumiem ldzdalbas veikal. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet . 3 Ievadiet savu cetru ciparu ieejas kodu.
PIEZME. ja ieejas kodu ievadsit nepareizi trs reizes, maks tiks blots, un jums lietotn Garmin Connect bs jveic ieejas koda atiestatsana. Ir redzama jsu pdj izmantot maksjumu karte.

4 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, velciet, lai maintu uz citu karti (izvles). 5 60 sekunzu laik turiet pulksteni maksjumu lastja tuvum, pavrsot pulkstea ciparncu pret lastju.
Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lastju, tas vibr un rda kontrolatzmi. 6 Ja vajadzgs, izpildiet karsu lastja nordes, lai pabeigtu transakciju. IETEIKUMS. pc sekmgi ievadta ieejas koda js varat veikt maksjumus bez ieejas koda ievadsanas 24 stundas, kamr turpint valkt pulksteni. Ja js noemsit pulksteni no plaukstas loctavas vai atspjosit sirdsdarbbas ritma uzraudzbu, jums atkal bs jievada ieejas kods, lai vartu veikt maksjumu.
Kartes pievienosana Garmin Pay makam
Js varat pievienot savam Garmin Pay makam ldz 10 kredtkartm vai debetkartm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay > > Pievienot karti. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kartes pievienosanas pulksten, veicot maksjumu, varat atlast karti.
Garmin Pay karsu prvaldba
Karti varat slaicgi apturt vai dzst. PIEZME. dazs valsts iesaistts finansu iestdes var ierobezot Garmin Pay funkcijas. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Garmin Pay. 3 Atlasiet karti 4 Atlasiet opciju:
· Lai slaicgi apturtu karti vai atjaunotu piekuvi, atlasiet Apturt karti. Lai veiktu pirkumus, izmantojot Venu 2 series ierci, karte ir jaktiviz.
· Lai dzstu karti, atlasiet .

10

Garmin Pay

Garmin Pay ieejas koda maia
Lai maintu ieejas kodu, jums ir jzina savs pasreizjais ieejas kods. Ja aizmirstat savu ieejas kodu, jums ir jveic Venu 2 series ierces funkcijas Garmin Pay atiestatsana un jizveido jauns ieejas kods, k ar atkrtoti jievada savas kartes informcija. 1 Venu 2 series ierces lap lietotn Garmin Connect atlasiet Garmin Pay > Maint ieejas kodu. 2 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Kad nkamreiz makssit, izmantojot Venu 2 series ierci, jums ir jievada jaunais kods.
Drosbas un izsekosanas funkcijas
UZMANBU Drosbas un izsekosanas funkcijas ir papildu funkcijas, un uz tm nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
Venu 2 series iercei ir drosbas un izsekosanas funkcijas, kuras ir jiestata lietotn Garmin Connect.
IEVRBAI Lai izmantotu ss funkcijas, ir nepieciesams savienojums ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem varat ievadt sav Garmin Connect kont.
Lai skattu pilngku informciju par drosbas un izsekosanas funkcijm, dodieties uz vietni www.garmin.com /safety. Paldzba: auj stt ziojumu ar jsu vrdu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu
kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Negadjuma noteiksana: ja Venu 2 series ierce nosaka negadjumu, kad pastaigjaties r, skrienat vai braucat
ar velosipdu, t sta automtisku sziu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. LiveTrack: draugiem un imenei auj sekot jsu sacensbm un treniu aktivittm rellaik. Js varat uzaicint sekotjus, izmantojot e-pasta vstuli vai socilos tklus, aujot tiem skatt jsu aktulos datus tmeka vietnes lap.
Adding Emergency Contacts
Emergency contact phone numbers are used for the safety and tracking features. 1 From the Garmin Connect app, select or . 2 Select Drosba & sekosana > Negadjumu noteiksana un paldzba > Pievienot kontaktpersonu rkrtas
gadjumiem. 3 Follow the on-screen instructions.
Kontaktpersonu pievienosana
Lietotn Garmin Connect varat pievienot ne vairk k 50 kontaktpersonas. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot ar LiveTrack funkciju. Trs no sm kontaktpersonm var izmantot k kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Adding Emergency Contacts, 11. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Kontaktpersonas. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kontaktpersonu pievienosanas ir jveic datu sinhronizcija, lai piemrotu izmaias Venu 2 series iercei (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 38. lappuse).

Drosbas un izsekosanas funkcijas

11

Negadjuma noteiksana
UZMANBU Negadjuma noteiksana ir papildu funkcija, kas ir paredzta lietosanai brv dab. Uz negadjuma noteiksanu nedrkst paauties k uz primro veidu, lai saemtu paldzbu rkrtas gadjum.
Lai ierc iespjotu negadjuma noteiksanu, lietotn Garmin Connect ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem. Prasbas tlrunim
· gPS aktivittes laik tlrunim ir jbt savienojum ar jsu Venu 2 series ierci. · Tlrunim ir jietver datu plns. · Jums ir jbt td viet, kur ir tkla prkljums un kur dati ir pieejami. · Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt teksta ziojumus (var tikt piemroti
standarta teksta ziojumapmaias tarifi) vai e-pasta vstules.
Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana
Lai ierc vartu iespjot negadjuma noteiksanu, lietotn Garmin Connect ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Adding Emergency Contacts, 11. lappuse). Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla seguma zon, kur dati ir pieejami. Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt e-pasta vstules vai teksta ziojumus (var tikt piemroti standarta teksta ziojumapmaias tarifi). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Drosba & sekosana > Negadjuma noteiksana. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. negadjuma noteiksana ir pieejama tikai iesanas, skrjienu, prgjienu un velobraucienu aktivittm brv dab. Kad Venu 2 series ierce ar iespjotu GPS ir noteikusi negadjumu, lietotne Garmin Connect var nostt automtisku sziu un e-pasta vstuli ar jsu vrdu un GPS atrasans vietu jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Jums ir 30 sekundes laika, lai atceltu ziojumu.
Paldzbas pieprassana
Lai pieprastu paldzbu, ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Adding Emergency Contacts, 11. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Kad jtat trs vibrcijas, atlaidiet pogu, lai aktiviztu paldzbas funkciju.
Ir redzams atpakaskaitsanas ekrns. IETEIKUMS. lai atceltu ziojumu, pirms atpakaskaitsana ir pabeigta, varat atlast Atcelt.
Sirdsdarbbas ritma funkcijas
Venu 2 series iercei ir monitors pulsa mrjumam plaukstas loctav, un t ir saderga ar ar krsu pulsometriem (jiegdjas atsevisi). Pulsa mrjumu datus varat skatt pulsa prskat. Ja, aktivitti skot, ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, ierce izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.

12

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Uz plaukstas loctavu balstts pulss
Ierces valksana
· Valkjiet ierci virs plaukstas loctavas kaula. PIEZME. iercei ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. Lai iegtu preczkus sirdsdarbbas ritma lasjumus, ierce skriesanas vai vingrinjumu laik nedrkst izkustties. Lai iegtu pulsa oksimetra lasjumus, jums ir jsaglab nekustgs stvoklis.
PIEZME. optiskais sensors atrodas ierces aizmugur. · Lai iegtu vairk informcijas par plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritmu, skatiet Padomi maingu
sirdsdarbbas ritma datu gadjum, 13. lappuse. · Lai iegtu vairk informcijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet Padomi neparastu pulsa oksimetra datu
gadjum, 18. lappuse. · Papildu informciju par precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy. · Lai iegtu pilngku informciju par ierces valksanu un kopsanu, dodieties uz vietni www.garmin.com
/fitandcare.
Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum
Ja sirdsdarbbas ritma dati ir maingi vai nepards, varat izmint tlk redzamos ieteikumus. · Notriet un nozvjiet roku pirms ierces uzliksanas. · Nelietojiet zem ierces sauosans krmu, losjonu vai insektu repelentu. · Nepieaujiet ierces aizmugur esos sirdsdarbbas ritma monitora saskrpsanu. · Valkjiet ierci virs plaukstas loctavas kaula. Iercei ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Pirms skat aktivitti, pagaidiet, ldz ikona deg. · Pirms skat aktivitti, iesildieties 5­10 mintes un iegstiet sirdsdarbbas ritma rdjumu.
PIEZME. ja r ir auksts, iesildieties iekstelp. · Pc katra trenia noskalojiet ierci ar tru deni. · Trenia laik lietojiet silikona saiti.

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

13

Pulsa informcijas skatsana
1 Pulkstea ciparnc velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu pulsa prskatu. Pulsa prskats rda jsu pasreizjo pulsu, mrot sirdspukstu skaitu mint (sirdsp./min.).
2 Atlasiet prskatu, lai skattu pulsu kops pusnakts. Diagramm ir redzama jsu nesen sirdsdarbbas ritma aktivitte, augsts un zems sirdsdarbbas ritms un krsas kodtas joslas, lai nordtu laiku, kds ir pavadts katr sirdsdarbbas ritma zon (Par sirdsdarbbas ritma zonm, 15. lappuse).
3 Velciet uz augsu, lai skattu sava pulsa miera stvokl vrtbas pdjm 7 dienm.
Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana
UZMANBU S funkcija brdina viengi, kad jsu sirdsdarbbas ritms pc neaktva perioda prsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu mint vai krtas zem s lietotja atlast rdtja. S funkcija nebrdina par kdu iespjamu sirds stvokli, un t nav paredzta rstsanas vai medicniska stvoka vai slimbas diagnosticsanas nolkam. Par jebkuriem ar sirdi saisttiem jautjumiem konsultjieties ar savu rstu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms > Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas
brdinjumi. 3 Atlasiet Augsts brdin. vai Zems brdinjums. 4 Atlasiet brdinjuma slieksvrtbas vrtbu. 5 Atlasiet prslgsanas sldzi, lai ieslgtu brdinjumu. Katru reizi, kad prsniegsit pielgoto vrtbu vai rdjums kritsies zem ts, tiks pardts brdinjums, un ierce vibrs.

14

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Sirdsdarbbas ritma prraidsana uz Garmin iercm
Js varat apraidt savus pulsa datus no Venu 2 series ierces un skatt tos pr savienots Garmin iercs. Piemram, ritebrauksanas laik js varat prraidt sirdsdarbbas ritma datus uz Edge® ierci. PIEZME. pulsa datu apraide samazina akumulatora darbbas laiku. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Prraidt aktivittes laik, lai prraidtu sirdsdarbbas ritma datus laikkontroltu aktivitsu laik (Aktivittes sksana, 24. lappuse).
· Atlasiet Prraidt, lai sktu prraidt sirdsdarbbas ritmu tagad. 4 Savienojiet pr Venu 2 series ierci ar Garmin ANT+® sadergu ierci.
PIEZME. pra veidosanas nordes katrai ar Garmin sadergai iercei atsiras. Informciju sk. pasnieka rokasgrmat.
Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora izslgsana
Noklusjuma vrtba iestatjumam Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms ir Automtiski. Ierce automtiski izmanto plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, ja vien js neizveidojat krsu sirdsdarbbas ritma monitora pra savienojumu ar ierci. Krsu sirdsdarbbas ritma dati ir pieejami tikai aktivittes laik. PIEZME. atspjojot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, tiek atspjotas ar VO2 max. aplses, intensittes mintes, funkcija Stress visas dienas garum, k ar plaukstas loctavas pulsa oksimetra sensors. PIEZME. atspjojot uz plaukstas loctavu balstta pulsa monitoru, tiek atspjota ar plaukstas loctavas noteiksanas funkcija Garmin Pay maksjumiem, un jums ir jievada ieejas kods pirms katra maksjuma veiksanas (Garmin Pay, 9. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms > Statuss > Izslgts.
Par sirdsdarbbas ritma zonm
Daudzi sportisti sirdsdarbbas ritma zonas izmanto, lai izmrtu un palielintu savu kardiovaskulro spku un uzlabotu savu fizisks sagatavotbas lmeni. Sirdsdarbbas ritma zona ir iestattais sirdspukstu mint diapazons. Piecas visprpieemts sirdsdarbbas ritma zonas tiek numurtas no 1 ldz 5 atbilstosi pieaugosajai intensittei. Parasti sirdsdarbbas ritma zonas tiek aprintas, emot vr maksimls sirdsdarbbas ritma procentuls daas.
Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana
Ierce izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai noteiktu jsu noklusjuma sirdsdarbbas ritma zonas. Ierc ir atsevisas sirdsdarbbas ritma zonas skriesanai un ritebrauksanai. Lai aktivittes laik iegtu vispreczkos kaloriju datus, jums ir jiestata savs maksimlais sirdsdarbbas ritms. Varat ar iestatt katru sirdsdarbbas ritma zonu. Savas zonas varat korit manuli ierc vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils > Sirdsdarbbas ritma zonas. 3 Atlasiet Noklusjums, lai skattu noklusjuma vrtbas (izvles).
Noklusjuma vrtbas var piemrot skriesanai un ritebrauksanai. 4 Atlasiet Skriesana vai Ritebrauksana. 5 Atlasiet Preference > Iestatt pielgotu. 6 Atlasiet Maks. SR un ievadiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. 7 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai.

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

15

Fizisks formas mri
Informcija par sirdsdarbbas ritma zonm var paldzt jums mrt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemrojot sos principus. · Sirdsdarbbas ritms ir labs trenia intensittes mrs. · Trenis noteikts sirdsdarbbas ritma zons var paldzt uzlabot sirds un asinsvadu spju un izturbu. Ja js zint savu maksimlo sirsdarbbas ritmu, varat izmantot tabulu (Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 16. lappuse), lai noteiktu vispiemrotko sirdsdarbbas ritma zonu savas fizisks formas mriem. Ja nezint savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu, izmantojiet kdu no internet pieejamajiem apriniem. Dazas sporta zles un veselbas centri var piedvt testu, lai izmrtu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Noklusjuma maksimlais sirdsdarbbas ritms ir 220 mnus jsu vecums.

Sirdsdarbbas ritma zonu aprini

Zona

% no maksiml sirds darbbas ritma

Noteikt izpilde

Ieguvumi

1 50­60%

Brvs, viegls temps, ritmiska elposana

Skuma lmea aerobais trenis, mazina stresu

2 60­70%

rts temps, nedaudz dzika elposana, iespjams sarunties

Pamata trenis sirds un asinsvadu sistmai, labs atgsans temps

3 70­80%

Mrens temps, grtk sarunties

Uzlabota aerob spja, optimls trenis sirds un asinsvadu sistmai

4 80­90%

trs un nedaudz nerts temps, spcga elposana

Uzlabota anaerob spja un slieksvr tba, uzlabots trums

5 90­100%

Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrtinta elposana

Anaerob un muskuu izturba, uzlabota jauda

Par VO2 Max. aplsm
VO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz kilogramu ermea svara maksiml aktivitt. Vienkrsk sakot, VO2 Max ir jsu fizisks veiktspjas rdtjs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, ar sim rdtjam ir juzlabojas. Ierc jsu VO2 max. aplses ir redzamas k skaitlis un apraksts. Sav Garmin Connect kont js varat skatt papildu informciju par sava VO2 max. aplsm, tostarp savas fizisks formas vecumu. VO2 max. datus nodrosina Firstbeat Analytics. VO2 max. analze tiek nodrosinta ar The Cooper Institute® atauju. Papildu informciju skatiet pielikum (VO2 Max. standarta parametri, 59. lappuse), k ar vietn www.CooperInstitute.org.
Iegstiet savas VO2 Max. aplses
Lai ierce vartu rdt jsu VO2 max. aplses, tai ir nepieciesami sirdsdarbbas ritma dati un laikkontrolta (ldz 15 mintm) tra iesana vai skriesana. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils > VO2 Max.
Ja jums jau ir ierakstti tras iesanas vai skriesanas brv dab dati, iespjams, ka ierce pards VO2 max. aplses. Ierce rda datumu, kad VO2 max. aplses pdjo reizi tika atjaunintas. Ierce atjaunina jsu VO2 max. aplses katru reizi, kad ejat vai skrienat brv dab vismaz 15 mintes. Lai iegtu atjaunintas aplses, varat manuli palaist VO2 max. prbaudi. 3 Lai sktu VO2 max. prbaudi, pieskarieties ekrnam. 4 Lai iegtu savas VO2 max. aplses, izpildiet ekrn redzams nordes. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums.

16

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Savas fizisks formas vecuma skatsana
Fizisks formas vecums nodrosina jums ieskatu par to, kda ir jsu fizisk forma saldzinjum ar citm t pasa dzimuma personm. Jsu ierce izmanto tdu informciju k jsu vecums, ermea masas indekss (MI), pulsa dati miera stvokl un enerisku aktivitsu vsture, lai nodrosintu jums fizisks formas vecumu. Ja jums ir Garmin IndexTM svari, ierce jsu fizisks formas vecuma noteiksanai izmanto ermea tauku procentuls daas mrjumu, nevis MI. Vingrojumi un dzvesveida maia var ietekmt jsu fizisks formas vecumu. PIEZME. lai iegtu preczku savu fizisks formas vecumu, pabeidziet lietotja profila iestatsanu (Lietotja profila iestatsana, 32. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils > Fizisks formas vecums.
Pulsa oksimetrija
Venu 2 series iercei ir uz plaukstas loctavas balstts pulsometrs, lai mrtu skbeka piestinjumu asins. Zint savu skbeka piestinjuma asins lmeni var bt nodergi, lai izprastu savu visprjo veselbu un noteiktu, k organisms pielgojas augstumam. Ierce izmra skbeka lmeni asins, spdinot gaismu d un prbaudot, cik daudz gaismas tiek absorbts. To attlo k SpO2. Ierc pulsa oksimetra rdjumi pards k SpO2 procentos. Sav Garmin Connect kont varat skatt papildu informciju par pulsometra rdjumiem, tostarp tendencm vairku dienu period (Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia, 17. lappuse). Papildu informciju par pulsa oksimetra precizitti skatiet vietn garmin.com /ataccuracy.
Pulsa oksimetra rdjumu iegsana
Js varat manuli skt pulsa oksimetrijas rdjumu pulsa oksimetrijas prskat. Pulsa oksimetrijas rdjumu precizitte var mainties atkarb no jsu asins plsmas, ierces novietojuma uz plaukstas loctavas un jsu nekustguma. PIEZME. iespjams, pulsa oksimetrijas prskats jums bs jpievieno prskatu kopai (Prskatu pielgosana, 21. lappuse). 1 Kamr szat vai esat miera stvokl, velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu pulsa oksimetrijas prskatu. 2 Atlasiet prskatu, lai sktu lasjumu. 3 Turiet roku, uz kuras valkjat ierci, sirds lmen, kamr ierce nolasa skbeka piestinjumu jsu asins. 4 Nekustieties.
Ierce rda jsu skbeka piestinjumu procentos un pulsa oksimetrijas rdjumu diagrammu, k ar pulsa vrtbas kops pusnakts.
Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms > Pulse Ox > Sekosanas rezms. 3 Atlasiet opciju:
· Lai ieslgtu mrjumu laik, kad dienas gait neesat aktvs, atlasiet Visa diena. PIEZME. iesldzot pulsa oksimetrijas izsekosanu, akumulatora darbbas laiks sasins.
· Lai ieslgtu pastvgus mrjumus laik, kad guat, atlasiet Miega laik. PIEZME. neparastas pozas guot var veicint rkrtgi zemus SpO2 rdjumus miega laik.
· Lai izslgtu automtiskus mrjumus, atlasiet Izslgts.

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

17

Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum
Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai nepards, varat izmantot sniegtos padomus. · Palieciet nekustgs, kamr ierce nolasa jsu skbeka piestinjumu asins. · Valkjiet ierci virs plaukstas loctavas kaula. Iercei ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Turiet roku, uz kuras valkjat ierci, sirds lmen, kamr ierce nolasa skbeka piestinjumu jsu asins. · Izmantojiet silikona siksniu. · Pirms uzliekat ierci, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem ierces. · Izvairieties radt skrpjumus optiskajam sensoram. kas atrodas ierces aizmugur. · Pc katra trenia noskalojiet ierci ar svaigu deni.
Aktivittes izsekosana
Aktivittes izsekosanas funkcija ieraksta jsu dien veikto sou skaitu, veikto attlumu, intensittes mintes, uzkptos stvus, sadedzints kalorijas un miega statistiku katrai ieraksttajai dienai. Sadedzints kalorijas ietver pamata vielmaiu, ko papildina aktivittes kalorijas. Dien veikto sou skaits ir redzams sou prskat. Sou skaits periodiski tiek atjaunints. Vairk informcijas par aktivitsu izsekosanu un fizisks formas mrjumu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.
Automtisks mris
Ierce automtiski izveido dienas sou mri, balstoties uz jsu ieprieksjo aktivitsu lmeiem. Dienas laik prvietojoties, ierce rda jsu virzbu uz dienas mri .

Ja izvlaties neizmantot automtiska mra funkciju, varat iestatt personaliztu sou mri sav Garmin Connect kont.
Brdinjuma par kustbu izmantosana
Ilgstosa sdsana var izraist nevlamas vielmaias izmaias. Brdinjuma par kustbu atgdina par to, ka ir jturpina aktivittes. Pc vienas stundas neaktivittes tiks pardts ziojums, un uz sou logrka bs redzama sarkana josla. Pc 15 mintm neaktivittes tiek pardti papildu segmenti. Ierce ar vibr, ja vibrcija ir ieslgta (Sistmas iestatjumi, 45. lappuse).
Lai atiestattu brdinjumu par kustbu, dodieties s pastaig (vismaz dazas mintes).

18

Aktivittes izsekosana

Sekosana mieg
Kamr js guat, ierce automtiski nosaka jsu miegu un seko jsu kustbm ierast miega laik. Sava ierast miega stundas varat iestatt lietotja iestatjumos sav Garmin Connect kont. Miega statistika ietver kopjo miega stundu skaitu, miega fzes un kustbas mieg. Sava miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. PIEZME. snaudas brzi netiek ietverti miega statistik. Js varat izmantot rezmu Netrauct!, lai izslgtu paziojumus un trauksmes signlus, izemot brdinjumus (Netraucsanas rezma lietosana, 6. lappuse).
Intensittes mintes
Lai uzlabotu veselbu, tdas organizcijas k Pasaules Veselbas organizcija iesaka vismaz 150 mintes ned veltt vidjas intensittes aktivittei, piemram, pastaigai tr gait, vai 75 mintes ned veltt eneriskas intensittes aktivittei, piemram, skriesanai. Ierce seko jsu aktivittes intensittei un laikam, kuru veltt, lai veiktu vidjas vai eneriskas intensittes aktivittes (lai skaitliski novrttu enerisku intensitti, ir nepieciesami sirdsdarbbas ritma dati). Ierce eneriskas intensittes aktivittes mintm pieskaita vidjas intensittes aktivitsu mintes. Rezultt jsu eneriskas intensittes minsu kopskaits dubultojas.
Intensittes minsu pelnsana
Ierce Venu 2 series aprina intensittes mintes, saldzinot jsu sirdsdarbbas ritma datus ar vidjo sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. Ja sirdsdarbbas ritms ir izslgts, ierce aprina vidjo intensitti mints, analizjot jsu sous mint. · Lai iegtu vispreczko intensittes minsu aprinu, sciet laiknoteiktu aktivitti. · Lai iegtu vispreczko sirdsdarbbas ritmu miera stvokl, valkjiet ierci visu dienu un nakti.
Garmin Move IQTM
Kad jsu kustbas atbilds pazstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automtiski noteiks notikumu un rds to jsu laika skal. Move IQ notikumi rda aktivittes veidu un ilgumu, bet nav redzami jsu aktivitsu sarakst vai jaunumu plsm. Funkcija Move IQ var automtiski skt laikkontroltu aktivitti iesanai un skriesanai, izmantojot laika slieksvrtbas, kuras js iestatt lietotn Garmin Connect. Ss aktivittes ir pievienotas jsu aktivitsu sarakstam.
Aktivittes izsekosanas iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Aktivittes izsekosana. Statuss: izsldz aktivittes izsekosanas funkcijas. Kustbas brd.: parda ziojumu un kustbas joslu digitl pulkstea skat un sou ekrn. Ierce ar vibr, lai js
brdintu. Mra brdinjumi: auj jums ieslgt un izslgt mra brdinjumus vai izslgt tos tikai aktivitsu laik. Mra
brdinjumi pards attiecb uz jsu dienas sou mri, dienas uzkpto stvu skaita mri, nedas intensittes minsu mri un dens balansa mri. Automtiska aktivittes sksana: auj iercei izveidot un saglabt laikkontroltas aktivittes automtiski, kad Move IQ funkcija konstat, ka js staigjat vai skrienat. Js varat iestatt minimlo laika slieksni skriesanai un staigsanai. Intensittes mintes: auj iestatt sirdsdarbbas ritma zonu vidjas intensittes mintm un augstku sirdsdarbbas ritma zonu eneriskas intensittes mintm. Js varat izmantot ar noklusjuma algoritmu.
Aktivittes izsekosanas izslgsana
Kad js izsldzat aktivittes izsekosanu, jsu soi, uzkptie stvi, intensittes mintes, izsekosana mieg un Move IQ notikumi netiek ierakstti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes izsekosana > Statuss > Izslgts.

Aktivittes izsekosana

19

Nordjumi
Your device comes preloaded with glances that provide quick information. Daziem logrkiem nepieciesams Bluetooth savienojums ar sadergu viedtlruni. Dazi logrki pc noklusjuma nav redzami. Logrku cilpu varat pievienot manuli (Prskatu pielgosana, 21. lappuse). Body BatteryTM: valkjot ierci visu dienu, logrks parda jsu pasreizjo Body Battery lmeni un lmea
diagrammu dazu pdjo stundu laik. Kalendrs: parda gaidms tiksans no jsu viedtlrua kalendra. Kalorijas: parda jsu kaloriju informciju pasreizjai dienai. sacensbas: displays your current leaderboard ranking if you participate in a Garmin Connect challenge. Uzkpto stvu skaits: izseko uzkpto stvu skaitu un progresu ce uz mri. Garmin treneris: parda plnotos trenius, ja esat atlasjis Garmin trenera treniu plnu sav Garmin Connect
kont. Health SnapshotTM: displays a summary of your last Health Snapshot activity. Pulss: parda jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritmu pc sitienu skaita mint (sirdsp./min.) un vidjo
sirdsdarbbas ritma miera stvokl (SRA). zurnli: parda jsu aktivitsu vsturi un reistrto aktivitsu diagrammu. dens balanss: auj jums sekot savam patrtajam dens daudzumam un progresu ikdienas mra
sasniegsan. Intensittes mintes: izseko laiku, ko esat pavadjis, piedaloties mrens ldz enerisks aktivitts, jsu
nedas intensittes minsu mri un progresu ce uz mri. Pdj aktivitte: rda pdj reistrt skrjiena su kopsavilkumu. Pdjais sporta veids: displays a brief summary of your last recorded activity and history of the specified sport. Lampas: nodrosina velosipda lampu prvaldbu, kad Varia lampa ir pra savienojum ar Venu 2 series ierci. Mzikas prvaldba: nodrosina mzikas atskaotja vadklas jsu viedtlrua vai ierces mzikai. Paziojumi: brdina par ienkosiem zvaniem, szim, socilo tklu jaunumiem utt., balstoties uz viedtlrua
paziojumu iestatjumiem. Pulsa oksimetrs: auj veikt manulus pulsa oksimetra lasjumus. Elposana: jsu pasreizjais elposanas temps elpas vilcienos mint un vidjais septiu dienu rdtjs. Js
varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties. Miegs: rda ieprieksjs nakts kopjo miega laiku, miega datus un miega posmu informciju. Soi: izseko jsu ikdienas sou skaitu, sou mri un datus par ieprieksjm dienm. Stress: parda jsu pasreizjo stresa lmeni un jsu stresa lmea diagrammu. Js varat veikt elposanas
aktivitti, kas paldzs atslbinties. Laikapstki: parda pasreizjo temperatru un laika prognozi. Sieviesu veselba: displays your current cycle or pregnancy tracking status. Js varat skatt un reistrt savus
ikdienas simptomus.

20

Nordjumi

Prskatu skatsana
· Pulkstea ciparnc velciet uz augsu vai uz leju.

Ierce ritina pa prskatu kopu. · Atlasiet prskatu, lai skattu papildu informciju. · Turiet nospiestu , lai skattu papildu opcijas un funkcijas prskatam.
Prskatu pielgosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Nordjumi. 3 Atlasiet prskatu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai maintu prskata atrasans vietu prskatu kop, velciet prskatu uz augsu vai uz leju. · Lai noemtu prskatu no prskatu kopas, atlasiet . 5 Atlasiet . 6 Atlasiet prskatu. Prskats ir pievienots prskatu kopai.
Pulsa mainba un stresa lmenis
Ierce analiz jsu sirdsdarbbas ritma mainbu, kamr esat miera stvokl, lai noteiktu jsu visprjo stresu. Trenii, fizisk aktivitte, miegs, uzturs un visprjs dzves stress -- tas viss ietekm jsu stresa lmeni. Stresa lmea diapazons ir no 0 ldz 100, kur 0­25 ir miera stvoklis, 26­50 ir zems stress, 51­75 ir vidjs stress, bet 76­100 ir augsts stresa lmenis. Zinsanas par savu stresa lmeni var paldzt jums dienas gait noteikt brzus, kad stresa lmenis ir augsts. Lai iegtu vislabkos rezulttus, ierce ir jvalk miega laik. Js varat sinhronizt ierci ar savu Garmin Connect kontu, lai skattu visas dienas stresa lmeni, ilgtermia tendences un papildu informciju.
Stresa lmea prskata lietosana
Stresa lmea prskats rda jsu pasreizjo stresa lmeni un stresa lmea kops pusnakts diagrammu. Tas var instrut js veikt elposanas aktivitti, lai paldztu atslbinties. 1 Kamr js szat vai esat neaktvs, velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu stresa lmea prskatu.
IETEIKUMS. ja bsit prk aktvs, lai pulkstenis vartu noteikt jsu stresa lmeni, stresa lmea rdjuma viet tiks pardts ziojums. Savu stresa lmeni atkal varat prbaudt pc vairkm miera stvokl pavadtm mintm. 2 Pieskarieties prskatam, lai skattu sava stresa lmea kops pusnakts diagrammu. Zils joslas norda atptas periodus. Dzeltens joslas norda stresa periodus. Pelks joslas norda laiku, kad esat bijis prk aktvs, lai noteiktu jsu stresa lmeni. 3 Lai sktu elposanas aktivitti, velciet uz augsu un atlasiet .

Nordjumi

21

Body Battery
Ierce analiz jsu sirdsdarbbas ritma maingumu, stresa lmeni, miega kvalitti un aktivittes datus, lai noteiktu jsu visprjo Body Battery lmeni. Tpat k mrinstruments automasn, ierce norda jsu pieejams enerijas rezerves apjomu. Body Battery lmea diapazons ir no 0 ldz 100, kur 0­25 ir zems, 26­50 ir vidjs, 51­75 ir augsts, bet 76­100 ir oti augsts enerijas rezerves lmenis. Js varat sinhronizt ierci ar savu Garmin Connect kontu, lai skattu visjaunko Body Battery lmeni, ilgtermia tendences un papildu informciju (Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 22. lappuse).
Prskata Body Battery skatsana
Prskats Body Battery rda jsu pasreizjoBody Battery lmeni. 1 Velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu Body Battery prskatu.
PIEZME. iespjams, ka prskats bs jpievieno prskatu kopai (Prskatu pielgosana, 21. lappuse). 2 Atlasiet prskatu, lai skattu savu Body Battery datu kops pusnakts diagrammu.

3 Velciet uz augsu, lai skattu sava Body Battery un stresa lmea apvienoto diagrammu.
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem
· Lai iegtu preczkus rezulttus, valkjiet ierci, kamr guat. · Labs miegs uzld jsu Body Battery. · Fizisk slodze un augsts stresa lmenis var veicint trku Body Battery lmea samazinsanos. · Uzemtais uzturs, k ar tdi stimuljosi ldzeki k kofens, neietekm jsu Body Battery.
Sieviesu veselba
Sekosana menstrulajam ciklam
Menstrulais cikls ir svarga veselbas daa. Vairk par so funkciju uzzint un to iestatt varat iestatjumos Veselbas stvoka statistika lietotn Garmin Connect. · Sekosana menstrulajam ciklam un informcija par to · Fiziskie un emocionlie simptomi · Menstruciju un auglbas prognozes · Veselbas stvoka un uztura informcija PIEZME. lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai pievienotu un noemtu prskatus.
Sekosana grtniecbai
Sekosanas grtniecbai funkcija rda iknedas atjauninjumus jsu grtniecbai un veselbas un uztura informciju. Ierci varat izmantot, lai reistrtu fiziskus un emocionlus simptomus, glikozes lmea asins rdjumus un mazua kustbas . Vairk par so funkciju uzzint un to iestatt varat iestatjumos Veselbas stvoka statistika lietotn Garmin Connect.

22

Nordjumi

Sekosana dens balansam
Js varat sekot dienas laik uzemtajam sidrumam, ieslgt mrus un brdinjumus un ievadt biezk izmantoto trauku lielumu. Ja iespjojat automtiskus mrus, jsu mri pieaug diens, kad ierakstt aktivitti. Kad trenjaties, jums ir juzem vairk sidruma, lai aizsttu sviedru zudumu. PIEZME. lietotni varat izmantot, lai pievienotu un noemtu logrkus.
dens balansam izsekosanas prskata izmantosana
dens balansa izsekosanas prskats rda jsu sidruma uzemsanu un ikdienas dens balansa mri. 1 Velciet uz augsu vai uz leju, lai iegtu dens balansa prskatu. 2 Atlasiet prskatu, lai pievienotu iedzerto sidrumu.

3 Atlasiet katrai sidruma uzemsanas reizei (1 tase, 8 unces vai 250 ml). 4 Atlasiet trauku, lai palielintu uzemt sidruma daudzumu, izvloties attiecgu trauka tilpumu. 5 Turiet nospiestu , lai pielgotu prskatu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai maintu mrvienbas, atlasiet Vienbas. · Lai iespjotu dinamiskus dienas mrus, kuri pieaug pc aktivittes ierakstsanas, atlasiet Automtiski
palielint mri. · Lai ieslgtu sidruma uzemsanas atgdinjumus, atlasiet Brdinjumi. · Lai pielgotu sava trauka lielumu, atlasiet Trauki, atlasiet trauku, atlasiet mrvienbas un ievadiet trauka
lielumu.
Lietotnes un aktivittes
Jsu ierc ir dazdas skotnji ieldtas lietotnes un aktivittes. Lietotnes: lietotnes ierc nodrosina interaktvas funkcijas, piemram, navisanu uz saglabtm atrasans
vietm. Aktivittes: jsu ierc ir skotnji ieldtas iekstelpm un ram piemrotas aktivitsu lietotnes, tostarp
skriesanas, ritebrauksanas, spka vingrojumu, golfa un citas lietotnes. Kad skat aktivitti, ierce parda un ieraksta sensora datus, ko varat saglabt un koplietot ar Garmin Connect kopienu. Vairk informcijas par aktivitsu izsekosanu un fizisks formas mrjumu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy. Connect IQ lietotnes: lai savam pulkstenim pievienotu funkcijas, instaljiet lietotnes no Connect IQ mobilajm lietotnm (Connect IQ funkcijas, 6. lappuse).

Lietotnes un aktivittes

23

Aktivittes sksana
Skot aktivitti, GPS iesldzas automtiski (ja nepieciesams). 1 Nospiediet . 2 Ja s ir pirm reize, kad skat aktivitti, atzmjiet izvles rtiu blakus katrai aktivittei, lai to pievienotu
izlasei, un atlasiet . 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet aktivitti no savas izlases. · Atlasiet un atlasiet aktivitti no paplasint aktivitsu saraksta. 4 Ja aktivittei ir nepieciesami GPS signli, izejiet rpus telpm uz vietu, kur ir atklts skats uz debesm, un gaidiet, ldz ierce ir gatava. Ierce ir gatava, kad t ir noteikusi jsu pulsu, ieguvusi GPS signlus (ja nepieciesams) un izveidojusi savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciesams). 5 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. Ierce reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas.
Padomi aktivitsu reistrsanai
· Pirms aktivittes sksanas uzldjiet ierci (Ierces uzldsana, 50. lappuse). · Nospiediet , lai ieraksttu distances, sktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai prietu uz nkamo fizisko
vingrojumu srijas posmu. · Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai skattu papildu datu lapas.
Aktivittes beigsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet opciju:
· Lai saglabtu aktivitti, atlasiet . · Lai atmestu aktivitti, atlasiet . · Lai atsktu aktivitti, nospiediet .
Pielgotas aktivittes pievienosana
Js varat izveidot pielgotu aktivitti un pievienot to aktivitsu sarakstam. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet > > . 3 Atlasiet kopjams aktivittes veidu. 4 Atlasiet aktivittes nosaukumu. 5 Ja vajadzgs, redijiet aktivittes lietotnes iestatjumus (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 41. lappuse). 6 Kad pabeidzat redisanu, atlasiet Pabeigts.
Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana
Jsu aktivitsu izlases saraksts ir redzams, kad nospiezat pulkstea ciparnc, un tas piedv tru piekuvi aktivittm, kuras izmantojat visbiezk. Kad pirmo reizi nospiezat , lai sktu aktivitti, ierce piedv izvlties izlases aktivittes. Js varat pievienot vai noemt izlases aktivittes jebkur laik. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes.
Jsu iemots aktivittes ir redzamas saraksta augs. Citas aktivittes ir redzamas paplasintaj sarakst. 3 Atlasiet opciju:
· Lai pievienotu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Pievienot izlasei. · Lai noemtu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Noemt izlasi.

24

Lietotnes un aktivittes

Health Snapshot
Funkcija Health Snapshot ir aktivitte jsu ierc, kas ieraksta vairkus galvenos veselbas mrjumus, kamr js saglabjat miera stvokli divas mintes. T sniedz su ieskatu par jsu visprjo sirds un asinsvadu stvokli. Ierce ieraksta tdus mrjumus k jsu vidjais pulss, stresa lmenis un elposanas temps.
Iekstelpu aktivittes
Venu 2 series ierci var izmantot treniiem iekstelps, piemram, skriesanai pa iekstelpu celiu vai izmantojot stacionru velosipdu vai telpu trenazieri. Iekstelpu aktivittm GPS ir izslgts (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 41. lappuse). Skrienot vai staigjot ar izslgtu GPS, trums, attlums un kadence tiek aprinti, izmantojot ierc esoso akselerometru. Akselerometrs kalibrsanu veic pats. truma, attluma un kadences datu precizitte uzlabojas pc vairkiem skrjieniem vai pastaigm rpus telpm, izmantojot GPS. IETEIKUMS. tursans pie sldos celia trenaziera margm pazemina precizitti. Js varat izmantot izvles kjas mrierci, lai reistrtu tempu, attlumu un kadenci. Braucot ar velosipdu, kad GPS ir izslgts, truma un attluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvles sensora, kas nosta truma un attluma datus iercei (piemram, truma vai kadences sensors).
Spka trenia aktivittes reistrsana
Js varat reistrt piegjienus spka trenia aktivittes laik. Piegjiens ir vienas kustbas vairki atkrtojumi. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet Izturba. 3 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Sciet pirmo piegjienu.
Ierce skaita atkrtojumus. Atkrtojumu skaits pards, kad esat izpildjis vismaz cetrus atkrtojumus. IETEIKUMS. katram piegjienam ierce var skaitt tikai vienas kustbas atkrtojumus. Kad vlaties maint kustbas, beidziet piegjienu un sciet jaunu. 5 Nospiediet , lai pabeigtu iestatsanu. Pulkstenis parda atkrtojumu kopjo skaitu saj piegjien. Pc dazm sekundm pards atptas taimeris. 6 Ja vajadzgs, redijiet atkrtojumu skaitu un atlasiet , lai pievienotu kopai izmantojamo svaru. 7 Pc atptas nospiediet , lai sktu nkamo kopu. 8 Atkrtojiet to katram spka trenia piegjienam, ldz aktivitte ir pabeigta. 9 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet un atlasiet .
Trenaziera attluma kalibrsana
Lai ieraksttu preczus attlumus skrjieniem uz trenaziera, js varat kalibrt trenaziera attlumu pc tam, kad veicat uz trenaziera vismaz 1,5 km (1 jdzi). Ja izmantojat dazdus trenazierus, varat manuli kalibrt trenaziera attlumu uz katra trenaziera vai pc katra skrjiena. 1 Sciet trenaziera aktivitti (Aktivittes sksana, 24. lappuse). 2 Skrieniet uz trenaziera, ldz Venu 2 series ierce ir ierakstjusi vismaz 1,5 km (1jdzi). 3 Kad pabeidzat skrjienu, nospiediet . 4 Prbaudiet trenaziera displej redzamo veikto attlumu. 5 Atlasiet opciju:
· Lai kalibrtu pirmo laiku, ievadiet trenaziera displej redzamo attlumu sav ierc. · Lai veiktu manulu kalibrsanu pc pirm laika kalibrsanas velciet uz augsu, atlasiet Kalibrt un
saglabt un ievadiet trenaziera displej redzamo attlumu sav ierc.

Lietotnes un aktivittes

25

Aktivittes brv dab
Venu 2 series ierce tiek piegdta ar ieprieks ieldtm lietotnm aktivittm brv dab, piemram, skriesanai un ritebrauksanai. rpustelpu aktivittm GPS ir ieslgts. Js varat pievienot lietotnes, izmantojot noklusjuma aktivittes, piemram, kardiotreniu vai airsanu.
Dodoties skrjien
Lai bezvadu sensoru izmantotu skriesanai, vispirms ir jizveido sensora pra savienojums ar ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 48. lappuse). 1 Uzlieciet bezvadu sensorus, piemram, sou mrtju vai sirdsdarbbas ritma monitoru (izvles piederumi). 2 Nospiediet . 3 Atlasiet Skriesana. 4 Ja izmantojat papildu izvles bezvadu sensorus, pagaidiet, ldz ierce izveido savienojumu ar sensoriem. 5 Dodieties r un gaidiet, ldz ierce atrod sateltus. 6 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri.
Ierce reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas. 7 Sciet aktivitti. 8 Nospiediet , lai ieraksttu distances (izvles) (Distancu atzmsana, izmantojot funkciju Auto Lap,
43. lappuse). 9 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa datu ekrniem. 10 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet un atlasiet .
Dodoties velobraucien
Lai bezvadu sensoru izmantotu ritebrauksanai, vispirms ir jizveido sensora pra savienojums ar ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 48. lappuse). 1 Izveidojiet savu bezvadu sensoru, piemram, sirdsdarbbas ritma monitora, truma sensora vai kadences
sensora (izvles), pra savienojumu. 2 Nospiediet . 3 Atlasiet Velosipds. 4 Ja izmantojat papildu izvles bezvadu sensorus, pagaidiet, ldz ierce izveido savienojumu ar sensoriem. 5 Dodieties r un gaidiet, ldz ierce atrod sateltus. 6 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri.
Ierce reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas. 7 Sciet aktivitti. 8 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa datu ekrniem. 9 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet un atlasiet .
Nobraucienu skatsana
Izmantojot automtiskas palaisanas funkciju, ierce ieraksta informciju par katru braucienu no kalna ar slpm vai sniega dli. S funkcija pc noklusjuma tiek ieslgta braucienam no kalna ar slpm vai sniega dli. T automtiski ieraksta jaunus nobraucienus ar slpm, pamatojoties uz jsu kustbu. Taimeris tiek apturts, kad js prstjat kustbu lejup no kalna un kad esat paclj. Kamr prvietojaties ar paclju, taimeris ir apturts. Lai atkrtoti palaistu taimeri, varat skt kustbu lejup no kalna. Nobraucienu informciju varat skatt apturtaj ekrn vai laik, kad taimeris darbojas. 1 Sciet nobrauciena ar slpm vai sniega dli aktivitti. 2 Velciet uz augsu vai uz leju, lai skattu sava pdj un pasreizj nobrauciena un kopjo nobraucienu
informciju. Nobraucienu ekrni ietver laiku, veikto attlumu, maksimlais trums, vidjais trums un kopjais kritums.

26

Lietotnes un aktivittes

Peldot basein
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielgotu lielumu. 4 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Sciet aktivitti.
Ierce automtiski ieraksta peldjuma intervlus un garumus. 6 Kad atpsaties, nospiediet .
Ir redzams atptas ekrns. 7 Nospiediet , lai restarttu intervla taimeri. 8 Pc aktivittes pabeigsanas nospiediet , lai apturtu aktivittes taimeri, un vlreiz turiet nospiestu , lai
saglabtu aktivitti.
Peldbaseina lieluma iestatsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Velciet augsup 4 Atlasiet Iestatjumi > Peldbaseina lielums. 5 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielgotu lielumu.
Peldsanas terminoloija
Garums: viens peldjums baseina garum. Intervls: viens vai vairki secgi garumi. Jauns intervls skas pc atptas. Vziens: vziens tiek skaitts katru reizi, kad roka, uz kuras ir ierce, pabeidz pilnu ciklu. Swolf: swolf rezultts ir viena baseina garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam. Piemram, 30
sekundes plus 15 vzieni ir Swolf rezultts 45. Swolf ir peldsanas efektivittes mrjums, kur, tpat k golf, labks ir zemks rezultts.
Golfa sple
Golfa laukumu lejupielde
Lai spltu laukumu pirmo reizi, jums ir jveic t lejupielde no lietotnes Garmin Connect. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet Lejupieldt golfa laukumus > . 2 Atlasiet golfa laukumu. 3 Atlasiet Lejupieldt.
Kad golfa laukuma lejupielde ir pabeigta, tas ir redzams laukumu sarakst Venu 2 series ierc.
Golfa sple
Lai spltu laukumu pirmo reizi, jums ir jveic t lejupielde, izmantojot viedtlruni (Golfa laukumu lejupielde, 27. lappuse). Lejupieldtie laukumi tiek automtiski atjauninti. Pirms spljat golfu, jums ir juzld ierce (Ierces uzldsana, 50. lappuse). 1 Nospiediet . 2 Atlasiet Golfs. 3 Pagaidiet, ldz ierce atrod sateltus. 4 Pieejamo laukumu sarakst atlasiet laukumu. 5 Atlasiet , lai reistrtu rezulttu. 6 Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa bedrtm.
Kad js prejat uz nkamo bedrti, ierce sdu pareju veic automtiski.

Lietotnes un aktivittes

27

Bedrsu informcija
Ierce aprina attlumu ldz zonas Green prieksjai un aizmugurjai daai un ldz atlastajai spraudtes atrasans vietai (Spraudtes atrasans vietas maia, 28. lappuse).

Pasreizjs bedrtes numurs
Attlums ldz zonas Green aizmugurjai daai
Attlums ldz atlastajai spraudtes atrasans vietai
Attlums ldz zonas Green prieksjai daai
Par bedrtei
Zonas Green karte
Spraudtes atrasans vietas maia
Sples laik js varat iegt skku prskatu par zonu Green un prvietot spraudtes atrasans vietu. 1 Atlasiet karti.
Redzams lielks zonas Green skats. 2 Pavelciet uz augsu vai leju, lai ritintu pa spraudtes atrasans vietm.
norda atlasto spraudtes atrasans vietu. 3 Nospiediet , lai apstiprintu spraudtes atrasans vietu.
Attlumi bedrsu informcijas ekrn tiek atjauninti, lai atspoguotu jaunu spraudtes atrasans vietu. Spraudtes atrasans vieta tiek saglabta viengi pasreizjam posmam.
Virziena uz spraudti skatsana
Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz paldzbu virziena noteiksan, kad js nevarat redzt zonu Green. S funkcija var paldzt jums virzt sitienu, pat ja esat mez vai iegrimis dzii smilts. PIEZME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamr esat golfa mobil. Golfa mobia radti traucjumi var ietekmt kompasa precizitti. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet .
Bultia norda uz spraudtes atrasans vietu.

28

Lietotnes un aktivittes

Layup un krasu pagriezienu attlumu skatsana
Layup un krasu pagriezienu attlumu sarakstu varat skatt Par 4 un 5 bedrtm. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet .
PIEZME. kad js attlumus un atrasans vietas veicat, tie tiek noemti no saraksta.
Hazardu skatsana
Js varat skatt attlumu ldz hazardiem fairway ce par 4 un 5 bedrtm. Hazardi, kas ietekm sitiena izvli, ir redzami atsevisi vai grups, lai paldztu noteikt attlumu ldz layup vai carry. 1 Bedrsu informcijas lap nospiediet un atlasiet .
· Attlums ldz tuvk hazarda prieksdaai un aizmugurei ir redzams ekrn. · Hazarda veids ir nordts ekrna augsda. · Zona Green tiek atspoguota k pusaplis ekrna augsda. Lnija zem zonas Green atspoguo fairway
centru. · Hazardi tiek nordti ar burtu, kas apzm hazardu secbu bedrt, un tie ir redzami zem Green
aptuven izvietojum attiecb pret fairway. 2 Pavelciet, lai skattu pasreizjai bedrtei citus hazardus.

Lietotnes un aktivittes

29

Sitiena mrsana, izmantojot Garmin AutoShotTM
Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierce ieraksta jsu sitiena attlumu, ko vlk varat skatt (Sitienu vstures skatsana, 31. lappuse). Putts netiek noteikti. 1 Golfa sples laik valkjiet ierci uz vadoss rokas plaukstas loctavas, lai labk noteiktu sitienu.
Kad ierce nosaka sitienu, attlums no sitiena atrasans vietas ir redzams josl ekrna augsda.
IETEIKUMS. varat pieskarties joslai, lai paslptu to uz 10 sekundm. 2 Trpiet nkamo sitienu.
Ierce ieraksta jsu pdj sitiena attlumu.
Rezulttu saglabsana
1 Kad spljat golfu, nospiediet . 2 Atlasiet . 3 Lai maintu bedrtes, velciet uz augsu vai uz leju. 4 Pieskarieties ekrna centr. 5 Atlasiet vai , lai iestattu rezulttu.
Punktu skaitsanas metodes iestatsana
Js varat maint metodi, kdu ierce izmanto rezulttu saglabsanai. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes > Golfs. 3 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 4 Atlasiet Punktu skaitsana > Punktu skaitsanas metode. 5 Atlasiet punktu skaitsanas metodi.

30

Lietotnes un aktivittes

Par punktu skaitsanu pc Steiblforda sistmas
Ja js izvlaties Steiblforda punktu skaitsanas metodi (Punktu skaitsanas metodes iestatsana, 30. lappuse), punkti tiek piesirti, pamatojoties uz attiecb pret Par veikto sitienu skaitu. Posma beigs uzvar vislielkais punktu skaits. Ierce piesir punktus saska ar ASV Golfa asocicijas nordm. Spl, kur punkti tiek skaitti, izmantojot Steiblforda sistmu, rezulttu kart ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti

Attiecb pret Par veiktie sitieni

0

2 vai vairk virs

1

1 virs

2

Par

3

1 zem

4

2 zem

5

3 zem

Sekosana golfa statistikai
Kad ierc iespjojat sekosanu statistikai, varat skatt savu statistisku pasreizjam posmam (Posma kopsavilkuma skatsana, 31. lappuse). Izmantojot lietotni Garmin GolfTM, varat saldzint posmus un sekot uzlabojumiem. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes > Golfs. 3 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 4 Atlasiet Punktu skaitsana > Sekosana statusam.
Golfa statistikas ierakstsana
Lai ieraksttu statistiku, ir jiespjo statistiskas sekosana (Sekosana golfa statistikai, 31. lappuse). 1 Rezulttu kart pieskarieties ekrna centr. 2 Iestatiet veikto sitienu skaitu un atlasiet Tlk. 3 Iestatiet veikto putts skaitu un atlasiet Pabeigts. 4 Atlasiet opciju:
· Ja bumbia trpa fairway, atlasiet . · Ja bumbia netrpa fairway, atlasiet vai .
Sitienu vstures skatsana
1 Pc bedrtes izsples nospiediet . 2 Atlasiet , lai skattu informciju par pdjo sitienu. 3 Atlasiet , lai skattu informciju par katru sitienu bedrtri.
Posma kopsavilkuma skatsana
Posma laik varat skatt savu rezulttu, statistiku un posma informciju. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet .

Lietotnes un aktivittes

31

Posma pabeigsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Beigt. 3 Velciet augsup. 4 Atlasiet opciju:
· Lai saglabtu posmu un atgrieztos pulkstea rezm, atlasiet Saglabt. · Lai reditu rezulttu karti, atlasiet Redit rezulttu. · Lai atmestu posmu un atgrieztos pulkstea rezm, atlasiet Atmest. · Lai apturtu posmu un turpintu to vlk, atlasiet Apturt.
Lietotne Garmin Golf
Lietotne Garmin Golf auj augsupieldt rezulttu kartes no sadergas Garmin ierces, lai skattu sku statistiku un sitienu analzi. Golfa spltji savstarpji var sacensties dazdos golfa laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairk nek 42 000 golfa laukumu ir lderu tabulas, kurm ikviens var pievienoties. Js varat iestatt turnra notikumu un uzaicint spltjus sacensties. Lietotne Garmin Golf sinhroniz jsu datus ar jsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupieldt sav tlrun no lietotu veikala.
Trenii
Lietotja profila iestatsana
Js varat atjaunint savus dzimuma, dzimsanas gada, auguma, svara, rokas loctavas un sirdsdarbbas ritma zonas (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 15. lappuse) iestatjumus. Ierce izmanto so informciju, lai aprintu preczus treniu datus. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Lietotja profils. 3 Atlasiet opciju.
Fizisko vingrojumu srijas
Ierce var vadt js daudzu darbbu izpild fizisko vingrojumu srijs, kas ietver mrus katrai vingrojumu srijas darbbai, piemram, attlumu, laiku, atkrtojumus vai citus mrjumus. Ierce ietver vairkas ieprieks ieldtas fizisko vingrojumu srijas dazdm aktivittm, tostarp spka un kardiotreniiem, skriesanai un ritebrauksanai. Js varat izveidot vl citas fizisko vingrojumu srijas un atrast papildu vingrojumus un treniu plnus, izmantojot Garmin Connect, un prstt uz savu ierci. Js varat izveidot plnotu treniu plnu, izmantojot Garmin Connect kalendru, un prstt plnots vingrojumu srijas uz savu ierci.

32

Trenii

Vingrojumu srijas sksana
Ierce fizisko vingrojumu srijas laik var vadt js daudzu darbbu izpild. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet aktivitti. 3 Velciet augsup 4 Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas. 5 Atlasiet vingrojumu sriju.
PIEZME. sarakst pards tikai vingrojumu srijas, kas ir sadergas ar atlasto aktivitti. 6 Atlasiet Izpildt fizisko vingrojumu sriju. 7 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. Pc tam, kad skat fizisko vingrojumu sriju, ierce rda katru fizisko vingrojumu srijas posmu, posma piezmes (izvles), mri (izvles) un pasreizjos vingrojumu srijas datus. Izturbas, jogas vai pilsu aktivittm tiek rdtas instrukciju animcijas.
Garmin Connect trenia plnu izmantosana
Lai lejupieldtu un izmantotu trenia plnu no Garmin Connect un izmantotu to, jums ir nepieciesamsGarmin Connect konts (Garmin Connect, 38. lappuse), k ar jums ir jizveido Venu 2 series ierces savienojums ar sadergu viedtlruni. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet vai . 2 Atlasiet Trenis > Treniu plni. 3 Atlasiet un izstrdjiet trenia plnu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Skatiet trenia plnu sav kalendr.
Pielgoti treniu plni
Jsu Garmin Connect kont ir pielgoti treniu plni un Garmin treneris, lai pielgotu jsu treniu mrus. Piemram, js varat atbildt uz daziem jautjumiem un atrast plnu, kas paldzs jums veikt 5 km sacensbas. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam. Kad skat plnu, Garmin trenera prskats tiek pievienots prskatu kopai jsu Venu 2 series ierc.
Sodienas fizisko vingrojumu srijas sksana
Kad js nostt trenera treniu plnu uz savu ierci, Garmin trenera prskats ir redzams jsu prskatu kop. 1 Pulkstea ciparnc velciet, lai skattu Garmin trenera prskatu. 2 Atlasiet prskatu.
Ja fizisko vingrojumu srija sai aktivittei ir plnota sodienai, ierce rda fizisko vingrojumu srijas nosaukumu un aicina js skt so sriju. 3 Atlasiet vingrojumu sriju. 4 Atlasiet Skatt, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmus, un pavelciet pa labi, kad pabeidzat skatt posmu (izvles). 5 Atlasiet Izpildt fizisko vingrojumu sriju. 6 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Trenii

33

Plnoto fizisko vingrojumu sriju skatsana
Js varat skatt plnots fizisko vingrojumu srijas sav treniu kalendr un skt fizisko vingrojumu sriju. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet aktivitti. 3 Velciet augsup. 4 Atlasiet Treniu kalendrs.
Jsu plnots fizisko vingrojumu srijas ir redzamas, krtotas pc datuma. 5 Atlasiet vingrojumu sriju. 6 Atlasiet opciju:
· Lai skattu fizisks vingrojumu srijas darbbas, atlasiet Skatt. · Lai sktu fizisko vingrojumu sriju, atlasiet Izpildt fizisko vingrojumu sriju.
Persongie rekordi
Kad js pabeidzat aktivitti, ierce rda visus jaunos persongos rekordus, kurus sasniedzt ss aktivittes laik. Persongie rekordi ietver lielko izturbas aktivittes svaru lielkajai daai kustbu, jsu trko laiku vairks tipisks sacensbu distancs un garko skrjienu vai braucienu.
Persongo rekordu skatsana
1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu. 5 Atlasiet Skatt ierakstu.
Persong rekorda atjaunosana
Js varat atjaunot jebkuru persongo rekordu uz ieprieks reistrtu persongo rekordu. 1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot. 5 Atlasiet Ieprieksjais > .
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Persong rekorda dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu, ko dzst. 5 Atlasiet Notrt ierakstu > .
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.

34

Trenii

Visu persongo rekordu notrsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Ieraksti. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet Notrt visus ierakstus > .
Rekordi ir dzsti tikai sim sport veidam. PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Navigcija
GPS navigcijas funkcijas sav ierc varat izmantot, lai saglabtu atrasans vietas. navitu uz atrasans vietm un atrastu ceu mjup.
Jsu atrasans vietas saglabsana
Lai navitu uz saglabtu atrasans vietu, iercei ir jnosaka satelti. Atrasans vieta ir punkts, kuru js ierakstt un saglabjat ierc. Ja vlaties atcerties apskates vietas vai atgriezties noteikt viet, varat atzmt attiecgo atrasans vietu. 1 Dodieties uz vietu, kur vlaties atzmt atrasans vietu. 2 Nospiediet . 3 Atlasiet Navit > Saglabt atrasans vietu.
IETEIKUMS. lai tri atzmtu atrasans vietu, vadbas izvln varat atlast (Prvaldbas funkciju izvlnes lietosana, 2. lappuse). Kad ierce ir samusi GPS signlus, tiek pardta atrasans vietas informcija. 4 Atlasiet . 5 Atlasiet ikonu.
Atrasans vietas dzsana
1 Nospiediet . 2 Atlasiet Navit > Saglabts atrasans vietas. 3 Atlasiet atrasans vietu. 4 Atlasiet Dzst > .
Navisana uz saglabtu atrasans vietu
Lai navitu uz saglabtu atrasans vietu, iercei ir jnosaka satelti. 1 Nospiediet . 2 Atlasiet Navit > Saglabts atrasans vietas. 3 Atlasiet atrasans vietu un atlasiet Doties uz. 4 Nospiediet , lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Dodieties uz prieksu.
Ir redzams kompass. Kompasa bultia ir vrsta uz saglabto atrasans vietu. IETEIKUMS. lai navigcija btu preczka, vrsiet ekrna virsmu virzien, kur prvietojaties.

Navigcija

35

Navigcija atpaka uz skumu
Lai navitu atpaka uz skumu, ir jatrod satelti, jpalaiz taimeris un jsk aktivitte. Jebkur brd aktivittes laik js varat atgriezties sav skuma viet. Piemram, ja js skrienat nepazstam pilst un nejtaties drosi par to, k atgriezties atpaka trases skum vai viesnc, js varat navit atpaka uz skuma vietu. S funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Navigcija > Atgriezties skum.
Ir redzams kompass. 3 Dodieties uz prieksu
Kompasa bultia norda uz jsu skuma punktu. IETEIKUMS. lai navigcija btu preczka, vrsiet ierci taj virzien, kur navijat.

Navigcijas aptursana
· Lai apturtu navigciju un turpintu aktivitti, turiet nospiestu · Lai apturtu navigciju un saglabtu savu aktivitti, nospiediet

un atlasiet Apturt navigciju. un atlasiet .

Kompass
Iercei ir 3 asu kompass ar automtisku kalibrsanu. Kompasa funkcijas un izskats mains atkarb no jsu aktivittes un t, vai GPS ir iespjots un vai js navijat uz galapunktu.

Kompasa manula kalibrsana

IEVRBAI Kalibrjiet elektronisko kompasu rpus telpm. Lai uzlabotu kursa precizitti, nestviet tdu objektu tuvum, kuri ietekm magntiskos laukus, piemram, transportldzeku, ku un virszemes elektroprvades lniju tuvum.

Ierce ir kalibrta jau rpnc, un ierce izmanto automtisku kalibrsanu pc noklusjuma. Ja js novrojat neparastu kompasa darbbu, piemram, pc garu distancu veiksanas vai krasm temperatras maim, js varat kalibrt kompasu manuli. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sensori > Kompass > Skt kalibrsanu. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
IETEIKUMS. ar nelielm cipara "astoi" kustbm kustiniet plaukstas loctavu, ldz pards ziojums.

Vsture
Jsu ierce glab ldz 200 stundu aktivitsu datus. Varat sinhronizt savus datus, lai skattu neierobezotas aktivittes, aktivitsu izsekosanas datus un pulsa uzraudzbas datus sav Garmin Connect kont (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 38. lappuse) (Garmin Connect lietosana dator, 39. lappuse). Kad ierces atmia ir pilna, jsu veckie dati tiek prrakstti.

36

Vsture

Vstures izmantosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture. 3 Atlasiet opciju:
· Lai skattu ss nedas aktivitti, atlasiet Soned. · Lai skattu vecku aktivitti, atlasiet Ieprieksjs nedas. 4 Atlasiet aktivitti. 5 Atlasiet un atlasiet opciju: · Atlasiet Distances, lai skattu papildu informciju par katru distanci. · Atlasiet Kopas, lai skattu papildu informciju par katru svarcelsanas vingrinjumu kopu. · Atlasiet Intervli, lai skattu papildu informciju par katru peldsanas intervlu. · Atlasiet Laiks josl, lai skattu laiku katr sirdsdarbbas zon. · Atlasiet Dzst, lai dzstu atlasto aktivitti.
Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon
Lai skattu sirdsdarbbas ritma zonas datus, jums ir jveic aktivitte ar sirdsdarbbas ritma ierci un jsaglab aktivitte. Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon var paldzt pielgot savu treniu intensitti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture. 3 Atlasiet opciju:
· Lai skattu ss nedas aktivitti, atlasiet Soned. · Lai skattu vecku aktivitti, atlasiet Ieprieksjs nedas. 4 Atlasiet aktivitti. 5 Velciet uz augsu un atlasiet Laiks josl.

Vsture

37

Garmin Connect
Jsu Garmin Connect konts auj jums sekot savam veikumam un bt saikn ar draugiem. Tas piedv rkus, lai js vartu sekot cits citam, analizt datus, koplietot tos un atbalstt cits citu. Js varat ierakstt sava aktv dzvesveida notikumus, tostarp skrjienus, pastaigas, velobraucienus, peldjumus, prgjienus, golfa sples u. c. Js varat izveidot bezmaksas Garmin Connect kontu, kad izveidojat ierces pra savienojumu ar tlruni, izmantojot lietotni Garmin Connect. Kontu varat izveidot ar, kad iestatt lietotni Garmin Express (www.garmin.com/express). Saglabjiet savas aktivittes: pc laikkontroltas aktivittes pabeigsanas un saglabsanas sav ierc js varat
augsupieldt so aktivitti sav Garmin Connect kont un saglabt to, cik ilgi vlaties. Analizjiet savus datus: js varat skatt skku informciju par savu fizisko formu un aktivittm brv dab,
tostarp laiku, attlumu, sirdsdarbbas ritmu, sadedzintajm kalorijm, sou skaitu cikl, kartes skatu no augsas, tempa un truma diagrammas. Varat skatt skku informciju par savm golfa splm, ietverot rezulttu kartes, statistisku, k ar informciju par laukumu. Js varat skatt ar pielgojamus prskatus. PIEZME. dazu datu skatsanai jums ar ierci ir jizveido papildu izvles bezvadu sensora pra savienojums (Bezvadu sensoru savienosana pr, 48. lappuse).

Sekojiet savam progresam: js varat sekot ikdienas sou skaitam, iesaistties draudzgs sacensbs ar pievienotajm personm un sasniegt savus mrus.
Kopgojiet savas aktivittes: js varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivittm, vai izvietot saites uz savm aktivittm savs iecientajs socilo tmeku vietns.
Prvaldiet savus iestatjumus: js varat pielgot savu ierci un lietotja iestatjumus savam Garmin Connect kontam.
Lietotnes Garmin Connect lietosana
Kad ir izveidots ierces pra savienojums ar viedtlruni (Viedtlrua pra savienojuma izveide, 3. lappuse), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augsupieldtu visus savus aktivitsu datus sav Garmin Connect kont. 1 Prbaudiet, vai lietotne Garmin Connect viedtlrun darbojas. 2 Novietojiet ierci 10 m (30 pdu) attlum no viedtlrua.
Ierce automtiski sinhroniz jsu datus ar lietotni Garmin Connect un jsu Garmin Connect kontu.

38

Vsture

Garmin Connect lietosana dator
Garmin Express lietotne savieno jsu ierci ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Js varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augsupieldtu aktivittes datus sav Garmin Connect kont un nosttu datus, piemram, vingrojumu vai treniu plnus, no Garmin Connect tmeka vietnes uz savu ierci. Js varat pievienot ierc ar mziku (Persong audio satura lejupielde, 7. lappuse). Js varat ar instalt ierces programmatras atjauninjumus un prvaldt Connect IQ lietotnes. 1 Pievienojiet ierci datoram, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz www.garmin.com/express. 3 Lejupieldjiet un instaljiet Garmin Express lietotni. 4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet Pievienot ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Ierces pielgosana
Pulkstea ciparncas maia
Js varat izvlties kdu no vairkm ieprieks ieldtm pulkstea ciparncm vai izmantot Connect IQ pulkstea ciparncu, kas ir lejupieldta jsu ierc (Connect IQ funkcijas, 6. lappuse). Varat ar redit esosu pulkstea ciparncu (Pulkstea ciparncas redisana, 40. lappuse) vai izveidot jaunu (Pielgotas pulkstea ciparncas izveide, 39. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritintu pa pieejamajm pulkstea ciparncm. 4 Pieskarieties skrienekrnam, lai atlastu pulkstea ciparncu.
Pielgotas pulkstea ciparncas izveide
Js varat izveidot jaunu pulkstea ciparncu, atlasot izkrtojumu, krsas un papildu datus. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Velciet pa kreisi un atlasiet . 4 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa fona opcijm, un pieskarieties ekrnam, lai atlastu rdto fonu.
IETEIKUMS. ikona norda, ka fons ir aktva pulkstea ciparnca. 5 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa analogm vai digitlm ciparncm, un pieskarieties ekrnam, lai
atlastu rdto ciparncu. 6 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa akcenta krsm, un pieskarieties ekrnam, lai atlastu rdto krsu. 7 Atlasiet katru datu lauku, kuru vlaties pielgot, un atlasiet taj rdmos datus.
Balta robeza norda ss ciparncas pielgojamos datu laukus. 8 Velciet pa kreisi, lai pielgotu laika marierus. 9 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa laika marieriem. 10 Nospiediet .
Ierce iestata jauno pulkstea ciparncu k jsu aktvo pulkstea ciparncu.

Ierces pielgosana

39

Pulkstea ciparncas redisana
Stilu un datu laukus varat pielgot pulkstea ciparncai. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Velciet pa labi vai pa kreisi, lai ritintu pa pieejamajm pulkstea ciparncm. 4 Atlasiet , lai reditu pulkstea ciparncu. 5 Atlasiet redijamo opciju. 6 Velciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa opcijm. 7 Nospiediet , lai atlastu opciju. 8 Pieskarieties skrienekrnam, lai atlastu pulkstea ciparncu.
Vadbas izvlnes pielgosana
Vadbas izvln varat pievienot, noemt un maint sasu izvlnes opcijas vai maint to secbu (Prvaldbas funkciju izvlnes lietosana, 2. lappuse). 1 Turiet nospiestu .
Ir redzama vadbas izvlne. 2 Turiet nospiestu .
Vadbas izvlne prsldzas redisanas rezm. 3 Atlasiet sasni, kuru vlaties pielgot. 4 Atlasiet opciju:
· Lai maintu sasnes atrasans vietu vadbas izvln, atlasiet atrasans vietu, kur vlaties to redzt, vai velciet sasni uz jaunu atrasans vietu.
· Lai noemtu sasni no vadbas izvlnes, atlasiet . 5 Ja nepieciesams, atlasiet , lai pievienotu sasni vadbas izvln.
PIEZME. s opcija bs pieejama viengi pc tam, kad noemsit no izvlnes vismaz vienu sasni.
Vadbas sasnes iestatsana
Js varat iestatt sasni savai iemotajai vadbai, piemram, savam Garmin Pay makam vai mzikas prvaldbai. 1 Pulkstea ciparnc velciet pa labi. 2 Atlasiet opciju:
· Ja s ir pirm reize, kad iestatt sasni, velciet uz augsu un atlasiet Iestatt. · Ja ieprieks jau iestatjt sasni, turiet nospiestu un atlasiet > Sasne. 3 Atlasiet vadbas sasni. Velkot pulkstea ciparnc pa labi, bs redzama vadbas sasne.

40

Ierces pielgosana

Aktivitsu un lietotu iestatjumi
Sie iestatjumi auj pielgot katru ieprieks ieldto aktivitti, pamatojoties uz jsu vajadzbm. Piemram, varat pielgot datu ekrnus un iespjot brdinjumus un treniu funkcijas. Ne visi iestatjumi ir pieejami visiem aktivitsu veidiem un pulksteu modeiem var atsirties. Turiet nospiestu , atlasiet > Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti un atlasiet aktivittes iestatjumus. Akcenta krsa: iestata katras aktivittes akcenta krsu, lai paldztu noteikt, kura aktivitte ir aktva. Brdinjumi: iestata trenia brdinjumus aktivittei (Brdinjuma signli, 42. lappuse). Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap® funkcijai (Auto Lap, 43. lappuse). Automtisk pauze: iestata ierci, lai t aptur datu ierakstsanu, kad js prtraucat kustbu vai kad samazint
trumu zem noteikt truma (Auto Pause® lietosana, 44. lappuse). Autom. atpta: iespjo ierci, lai t automtiski nosaka, kad js peldsanas basein laik atpsaties, un izveido
atptas intervlu. Automtiska ritinsana: auj prvietoties pa visiem aktivitsu datu ekrniem automtiski, kamr taimeris ir
ieslgts (Automtiskas ritinsanas lietosana, 44. lappuse). Automtiski iestatt: auj iercei automtiski skt un apturt vingrinjumu kopas izturbas trenia aktivittes
laik. Njas uzvedne: rda uzvedni, kas auj jums ievadt izmantojamo golfa nju pc katra noteikt sitiena. Datu ekrni: auj jums pielgot datu ekrnus un pievienot aktivittei jaunus datu ekrnus (Datu ekrnu
pielgosana, 41. lappuse). Pirm tl sitiena attlums: iestata vidjo golfa bumbias lidojuma attlumu pirmaj tlaj sitien. Redit svaru: auj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturbas trenia vai kardio
aktivittes laik. GPS: iestata rezmu GPS antenai (GPS iestatjuma maia, 44. lappuse). Peldbaseina lielums: iestata peldbaseina garumu. Punktu skaitsana: iespjo vai atspjo automtisku rezulttu uzskaiti, kad js skat golfa posmu. Opcija
Vienmr jautt ir redzama, kad js skat posmu. Punktu skaitsanas metode: iestata Stroke Play vai Stableford punktu skaitsanas metodi golfa sples laik. Sekosana statusam: iespjo sekosanu statistikai golfa sples laik. Statuss: iespjo vai atspjo automtisku rezulttu uzskaiti, kad js skat golfa posmu. Opcija Vienmr jautt ir
redzama, kad js skat posmu. Turnra rezms: atspjo funkcijas, kuras nav atautas sankciontu golfa turnru laik. Vibrcijas brdinjumi: iespjo brdinjumus, kuri norda jums ieelpot vai izelpot elposanas aktivittes laik.
Datu ekrnu pielgosana
Js varat pielgot datu ekrnus, pamatojoties uz saviem treniu mriem vai papildu piederumiem. Piemram, vienu datu ekrnu varat pielgot, lai rdtu distances tempu vai sirdsdarbbas ritma zonu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni. 6 Atlasiet datu ekrnu, lai to pielgotu. 7 Atlasiet vienu vai vairkas opcijas:
PIEZME. ne visas opcijas vism aktivittm ir pieejamas. · Lai katram datu ekrnam koritu stilu un datu lauku skaitu, atlasiet Izkrtojums. · Lai pielgotu laukus datu ekrn, atlasiet ekrnu un atlasiet Redit datu laukus. · Lai rdtu vai paslptu datu ekrnu, atlasiet prslgsanas sldzi blakus ekrnam. · Lai rdtu vai paslptu sirdsdarbbas ritma mrtja ekrnu, atlasietSR zonas mrtjs.

Ierces pielgosana

41

Brdinjuma signli
Js varat iestatt brdinjumus katrai aktivittei, kas var paldzt jums trenties, lai sasniegtu noteiktus mrus. Dazi brdinjumi ir pieejami tikai noteiktm aktivittm. Daziem brdinjumiem ir nepieciesami papildu piederumi, piemram, sirdsdarbbas ritma monitors vai kadences sensors. Ir trs veidu brdinjumi: notikumu, diapazona un atkrtosans brdinjumi. Notikuma brdinjums: notikuma brdinjums brdina vienu reizi. Notikums ir noteikta vrtba. Piemram, varat
iestatt, lai ierce brdina js tad, kad js sadedzint noteiktu kaloriju skaitu. Diapazona brdinjums: diapazona brdinjums brdina katru reizi, kad ierce ir virs vai zem noteikta vrtbu
diapazona. Piemram, js varat iestatt ierci, lai t brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms ir zem 60 sirdspukstiem mint (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min. Atkrtosans brdinjums: atkrtosans brdinjums brdina katru reizi, kad ierce ieraksta noteiktu vrtbu vai intervlu. Piemram, varat iestatt ierci, lai t brdina js ik pc 30 mintm.

Brdinjuma nosaukums

Brdinjuma veids

Apraksts

Sou skaits cikl

Diapazons

Jsu varat iestatt sou skaita cikl minimlo un maksimlo vrtbu.

Kalorijas

Notikums, atkrtosans Js varat iestatt kaloriju skaitu.

Pielgot

Notikums, atkrtosans

Js varat atlast esoso ziojumu vai izveidot pielgotu ziojumu un atlast brdinjuma veidu.

Attlums

Atkrtosans

Js varat iestatt attluma intervlu.

Sirdsdarbbas ritms Diapazons

Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma minimlo un maksimlo vrtbu vai atlast zonu maiu.

Temps

Diapazons

Jsu varat iestatt tempa minimlo un maksimlo vrtbu.

Skriesana/iesana

Atkrtosans

Js ar regulriem intervliem varat iestatt laiknoteiktus iesanas prtraukumus.

trums

Diapazons

Jsu varat iestatt truma minimlo un maksimlo vrtbu.

Vziena trums

Diapazons

Js varat iestatt ugstu vai zemu vzienu skaitu mint.

Laiks

Notikums, atkrtosans Js varat iestatt laika intervlu.

42

Ierces pielgosana

Brdinjuma iestatsana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Brdinjumi. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Pievienot jaunu, lai pievienotu jaunu brdinjumu aktivittei. · Atlasiet brdinjuma nosaukumu, lai reditu esosu brdinjumu. 7 Ja nepieciesams, atlasiet brdinjuma veidu. 8 Atlasiet zonu, ievadiet minimlo un maksimlo vrtbu vai ievadiet pielgotu vrtbu brdinjumam. 9 Ja nepieciesams, iesldziet brdinjumu. Notikuma un periodisku brdinjumu gadjum ziojums pards ikreiz, kad sasniedzat brdinjuma vrtbu. Diapazona brdinjuma gadjum ziojums pards ikreiz, kad rdjums ir virs vai zem noteikt diapazona (miniml un maksiml vrtbas).
Auto Lap
Distancu atzmsana, izmantojot funkciju Auto Lap
Js varat iestatt ierci, lai izmantotu funkciju Auto Lap un noteikt attlum automtiski atzmtu distanci. S funkcija ir noderga, lai saldzintu savu izpildjumu dazds aktivittes das (piemram, ik pc 1 jdzes vai 5 kilometriem). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet opciju:
· Lai ieslgtu vai izslgtu funkciju Auto Lap, atlasiet prslgsanas sldzi. · Lai koritu attlumu starp distancm, atlasiet Auto Lap. Ikreiz, kad beidzat apli, pards ziojums ar s apa laiku. Ierce ar vibr, ja vibrcija ir ieslgta (Sistmas iestatjumi, 45. lappuse).

Ierces pielgosana

43

Auto Pause® lietosana
Funkciju Auto Pause varat lietot, lai automtiski apturtu taimeri, kad prtraucat kustbu vai kad temps vai trums krtas zem nordts vrtbas. S funkcija ir noderga, ja jsu aktivitte ietver apstsanos pie sarkans gaismas signla vai cits viets, kur jums ir jsamazina trums vai japstjas. PIEZME. kamr taimeris ir apturts vai pauzts, ierce neieraksta aktivitti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Automtisk pauze. 6 Atlasiet opciju:
PIEZME. ne visas opcijas vism aktivittm ir pieejamas. · Lai automtiski apturtu taimeri, kad js apstjaties, atlasiet Kad apturts. · Lai automtiski apturtu taimeri, kad jsu temps krtas zem nordts vrtbas, atlasiet Temps. · Lai automtiski apturtu taimeri, kad jsu trums krtas zem nordts vrtbas, atlasiet trums.
Automtiskas ritinsanas lietosana
Js varat izmantot automtiskas ritinsanas funkciju, lai automtiski prvietotos pa visiem aktivitsu datu ekrniem taimera darbbas laik. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Automtiska ritinsana. 6 Atlasiet rdsanas trumu.
GPS iestatjuma maia
Papildu informciju par GPS skatiet vietn www.garmin.com/aboutGPS. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet GPS. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Izslgts, lai atspjotu GPS aktivittei. · Atlasiet Tikai GPS, lai iespjotu GPS sateltu sistmu. · Atlasiet GPS un GLONASS (Krievijas sateltu sistma), lai iegtu preczku pozcijas informciju
situcijs, kad debesu redzamba ir slikta. · Atlasiet GPS + GALILEO (Eiropas Savienbas sateltu sistma), lai iegtu preczku pozcijas informciju
situcijs, kad debesu redzamba ir slikta. PIEZME. izmantojot GPS kop ar citu sateltu sistmu, varat trk sasint akumulatora darbbas laiku, nek lietojot tikai GPS.

44

Ierces pielgosana

Tlrunis un Bluetooth iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Savienojamba > Tlrunis. Statuss: rda pasreizjo Bluetooth savienojuma statusu un auj ieslgt un izslgt Bluetooth tehnoloiju. Paziojumi: ierce automtiski iesldz un izsldz viedos paziojumus, pamatojoties uz jsu atlasi (Bluetooth
paziojumu iespjosana, 4. lappuse). Izveidot pra savienojumu ar tlruni: izveido ierces savienojumu ar sadergu viedtlruni, kas aprkots ar
Bluetooth tehnoloiju. Pievienotie brdinjumi: brdina js, kad pr savienotais viedtlrunis savienojas un atvienojas. Prtraukt LiveTrack: auj apturt LiveTrack sesiju, kamr t ir noris.
Akumulatora prvaldnieks
Turiet nospiestu un atlasiet > Akumulatora prvaldnieks. Enerijas tauptjs: izsldz noteiktas ierces funkcijas, lai maksimli paildzintu akumulatora darbbas laiku. Ak. lmenis procent.: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku procentos. Ak. lmea apl.: rda aplsto atlikuso akumulatora darbbas laiku.
Sistmas iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma. Automtiska blosana: automtiski blo skrienekrnu, lai novrstu nejausus pieskrienus ekrnam. Lai
atblotu skrienekrnu, varat nospiest . Valoda: iestata ierces interfeisa valodu. Laiks: iestata laika formtu un vietj laika avotu (Laika iestatjumi, 45. lappuse). Datums: auj manuli iestatt datumu un datuma formtu. Displejs: iestata displeja noildzi un spilgtumu (Displeja iestatjumi, 47. lappuse). Physio TrueUp: auj iercei sinhronizt aktivittes, vsturi un datus no citm Garmin iercm. Vibrcija: iesldz un izsldz vibrciju un iestata vibrcijas intensitti. Netrauct: iesldz un izsldz rezmu Netrauct! Vienbas: iestata ierc datu rdsanai izmantots mrvienbas (Mrvienbu mainsana, 47. lappuse). Datu ierakstsana: iestata, k ierce ieraksta aktivittes datus. Ierakstsanas opcija Viedais (noklusjuma) auj
ierakstt aktivitti ilgk. Ierakstsanas opcija Katru sekundi nodrosina skkus aktivittes ierakstus, tacu biezk var nkties uzldt akumulatoru. USB rezms: iestata ierci multivides prstsanas rezma vai rezma Garmin lietosanai, kad ierce ir savienota ar datoru. Atiestatt: auj atiestatt noklusjuma iestatjumus vai dzst personas datus un atiestatt iestatjumus (Visu noklusjuma iestatjumu atjaunosana, 55. lappuse). PIEZME. ja jums ir iestatts Garmin Pay maks, noklusjuma iestatjumu atjaunosana dzs no ierces ar maku. Programmatras atjauninsana: auj prbaudt programmatras atjauninjumus. Par: rda ierces ID, programmatras versiju, reglamentjosu informciju un licences lgumu.
Laika iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma > Laiks. Laika formts: iestata ierci, lai rdtu laiku 12 vai 24 stundu formt. Laika avots: auj iestatt laiku manuli vai automtiski, pamatojoties uz jsu pr savienoto mobilo ierci. Laika sinhronizcija: auj iercei iestatt dienas laiku automtiski, pamatojoties uz laiku jsu viedtlrun vai jsu
GPS pozciju.

Ierces pielgosana

45

Laika joslas
Katru reizi, kad iesldzat ierci un iegstat sateltu signlus vai sinhronizjat ar savu viedtlruni, ierce automtiski nosaka jsu laika joslu un pasreizjo dienas laiku.
Laika manula iestatsana
Pc noklusjuma laiks tiek iestatts automtiski, kad ir izveidots Venu 2 series ierces pra savienojums ar mobilo ierci. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Laiks > Laika avots > Manuls. 3 Atlasiet Laiks un pc tam ievadiet dienas laiku.
Modintja iestatsana
Js varat iestatt vairkus modintjus. Js varat iestatt katra brdinjuma aktivizsanu vienu reizi vai regulru t atkrtosanu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli > Pievienot brdinjumu. 3 Atlasiet Laiks un ievadiet laiku. 4 Atlasiet Atkrtot un atlasiet opciju. 5 Atlasiet Etiete un atlasiet brdinjuma aprakstu.
Brdinjuma dzsana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli. 3 Atlasiet brdinjumu un atlasiet Dzst.
Atpakaskaitsanas taimera palaisana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Taimeris. 3 Ievadiet laiku un atlasiet . 4 Nospiediet .
Hronometra lietosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Hronometrs. 3 Nospiediet , lai palaistu taimeri. 4 Nospiediet , lai restarttu distances taimeri.
Kopjais hronometra laiks turpina ritt. 5 Nospiediet , lai apturtu taimeri. 6 Atlasiet opciju:
· Lai atiestattu taimeri, velciet uz leju. · Lai saglabtu hronometra laiku k aktivitti, velciet uz augsu un atlasiet Saglabt. · Lai prskattu distances taimerus, velciet uz augsu un atlasiet Prskatt distances. · Lai izietu no hronometra, velciet uz augsu un atlasiet Pabeigts.

46

Ierces pielgosana

Displeja iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma > Displejs. Spilgtums: iestata fona displeja spilgtuma lmeni. Noildze: iestata laika periodu, pirms displejs tiek izslgts. Js varat izmantot opciju Vienmr ieslgts, lai
saglabtu pulkstea ciparncas datus redzamus un izslgtu tikai fonu. S opcija ietekm akumulatora un displeja darbbas laiku (Par AMOLED tehnoloijas displeju, 49. lappuse). PIEZME. iestatjumi Vienmr ieslgts un Kustba miega laik ir atspjoti, lai novrstu displeja ieslgsanos, kamr js guat. Kustba: iestata fona displeja ieslgsanu, kad js pagriezat plaukstas loctavu pret ermeni, lai skattu ierci. Lai izmantotu so funkciju tikai laikkontroltu aktivitsu laik, varat izmantot opciju Tikai aktivittes laik. Js varat ar korit jutgumu uz plaukstas kustbu, lai ieslgtu displeju biezk vai retk. Aktivittes laik: iestata displeja saglabsanu ieslgtu vai t izslgsanu laikkontroltas aktivittes laik, pamatojoties uz iestatjumu Noildze.
Mrvienbu mainsana
Js varat pielgot ierc rdts mrvienbas. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Vienbas. 3 Atlasiet mrjuma veidu: 4 Atlasiet mrvienbu.
Garmin Connect Iestatjumi
Ierces iestatjumu varat maint sav Garmin Connect kont, izmantojot lietotni Garmin Connect vai tmeka vietni Garmin Connect. Dazi iestatjumi ir pieejami viengi, izmantojot jsu Garmin Connect kontu, un tos nevar maint jsu ierc. · Lietotn Garmin Connect atlasiet vai , atlasiet Garmin ierces un atlasiet savu ierci. · Iercu logrk lietotn Garmin Connect atlasiet savu ierci. Pc iestatjumu pielgosanas sinhronizjiet datus, lai piemrotu izmaias savai iercei (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 38. lappuse, Garmin Connect lietosana dator, 39. lappuse).
Bezvadu sensori
Ierci var izmantot ar bezvadu ANT+ sensoriem. Jsu ierci ar mzikas funkcijm var izmantot ar ar Bluetooth sensoriem. Lai iegtu vairk informcijas par sadergumu un papildu izvles sensoru iegdi, dodieties uz vietni buy.garmin.com.

Bezvadu sensori

47

Bezvadu sensoru savienosana pr
Kad bezvadu ANT+ vai Bluetooth sensoru pievienojat Garmin iercei pirmo reizi, ir jizveido ierces un sensora pra savienojums. Pc savienojuma pr izveides, kad sksiet aktivitti (sensoram jbt ieslgtam un jatrodas signla uztversanas diapazon), ierce automtiski izveidos savienojumu ar sensoru. IETEIKUMS. dazi ANT+ sensori izveido pra savienojumu ar ierci automtiski, kad skat aktivitti ar ieslgtu sensoru ierces tuvum. 1 Prvietojieties vismaz 10 m (33 pdu) attlum no citm bezvadu iercm. 2 Ja savienojumu pr veidojat sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoram, uzvelciet sirdsdarbbas ritma
mrjumu monitoru. Sirdsdarbbas ritma mrjumu monitors nests/nesaems datus, ldz tas tiks uzvilkts. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet > Sensori > Pievienot jaunu. 5 Prvietojiet ierci 3 m (10 pdu) attlum no sensora un gaidiet, ldz ierce izveido pra savienojumu ar sensoru. Kad ierce izveido savienojumu ar sensoru, ekrna augsda ir redzama ikona.
Kjas mrierce
Jsu ierce ir saderga ar kjas mrierci. Js varat lietot kjas mrierci, lai reistrtu tempu un attlumu, neizmantojot GPS, kad trenjaties iekstelps vai kad GPS signls ir vjs. Kjas mrierce ir gaidstves rezm un gatava nostt datus (k pulsa monitors). Pc 30 neaktivittes mintm kjas mrierce izsldzas, lai tauptu akumulatoru. Kad akumulatora uzldes lmenis ir zems, ierc pards ziojums. Atlikusais akumulatora darbbas laiks ir aptuveni piecas stundas.
Sou mrtja kalibrsana
Lai kalibrtu sou mrtju, ir jizveido ierces pra savienojums ar sou mrtju (Bezvadu sensoru savienosana pr, 48. lappuse). Manula kalibrsana ir ieteicama, ja zint savu kalibrsanas faktoru. Ja js kalibrjt sou mr`tju, izmantojot citu Garmin produktu, iespjams, js zint savu kalibrsanas faktoru. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sensori > Sou mrtjs > Kal. faktors. 3 Noreguljiet kalibrsanas faktoru:
· Palieliniet kalibrsanas faktoru, ja distance ir prk sa. · Samaziniet kalibrsanas faktoru, ja distance ir prk gara.
Kjas mrierces kalibrsanas uzlabosana
Lai vartu kalibrt savu ierci, nepieciesams iegt GPS signlus un savienot pr jsu ierci ar kjas mrierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 48. lappuse). Kjas mrierce ir paskalibrjosa, bet js varat uzlabot truma un attluma datu precizitti ar daziem skrjieniem brv dab, izmantojot GPS. 1 Pastviet 5 mintes r ar skaidru skatu uz debesm. 2 Sciet skriesanas aktivitti. 3 Skrieniet bez prtraukuma 10 mintes. 4 Pabeidziet aktivitti un saglabjiet to.
Balstoties uz reistrtajiem datiem, kjas mrierces kalibrsanas vrtba mains, ja nepieciesams. Kju mrierces kalibrsana nav jveic no jauna, ja vien nemaint savu skriesanas stilu.

48

Bezvadu sensori

Papildaprkojuma velosipda truma un kadences sensora izmantosana
Lai nosttu datus uz ierci, varat izmantot sadergu velosipda truma vai kadences sensoru. · Izveidojiet sensora pra savienojumu ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 48. lappuse). · Iestatiet ritea lielumu (truma sensora kalibrsana, 49. lappuse). · Dodieties braucien (Dodoties velobraucien, 26. lappuse).
truma sensora kalibrsana
Lai kalibrtu truma sensoru, ir jizveido ierces pra savienojums ar sadergu truma sensoru (Bezvadu sensoru savienosana pr, 48. lappuse). K izvles iespja ir pieejama manula kalibrsana, un t var uzlabot precizitti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sensori > trums/pedu msanas trums > Ritea lielums. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Automtiski, lai automtiski aprintu ritea lielumu un kalibrtu truma sensoru. · Atlasiet Manuls un ievadiet ritea lielumu, lai manuli kalibrtu truma sensoru (Riteu lielums un
apkrtmrs, 60. lappuse).
Njas sensori
Jsu ierce ir saderga ar golfa njas sensoriem Approach® CT10. Js varat izmantot njas sensoru pra savienojumu, lai automtiski sekotu njas sitieniem, tostarp atrasans vietai, attlumam un njas veidam. Papildu informciju skatiet njas sensoru pasnieka rokasgrmat.
Situcijas apzinsana
Jsu Venu 2 series ierci var izmantot kop ar Varia velosipda viedm lampm un atpakaskata radaru, lai uzlabotu situcijas apzinsanos. Papildinformciju skatiet Varia ierces lietotja rokasgrmat. PIEZME. iespjams, bs jatjaunina programmatra Venu 2 series, pirms varsit veidot pra savienojumu Varia iercm (Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect, 50. lappuse).
tempe
tempe ir ANT+ bezvadu temperatras sensors. Sensoru varat pievienot pie drosas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakauts apkrtjs vides gaisam, td ir pastvgs preczas temperatras datu avots. Jums ir jizveido pra savienojums ar tempe ierci, lai rdtu temperatras datus no tempe.
Informcija par ierci
Par AMOLED tehnoloijas displeju
Pc noklusjuma pulkstea iestatjumi ir uzlaboti, lai palielintu akumulatora darbbas laiku un ierces efektivitti (Akumulatora darbbas laika maksimizsana, 54. lappuse). Attla inerce vai pikseu "iededzinsana" ir tipiska AMOLED tehnoloijas iercu uzvedba. Lai pagarintu displeja darbbas laiku, jizvairs no statisku attlu rdsanas ilgu laiku augst spilgtuma lmen. Lai mazintu "iededzinsanu", Venu 2 series displejs izsldzas pc atlast noildzes laika (Displeja iestatjumi, 47. lappuse). Lai pamodintu ierci, js varat pagriezt plaukstas loctavu pret ermeni, divreiz pieskarties skrienekrnam vai nospiest pogu.

Informcija par ierci

49

Ierces uzldsana
BRDINJUMS S ierce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju.
IEVRBAI Lai novrstu koroziju, pirms ldsanas vai pievienosanas datoram rpgi notriet un nozvjiet kontaktus un apkrtjo zonu. Skatiet trsanas nordes pielikum.
1 Iespraudiet USB kabea mazo galu ierces uzldes port.

2 USB kabea lielo galu iespraudiet USB uzldes port. 3 Uzldjiet ierci pilnb.
Produkta atjauninjumi
Dator instaljiet Garmin Express (www.garmin.com/express). Viedtlrun instaljiet lietotni Garmin Connect . T nodrosina vienkrsu piekuvi siem pakalpojumiem Garmin iercm: · Programmatras atjauninjumi · Kursa atjauninjumi · Datu augsupielde Garmin Connect · Produkta reistrsana
Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect
Lai ierces programmatru atjaunintu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jbt Garmin Connect kontam, un ierce ir jsavieno pr ar sadergu viedtlruni (Viedtlrua pra savienojuma izveide, 3. lappuse).
Sinhronizjiet ierci ar lietotni Garmin Connect (Lietotnes Garmin Connect lietosana, 38. lappuse). Kad ir pieejama jauna programmatras versija, lietotne Garmin Connect nosta to uz jsu ierci. Atjauninjums tiek piemrots, kad js aktvi neizmantojat ierci. Kad atjauninsana ir pabeigta, ierce tiek restartta.

50

Informcija par ierci

Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express
Lai atjaunintu ierces programmatru, vispirms ir jield un jinstal lietotne Garmin Express un jpievieno ierce (Garmin Connect lietosana dator, 39. lappuse). 1 Pievienojiet ierci datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatra, lietotne Garmin Express nosta to uz jsu ierci. 2 Kad lietotne Garmin Express ir pabeigusi atjauninjuma stsanu, atvienojiet ierci no datora.
Ierce instal atjauninjumu.

Ierces informcijas skatsana
Js varat skatt ierces ID, programmatras versiju, reglamentjosu informciju un licences lgumu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Par.

E-uzlmju reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana
Etiete sai iercei tiek nodrosinta elektroniski. E-etiete var sniegt reglamentjosu informciju, piemram, identifikcijas numurus, ko nodrosina FCC, vai vietjs atbilstbas marjumus, k ar piemrojamo produkta un licencsanas informciju.
10 sekundes turiet nospiestu .

Specifikcijas

Bateriju veids

Atkrtoti ldjams iebvts litija polimra akumulators

Bateriju darbbas laiks

Ldz 11 dienm viedpulkstea rezm Venu 2 iercm Ldz 10 dienm viedpulkstea rezm Venu 2S iercm

Darba temperatras diapazons

No -20º ldz 50ºC (no -4º ldz 122ºF)

Uzldes temperatras diapazons

No 0º ldz 45º C (no 32º ldz 113º F)

Bezvadu frekvences dens iedarbba

2,4 GHz ar 19 dBm maks. 13,56 MHz ar -44 dBm maks.
Peldsana, 5 ATM1

1 Ierce iztur spiedienu, kas ldzvrtgs 50 m dziumam. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com/waterrating.

Informcija par ierci

51

Informcija par akumulatoru darbbas laiku
Faktiskais akumulatora darbbas laiks ir atkargs no tdm ierc iespjotajm funkcijm k aktivittes izsekosana, plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosana, viedtlrua paziojumi, GPS, k ar pievienotajiem sensoriem.

Rezms

Venu 2 Battery Life

Venu 2S Battery Life

Viedpulkstea rezms ar aktivittes izsekosanu un plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosanu visu diennakti

Up to 11 days

Up to 10 days

Viedpulkstea rezms ar mzikas atskaosanu

Up to 11 hr.

Up to 10 hr.

GPS rezms

Up to 22 hr.

Up to 19 hr.

GPS rezms ar mzikas atskao sanu

Ldz 8 st.

Ldz 7,5 st.

Vienmr rdsanas rezm

Ldz 2 dienm

Ldz 2 dienm

Ierces apkope
IEVRBAI Izvairieties no triecieniem un asm darbbm, jo t varat sasint produkta darbmzu. Izvairieties no taustiu nospiesanas zem dens. Nelietojiet ierces trsanai asu prieksmetu. Nekad neskariet skrienekrnu ar cietiem vai asiem prieksmetiem, jo tie var izraist bojjumu. Izvairieties no tdu misku trsanas ldzeku, sdintju un insektu repelentu lietosanas, kas var bojt plastmasas sastvdaas un apdari. Ja ierce ir bijusi pakauta hlortam vai slsdenim, sauosans vai kosmtikas ldzekiem, spirtam vai citm asm miskm vielm, rpgi noskalojiet to ar tru deni. Ilgstosa sdu vielu iedarbba var bojt korpusu. das saiti uzturiet tru un sausu. Nepeldieties un neejiet dus ar das saiti. dens vai sviedru ietekme var bojt das saiti vai maint ts krsu. K alternatvu izmantojiet silikona saites. Neglabjiet ierci ilgstosi viets, kur t var bt pakauta rkrtjm temperatrm, jo tas var izraist neatgriezenisku bojjumu.
Ierces trsana
IEVRBAI Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radt koroziju elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar ldtju. Korozija var trauct uzldi un datu prstsanu.
1 Slaukiet ierci ar drnu, kas samitrinta maiga mazgsanas ldzeka sdum. 2 Noslaukiet to sausu. Pc trsanas aujiet iercei pilngi nozt. IETEIKUMS. lai uzzintu vairk, dodieties uz www.garmin.com/fitandcare.

52

Informcija par ierci

Pulkstea siksniu maia
Ierce ir saderga ar standarta trs atvrsanas saitm. Venu 2S iercei ir 18 mm platas pulkstea siksnias, un Venu 2 iercei ir 22 mm platas pulkstea siksnias. 1 Lai noemtu saiti, bdiet aizdares trs atvrsanas tapu.

2 Ievietojiet vienu jauns saites aizdares dau ierc. 3 Bdiet trs atvrsanas tapu un salgojiet aizdari ierces pretj mal. 4 Lai nomaintu citu saiti, atkrtojiet 1.­3. darbbu.
Traucjummeklsana
Vai mans viedtlrunis ir sadergs ar manu ierci?
Ierce Venu 2 series ir saderga ar viedtlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Lai iegtu plasku informciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/ble
Mans tlrunis neveido savienojumu ar ierci
Ja tlrunis neveido savienojumu ar ierci, varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet viedtlruni un ierci un vlreiz iesldziet. · Iespjojiet Bluetooth tehnoloiju sav viedtlrun. · Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunko versiju. · Noemiet ierci no lietotnes Garmin Connect un Bluetooth iestatjumiem viedtlrun, lai atkrtoti mintu
veikt pra veidosanas procesu. · Ja iegdjties jaunu viedtlruni, noemiet ierci no lietotnes Garmin Connect viedtlrun, kuru paredzat
prstt lietot. · Novietojiet viedtlruni 10 m (33 pdu) attlum no ierces. · Viedtlrun atveriet lietotni Garmin Connect, atlasiet vai un atlasiet Garmin ierces > Pievienot ierci,
lai prietu pra savienojuma veidosanas rezm. · From the watch face, hold , and select > Tlrunis > Izveidot pra savienojumu ar tlruni.
Manas austias neveido savienojumu ar ierci
Ja austias ieprieks bija savienotas ar viedtlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, iespjams, pirms savienojuma ar ierci veidosanas ts veido savienojumu ar viedtlruni. Varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju viedtlrun.
Vairk informcijas skatiet viedtlrua pasnieka rokasgrmat. · Kad veidojat austiu savienojumu ar ierci, esiet 10 m (33 pdu) attlum no viedtlrua. · Izveidojiet austiu pra savienojumu ar ierci (Bluetooth austiu pievienosana, 8. lappuse).

Traucjummeklsana

53

Mzika pazd, vai austias zaud savienojumu
Kad lietojat ierci Venu 2 series, kura ir pievienota austim, izmantojot Bluetooth tehnoloiju, signls ir visspcgkais, ja starp ierci un austiu antenu ir tiesa skata lnija. · Ja signls plst caur jsu ermeni, signls, iespjams, var zust, vai austias var atvienoties. · Austias ar antenu ieteicams lietot taj ermea pus, kur atrodas ierce Venu 2 series. · T k austias pc modea atsiras, varat mint prlikt pulksteni uz otras plaukstas loctavas.
Mana ierce ir nepareiz valod
Js varat maint ierces valodu, ja ierc nejausi esat atlasjis nepareizo valodu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet . 3 Ritiniet sarakst uz leju ldz pdjam vienumam un atlasiet to. 4 Ritiniet sarakst uz leju ldz otrajam vienumam un atlasiet to. 5 Atlasiet savu valodu.
Mana ierce nerda pareizu laiku
Ierce atjaunina laiku un datumu, kad t sinhronizjas ar jsu viedtlruni vai kad ierce iegst GPS signlus. Lai saemtu pareizu laiku, kad maint laika joslas, un lai atjaunintu uz vasaras vai ziemas laiku, ierce ir jsinhroniz. 1 Turiet nospiestu un atlasiet > Sistma > Laiks. 2 Prbaudiet, vai opcija Automtiski opcijai Laika avots ir iespjota. 3 Atlasiet Laika sinhronizcija.
Ierce automtiski sk laika sinhronizciju ar jsu viedtlruni. 4 Lai sinhroniztu laiku, izmantojot satelta signlus, atlasiet Izmantot GPS, izejiet r atklt viet ar
neaizsegtu skatu uz debesm un gaidiet, ldz ierce iegst satelta signlus.
Akumulatora darbbas laika maksimizsana
Lai pagarintu akumulatora darbbas laiku, var veikt vairkas darbbas. · Iesldziet Enerijas tauptjs (Akumulatora prvaldnieks, 45. lappuse). · Prtrauciet izmantot displeja noildzes opciju Vienmr ieslgts un atlasiet sku displeja noildzi (Displeja
iestatjumi, 47. lappuse). · Samaziniet displeja spilgtumu (Displeja iestatjumi, 47. lappuse). · Prsldziet pulkstea ciparncu no aktvas uz pulkstea ciparncu ar statisku fonu (Pulkstea ciparncas
maia, 39. lappuse). · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju, kad neizmantojat pievienots funkcijas (Bluetooth viedtlrua savienojuma
izslgsana, 5. lappuse). · Izsldziet aktivittes izsekosanu (Aktivittes izsekosanas iestatjumi, 19. lappuse). · Ierobezojiet ierc pardmos viedtlrua paziojumus (Paziojumu prvaldba, 5. lappuse). · Prtrauciet sirdsdarbbas ritma datu prraidi uz pr savienotajm Garmin iercm (Sirdsdarbbas ritma
prraidsana uz Garmin iercm, 15. lappuse). · Izsldziet plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu rezmu (Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma
monitora izslgsana, 15. lappuse). · Izsldziet automtiskus pulsa oksimetra rdjumus (Pulsa oksimetra izsekosanas rezma maia,
17. lappuse).

54

Traucjummeklsana

Ierces restartsana
Ja ierce nerea, to var bt nepieciesams restartt. PIEZME. restartjot ierci, var tikt dzsti jsu dati vai iestatjumi. 1 15 sekundes turiet nospiestu .
Ierce izslgsies. 2 Lai ierci ieslgtu, vienu sekundi turiet nospiestu .
Visu noklusjuma iestatjumu atjaunosana
Varat atjaunot visus ierces iestatjumus rpncas noklusjuma vrtbs. Iercei ir jveic sinhronizcija ar lietotni Garmin Connect, lai augsupieldtu aktivittes datus pirms ierces atiestatsanas. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet > Sistma > Atiestatt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai visus ierces iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un dzstu visu lietotja ievadto informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Dzst datus un atiestatt iestatjumus. PIEZME. ja jums ir iestatts Garmin Pay maks, s opcija dzs maku no ierces. Ja jums ierc ir saglabta mzika, s opcija dzs jsu saglabto mziku.
· Lai visus ierces iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un saglabtu lietotja ievadto informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Atiestatt noklusjuma iestatjumus.
Satelta signlu iegsana
Iercei var bt nepieciesamas skaidras debesis, lai saemtu satelta signlus. 1 Dodieties r atklt vid.
Ierces prieksdaai ir jbt vrstai pret debesm. 2 Pagaidiet, ldz ierce atrod sateltus.
Lai noteiktu satelta signlus, var bt nepieciesamas 30­60 sekundes.
GPS satelta uztversanas uzlabosana
· Biezi sinhronizjiet ierci ar savu Garmin Connect kontu:  Pievienojiet ierci datoram, izmantojot ierces USB kabeli un lietotni Garmin Express.  Sinhronizjiet ierci ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth iespjotu viedtlruni.  Pievienojiet ierci Garmin Connect kontam, izmantojot WiFi bezvadu tklu. Kamr ierce ir savienojum ar Garmin Connect kontu, t lejupield vairku dienu satelta datus, aujot iercei tri atrast satelta signlus.
· Iznesiet ierci r atklt viet -- prom no augstceltnm un kokiem. · Palieciet miera stvokl dazas mintes.
Aktivitsu izsekosana
Papildinformciju par aktivitsu izsekosanas datu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.
Mans sou skaits nesiet preczs
Ja jsu sou skaits nesiet preczs, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Uzlieciet ierci uz nedominjoss plaukstas loctavas. · Stumjot ratius vai zles pvju, ievietojiet ierci kabat. · Ja aktvi veicat kdas darbbas ar rokm, glabjiet ierci kabat.
PIEZME. ierce k sous var interprett dazas atkrtotas kustbas, piemram, trauku mazgsanu, veas locsanu vai aplausus.

Traucjummeklsana

55

Uzkpto stvu skaits siet nepreczs
Ierce izmanto ieksju barometru, lai mrtu augstuma izmaias, kad js kpjat pa stviem. Uzkpts stvs ir 3 m (10 pdas). · Kpjot pa kpnm, centieties neturties pie margm vai izlaist pakpienus. · Vjain vid nosedziet ierci ar piedurkni vai jaku, jo spcgas vja brzmas var izraist neparastus rdjumus.
Papildu informcijas iegsana
· Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegtu papildu rokasgrmatas, informciju un programmatras atjauninjumus.
· Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplattju, lai iegtu informciju par izvles piederumiem un rezerves detam.
· Dodieties uz www.garmin.com/ataccuracy. S nav medicnas ierce. Pulsa oksimetrijas funkcija nav pieejama viss valsts.

56

Traucjummeklsana

Pielikums
Datu lauki
Daziem datu laukiem, lai rdtu datus, ir nepieciesami ANT+ piederumi. 24 stundu maks.: maksiml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga temperatras
sensora. 24 stundu min.: miniml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga temperatras
sensora. Atkrtojumi: atkrtojumu skaits fizisko vingrojumu sriju kop izturbas trenia aktivittes laik. trums: pasreizjais kustbas trums. trums distanc: vidjais trums pasreizj distanc. Attlums: attlums, kuru veict pasreizj celi vai aktivitt. AttlumsAttlums uz vzienu: vziena laik veiktais attlums. Augstums: jsu pasreizjs atrasans vietas augstums virs jras lmea. Dienas laiks: dienas laiks, pamatojoties uz jsu pasreizjo atrasans vietu un laika iestatjumiem (formts,
laika zona, vasaras vai ziemas laiks). Distances: pasreizj aktivitt pabeigto apu skaits. Distances garums: attlums, kuru veict pasreizj distanc. Distances laiks: hronometra laiks pasreizj distanc. Distances SR: vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj distanc. Distances SR %maks.: vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj distanc. Distances temps: vidjais temps pasreizj distanc. Elposanas intensitte: jsu elposanas trums elpas vilcienos mint (elpas vilc./min.). Eneriskas mintes: the number of vigorous intensity minutes. Garums: pasreizj aktivitt pabeigto baseina garumu skaits. Iestatt taimeri: izturbas trenia aktivittes laik ir pasreizj fizisko vingrojumu sriju kop pavadt laika
daudzums. Int. attl./vz.: vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj intervl. Int. vz./gar.: vidjais vzienu skaits uz garumu pasreizj intervl. Int. vziena trums: vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj intervl. Int. vzienu veids: pasreizjais vzienu veids intervl. Intervla attlums: attlums, kuru veict pasreizj intervl Intervla garums: pasreizj intervl pabeigto baseina garumu skaits. Intervla laiks: hronometra laiks pasreizj intervl. Intervla Swolf: vidjais Swolf rezultts pasreizj intervl. Intervla temps: vidjais temps pasreizj intervl. Kalorijas: kopjais sadedzinto kaloriju daudzums. Kop mintes: the total number of intensity minutes. Kopjais kpums: kopjais augstuma kpuma attlums aktivittes laik vai kops pdjs atiestatsanas. Kopjais kritums: kopjais augstuma krituma attlums aktivittes laik vai kops pdjs atiestatsanas. Kurss: virziens, kd js prvietojaties. Laiks josl: laiks, kas pagjis katr sirdsdarbbas vai spka zon. Maks. trums: lielkais trums pasreizj aktivitt. Nokpto stvu skaits: kopjais dien nokpto stvu skaits. Pagjusais laiks: kopjais ieraksttais laiks. Piemram, ja iesldzat taimeri un skrienat 10 mintes, pc tam
apturat taimeri uz 5 mintm, pc tam iesldzat taimeri un skrienat 20 mintes, jsu pagjusais laiks ir 35 mintes.

Pielikums

57

Pd. att. SwolfSwolf: swolf rezultts pdj veikt baseina garum. Pd. att. vzieni: kopjais vzienu skaits pdj veikt baseina garum. Pd. att. vzienu trumsvz.Pd. att. vzienu trumstrums: vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj
veikt baseina garum. Pd. att. vzienu veidsvz.Pd. att. vzienu veidsTips: vzienu veids, kas izmantots pdj veikt baseina
garum. Pd. dist. SR %maks.: vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pdj veiktaj distanc. Ped. gr. tr.: ritebrauksana. Kloa sviras apgriezienu skaits. Lai sie dati btu redzami, iercei ir jbt
savienojum ar kadences ierci. Pd. int. attl./vz.: vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt intervl. Pd. int. Swolf: vidjais Swolf rezultts pdj veikt intervl. Pd. int. vz. veidsTips: vzienu veids, kas izmantots pdj veikt intervl. Pedu griesans trums: skriesana. Soi mint (lab un kreis kja). Pedu griesans trums distanc: ritebrauksana. Vidj kadence pasreizj distanc. Pedu griesans trums distanc: skriesana. Vidj kadence pasreizj distanc. Pdjs dist. garums: attlums, kuru veict pdj veiktaj distanc. Pdjs distances trums: vidjais trums pdj pabeigta distanc. Pdjs distances laiks: hronometra laiks pdj veiktaj distanc. Pdjs distances pedu griesans trums: ritebrauksana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc. Pdjs distances pedu griesans trums: skriesana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc. Pdjs distances SR: vidjais sirdsdarbbas ritms pdj veiktaj distanc. Pdjs distances temps: vidjais temps pdj veiktaj distanc. Pdjs distances temps: vidjais temps pdj veikt baseina garum. Peldjuma laiks: peldjuma laiks pasreizjai aktivittei, neietverot atptas laiku. Saullkts: saullkta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Saulriets: saulrieta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju. Sirdsdarbbas ritms: sirdsdarbbas ritms sirdspukstos mint (sirdsp./min.). Jsu iercei ir jbt savienotai ar
sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru. Soi: sou skaits pasreizj aktivitt. Soi distanc: sou skaits pasreizj distanc. SR %maks.: procenti no maksiml sirdsdarbbas ritma. SR zona: pasreizjais jsu sirdsdarbbas ritma diapazons (no 1 ldz 5). Noklusjuma zonas balsts uz jsu
lietotja profilu un maksimlo sirdsdarbbas ritmu (220 mnus jsu vecums). Stvi mint: mint uzkpto stvu skaits. Stress: jsu pasreizjais stresa lmenis. Taimeris: hronometra laiks pasreizj aktivitt. Temperatra: gaisa temperatra. Jsu ermea temperatra ietekm temperatras sensoru. Lai sie dati btu
redzami, iercei ir jbt savienojum ar tempe sensoru. Temps: pasreizjais temps. Uzkpto stvu skaits: kopjais dien uzkpto stvu skaits. Vertik. trums: kpuma vai krituma trums laika gait. Vziena trums: vzienu skaits mint (vz./min.) Vzieni: kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt. Vid.Vid. attl./vz.ATTL./VZ.: vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt. Vid.Vid. vz./gar.Vz./gar.: vidjais vzienu skaits uz garumu pasreizj aktivitt. Vid.Vid. vziena trums: vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizjs aktivittes laik. Vid.Vidjais temps: vidjais temps pasreizj aktivitt.

58

Pielikums

Vidjais trums: vidjais trums pasreizj aktivitt. Vidjais distances laiks: vidjais distances laiks pasreizj aktivitt. Vidjais pedu griesans trums: ritebrauksana. Vidj kadence pasreizj aktivitt. Vidjais pedu griesans trums: skriesana. Vidj kadence pasreizj aktivitt. Vidjais SR: vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj aktivitt. Vidjais SR %maks.: vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj aktivitt. Vidjais Swolf: vidjais Swolf rezultts pasreizj aktivitt. Swolf rezultts ir viena garuma laika summa plus
vzienu skaits sim garumam (Peldsanas terminoloija, 27. lappuse). Vidji mintes: the number of moderate intensity minutes.

VO2 Max. standarta parametri
Sajs tabuls ir iekauta standartizta klasifikcija VO2 max. aplsm pc vecuma un dzimuma.

Vriesi

Procentle 20­29

30­39

40­49

50­59

60­69

70­79

Lieliski

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Teicami

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Labi

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Viduvji

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Vji

0­40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Vji

Procentle 95 80 60 40 0­40

20­29 49,6 43,9 39,5 36,1 <36,1

30­39 47,4 42,4 37,8 34,4 <34,4

40­49 45,3 39,7 36,3 33 <33

50­59 41,1 36,7 33 30,1 <30,1

60­69 37,8 33 30 27,5 <27,5

70­79 36,7 30,9 28,1 25,9 <25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atauju. Lai uzzintu vairk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

Pielikums

59

Riteu lielums un apkrtmrs
truma sensors automtiski nosaka riteu lielumu. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru truma sensora iestatjumos. Riepas izmrs ir atzmts uz abm riepas pusm. Sis nav visaptveross saraksts. Ritea apkrtmru varat ar izmrt vai noteikt, izmantot kdu no internet pieejamajiem kalkulatoriem.

Riepas izmrs

Ritea apkrtmrs (mm)

20 × 1,75

1515

20 × 1-3/8

1615

22 × 1-3/8

1770

22 × 1-1/2

1785

24 × 1

1753

24 × 3/4 cilindrisks

1785

24 × 1-1/8

1795

24 × 1,75

1890

24 × 1-1/4

1905

24 × 2,00

1925

24 × 2,125

1965

26 × 7/8

1920

26 × 1-1,0

1913

26 × 1

1952

26 × 1,25

1953

26 × 1-1/8

1970

26 × 1,40

2005

26 × 1,50

2010

26 × 1,75

2023

26 × 1,95

2050

26 × 2,00

2055

26 × 1-3/8

2068

26 × 2,10

2068

26 × 2,125

2070

26 × 2,35

2083

26 × 1-1/2

2100

26 × 3,00

2170

27 × 1

2145

27 × 1-1/8

2155

60

Pielikums

Riepas izmrs 27 × 1-1/4 27 × 1-3/8 29 × 2,1 29 × 2,2 29 × 2,3 650 × 20C 650 × 23C 650 × 35A 650 × 38B 650 × 38A 700 × 18C 700 × 19C 700 × 20C 700 × 23C 700 × 25C 700C cilindrisks 700 × 28C 700 × 30C 700 × 32C 700 × 35C 700 × 38C 700 × 40C 700 × 44C 700 × 45C 700 × 47C

Ritea apkrtmrs (mm) 2161 2169 2288 2298 2326 1938 1944 2090 2105 2125 2070 2080 2086 2096 2105 2130 2136 2146 2155 2168 2180 2200 2235 2242 2268

Simbolu defincijas
Sie simboli var bt redzami uz ierces vai piederuma etietes.
EEIA atkritumu apsaimniekosanas un prstrdes simbols. EEIA simbols ir pievienots produktam saska ar ES Direktvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekrtu atkritumiem (EEIA). Tas ir paredzts, lai novrstu s produkta nepareizu apsaimniekosanu un veicintu atkrtotu izmantosanu un prstrdi.

Pielikums

61

Rdtjs
A aktivitsu saglabsana25­27 aktivittes24­26, 41
izlase24 pielgot24 pievienosana24 saglabsana24 sksana24 aktivittes izsekosana18, 19 akumulators, uzlde50 ANT+ sensori47­49 atjauninjumi, programmatra50, 51 atpakaskaitsanas taimeris46 atrasans vietas35 dzsana35 attlums, brdinjumi43 austias53 Bluetooth tehnoloija8, 54 pievienosana8 Auto Lap43 Auto Pause44 automtiska ritinsana44 B baterija45 darbbas laiks52 maksimizsana5, 54 blosana, ekrns2, 45 Bluetooth sensori47, 48 Bluetooth tehnoloija4­6, 11, 45, 53 austias8, 54 Body Battery22 brauksana ar sniega dli26 brdinjumi42, 43, 46 sirdsdarbbas ritms14 C Connect IQ6 contacts, adding11 D dati augsupielde38 prstsana32, 38, 39 saglabsana32, 38, 39 dators7 datu augsupielde38 datu lauki2, 6, 26, 41, 57 datu saglabsana32, 38 dienas laiks45, 54 distances37 dzsana persongie rekordi34, 35 vsture37 E ekrns45, 47 emergency contacts11 F fizisko vingrojumu srijas32­34 fona apgaismojums49 G galven izvlne, pielgosana21 Garmin Connect3, 4, 6, 11, 32, 33, 38, 47, 50 datu saglabsana39 Garmin Express6 programmatras atjauninsana50 Garmin Pay9­11 garumi27 GLONASS44 golfa posms, pabeigsana32

GPS3, 44 signls55
H hazardi29 hronometrs46 I ierces atiestatsana55 ierces ID51 ierces pielgosana40, 41 ierces trsana52 iestatjumi17, 19, 21, 41, 45, 47, 55 ikonas3 intensittes mintes17, 19 intervli27 izsekosana11, 17 izvlne1, 2 K kadence, sensori49 kjas mrierce48 kalendrs33 kalibrsana, kompass36 kalorija, brdinjumi43 kartes35 kompass28, 36
kalibrsana36 kontaktpersonas, pievienosana11 kontaktpersonas rkrtas gadjumiem11,
12 krass pagrieziens29 L laika joslas46 laiks46
brdinjumi43 iestatjumi45 layup29 laukumi atlase27 atskaosana27, 28 lejupielde27 licence51 lietotja profils17, 32 lietotnes4, 6, 11, 32 viedtlrunis3, 23 LiveTrack11 M maks3, 10 maksjumi9­11 menstrulais cikls22 mrvienbas47 miega rezms6, 19 mzika3, 7 atskaosana8 ielde7, 8 pakalpojumi7, 8 mzikas prvaldba9 N navigcija35, 36 apstsans36 negadjuma noteiksana11, 12 NFC10 Nordjumi2, 20 P paldzba11, 12 prskati6, 14, 17, 21­23 paziojumi4, 5 tlrua zvani5 teksta ziojumi5 peldbaseina lielums iestatjums27 pielgot27 peldsana27

persongie rekordi34 dzsana34, 35
piederumi47, 48, 56 profili, lietotjs32 programmatra
atjauninsana50, 51 versija51 pulkstenis45, 46 pulkstea ciparnca2 pulkstea ciparncas6, 39, 40 pulkstea siksnias53 pulsa oksimetrija13, 17, 18 punktu skaitsana30, 31 R rezerves daas53 rezulttu karte30, 31 ritebrauksana26 riteu lielums49, 60 S sasnes2, 40 satelta signli3, 55 savienosana pr ANT+ sensori15 sensori48 viedtlrunis3, 53 sirdsdarbbas ritms3, 12­14, 17, 25 brdinjumi14, 43 monitors13, 15 sensoru savienosana pr15 zonas15, 16, 37 sistmas iestatjumi45 sitiena mrsana30 skbeka lmenis asins17 skrienekrns1, 2, 49 slposana brauksana ar sniega dli26 kalnu slposana26 sou mrtjs3, 48 sou skaits cikl, brdinjumi43 specifikcijas51 spraudtes atrasans vieta, zonas Green skats28 statistika31 stresa lmenis21, 22 stresa rezultts22 swolf rezultts27 T taimeris25­27 atpakaskaitsana46 tlrua zvani5 taustii1, 52 teksta ziojumi5 tempe49 temperatra49 traucjummeklsana13, 18, 22, 53­56 trenazieris25 trenis4 kalendrs33, 34 lapas26 plni32­34 trenis telp25 U USB51 uzlde50 V vadbas izvlne40 velosipda sensori49 veselbas stvoka statistika22 vsture26, 36, 37 skatsana31 stsana uz datoru32, 38, 39 vzieni27

62

Rdtjs

viedtlrunis3, 6, 11, 20, 32, 53 lietotnes4, 6, 23 savienosana pr3, 53
VO2 Max.16, 59 W Wi-Fi, pievienosana7 WiFi, pievienosana6 Z zonas
laiks46 sirdsdarbbas ritms15 zonas Green skats, spraudtes atrasans vieta28

Rdtjs

63

support.garmin.com

2021 gada Aprlis

GUID-D93137A9-B374-4A24-8A4D-A66C9AC91265 v1


AH XSL Formatter V6.6 MR4 for Windows (x64) : 6.6.6.37929 (2019/03/11 12:35JST) Antenna House PDF Output Library 6.6.1437 (Windows (x64))

Search Any Device: