11/CDR950/EUR/Grieks

Ann

Philips CDR950/00 user manual - Greek Modern - Owner's / User's manual

User manual PDF file, 768.4 kB 10 July 2000

View support for your CDR950/00 | Philips

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 24 Pages, 768.37KB

Document DEVICE REPORTcdr950bk99 dfu ell
Audio CD Recorder
CDR950/951
· Instructions for use · Mode d'emploi · Instrucciones de manejo · Bedienungsanleitung · Gebruiksaanwijzing · Istruzioni per l'uso · Brugsanvisning · Bruksanvisning · Käyttöohje · Manual de utilização · OËÁ>Â~ ¯Ú<ÛÂ^~
· Instrukcja obs¬ugi

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ E¯·ÚÈÛÙÔÌ .........................................................230 TM¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÁ¯Â>ÚÈÔ ·Ùfi .................................230 T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ..........................................230 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<.................................................231 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ........................................231 TMÓÙ<ÚËÛË ..............................................................231 EÍ·ÚÙ<Ì·Ù· ............................................................231
ÏËÎÙÚ· Î·È ÛÓÂÛÂÈÛ ¶Ï<ÎÙÚ· ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿ ...........................232 TMÓ¤ÛÂÈ~ ÛÙËÓ >Û^ ÏÂÚ¿ .................................233
ηÓÙÚ¿Ó EÓÂ>ÍÂÈ~ ηÓÙÚ¿Ó ..................................................233 MËÓÌ·Ù· ηÓÙÚ¿Ó .................................................233 MËÓÌ·Ù· ÌÂÓÔ.....................................................234
ÂÁηٷ~Ù·ÛË TMÓ¤ÛÂÈ~ ÁÂÓÈο....................................................235 AÓ·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~............................................235 æËÊȷΤ~ ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ .........................236 æËÊȷΤ~ ÔÙÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ .................................236 TÚÔÊÔÔÛ>· ............................................................237 OËÁ>Â~ ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÛÛÎÂ<~ ............................237 TÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ..........237
TËϯÂÈÚÈÛÙËÚÈÔ EÓÙÔϤ~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.......................................238 TÔÔi¤ÙËÛË Ù^Ó >ÛÎ^Ó.........................................238
EÁÁÚ·ÊË ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ..............................239 §ÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~............................................240 AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~....................................241 XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ..............................................242 EÁÁÚ·Ê< ·fi ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ........................................242 MÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÚiÌÔ ÂÈÁÌ·ÙÔÏË,,>·~ (§ÂÈÙÔÚÁ>· ÌfiÓÈÙÔÚ) ..............................................242 OÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó CDR & CDRW ........................243 K·Ù¿ÚÁËÛË ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ >ÛÎ^Ó CDRW..........244 TM,<ÛÈÌÔ >ÛÎ^Ó CDRW ...........................................244
AÓ··Ú·Á^ÁË AÓ··Ú·Á^Á< CD ...................................................245 EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ................................................245 AÓ·<ÙËÛË ..............................................................245 AÓ··Ú·Á^Á< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÂÈÚ¿ ..246 E·Ó¿ÏË,,Ë >ÛÎÔ CD, ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ................................................246
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔÛ ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ..................246
§ÂÈÙÔÚÁÈ· MÂÓÔ ¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ ............247 PiÌ>ÛÂÈ~ ÎÂÈ̤ÓÔ ................................................247 PiÌ>ÛÂÈ~ ÂÁÁÚ·Ê<~...............................................249
¢ÈfiÚi^ÛË ¶ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó ¢ÈfiÚi^ÛË ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó .........................................250
229

EÏÏËÓÈο

ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ

E¯·ÚÈÛÙÔÌÂ
Ô ÚÔÌËiÂÙ<ηÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÙË~ Philips. TMÙË ÂηÂÙ>· ÙÔ 1980 Ë Philips ÂÊÂÚ ¤Ó· Ó¤Ô ÛÛÙËÌ· <¯Ô ÙÔ CD. O >ÛÎÔ~ CD (compact disc) ·ÔοÏ,, ηÈÓÔÚÁÈÂ~ È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ,,ËÊÈ·ÎÔ <¯Ô ¯·Ú>ÔÓÙ·~ Û·~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fiÏ·ÛË. O >ÛÎÔ~ CD (compact disc) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ,,ËÏ< ·ÓÙ>iÂÛË Û ÌÂÁ¿ÏË~ < ¯·ÌËÏ<~ ¤ÓÙ·ÛË~ ÌÔÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, Ì ٤ÏÂÈÔ È·¯^ÚÈÛÌfi ηӷÏÈÒÓ.
H Philips ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ>· ÙÔ >ÛÎÔ compact disc Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â>Ó·È Ë ÛÛÎÂ< ·Ù<. M ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙÂ, ·>ÂÙÂ Î·È Ó· Û,<ÓÂÙ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Û·~ ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD ·ÎÔÏÔiÒÓÙ·~ ÙÔ~ ÙÂÏÈÎÔ~ ÓÔÌÈÎÔ~ ηÓÔÓÈÛÌÔ~. K·È ·ÛÊ·ÏÒ~, i· ÌÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ·>ÂÙ fiÏÔÈ ÙÔ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CD.
A·ÁÔÚÂÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê< ÏÈÎÔ Ô ÚÔÛÙ·ÙÂÂÙ·È ·fi ÈηÈÒÌ·Ù· ÓÂÌ·ÙÈÎ<~ ÈÈÔÎÙËÛ>·~, ÛÌÂÚÈÏ·Ì,·ÓÔ̤Ó^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó H/Y ÊÈÏÌ, ÂÁÁڷʤ~ ·fi TV Î·È ÛÛΤ~ <¯Ô. H ÛÛÎÂ< ·Ù< ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ~ ÛÎÔÔ~.

TM¯ÂÙÈο Ì ÙÔ EÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi

T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

TÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi Û·~ >ÓÂÈ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ·Ù<~. - OÈ ·ÚÈiÌÔ> (1) ÛÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ Â>¯ÓÔÓ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù^Ó ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ
Ô ¯ÚÂÈ¿ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÚÈṲ̂ÓË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. - T· ,¤ÏË (§) Â>¯ÓÔÓ ·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~, ÛÌ,ÔϤ~ < ÂÈÈΤ~
ÂÈÏÔÁ¤~ ̤۷ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. - OÈ ÔËÁ>Â~ Ô Â>Ó·È ÛËÌ·Â̤ÓÂ~ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ>· (ñ) ÂÓ
¯ÚÂÈ¿ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·.

MÔÚÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ¯^Ú>~ ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË:
°ÂÓÈο K·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÈÛ¯Ô~..........................................................15 W K·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÈÛ¯Ô~ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ (stand by) ..........................................................................6 W £ÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~..............................................5-35ÆC B¿ÚÔ~ ................................................................................4kg ¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ~ ................................................435 x 310 x 88 mm
¯Ô~ AfiÎÚÈÛË Û¯ÓfiÙËÙ·~ ........................................2Hz-22.050 Hz AÓ··Ú·Á^Á<~ S/N (A-ÈÛÔÛÙ·iÌÈṲ̂ÓË~)......................115 dB AÓ··Ú·Á^Á< S/N ........................................................110 dB ¢Ó·ÌÈÎfi Â>Ô ·Ó··Ú·Á^Á<~ CDR ............................96 dB OÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË ·Ó··Ú·Á^Á<~ CDR ............................................................95 dB = 0.0017 % ¢È·¯^ÚÈÛÌfi~ ηӷÏÈÒÓ ..................................................115 dB EÁÁÚ·Ê< S/N (A-ÈÛÔÛÙ·iÌÈṲ̂ÓË) ..................................105 dB EÁÁÚ·Ê< S/N ,,ËÊÈ·Î< ¯^Ú>~ SRC ............ÈÛÔÓ·ÌË ÙË~ ËÁ<~ ¢Ó·ÌÈÎfi Â>Ô ÂÁÁÚ·Ê<~ ..............................................95 dB OÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË ÂÁÁÚ·Ê<~ + ifiÚ,Ô~ ....................................................95 dB (0.0017%)

EÏÏËÓÈο

230

ÁÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È >ÛÎÔÈ

¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<

TMÓÙ<ÚËÛË

°È· ÂÁÁÚ·Ê< Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÈÈÎÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÔÛÈÎ<). OÈ >ÛÎÔÈ ·ÙÔ> ʤÚÔÓ Ù· ·Ú·Î¿Ù^ ÂÌ,Ï<Ì·Ù·, ηiÒ~ Â>ÛË~ Î·È ÙÔ "DIGITAL AUDIO".

H ÛÛÎÂ< ·Ù< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ> Ô ÙÔ~ >ÛÎ^Ó ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<.

- ¢>ÛÎÔÈ EÁÁÚ·Ê<~ CD-Audio Recordable

(CDR):

MÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó·

ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ï<Ú^~ Î·È Ó· ·>ÔÓÙ·È ÛÂ

fiÏÂ~ ÙÈ~ ÛÛΤ~ CD Player/Recorder.

Recordable

- ¢>ÛÎÔÈ E·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CD-Audio ReWritable (CDRW): MÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· Û,<ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿Â~ ÊÔÚ¤~. YÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚ^iÔÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·>ÔÓÙ·È ReWritable Û fiÏÂ~ ÙÈ~ ÛÛΤ~ CD Player/Recorder Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW. K·Ù¿ ÙÔ 1999 ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÛÛΤ~ Philips CD Player/Recorder.i· Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.

°È· Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ηÏ< ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÌfiÓÔÓ >ÛÎÔ~ Phlipis audio CDR Î·È CDRW.

¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á<
MÂ ÙË ÛÛÎÂ< ·Ù< ÌÔÚÂ>ÙÂ Ó· ·>ÂÙÂ:
- YÏÔ~ ÙÔ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CD. - YÏÔ~ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Audio CDR Î·È Audio CDRW.
TMËÌÂ>^ÛË: OÈ >ÛÎÔÈ CDR(W) Ô ¤¯ÔÓ ÁÚ·ÊÂ> Ì H/Y ÌÔÚÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·Ó ¤¯ÔÓ ÙË Û^ÛÙ< ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ <¯Ô (IEC958: ÙÌ<Ì· ηٷӷÏ^Ù<). MÔÓ< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ.

°È· ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ÔÏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù >ÛÎÔ~ Ô ÂÓ ¤¯ÔÓ ÛÎfiÓË < ÁÚ·ÙÔÓȤ~.
°È· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙÔ >ÛÎÔ CD, ÛÎÔ>ÛÙ ÙÔÓ Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó> Ô ÂÓ ·Ê<ÓÂÈ ¯ÓÔÈ· Û ÂiÂ>· ÁÚ·ÌÌ< ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ~ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· fi^~ Â>¯ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·. °Ú¿ÊÂÙ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ~ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÏÂÚ¿ Ô Â>Ó·È ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙÔ >ÛÎÔ CDR < CDRW, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ÌÔÏ,È.
K·i·Ú>ÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi, ÁÚfi ·Ó> Ô ÂÓ ·Ê<ÓÂÈ ¯ÓÔÈ·. MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÏÈο ηi·ÚÈÛÌÔ ÙÔ ÂÌÔÚ>Ô ÁÈ·Ù> ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ~ ÛÙË ÛÛÎÂ<.
MËÓ ·Ê<ÓÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~, < ÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD ÂÎÙÂiÂÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÁÚ·Û>·, ÛÙË ,ÚÔ¯<, ÛÎfiÓË < ÂÚ,ÔÏÈÎ<
RECORD
iÂÚÌfiÙËÙ· (Ô ÚÔηÏÂ>Ù·È ·fi ÛÛΤ~ iÂÚÌfiÙËÙ·~ < ÙÔÓ <ÏÈÔ).
AÓ Ë ÛÛÎÂ< ÂÓ È·,¿ÂÈ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ CD Û^ÛÙ¿ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔÓ Ê·Îfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙÔÓ >ÛÎÔ Î·i·ÚÈÛÌÔ CD ÚÈÓ ·ÔÙ·iÂ>Ù Û Ù¯ÓÈÎfi. ÕÏÏÂ~ ̤iÔÔÈ Î·i·ÚÈÛÌÔ ÌÔÚÂ> Ó· ηٷÛÙÚ¤,,ÔÓ ÙÔÓ Ê·Îfi. TÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â>Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· Ó· ÌË Ì·ÂÂÙ·È ÛÎfiÓË ÛÙÔ~ Ê·ÎÔ~.
OÈ Ê·ÎÔ> ÌÔÚÂ> Ó· i·ÌÒÛÔÓ ·Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·fiÙÔÌ· ·fi ÎÚÔ Û ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ, ÔfiÙÂ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ >ÛÎÔ CD ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù<. °È' ·Ùfi ·Ê<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÛÙÔ ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛiÂ> ÙÔ i¿Ì^Ì·.

EÍ·ÚÙ<Ì·Ù·
- 2 AÓ·ÏÔÁÈο K·ÏÒÈ· ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ (Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ¿ÛÚÔ ,ÛÌ·)
- 1 æËÊÈ·Îfi ηÏÒÈÔ ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ (ÌÂ Ô Ì·Ú· ,ÛÌ·Ù·)
- K·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ - 2 Ì·Ù·Ú>Â~ - TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - EÁÁËÛË

EÏÏËÓÈο

231

¶§HKTPA KAI TMYN¢ETMEITM

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 1
26 25 24 23

RECORD
22 21 20 19 18 17

ANALOG

IN

OUT

L

L

R

R

DIGITAL

IN1

OUT

IN2

OPTICAL

IN

OUT

MAINS

1 2345 67

8

¶Ï<ÎÙÚ· ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿

1 ON/OFF ......................ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~

(ON/OFF)

2 ¢Â>ÎÙË~ Standby ..........(ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~)

3 DISPLAY ......................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ/ÎÂÈ̤ÓÔ

ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

4 SCROLL........................ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙÔ

ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó (ÌÈ· ÊÔÚ¿)

5 PROGRAM ..................·ÓÔ>ÁÂÈ / ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~

6 REPEAT........................·ӿÏË,,Ë ·Ó··Ú·Á^Á<~ (fiÏ^Ó

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ < ÙÚ·ÁÔÈÒÓ).

7 SHUFFLE......................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< CDRW < ÙÔ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÌÂ Ù¯·>·

ÛÂÈÚ¿.

8 Disc tray (ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ >ÛÎÔ)

9 Display (ηÓÙÚ¿Ó) ........ÔifiÓË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

0 ERASE..........................ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ

! FINALIZE ......................ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~

@ SOURCE ......................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ËÁ<~ ÂÈÛfiÔ

# PLAY/PAUSE 2 ; ........ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ·ÈÍ>Ì·ÙÔ~ / È·ÎÔ<

·ÈÍ>Ì·ÙÔ~ < ÂÁÁÚ·Ê<~

$ STOP 9 ........................ÁÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· / Û,<ÛÈÌÔ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ

% ¡ EASY JOG TM ..........- ÁÈ· ÚÔËÁÔÌÂÓÔ / ÂfiÌÂÓÔ

(ÁÚ>ÛÙÂ ÙÔ)

ÙÚ·ÁÔÈ (ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÈÍ>Ì·ÙÔ~

Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ)

- OEÏÂÁ¯Ô~ ÂÈ¤Ô ÂÁÁÚ·Ê<~

- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÚiÌ>ÛÂ^Ó (ÌÂÓÔ

ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ)

ENTER..........................- ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÈÏÂÁ̤Ó^Ó

(ÛÚÒÍÙÂ ÙÔ)

ÙÚ·ÁÔÈÒÓ

- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÛÙË

ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ÌÂÓÔ

- ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈiÌÒÓ

ÙÚ·ÁÔÈÒÓ

^ STORE/MENU ..............- ÁÈ· ÂÈÛ·Á^Á< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ MÂÓÔ - ÁÈ· ·Ôi<ÎÂÛË ÚiÌ>ÛÂ^Ó MÂÓÔ
& CANCEL/DELETE ........- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi~ Û·~
- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ MÂÓÔ - ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< Û ,,ËÏfiÙÂÚÔ
Â>ÂÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ * R ..........................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~
- OEÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÈÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ / ¶ÚÔÁÚ.
( Q ..........................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÚÔ~ Ù· >Û^ - OEÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÈÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ/¶ÚÔÁÚ.
) OPEN/CLOSE /............ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÁÂÈ / ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ..
¡ RECORD ......................ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~, ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~
TM REC(ord) TYPE ............ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÁÁÚ·Ê<~ £ LEVEL ..........................Â>ÂÔ ¤ÓÙ·ÛË~ ·ÎÔÛÙÈÎÒÓ  PHONES ......................YÔÔ¯< ·ÎÔÛÙÈÎÒÓ  LEVEL (MIC) ................ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ/ÚiÌÈÛÙ<~ ÂȤÔ
Ì>ÍË~ § MIC ..............................ÔÔ¯< ÁÈ· ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi
ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ
¶TMËÌÂ>^ÛË: EÎÙfi~ ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È È·ÊÔÚÂÙÈο, fiÏ· Ù·
Ï<ÎÙÚ· ,Ú>ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛiÈ· ÏÂÚ¿ ÙË~
ÛÛÎÂ<~ CD Recorder. AÓ ¿Ú¯ÔÓ Î·È ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ٷ ·ÓÙ>ÛÙÔȯ· Ï<ÎÙÚ· ·ÊÔ
ÂÈϤÍÂÙ CD Recorder < CD Player ȤÔÓÙ·~ ÙÔ
CDR < CD.

232

EÏÏËÓÈο

¶§HKTPA KAI TMYN¢ETMEITM

KANTRAN

TMÓ¤ÛÂÈ~ ÛÙËÓ >Û^ ÏÂÚ¿
1 ANALOG IN ..................ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔÔ ÁÚ·ÌÌ<~ (out put) ÂÓÈÛ¯Ù< (·ÚÈÛÙÂÚ< Î·È ÂÍÈ¿).
2 ANALOG OUT ..............ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ Â>ÛÔÔ ÁÚ·ÌÌ<~ (in put) ÂÓÈÛ¯Ù< (·ÚÈÛÙÂÚ< Î·È ÂÍÈ¿).
3 DIGITAL IN 1 ................ÁÈ· ÛÓÂÛË ÛÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ (out put) ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< CD player.
4 DIGITAL OUT ..............ÁÈ· ÛÓÂÛË ÌÂ ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ (in put) .¯. ÂÓÈÛ¯Ù< < ÛÛÎÂ< ÂÁÁÚ·Ê<~.
5 DIGITAL IN 2................ÛÓ¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ ÂÓfi~ ÂÈϤÔÓ CD
6 OPTICAL IN ..............ÁÈ· ÛÓÂÛË Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ (out put) ÂÍ^ÙÂÚÈÎÔ CD Player.
7 OPTICAL OUT ............ÛÓ¤ÂÙ·È Û ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< Â>ÛÔÔ .¯. ÂÓÈÛ¯ÙÔ < ÛÛÎÂ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~
8 TMÓÂÛË ÛÙËÓ Ú>· ÙÔ ÙÔ>¯Ô.

EÓÂ>ÍÂÈ~ ηÓÙÚ¿Ó

1

23

4

5 67

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +

9

26

DIGITAL I I

25

OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN 10

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

24

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

1 REM/REC TIME ............¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô Ì¤ÓÂÈ / ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~
2 TRACK ........................·ÚÈiÌfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 3 FE ......................ÈÛÔÚÚÔ>· 4 TOTAL REM
TRACK TIME ................ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ < ¯ÚfiÓÔ~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ
5 FADE ............................Ë ÛÙ·È·Î< ·fiÛ,ÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
6 } ..............................ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ 7 STEP ............................Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ
Û' ¤Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
8 Track bar (ÁÚ·ÌÌ< ÂÁÁÚ·ÊÒÓ) ....Â>¯ÓÂÈ:
- ÙÈ~ ÂÁÁڷʤ~ Û' ¤Ó· >ÛÎÔ < ÛÂ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
- ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ (ÂÁÁÚ·Ê<) Ô
·>ÂÙ·È
9 + 20 ............................Ô >ÛÎÔ~ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20
ÙÚ·ÁÔÈ·

0 SCAN............................·Ó¿,ÂÈ fiÙ·Ó ·>ÔÓÙ·È Ù· 10 ÚÒÙ· ÂÙÂÚfiÏÂÙ· οi ÙÚ·ÁÔÈÔ
! REPEAT TRACK/ALL ....·Ó¿,ÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÔÈ/fiÏÔ~ Ô >ÛÎÔ~ (< ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~) ·ӷϷÌ,¿ÓÂÙ·È
@ SYNC............................¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê<
# SHUFFLE ALL ..............·>ÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔÈ· ÌÂ Ù¯·>· ÛÂÈÚ¿.
$ MANUAL ......................¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ë ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<
% L/R ; ;........................ÁÚ·ÌÌ< ÂÁÁÚ·Ê<~/·ÈÍ>Ì·ÙÔ~ Ô Â>¯ÓÂÈ ÙÔ Â>ÂÔ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎÔ Û<Ì·ÙÔ~
^ PROGRAM....................·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Î·È ·Ó¿,ÂÈ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
& ; ..................................ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÛË~ * 2..................................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·>ÍÈÌÔ ( 0 ................................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ) R(W) ............................¤¯ÂÈ ÙÔÔiÂÙËiÂ> CD RW Ô ÂÓ
Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ ¡ CD ................................¤¯ÂÈ ÙÔÔiÂÙËiÂ> CD (¤Ó·
ÚÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ CD < ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ CDR < CDRW) TM d................................·Ó¿,ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓÂÁÁÚ·Ê< £ m..................................¤¯ÂÈ ÛÓÂiÂ> ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ  ANALOG a ................¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~  OPTICAL I p ..............¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë Â>ÛÔÔ~ I ÁÈ· ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< § DIGITAL I d................¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë Â>ÛÔÔ~ I ÁÈ· ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< DIGITAL I I d ............¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë Â>ÛÔÔ~ II ÁÈ· ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<
MËÓÌ·Ù· ηÓÙÚ¿Ó
T· ÌËÓÌ·Ù· fi^~ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÍËÁÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ù^ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·iÔ<ÁËÛË Û·~.
°ÂÓÈο READING..........................·Ó¿ÁÓ^ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ >ÛÎÔ OPEN ................................fiÛÔ ·ÓÔ>ÁÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ
>ÛÎÔ CLOSE ..............................fiÛÔ ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ
>ÛÎÔ NO DISC..........................ÂÓ ÙÔÔiÂÙ<iËÎÂ >ÛÎÔ~, Ô
>ÛÎÔ~ ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· È·,·ÛiÂ> < Ô >ÛÎÔ~ ÙÔÔiÂÙ<iËΠ·Ó¿Ô· PROG FULL ....................ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Ï<ÚË~ INSERT DISC ................ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ Û^ÛÙ¿ WRONG DISC ..................Ô >ÛÎÔ~ Ô ÙÔÔiÂÙ<iËΠÂÓ Â>Ó·È >ÛÎÔ~ <¯Ô CD UNFINALIZED ................ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDR(W) MEMORY XX%..............Â>¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙË~ ÌÓ<ÌË~ ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<iËΠÁÈ· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~

233

EÏÏËÓÈο

KANTRAN

EÁÁÚ·Ê< WAIT ................................- fiÙ·Ó ·Ù<ÛÂÙÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ
STOP 9 ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< - fiÙ·Ó ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP
9 ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Ù· ÚÒÙ· 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ UPDATE ..........................·Ó·,¿iÌÈÛË ÙÔ ÂÚȯÔ̤ÓÔ ÙÔ >ÛÎÔ DISC FULL ....................Ë ÂÚ·ÈÙ¤Ú^ ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ·Ó·ÙË DIGITAL 1 ....................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ~ 1

DIGITAL 2 ....................¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ~ 2

ÂÈÁÌ·ÙÔÏË,,>·~

OPTICAL ........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ<

Â>ÛÔÔ~

ANALOG ............................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~

MICROPHONE ..................¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë Â>ÛÔÔ~ ÙÔ

ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ

COPY PROTECT..............ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ ,,ËÊÈ·Î<

ÂÁÁÚ·Ê< ÙË~ ÛÓÂÂ̤ÓË~ ËÁ<~

NOTFINALIZED..............fiÙ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ

ÔÔ>Ô ÙÔÔiÂÙ<Û·ÙÂ ÌË

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ

MAKE CD..........................¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~

ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ Î·È Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>·

Auto Finalize (AÙfiÌ·ÙË

ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË)

RECORD DISC ................¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~

ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ

RECORD TRACK..............¤Ó·ÚÍË ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~

ÂÓfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌfiÓÔ

REC MANUAL ..................e¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë ¯ÂÈÚÔÎ>vËÙË ÂÁÁÚ·Ê<

_XX DB ............................ÚiÌÈṲ̂ÓÔ Â>ÂÔ

ERASE TRACK ................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ÙÚ·ÁÔÈ·

ERASE DISC ..................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙÂ ÙÔ >ÛÎÔ

FINALIZE ......................fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙÂ ÙÔÓ >ÛÎÔ

FINALIZED ....................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙÂ Ó·

ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ >ÛÎÔ Ô Â>Ó·È <Ë

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~

CHECK INPUT ................fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD

Î·È ÂÓÙÔÈÛiÂ> ÌË ,,ËÊÈ·Î< ËÁ<

XX XX ERASE ................̤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^

fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔÈ < ÙÔÓ

>ÛÎÔ.

XX XX FINAL ................̤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^

fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙÂ ÙÔÓ >ÛÎÔ

MONITOR MODE..............¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·~

ÚiÌÔ ÂÈÁÌ·ÙÔÏË,,>·~

PRESS RECORD..............ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË

(¶È¤ÛÙ RECORD)

ÂÁÁÚ·Ê< < Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË < Ùfi

Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ >ÛÎÔ.

START SOURCE..............ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ÔÔÈ·<ÔÙÂ

(ÍÂÎÈÓ<ÛÙÂ ÙËÓ ËÁ<) ÂÁÁÚ·Ê< ·fi Ì>· ËÁ<.

FINALIZED CD..............fiÙ·Ó ÚÔÛ·iÂ>ÙÂ Ó¿ ÁÚ¿,,ÂÙÂ ÛÂ

(ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~) ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ CDR < Û <Ë

ÁÚ·Ì̤ÓÔ CD.

UNFINALIZE/ ................(·ÎÚÒÛÙÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË /

PRESS ENTER

ȤÛÙ ENTER) ÂÁÁÚ·Ê< Û ¤Ó·

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ CDRW.

PROF SOURCE ................fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÓÂiÂ> ÌÈ·

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ< ËÁ<.

234

AÓ··Ú·Á^Á< PROGRAM..........................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ALBUM TITLE ................·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù>ÙÏÔ ÙÔ
¿ÏÌÔÌ (ηٿÏÔÁÔ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ) TRACK TITLE ................·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù>ÙÏÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ALBUM ARTIST..............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË TRACK ARTIST..............·ÎÔÏÔiÂ>Ù·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ

ÕÏÏ·

NO AUDIO TR ................fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù·

ÂÔ̤ӷ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ

ÂÁÁÚ·Ê<

FINALIZE CD ................¤ÁÈÓ ÚiÌÈÛË ÈÛ¯Ô~ Ϥ°ÂÚ 96

ÊÔÚ¤~, ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙÂ ÙÔÓ >ÛÎÔ

INITIALIZING..............ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÚiÌÈÛË~

ÈÛ¯Ô~ Ϥ°ÂÚ ÁÈ· ÌË

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~

DISC RECOVER..............ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ< ÙÔ >ÛÎÔ

ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ< ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi

È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~

OPC ERROR ....................È·ÎÔ< OPC ηٿ ÙË È·ÈηÛ>·

OPC (OPC = Optimum Power

Calibration = B¤ÏÛÙÈÙË PiÌÈÛË

IÛ¯Ô~)

RECORD ERROR..............Ï¿iÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·

ÌÂÓÔ

DISC ERROR ..................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙÂ Ó· ÂÁÁÚ¿,,ÂÙÂ

ÛÂ < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ

ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ

MEMORY FULL/ ..............fiÙ·Ó Ë ÌÓ<ÌË ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ Â>Ó·È

FINALIZE CD

Ï<ÚË~. °È· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙÂ >ÛÎÔ

CD ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙÂ

ÚÒÙ· < Û,<ÛÙÂ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ·fi

ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ

MËÓÌ·Ù· MÂÓÔ - BϤ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÌÂÓÔ

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

MËÓÌ·Ù· MÂÓÔ
NO TRACKS ....................fiÙ·Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿,,ÂÙ ÎÂ>ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ ÙÚ·ÁÔÈ·
TEXT EDIT ....................fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Text Edit (AÓÙÈÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ)
CD ARTIST ....................fiÙ·Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË
CD TITLE........................fiÙ·Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙÂ < Û,<ÓÂÙÂ ¤Ó· Ù>ÙÏÔ
TR N ARTIST ................fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó¿ ÙÚ·ÁÔÈ

EÏÏËÓÈο

KANTRAN

E°KATATMTATMH

TR N TITLE ..................fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ < Û,<ÓÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó¿ ÙÚ·ÁÔÈ
TEXT ERASE ..................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ ¤Ó· ÎÂ>ÌÂÓÔ ALL TEXT........................fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ fiÏ· Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ
ÎÂ>ÌÂÓ· ERASE OK........................fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ^iÂ> ÂÈ,Â,·>^ÛË
ÁÈ· ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER ERASE ALL OK ..............fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ^iÂ> ÂÈ,Â,·>^ÛË
ÁÈ· ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER ERASE MEMORY..............fiÙ·Ó ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈ,Â,·>^ÛË,
fiÙ·Ó Û,<ÓÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ MEMORY VIEW ................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ·Ó·ÛÎfiËÛË
ÎÂÈ̤ÓÔ ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË MEMORY EMPTY..............·Ó ÂÈϤÍÂÙ REVIEW ÂÓÒ ÂÓ Â>Ó·È Î·Ó¤Ó· ÎÂ>ÌÂÓÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË AUTO TRACK ..................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ·ÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ NAI < OXI (ON < OFF) ON ....................................AÙfiÌ·ÙË ·Ú>iÌËÛË ÙÚ·ÁÔÈÒÓ < ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ FADE OFF ..................................MË ·ÙfiÌ·ÙË ·Ú>iÌËÛË ÙÚ·ÁÔÈÒÓ < ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ FADE SET BALANCE ................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ BALANCE (ÈÛÔÚÚÔ>·) SET FADE........................fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ÚiÌÈÛË FADE FADE ON OFF ................fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È < fi¯È ÙÔ FADE SET FADE IN ................fiÙ·Ó ÚiÌ>ÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ FADE IN (ÛÙ·È·Î< Â>ÛÔÔ) SET FADE OUT ..............fiÙ·Ó ÚiÌ>ÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ FADE OUT (ÛÙ·È·Î< ¤ÍÔÔ~) NO TEXT..........................ÂÓ ¿Ú¯ÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ >ÛÎÔ NAME SOURCE ................fiÙ·Ó >ÓÂÙ fiÓÔÌ· ÛÙÈ~ ÂÈÛfiÔ~ ËÁÒÓ
TMÓ¤ÛÂÈ~ - °ÂÓÈο
°È· ÂÁÁÚ·Ê< ¿Ú¯ÔÓ ÔÈ ·Ú·Î¿Ù^ Â>ÛÔÔÈ: - æËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< Â>ÛÔÔ~ - æËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ~ 1 - æËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< Â>ÛÔÔ~ 2 - AÓ·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~
°È· ÙÔ ·>ÍÈÌÔ ¿Ú¯ÔÓ È·i¤ÛÈÌÂ~ ÔÈ ÂÍ<~ ¤ÍÔÔÈ: ­ æËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ~ ­ æËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ~ ­ AÓ·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ÙÔ ÛÓ¤ÛÂÙ ÛÙËÓ Â>ÛÔÔ CD ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Û·~.
OÈ ÛÓ¤ÛÂÈ~ Ô i· οÓÂÙ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÈ~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~ Ô ¤¯ÂÈ Ë ¿ÏÏË ÛÛÎÂ< Û·~ <¯Ô. ¶·Ú·Î·ÏÔÌ Â>Ù ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛÂ^~ ÚÒÙ·.
OÈ ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~ (ÔÙÈΤ~ < ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~) ·Ú¤¯ÔÓ ÙË ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË Û <¯Ô Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· (.¯. auto-track). (H ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË Â>Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â·>ÛiËÙË ÛÙÈ~ ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ È·Ù·Ú·¯¤~).
AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, Ô ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ AÓ·ÏÔÁÈÎfi~-æËÊÈ·Îfi~-MÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÙÔ CD recorder i· Û·~ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÛÂÈ ÔÏ Î·Ï< ·fiÔÛË <¯Ô fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ.

H ·Ó··Ú·Á^Á< ̤Û^ ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ<~ ÂÍfiÔ ÙÔ CD recorder ·Ú¤¯ÂÈ ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË <¯Ô. AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ¤¯ÂÈ Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ,,ËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, Ô ,,ËÏ<~ ÔÈfiÙËÙ·~ ,,ËÊÈ·Îfi~ -AÓ·ÏÔÁÈÎfi~-MÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÙÔ CD recorder Û·~ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÂÈ ÔÏ Î·Ï< ÔÈfiÙËÙ· <¯Ô ̤Û^ ÙË~ ·Ó·ÏÔÁÈÎ<~ ÂÍfiÔ.
TMÓÈÛÙÔÌ ӷ οÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ,,ËÊȷΤ~ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~. OEÙÛÈ, i· ÌÔÚÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ οÓÂÙ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ fiÙ·Ó Ë ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù<.
TM·~ ÂÚÈÁÚ¿,,·Ì ÙÔ~ ÈÔ ÎÔÈÓÔ~ ÙÚfiÔ~ ÁÈ· ÙË ÛÓÂÛË ÙÔ CD recorder. AÓ ·Ú' fiÏ· ·Ù¿ ¤¯ÂÙ ÛÎÔÏ>Â~ Ì ÙÈ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, ÌÔÚÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ ÂÈÎÔÈÓ^ÓÂ>Ù Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ>Ô K·Ù·Ó·Ï^Ù< Philips ÛÙË ¯ÒÚ· Û·~.
AÓ·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~
H ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< >ÛÎ^Ó CD (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 2 Î·È ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ËÁ¤~ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ûi ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 1).

RECEIVER

CD RECORDER

ANALOG

IN

OUT

L

L

R R

IN1

DIGITAL

OUT

IN2

L L

R

R

IN

OUT

TAPE

1

2

IN OPTICAL OUT

XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ûi ٷ ηÏÒÈ· <¯Ô Ô ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. TMÓ¤ÛÙ ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ,ÛÌ·Ù· ÛÙÈ~ ÔÔ¯¤~ R Î·È Ù· ¿ÛÚ· ,<ÛÌ·Ù· ÛÙÈ~ ÔÔ¯¤~ L.
1 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 1 ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ ANALOG IN ÙÔ CD recorder Î·È Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ CDR LINE < TAPE OUT ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù<.
TMËÌÂ>^ÛË: °È· ÂÁÁÚ·Ê< ·' ÂiÂ>·~ ·fi ¤Ó· CD, ÔÈ ÔÔ¯¤~ ANALOG IN ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ i· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÓÂiÔÓ ÛÙÈ~ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÈÛfiÔ~ ÙÔ CD.
2 °È· ·Ó··Ú·Á^Á<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 2 ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ ANALOG OUT ÙÔ CD recorder Î·È Ù^Ó ÂÈÛfi^Ó ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< .¯. TAPE IN, CDR < AUX.
TMËÌÂ>^ÛË: MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ ÔÙ¤ ÙËÓ ÔÔ¯< PHONO.
235

EÏÏËÓÈο

E°KATATMTATMH

æËÊȷΤ~ ÔÌÔ·Í^ÓÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~

æËÊȷΤ~ ÔÙÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~

H ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD player Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ.

H ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È Û ÂÚ>Ù^ÛË Ô i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD player Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ.

RECEIVER

CD RECORDER

ANALOG

IN

OUT

L

L

R R

IN1

DIGITAL

OUT

IN2

CD PLAYER
3

L L

R

R

IN

OUT

TAPE

IN OPTICAL OUT

L
R OUT ANALOG

OUT DIGITAL

RECEIVER

L L

R

R

IN

OUT

TAPE

MAINS

CD
ANALOG

RECORDER

IN

OUT

L

IN1

DIGITAL

OUT

IN2

R

IN OPTICAL OUT

MAINS

4
CD PLAYER

L
R ANOAULTOG

OUT DIGITAL

OPOTUICTAL

MAINS

XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ ,,ËÊÈ·Îfi ÔÌÔ·Í^ÓÈÎfi ηÏÒÈÔ Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È.
1 °È· ÂÁÁÚ·Ê< ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ 3 ÌÂÙ·Í DIGITAL IN-1 ÔÔ¯<~ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ÙË~ DIGITAL OUTÔÔ¯<~ ÂÓfi~ CD.
· AÓ ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÛÓÔÂÂÙ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ,,ËÊÈ·Î< ËÁ< (.¯. ¤Ó· DAT < DCC) ÛÙËÓ ÔÔ¯< DIGITAL IN 2 ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
TMËÌÂ>^ÛË: TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ¤¯ÂÙ ȷi¤ÙÂÈ Ì>· ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·Í^ÓÈÎ< ¤ÍÔÔ (DIGITAL OUT). AÙ< Ë ¤ÍÔÔ~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ,,ËÊÈ·Îfi ·>ÍÈÌÔ.

YÙ·Ó ÛÓ¤ÛÂÙ ÙÔ ,,ËÊÈ·Îfi ÔÙÈÎfi ηÏÒÈÔ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ,¿Ï·Ù Ï<Ú^~ ÛÙËÓ ÔÔ¯<. £· ·ÎÔÛÂÙ K§IK.
1 BÁ¿ÏÙ ٷ η¿ÎÈ· ÚÔÛÙ·Û>·~ ·fi ÙË ÛÎfiÓË ·fi ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ÛÓÂÛË. (TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ÊÏ¿ÍÂÙ· Ù· η¿ÎÈ·).
2 °È· ÂÁÁÚ·Ê<, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÔÈÙÎÒÓ ÈÓÒÓ 4 ÌÂÙ·Í ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÙÈÎ<~ ÂÈÛfiÔ ÙÔ CD recorder Î·È ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ÔÙÈÎ<~ ÂÍfiÔ ÙÔ CD player.
TMËÌÂ>^ÛË: TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ¤¯ÂÙ ȷi¤ÙÂÈ ,,ËÊÈ·Î< ÔÙÈÎ< ¤ÍÔÔ. AÙ< Ë ¤ÍÔÔ~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ,,ËÊÈ·Îfi ·>ÍÈÌÔ.

EÏÏËÓÈο

236

TÚÔÊÔÔÛ>·

E°KATATMTATMH
TÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

1 TMÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÔ¯< MAINS ÙÔ CD recorder Î·È ÛÙËÓ Ú>· ÙÔ ÙÔ>¯Ô.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ON/OFF. § H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÙÒÚ· Û¤ ηٿÛÙ·ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·~ (standby).
3 ¶È¤ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· Ï<ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ CD recorder.
TMËÌÂ>^ÛË: - H ÛÛÎÂ< ·ÏÏ¿ÂÈ ·ÙoÌ¿Ù^~ ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙË~ ÂÚÈo¯<~ Û·~. - OÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È Û,ÛÙ< (OFF) ηٷӷÏÒÓÂÈ Ï>ÁÛ
ÚÂÌ·. Av i¤ÏÂÙ ӷ ÙËÓ ·oÛÓ¤ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ~ ·fi Ùo ÚÂÌ·, ,Á¿ÏÙ Ùo Ê>~ ·fi ÙËÓ Ú>· Ùo Ùo>¯o.
OËÁ>Â~ ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~

1 AÓÔ>ÍÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· ÙË~ Ì·Ù·ÚÈÔi<ÎË~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.
2 TÔÔiÂÙÂ>ÛÙÂ 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ("AA", LR-6 < UM-3) fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙËÓ EÈÎfiÓ·.
3 KÏÂ>ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Î¿ÏÌÌ·.
TMËÌÂ>^ÛË: TMÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ >ÈÔ ÙÔ Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË~.
OÈ Ì·Ù·Ú>Â~ ÂÚȤ¯ÔÓ ¯ËÌÈΤ~ ÔÛ>Â~, ÁÈ' ·Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Âٿ٠ÙÈ~ ηÌ̤ÓÂ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Û ̤ÚÔ~ Ô ÂÓ ÌÔÏÓÔÓ ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ.

- TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ CD recorder Û ÛÙ·iÂÚ<, ÂÏÂiÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÔ ÂÓ ÚÔηÏÔÓÙ·È Ù·Ï·ÓÙÒÓÛÂÈ~.
- MË ÙÔ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ÎÔÓÙ¿ Û ÛÛÎÂ< iÂÚÌfiÙËÙ·~ < Û ̤ÚÔ~ Ô i· Â>Ó·È ÂÎÙÂiÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Ê^~.
- MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ CD recorder Û ̤ÚÔ~ Ì ÔÏ ,,ËÏ< ÁÚ·Û>·.
- AÓ ÙÔ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ Û ÂÚÌ¿ÚÈÔ, ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ·Ê<ÛÂÙ ÂÏÂiÂÚÔ ¯ÒÚÔ 2.5 ÂÎ. ÁÚ^ ·fi ÙÔ CD recorder ÁÈ· Ó· ·ÂÚ>ÂÙ·È Î·Ï¿.

EÏÏËÓÈο

237

TH§EXEIPITMTHPIO

EÓÙÔϤ~ TËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô

SCAN

SHUFFLE

REPEAT

ABC
1
JKL
4
RST
7
TRACK INCR.

DEF
2
MN
5
UVW
8
SPACE
0

GHI
3
OPQ
6
XYZ
9
SCROLL

CDR

CD

2

J

K

9

5

6

MENU/ STORE

;
PROG.
ENTER CANCEL

MENU/STORE ....................- ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙÔ MÂÓÔ
- ÁÈ· ·ÔÌÓËÌfiÓÂÛË Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó MÂÓÔ
PROG.(ram) ........................ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·/ÎÏÂ>ÛÈÌÔ ÙË~ ÌÓ<ÌË~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
ENTER ................................- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ
- ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈiÌÒÓ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
- ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ
CANCEL..............................- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÈÛÌfi
- ÁÈ· Û,<ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ
- ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ< ÛÂ ,,ËÏfiÙÂÚÔ Â>ÂÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ

STANDBY ..........................ÁÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ (standby)/ ¿ÓÔÈÁÌ· (ON) ÎÏÂ>ÛÈÌÔ (OFF) ÙË~ ÛÛÎÂ<~
SCAN..................................ÁÈ· ·>ÍÈÌÔ Ù^Ó ÚÒÙ^Ó 10 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó Î¿i ÙÚ·ÁÔÈÔ
SHUFFLE............................ÁÈ· ·>ÍÈÌÔ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÙÔ CD(RW) < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÌÂ Ù¯·>· ÛÂÈÚ¿
REPEAT ..............................ÁÈ· ·ӿÏË,,Ë ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ AÚÈiÌfi / AÏÊ·,ËÙÈο Ï<ÎÙÚ· 0-9
....................................- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌÂ ·ÚÈiÌfi
- ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ¯·Ú·ÎÙ<Ú· ÁÈ· ÂÈÛ·Á^Á< ÎÂÈ̤ÓÔ
TRACK INCR(ement) ..........ÁÈ· ·ÍËÛË Ù^Ó ·ÚÈiÌÒÓ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<
SCROLL..............................ÁÈ· ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
CDR....................................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÔ CD recorder CD ....................................ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÙÔ CD player, ÌÔÚÂ>
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ¯^ÚÈÛÙÔ CD player 2 ....................................ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ CDRW O ....................................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ (ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ) P ....................................ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ (ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ) 9 ....................................ÁÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙÔ CDRW Î·È ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ Q ..................................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ ÚÔ~
Ù· >Û^ - ¤ÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·
·Ó·ÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ/¶ÚÔÁÚ. R ..................................- ÁÈ· ·Ó·<ÙËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ ÚÔ~
Ù· ÂÌÚfi~ - ¤ÏÂÁ¯Ô~ ΤÚÛÔÚ· ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·
·Ó·ÛÎfiËÛË~ ÛÙÔ MÂÓÔ / ¶ÚÔÁ. ; ....................................ÁÈ· È·ÎÔ< ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ
CDRW / ÂÁÁÚ·Ê<~
238

TÔÔi¤ÙËÛË >ÛÎ^Ó

Recordable

RECORD

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ OPEN/CLOSE ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ § OPEN ·Ó¿,ÂÈ
2 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ CD, CDR < CDRW Û^ÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ Ì ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ·fi ¿Ó^
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ OPEN/CLOSE ÁÈ· Ó· ÎÏÂ>ÛÂÈ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ (Â>Ù Â>ÛË~ AÓ··Ú·Á^Á< CD) § CLOSE ·Ó¿,ÂÈ, READING ·Ó¿,ÂÈ Â>ÛË~ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÔ ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÙÔÔiÂÙ<Û·ÙÂ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ CDRW Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> CD ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
ñ AÓ ¿Ú¯ÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD, i· Â>Ù ÙÔ ÎÏÈÛÌ· ÙË~ ¤ÓÂÈÍË~ TITLE/ARTIST.

EÏÏËÓÈο

E°°PAºH

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

TMËÌÂ>^ÛË: - H ÛÛÎÂ< i· ¤¯ÂÙ·È >ÛÎÔ~ Audio CD ÌfiÓÔ. AÓ
ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ >ÛÎÔ Ô ÂÓ Â>Ó·È Audio CD, ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ WRONG DISC. - °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, Â>Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô ¿ÁÚ·ÊÔ~ >ÛÎÔ~ Ó· Â>Ó·È ÙÂÏÂ>^~ ··Ï·Á̤ÓÔ~ ·fi ÛÎfiÓË < ÁÚ·ÙÔÓȤ~ (,Ϥ ÛÓÙ<ÚËÛË ÙÔ >ÛÎÔ). - AÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ¿ÁÚ·ÊÔ >ÛÎÔ, < ÌÂÚÈÎÒ~ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR < ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ CDRW, ÙÔ CD recorder i· ÚiÌ>ÛÂÈ ÙÔÓ >ÛÎÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË ÂÁÁÚ·Ê<. K·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÈηÛ>·~ ·Ù<~, ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ INITIALIZING Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ. H È·ÈηÛ>· ÙË~ ÚiÌÈÛË~ ·Ù<~ ÌÔÚÂ> Ó· È·ÚΤÛÂÈ 25 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<
£· Â>Ù fiÛÔ ÂÎÔÏÔ Â>Ó·È Ó· οÓÂÙ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Û·~ >ÛÎÔ~ CD. MÔϷٷٷ, ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯< >ÛÎÔ CDRW.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È CDRW Î·È Â>Ó·È <Ë ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ ÚÒÙ·.
ñ H È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È >È· ÁÈ· >ÛÎÔ~ CDR Î·È CDRW.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ ÂÚȤ¯ÂÈ <Ë ÂÁÁڷʤ~, ÙÔ CD recorder i· ,,¿ÍÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙÔ ÙÂÏÂÙ·>Ô ÙÚ·ÁÔÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÎÂ>.
ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ú¯ÔÓ ·ÎfiÌË ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ >ÛÎÔ, È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÓ i· ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Stand by (·Ó·ÌÔÓ<) ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<, ÔfiÙ i' ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË DISC FULL.
ñ AÓ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>ÍÂÈ COPY PROTECT, ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ ÏÈÎÔ ÙË~ ËÁ<~. H ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓ i· ·Ú¯>ÛÂÈ.
ñ TMÛÙËÌ· Serial Copy Management System (SCMS). Tfi ÛÛÙËÌ· ·Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ fi ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ÚÔ¸Ôi¤ÛÂÈ~: - AÙfi ÛËÌ·>ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ùfi Ó· οÓÂÙ ,,ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ>ÁÚ·ÊÔ ·fi ,,ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ>ÁÚ·ÊÔ. H ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È ¿ÓÙÔÙ ӷÙ<. O ·ÚÈiÌfi~ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ·fi ÙÔ ÚfiÙÔ Â>Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ~.

ñ 99 ÂÁÁڷʤ~ (74 ÏÂÙ¿) ÙÔ ÔÏ ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔÓ ÛÙÔ >ÛÎÔ. TÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ Ì<ÎÔ~ ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
ñ OÈ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÛÛΤ~ DAT < DCC player ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔÓ ¿ÓÙÔÙ ·ÙÔÌ¿Ù^~.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÔÔÈÔ<ÔÙ ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÚÒÙ·. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó.
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÛΤ~ CD-player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.
°È· ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD changer) ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ REC MANUAL.

§ÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~

H ÛÛÎÂ< Û·~ CD recoder Û·~ ÚÔÛʤÚÂÈ È¿ÊÔÚÂ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÂÁÁÚ·Ê<~:

- RECORD DISC - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<.
- RECORD TRACK - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓfi~ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÌfiÓÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ~· ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<
- REC(ord) MANUAL - ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÂÙ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ȤÔÓÙ·~ ·Ï¿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD.
- MAKE CD - ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·Ï¿ ÙËÓ ËÁ<. H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË i· Á>ÓÂÈ ·ÙfiÌ·Ù·.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

MÂÚÈΤ~ ·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<: - YÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ùfi Auto Track (¿Ú¯ÔÛ· ÚiÌÈÛË)
ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ i· ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. - ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÔÓÙ·~ ÙËÓ ËÁ< ÚÒÙ·, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~ - AÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ >ÛÎÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ CD ÛÙÔ CD-recorder, i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË FINALIZED CD. H ÂÁÁÚ·Ê< i· Â>Ó·È ·Ó·ÙË. - AÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ÛÙÔ CD recorder ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê<~ CD, i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÔÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ UNFINALIZE Î·È PRESS ENTER fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE. AÓ È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER Ô ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ ηٷÚÁÂ>Ù·È.

239

EÏÏËÓÈο

E°°PAºH

AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~

RECORD

M ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ÁÚ<ÁÔÚÂ~ Î·È ÂÎÔÏÂ~ ÂÁÁڷʤ~ >ÛÎÔ CD. OÈ ·Í<ÛÂÈ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓÙÔ>ÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÏÈÎfi ÙË~ ËÁ<~. OÈ ·Í<ÛÂÈ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ÚÔÛÙÂiÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·. TMÙÔ ÏÈÎfi ·Ó·ÏÔÁÈÎ<~ ËÁ<~ ÌÈ· ÛÈÁ< 2.7 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÙÔ>ÂÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ Û·Ó ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÔ.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
- H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD changer) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯>ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· RECORD DISC, RECORD TRACK < MAKE CD.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÁÈ· ·ÙfiÌ·Ù· ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ 1 BÂ,·È^iÂ>Ù ÚÒÙ· fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ
ÁÚ·ÙÔÓȤ~ < ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ·ӷÏËÙÈο ̤¯ÚÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÓÂÂ̤ÓË ËÁ<) Ó· ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË: § DIGITAL I d , DIGITAL I I d , OPTICAL I p < ANALOG a < Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Ë ¤ÓÂÈÍË DIGITAL 1, DIGITAL 2, OPTICAL < ANALOG.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

3 ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ, REC TYPE, ÌÈ· ÊÔÚ¿: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "RECORD DISC", Ô ÊÔÚ¤~: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "RECORD TRACK", Ù¤ÛÛÂÚÈ~ ÊÔÚ¤~: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "MAKE CD" § d, Î·È SYNC ·Ú¯>ÔÓ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ<

OEÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~
1 °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ<. § To CD recorder ·Ú¯>ÂÈ ·ÙÔÌ¿Ù^~ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙÔ ÛÌ,ÔÏÔ d ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~.
ñ AÓ fiÌ^~, ÍÂÎÈÓ¿Ù ÙËÓ ËÁ< ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, Ë ÂÁÁÚ·Ê< ·Ú¯>ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÌÂÙ¿ 2.7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÛË~ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~.
ñ °È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY, (Ô ¤ÏÂÁ¯Ô~ ·Ùfi~ ÌÔÚÂ> Â>ÛË~ Ó· Á>ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~).
ñ TÔ CD recorder ÛÙ·Ì·Ù¿ ·ÙÔÌ¿Ù^~.
2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ÛÙÔ CD recorder. § H ¤ÓÂÈÍË WAIT ·Ó¿,ÂÈ Î·È ÔÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ SYNC Î·È d Û,<ÓÔÓ.
ñ AÓ ·Ù<Û·Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ̤۷ Û 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ Ùfi ¿ÙËÌ· ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY, ÂÓ i· Á>ÓÂÈ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder. § d ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. °È· Ó· ·ÎÚÒÛÂÙ ÙË È·ÎÔ< ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD ÛÙÔ CD recorder.
MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ UPDATE ÁÈ· ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
TMËÌÂ>^ÛË: H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ËÁ< DAT, DCC < ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ËÁ< ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÂÙ¿ 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· È·ÎÔ<~.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÙÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ> Ô >ÛÎÔ~. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ÌÔÚÔÓ Ó· ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÛΤ~ CD player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¤~ Ì CDRW.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ AÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Â>ÛË~ ÙÔ Ì<ÓÌ· CHECK INPUT, Ë ,,ËÊÈ·Î< ÛÓÂÛË Â>Ó·È Ï·Ói·Ṳ̂ÓË.

EÏÏËÓÈο

240

E°°PAºH

XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<

RECORD

TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
- H ÂÁÁÚ·Ê< ·fi CD ÔÏÏÒÓ >ÛÎ^Ó (CD-changer) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯>ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· RECORD DISC, RECORD TRACK < MAKE UP.
- K¿ÓÂÙ ÌfiÓÔ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ fiÙ·Ó ÔÈ ,,ËÊȷΤ~ ÂÁÁڷʤ~ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù¤~.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û>· ÁÈ· ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<
1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ifiÏÔ ÁÚ·ÙÔÓȤ~ < ÛÎfiÓÂ~.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ·ӷÏËÙÈο ̤¯ÚÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÓÂÛË) Ó· ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË: § DIGITAL I d , DIGITAL I I d , OPTICAL I p < ANALOG a < Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Ë ¤ÓÂÈÍË DIGITAL 1, DIGITAL 2, OPTICAL < ANALOG.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ YÙ·Ó Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track (ÚiÌÈÛË ÂÚÁÔÛÙ·Û>Ô), ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.

ñ °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·Í<ÛÂÙ ÙÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ TRACK INCR(ement) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~, ,Ϥ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ.

ON (AUTO): OÈ ·Í<ÛÂÈ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Ï·Ì,¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ·fi ÙÔ ÏÈÎfi ÙË~ ,,ËÊÈ·Î<~ ËÁ<~.

OFF (MANUAL): OÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÍËiÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ TRACK INCR(ement) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì<ÎÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·). (AÙfi ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ Â>ÛË~ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto).

ñ OÈ ·ÚÈiÌÔ> ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÂÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.

TMËÌÂ>^ÛË: H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Auto Track Â>Ó·È Ó·Ù< ÌfiÓÔ Ì ÛÛΤ~ ηٷӷÏ^Ù< Ì ,,ËÊÈ·Îfi Û<Ì· ÂÍfiÔ ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ IEC 958 (ÙÌ<Ì· ηٷӷÏ^Ù<).
3 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE ÙÚÂÈ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~ Manual Record standby (AÓ·ÌÔÓ< ÁÈ· EÁÁÚ·Ê< XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË). § MANUAL ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ REC MANUAL.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

ñ AÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Â>ÛË~ Ë ¤ÓÂÈÍË CHECK INPUT, Ë ,,ËÊÈ·Î< ÛÓÂÛË Â>Ó·È Ï·Ói·Ṳ̂ÓË.
4 ¶È¤ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SOURCE ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÙÂÚÔ Â>ÂÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ CD recorder.
5 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ< Record/play level, fiÏ· Ù· ÌÏ ÙÌ<Ì·Ù· Ó· Â>Ó·È ·Ó·Ì̤ӷ, ·ÏÏ¿ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÙÌ<Ì·Ù· ÂÓ ·Ó¿,ÔÓ ÛÓ¯Ò~ ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· Ù^Ó ÈÔ Ó·ÙÒÓ ÙÌËÌ¿Ù^Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ _XX DB.
6 TMÙ·Ì·Ù<ÛÙÂ ÙËÓ ËÁ<:
OEÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~
1 °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD ÛÙÔ CD recorder Î·È ·Ú¯>ÛÙ ·Ì¤Û^~ ÙËÓ ËÁ< (fiÙ·Ó Â>Ó·È ÛÙÔ STOP). § d ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~. O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
ñ °È· Ó· ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ ·ÛË 3 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÛÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ËÁ<.
ñ °È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY ÛÙÔ CD recorder. (AÙfi ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ Â>ÛË~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<).
2 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ÛÙÔ CD recorder § WAIT ·Ó¿,ÂÈ Î·È d Û,<ÓÂÈ.
ñ AÓ È¤Û·Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP ̤۷ Û 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD, ÂÓ i· Á>ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PAUSE ÛÙÔ CD recorder. d ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. °È· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÍÂÎÈÓÂ>ÛÙ ·fi ÙÔ ,<Ì· 1.

EÏÏËÓÈο

241

E°°PAºH

MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó i· Â>ÍÂÈ UPDATE ÁÈ· ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
TMËÌÂ>^ÛË: M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· AUTO TRACK ON, ÙÔ CD recorder i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ Î·È i· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< REC STANDBY ÁÈ· 1 ÏÂÙfi Î·È ÌÂÙ¿ i· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË È·ÎÔ<~ ·ÙÔÌ¿Ù^~. OÈ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ËÁ< DAT, DCC < ÔÈ ÂÁÁڷʤ~ Ô ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈο i· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÛË~. M ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· AUTO TRACK OFF Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ·ÙfiÌ·ÙË~ È·ÎÔ<~ (STOP) ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È.
TMËÌ·ÓÙÈÎfi:
AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ·>ÍÂÙ ÙÔÓ ÁÚ·Ì̤ÓÔ >ÛÎÔ CDR Û ÔÔÈÔ<ÔÙ ÛÓËiÈṲ̂ÓÔ CD player, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÚÒÙ·. BϤ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó.
OÈ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ CDRW ·>ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û CD player Ô Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¿ Ì CDRW.
EÁÁÚ·Ê< ·fi ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ
EÁÁÚ·Ê< K·Ú·fiÎÈ
1 TMÓ¤ÛÙ ¤Ó· (ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi) ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ÛÙËÓ ÔÔ¯< MIC § m ·Ó¿,ÂÈ, ·Ù< Ë ¤ÓÂÈÍË. H ÚÔËÁÔÌÂÓË ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ< i· ÂÈÏÂÁÂ> ·ÙfiÌ·Ù·.
· MÔÚÂ>Ù ÙÒÚ· Ó· ·Ó·Ì>ÍÂÙ ÙËÓ Ê^Ó< Û·~ Ì ÙËÓ ÌÔÛÈÎ< ·fi ÙËÓ ËÁ< Ô ÂÈϤͷÙ (DIGITAL I d, DIGITAL II d, OPTICAL I p < ANALOG a
2 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô i¤ÏÂÙ RECORD DISC, RECORD TRACK, REC MANUAL < MAKE CD.
3 °È· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê< ȤÛÙ ÙÔ PLAY ÛÙËÓ ËÁ< Ô ÂÈϤͷÙ (RECORD DISC, RECORD TRACK < MAKE CD ÂÈϤ¯ÙËÎÂ).
· ¶È¤ÛÙ ÙÔ RECORD ÛÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ÙÔ PLAY ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁÂ>Û· ËÁ< (REC MANUAL ÂÈϤ¯ÙËÎÂ).
· XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙÂ ÙÔ Ï<ÎÚÔ LEVEL (MIC) ÁÈ· Ó· ÛÓÈ¿ÛÂÙÂ ÙË Ê^Ó< Û·~ ÌÂ ÙÔÓ <¯Ô ÙË~ ËÁ<~.
· XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ Â>ÂÔ Ô i¤ÏÂÙÂ.
· °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ù ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ÛÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.

EÁÁÚ·Ê< ·fi ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ
1 TMÓ¤ÛÙÂ ¤Ó· ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ÛÙËÓ ÔÔ¯< MIC § m Ë ¤ÓÂÈÍË ·Ù< ·Ó¿,ÂÈ. H ÚÔËÁÔÌÂÓË ÂÓÂÚÁfi~ ËÁ< i· ÂÈÏÂÁÂ> ·ÙfiÌ·Ù·.
2 ¶È¤ÛÙ SOURCE ·ÓËÏËÌ̤ӷ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó MICROPHONE.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

3 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ REC TYPE Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ REC MANUAL.

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ RECORD ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê<.

· XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙÂ ÙÔ LEVEL (MIC) ÁÈ· Ó· ÛÓÈ¿ÛÂÙÂ ÙËÓ Ê^Ó< Û·~ ÌÂ ÙÔÓ <¯Ô ·fi ÙËÓ ËÁ<.

· XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙÂ ÙÔ Â>ÂÔ ÂÁÁÚ·Ê<~.

· °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~ ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ù ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ÛÙ· ÚÔËÁÔÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·.

O ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÚiÌÔ ÂÈÁÌ·ÙÔÏË,,>·~ (§ÂÈÙÔÚÁ>· Monitor)
O ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·~ ÚiÌÔ ÂÈÁÌ·ÙÔÏË,,>·~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ< Ù^Ó ÂÈÛÂÚ¯Ô̤Ó^Ó ÛËÌ¿Ù^Ó ÛÙÔ CD Û ηÓÔÓÈο ,,ËÊȷο Û<Ì·Ù·.
1 TMÓ¤ÛÙ ÙÈ~ ÌË ,,ËÊȷΤ~ ËÁ¤~ Û ÌÈ· ·fi ÙÈ~ ÔÔ¯¤~ ÂÈÛfiÔ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
2 TMÓ¤ÛÙÂ ÙËÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ< ,,ËÊÈ·Î< ËÁ< ÛÙËÓ DIGITAL OUT < ÙËÓ OPTIONAL OUT ÔÔ¯< ÂÍfiÔ.
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ REC TYPE (¯^Ú>~ Ó· ,¿ÏÂÙ >ÛÎÔ ÛÙÔÓ CD ÂÁÁÚ·Ê<~) § MONITOR MODE i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. TÔ Û<Ì· i· ÌÂÙ·ÙÚ·Â> Û CD ηÓÔÓÈÎfi ,,ËÊÈ·Îfi Û<Ì· (44.1 KHz)
· XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ EASY JOG Ï<ÎÙÚÔ ÁÈ· ÚiÌÈÛË ÙÔ ÂÈ¤Ô ÂÁÁÚ·Ê<~.

EÏÏËÓÈο

242

E°°PAºH

OÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎ^Ó CDR & CDRW

K·Ù¿ÚÁËÛË ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ >ÛÎ^Ó CDRW

H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>·, ·Ó·Áη>· ÁÈ·: - Ó· ÌÔÚÂ>Ù ӷ ·>ÍÂÙ ÂÁÁڷʤ~ Û CD PLAYER - Ó· ·ÔÊÂÁÂÙ ¿ÏÏÂ~ ·ÓÂÈiÌËÙÂ~ ÂÁÁڷʤ~ ÛÙÔ >ÛÎÔ - Ó· ·ÔÊÂÁÂÙ ÙÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Û >ÛÎÔ CDRW.
AÙfiÌ·ÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË H ·ÙfiÌ·ÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË Â>Ó·È Ó·Ù< fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ MAKE CD.
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË
1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ (ÛÙÔ CD recorder) Â>Ó·È ÙÂÏÂ>^~ ··ÏÏ·Á̤ÓÔ~ ·fi ÁÚ·ÙÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓÂ~
2 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ FINALIZE. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ FINALIZE Î·È PRESS RECORD.

°È· >ÛÎÔ~ CDRW ÌfiÓÔ. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÂÁÁڷʤ~ (< Ó· Û,<ÓÂÙ ÙÚ·ÁÔÈ·) Û ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁ<ÛÂÙ ÚÒÙ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ. O ¶>ӷη~ ¶ÂÚȯÔ̤Ó^Ó (TOC) i· Û,<ÛÂÈ. ¶Ò~ i· ηٷÚÁ<ÛÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ:
1 M ÙÔ CD recorder ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REC TYPE < ERASE § UNFINALIZE Î·È PRESS ENTER i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD § XX XX FINAL Î·È Ô Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¯ÚfiÓÔ~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. TMÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ,ϤÂÙ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ ÚÔ~ Ù· οÙ^. MfiÏÈ~ Á>ÓÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË, Ô ÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. °È· ÙÔ >ÛÎÔ CDR(W), Ë ¤ÓÂÈÍË CDR(W) ·ÏÏ¿ÂÈ Û CD ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

OÏÔÎÏ<Ú^ÛË È·ÚÎÂ> ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 - 4 ÏÂÙ¿.

TMËÌÂ>^ÛË: K·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ CD recorder ÂÓ ¤¯ÂÙ·È ÂÓÙÔϤ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~.

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER. § OÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ Î·Ù·ÚÁÂ>Ù·È ÙÒÚ· Î·È ÌÔÚÂ>ÙÂ
Ó· ÙÔÓ ÁÚ¿,,ÂÙÂ ¿ÏÈ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 567

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

TMËÌÂ>^ÛË: - H ηٿÚÁËÛË ÙË~ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ È·ÚÎÂ> ÂÚ>Ô 2 ÏÂÙ¿. - YÙ·Ó Î·Ù·ÚÁÂ>Ù ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË >ÛÎÔ CDRW ÌÂ
È·i¤ÛÈÌÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ Û' ·Ùfi, ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ CD recorder. Y¿Ú¯ÂÈ Ë Èi·ÓfiÙËÙ· Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ Ó· Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË, ÔfiÙ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË MEMORY FULL/FINALIZE CD. TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ·Ù<, Ú¤ÂÈ Ó· Û,<ÓÂÙ ÎÂ>ÌÂÓÔ Ô ¤¯ÂÙÂÈ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏÔ~ >ÛÎÔ~, < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

EÏÏËÓÈο

243

E°°PAºH

TM,<ÛÈÌÔ >ÛÎ^Ó CDRW
RECORD
MfiÓÔ ÁÈ· ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ CDRW. MÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÛÂÙÂ: - OEÓ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ~. - OÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ
¶^~ i· Û,<ÛÂÙ ¤Ó· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ~:
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ERASE § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~. OÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ ERASE TRACK Î·È PRESS RECORD ·Ó¿,ÔÓ.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~, Ë ¤ÓÂÈÍË CD ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ·ÊÔ ,¿ÏÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ CDRW ÛÙË ÛÛÎÂ<. H ÛÛÎÂ< Û·~ ËÙ¿ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÚÒÙ· unfinalizing (ηٷÚÁÒÓÙ·~ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË). K¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈ,Â,·>^ÛË È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
2 EÈϤÍÙ ٷ ÙÚ·ÁÔÈ· Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÂÈ,Â,·ÈÒÛÙ ȤÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ>. § OÈ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ·ÚÈiÌÔ> ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ·Ú¯>ÔÓ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ ·ÊÔ Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ (·).

¶Ò~ i· Û,<ÛÂÙÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ERASE Ô ÊÔÚ¤~. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~. OÈ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ ERASE DISC Î·È PRESS REC ·Ó¿,ÔÓ.
ñ AÓ Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~, Ë ¤ÓÂÈÍË CD ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ·ÊÔ ,¿ÏÂÙ ÙÔÓ >ÛÎÔ CDRW ÛÙË ÛÛÎÂ<. H ÛÛÎÂ< Û·~ ËÙ¿ Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÚÒÙ· unfinalizing (ηٷÚÁÒÓÙ·~ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË). EÈ,Â,·ÈÒÛÙ ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÚÔ~ Ù· οÙ^ ÔÏfiÎÏËÚË~ ÙË~ ¯ÚÔÓÈÎ<~ È¿ÚÎÂÈ·~ Î·È ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ERASE (Û,<ÛÈÌÔ). O ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ i· Û,<ÛÂÈ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 56

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

TÔ Û,<ÛÈÌÔ ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ >ÛÎÔ ÌÔÚÂ> Ó· È·ÚΤÛÂÈ 1,5 ÏÂÙfi.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 567

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 567

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ RECORD. § TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ fiÏË ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ~ Ù· οÙ^ Î·È ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË ERASE (Û,<ÛÈÌÔ). § AÊÔ Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ (·), ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Â>¯ÓÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔÈ· Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ~.

EÏÏËÓÈο

244

ANA¶APA°Ø°H

AÓ··Ú·Á^Á< CD
RECORD
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD § 2 ·Ó¿,ÂÈ Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Ô ·>ÂÙ·È ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DISPLAY ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ô ÊÔÚ¤~ < ÙÚÂÈ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· Ó· Â>ÙÂ: § ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Ô ·Ô̤ÓÂÈ, ÛÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ô ·Ô̤ÓÂÈ, ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÎÂÈ̤ÓÔ (BϤ ÏÂÈÙÔÚÁ>· MÂÓÔ).
3 °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÚÔÛ^ÚÈÓ¿, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ¿ÏÈ. § ; ·Ó¿,ÂÈ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
4 °È· Ó· ÛÓ¯>ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ¿ÏÈ.
5 °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 § O ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Î·È Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

< ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ J < K ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~. § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ Ù^ÚÈÓÔ, ÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ < ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ.
EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ fiÙ·Ó Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ
1 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË < ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<.
< 1 ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙÂ ÙÔÓ ÂÈiÌËÙfi ·ÚÈiÌfi Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. °È· ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ 2 ,,ËÊ>^Ó, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο. ·ÂÎÈÓ¿ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<. < 1 ȤÛÙ ÛÓÙÔÌ· ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ J < K ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~
2 AÚ¯>ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
AÓ·<ÙËÛË

EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ
RECORD

EÏÏËÓÈο

RECORD
EÈÏÔÁ< ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< 1 TMÙÚ¤,,Ù ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ô
·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ <
ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. °È· >,,ËÊÈÔ ·ÚÈiÌfi ÙÚ·ÁÔÈÔ, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
ÙÚ·ÁÔÈÔ

1 KÚ·Ù<ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 § H ÛÛÎÂ< ÚÒÙ· ,,¿¯ÓÂÈ ÚÔ~ Ù· >Û^ < ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~ Ì 10 ÊÔÚ¤~ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Ù·¯ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< Ì <¯Ô Û ¯·ÌËÏ< ¤ÓÙ·ÛË, ÌÂÙ¿ ,,¿¯ÓÂÈ Ì 50 ÊÔÚ¤~ ÌÂÁ·ÏÙÂÚË Ù·¯ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ¯^Ú>~ <¯Ô.
2 AÊ<ÛÙ ÂÏÂiÂÚÔ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ fiÙ·Ó Êi¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÈiÌËÙfi ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ § H ·Ó··Ú·Á^Á< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ~ ·ÙÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ
TMËÌÂ>^ÛË: K·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· shuffle, (·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ Ì ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÂÈÚ¿) Repeat Track (E·Ó¿ÏË,,Ë ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ) < ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË AÓ··Ú·Á^Á<, Ë ·Ó·<ÙËÛË ÂÚÈÔÚ>ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô ·>ÂÙ·È ÙË ÛÙÈÁÌ< ÂÎÂ>ÓË.

245

ANA¶APA°Ø°H

¶PO°PAMMATITMMOTM

AÓ··Ú·Á^Á< ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÌÂ ÔÔÈ·<ÔÙÂ ÛÂÈÚ¿
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ÚÈÓ < ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< Ì ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÂÈÚ¿. § T· ÙÚ·ÁÔÈ· ÙÔ >ÛÎÔ CD (< ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ ·Ó ¤¯ÂÙ οÓÂÈ) ·>ÔÓÙ·È Ì ٯ·>· ÛÂÈÚ¿

§ H ¤ÓÂÈÍË PROGRAM ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Î·È PROGRAM ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ >ÛÎÔ:
TMËÌÂ>^ÛË: H ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù< ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ SHUFFLE ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

E·Ó¿ÏË,,Ë ÙÔ CD, ÙÚ·ÁÔÈÔ < ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ

1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REPEAT ÌÈ· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD. § YÙ·Ó ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË REPEAT TRACK, ÙÔ Ù^ÚÈÓfi ÙÚ·ÁÔÈ ·>ÂÙ·È Â·Ó·ÏËÙÈο. YÙ·Ó ·Ó¿,,ÂÈ Ë ¤ÓÂÈÍË REPEAT ALL, Ô >ÛÎÔ~ < Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ ·>ÂÙ·È Â·Ó·ÏËÙÈο.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

2 EÈϤÍÙ ÙÔ~ ÂÈiÌËÙÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ < ÂÍÈ¿ Î·È ·ÔiËÎÂÛÙ ÙÔ È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ENTER

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

2
DIGITAL I I OPTICAL I ANALOG

78

11

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

< ÏËÎÙÚÔÏÔÁÂ>ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Ì ٷ ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ·. °È· È,,<ÊÈÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÒÓ, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· ÁÚ<ÁÔÚ· Î·È È·Ô¯Èο. § TÔ ÙÚ·ÁÔÈ i· ηٷ¯^ÚËiÂ> ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~.
§ O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ, Ô ÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~ Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ (STEPS) i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÔÓ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

1 234 5678

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ REPEAT Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ: § H ¤ÓÂÈÍË REPEAT ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
TMËÌÂ>^ÛË: - MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ù¯·>·
·Ó··Ú·Á^Á< Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ ÛÂ ÛÓ·ÛÌfi ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó··Ú·Á^Á<~ fiÏ^Ó Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ < ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~. - H ÏÂÈÙÔÚÁ>· REPEAT (E¶ANA§HæH) ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
ñ MÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÙ ̤¯ÚÈ 99 ÂÁÁڷʤ~ Î·È Ó· Ù· ·>ÍÂÙ Ì ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÛÂÈÚ¿
ñ MÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÂÙ ÂÁÁڷʤ~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ·fi Ì>· ÊÔÚ¿. K¿i ÊÔÚ¿ ÔÏÔÁ>ÂÙ·È Û·Ó Ì>· ÂÁÁÚ·Ê< (STEP).
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~
1 YÙ·Ó Ô >ÛÎÔ~ Â>Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ~ ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PROGRAM ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ.
246

3 E·Ó·Ï¿,ÂÙ ÙÔ ,<Ì· 2 ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔÈ· Ô i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÛÂÙÂ.
4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP < PROGRAM ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. § H ¤ÓÂÈÍË PROGRAM ·Ó¿,ÂÈ ÛÓ¯Ò~.
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PLAY/PAUSE 2 ; ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~.
TMËÌÂ>^ÛË: - °È· ·Ó·ÛÎfiÈÛË ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Û·~, ȤÛÙ ÙÔ
Ï<ÎÙÚÔ PROG(ram) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 fiÙ·Ó ÙÔ CD recorder Â>Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ (STOP) - °È· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔÈ· ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~, ·ӷϿ,ÂÙ ٷ ,<Ì·Ù· 1 ̤¯ÚÈ 5. - AÓ ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 99 ÂÁÁڷʤ~, Ë ¤ÓÂÈÍË PROG FULL i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
TM,<ÛÈÌÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ
1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·Ó··Ú·Á^Á<
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· Û,<ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~. § H ¤ÓÂÈÍË PROGRAM Û,<ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

EÏÏËÓÈο

¶PO°PAMMATITMMOTM

§EITOYP°IA MENOY

ñ O ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Û·~ Û,<ÓÂÈ Â>ÛË~ ·Ó ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙÔ ÛÚÙ·Ú¿ÎÈ ÙÔ >ÛÎÔ
TM,<ÛÈÌÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û·~
1 TMÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Stop, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PROGRAM ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ¶ÚÔÁÚ·Ì·ÌÙÈÛÌÔ
2 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ 5 < 6 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙÂ. § O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈÔ Î·È ÙÔ ,<Ì· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ CANCEL ÁÈ· Ó· Û,<ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi § T· ,<Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ Ô ·Ô̤ÓÔÓ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

¶·Ú·ÙËÚ<ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ

CDR

CD

2

J

K

9

5

6

MENU/ STORE

;
ENTER CANCEL

PROG.

°ÂÓÈÎ< §ÂÈÙÔÚÁ>· 1 TMÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· STOP ÂÈϤÍÙ CDR.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÛÙÔ CD recorder < ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ § H ¤ÓÂÈÍË TEXT EDIT i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ>.
3 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ ÂÈiÌËÙ¿ ÔÌÂÓÔ.
4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ.
5 °Ú>ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER, ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÂÈÏÔÁ¤~ ÛÙ· ÔÌÂÓÔ.
6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ.
7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÂÛÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ.
8 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Î·È Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙÔ MÂÓÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: MÔÚÂ> Ó¿ ÚÔÛÙÂiÂ> ÎÂ>ÌÂÓÔ Û¤ ÌË ÔÏÔÎÏËÚ^̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~.
PiÌ>ÛÂÈ~ ÎÂÈ̤ÓÔ

AÔi<ÎÂÛË ÔÓÔÌ¿Ù^Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIGITAL I I
OPTICAL I ANALOG

PROGRAM CD RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ TEXT EDIT § TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔifiÓË
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË.

ñ TMÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ MÂÓÔ i· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ,·ÛË Û ¤Ó· ·ÚÈiÌfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌ· ̤Û^ Ù^Ó ÛÓËiÈṲ̂Ó^Ó Ï<ÎÙÚ^Ó (ÛÙÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Ì¤ÚÔ~ ÙÔ CD recorder Î·È ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).
ñ T· ÔÌÂÓÔ TEXT Û·~ >ÓÔÓ ÙËÓ Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÒÛÂÙ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ~ >ÛÎÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ÂÈÛfiÔ~ ËÁÒÓ. T· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ >ÛÎÔ Î·È ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·>ÍÈÌÔ. T· ÔÓfiÌ·Ù· ËÁÒÓ ÂÈÛfiÔ i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÏÂÁÂ> Ë ËÁ<.
ñ TMÙ· ÔÌÂÓÔ RECORDING ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ Auto Track, Balance Î·È Fade.
ñ YÏÂ~ ÔÈ ÚiÌ>ÛÂÈ~ (ÂÎÙfi~ ÙÔ Balance) Ô Á>ÓÔÓÙ·È fi ÌÔÚÊ< MÂÓÔ ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÚ·ÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÌÓ<ÌË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÌÔÚÂ> Ó· ·Ó·ÎÏËiÔÓ Î·È Ó· ·ÏÏ·¯ÙÔÓ fiÔÙ i¤ÏÂÙÂ.

3 °Ú>ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÂÈÏÔÁ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ: CD Arist (K·ÏÏÈÙ¤¯ÓË~ CD), CD Title (T>ÙÏÔ~ CD), Track 1 Artist (K·ÏÏÈÙ¤¯ÓË~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1), Track 1 Title (T>ÙÏÔ~ ÙÚ·ÁÔÈÔ 1) Î.Ï.
4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.
5 EÈϤÍÙ ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, < ȤÔÓÙ·~ ÙÔ ·ÓÙ>ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈiÌËÙÈÎfi ·ÏÊ·,ËÙÈÎfi Ï<ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

EÏÏËÓÈο

247

§EITOYP°IA MENOY

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ Î·È Ó· ¿Ù ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË i¤ÛË ÙÔ Î¤ÚÛÔÚ·.
7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
TMËÌÂ>^ÛË: - 60 ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ÙÔ ÔÏ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÔiËÎÂiÔÓ ·Ó¿
fiÓÔÌ· - ¶È¤ÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ¯^Ú>~ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¯·Ú·ÎÙ<Ú· ÚÒÙ·, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ·Í Ù^Ó ¯·Ú·ÎÙ<Ú^Ó. - M ٷ Ï<ÎÙÚ· 5 6 ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¿Ù ÛÙËÓ ÂÈiÌËÙ< i¤ÛË ÙÔ Î¤ÚÛÔÚ· - M ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ DELETE/CANCEL ÌÔÚÂ>Ù ӷ Û,<ÛÂÙ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ - YÙ·Ó ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÁÈ· οÔÈÔ ÙÚ·ÁÔÈ, ÙÔ fiÓÔÌ· i· ·ÓÙÈÁÚ·ÊÂ> ·ÙÔÌ¿Ù^~ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ·ÁÔÈ. MÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU < Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Ó¤Ô fiÓÔÌ· fi^~ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·Î¿Ù^.
TM,<ÛÈÌÔ ÔÓÔÌ¿Ù^Ó
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ TEXT ERASE § TEXT ERASE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.
3 °Ú>ÛÙ EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÂÈÏÔÁ< ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ: All Text, CD Title, CD Artist, Track 1 Title, Track 1 Artist, Î.Ï.
4 ¶È¤ÛÙ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË §TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Û·~ ËÙ¿ Ó· ·ӷ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Û·~.
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ·ӷ,Â,·>^ÛË.
6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
AÓ·ÛÎfiËÛË MÓ<ÌË~ KÂÈ̤ÓÔ/TM,<ÛÈÌÔ MÓ<ÌË~ KÂÈ̤ÓÔ
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ MEMORY VIEW. § MEMORY VIEW ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.
3 EÈϤÍÙ ÙÔ >ÛÎÔ Ô i¤ÏÂÙ ӷ Û,<ÛÂÙÂ.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~. § ERASE MEMORY ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER, ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ·ӷ,Â,·>^ÛË.
6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙÔ Û,ËÛ>Ì·ÙÔ~ ÙÔ ÎÂÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ >ÛÎÔ.
7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
TMËÌÂ>^ÛË: - AÓ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ >ÛÎÔÈ ÛÙË ÌÓ<ÌË, ÙÔ Ì<ÓÌ· MEMORY
EMPTY ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó - fiÙ·Ó Ë ÌÓ<ÌË ÙÔ CD-recorder Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË, ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ
Ì<ÓÌ· MEMORY FULL Î·È FINALIZE CD. AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛi¤ÛÂÙ ¤Ó· CD ÛÙË Ï>ÛÙ· Ù^Ó >ÛÎ^Ó ÁÈ· ÙÔ~ ÔÔ>Ô~ ¤¯ÂÙ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Û,<ÛÂÙ ¤Ó· >ÛÎÔ ·fi ÙË Ï>ÛÙ· < Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ>Ô ¤¯ÂÈ ·ÔiËÎÂiÂ> ÎÂ>ÌÂÓÔ). - MEMOPY FULL/FINALIZE CD ÌÔÚÂ> Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> fiÙ·Ó Î·Ù·ÚÁÂ>Ù ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ CDRW ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ>Ô ¤¯ÂÙ ·ÔiËÎÂÛÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ (,Ϥ ηٿÚÁËÛË ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË~ >ÛÎ^Ó CDRW). ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÙËÓ >È· ÂÈÏÔÁ<(¤~) ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.
YÓÔÌ· ÛÂ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓË ËÁ<
1 EÈϤ¯Ù ÙÔ ÔÌÂÓÔ NAME SOURCE § NAME SOURCE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈÎÚ^ÛË.
3 EÈϤ¯Ù ÙËÓ Â>ÛÔÔ ËÁ<~ Ô i¤ÏÂÙ ӷ ÒÛÂÙÂ Ó¤Ô fiÓÔÌ·.
4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈÎÚ^ÛË.
5 EÈϤ¯Ù ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER < ȤÛÙ ÙÔ ·ÓÙ>ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈiÌfi/ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.

248

EÏÏËÓÈο

§EITOYP°IA MENOY

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ¯·Ú·ÎÙ<Ú·~ ÛÙË ÌÓ<ÌË Î·È Ó· ÎÈÓËiÂ> ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË i¤ÛË Ô Î¤ÚÛÔÚ·~.
7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÌÓ<ÌË Î·È Ó· ÎÈÓËiÂ>Ù ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÈÏÔÁ< ̤۷ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ.
PiÌ>ÛÂÈ~ ÂÁÁÚ·Ê<~
AÙfiÌ·ÙË ·ÍËÛË ÙÚ·ÁÔÈÒÓ
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ AUTO TRACKING § AUTO TRACK ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~
3 EÈϤÍÙ AUTO TRACK ON < OFF

3 PiÌ>ÛÙÂ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG/ENTER
ñ °Ú>ÛÙ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Ô ·ÚÈiÌfi~ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (F) ·Í¿ÓÂÙ·È ÚÔ~ Ù· ¿Ó^, ÂÍÈ¿ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È.
ñ °Ú>ÛÙÂ ÙÔ ÂÍÈ¿: Ô ·ÚÈiÌfi~ ÂÍÈ¿ (E) ·Í¿ÓÂÙ·È ÚÔ~ Ù· ¿Ó^, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂÈÒÓÂÙ·È.
4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~.
Fade (,·iÌÈ·>· ÌÂ>^ÛË < ·ÍËÛË)
1 EÈϤ¯Ù ÙÔ ÔÌÂÓÔ SET FADE § SET FADE i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP E

1 234 5

DIGITAL I I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

REWIND

FFWD

4 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~. § ONN < OFF ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÁÈ· 2 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
ñ AÓ ÂÈϤÍÂÙ ON, ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ i· ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌ¿Ù^~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.
ñ AÓ ÂÈϤÍÂÙ OFF, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ·ÚÈiÌ<ÛÂÙ ÂÛÂ>~ Ù· ÁÚ·Ì̤ӷ ÙÚ·ÁÔÈ·
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÛÙÔ STOP 9 ÁÈ· Ó· ,ÁÂ>Ù ·fi ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ù<.
IÛÔÚÚÔ>· (ÂÓÂÚÁÔÔÈÔÌÂÓË ÌfiÓÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· EÁÁÚ·Ê<~/AÓ·ÌÔÓ<~
1 EÈϤÍÙ ÙÔ ÔÌÂÓÔ SET BALANCE § SET BALANCE ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ § FE Î·È L-128 R-128 ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó

REM REC TIME TRACK

TOTAL REM TRACK TIME FADE

STEP

1 234 5

DIGITAL I I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈÎÚ^ÛË.

3 EÈϤ¯Ù FADE ON < OFF.

4 ¶È¤ÛÙ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
ÁÈ· ÂÈÎÚ^ÛË. § ON < OFF ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÁÈ· 2 ÂÙÂÚ.

5 TMÙÚ¤,,Ù ÙÔ EASY JOG/ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ SET FADE IN (TMÙ·È·Î< Â>ÛÔÔ~) < SET FADE OUT (TMÙ·È·Î< ¤ÍÔÔ~).

6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ EASY JOG/ENTER < ENTER ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
ÁÈ· ÂÈÎÚ^ÛË. § 2000 MS ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó.

7 TMÙÚ¤ÊÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ> EASY JOG ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÈÛfiÔ < ÂÍfiÔ.

ñ H ÛÙ·È·Î< Â>ÛÔÔ~ (FADE IN) ·ÙfiÌ·Ù· ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ RECORD ÁÈ· Ó· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê<. H ÂÁÁÚ·Ê< Û·~ i· ÌÂÈ^iÂ> Ûٷȷο fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ STOP 9 < ÙÔ PLAY/PAUSE 2 ; Ï<ÎÙÚÔ.

8 ¶È¤ÛÙ ÙÔ STORE/MENU ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ ÌÓ<ÌË ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Î·È ÁÈ· Ó· ÁÚ>ÛÂÙ ÛÙÔ ÔÌÂÓÔ < ÙÔ STOP 9 ÁÈ· ¤ÍÔÔ.

1 234 5

DIGITAL I I

OPTICAL I ANALOG

CD

PROGRAM RW

MANUAL SYNC

SCAN

SHUFFLE REPEAT TRACK ALL

249

EÏÏËÓÈο

¢IOP£ØTMH ¶POB§HMATØN

¢ÈfiÚi^ÛË ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó
AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ CD recorder ·ÚÔÛÈ¿ÛÂÈ ,Ï¿,Ë, ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÚÒÙ· Ù· ·Ú·Î¿Ù^ ÁÈ·Ù> ÌÔÚÂ> Ó· ¤¯Â٠ͯ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÔÏ ·Ïfi.
¶ÚÔÛÔ¯<:
TM ηÌÈ¿ ÂÚ>Ù^ÛË ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ÂÈÛοÛÂÙ ٷ ÈηÈÒÌ·Ù· Ô Û·~ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÁÁËÛË

¶Úfi,ÏËÌ·

ñ §ÛË:

¢ÂÓ ÙÚÔÊÔÔÙÂ>Ù·È

ÌÂ Ù¿ÛË

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ Ô È·ÎfiÙË~ ON/OFF

Â>Ó·È ÛÙÔ ON: TÔ CD recorder Â>Ó·È ÛÂ

standby (·Ó·ÌÔÓ<), ȤÛÙ ¤Ó· ·fi Ù·

Ï<ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ>

ñ BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ Ù¿ÛÂ^~

Â>Ó·È Û^ÛÙ¿ ÛÓÂÂ̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú>·.

ñ ÎÏÂ>ÛÙ ÙÔ CD recorder (OFF) Î·È ·ÓÔ>ÍÙÂ

ÙÔ ·Ì¤Û^~ ¿ÏÈ (ON).

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ>

ñ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ ñ ÂϤÁÍÙ Ì<^~ Ô >ÛÎÔ~ CDRW Â>Ó·È
>ÛÎÔ~ ÙÔ ÔÔ>Ô Ë ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËiÂ> ñ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> < ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ñ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ Â>Ó·È >ÛÎÔ~ AUDIO (WRONG DISC = §AN£ATMMENOTM ¢ITMKOTM) ñ ÂÈϤ¯iËΠϷÓi·Ṳ̂ÓË Â>ÛÔÔ~ (input) H ¤ÓÂÈÍË ÂÈÛfiÔ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ (CHECK INPUT). ñ Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË (MEMORY FULL/FINALIZE CD). H ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙÔ >ÛÎÔ CDRW Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËiÂ> ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<. TM,<ÛÙ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (Ô~) < ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ (Ô~) ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.

H ÂÁÁÚ·Ê< Â>Ó·È

·ÏÏÔÈ^̤ÓË

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ ÙÔ Â>ÂÔ ÂÁÁÚ·Ê<~

Â>Ó·È Û^ÛÙfi

Auto track ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È

ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ auto track ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó ¿Ú¯ÂÈ ·ÛË 2,7
ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÙÚ·ÁÔÈÒÓ (·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔ) ñ ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÛÛÎÂ< ηٷӷÏÒÓÂÈ ÌÓ ,,ËÊÈ·Î< ¤ÍÔÔ (output) ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔ ÚfiÙÔ <¯Ô IEC. ñ Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È DVD player (fi¯È ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÙÚ·ÁÔÈÔ)

K·Ó¤Ó·~ <¯Ô~

ñ ÂϤÁÍÙ ÙÈ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ <¯Ô ñ AÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÂÓÈÛ¯Ù<,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙÂ ¿ÏÏË ËÁ<

O <¯Ô~ ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Â>Ó·È ·ÏÏÔÈ^̤ÓÔ~ ñ ÂϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ~ ÙÔ CD
Recorder ÂÓ Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ÓË ÛÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ÂÓÈÛ¯Ù< Phono

H ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓ

·Ú¯>ÂÈ

ñ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ë ÂÙÈΤٷ ÙÔ CD Â>Ó·È

·fi ¿Ó^

ñ ηi·Ú>ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ

ñ ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ Â>Ó·È

ÂÏ·ÙÙ^Ì·ÙÈÎfi~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¿ÏÏÔ

>ÛÎÔ

¶·ÛË 20 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÌÂÙ·Í Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ñ BϤ AÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~
H ÛÛÎÂ< ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ>ÓÂÙ·È ñ ÎÏÂ>ÛÙÂ Î·È ·ÓÔ>ÍÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ON/OFF ÛÙÔ ÂÌÚfi~ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~
DISC RECOVER ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ñ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈ^iÂ> È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. TÔ CD recorder ÚÔÛ·iÂ> Ó· ÂÈÛοÛÂÈ ÙÔ >ÛÎÔ ñ ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË DISC ERROR ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó, Ô >ÛÎÔ~ ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· ÂÁÁÚ·ÊÂ> ¿ÏÏÔ Î·È ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ>. AÏÏ¿ ÌÔÚÂ> Ó· ·È¯iÂ> ·ÎfiÌË ÛÙÔ CD recorder < Û ¿ÏÏÔ CD recorder ñ ÛÙÔ >ÛÎÔ CDRW, ÙÔ ÙÚ·ÁÔÈ Ô ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯¿ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÚ·ÈÙ¤Ú^ ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÌÔÚÂ> Ó· Á>ÓÂÈ ·ÎfiÌË

TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÂÓ

ÏÂÈÙÔÚÁÂ>

ñ ηÙÂiÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

ηÙÂiÂ>·Ó ÚÔ~ ÙÔ CD recorder

ñ ÂϤÁÍÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÈ~

·Ó ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È

ñ ÂÈϤÍÙ ÚÒÙ· ÙË Û^ÛÙ< ËÁ<

EÏÏËÓÈο

250

The products and services described herein are not necessarily available in all contries. The specifications and design of this product are subject of change without notice.
Printed in Belgium.

© PHILIPS 1999 http://www.philips.com

All trademarks acknowledged.

3104 125 2293.1


Acrobat Distiller 3.01 for Power Macintosh QuarkXPressª 3.31: LaserWriter 8 N1-8.5.1

Search Any Device: