Nedotýkejte se trysky nebo roztaveného lepidla holou kůží, protože jsou horké - provozní teplota tohoto nástroje je přibližně 200 °C / 392 °F HOTMELT (165 °C / 329 °F ECO). Vždy by se měly používat ochranné rukavice. Neopatrná manipulace může způsobit

DAFbHe2N1J4, BAEt0qpIPDg

Lukáš Křeček

Manuál CZ (715.1 kB)

Tavná pistole Tec 806-12 Low Melt pro 12 mm tavné lepidla, napájení kabelem - 3Market

Tec 806-15, Hot melt, tavná pistole na tavné tyčinky 15 mm, napájení kabelem - 3Market

Tec 806-15, Low melt, tavná pistole pro tavné tyčinky 15 mm, napájení kabelem - 3Market

Instruction Manual for power adhesives models including: tec 806-12, tec 806-15, tec 806LT-12, tec 806LT-15, tec 806-12 Applicatore Hot Melt, tec 806-12, Applicatore Hot Melt, Hot Melt, Melt

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 6 Pages, 715.12KB

Document DEVICE REPORT806-1-1
tec 806-12 · tec 806-15 tec 806LT-12 · tec 806LT-15

Operating Instructions Hotmelt Applicator
MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATEUR DE COLLE THERMOFUSIBLE BEDIENUNGSANLEITUNG SCHMELZKLEBEPISTOLE
INSTRUCCIONES DE USO DE LA TERMOENCOLADORA APPLICATORE HOT MELT ­ ISTRUZIONI PER L'USO
Please read carefully before attempting operation
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH!
SIRVASE LEER DETENIDAMENTE ANTES DE PROCEDER A SU USO LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPLICATORE

Revision : 1

EN BEZPECNOSTNÍ INST.
Nedotýkejte se trysky ani roztaveného lepidla holou kzí, protoze jsou horké provozní teplota tohoto nástroje je piblizn 200°C / 392°F (LT 120°C / 248°F). Vzdy by se mly pouzívat ochranné rukavice. Neopatrná manipulace mze zpsobit popáleniny kze. Pokud se roztavené lepidlo dostane do kontaktu s pokozkou, ponote postizené místo okamzit do velkého mnozství studené vody. V pípad poteby vyhledejte lékaskou pomoc. Krom zde uvedených bezpecnostních pokyn je teba pi pouzívání tohoto náadí dodrzovat vsechny zákonné pedpisy, místní pedpisy o pozárním pojistní nebo jiné obecn platné "pedpisy pro prevenci úraz". Opravy smí provádt pouze kompetentní pracovníci s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi. Ped zahájením práce s jakoukoli údrzbou nebo opravou, odpojte náadí od elektrické sít. od elektrické sít. V pípad pochybností se obrate na svého dodavatele. - VAROVÁNÍ - Toto náadí musí být umístno na svém kdyz se nepouzívá; nenechávejte náadí na stojanu. bez dozoru, pokud je zapnuté. - Po pouzití náadí polozte na stojan a ped uskladnním nechte vychladnout. - Náadí nikdy nepouzívejte, pokud je jakkoli poskozeno. zpsobem poskozeno. Pokud je pívodní kabel poskozený, musí se být vymnn výrobcem, jeho servisem nebo podobn kvalifikované osoby, aby pedeslo nebezpecí.

- Nepouzívejte toto náadí, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Nepouzívejte toto náadí ve vlhkých místnostech, a to nevystavujte desti, vlhkosti ani neponoujte do vody. vody. - Nepouzívejte toto náadí v blízkosti jakýchkoli materiál citlivých na teplo nebo jakýchkoli holavých materiál. materiál, kapalin nebo plyn, a nepouzívejte na stejném míst po dlouhou dobu. stavce
- Pouzívejte pouze prodluzovací kabely s prezem vodice 1,5 mm² / 16 a.w.g. a s délkou nejvýse 20 m / 65 stop. - V závislosti na zemi mze být toto náadí vybaveno polarizovanou zástrckou, urcenou k zasunutí do polarizované zásuvky. Pokud zástrcka zcela nezapadne do zásuvky, otocte zástrcku. Pokud stále nepasuje, obrate se na výrobce. Zástrcku náadí nijak neupravujte. Nikdy netahejte za pívodní kabel náadí. - Toto náadí mohou pouzívat dti od 8 let a osoby se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo s nedostatkem zkuseností ci znalostí, pouze pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly pouceny o bezpecném pouzívání spotebice a rozumí z toho vyplývajícím nebezpecím. - Dti si se spotebicem nesmjí hrát. Cistní a uzivatelskou údrzbu nesmí provádt dti bez dozoru.

Pecházení problému
· Ped zahájením práce se ujistte, ze náadí dosáhlo teploty. - Nenechávejte náadí zapnuté delsí dobu bez pouzitíPokud náadí nebudete pouzívat déle nez 40 minut, vypnte jej a znovu zapnte, az to bude nutné. - Nikdy nepokládejte náadí na bok. Vzdy pouzívejte dodaný stojan, volitelný stolní stojan nebo závsnou jednotku. - Pouzívejte pouze lepidla urcená pro pouzití s tímto náadím. - Nikdy neodstraujte cástecn pouzitou lepicí tycinku. Mze to vést k nenapravitelnému poskození. - Místo hebík, sponek, pásk a tekutých lepidel lze pouzít tavné lepidlo. Nemla by se vsak pouzívat místo konstrukcních spoj pi velkém zatízení. - Tavné lepidlo nepouzívejte na pedmty, které jsou vystaveny extrémnímu teplu. Nkterá lepidla, která lze pouzít v tomto nástroji, mknou pi teplot 60 °C. V tomto bod se nepipojujte k hlavnímu pívodu! 1. Pipevnte stojan náadí1 2. Náadí nalozte tak, ze do nj vlozíte lepicí tycinku. zadní cásti2 3. Spoustí posute tycinku dopedu, dokud nebude je cítit odpor3 4. Pipojte k hlavnímu napájení a zapnte nástroj4 5. Pockejte 5 minut, nez se zaheje 6. Spoustcem vytlacujte lepidlo, dokud není tycinka zcela vtazena do zadní cásti nástroje. 7. Vlozte do nástroje novou tycinku2 8. Chcete-li nástroj vypnout, odpojte jej od elektrické sít

2

3

1

A

B

4 C

A

B

C

GUARANTEE AND REPAIRS This tool is guaranteed against faulty workmanship and materials for a period of 12 months from the date of purchase. Within this warranty period the manufactur- ers undertake, at their discretion, to either repair or replace any tool proved to be defective (proof of purchase will be required for verification). This guarantee is invalidated if the tool is opened, or modified in any way, or if adhesive formulations other than those supplied by the tool's manufacturer are used. Warranty claims attributable to improper, or careless, use or handling, and to normal wear, are excluded from this guarantee. The supplier's and manufacturer's only obligation shall be to replace such tools that are proved to be defective. Neither supplier nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use, or the inability to use, this tool. The user shall determine the suitability of this product for its intended use, and the user assumes all risks and liability whatsoever in connection therewith. The manufacturer reserves the right to improve or modify this product without prior notice.
GARANCE OPRAV Na toto náadí se vztahuje záruka na výrobní a materiálové vady po dobu 12 msíc od data zakoupení. Bhem této zárucní doby výrobce podle svého uvázení opraví nebo vymní náadí, u kterého byla zjistna závada (bude vyzadován doklad o koupi). Tato záruka zaniká, pokud je náadí oteveno nebo jakkoli upraveno nebo pokud jsou pouzita jiná lepidla nez ta, která dodává výrobce. Záruka se nevztahuje na reklamace zpsobené nesprávným nebo nedbalým pouzíváním ci manipulací nebo bzným opotebením. Dodavatel a výrobce jsou povinni vymnit náadí pouze v pípad, ze se ukáze, ze je vadné. Dodavatel ani výrobce neodpovídají za zádné zranní, ztrátu nebo skodu, pímou nebo nepímou, vzniklou v dsledku pouzívání nebo nemoznosti pouzívání tohoto náadí. Vhodnost tohoto výrobku k úcelu, pro který je urcen, urcuje uzivatel, který v souvislosti s tím pebírá veskerá rizika a odpovdnost. Výrobce si vyhrazuje právo na vylepsení nebo zmny tohoto výrobku bez pedchozího upozornní.
GEWÄHRLEISTUNG UND REPARATUREN Es wird für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum gewährleistet, dass dieses Werkzeug frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Innerhalb des Gewährleistungszeitraums führt der Hersteller nach eigenem Ermessen entweder eine Reparatur durch oder ersetzt das Werkzeug, das sich als fehlerhaft erwiesen hat (der Kaufnachweis ist dazu notwendig). Diese Gewährleistung wird ungültig, wenn das Werkzeug geöffnet oder auf irgendeine Weise verändert wird, oder wenn anderer Klebstoff als der verwendet wird, der vom Werkzeughersteller geliefert wird. Gewährleistungsansprüche, die auf nicht bestimmungsgemäßer oder fahrlässiger Verwendung oder Handhabung oder auf normaler Abnutzung beruhen, sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Lieferant und Hersteller sind nur verpflichtet, ein Werkzeug zu ersetzen, das sich als fehlerhaft erweist. Weder der Lieferant noch der Hersteller haften für Verlet- zungen, Verluste oder Schäden, die sich direkt oder mittelbar aus dem Gebrauch oder der Unfähigkeit des Gebrauchs dieses Werkzeugs ergeben. Der Benutzer muss die Eignung dieses Produkts für den beabsichtigten Verwendungszweck feststellen, und der Benutzer übernimmt das Risiko und die Haftung dafür. Der Hersteller behält sich das Recht vor, dieses Produkt ohne vorherige Mitteilung zu verbessern oder zu verändern.
GARANTIA Y REPARACIONES Esta herramienta está garantizada contra defectos de fabricación y materiales durante un período de 12 meses desde la fecha de compra. Dentro de este período de garantía, los fabricantes se comprometen, a su discreción, o a reparar o a sustituir cualquier herramienta que resulte defectuosa (se necesitará el justificante de compra). Esta garantía quedará inválida si se destapa o modifica de cualquier forma la herramienta, o si se utilizan formulaciones de adhesivo que no sean las suministradas por el fabricante de la herramienta. Las reclamaciones bajo la garantía que puedan atribuirse al uso o la manipulación inadecuada o negligente, o al desgaste normal, quedan excluidas de la cobertura de esta garantía. La única obligación del proveedor y del fabricante es la de sustituir las herramientas que resulten defectuosas. Ni el proveedor ni el fabricante asumirá responsa- bilidad alguna por cualquier lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que resulte del uso, o uso inadecuado, de esta herramienta. El usuario debe determinar la idoneidad de este producto para el uso previsto, y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de todo tipo relacionados con dicho uso. El fabricante se reserva el derecho de mejorar o modificar este producto sin aviso previo.
GARANZIA E RIPARAZIONI Questo utensile è garantito da lavorazione e materiali difettosi per un periodo di 12 mesi a partire dalla data d'acquisto. In questo periodo di garanzia, il produttore s'impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire qualsiasi utensile risultato difettoso (la prova d'acquisto sarà richiesta per la verifica). Questa garanzia è invalida se l'utensile viene aperto o modificato in qualsiasi modo, o si utilizzano formulazioni di adesivo diverse da quelle fornite dal produttore. Sono esclusi dalla garanzia i reclami attribuibili a uso o manipolazione impropri o negligenti e a normale logorio. Il solo obbligo del fornitore e del produttore sarà di sostituire gli utensili che risultano difettosi. Il fornitore e il produttore declinano qualsiasi responsabilità per qual- siasi lesione, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo utensile. L'utente determinerà l'idoneità di questo prodotto per il suo uso inteso, e l'utente si assume tutti i rischi e responsabilità relativi di qualsiasi tipo. Il produttore si riserva il diritto di migliorare o modificare questo prodotto senza preavviso.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfill or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, or the flora and fauna can be poisoned for years during the weathering. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take them back for disposal at least, free of charge.
Nevyhazujte elektrospotebice jako netídný komunální odpad, vyuzijte zaízení pro oddlený sbr. Informace o dostupných systémech sbru získáte na místním úad. Pokud jsou elektrospotebice ukládány na veejné nebo komunální skládky, mohou nebezpecné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravního etzce, kde se flora a zivocichové mohou být bhem zvtrávání po léta otráveni. Pi výmn starých spotebic za nové je prodejce ze zákona povinen zajistit jejich zptný odbr minimáln zdarma.
Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.
No tire los aparatos eléctricos en vertederos municipales generales, utilice las instalaciones de recogida selectiva de residuos. Contacte con las autoridades locales para más información sobre la recogida de estos aparatos. Si éstos son desechados de manera incontrolada, se pueden filtrar sustancias peligrosas en las aguas subterráneas, y por lo tanto entrar en la cadena alimentaria contaminando flora y fauna durante años. Al reemplazar aparatos antiguos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recogerlos para su eliminación de forma gratuita.
Non gettare apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se apparecchi elettrici sono gettati in discariche, sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare o la flora e la fauna possono essere avvelenate per anni durante la alterazioni atmosferici. Quando sostituite i vecchi apparecchi con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a prenderli indietro, almeno gratuitamente.
Power Adhesives Ltd.
Basildon, Essex, England SS13 1TN
Telephone: +44 (0) 1268 885 800 Facsimile: +44 (0) 1268 885 810 [email protected]


Canva Canva

Search Any Device: