FWR8/00.1

Instructions for use

Philips, CE, Audio, IFU

© copyright Philips Consumer Electronics B. V.

User manual PDF file, 3.5 MB 04 September 2000

FW-R8/22 | Philips

View support for your FW-R8/22 | Philips

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 30 Pages, 3.48MB

Document DEVICE REPORTfw-r8 22 dfu ell
CDR Mini Hi-Fi system

FW-R8

°ENIKETM ¶§HPOºOPIETM

EÏÏËÓÈο

°ÂÓÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ¶·Ú¯fiÌÂÓ· ·ÍÂÛÔ¿Ú ........................................................................60 ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÂÁηٿÛÙ·ÛË~ ................................................................60 TMÓÙ<ÚËÛË ...........................................................................................60 ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ ..........................................................60 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<..............................................................................61 ¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á<......................................................................61 XÂÈÚÈÛÌfi~ CD(RW)...............................................................................61
PiÌ>ÛÂÈ~ Î·È ÛÓ¤ÛÂÈ~ ....................................................................62­63 EÁηٿÛÙ·ÛË
TÚÔÊÔÔÛ>· .........................................................................................64 TMÓ¤ÛÂÈ~ ˯Â>^Ó ................................................................................64 TMÓ¤ÛÂÈ~ ÎÂÚ·>·~ ..............................................................................64 AÓ·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ <¯Ô ................................................................65 æËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ <¯Ô ...................................................................65 TMÓÂÛË ÂÓfi~ ÔÁÔÊÂÚ....................................................................65 TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ¶Ï<ÎÙÚ· ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ...................................................................66 M·Ù·Ú>Â~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ...............................................................66 OifiÓË.......................................................................................................67 B·ÛÈΤ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ EÓÂÚÁÔÔ>ËÛË, ·Ó·ÌÔÓ<.......................................................................68 ºfiÚÙ^ÛË ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD, CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ........................................68 ¶·>ÍÈÌÔ ÂÓfi~ CD(RW) ..........................................................................68 OEÏÂÁ¯Ô~ <¯Ô......................................................................................69 §ÂÈÙÔÚÁ>· Â>ÂÈÍË~...........................................................................69 EÈÏÔÁ< >ÛÎÔ ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD ..................................................70 EÈÏÔÁ< ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Î·È ·Ó·<ÙËÛË........................................................70 SHUFFLE Î·È REPEAT ..........................................................................70 KÂ>ÌÂÓÔ CD..........................................................................................70 M>ÍË ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ.................................................................................70 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ ·ÚÈiÌÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ .................................................71 ¢È·ÁÚ·Ê< ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ..............................................71 E·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ............................................................71 ¢ËÌÈÔÚÁ>· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<...............................................71 TM¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< B·ÛÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~..........................................................................72 AÂiÂ>·~ EÁÁÚ·Ê< °Ú·ÌÌ<~ (DLR) ....................................................72 AÙfiÌ·ÙÔ~ OEÏÂÁ¯Ô~ TMÙ¿iÌË~ (ALC) ....................................................72 ¶Ï<ÎÙÚÔ REC LEVEL ............................................................................72 EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< TÚfiÔÈ ÂÁÁÚ·Ê<~.................................................................................73 EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ .....................73 EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ .................................................................74 K·ÓÔÓÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ·ÎÚfi·ÛË ...........................................................74 XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ...........................................................................75 EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< AÓ·ÏÔÁÈÎ< < ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê<;............................................................76 EÁÁÚ·Ê< Ì ·ÙfiÌ·ÙË ÂÎÎ>ÓËÛË ...........................................................76 XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ...........................................................................77 AÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÍËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ........................................................78 (AÔ)ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~, È·ÁÚ·Ê< TÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ >ÛÎ^Ó CDR(W) ..............................................................78 AÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ >ÛÎ^Ó CDRW ...........................................................79 ¢È·ÁÚ·Ê< ·fi ¤Ó· >ÛÎÔ CDRW ..........................................................79 X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο EDIT TEXT (ÌfiÓÔ Û CD ÂÁÁÚ·Ê<~)................................................80­81 EÂÍÂÚÁ·Û>· ÎÔÌÌ·ÙÈÔ (ÌfiÓÔ Û ÔÏÏ·Ïfi CD).................................81 ¢¤ÎÙË~ TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ Û ڷÈÔÊ^ÓÈÎÔ~ ÛÙ·iÌÔ~ ...........................................82 AÔi<ÎÂÛË Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÒÓ ÛÙ·iÌÒÓ...................................................82 TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ Û ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ~ ÛÙ·iÌÔ~ ......................................82 RDS .....................................................................................................83 NEWS/TA ­ EÈ<ÛÂÈ~ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~ ÎÎÏÔÊÔÚ>·~...........................83 EON .....................................................................................................83 PÔÏfiÈ/XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ PiÌÈÛË ÚÔÏÔÁÈÔ ................................................................................84 XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ·ÊÓÈÛË~ .................................................................85 XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ..................................................................85 EÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ·ÊÓÈÛË~ Î·È ÂÁÁÚ·Ê<~.............................................................................................85 XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÓÔ ........................................................................85 T¯ÓÈο ÛÙÔȯÂ>· ......................................................................................86
E>ÏÛË ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó .............................................................................87
60

¶·Ú¯fiÌÂÓ· ·ÍÂÛÔ¿Ú
­ 2 ˯Â>· Ì 2 ηÏÒÈ· ˯Â>^Ó ­ TËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ­ 2 Ì·Ù·Ú>Â~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô, ÌÂÁ¤iÔ~ AA ­ BÚÔ¯ÔÎÂÚ·>· AM (MW) ­ K·Ï^È·Î< ÎÂÚ·>· FM ­ K·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~
¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÂÁηٿÛÙ·ÛË~
TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û Â>ÂË, ÛÎÏËÚ< Î·È ÛÙ·iÂÚ< ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. BÂ,·È^iÂ>Ù ^~ ¿Ú¯ÂÈ Â·ÚÎ<~ ¯ÒÚÔ~ ÁÚ^ ·fi ÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊÁ< ÂÚi¤ÚÌ·ÓÛË~.
EÓÂÚÁ¿ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤÊ^Ó· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ· CDR Mini Hi-Fi ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ÛÏÂÈÙÔÚÁ>Â~.
TMÓÙ<ÚËÛË
K·i·Ú>ÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi, ÂÏ·ÊÚ¿ ÁÚfi Î·È ¯^Ú>~ >ÓÂ~ ·Ó>. MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ηi·ÚÈÛÙÈο ÈfiÙÈ ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ È¿,Ú^ÛË.

MËÓ ÂÎi¤ÙÂÙÂ ÙË ÛÛÎÂ<, ÙÈ~

Ì·Ù·Ú>Â~ < ÙÔ~ >ÛÎÔ~ ÛÂ ÁÚ·Û>·,

,ÚÔ¯<, ¿ÌÌÔ < ÂÚ,ÔÏÈÎ< iÂÚÌfiÙËÙ·

(Ô ÚÔηÏÂ>Ù·È ·fi iÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÒÌ·

< ¿ÌÂÛË ËÏÈ·Î< ·ÎÙÈÓÔ,ÔÏ>·).

MIC

¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ
K¿i ÂÚÈÙÙfi ÏÈÎfi ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂiÂ> ·fi ÙË ÛÛηÛ>·. K·ÙÂ,¿Ï·Ì οi ӷÙ< ÚÔÛ¿iÂÈ· ÒÛÙÂ Ë ÛÛηÛ>· Ó· ÌÔÚÂ> ÂÎÔÏ· Ó· È·¯^ÚÈÛÙÂ> Û ÙÚ>· ,·ÛÈο ÏÈο: ¯·ÚÙfiÓÈ (ÎÔÙ>), ·ÊÚÒÂ~ ÔÏÛÙÚ¤ÓÈÔ (ÏÈÎfi ·fiÛ,ÂÛË~ ÎÚÔÛÂ^Ó) Î·È ÔÏ·ÈiϤÓÈÔ (Û·ÎÔÏÂ~, ·ÊÚÒË ÚÔÛÙ·ÙÂÙÈο).
H ÛÛÎÂ< Û·~ ·ÔÙÂÏÂ>Ù·È ·fi ÏÈο Ô ÌÔÚÔÓ Ó· ·Ó·ÎÎÏ^iÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÛÓ·ÚÌÔÏÔÁËiÔÓ ·fi ·ÚÌfiÈ· ÂÙ·ÈÚÂ>·. ¶·Ú·Î·ÏÔÌ ӷ ÙËÚ<ÛÂÙ ÙÔ~ ÂÁ¯ÒÚÈÔ~ ηÓÔÓÈÛÌÔ~ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ,,Ë ÏÈÎÒÓ ÛÛηÛ>·~, ¿ÂÈ^Ó Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÈÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿Ù^Ó.

H Philips, ÂÙ·>ÚÔ~ ÙË~ ENERGY STAR®, ¤¯ÂÈ Î·iÔÚ>ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ°fiÓ ·Ùfi ·ÓÙ·ÔÎÚ>ÓÂÙ·È ÛÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ ÙË~ ENERGY STAR® Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Î< ·fiÔÛË.

H ÛÛÎÂ< ·Ù< Â>Ó·È ÛÌÊ^ÓË ÌÂ ÙÈ~ ··ÈÙ<ÛÂÈ~ ÙË~ EÚ^·°Î<~ OEÓ^ÛË~ ÂÚ> Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÒÓ ·ÚÂÌ,ÔÏÒÓ.

EÏÏËÓÈο

°ENIKETM ¶§HPOºOPIETM

¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<
°È· ÂÁÁÚ·Ê< ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÌfiÓÔ ÂÈÈÎÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô. OÈ >ÛÎÔÈ ·ÙÔ> ʤÚÔÓ ÙÔ Û<Ì· "Digital Audio" Î·È Ù· ÏÔÁfiÙ· Ô ·ÂÈÎÔÓ>ÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ù^.
Y¿Ú¯ÔÓ Ô È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ> ÙÔÈ >ÛÎ^Ó <¯Ô ÁÈ· ¯Ú<ÛË Û' ·Ùfi ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~:
­ ¢>ÛÎÔÈ <¯Ô CD ÂÁÁÚ¿,,ÈÌÔÈ (CDR) OÈ >ÛÎÔÈ ·ÙÔ> ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ÛÓËiÈṲ̂ӷ ÛÛÙ<Ì·Ù· CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~, fiÙ·Ó ¤¯ÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂ>.
­ ¢>ÛÎÔÈ <¯Ô CD ·ÓÂÁÁÚ¿,,ÈÌÔÈ (CDRW) OÈ >ÛÎÔÈ ·ÙÔ> ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔÓ, Ó· È·ÁÚ·ÊÔÓ Î·È Ó· ·ÓÂÁÁÚ·ÊÔÓ ÔÏϤ~ ÊÔÚ¤~ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ÛÛÙ<Ì·Ù· CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ù¿ Ì CDRW, fiÙ·Ó ¤¯ÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂ>.
YÏ· Ù· ÛÛÙ<Ì·Ù· CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙË~ Philips Ô Ê¤ÚÔÓ ÙÔ ·ÙÔÎfiÏÏËÙÔ Ô ·ÂÈÎÔÓ>ÂÙ·È ÂÒ Â>Ó·È ÛÌ,·Ù¿ Ì CDRW.
°È· ÙË È·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ù¿ÏÏËÏË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙÔ ÛÛÙ<Ì·ÙÔ~ ÛÓÈÛÙÔÌ ÙË ¯Ú<ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο >ÛÎ^Ó <¯Ô CDR Î·È >ÛÎ^Ó <¯Ô CDRW ÙË~ Philips.
TMËÌÂ>^ÛË: MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ CDR < CDRW ÔÏÔÁÈÛÙ< ÈfiÙÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê< Â i· ÂÎÙÂÏÂÛÙÂ> Û^ÛÙ¿!
H ÂÁÁÚ·Ê< ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ,·iÌfi Ô ÂÓ ·Ú·,È¿ÔÓÙ·È Ù· ÓÂÌ·ÙÈο ÈηÈÒÌ·Ù· < ¿ÏÏ· ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÚ>Ù^Ó.
TM ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ¯ÒÚÂ~ Ë ¯Ú<ÛË ÙÔ Ë¯ÔÛÛÙ<Ì·ÙÔ~ Philips CDR Mini Hi-Fi fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È < ÔÂÈÎÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ, ÌÔÚÂ> Ó· ··ÈÙÂ> ÙËÓ ÂÍÔÛÈÔfiÙËÛË ÙÔ Î·Ùfi¯Ô Ù^Ó ÓÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÈηÈ^Ì¿Ù^Ó.
¢>ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á<
TM' ·Ùfi ÙÔ CD changer Î·È ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ~ ·ÎfiÏÔiÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô:
­ YÏÔ~ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CD Ô ¤¯ÔÓ ÚÔÂÁÁÚ·ÊÂ>
­ YÏÔ~ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CDR Î·È ÙÔ~ >ÛÎÔ~ <¯Ô CDRW
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~: ­ MËÓ ÂȯÂÈÚ<ÛÂÙ ӷ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ CD-ROM, CD-I < CDV!
­ OÈ >ÛÎÔÈ CDR(W) Ô ¤¯ÔÓ ÂÁÁÚ·ÊÂ> Û ÔÏÔÁÈÛÙ< ÌÔÚÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÔÓ ÌfiÓÔÓ ·Ó ÙËÚÔÓ ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ <¯Ô (IEC958: M¤ÚÔ~ ηٷӷÏ^Ù<). MfiÓÔ ·Ï< ·ÚÔÛ>·ÛË!

XÂÈÚÈÛÌfi~ CD(RW)
E¿Ó ÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ· CDR Mini Hi-Fi ÂÓ ÌÔÚÂ> Ó· È·,¿ÛÂÈ ÙÔ~ >ÛÎÔ~ Û^ÛÙ¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ηi·ÚÈÛÌÔ ÁÈ· Ó· ηi·Ú>ÛÂÙ ÙÔ~ Ê·ÎÔ~ ÚÔÙÔ ¿Ù ÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÂÈÛÎÂ<. ÕÏÏÂ~ ̤iÔÔÈ Î·i·ÚÈÛÌÔ ÌÔÚÂ> Ó· ηٷÛÙÚ¤,,ÔÓ ÙÔ~ Ê·ÎÔ~. ¢È·ÙËÚÂ>Ù ÙÔ~ >ÛÎÔ~ ¿ÓÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ~ ÁÈ· Ó· ·ÔÊÁÂÙ ÙËÓ ÂÈοiÈÛË ÛÎfiÓË~ ÛÙÔ~ Ê·ÎÔ~.
OÈ Ê·ÎÔ> ÌÔÚÂ> Ó· i·ÌÒÛÔÓ fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ> Í·ÊÓÈο ·fi ,,¯Úfi Û iÂÚÌfi ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ. H ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ CD(RW) Â>Ó·È ·Ó·ÙË ÛÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ·Ù<. AÊ<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û iÂÚÌfi ÂÚÈ,¿ÏÏÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÂ> Ë ÁÚ·Û>·.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÂÎÔÏ· ¤Ó· CD(RW) ·fi ÙË ÛÛηÛ>· ÙÔ, ȤÛÙ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÍÔÓ>ÛÎÔ Î·iÒ~ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ ÙÔ CD(RW). ¶È¿ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ CD(RW) ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ ÛÙË i¤ÛË ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú<ÛË. MË ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÎÔÏÏ¿Ù ÔÙ¤ ·ÙÔÎfiÏÏËÙ· ¿Ó^ ÛÙÔ CD. °Ú¿ÊÂÙ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù^̤ÓË ÏÂÚ¿ ÙÔ CDR < ÙÔ CDRW Î·È ÌfiÓÔ Ì ̷ϷÎfi Ì·ÚηfiÚÔ.
°È· Ó· ηi·Ú>ÛÂÙ ÙÔ CD(RW), ÛÎÔ>ÛÙ ÙÔ Û ÂiÂ>· ÁÚ·ÌÌ< ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ~ ÙËÓ ¿ÎÚË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó> ¯^Ú>~ ¯ÓÔÈ. AÔÚÚ·ÓÙÈο ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ËÌÈ¿ ÛÙÔ >ÛÎÔ!
¶POTMOXH XÚ<ÛË ÚiÌ>ÛÂ^Ó < ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ < ÂÎÙ¤ÏÂÛË È·ÈηÛÈÒÓ È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi ÙÈ~ ·ÚÔÛÂ~ ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ÙËÓ ¤ÎiÂÛË Û ÂÈÎ>ÓÓË ·ÎÙÈÓÔ,ÔÏ>· < ¿ÏÏÔ ÂÈÛÊ·Ï< ¯ÂÈÚÈÛÌfi.
¶POTMOXH
AOPATH AKTINOBO§IA §EIZEP KATA TO ANOI°MA. A¶OºY°ETE THN EK£ETMH TME ¢ETMMH AKTINøN.
TMËÌÂ>^ÛË: AÙ< Ë ¤ÓÂÈÍË ,Ú>ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙË~ ÛÛηÛ>·~

61

EÏÏËÓÈο

PY£MITMEITM KAI TMYN¢ETMEITM

& 0^

%$ # @ !

0 98 7 6 5

STANDBY ON CD 1 CD 2 CD 3 DISPLAY
CDR
MIC LEVEL
MIC

CD CHANGE

OPEN/CLOSE

CD REWRITABLE COMPATIBLE · 3 CD CHANGER

R8 FW-

CD RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

CD-TEXT EDITING

CD RECORDER

CD C H A N G E R

DIGITAL / ANALOG AUX TUNER
iR SENSOR
NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIMER
OPEN/CLOSE

º
ª ·


EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

*( )

¡ TM£  §

AM AERIAL

FM AER7IA5L

SUBWOUOTOFER

DIOGUITTAL

L

AUX IN

R

DIGITAL IN

L LINE OUT
R

SPEAKERS 6 L R

~ AC MAINS

1 23

4

O>ÛiÈ· fi,,Ë
1 AC MAINS ~...........................AÊÔ ¤¯ÔÓ Á>ÓÂÈ fiÏÂ~ ÔÈ ¿ÏÏÂ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~, ÛÓ¤ÛÙ ÙÔÓ ·Á^Áfi ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ ÛÙËÓ ÔÔ¯< Ú>·~ ÙÔ ÙÔ>¯Ô. °È· ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÌfiÓÔ Ù· ÁÓ<ÛÈ· ηÏÒÈ· ÙÚÔÊÔÔÛ>·~.
2 DIGITAL IN ...............................ÛÓ¤ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< ¤ÍÔÔ ,,ËÊÈ·Î<~ ÛÛÎÂ<~
3 DIGITAL OUT............................ÛÓ¤ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< Â>ÛÔÔ ,,ËÊÈ·Î<~ ÛÛÎÂ<~
4 SPEAKERS 6 L/R .................ÛÓ¤ÂÈ ÛÙ· ¿Ú¯ÔÓÙ· ˯Â>·

5 SUBWOOFER OUT....................ÛÓ¤ÂÈ Ì ÙËÓ Â>ÛÔÔ ÂÓfi~ ÔÁÔÊÂÚ
6 AM AERIAL ..............................ÛÓ¤ÂÈ ÂÒ ÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ÎÂÚ·>· Ï·>ÛÈÔ
7 FM AERIAL 75 .....................ÛÓ¤ÂÈ ÂÒ ÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË Î·Ï^È·Î< ÎÂÚ·>·
8 AUX IN L/R ..............................ÛÓ¤ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ¤ÍÔÔ <¯Ô ÌÈ·~ ÚfiÛiÂÙË~
ÛÛÎÂ<~
9 LINE OUT L/R...........................ÛÓ¤ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ <¯Ô ÌÈ·~ ÚfiÛiÂÙË~
ÛÛÎÂ<~

62

PY£MITMEITM KAI TMYN¢ETMEITM

EÏÏËÓÈο

EÌÚfiÛiÈ· fi,,Ë
0 EÈÏÔÁ< ËÁ<~ CD 1, CD 2, CD 3 .....................ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD,
·ÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔ CD 1, CD 2 < CD 3 CDR .........................................ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ TUNER .....................................ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ¤ÎÙË DIGITAL / ANALOG AUX...........ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ Â>ÛÔÔ ÚfiÛiÂÙË~
ÛÛÎÂ<~ ! ................................................ÔÔ¯< ·ÏÏ·Á<~ CD @ OPEN/CLOSE............................·ÓÔ>ÁÂÈ Î·È ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙËÓ ÔÔ¯<
ÔÏÏ·ÏÔ CD # CD CHANGE .............................ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔÔ¯<
>ÛÎ^Ó $ ................................................ÔifiÓË % CD RECORDER.........................ÔÔ¯< ÂÁÁÚ·Ê<~ CD ^ y STANDBY ON........................ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙË ÛÛÎÂ< Î·È ÙË
i¤ÙÂÈ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~ & DISPLAY ..................................ÂÈϤÁÂÈ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ/ÎÂÈ̤ÓÔ * MIC LEVEL ..............................ÚÔÛ·ÚÌfiÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ
ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ ( MIC ..........................................ÔÔ¯< ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ ) OEÏÂÁ¯Ô~ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÏÂÈÙÔÚÁÈÒÓ
OEÏÂÁ¯Ô~ ÂÚÈÛÙÚÔÊ<~: í JOG CONTROL ë .............CDC, CDR: ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ
ÚÔËÁÔÌÂÓÔ/ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ TUNER: ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ/ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙ·iÌfi ÛÓÙÔÓÈÛÌÔ ¶Ï<ÎÙÚ· >ÂÛË~: YES ..........................................ÂÈ,Â,·ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ< á SEARCH .............................CDC, CDR: ·Ó·ËÙ¿ ÌÚÔÛÙ¿, ·Ó·iÂ^ÚÂ> Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ̤· Û ȷÊÔÚÂÙÈο ÌÂÓÔ TUNER: ÛÓÙÔÓ>ÂÈ Û ,,ËÏfiÙÂÚË Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎ< Û¯ÓfiÙËÙ· É PLAY/PAUSE......................ÍÂÎÈÓ¿ Î·È È·ÎfiÙÂÈ ·Ó··Ú·Á^Á</ÂÁÁÚ·Ê< PROG .......................................·ÓÔ>ÁÂÈ/ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ EDIT TEXT................................ÂÈÛ¿ÁÂÈ/ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÙÔ/·fi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÂÈ̤ÓÔ EDIT TRACK .............................ÂÈÛ¿ÁÂÈ/ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÙÔ/·fi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ REC LEVEL...............................ÈÂÎÔÏÓÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊ<~ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙË ÛÙ¿iÌË ÁÈ· ÂÁÁڷʤ~ Ç STOP..................................ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔ ·>ÍÈÌÔ/ÂÁÁÚ·Ê< CD, ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ à SEARCH .............................CDC, CDR: ·Ó·ËÙ¿ ÚÔ~ Ù· >Û^, ·Ó·iÂ^ÚÂ> Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ̤· Û ȿÊÔÚ· ÌÂÓÔ TUNER: ÛÓÙÔÓ>ÂÈ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎ< Û¯ÓfiÙËÙ· NO............................................·ÎÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ<

¡ FINALIZE..................................ÙÂÚÌ·Ù>ÂÈ Î·È ·ÔÙÂÚÌ·Ù>ÂÈ ÂÁÁڷʤ~
TM REC TYPE ................................ÂÈÛ¿ÁÂÈ/ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÙÔ/·fi ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~
£ RECORD CDTMCD ....................................ÂÈϤÁÂÈ ,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ·
ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ
ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ CD COMPILE CD ............................ÂÈϤÁÂÈ ,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ·
ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ERASE......................................È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÁÁڷʤ~ OEÏÂÁ¯Ô~ <¯Ô MASTER VOLUME......................ÚÔÛ·ÚÌfiÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË TREBLE ....................................ÚiÌ>ÂÈ ÙË ÛÙ¿iÌË Ú>Ì^Ó PURE .......................................ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>/·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì¿Û^Ó Î·È Ú>Ì^Ó INCREDIBLE SURR...................ËÌÈÔÚÁÂ> ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚ ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· LOUDNESS...............................·Í¿ÓÂÈ Ú>Ì· Î·È Ì¿Û· BASS........................................ÚiÌ>ÂÈ ÙË ÛÙ¿iÌË Ì¿Û^Ó § p.............................................ÔÔ¯< ÁÈ· ·ÎÔÛÙÈο 3,5 mm TMËÌÂ>^ÛË: H ÛÓÂÛË Ù^Ó ·ÎÔÛÙÈÎÒÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> Ù· ˯Â>·. OPEN/CLOSE............................·ÓÔ>ÁÂÈ Î·È ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙËÓ ÔÔ¯< CD ÂÁÁÚ·Ê<~ · RDS .........................................·ÏÏ¿ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ RDS CD TEXT...................................·ÏÏ¿ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÎÂÈ̤ÓÔ CD ª NEWS/TA .................................TUNER: ·ÓÔ>ÁÂÈ Î·È ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÈ~ ÂÈ<ÛÂÈ~ RDS Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~
ÎÎÏÔÊÔÚ>·~ RDS CLOCK/TIMER..........................ÂÈϤÁÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ
ÚÔÏÔÁÈÔ, ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË º iR SENSOR...............................·ÈÛiËÙ<Ú·~ ¤ÚiÚÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô
TMËÌÂ>^ÛË: £· È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ È¿ÊÔÚ· Ï<ÎÙÚ· Ê^Ù>ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÛÎÂ< ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ~ È¿ÊÔÚÔ~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ < Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô ÂÊ·ÚÌfiÂÙÂ. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ùfi ηiÔËÁÂ>ÛÙ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ Ó· ,ÚÂ>Ù ÂÎÔÏ· Ù· Ï<ÎÙÚ· Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ.

63

EÏÏËÓÈο

E°KATATMTATMH

TÚÔÊÔÔÛ>·
H ÈÓ·Î>· ÙÔ ,Ú>ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ >Û^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~.
1 EϤÁÍÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÈÎÙÔ Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÓ·Î>· ÙÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯÂ> Ì ÙËÓ ÙÔÈÎ< Û·~ Ù¿ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÈÎÙÔ. E¿Ó ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯÂ>, ÛÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ < οÔÈÔ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ ÛÓÂÚÁÂ>Ô.
2 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏÂ~ ÔÈ ÛÓ¤ÛÂÈ~ ÚÔÙÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔÔÛ>· ÚÂÌ·ÙÔ~.
3 TMÓ¤ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ ÛÙÔ AC MAINS~ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ¯< Ú>·~ ÙÔ ÙÔ>¯Ô. AÙfi ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙËÓ ÙÚÔÊÔÔÛ>· ÚÂÌ·ÙÔ~.
°È· ,¤ÏÙÈÛÙË ·fiÔÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÌfiÓÔ Ù· ÁÓ<ÛÈ· ηÏÒÈ· ÙÚÔÊÔÔÛ>·~.
YÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ,Ú>ÛÎÂÙ·È Û i¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~, ÂÍ·ÎÔÏÔiÂ> Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. °È· Ó· ·ÔÛÓ¤ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÂÓÙÂÏÒ~ ·fi ÙËÓ ÙÚÔÊÔÔÛ>·, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ,ÛÌ· ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ ·fi ÙËÓ ÔÔ¯< Ú>·~ ÙÔ ÙÔ>¯Ô.
°È· Ó· ·ÔʯiÂ> ÂÚi¤ÚÌ·ÓÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ¤¯ÂÈ ÂÓÛ^Ì·Ù^iÂ> ÎÎÏ^Ì· ·ÛÊ·ÏÂ>·~. EÔ̤Ó^~ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ÌÔÚÂ> Ó· ·ÔÛÓÂiÂ> οÙ^ ·fi ·ÎÚ·>Â~ ÛÓi<ÎÂ~. E¿Ó ÛÌ,Â> ·Ùfi, Û,<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Î·È ·Ê<ÛÙ ÙËÓ Ó· ÎÚÒÛÂÈ ÚÔÙÔ ÙËÓ Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ.
TMÓ¤ÛÂÈ~ ˯Â>^Ó
OÈ ÛÓ¤ÛÂÈ~ ˯Â>^Ó Á>ÓÔÓÙ·È Ì ηÏÒÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ<~ Ì ÎÏÈÎ. XÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ٷ fi^~ ·ÂÈÎÔÓ>ÂÙ·È ·Ú·Î¿Ù^.

TMÓ¤ÛÂÈ~ ÎÂÚ·>·~
KÂÚ·>· AM H ·Ú¯fiÌÂÓË ,ÚÔ¯ÔÎÂÚ·>· ÚÔÔÚ>ÂÙ·È ÁÈ· ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ¯Ú<ÛË.
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ,ÛÌ· ÙË~ ÎÂÚ·>·~ Ï·>ÛÈÔ ÛÙÔ AM AERIAL fi^~ ·ÂÈÎÔÓ>ÂÙ·È ·Ú·Î¿Ù^.
2 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙËÓ ÎÂÚ·>· fiÛÔ ÙÔ Ó·ÙfiÓ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ TV, ÙÔ VCR Î·È ¿ÏÏÂ~ ËÁ¤~ ·ÎÙÈÓÔ,ÔÏ>·~.
3 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙËÓ ÎÂÚ·>· ÁÈ· Ó· ÂÙ¯ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË Ó·Ù< Ï<,,Ë.
AM AERIAL
KÂÚ·>· FM TÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÒÈÔ ÎÂÚ·>·~ ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ï<,,Ë ÎÔÓÙÈÓÒÓ ÛÙ·iÌÒÓ. °È· ηÏÙÂÚË Ï<,,Ë ÛÓÈÛÙÔÌ ÙË ¯Ú<ÛË ÛÛÙ<Ì·ÙÔ~ ηÏ^È·Î<~ ÎÂÚ·>·~ < ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<~ ÎÂÚ·>·~.
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÒÈÔ ÎÂÚ·>·~ ÛÙÔ FM AERIAL 75 fi^~ ·ÂÈÎÔÓ>ÂÙ·È ·Ú·Î¿Ù^.
2 MÂÙ·ÎÈÓ<ÛÙ ÙËÓ ÎÂÚ·>· Û ȿÊÔÚÂ~ i¤ÛÂÈ~ ÁÈ· ηÏÙÂÚË Ó·Ù< Ï<,,Ë.
· E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÛÛÙËÌ· ηÏ^È·Î<~ ÎÂÚ·>·~ < ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÎÂÚ·>·, ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ,ÛÌ· ÙË~ ÎÂÚ·>·~ ÛÙÔ FM AERIAL 75 ·ÓÙ> ÙÔ Î·Ï^>Ô ÎÂÚ·>·~.

FM AER7I5AL

FM AER7I5AL

1 TMÓ¤ÛÙ ÙÔ ¤Á¯Ú^ÌÔ (< ÛËÌ·Â̤ÓÔ) ηÏÒÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÎÎÈÓÔ ·ÎÚÔ¤ÎÙË Î·È ÙÔ Ì·ÚÔ (< ·ÛËÌ¿ÂÙÔ) ηÏÒÈÔ ÛÙÔ Ì·ÚÔ ·ÎÚÔ¤ÎÙË.
2 TMÓ¤ÛÙ ÙÔ: ­ AÚÈÛÙÂÚfi ˯Â>Ô ÛÙÔ L (ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Ì·ÚÔ) ­ ¢ÂÍÈfi ˯Â>Ô ÛÙÔ R (ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Ì·ÚÔ)

64

E°KATATMTATMH

EÏÏËÓÈο

SUBWOOFER

AM AERIAL

FM AERIAL 75 

SUBWOOFER OUT

DIGITAL OUT

L

AUX IN

R

DIGITAL IN

L

LINE OUT
R

~ AC MAINS ~

SPEAKERS 6 L R

TAPE RECORDER

CD PLAYER

CD RECORDER

AÓ·ÏÔÁÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ <¯Ô
AUX IN L/R M' ·Ùfi ÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ· ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> Î·È ÌÈ· ÚfiÛiÂÙË ÛÛÎÂ<, .¯. ηÛÂÙfiÊ^ÓÔ, TV < VCR.
1 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ,ÛÌ· ÙÔ Î·Ï^>Ô cinch ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÔÔ¯< AUX IN R Î·È ÙÔ ÏÂÎfi ,ÛÌ· ÛÙË ÏÂÎ< ÔÔ¯< AUX IN L.
2 TMÓ¤ÛÙ ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ Î·Ï^>Ô cinch ÛÙÈ~ ÂÍfiÔ~ <¯Ô ÙË~ ÚfiÛiÂÙË~ ÛÛÎÂ<~.
3 ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ DIGITAL / ANALOG AUX ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ ÁÈ· ÙË ÛÛÎÂ<. y AUX Analog ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
4 §ÂÈÙÔÚÁ<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ fi^~ ÛÓ<i^~ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ <¯Ô Ì ÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ·.
TMËÌÂ>^ÛË: ¢ÂÓ Â>Ó·È Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÓ¤ÛÂÙ ¤Ó· ÈÎ-· ·ÂiÂ>·~ Ì ÙÔ AUX IN L/R. E¿Ó ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÈÎ-· Ì ÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ·, i· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÓ¤ÛÂÙ ¤Ó·Ó ÂÓÈÛ¯Ù< ÛÙÔ AUX IN L/R ÙÔ Ë¯ÔÛÛÙ<Ì·ÙÔ~. K·ÙfiÈÓ ÛÓ¤ÛÙ ÙÔ ÈÎ-· Ì ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯Ù<.
LINE OUT L/R MÔÚÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ·Ù¤~ ÙÈ~ ÂÍfiÔ~ ÁÈ· ·Ó··Ú·Á^Á< < ÂÁÁÚ·Ê< Û ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÛÎÂ< ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ <¯Ô, .¯. ÂÓÈÛ¯Ù< < ηÛÂÙfiÊ^ÓÔ.
· XÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ¤Ó· ηÏÒÈÔ cinch ÁÈ· Ó· ÛÓ¤ÛÂÙ ÙÈ~ ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÈÛfiÔ~ <¯Ô ÙË~ ÚfiÛiÂÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ì ÙËÓ ¤ÍÔÔ LINE OUT L/R ÛÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ· Î·È ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ fi^~ ÛÓ<i^~.

æËÊȷΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ <¯Ô
DIGITAL IN MÔÚÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ·Ù< ÙËÓ ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< Â>ÛÔÔ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÔÔÈ·<ÔÙ ,,ËÊÈ·Î< ÛÛÎÂ< <¯Ô Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< ¤ÍÔÔ, .¯. CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ < DVD ·Ó··Ú·Á^Á<~.
1 XÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ¤Ó· ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎfi ηÏÒÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÓ¤ÛÂÙ ÙËÓ ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< ¤ÍÔÔ ÙË~ ÚfiÛiÂÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ì ÙÔ DIGITAL IN ÛÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ·.
2 ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ DIGITAL / ANALOG AUX ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ ÁÈ· ÙË ÛÛÎÂ<. y AUX Digital ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
3 §ÂÈÙÔÚÁ<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ fi^~ ÛÓ<i^~.
DIGITAL OUT MÔÚÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ·Ù<Ó ÙËÓ ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< ¤ÍÔÔ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÔÔÈ·<ÔÙ ,,ËÊÈ·Î< ÛÛÎÂ< <¯Ô Ì ,,ËÊÈ·Î< ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< Â>ÛÔÔ, .¯. CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
· XÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ¤Ó· ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎfi ηÏÒÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÓ¤ÛÂÙ ÙËÓ ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎ< Â>ÛÔÔ ÙË~ ÚfiÛiÂÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ì ÙÔ DIGITAL OUT ÛÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ· Î·È ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ fi^~ ÛÓ<i^~.
TMÓÂÛË ÂÓfi~ ÔÁÔÊÂÚ
°È· ÙËÓ ÂÓ>Û¯ÛË ÙË~ ·fiÔÛË~ Ù^Ó Ì¿Û^Ó ÛÙÔ Ë¯ÔÛÛÙËÌ· ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ¤Ó· ÔÁÔÊÂÚ.
1 XÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ¤Ó· ηÏÒÈÔ cinch ÁÈ· Ó· ÛÓ¤ÛÂÙ ÙËÓ Â>ÛÔÔ ÙÔ ÔÁÔÊÂÚ Ì ÙÔ SUBWOOFER OUT ÛÙË ÛÛÎÂ<.
2 AÎÔÏÔi<ÛÙÂ ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ Ô ÛÓÔÂÔÓ ÙÔ ÔÁÔÊÂÚ.

65

TH§EXEIPITMTHPIO

EÏÏËÓÈο

¶Ï<ÎÙÚ· ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô
2 ............................·ÏÏ¿ÂÈ ÙË ÛÛÎÂ< ÛÂ i¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~
CDR, TUNER, CD1, CD2, CD3, AUX .........ÂÈϤÁÂÈ ÙÈ~ ËÁ¤~
AÚÈiÌËÙÈο/·ÏÊ·,ËÙÈο Ï<ÎÙÚ·
1­0.....................Ï<ÎÙÚ· ÌÂ ·ÚÈiÌÔ~ ÁÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· < ÛÙ·iÌÔ~
ABC ­ XYZ ..........Ï<ÎÙÚ· ÌÂ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÎÂ>ÌÂÓÔ
SPACE ................Ï<ÎÙÚ· ÁÈ· ÎÂÓfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ
EDIT TEXT .................ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÂÈ̤ÓÔ -VOLUME...............ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË +VOLUME...............·Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË É ............................·Ú¯>ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á</ÂÁÁÚ·Ê< í ...........................CDC, CDR: ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ
TUNER: ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙ·iÌfi ÛÓÙÔÓÈÛÌÔ ë ............................CDC, CDR: ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ TUNER: ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙ·iÌfi ÛÓÙÔÓÈÛÌÔ Ç ............................ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔ ·>ÍÈÌÔ/ÂÁÁÚ·Ê< CD, ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ á ............................CDC, CDR: ·Ó·ËÙ¿ ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~, ·Ó·iÂ^ÚÂ> Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ̤· Û ȷÊÔÚÂÙÈο ÌÂÓÔ TUNER: ÛÓÙÔÓ>ÂÈ Û ,,ËÏfiÙÂÚË Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎ< Û¯ÓfiÙËÙ· à ............................CDC, CDR: ·Ó·ËÙ¿ ÚÔ~ Ù· >Û^, ·Ó·iÂ^ÚÂ> Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ̤· Û ȷÊÔÚÂÙÈο ÌÂÓÔ TUNER: ÛÓÙÔÓ>ÂÈ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎ< Û¯ÓfiÙËÙ· Å ............................È·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á</ÂÁÁÚ·Ê< YES ...........................ÂÈϤÁÂÈ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ< NO.............................·ÎÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ< PROGRAM.................·ÓÔ>ÁÂÈ/ÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ SHUFFLE ...................·Ó··Ú¿ÁÂÈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ٯ·>· ÛÂÈÚ¿
REPEAT.....................·ӷϷÌ,¿ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ CD(RW) < ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
TRACK INCR..............ÂÈϤÁÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· < ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ÚÔÛ·ÍËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ
TIMER ON/OFF...........ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË
SLEEP .......................ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ> ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ
MUTE ........................Ó>ÁÂÈ ÙÔÓ <¯Ô
BRIGHTNESS.............ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË Ê^ÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙË~ ÔifiÓË~
L BALANCE ...............ÚÔÛ·ÚÌfiÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÛÙ¿iÌÈÛË ¤ÓÙ·ÛË~ <¯Ô ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ˯Â>Ô
R BALANCE...............ÚÔÛ·ÚÌfiÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÛÙ¿iÌÈÛË ¤ÓÙ·ÛË~ <¯Ô ÛÙÔ ÂÍ> ˯Â>Ô
LOUDNESS................·Í¿ÓÂÈ Ù· Ú>Ì· Î·È Ù· Ì¿Û· INCREDIBLE SURROUND...............ËÌÈÔÚÁÂ> ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚ
ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· PURE.........................·ÓÔÈÁÔÎÏÂ>ÓÂÈ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì¿Û^Ó Î·È
Ú>Ì^Ó
TMËÌÂ>^ÛË: ¶È¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ËÁ<~ ÙË~ ËÁ<~ Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ (.¯. CD1) ÚÔÙÔ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi Ï<ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (.¯. SHUFFLE).

CDR

TUNER

CD1

2

CD2

CD3

ABC
1
JKL
4
RST
7
AUX
-

DEF
2
MN
5
UVW
8
SPACE
0
VOLUME
É

GHI
3
OPQ
6
XYZ
9
TEXT EDIT
+

ë

ë
Ç

Å

NO

YES

PROGRAM SHUFFLE REPEAT TRACK INCR.

TIMER ON/OFF

SLEEP

MUTE

BRIGHTNESS LOUDNESS

BALANCE

L

R

INCREDIBLE

PURE

SURROUND

M·Ù·Ú>Â~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô
AÓÔ>ÍÙ ÙË i<ÎË Ù^Ó Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô Î·È ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ 2 ·ÏηÏÈΤ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ AA (R06, UM-3).
MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ̷> ·ÏȤ~ Î·È Î·ÈÓÔÚÈÂ~ Ì·Ù·Ú>Â~ < Ì·Ù·Ú>Â~ È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù^Ó.
AÊ·ÈÚ¤ÛÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ·Ó ¤¯ÔÓ ·ÂÈ¿ÛÂÈ < ·Ó ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙËÌ·.
OÈ Ì·Ù·Ú>Â~ ÂÚȤ¯ÔÓ ¯ËÌÈΤ~ ÔÛ>Â~ Î·È ÁÈ' ·Ùfi i· Ú¤ÂÈ Ë È¿iÂÛ< ÙÔ~ Ó· Á>ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·.

66

O£ONH

EÏÏËÓÈο

OifiÓË
H ÔifiÓË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ È·ÈÚÂ>Ù·È ÛÂ 3 ÙÌ<Ì·Ù·, Ô Û·~ Â>¯ÓÔÓ Ù· ·ÎfiÏÔi·:

¶ÂÚÈÔ¯< ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

PRESET STEP TOTAL TRACK TIME

TROETMAL RECM TORTEACL TRACK

TIME

CD CHANGER
CD R W
CD TEXT EDIT TRACK REC PROG ALARM SLEEP REPEAT SHUFFLE DISC TRACK ALL

AM PM

CD RECORDER

COMPILE CDC FM TUNER
CD CD AUX

CD R W

START

RECORDING IN PROGRESS

FINALIZE MIC ALC FINISH

TUNER

STEREO

NEWS TA EON

INCREDIBLE SURROUND

AUX

LOUDNESS DIGITAL ANALOG

PURE

20 + 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

H ÂÚÈÔ¯< ·Ù< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÙÚÔÊÔfiÙËÛË ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD, ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~, Ù^Ó Û¯ÓÔÙ<Ù^Ó ÛÓÙÔÓÈÛÌÔ, Ù^Ó ÂÈÏÔÁÒÓ ÌÂÓÔ, Ù^Ó ÙÈÌÒÓ Î·È ÙË~ ÎÏÈÛË~ ÌËÓÌ¿Ù^Ó Ì ÎÂ>ÌÂÓÔ.

K·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê^ÙÂÈÓÒÓ ÂÓÂ>ÍÂ^Ó Î·È ÛËÌ·ÈÒÓ

PRESET STEP TOTAL TRACK TIME

TOTAL REM REC TRACK

TIME

CD CHANGER
CD R W
CD TEXT EDIT TRACK REC PROG ALARM SLEEP REPEAT SHUFFLE DISC TRACK ALL

AM PM

CD RECORDER

COMPILE CDC FM TUNER
CD CD AUX

CD R W

START

RECORDING IN PROGRESS

FINALIZE MIC ALC FINISH

TUNER

STEREO

NEWS TA EON

INCREDIBLE SURROUND

AUX

LOUDNESS DIGITAL ANALOG

PURE

20 + 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

TMËÌ·>Â~

CD TEXT ............................Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD CD TEXT EDIT .....................ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÂÈ̤ÓÔ Â>Ó·È
ÂÓÂÚÁfi

EDIT TRACK .......................ÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Â>Ó·È ÂÓÂÚÁfi
REC X............................Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ~

PROG................................ÙÔ ÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Â>Ó·È ÂÓÂÚÁfi X..................................ÙÔ ÚÔÏfiÈ Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ALARM X........................Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ·ÊÓÈÛË~ Â>Ó·È
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ~

SLEEP...............................Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÓÔ Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ~ REPEAT DISC ......................Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ ·>ÂÙ·È
·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ

REPEAT TRACK ....................ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·>ÂÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ REPEAT ALL .......................fiÏÔÈ ÔÈ >ÛÎÔÈ ÛÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD (< ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ·) ·>ÔÓÙ·È(-ÂÙ·È) ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ

SHUFFLE ...........................Â>Ù fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~, < ÙÔ ÊÔÚÙ^̤ÓÔ >ÛÎÔ(^Ó) ÛÙÔ ÔÏÏ·Ïfi

CD, < ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ·>ÔÓÙ·È ÌÂ Ù¯·>·

¶ÔÏÏ·Ïfi CD

ÛÂÈÚ¿

.........................·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÔÔ¯ÒÓ >ÛÎ^Ó Ô

ÊÔÚÙÒiËÎ·Ó É .........................ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ·Ó··Ú·Á^Á<~

Å ..........................È·ÎÔ< ·Ó··Ú·Á^Á<~

CD 1, 2, 3 .......................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ÔÔ¯< >ÛÎÔ 1, 2 < 3

Î·È ÊÔÚÙÒiËΠ̠¤Ó· ÚÔÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ

CD, ¤Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ CDR < CDRW CD R 1, 2, 3 ....................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ÔÔ¯< >ÛÎ^Ó 1, 2 < 3 ηÈ
ÊÔÚÙÒiËΠ̠¤Ó· ÌË ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ CDR CD RW 1, 2, 3..................ÂÈϤ¯iËÎÂ Ë ÔÔ¯< >ÛÎ^Ó1, 2 < 3 ηÈ
ÊÔÚÙÒiËΠ̠ÌË ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ CDRW

CD ÂÁÁÚ·Ê<~
COMPILE CDC
FM TUNER

........ÂÁÁÚ·Ê< ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Ì ,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê<~ <¯Ô Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi
............ÂÁÁÚ·Ê< ÛÙ·iÌÔ FM

CD=CD

.............ÂÁÁÚ·Ê< ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ >ÛÎÔ Ì ,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê<~ <¯Ô Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ

ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi

AUX

....................ÂÁÁÚ·Ê< ÏÈÎÔ ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<

É ..........................ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ·Ó··Ú·Á^Á<~

Å ..........................È·ÎÔ< ·Ó··Ú·Á^Á<~

RECORDING IN PROGRESS .......ÂÁÁÚ·Ê< Û ÂͤÏÈÍË

START

FINISH .....¤ÓÂÈÍË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË~ È·ÈηÛ>·~ ÂÁÁÚ·Ê<~

CD ...................................ÂÈÛ·Á^Á< ÚÔÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ CD,

ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ CDR < CDRW

CD R ................................ÂÈÛ·Á^Á< ÌË ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ CDR

CD RW..............................ÂÈÛ·Á^Á< ÌË ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ CDRW

FINALIZE............................¤Ó·ÚÍË (·Ô)ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ MIC..................................¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È Â>ÛÔÔ~ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ

ALC..................................·ÙfiÌ·ÙÔ~ ¤ÏÂÁ¯Ô~ ÛÙ¿iÌË~ ÂÓÂÚÁfi~

¢¤ÎÙË~ STEREO .............................Ô ÛÙ·iÌfi~ FM Ï·Ì,¿ÓÂÙ·È ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈο
...........................Ï·Ì,¿ÓÂÙ·È ÛÙ·iÌfi~ RDS NEWS ...............................ÂÈ<ÛÂÈ~ RDS ÂÓÙfi~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ TA ...................................·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~ ÎÎÏÔÊÔÚ>·~ RDS ÂÓÙfi~
ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ EON..................................EON ÂÓÂÚÁfi

AUX DIGITAL.............................¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ~ ÁÈ·
ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ< ANALOG ............................¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~ ÁÈ·
ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<

MÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, Ê^ÙÂÈÓ¤~ ÂÓÂ>ÍÂÈ~ <¯Ô Î·È ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ

PRESET STEP TOTAL TRACK TIME

TOTAL REM REC TRACK

TIME

CD CHANGER
CD R W
CD TEXT EDIT TRACK REC PROG ALARM SLEEP REPEAT SHUFFLE DISC TRACK ALL

AM PM

CD RECORDER

COMPILE CDC FM TUNER
CD CD AUX

CD R W

START

RECORDING IN PROGRESS

FINALIZE MIC ALC FINISH

TUNER

STEREO

NEWS TA EON

INCREDIBLE SURROUND

AUX

LOUDNESS DIGITAL ANALOG

PURE

20 + 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

INCREDIBLE SURROUND.........ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi~ <¯Ô~ Incredible Surround ÂÓÂÚÁfi~
LOUDNESS .........................·ÎÔÛÙfiÙËÙ· ÂÓÂÚÁ< PURE................................·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÂ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì¿Û^Ó
Î·È Ú>Ì^Ó ................................Ï·Ì,¿ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÏ< ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ
MÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 1­20...........................CDC, CDR: Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Ô ·>ÂÙ·È, ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Û >ÛÎÔ/ÚfiÁÚ·ÌÌ· TUNER: ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ~ ·ÚÈiÌfi~ ÛÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙ·iÌÔ
+ ...............................CDC, CDR: Ô >ÛÎÔ~ < ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚȤ¯ÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· TUNER: ·ÔiËÎÂÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 20 Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÔ> ÛÙ·iÌÔ>
......·Ó·ÏÙ<~ Ê¿ÛÌ·ÙÔ~

67

BATMIKETM §EITOYP°IETM

EÏÏËÓÈο

STANDBY ON CD 1 CD 2 CD 3 DISPLAY
CDR
MIC LEVEL
MIC

CD CHANGE

OPEN/CLOSE

CD REWRITABLE COMPATIBLE · 3 CD CHANGER

R8 FW-

CD RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

CD-TEXT EDITING

CD RECORDER

CD C H A N G E R
DIGITAL / ANALOG AUX TUNER
iR SENSOR
NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIMER
OPEN/CLOSE

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

EÓÂÚÁÔÔ>ËÛË, ·Ó·ÌÔÓ<
· °È· Ó· ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ȤÛÙ y STANDBY ON ¿Ó^ ÛÙË ÛÛÎÂ<.
· °È· Ó· i¤ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û ·Ó·ÌÔÓ< ȤÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ y STANDBY ON ¿Ó^ ÛÙË ÛÛÎÂ< (2 ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).
ºfiÚÙ^ÛË ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD, CD ÂÁÁÚ·Ê<~
TMËÌ·ÓÙÈÎfi!
1) AÙfi ÙÔ ÛÛÙËÌ· Â>Ó·È Û¯ÂÈ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÎÔÈÓ¿ CD(RW). EÔ̤Ó^~, ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ¿ÏÏ· ·ÍÂÛÔ¿Ú Ô ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fi^~ ·ÎÙÏ>Ô~ ÛÙ·iÂÚÔÔ>ËÛË~ >ÛÎ^Ó < ÊÏÏ· ηi·ÚÈÛÌÔ CD Î.Ï.., ÈfiÙÈ ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔηϤÛÔÓ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌÔ ·ÏÏ·Á<~.
2) MË ÊÔÚÙÒÓÂÙÂ ¿Ó^ ·fi ¤Ó· >ÛÎÔ ÛÙËÓ ÔÔ¯<.
1 ¶ÔÏÏ·Ïfi CD: ¶È¤ÛÙ OPEN/CLOSE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÍÂÈ Ë ÔÔ¯< ÔÏÏ·ÏÔ CD. y Open CDC ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ·ÓÔ>ÁÂÈ Ë ÔÔ¯<.
CD ÂÁÁÚ·Ê<~: ¶È¤ÛÙ OPEN/CLOSE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ·ÓÔ>ÍÂÈ Ë ÔÔ¯< ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~. y Open CDR ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ·ÓÔ>ÁÂÈ Ë ÔÔ¯<.
2 ¶ÔÏÏ·Ïfi CD: MÔÚÂ>Ù ӷ ÊÔÚÙÒÛÂÙ ¤^~ Î·È ÙÚÂÈ~ >ÛÎÔ~ ÛÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD ÁÈ· ÛÓ¯fiÌÂÓË ¯^Ú>~ È·ÎÔ< ·Ó··Ú·Á^Á<. EÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· >ÛÎÔ <¯Ô (Ù^̤ÓË ÏÂÚ¿ ÚÔ~ Ù· ¿Ó^) ÛÙËÓ ÂÍÈ¿ ÔÔ¯< >ÛÎÔ.
· MÔÚÂ>ÙÂ Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÙÂ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ< ÔÔ¯<.
· °È· ÂÈÛ·Á^Á< ÙÚ>ÙÔ >ÛÎÔ <¯Ô ·Ù<ÛÙ CD CHANGE ÛÙË ÛÛÎÂ<. yTÔ Î·ÚÔÛ¤Ï CD i· ÂÚÈÛÙÚ·ÊÂ> ̤¯ÚÈ Ó· ,ÚÂiÂ> Ë ¿ÂÈ· ÔÔ¯< >ÛÎÔ ÛÙË ÂÍÈ¿ ÏÂÚ¿.
CD ÂÁÁÚ·Ê<~: EÈÛ¿ÁÂÙ ÛÙËÓ ÔÔ¯< ¤Ó· >ÛÎÔ <¯Ô (Ù^̤ÓË ÏÂÚ¿ ÚÔ~ Ù· ¿Ó^).
68

3 ¶ÔÏÏ·Ïfi CD: ¶È¤ÛÙ OPEN/CLOSE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÎÏÂ>ÛÂÙ ÙËÓ ÔÔ¯<. y H ÔÔ¯< ÎÏÂ>ÓÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Reading. y M ÙËÓ ÂÈÛ·Á^Á< ÂÓfi~ ÌË ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ >ÛÎÔ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ Initializing. y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÙÔ CD, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÔÔ¯<~ >ÛÎÔ, Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ >ÛÎÔ Ô ,Ú>ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÔÔ¯<. OÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ê^Ù>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â>Ô ÌÔÛÈÎÔ ËÌÂÚÔÏÔÁ>Ô.
CD ÂÁÁÚ·Ê<~: ¶È¤ÛÙ ͷӿ OPEN/CLOSE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÎÏÂ>ÛÂÈ Ë ÔÔ¯<. y H ÔÔ¯< ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Reading. y M ÙËÓ ÂÈÛ·Á^Á< ÂÓfi~ ÌË ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ >ÛÎÔ
Initializing ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È. y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÙÔ CDR, Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ô
ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ >ÛÎÔ. OÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ê^Ù>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â>Ô ÌÔÛÈÎÔ ËÌÂÚÔÏÔÁ>Ô.
¶·>ÍÈÌÔ ÂÓfi~ CD(RW)
1 ¶È¤ÛÙÂ É PLAY/PAUSE (ÉÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~. ¶ÔÏÏ·Ïfi CD: y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÙÔ CD, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÔÔ¯<~ >ÛÎÔ, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Î·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~. EÈϤÔÓ, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.
CD ÂÁÁÚ·Ê<~: y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÙÔ CDR, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Î·È Ô
ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~. EÈϤÔÓ, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.
· °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ~ ·ÎfiÏÔiÂ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ȤÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ DISPLAY ÛÙË ÛÛÎÂ<: y AÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ, ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ y AÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ, ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ >ÛÎÔ y AÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ
2 ¶È¤ÛÙÂ Ç STOP (ÇÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· È·ÎÔ< ·Ó··Ú·Á^Á<~. ¶ÔÏÏ·Ïfi CD: y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÙÔ CD, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÔÔ¯<~ >ÛÎÔ, Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ >ÛÎÔ.
CD ÂÁÁÚ·Ê<~: y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÙÔ CDR, Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ô
ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ >ÛÎÔ.
· °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ~ ·ÎfiÏÔiÂ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ȤÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ DISPLAY ÛÙË ÛÛÎÂ<: y TMÓÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ >ÛÎÔ y EÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD.
· MÔÚÂ>Ù ӷ È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ȤÔÓÙ·~ É PLAY/PAUSE (ÅÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ). y O ¯ÚfiÓÔ~ È·ÎÔ<~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ.
· °È· ·ÓÂÎÎ>ÓËÛË ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ȤÛÙ ͷӿ É PLAY/PAUSE (ÉÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).

EÏÏËÓÈο

BATMIKETM §EITOYP°IETM

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

T

OEÏÂÁ¯Ô~ <¯Ô
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ< ¤ÓÙ·ÛË~ · ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙÔ
MASTER VOLUME (-VOLUME/+ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ). y EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ë ÛÙ¿iÌË ¤ÓÙ·ÛË~ Û dB (ÓÙÂÛÈ̤Ï).
¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi~ <¯Ô~ Incredible Surround O ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi~ <¯Ô~ ÚÔÛÈÔÚ>ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ˯Â>·. O ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi~ <¯Ô~ Incredible Surround Û·~ >ÓÂÈ ÙË Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏ·ÛÂÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚ ÛÙÂÚÂÔÊ^ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù^Ó Ë¯Â>^Ó.
· ¶È¤ÛÙ INCREDIBLE SURR. (INCREDIBLE SURROUND ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ < Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ <¯Ô. y INCREDIBLE SURROUND Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Incredible Surround ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ <¯Ô.
TMËÌÂ>^ÛË: TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ <¯Ô Incredible Surround ÌÔÚÂ> Ó· ÔÈÎ>ÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ~ È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ~ ÙÔ~ ÌÔÛÈÎ<~.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ< ÛÙ¿iÌË~ Ú>Ì^Ó Î·È Ì¿Û^Ó 1 ¶È¤ÛÙ TREBLE < BASS ÛÙË ÛÛÎÂ<.
y TÔ ÚiÌÈÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÛË~ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó Ú>Ì^Ó/Ì¿Û^Ó.
2 TMÙÚ¤,,Ù ÙÔ ÚiÌÈÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÛË~ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ٷ Ú>Ì· < Ù· Ì¿Û·. y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÛÓÙÔÌ· ÙÔ Treble < Bass Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ< ·Í>· (ÌÂÙ·Í ­5 Î·È +5).
TMËÌÂ>^ÛË: E¿Ó Â ÛÙÚ¤,,ÂÙÂ ÙÔ ÚiÌÈÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÛË~ ÁÈ· 5 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·, i· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
PURE · ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ PURE ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ < Ó·
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì¿Û^Ó Î·È Ú>Ì^Ó. y PURE Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Pure ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÔÓ
ÔÈ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì¿Û^Ó Î·È Ú>Ì^Ó. y Optimal ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÔÓ ÔÈ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÂ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì¿Û^Ó Î·È Ú>Ì^Ó. y Personal ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÔÓ ÔÈ ÚÔÛ^ÈΤ~
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÂ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ì¿Û^Ó Î·È Ú>Ì^Ó.

LOUDNESS · ¶È¤ÛÙ LOUDNESS ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË < ·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ÙË~
·ÎÔÛÙfiÙËÙ·~ y LOUDNESS Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Loudness ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó Ë
·ÎÔÛÙfiÙËÙ· Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.
MUTE TÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ùfi Û·~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ó>ÍÂÙ ÚÔÛ^ÚÈÓ¿ ÙÔÓ <¯Ô ¯^Ú>~ Ó· ÎÏÂ>ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<. 1 ¶È¤ÛÙ MUTE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Ó>ÍÂÙ ÙÔÓ <¯Ô.
y Mute ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È Ë ·Ó··Ú·Á^Á</ÂÁÁÚ·Ê< i· ÛÓ¯ÈÛÙÂ> ¯^Ú>~ <¯Ô.
2 ¶È¤ÛÙ ͷӿ MUTE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ӷʤÚÂÙ ÙÔÓ <¯Ô.
IÛÔÛÙ¿iÌÈÛË Ë¯Â>^Ó H Û¯ÂÙÈÎ< ÈÛÔÛÙ¿iÌÈÛË ¤ÓÙ·ÛË~ ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ> ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÓÂÂ̤ӷ ÂÌÚfiÛiÈ· ˯Â>·.
· ¶È¤ÛÙ L BALANCE < R BALANCE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ Û¯ÂÙÈÎ< ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚÔ < ÂÍÈÔ ÂÌÚfiÛiÈÔ Ë¯Â>Ô. y Balance L (< R) Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ< ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚÔ (< ÂÍÈÔ) ÂÌÚfiÛiÈÔ Ë¯Â>Ô ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È. y YÙ·Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ù^Ó Ô Ë¯Â>^Ó ¤¯ÂÈ ÈÛÔÛÙ·iÌÈÛÙÂ>, ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Balance L=R.
§ÂÈÙÔÚÁ>· Â>ÂÈÍË~
H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Â>ÂÈÍË~ ·ÚÔÛÈ¿ÂÈ È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·Ù·.
· E¿Ó Â>Ó·È ·ÙË̤ÓÔ ÔÔÈÔ<ÔÙ Ï<ÎÙÚÔ: y H ÛÛÎÂ< ·ÏÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ<. E¿Ó Â>Ó·È ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ y STANDBY ON: y H ÛÛÎÂ< ·ÏÏ¿ÂÈ ÛÙË i¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~. MÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ· Ë Â>ÂÈÍË i· ·Ú¯>ÛÂÈ Í·Ó¿.
AÎÚ^ÛË ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Â>ÂÈÍË~ · KÚ·Ù<ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ
3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó· ·ÎÚÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Â>ÂÈÍË~ y H ÏÂÈÙÔÚÁ>· Â>ÂÈÍË~ ¤¯ÂÈ ·ÎÚ^iÂ> ÌfiÓÈÌ·. H ÛÛÎÂ<
·ÏÏ¿ÂÈ ÛÙË i¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~. MÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÛÛÎÂ< ·ÏÏ¿ÂÈ Û ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~.

69

BATMIKETM §EITOYP°IETM

EÏÏËÓÈο

EÈÏÔÁ< >ÛÎÔ ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD
· ¶È¤ÛÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙÔ CD 1, CD 2 < CD 3 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ >ÛÎÔ.
EÈÏÔÁ< ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Î·È ·Ó·<ÙËÛË
EÈÏÔÁ< ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< · ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë (ȤÛÙÂí < ë ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·Ë<ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ < ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÂÈϤͷÙÂ. y TMÓ¯>ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ.
EÈÏÔÁ< ÎÔÌÌ·ÙÈÔ fiÙ·Ó Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ¤¯ÂÈ È·ÎÔÂ> 1 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë (ȤÛÙÂí < ë ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Ô ÂÈiÌÂ>ÙÂ.
2 ¶È¤ÛÙ PLAY/PAUSE (ÉÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~. y EÎÎ>ÓËÛË ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: AÓÙ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙÔ í < ë ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ<ÛÂÙ ·ÂiÂ>·~ ÙÔ ÓÔÌÂÚÔ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ·. °È· 2,,<ÊÈÔ~ ·ÚÈiÌÔ~, ÏËÎÙÚÔÏÔÁ<ÛÙ Û ¿ÌÂÛË È·Ô¯<.
AÓ·<ÙËÛË È·ÚÔÌ<~ ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< 1 KÚ·Ù<ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ à SEARCH < á SEARCH (à < á
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ,ÚÂ>Ù ÙË ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓË È·ÚÔÌ< ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~ < ÚÔ~ Ù· >Û^. y H ·Ó·<ÙËÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Î·È Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÓ¯>ÂÙ·È
Û ¯·ÌËÏ< ¤ÓÙ·ÛË. MÂÙ¿ ·fi 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÂÈÙ·¯ÓÂÙ·È Ë ·Ó·<ÙËÛË Ì ÓÈÁ̤ÓË ¤ÓÙ·ÛË.
2 AÂÏÂiÂÚÒÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÈiÌËÙ< È·ÚÔÌ<. y TMÓ¯>ÂÈ Ë Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á<.
TMËÌÂ>^ÛË: K·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ SHUFFLE, Î·È ÂÓÒ Â·Ó·Ï·Ì,¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ < ·>ÂÙ·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ë ·Ó·<ÙËÛË Â>Ó·È Ó·Ù< ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
SHUFFLE Î·È REPEAT
E·Ó¿ÏË,,Ë ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ, ÙÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ 1 ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ REPEAT ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ
·Ó··Ú·Á^Á< ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ Â>ÙÂ: y REPEAT TRACK: TÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·>ÂÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ. y REPEAT DISC: OÏfiÎÏËÚÔ~ Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ ·>ÂÙ·È
·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ. y REPEAT ALL: YÏÔÈ ÔÈ >ÛÎÔÈ ÛÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD (< ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ·) ·>ÔÓÙ·È(ÂÙ·È) ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ.
2 AÚ¯>ÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
3 °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á< ȤÛÙ REPEAT ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË ÙË~ ÔifiÓË~.
TMËÌÂ>^ÛË: H ÂÈÏÔÁ< REPEAT DISC ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù< ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ SHUFFLE < ηٿ ÙÔ ·>ÍÈÌÔ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~.

¶·>ÍÈÌÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Û ٯ·>· ÛÂÈÚ¿ 1 ¶È¤ÛÙ SHUFFLE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~
·Ó··Ú·Á^Á<~. y SHUFFLE Ê·>ÓÂÙ·È Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ٯ·>· ÛÂÈÚ¿ fiÏ· Ù·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Â>Ù ÙÔ(^Ó) ÊÔÚÙ^̤ÓÔ(^Ó) ÛÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD < ÛÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ >ÛÎÔ(^Ó).
2 °È· ÂÈÛÙÚÔÊ< Û ηÓÔÓÈÎ< ·Ó··Ú·Á^Á<, ȤÛÙ ͷӿ SHUFFLE.
KÂ>ÌÂÓÔ CD

ABLE MINI HIFI SYSTEM

NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIMER

AÙfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, fi^~ Ô Ù>ÙÏÔ~ ÙÔ ¿ÏÌÔÌ, < Ô Ù>ÙÏÔ~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Ô ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÂÈÈο Î^ÈÎÔÔÈË̤ÓÔ CD.
· BÂ,·È^iÂ>Ù ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·Á^Á< CD Ì ÎÂ>ÌÂÓÔ CD. y CD TEXT Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Ô Ù>ÙÏÔ~ ÙÔ ¿ÏÌÔÌ ÎÏ¿ÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿.
KÂ>ÌÂÓÔ CD fiÙ·Ó Ë ·Ó··Ú·Á^Á< È·ÎfiÙÂÙ·È · ¶È¤ÛÙ CD TEXT ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· Â>Ù ÙÈ~ ·ÎfiÏÔiÂ~
ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ηiÒ~ ÎÏÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ (ÂÊfiÛÔÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È): ­ T>ÙÏÔ~ ¿ÏÌÔÌ ­ YÓÔÌ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ ¿ÏÌÔÌ
KÂ>ÌÂÓÔ CD ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ · ¶È¤ÛÙ CD TEXT ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· Â>Ù ÙÈ~ ·ÎfiÏÔiÂ~
ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ηiÒ~ ÎÏÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ (ÂÊfiÛÔÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È): ­ YÓÔÌ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ (ÌfiÓÔ ÛÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~) ­ T>ÙÏÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ
M>ÍË ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ
1 PiÌ>ÛÙ ÙÔ MIC LEVEL ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Â>ÂÔ ÁÈ· ·ÔÊÁ< ·ÎÔÛÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÛÌÒÓ (.¯. ¤Ó·~ Ó·Ùfi~ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ~ <¯Ô~) ÚÔÙÔ ÛÓ¤ÛÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ.
2 TMÓ¤ÛÙÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ÛÙÔ MIC.
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ CD 1, CD 2, CD 3, CDR, TUNER < DIGITAL / ANALOG AUX ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ËÁ< ·fi ÙËÓ ÔÔ>· ÂÈiÌÂ>Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ<ÛÂÙ ÙË Ì>ÍË ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ.
4 AÓ··Ú¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ<.
5 ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙÔ MASTER VOLUME.
6 ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi Â>ÂÔ ·Ó¿ÌÈÍË~ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ËÁ< Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ÛÓÙÔÓ>ÔÓÙ·~ ÙÔ MIC LEVEL.
7 AÚ¯>ÛÙÂ Ó· ÙÚ·ÁÔ¿ÙÂ < Ó· ÌÈÏ¿ÙÂ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: KÚ·Ù<ÛÙ ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ˯Â>· ÁÈ· Ó· ·ÔÊÁÂÙ ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÛÌÔ~.

70

EÏÏËÓÈο

¶PO°PAMMA

MIC LEVEL
MIC

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD
REC TYPE FINALIZE

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ ·ÚÈiÌÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ
MÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Ó· Ù· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Â>Ù ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD, Â>Ù ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ Ì>· ·fi ÙÈ~ Ô ÌÓ<ÌÂ~, È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ÚÔÛÈÔÚ>ÛÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÌfiÓÔ ÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD! MÔÚÂ>Ù ӷ ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÔÔÈÔ<ÔÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·Ú·¿Ó^ ·fi Ì>· ÊÔÚ¤~.
1 ºÔÚÙÒÛÙÂ ÙÔÓ(Ô~) >ÛÎÔ(Ô~) Ô ÂÈiÌÂ>ÙÂ ÛÙËÓ(È~) ÔÔ¯<(¤~).
2 ¶È¤ÛÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο CD 1, CD 2, CD 3, < CDR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ >ÛÎÔ.
3 ¶È¤ÛÙ PROG ÛÙË ÛÛÎÂ< (PROGRAM ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ). y PROG ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ, Program ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
4 E¿Ó ÂÓ ÂÈϤÍÂÙ ηӤӷ ·fi Ù· CD 1, CD 2 < CD 3: ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο: y CD1 (< 2, 3) All: YÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ CD 1 (< 2, 3) i· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔÓ. y CD1 (< 2, 3) Î·È ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ: O ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÙÔ CD 1 (< 2, 3) i· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ>.
E¿Ó ÂÈϤͷÙ ÙÔ CDR: ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë (ȤÛÙ ٷ ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ: ÁÈ· 2,,<ÊÈÔ~ ·ÚÈiÌÔ~, ȤÛÙ ٷ Ï<ÎÙÚ· Û ¿ÌÂÛË È·Ô¯<) ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ·ÚÈiÌfi ÎÔÌÌ·ÙÈÔ.
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< Û·~ ÛÙË ÌÓ<ÌË. y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Ô ·ÚÈiÌfi~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ (STEP), ÙÔ Prog Î·È Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~. O ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.
6 K·Ù¿ ÙÔÓ >ÈÔ ÙÚfiÔ ÂÈϤÍÙÂ Î·È ·ÔiËÎÂÛÙ fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô ÂÈiÌÂ>ÙÂ.
7 ¶È¤ÛÙ PROG ÛÙË ÛÛÎÂ< (PROGRAM ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· ·ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ. y TÔ PROG ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â>Ó·È Ï¤ÔÓ È·i¤ÛÈÌÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: E¿Ó Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ~ ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô ÌÔÚÔÓ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¯iÂ>, ÛÙËÓ ÔifiÓË Ê·>ÓÂÙ·È Program full.

¢È·ÁÚ·Ê< ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
1 AÓ Â>Ó·È ··Ú·>ÙËÙÔ È¤ÛÙÂ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ< (Ç ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<.
2 ¶È¤ÛÙ < CD 1, CD 2, CD 3, < CDR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< ÌÓ<ÌË.
3 ¶È¤ÛÙ PROG (PROGRAM ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ), ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· à SEARCH < á SEARCH (à < á ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÎÈÓËiÂ>Ù ÛÙ· ,<Ì·Ù· ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~. y EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÛÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ,<Ì· Î·È Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~.
4 ¶È¤ÛÙ NO ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. y Cleared ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÓÙÔÌ·. y O ÂfiÌÂÓÔ~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ i· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ> Û' ·Ù< ÙË i¤ÛË Î·È ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ì·> Ì ÙÔÓ ·ÚÈiÌfi ,<Ì·ÙÔ~ Î·È ÙÔÓ ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÛÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~.
E·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~
1 AÓ Â>Ó·È ··Ú·>ÙËÙÔ È¤ÛÙÂ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ< (Ç ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<.
2 ¶È¤ÛÙ NO. y Clear Prog? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
3 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ·ӷÊÔÚ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~. y Prog Cleared i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Î·È PROG Û,<ÓÂÈ.
TMËÌÂ>^ÛË: E¿Ó ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ < ÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· i· ··ÏÂÈÊiÂ>.
¢ËÌÈÔÚÁ>· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê<
1 EÈϤÍÙÂ Î·È ·ÔiËÎÂÛÙ fiÏ· Ù· ÂÈiÌËÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD (,Ϥ "¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ ·ÚÈiÌÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ").
2 MÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ (,Ϥ "EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<").
· E·Ó Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Â>Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ~ ·fi ÙÔÓ ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W): y Not fitting! i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÛÓÙÔÌ·, ·ÎÔÏÔiÔÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ÙÔ Record Prog?. E¿Ó ÂÈÌÂ>ÓÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, i· ˯ÔÁÚ·ÊËiÔÓ ÌfiÓÔ Ù· ÔÏfiÎÏËÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Ô ¯^ÚÔÓ ÛÙÔ CDR(W).
· °È· ·ÏÏ·Á< ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ȤÛÙ NO. y Edit Program i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÛÓÙÔÌ·, PROG Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ·Ú¯>ÔÓ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ. MÔÚÂ>Ù ÙÒÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (,Ϥ "¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ ·ÚÈiÌÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ", "¢È·ÁÚ·Ê< ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·" Î·È "E·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~").

71

EÏÏËÓÈο

TMXETIKA ME THN E°°PAºH

B·ÛÈΤ~ ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~
H Ï·ÙÊfiÚÌ· ÂÁÁÚ·Ê<~ CD Û·~ ÚÔÛʤÚÂÈ 3 ,·ÛÈΤ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~: ­ EÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÔÏÏ·Ïfi CD Î·È Ú·ÈfiÊ^ÓÔ < ·fi ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ< ­ TÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù^Ó >ÛÎ^Ó CDR(W) Î·È ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù^Ó >ÛÎ^Ó Û·~ CDRW ­ ¢È·ÁÚ·Ê< ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDRW
H È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È Ë >È· ÁÈ· >ÛÎÔ~ CDR Î·È CDRW. BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
°È· ÂÁÁڷʤ~, ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì<ÎÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Â>Ó·È 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·. MÔÚÂ>Ù ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙ ¤^~ Î·È 99 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û οi >ÛÎÔ. O ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÔÏÂÈfiÌÂÓË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ >ÛÎÔ Â>Ó·È 7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Does not fit Î·È Â ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~.
MH ·EXNATE NA TEPMATIZETE!
O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDR(W) Â>Ó·È Ì>· ·Ï< È·ÈηÛ>·, ··Ú·>ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ:
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDR Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDRW Û CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ùfi Ì CDRW
¶ÚÔÛÙ·Û>· ÓÂÌ·ÙÈÎ<~ ÈÈÔÎÙËÛ>·~ TÔ ÛÛÙËÌ· Serial Copy Management System (SCMS) ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙË ËÌÈÔÚÁ>· ,,ËÊÈ·ÎÔ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ ·fi ,,ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ>ÁÚ·ÊÔ. TÔ ÛÛÙËÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÙÔ Ú^ÙfiÙÔ, fiÌ^~ Û ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ¯ÒÚÂ~ ÌÔÚÂ> Ó· ··ÈÙÂ>Ù·È ¤ÁÎÚÈÛË Ù^Ó Î·Ùfi¯^Ó ÓÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÈηÈ^Ì¿Ù^Ó.
E¿Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙ ÏÈÎfi fi ÚÔÛÙ·Û>· ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<, i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Copy Protect. TM'·Ù< ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù< ¿ÏÏË ,,ËÊÈ·Î< ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË.
E¿Ó ÚÔÛ·i<ÛÂÙ ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙ ÏÈÎfi fi ÚÔÛÙ·Û>· ·fi ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÔÏÏ·Ïfi CD ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù< ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê<, fiÌ^~ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ i· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<.
EÁÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ CD TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô ÙÔ Ú^ÙfiÙÔ CD ¤¯ÂÈ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD, ·Ùfi ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ i· ÂÁÁÚ·ÊÂ> ·ÙfiÌ·Ù· Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiiÂÛË fiÙÈ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ CD ÂÓ fiÎÂÈÙ·È Û ÚÔÛÙ·Û>· ÓÂÌ·ÙÈÎ<~ ÈÈÔÎÙËÛ>·~. TM ·ÓÙ>iÂÙË ÂÚ>Ù^ÛË, Ë ÂÁÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ CD ÂÓ i· Â>Ó·È Ó·Ù< Î·È ÙÔ Text Protect i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>.

AÂiÂ>·~ EÁÁÚ·Ê< °Ú·ÌÌ<~ (DLR)
TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ,,ËÏ<~ ·fiÔÛË~ Ù¯ÓÔÏÔÁ>· Direct Line Recording. ¢È·ÛÊ·Ï>ÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ÏÈÎÔ ËÁ<~, Ô ÛËÌ·>ÓÂÈ ÂÁÁÚ·Ê< "ÌÈÙ ÚÔ~ ÌÈÙ". TÔ DLR i· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È Î¿i ÊÔÚ¿ Ô Î¿ÓÂÙ ηÓÔÓÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ Û ·ÎÔÛÙÈÎ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·.
AÙfiÌ·ÙÔ~ OEÏÂÁ¯Ô~ TMÙ¿iÌË~ (ALC)
Auto Level Control È·ÛÊ·Ï>ÂÈ fiÙÈ Ù· ÌÔÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ ÂÁÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ >ÛÎÔ ¤¯ÔÓ ·ÚfiÌÔÈ· ÛÙ¿iÌË ¤ÓÙ·ÛË~. T· <Ë Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ >ÛÎÔ CDR(W) i· Ï·Ì,¿ÓÔÓÙ·È ^~ ÛËÌÂ>Ô ·Ó·ÊÔÚ¿~ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿iÌË ÙË~ ¤ÓÙ·ÛË~ Ù^Ó fiÏÔÈ^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ. TÔ ALC ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È, fiÙ·Ó Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ ALC.
O ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ¤ÏÂÁ¯Ô~ ÛÙ¿iÌË~ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È, fiÙ·Ó: ­ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÙÔ COMPILE CD, ­ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ· ¤Ó·~ >ÛÎÔ~, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ < ¤Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ÙÔ CDR(W) ʤÚÂÈ ÂÁÁڷʤ~ ­ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· (·ÔÙÂÏÔÌÂÓÔ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ~ ·fi ¤Ó· >ÛÎÔ~), < ­ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È CDTMCD Î·È ÙÔ CDR(W) ʤÚÂÈ ÂÁÁڷʤ~.
O ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ¤ÏÂÁ¯Ô~ ÛÙ¿iÌË~ ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È, fiÙ·Ó: ­ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È CDTMCD Î·È ÙÔ CDR(W)  ʤÚÂÈ ÂÁÁڷʤ~, ­ Á>ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÙÔÓ ¤ÎÙË Ù^Ó FM, ­ Á>ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<, < ­ Á>ÓÔÓÙ·È ÎÔÈÓ¤~ ÂÁÁڷʤ~ Û ·ÎÔÛÙÈÎ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·.
¶Ï<ÎÙÚÔ REC LEVEL
MÔÚÂ>Ù ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ÛÙ¿iÌË ·Ó·ÊÔÚ¿~ ÂÁÁÚ·Ê<~. AÙfi Â>Ó·È ÂÊÈÎÙfi Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ALC Â>Ó·È ÂÓÂÚÁfi. TÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ùfi ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÔÌÂ>^ÛË ÙË~ ¤ÓÙ·ÛË~ <¯Ô Ù^Ó ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Û·~.
1 KÚ·Ù<ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ REC LEVEL ÛÙË ÛÛÎÂ< ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô~ ÂÚÈÛÙÚÔÊ<~ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ> ÛÙË ÛÙ¿iÌË ÂÁÁÚ·Ê<~.
2 TMÙÚ¤,,Ù ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊ<~ ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ< ÙË~ ÂÈiÌËÙ<~ ÛÙ¿iÌË~ ÂÁÁÚ·Ê<~. yH Ú·ÁÌ·ÙÈÎ< ÛÙ¿iÌË ÂÁÁÚ·Ê<~ (Û dB) i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>.
· H ÛÙ¿iÌË ÂÁÁÚ·Ê<~ ·ӷÚiÌ>ÂÙ·È ·ÊÔ Ë ÛÛÎÂ< ¤¯ÂÈ ÙÂiÂ> Û i¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~.

72

EÏÏËÓÈο

ETMøTEPIKH E°°PAºH

TÚfiÔÈ ÂÁÁÚ·Ê<~
°È· ÂÛ^ÙÂÚÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ ÌÔÚÂ>Ù ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙ ·fi ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÔÏÏ¿Ïfi CD < ·fi ÙÔ ¤ÎÙË. MÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ~ ·ÎfiÏÔiÔ~ ÙÚfiÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~:
­ Y,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~: °Ú<ÁÔÚ· Î·È ÂÎÔÏ·! M ¤Ó· ÁÚ<ÁÔÚÔ ,<Ì· ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÙÂ Î·È ÙÂÚÌ·Ù>ÛÙ ÙÔ CDR(W) ÂÓÒ Ô <¯Ô~ Â>Ó·È ÓÈÁ̤ÓÔ~. MÔÚÂ>Ù ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· >ÛÎÔ CD < ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD.
­ EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~: H¯ÔÁÚ·Ê<ÛÙ ÙÔ CDR(W) Û·~ ÁÚ<ÁÔÚ· ÂÓÒ Ô <¯Ô~ Â>Ó·È ÓÈÁ̤ÓÔ~. MÔÚÂ>Ù ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ CD, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· < ¤Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD.
­ K·ÓÔÓÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ·ÎÚfi·ÛË: AÎÔÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓÒ ·Ù< Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ>Ù·È. MÔÚÂ>Ù ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ CD, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· < ¤Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD.
­ XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<: ·ÂÎÈÓ<ÛÙÂ Î·È È·Îfi,,Ù ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Û·~ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· Î·È ·ÎÔÛÙ ÙËÓ. Afi ÙÔÓ ¤ÎÙË FM ÌÔÚÂ>Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ<ÛÂÙ ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ < Ú·ÈÔÊ^ÓÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~.
EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~

RECORD CD CD COMPILE CD

EDIT

REC TYPE FINALIZE

ERASE

EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ >ÛÎÔ 1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ CDTMCD ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÁÁÚ·Ê<~. y TMÙËÓ ÔifiÓË i· ÂÈÏÂÁÔÓ Î·È Ù· Ô Ï·Ùfi, ÙÔ ,¤ÏÔ~ ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W), Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙË~ ËÁ<~ >ÛÎÔ CD Î·È Record CD1 (< 2, 3)?.
3 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ. y TÔ ,¤ÏÔ~ Ê^Ù>ÂÙ·È, Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È.
TMËÌÂ>^ÛË: E¿Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· <Ù·Ó <Ë È·i¤ÛÈÌÔ ÚÈÓ ÙËÓ >ÂÛË ÙÔ CDTMCD,  i· ÏËÊiÂ> fi,,Ë. TÔ PROG Û,<ÓÂÈ Î·È Ô ÙÚ¤¯^Ó >ÛÎÔ~ i· ˯ÔÁÚ·ÊËiÂ>. MÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ PROG Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â>Ó·È Í·Ó¿ È·i¤ÛÈÌÔ.

Y,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ 1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ COMPILE CD ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÁÁÚ·Ê<~. y TMÙËÓ ÔifiÓË i· ÂÈÏÂÁÔÓ Î·È Ù· Ô Ï·Ùfi, ÙÔ ,¤ÏÔ~ ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W), Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙË~ ËÁ<~ >ÛÎÔ CD Î·È ÙÔ Record Prog?.
3 ¶È¤ÛÙ Â>ÙÂ: YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. < NO ÁÈ· ·ÏÏ·Á< ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~. y PROG ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. MÔÚÂ>Ù ÙÒÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (,Ϥ "¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·") Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤,,ÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ ȤÔÓÙ·~ COMPILE CD.
4 Auto Fin? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È. ¶È¤ÛÙ Â>ÙÂ: YES, Â¿Ó ÙÔ CDR(W) i· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂ> ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<, < NO, Â¿Ó ÙÔ CDR(W)  i· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂ> ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.
y º^Ù>ÂÙ·È ÙÔ ,¤ÏÔ~, Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ (·Ó ÂÈÏÂÁÔÓ) Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È.
TMËÌÂ>^ÛË: E¿Ó ÂÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÔ Î·Ó¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È È¤ÛÂÙ COMPILE CD, Ì·>ÓÂÙ ·Ì¤Û^~ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~. ·ÂÎÈÓ<ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÈÛÙÚ¤,,Ù ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ ȤÔÓÙ·~ PROGRAM < COMPILE CD.
MH ·EXNATE NA TEPMATIZETE!
O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDR(W) Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>· ··Ú·>ÙËÙË ÁÈ·:
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDR Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDRW Û CD ·Ó·Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ùfi Ì CDRW

73

EÏÏËÓÈο

ETMøTEPIKH E°°PAºH

STANDBY ON CD 1 CD 2 CD 3 DISPLAY
CDR
MIC LEVEL
MIC

R8 FW-

CD RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

CD-TEXT EDITING

CD RECORDER

DIGITAL / ANALOG AUX TUNER
iR SENSOR
NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIM
OPEN/CLOSE

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~
EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ, ÂÓfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ, ÂÓfi~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ < ÂÓfi~ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ 1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ CD 1, CD 2 < ÙÔ CD 3 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ >ÛÎÔ ·fi ÙÔÓ ÔÔ>Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙÂ.
3 ¶È¤ÛÙ REC TYPE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ~ ·ÎfiÏÔiÔ~ ÙÚfiÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~: E¿Ó ÂÈÏÂÁÂ> >ÛÎÔ~ ·fi ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD: y CD Fast?: ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ · TMÓ¯>ÛÙ Ì ÙÔ ,<Ì· 5. y Track Fast?: ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÂÓfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ · ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. · ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. yRec Tr Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È. · TMÓ¯>ÛÙ Ì ÙÔ ,<Ì· 6.
E¿Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD: y Prog Fast?: ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ >ÛÎÔ < ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~
E¿Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD: y A-B Fast?: ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ A­B

5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ Û·~. y TMÙËÓ ÔifiÓË i· ÂÈÏÂÁÔÓ Î·È Ù· Ô Ï·Ùfi, ÙÔ ,¤ÏÔ~ ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ. EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W), Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W) Î·È Â>Ù ÙÔ Record CD1 (< 2, 3)?, Record Prog? < Record A-B?.
TMËÌÂ>^ÛË: YÙ·Ó ÙÔ CDR(W) ÂÚȤ¯ÂÈ <Ë ÂÁÁڷʤ~, ÙÔ ALC i· ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Â>ÛË~ Î·È Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ ALC.
6 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~. y º^Ù>ÂÙ·È ÙÔ ,¤ÏÔ~, Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È.
· °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ȤÛÙÂ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ<.
K·ÓÔÓÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ·ÎÚfi·ÛË
K·ÓÔÓÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ·ÎÚfi·ÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ, ÂÓfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ, ÂÓfi~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~, < ÂÓfi~ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ 1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 AÎÔÏÔi<ÛÙ ٷ ,<Ì·Ù· 2 Î·È 3 ÙË~ "EÁÁÚ·Ê<~ ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~".
3 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ·fi ÙÈ~ ·ÎfiÏÔiÂ~ ÂÈÏÔÁ¤~ ηÓÔÓÈÎ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~: E¿Ó Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD: y CD Listen?: ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ηÓÔÓÈÎ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~ y TrackListen?: ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ηÓÔÓÈÎ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~ · ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. · ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. yRec Tr Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È. · TMÓ¯>ÛÙ Ì ÙÔ ,<Ì· 6 ÙË~ "EÁÁÚ·Ê<~ ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~".
E¿Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD: y Prog Listen?: ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ηٿ ÙË
È¿ÚÎÂÈ· ηÓÔÓÈÎ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~
E¿Ó Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌË Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD: y A-B Listen?: ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ A­B ηٿ ÙË
È¿ÚÎÂÈ· ηÓÔÓÈÎ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~
4 AÎÔÏÔi<ÛÙ ٷ ,<Ì·Ù· 5 Î·È 6 ÙË~ "EÁÁÚ·Ê<~ ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~".
· °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ȤÛÙÂ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ<.
MH ·EXNATE NA TEPMATIZETE!
O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDR(W) Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>· ··Ú·>ÙËÙË ÁÈ·:
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDR Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDRW Û CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ùfi Ì CDRW

74

EÏÏËÓÈο

ETMøTEPIKH E°°PAºH

STANDBY ON CD 1 CD 2 CD 3 DISPLAY
CDR
MIC LEVEL
MIC

R8 FW-

CD RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

CD-TEXT EDITING

CD RECORDER

DIGITAL / ANALOG AUX TUNER
iR SENSOR
NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIM
OPEN/CLOSE

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÙÔ ¤ÎÙË FM 1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ TUNER ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ¤ÎÙË FM. K·ÙfiÈÓ ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈiÌËÙfi Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎfi ÛÙ·iÌfi (,Ϥ "TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ Û ڷÈÔÊ^ÓÈÎÔ~ ÛÙ·iÌÔ~").
3 ¶È¤ÛÙ REC TYPE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~. y FM Tuner? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
4 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. y Wait Î·È Record? ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È.
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. y º^Ù>ÂÙ·È ÙÔ ,¤ÏÔ~, Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È.
6 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ç STOP ÁÈ· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< 1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 PiÌ>ÛÙ ÙÔ MIC LEVEL ÛÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÛÙ¿iÌË ÁÈ· Ó· ·ÔÊÁÂÙ ·ÎÔÛÙÈÎÔ~ ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÛÌÔ~ (.¯. ¤Ó· Ó·Ùfi ¤ÓÙÔÓÔ <¯Ô) ÚÔÙÔ ÛÓ¤ÛÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ.
3 TMÓ¤ÛÙÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ÛÙÔ MIC.

4 ¶È¤ÛÙ CD 1, CD 2 < CD 3 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ >ÛÎÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ>Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ÙË ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÎ< Ì>ÍË.
5 ¶·Ù<ÛÙÂ REC TYPE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>ÙÂ ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~.
6 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔ ÙÚfiÔ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ: y CD Mix Mic ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
7 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. y Wait Î·È Record? ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È.
8 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.
9 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈiÌËÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙË~ ÔÔ¯<~ >ÛÎÔ, Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ.
10 ¶È¤ÛÙ ÙÔ É PLAY/PAUSE ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<. y H ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ< ·Ó·ÌÂÈÁÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ.
11 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ç STOP ÁÈ· È·ÎÔ< ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~.
· °È· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÎ<~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ,Ϥ "XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<" ÙÔ ÎÂÊ·Ï·>Ô "EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<".
MH ·EXNATE NA TEPMATIZETE!
O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDR(W) Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>· ··Ú·>ÙËÙË ÁÈ·:
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDR Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDRW Û CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ùfi Ì CDRW

75

EÏÏËÓÈο

E·øTEPIKH E°°PAºH

STANDBY ON CD 1 CD 2 CD 3 DISPLAY
CDR
MIC LEVEL
MIC

R8 FW-

CD RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

CD-TEXT EDITING

CD RECORDER

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

DIGITAL / ANALOG AUX TUNER
iR SENSOR
NEWS/ /TA RDS CD TEXT CLOCK/TIMER
OPEN/CLOSE

6 ·ÂÎÈÓ<ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ<. y TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÂÈ Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ê·>ÓÂÙ·È RECORDING IN PROGRESS. EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È ÛÙÔ CDR(W).
TMËÌÂ>^ÛË: AÓ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ< ̤۷ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ë ÂÁÁÚ·Ê< ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ < Û ·Ó·ÏÔÁÈΤ~ ÂÁÁڷʤ~ ÌÂÙ¿ ·fi 2,7 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÈÁ<~.
7 E¿Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> ,,ËÊÈ·Î< ËÁ<: MÂÙ¿ ÙË È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~, ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·ÙfiÌ·Ù·.
TMËÌÂ>^ÛË: EÁÁڷʤ~ ·fi DAT < DCC i· È·ÎÔÔÓ ·ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÈÁ<~.
E¿Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ËÁ<: MÂÙ¿ ÙË È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~, ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÂÙ¿ ·fi È¿ÛÙËÌ· ÛÈÁ<~ 20 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó ÛÙÔ ÏÈÎfi ËÁ<~.
· °È· Ó· È·Îfi,,ÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ<. y RECORDING IN PROGRESS Û,<ÓÂÈ.

AÓ·ÏÔÁÈÎ< < ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê<;
YÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ>Ù ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<, ÛÓÈÛÙÔÌ ӷ οÓÂÙ ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Ë ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù<. M ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÂÁÁÚ·Ê< ¤¯ÂÙ ÛÓ<i^~ ηÏÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· <¯Ô.
EÁÁÚ·Ê< ÌÂ ·ÙfiÌ·ÙË ÂÎÎ>ÓËÛË
EÁÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ < ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Ì ·ÙfiÌ·ÙË ÂÎÎ>ÓËÛË 1 BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ DIGITAL / ANALOG AUX ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Â>ÛÔÔ ÙË~ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<~ ËÁ<~ ·fi ÙËÓ ÔÔ>· ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ˯ÔÁÚ·Ê<ÛÂÙÂ. y AUX Digital ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Â¿Ó Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓË Ë ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ~. y AUX Analog ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Â¿Ó Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓË Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~.
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ REC TYPE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ Â>ÙÂ: y AUX CD?: ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< Ì ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÎÎ>ÓËÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ >ÛÎÔ y AUX Track?: ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< Ì ÛÁ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÎÎ>ÓËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ Û·~. y Start Source, AUX Î·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W) ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È.

MH ·EXNATE NA TEPMATIZETE!
O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDR(W) Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>· ··Ú·>ÙËÙË ÁÈ·:
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDR Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDRW Û CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ùfi Ì CDRW

76

EÏÏËÓÈο

E·øTEPIKH E°°PAºH

XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê<
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê< ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ< 1 BÂ,·È^iÂ>Ù ^~ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.
2 ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ DIGITAL / ANALOG AUX ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Â>ÛÔÔ ÙË~ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<~ ËÁ<~ ·fi ÙËÓ ÔÔ>· ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿,,ÂÙÂ. y AUX Digital ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ~. y AUX Analog ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~.
3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ REC TYPE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÔ ÂÁÁÚ·Ê<~. y AUX Manual?: ÁÈ· ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÂÎÎ>ÓËÛË ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ Û·~. y Wait ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È. y Record?, AUX Î·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W) ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È.
6 ·ÂÎÈÓ<ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ< ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ È·ÓÈÎ< ÛÙ¿iÌË ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ (,Ϥ "Ï<ÎÙÚÔ REC LEVEL").
7 ¢È·Îfi,,Ù ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<.
8 ¶ËÁ·>ÓÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯< ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ.
9 ¶È¤ÛÙ YES ÛÙË ÛÛÎÂ< Î·È Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· ÍÂÎÈÓ<ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<. y TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Î·È Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS. EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È ÛÙÔ CDR(W).
TMËÌÂ>^ÛË: AÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÙÔ Check Input, ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ÛÓÂÛË.
10 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· È·ÎÔ< ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~. y Update ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS Û,<ÓÂÈ.
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê< 1 BÂ,·È^iÂ>Ù ^~ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓÂ~.
2 PiÌ>ÛÙ ÙÔ MIC LEVEL ÛÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÛÙ¿iÌË ÁÈ· Ó· ·ÔÊÁÂÙ ·ÎÔÛÙÈÎÔ~ ÌÈÎÚÔÊ^ÓÈÛÌÔ~ (.¯. Ó·Ùfi ¤ÓÙÔÓÔ <¯Ô) ÚÔÙÔ ÛÓ¤ÛÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ.
3 TMÓ¤ÛÙÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ÛÙÔ MIC.

4 ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ DIGITAL / ANALOG AUX ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Â>ÛÔÔ ÙË~ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<~ ËÁ<~ Ì ÙËÓ ÔÔ>· ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ·Ó·ÌÂ>ÍÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ. y AUX Digital ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë ,,ËÊÈ·Î< Â>ÛÔÔ~. y AUX Analog ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ< Â>ÛÔÔ~.
5 ¶È¤ÛÙ ÙÔ REC TYPE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÁÁÚ·Ê<~.
6 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÔ ÂÁÁÚ·Ê<~: y AUX Mix Mic: ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ ·Ó·ÌÂÈÁÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<. y Mic Only: ˯ÔÁÚ·ÊÂ>Ù·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÎÚfiÊ^ÓÔ.
7 ¶È¤ÛÙ ÙÔ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ Û·~. y Wait ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È. y Record?, AUX Î·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W) ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È.
8 PiÌ>ÛÙ ÙËÓ È·ÓÈÎ< ÛÙ¿iÌË ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ (,Ϥ "Ï<ÎÙÚÔ REC LEVEL").
· EÈϤÔÓ ÌÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ È·ÓÈÎ< ÛÙ¿iÌË ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ ÁÚ>ÔÓÙ·~ ÛÙÔ MIC LEVEL.
9 AÓ Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ AUX Mix Mic: ¶È¤ÛÙ YES ÛÙË ÛÛÎÂ< Î·È Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· ÍÂÎÈÓ<ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< ÛÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ<. y TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Î·È Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS. EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W).
AÓ Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ Mic Only: ¶È¤ÛÙ YES ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<. y TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Î·È Ê·>ÓÂÙ·È ÙÔ
RECORDING IN PROGRESS. EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ~ ¯ÚfiÓÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W).
10 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· È·ÎÔ< ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~. y Update ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ÙÔ RECORDING IN PROGRESS Û,<ÓÂÈ.
MH ·EXNATE NA TEPMATIZETE!
O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDR(W) Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>· ··Ú·>ÙËÙË ÁÈ·:
­ ···Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDR Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~
­ ·Ó··Ú·Á^Á< ÂÓfi~ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDRW Û CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ùfi Ì CDRW

77

EÏÏËÓÈο

E·øTEPIKH E°°PAºH

(A¶O)TEPMATITMMOTM, ¢IA°PAºH

AÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÍËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ
K·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÚÔÛ·Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ó· ,Ú>ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ >È· i¤ÛË fi^~ ÙÔ Ú^ÙfiÙÔ.
· ¶È¤ÛÙ fiÛÔ Û¯Ó¿ ··ÈÙÂ>Ù·È ÙÔ TRACK INCR. ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÎÔ<~ fiÙ·Ó ÙÔ CDR Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÙfiÌ·ÙË~ ÚÔÛ·ÍËÛË~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ. y Auto Tr ON ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È. OÈ ÚÔÛ·Í<ÛÂÈ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·ÓȯÓÂÔÓÙ·È ÙÒÚ· ·ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ,,ËÊÈ·Î< ËÁ< ÏÈÎÔ. TM ·Ó·ÏÔÁÈÎ< ËÁ< ÏÈÎÔ ·ÓȯÓÂÂÙ·È ÌÈ· ÛÈÁ< 2,7 ÂÙÂÚÔϤÙ^Ó < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ^~ ÚÔÛ·ÍËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ.
· ¶È¤ÛÙ fiÛÔ Û¯Ó¿ ··ÈÙÂ>Ù·È ÙÔ TRACK INCR. ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÎÔ<~ fiÙ·Ó ÙÔ CDR Â>Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÙfiÌ·ÙË~ ÚÔÛ·ÍËÛË~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ. y Auto Tr OFF ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È. OÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÌÔÚÔÓ ÙÒÚ· Ó· ÚÔÛ·ÍËiÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ȤÔÓÙ·~ ÙÔ TRACK INCR. ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~. TÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì<ÎÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Â>Ó·È 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~: ­ OÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÂÓ ÌÔÚÔÓ Ó· ·ÏÏ·¯iÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.
­ H ·ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÍËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Â>Ó·È ÂÊÈÎÙ< ÌfiÓÔÓ Ì ÙË ¯Ú<ÛË ËÁÒÓ Ô Ê¤ÚÔÓ ,,ËÊÈ·Îfi Û<Ì· ÂÍfiÔ ÛÌÊ^Ó· Ì ÙÈ~ ˯ËÙÈΤ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ IEC 958 (ÙÌ<Ì· ηٷӷÏ^Ù<). OÈ DAT, DVD Î·È DCC ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓ ·Ùfi ÙÔ Û<Ì·.

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

TÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ >ÛÎ^Ó CDR(W)
O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ ÂÓfi~ >ÛÎÔ CDR(W) Â>Ó·È ÌÈ· ·Ï< È·ÈηÛ>· ··Ú·>ÙËÙË ÁÈ· Ó·:
­ ·È¯iÂ> ¤Ó· ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDR Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ ­ ·È¯iÂ> ¤Ó· ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ CDRW Û CD ·Ó··Ú·Á^Á<~ ηÈ
CD ÂÁÁÚ·Ê<~ ÛÌ,·Ù¿ Ì CDRW ­ ·ÔʯiÔÓ ÂÚ·ÈÙ¤Ú^ ·ÓÂÈiÌËÙÂ~ ÂÁÁڷʤ~ Û ¤Ó· >ÛÎÔ ­ ·ÔʯiÂ> È·ÁÚ·Ê< ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Û ¤Ó· CDRW
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~: ­ O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ È·ÚÎÂ> ÂÚ>Ô 2­4 ÏÂÙ¿ ­ MÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ CDR(W), Ë ¤ÓÂÈÍË CDR(W) ÛÙËÓ ÔifiÓË ·ÏÏ¿ÂÈ Û CD. ­ K·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù< Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¿ÏÏ^Ó ÂÓÙÔÏÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ.
AÙfiÌ·ÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù Â>Ù CDTMCD < COMPILE CD, ÔÈ ÂÁÁڷʤ~ Û·~ i· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÔÓ ·ÙfiÌ·Ù· (,Ϥ "EÁÁÚ·Ê< ,,ËÏ<~ Ù·¯ÙËÙ·~ Î·È ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~").
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ fiÙ·Ó Ë ÂÁÁÚ·Ê< ,Ú>ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË 1 ¶È¤ÛÙ FINALIZE ÛÙË ÛÛÎÂ< ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~.
y Auto Final? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
2 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. y FINALIZE Ê·>ÓÂÙ·È. O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ i· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Î·È i· ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ ¯ÚfiÓÔ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi.
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔ~ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ fiÙ·Ó Ë ÂÁÁÚ·Ê< ¤¯ÂÈ È·ÎÔÂ> 1 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ CDR(W) Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ÙÂÚÌ·Ù>ÛÂÙ ÛÙËÓ
ÔÔ¯< ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
2 ¶È¤ÛÙ CDR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
3 ¶È¤ÛÙ FINALIZE ÛÙË ÛÛÎÂ<. y Finalize? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
4 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~. y FINALIZE Ê·>ÓÂÙ·È, Final ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ ¯ÚfiÓÔ Ô ÔÏÂ>ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi.

78

EÏÏËÓÈο

(A¶O)TEPMATITMMOTM, ¢IA°PAºH

AÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi~ >ÛÎ^Ó CDRW
E¿Ó ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ÂÁÁÚ¿,,ÂÙ (< Ó· È·ÁÚ¿,,ÂÙÂ) Û (·fi) ¤Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ CDRW, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÙÔ ·ÔÙÂÚÌ·Ù>ÛÂÙÂ.
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~: ­ H È·ÈηÛ>· ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ È·ÚÎÂ> ÂÚ>Ô 2 ÏÂÙ¿.
­ MÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ CDRW, ÙÔ CD ·ÏÏ¿ÂÈ ÛÂ CDRW ÛÙËÓ ÔifiÓË.
­ K·Ù¿ ÙÔÓ ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓfi~ CDRW Ì ÎÂ>ÌÂÓÔ CD, ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ·Ùfi i· ÌÂÙ·ÊÂÚiÂ> ÛÙË ÌÓ<ÌË ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~. TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô Ë ÌÓ<ÌË ·Ù< Â>Ó·È Ï<ÚË~ i· Ú¤ÂÈ Ó· È·ÁÚ¿,,ÂÙ ÎÂ>ÌÂÓÔ (,Ϥ "¢È·ÁÚ·Ê< ·fi ÙË ÌÓ<ÌË") < Ó· ÙÂÚÌ·Ù>ÛÂÙ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ÚÒÙ· ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ<ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË.
1 TÔÔiÂÙ<ÛÙÂ ÙÔ CDRW Ô ÂÈiÌÂ>ÙÂ Ó· ·ÔÙÂÚÌ·Ù>ÛÂÙÂ ÛÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
2 ¶È¤ÛÙ CDR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
3 ¶È¤ÛÙ FINALIZE ÛÙË ÛÛÎÂ<. y Unfinalize? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
4 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi. y Unfinal ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ.
¢È·ÁÚ·Ê< ·fi ¤Ó· >ÛÎÔ CDRW

RECORD CD CD COMPILE CD

EDIT

REC TYPE FINALIZE

ERASE

E>Ó·È Ó·Ù< È·ÁÚ·Ê< ÂÓfi~ < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ (ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙÔ ÙÂÏÂÙ·>Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÔ) < Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ CDRW.
¢È·ÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ CDRW 1 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ CDRW Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙ ÛÙËÓ
ÔÔ¯< ÙÔ CD.
2 ¶È¤ÛÙ CDR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
3 ¶È¤ÛÙ ERASE ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ È·ÁÚ·Ê<~.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ: y Erase Disc?: ÁÈ· È·ÁÚ·Ê< ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ >ÛÎÔ.

5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ Û·~. y EÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Erase?, Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ·Ó··Ú·Á^Á<~ Î·È Ô ÛÓÔÏÈÎfi~ ·ÚÈiÌfi~ Ù^Ó ÚÔ~ È·ÁÚ·Ê< ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. YÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.
6 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë È·ÁÚ·Ê<. y Erase ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. O ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Ô È·ÁÚ¿ÊËΠi· Û,<ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.
¢È·ÁÚ·Ê< ÂÓfi~ < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ 1 TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ CDRW ·fi ÙÔ ÔÔ>Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙÂ
ÛÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
2 ¶È¤ÛÙ CDR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
3 ¶È¤ÛÙ ERASE ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ È·ÁÚ·Ê<~.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ(Ô~) ·ÚÈiÌfi(Ô~) ÎÔÌÌ·ÙÈÔ(ÒÓ) Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙÂ. y Erase Î·È Ô ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ (.¯. 10+)? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
· °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È·ÁÚ·Ê< ·ӷϿ,ÂÙ ÙÔ ,<Ì· 4.
TMËÌÂ>^ÛË: YÙ·Ó È·ÁÚ¿ÊÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ù· ÚÔ~ È·ÁÚ·Ê< ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏÂÁÔÓ Û ȷԯ<, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·fi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô Ë¯ÔÁÚ·Ê<iËΠÙÂÏÂÙ·>Ô. ¶·Ú¿ÂÈÁÌ·: TMÙÔ CDRW ¿Ú¯ÔÓ ÁÚ·Ì̤ӷ 5 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. MÔÚÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 5 Î·È 4. MÔÚÂ>Ù Â>ÛË~ Ó· È·ÁÚ¿,,ÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 5, 4 Î·È 3, fiÌ^~ ÂÓ ÌÔÚÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 5 Î·È 3!
y YÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈiÌÔ> ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô ÂÈϤ¯iËÎ·Ó ÁÈ· È·ÁÚ·Ê< ·Ó·,ÔÛ,<ÓÔÓ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. OÈ ·ÚÈiÌÔ> Ù^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô ÔÏÂ>ÔÓÙ·È ·Ó¿,ÔÓ.
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ Û·~. y Erase? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
6 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Ë È·ÁÚ·Ê<. y Erase ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ·Ú¯>ÂÈ Ë ·ÓÙ>ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. O ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Ô È·ÁÚ¿ÊËΠÚfiÛÊ·Ù· i· Û,<ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.

79

EÏÏËÓÈο

XAPAKTHPITMTIKA

MIC LEVEL
MIC

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD
REC TYPE FINALIZE

EDIT TEXT (ÌfiÓÔ ÛÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~)
AÔi<ÎÂÛË ÎÂÈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· È·ÎÔ<~ MÂÙ¿ ÙË È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ ÙÔ CDR(W) Û·~ ¤¯ÂÙ ÙË Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· ÎÂ>ÌÂÓÔ, .¯. ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ~ >ÛÎÔ~ Î·È ÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. TÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ i· ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á<. MÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ̤¯ÚÈ 60 ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ ·Ó¿ Â>Ô ÎÂÈ̤ÓÔ. XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÌfiÓÔ ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ӷ CDR < CDRW (ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ӷ CDRW Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÔÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÔÓ).
1 E¿Ó Â>Ó·È ··Ú·>ÙËÙÔ È¤ÛÙ ÙÔ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ< (Ç ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·Á^Á<.
2 ¶È¤ÛÙ CDR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~.
3 ¶È¤ÛÙ EDIT TEXT ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÂÈ̤ÓÔ. y CD TEXT EDIT ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ, Text Edit ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
4 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË.
5 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ Â>ÙÂ: y Album Artist: ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ CD. y Album Title: ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÙÔ Ù>ÙÏÔ ÙÔ CD. y Artist Tr 1 < (2, 3,...): ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ 1 < (2, 3,...). y Title Tr 1 < (2, 3,...): ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÙÔ Ù>ÙÏÔ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ 1 < (2, 3,...).
6 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~.
7 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë (ȤÛÙ ٷ ·ÏÊ·,ËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ¯·Ú·ÎÙ<Ú·.
8 ¶È¤ÛÙ YES Á· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~. y O ÚÔ̤·~ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ>Ù·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË i¤ÛË ¯·Ú·ÎÙ<Ú·.
9 E·Ó·Ï¿,ÂÙ ٷ ,<Ì·Ù· 7 Î·È 8 ÁÈ· Ó· ÚÔÛi¤ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~.
10 ¶È¤ÛÙ EDIT TEXT ÁÈ· Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÙÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<ÚÂ~ Ô ÂÈϤ¯iËÎ·Ó Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÂ>Ù ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· i¤ÛË ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÂÈ̤ÓÔ. y Update ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.

AÔi<ÎÂÛË ÎÂÈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ MÔÚÂ>Ù ӷ ·ÔiËÎÂÛÂÙÂ Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÂ>Ù ÎÂ>ÌÂÓÔ ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁÚ·Ê<~ ÌÔÛÈÎÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ < ÌÔÓÔ CD, < fiÙ·Ó Ë¯ÔÁÚ·ÊÂ>Ù ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ< < ¤ÎÙË. H ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ÎÂÈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù<. YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< Ì ,,ËÏ< Ù·¯ÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÙfiÌ·ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ, È·ÊÔÚÂÙÈο i· ·ÎÚ^iÂ> Ë È·ÈηÛ>· ·ÙfiÌ·ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ.
· AÎÔÏÔi<ÛÙ ٷ ,<Ì·Ù· 3­10 ÙË~ "AÔi<ÎÂÛË~ ÎÂÈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· È·ÎÔ<~".
TMËÌÂ>^ÛË: EÂÍÂÚÁ·Û>· ÎÂÈ̤ÓÔ ÂÓ Â>Ó·È Ó·Ù< fiÙ·Ó ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ̤ÓÔ ·fi ·ÓÙÈÁÚ·Ê<. H ÂÂÍÂÚÁ·Û>· È·ÎfiÙÂÙ·È, ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È CDText Saved Î·È ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓfi Û·~ ·ÔiËÎÂÂÙ·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ< ÂÂÍÂÚÁ·Û>·.
AÙfiÌ·ÙË ·ÓÙÈÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ YÙ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi~ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·ÔiËÎÂÙËΠÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, i· ·ÓÙÈÁÚ·ÊÂ> ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
· ¶È¤ÛÙ Â>ÙÂ: EDIT TEXT ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙÔ ·ÓÙÈÁÚ·Ì̤ÓÔ ÎÂÈ̤ÓÔ < NO ÁÈ· È·ÁÚ·Ê< ÙÔ ·ÓÙÈÁÚ·Ì̤ÓÔ ÎÂÈ̤ÓÔ Î·È ÂÈÛ·Á^Á< Ó¤Ô.
EÈÛ·Á^Á< ÎÂÓÔ 1 ¶È¤ÛÙ à SEARCH < á SEARCH (à < á ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ)
ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ>Ù ÛÙË i¤ÛË fiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·¯iÂ> ÙÔ ÎÂÓfi. y H i¤ÛË ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ.
2 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ i¤ÛË~ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ<Ú· Ô ÂÈÛ<¯iËÎÂ. y £· ÂÈÛ·¯iÂ> ÎÂÓfi, ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ i· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ> ÛÙ· ÂÍÈ¿.
¢È·ÁÚ·Ê< Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙ<Ú· 1 ¶È¤ÛÙ à SEARCH < á SEARCH (à < á ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ>Ù ÛÙË i¤ÛË ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ<Ú· Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· È·ÁÚ·ÊÂ> < Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·iÂ>. y O ¯·Ú·ÎÙ<Ú·~ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ.
2 AÓ ÂÈiÌÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ<Ú·: ¶È¤ÛÙ NO. y O ¯·Ú·ÎÙ<Ú·~ ¤¯ÂÈ È·ÁÚ·ÊÂ> Î·È ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ> ÌÈ· i¤ÛË ÚÔ~ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
AÓ ÂÈiÌÂ>Ù ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ<ÛÂÙ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ<Ú·: ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë (ȤÛÙ ٷ ·ÏÊ·,ËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÈÓÔÚÁÈÔ ¯·Ú·ÎÙ<Ú·.
¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~. · °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙ<Ú· ȤÛÙ à SEARCH <
á SEARCH (à < á ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).

80

EÏÏËÓÈο

XAPAKTHPITMTIKA

¢È·ÁÚ·Ê< ÎÂÈ̤ÓÔ 1 ¶È¤ÛÙ EDIT TEXT ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~
ÎÂÈ̤ÓÔ. y CD TEXT EDIT ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ, Text Edit ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
2 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ È·ÁÚ·Ê<~ ÎÂÈ̤ÓÔ. y Text Erase ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
3 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ Â>ÙÂ: y All Text: YÏÔ ÙÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ >ÛÎÔ ÂÈϤ¯iËΠÁÈ· Ó· È·ÁÚ·ÊÂ> Ì ÌÈ· Î>ÓËÛË. y Album Artist: ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ CD ÂÈϤ¯iËΠÁÈ· È·ÁÚ·Ê<. y Album Title: Ô Ù>ÙÏÔ~ ÙÔ CD ÂÈϤ¯iËΠÁÈ· È·ÁÚ·Ê<. y Artist Tr 1 < (2, 3,...): ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ 1 < (2, 3,...) ÂÈϤ¯iËΠÁÈ· È·ÁÚ·Ê<. y Title Tr 1 < (2, 3,...): Ô Ù>ÙÏÔ~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ 1 < (2, 3,...) ÂÈϤ¯iËΠÁÈ· È·ÁÚ·Ê<.
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~. y Erase? < Erase All? ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È.
6 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË È·ÁÚ·Ê<~. y Update ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÎÂ>ÌÂÓÔ È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È.
¢È·ÁÚ·Ê< ·fi ÙË ÌÓ<ÌË YÙ·Ó Ë ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ Û·~ Â>Ó·È ÁÂÌ¿ÙË, i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ Ù· ÌËÓÌ·Ù· Memory Full Î·È Finalize Disc. E¿Ó ÂÍ·ÎÔÏÔiÂ>Ù ӷ i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛi¤ÛÂÙ >ÛÎÔ ÛÙË ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ, Ú¤ÂÈ, Â>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ ·fi ÙË ÌÓ<ÌË < Ó· ÙÂÚÌ·Ù>ÛÂÙ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ >ÛÎÔ.
1 ¶È¤ÛÙ EDIT TEXT ÁÈ· Ó· ÌÂ>Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÂÈ̤ÓÔ. y CD TEXT EDIT ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ, Text Edit ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
2 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ ÚÔ,ÔÏ<~ ÌÓ<ÌË~. y Text Memory ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
3 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ >ÛÎÔ Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ È·ÁÚ¿,,ÂÙ ·fi ÙË ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ.
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË. y Erase Memory ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
6 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ È·ÁÚ·Ê<~ ÎÂÈ̤ÓÔ ÙÔ ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ >ÛÎÔ.
TMËÌÂ>^ÛË: AÓ ÛÙË ÌÓ<ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ ·ÔiËÎÂ̤ÓÔÈ >ÛÎÔÈ i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ¤ÓÂÈÍË Memory Empty.

EÂÍÂÚÁ·Û>· ÎÔÌÌ·ÙÈÔ (ÌfiÓÔ ÛÂ ÔÏÏ·Ïfi CD)
MÔÚÂ>Ù ӷ ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ¤Ó· "ÎÔÌÌ¿ÙÈ" Ì ÙÔ Ó· ÛËÌ·ÂÛÂÙ ÌÈ· È·ÚÔÌ< ÌÔÛÈÎ<~ ̤۷ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ~ >ÛÎÔ. TÔ Ó¤Ô ·Ùfi "ÎÔÌÌ¿ÙÈ" ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê< < ·Ó··Ú·Á^Á<. TÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì<ÎÔ~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ Â>Ó·È 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.
1 ¶È¤ÛÙ EDIT TRACK ÛÙË ÛÛÎÂ<. y EDIT TRACK ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ, Track Î·È Ô ÙÚ¤¯^Ó ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ? ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È. O ÙÚ¤¯^Ó ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ Â>ÛË~ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.
2 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ·ÚÈiÌfi~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ.
3 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ. y £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ Ë i¤ÛË ÙÔ Â>ÎÙË A Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ. T· ÚÒÙ· 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ i· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÓ¯Ò~.
4 ¶È¤ÛÙÂ É PLAY/PAUSE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ·>ÍÂÙ ·fi ÙËÓ ÂÈiÌËÙ< i¤ÛË ÂÎÎ>ÓËÛË~ ÙÔ Ó¤Ô Û·~ "ÎÔÌÌ·ÙÈÔ" (H ·Ú¯ÈÎ< i¤ÛË ÙÔ Â>ÎÙË A Â>Ó·È ¿ÓÙ· Ë ·Ú¯< ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ).
· °È· ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~ ÚÔÒiËÛË ÛÙËÓ ÂÈiÌËÙ< i¤ÛË ÂÎÎ>ÓËÛË~ ȤÛÙ à SEARCH < á SEARCH ÛÙË ÛÛÎÂ<.
· °È· Ó· ÛÓÙÔÓ>ÛÂÙ Ì ·ÎÚ>,ÂÈ· ÙË i¤ÛË È¤ÛÙ ÚÒÙ· É PLAY/PAUSE ÛÙË ÛÛÎÂ<, ηÙfiÈÓ ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë.
5 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ i¤ÛË~ ÙÔ Â>ÎÙË A. y H i¤ÛË ÙÔ Â>ÎÙË B Î·È Ô Ó¤Ô~ ¯ÚfiÓÔ~ "ÎÔÌÌ·ÙÈÔ" i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓ. T· ÚÒÙ· 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙË i¤ÛË B ÙÔ Â>ÎÙË Ì¤¯ÚÈ ÙË i¤ÛË Â>ÎÙË B i· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÓ¯Ò~.
6 ¶È¤ÛÙÂ É PLAY/PAUSE ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ·>ÍÂÙ ·fi ÙË i¤ÛË È·ÎÔ<~ ÙÔ Ó¤Ô Û·~ "ÎÔÌÌ·ÙÈÔ" (H ·Ú¯ÈÎ< i¤ÛË ÙÔ Â>ÎÙË B Â>Ó·È ¿ÓÙ· Ë i¤ÛË ÙÔ Â>ÎÙË A ÛÓ 4 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·).
7 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÙË~ Ì·ÚηÚÈṲ̂ÓË~ È·ÚÔÌ<~. y EDIT TRACK Ê·>ÓÂÙ·È, A-B Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È.
TMËÌÂ>^ÛË: AÓ ·ÓÔ>ÍÂÙÂ ÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ÔÏÏ·ÏÔ CD Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û>· È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È.
E·Ó·ÊÔÚ¿ ÙË~ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ 1 ¶È¤ÛÙ NO ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÎÔ<~.
y Clear A-B? ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
2 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ·ӷʤÚÂÙ ÙÔ~ Â>ÎÙÂ~. y OÈ Â>ÎÙÂ~ A-B ·ӤگÔÓÙ·È.

81

EÏÏËÓÈο

¢EKTHTM

STANDBY ON CD 1 CD 2 CD 3 DISPLAY
CDR
MIC LEVEL
MIC

R8 FW-

CD RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

CD-TEXT EDITING

CD RECORDER

DIGITAL / ANALOG AUX TUNER
iR SENSOR
NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIM
OPEN/CLOSE

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ ÛÂ Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÔ~ ÛÙ·iÌÔ~
1 ¶È¤ÛÙ TUNER ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÛÓÙÔÓÈÛÙ<. y Tuner ÎÏ¿ÂÈ.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ TUNER Í·Ó¿ ÁÈ· ÂÈÏÔÁ< ÂÈiÌËÙ<~ ÒÓË~ ÎÌ¿Ù^Ó. y EÌÊ¿ÓÈÛË ÙË~ ÒÓË~ ÎÌ¿Ù^Ó Ô ÂÈϤͷÙÂ.
3 KÚ·Ù<ÛÙ ÈÂṲ̂ÓÔ ÙÔ à SEARCH < á SEARCH (à < á ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛfi ÂÙÂÚfiÏÂÙÔ. y EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ë ÒÓË ÎÌ¿Ù^Ó Ô ÂÈϤͷÙÂ Î·È ÙÔ Searching. TÔ Ú·ÈfiÊ^ÓÔ ÛÓÙÔÓ>ÂÙ·È Û ¤Ó· ÛÙ·iÌfi Ì ·ÚÎÒ~ Ó·Ùfi Û<Ì·.
4 E·Ó·Ï¿,ÂÙ ÙËÓ ·Ó·<ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ,ÚÂ>Ù ÙÔÓ ÂÈiÌËÙfi ÛÙ·iÌfi.
· °È· Ó· ÛÓÙÔÓÈÛÙÂ>Ù Û ¤Ó· ÛÙ·iÌfi Ì ·ÛiÂÓ¤~ Û<Ì· ȤÛÙ ÛÓÙÔÌ· à SEARCH < á SEARCH (à < á ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) fiÛÔ Û¯Ó¿ Â>Ó·È ··Ú·>ÙËÙÔ ÁÈ· ηÏÙÂÚË Ï<,,Ë.
AÔi<ÎÂÛË Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÒÓ ÛÙ·iÌÒÓ
E>Ó·È Ó·Ùfi Ó· ·ÔiËÎÂÛÂÙ ̤¯ÚÈ Î·È 40 Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÔ~ ÛÙ·iÌÔ~. OÈ ÛÙ·iÌÔ> ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÈÏÂÁÔÓ Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔÓ ·ÙfiÌ·Ù· < ÌÔÚÂ> ·Ùfi Ó· Á>ÓÂÈ ·fi ÂÛ¿~. O ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ i· ¤¯ÂÈ ^~ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î¿Ï,,Ë ÚÔËÁÔÌÂÓ^Ó ÚÔÚiÌ>ÛÂ^Ó ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂÙ·>Ô ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ ÂÓÂÚÁfi ÛÙ·iÌfi. MÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi i· ÛÓÙÔÓÈÛÙÂ> < ÙÂÏÂÙ·>· ·ÔiËÎÂ̤ÓË ÚÔÚiÌÈÛË.
AÙfiÌ·ÙÔ~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ E·Ó ÂÓ ¿Ú¯ÔÓ ÛÓÙÔÓÈṲ̂ÓÂ~ ÚÔÚiÌ>ÛÂÈ~ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·ÙÔ~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ Ì ÙËÓ ÚÔÚiÌÈÛË ÓÔÌÂÚÔ ¤Ó·.
1 AÎÔÏÔiÂ>ÛÙ ٷ ,<Ì·Ù· 1 Î·È 2 ÙÔ "TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ Û ڷÈÔÊ^ÓÈÎÔ~ ÛÙ·iÌÔ~".

2 KÚ·Ù<ÛÙ ÈÂṲ̂ÓÔ ÙÔ PROG (PROGRAM ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 2 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·. y Autoprogram ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È, ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÙÔ PROG Î·È Ô ÙÚ¤¯^Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ~ ·ÚÈiÌfi~ ÛÙÔ ÌÔÛÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. y YÏÔÈ ÔÈ È·i¤ÛÈÌÔÈ Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÔ> ÛÙ·iÌÔ> ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÒÓË ÎÌ¿Ù^Ó ·ÔiËÎÂÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù·. TÔ PROG Û,<ÓÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÓÙÔÌ· Ô ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ~ ·ÚÈiÌfi~, Ë ÒÓË ÎÌ¿Ù^Ó Î·È Ë Û¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ ÙÂÏÂÙ·>Ô ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙ·iÌÔ.
· °È· ·Ôi<ÎÂÛË Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÒÓ ÛÙ·iÌÒÓ ¿ÏÏË~ ÒÓË~ ÎÌ¿Ù^Ó Â·Ó·Ï¿,ÂÙ ٷ ,<Ì·Ù· 1­2. ¶ÚÔÙÔ ÚÔ¯^Ú<ÛÂÙ ,Â,·È^iÂ>Ù ÚÒÙ· fiÙÈ ÂÈϤͷÙ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ È·i¤ÛÈÌÔ ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈiÌfi, È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÚÂ> Ó· È·ÁÚ·ÊÔÓ <Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÔ> ÛÙ·iÌÔ>.
· °È· ¤ÍÔÔ ·fi ÙÔÓ ·ÙfiÌ·ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ȤÛÙ PROG (PROGRAM ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).
TMËÌÂÈÒÛÂÈ~: ­ EÊfiÛÔÓ ¿Ú¯ÔÓ È·i¤ÛÈÌÔÈ ÛÙ·iÌÔ> RDS, i· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔÓ ÚÒÙÔÈ.
­ ¶¿ÓÙ· i· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù>ÔÓÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ÚÒÙ· ÔÈ ÈÛ¯ÚÔ> Î·È Î·ÙfiÈÓ ÔÈ ·Ó·ÌÔÈ ÛÙ·iÌÔ>.
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔ~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi~ 1 AÎÔÏÔiÂ>ÛÙ ٷ ,<Ì·Ù· 1 Î·È 2 ÙÔ "TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ ÌÂ
Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÔ~ ÛÙ·iÌÔ~".
2 KÚ·Ù<ÛÙ ÈÂṲ̂ÓÔ ÙÔ PROG (PROGRAM ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 2 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·. y AÚ¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÙÔ PROG Î·È Ô ÙÚ¤¯^Ó ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ~ ·ÚÈiÌfi~ ÛÙÔ Â>Ô ÙÔ ÌÔÛÈÎÔ ËÌÂÚÔÏÔÁ>Ô.
3 ¶È¤ÛÙ à SEARCH < á SEARCH (à < á ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÛÓÙÔÓÈÛÙÂ>Ù ÛÙÔÓ ÂÈiÌËÙfi Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎfi ÛÙ·iÌfi.
· °È· Ó· ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ¤Ó· Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎfi ÛÙ·iÌfi Û ¿ÏÏÔ ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈiÌfi ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë (ȤÛÙÂí < ëÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).
4 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÚiÌ>ÛÂ^Ó. y TÔ PROG Û,<ÓÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔÈ ·ÚÈiÌÔ>, Ë ÒÓË ÎÌ¿Ù^Ó Î·È Ë Û¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙ·iÌÔ.
· °È· ¤ÍÔÔ ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ȤÛÙ PROG (PROGRAM ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ).
TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ Û ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ~ ÛÙ·iÌÔ~
· XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ í JOG CONTROL ë (í < ë ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ô ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ~ ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ÛÙ·iÌÔ.

82

EÏÏËÓÈο

¢EKTHTM

RDS

ABLE MINI HIFI SYSTEM

NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIMER

TÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Radio Data System Â>Ó·È Ì>· ËÚÂÛ>· Ô

ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ÛÙ·iÌÔ~ FM Ó· ÛÙ¤ÏÓÔÓ ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~

·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ Ù· ÎÔÈÓ¿ Ú·ÈÔÛ<Ì·Ù· FM. YÙ·Ó Ï·Ì,¿ÓÂÙÂ ¤Ó·

ÛÙ·iÌfi RDS, ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ

Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ ÛÙ·iÌÔ.

MÂÙ¿,·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ȷÊÔÚÂÙÈΤ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ RDS · ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ RDS ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÌÂÙ¿,·ÛË
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ~ ·ÎfiÏÔiÂ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ (ÂÊfiÛÔÓ Â>Ó·È È·i¤ÛÈÌÂ~): ­ YÓÔÌ· ÛÙ·iÌÔ ­ MËÓÌ·Ù· Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤Ó^Ó ­ PÔÏfiÈ RDS

· ¶È¤ÛÙ DISPLAY ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· Â>Ù ÙË Û¯ÓfiÙËÙ· ÂÓfi~ ÛÙ·iÌÔ RDS.

NEWS/TA ­ EÈ<ÛÂÈ~ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~ ÎÎÏÔÊÔÚ>·~
YÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È ·Ù< Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>·, Ë ·ÎÚfi·ÛË ÂÓfi~ CD(RW) < οÔÈ·~ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ<~ ËÁ<~ È·ÎfiÙÂÙ·È ÚÔÛ^ÚÈÓ¿ ·fi ÙÈ~ ÂÈ<ÛÂÈ~ < ÙÈ~ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~ ÎÎÏÔÊÔÚ>·~ ÂÓfi~ ÛÙ·iÌÔ RDS.

1 TMÓÙÔÓÈÛÙÂ>ÙÂ ÛÙÔÓ ÂÈiÌËÙfi ÛÙ·iÌfi RDS.

2 AÓ··Ú¿ÁÂÙÂ ÙÔ CD(RW) < ÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ< Û·~.

3 ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ NEWS/TA ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο: y TA Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÎÚfi·ÛË i· È·ÎÔÂ> ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÛÙ·iÌfi~ ÂΤÌÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~ ÎÎÏÔÊÔÚ>·~. y NEWS Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÎÚfi·ÛË i· È·ÎÔÂ> ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÛÙ·iÌfi~ ÂΤÌÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~ ÂÈ<ÛÂ^Ó. y NEWS Î·È TA Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÎÚfi·ÛË i· È·ÎÔÂ> ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÛÙ·iÌfi~ ÂΤÌÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ~ ÂÈ<ÛÂ^Ó < ÎÎÏÔÊÔÚ>·~. y NEWS Î·È TA ÂÍ·Ê·Ó>ÔÓÙ·È Î·È Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È.

TMËÌÂ>^ÛË: °È· ÙË ·ÔÊÁ< ·ÓÂÈiÌËÙ^Ó Ë¯ÔÁÚ·Ê<ÛÂ^Ó, ·Ù< Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ>Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ÂÓfi~ CD(RW) < fiÛÔ ,Ú>ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÌÂÓÔ.

EON
TÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Enhanced Other Networks ÂÚÈÏ·Ì,¿ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ RDS ¿ÏÏ^Ó Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎÒÓ ÛÙ·iÌÒÓ RDS. YÙ·Ó ÙÔ ÛÛÙËÌ· EON Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, ÙfiÙ ʷ>ÓÂÙ·È ÙÔ EON. TfiÙÂ Ë ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ CD(RW) i· È·ÎÔÂ> ·fi ÂÈ<ÛÂÈ~ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ÎÎÏÔÊÔÚ>· fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ÛÙ·iÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ^Ó ÛÙ·iÌÒÓ Ì ÙÔ ÛÛÙËÌ· RDS.

83

EÏÏËÓÈο

PO§OI/XPONO¢IAKO¶THTM

STANDBY ON CD 1 CD 2 CD 3 DISPLAY
CDR
MIC LEVEL
MIC

R8 FW-

CD RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

CD-TEXT EDITING

CD RECORDER

EDIT

RECORD CD CD COMPILE CD

REC TYPE FINALIZE

ERASE

DIGITAL / ANALOG AUX TUNER
iR SENSOR
NEWS/TA RDS CD TEXT CLOCK/TIMER
OPEN/CLOSE

4 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ<. y AÓ·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÙÔ ,,ËÊ>Ô ÙË~ Ë̤ڷ~ ÙË~ Â,ÔÌ¿·~.
5 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Ë̤ڷ.
6 XÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÙ ÙÔ à SEARCH < á SEARCH ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ>Ù ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙË~ Â,ÔÌ¿·~ ÛÙËÓ ÒÚ·.
7 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·.
8 E·Ó·Ï¿,ÂÙ ٷ ,<Ì·Ù· 6 Î·È 7 ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ٷ ÏÂÙ¿.
9 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~.

PiÌÈÛË ÚÔÏÔÁÈÔ
MÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi Û<Ì· Ô ÂΤÌÂÈ Ì·> Ì ÙÔ Û<Ì· RDS. AÙfi ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÌfiÓÔ ·Ó Ô ÛÙ·iÌfi~ RDS ÂΤÌÂÈ ·Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Û<Ì·.
AÙfiÌ·ÙË ÚiÌÈÛË ÚÔÏÔÁÈÔ 1 TMÓÙÔÓÈÛÙÂ>Ù Ì ¤Ó·Ó ÛÙ·iÌfi RDS (,Ϥ "¢¤ÎÙË~").
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ CLOCK/TIMER ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·. y RDS Clock ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ 90 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·. K·ÙfiÈÓ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔifiÓË Ë ÒÚ·.
E¿Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÙÔ No RDS Clock, ÂÓ ÂΤÌÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi Û<Ì·. TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË ·Ù< i· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÓÙÔÓÈÛÙÂ>Ù Û ¿ÏÏÔ ÛÙ·iÌfi RDS < Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
TMËÌÂ>^ÛË: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Û<Ì· Ô ÂΤÌÂÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ~ ÛÙ·iÌÔ~ RDS ÌÔÚÂ> Ó· ÌËÓ Â>Ó·È ¿ÓÙ· ·ÎÚÈ,¤~. E¿Ó ÂÓÙÔ>ÛÂÙ ·ÛÓ¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÒÚ·, ÚiÌ>ÛÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Û·~ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙfiÙÂ Ë ÒÚ· i· ÎÏ¿ Ì ·ÎÚ>,ÂÈ·.
XÂÈÚÔÎ>ÓËÙË ÚiÌÈÛË ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÔ 1 ¶È¤ÛÙ fiÛÔ Û¯Ó¿ ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÙÔ y STANDBY ON ÛÙË ÛÛÎÂ<
ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÛÙË i¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ<~.
2 ¶È¤ÛÙ CLOCK/TIMER ÛÙË ÛÛÎÂ<.
3 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÒÚ·. y Clock ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Î·È X ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ.

84

EÏÏËÓÈο

PO§OI/XPONO¢IAKO¶THTM

OE¯ÂÙ ÙË Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ȷÊÔÚÂÙÈΤ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Ô ÂÓÂÚÁÔÔÈÔÓÙ·È Û ÂÔ̤ÓË ÛÙÈÁÌ<. ¶ÚÔÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ οÔÈ· ·fi ·Ù¤~ ÙÈ~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~ ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÚiÌ>ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ·ÊÓÈÛË~
PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ·ÊÓÈÛË~ H ÛÛÎÂ< ÌÔÚÂ> Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ> ^~ ÍÓËÙ<ÚÈ, ̤Û^ ÙÔ ÔÔ>Ô ·Ú¯>ÔÓ ·ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ·Ó··Ú·Á^Á< Û ÚÔηiÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Ú·ÈfiÊ^ÓÔ, ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê<~ < ÙÔ ÔÏÏ·Ïfi CD.
1 ¶È¤ÛÙ fiÛÔ Û¯Ó¿ ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È ÙÔ y STANDBY ON ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÙË i¤ÛÂÙ Û ·Ó·ÌÔÓ<.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ CLOCK/TIMER ÛÙË ÛÛÎÂ<.
3 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ·ÊÓÈÛË~. y Alarm ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È, ALARM ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ.
4 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· ÂÈ,Â,·>^ÛË ÂÈÏÔÁ<~. y AÓ·,ÔÛ,<ÓÂÈ Ë ,,ËÊÈ·Î< ¤ÓÂÈÍË ÒÚ·~.
5 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·.
6 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙÂ ÙÔ à SEARCH < á SEARCH ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ>ÙÂ ·fi ÙËÓ ÒÚ· ÛÙ· ÏÂÙ¿.
7 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ٷ ÏÂÙ¿.
8 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ ÙË~ ÒÚ·~.
9 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ËÁ< Ô ÂÈiÌÂ>Ù ӷ Û·~ ·ÊÓ>ÛÂÈ.
10 ¶È¤ÛÙ YES ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÙË~ ËÁ<~.
· °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ·ÊÓÈÛË È¤ÛÙ y STANDBY ON ÛÙË ÛÛÎÂ<.
XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~
PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÂÁÁÚ·Ê<~ H ÛÛÎÂ< ÌÔÚÂ> Ó· οÓÂÈ ·ÙfiÌ·ÙÂ~ ÂÁÁڷʤ~ ·fi ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ËÁ< < ·fi ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎfi ÛÙ·iÌfi ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ.
1 AÎÔÏÔiÂ>ÛÙ ٷ ,<Ì·Ù· 1 Î·È 2 ÙË~ "PiÌÈÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ·ÊÓÈÛË~".
2 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÂÁÁÚ·Ê<~. y Rec Timer ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È, REC Ê·>ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ X ·Ú¯>ÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ.
3 ¶È¤ÛÙ YES ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ<. y H ,,ËÊÈ·Î< ¤ÓÂÈÍË ÒÚ·~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< i· ·Ú¯>ÛÂÈ Ó· ·Ó·,ÔÛ,<ÓÂÈ.
4 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÒÚ·~ ÂÁÁÚ·Ê<~.

5 XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙÂ ÙÔ à SEARCH < á SEARCH ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ>ÙÂ ·fi ÙËÓ ÒÚ· ÛÙ· ÏÂÙ¿ ÙË~ ¤Ó·ÚÍË~ ÂÁÁÚ·Ê<~.
6 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ٷ ÏÂÙ¿ ÙË~ ¤Ó·ÚÍË~ ÂÁÁÚ·Ê<~.
7 TMÓ¯>ÛÙ ·Ù< ÙË È·ÈηÛ>· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ ÙÔ à SEARCH < á SEARCH ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËiÂ>Ù ·fi ÙËÓ ÒÚ· ÛÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Î·È ÛÙËÓ Ë̤ڷ ÙË~ Â,ÔÌ¿·~. MÂÙ¿ ·fi οi ÌÂÙ·Î>ÓËÛË, ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~.
8 ¶È¤ÛÙ YES ÁÈ· Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~.
9 ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ËÁ< ÙË~ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË~.
TMÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô ÂÈϤͷÙ ÙÔÓ ÛÓÙÔÓÈÛÙ< ^~ ËÁ<: ¶ÂÚÈÛÙÚ¤,,Ù ÙÔ í JOG CONTROL ë Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÚÔÚiÌÈṲ̂ÓÔ Ú·ÈÔÊ^ÓÈÎfi ÛÙ·iÌfi Î·È ÂÈ,Â,·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÙÔ ÛÙ·iÌÔ È¤ÔÓÙ·~ YES.
10 ¶È¤ÛÙ YES ÛÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· Ó· ÂÈ,Â,·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ËÁ<~.
· °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê< ȤÛÙÂ Ç STOP ÛÙË ÛÛÎÂ<.
EÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ·ÊÓÈÛË~ Î·È ÂÁÁÚ·Ê<~
· ¶È¤ÛÙ ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ TIMER ON/OFF ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙÂ/·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ·ÊÓÈÛË~ ηÈ/< ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÂÁÁÚ·Ê<~: y ALARM Ê·>ÓÂÙ·È Î·È Alarm ON ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ·ÊÓÈÛË~ Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ~. y REC Ê·>ÓÂÙ·È Î·È REC Timer ON ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ~. y ALARM Î·È REC Ê·>ÓÔÓÙ·È, REC+Alarm ON ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È fiÙ·Ó Â>Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ~ Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ·ÊÓÈÛË~ Î·È ÂÁÁÚ·Ê<~. y ALARM Î·È REC Û,<ÓÔÓ, REC+AlarmOFF ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ·ÊÓÈÛË~ Î·È ÂÁÁÚ·Ê<~ Â>Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ~.
XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ ÓÔ
MÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈÎ< ÂÚ>ÔÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~.
1 ¶È¤ÛÙ SLEEP ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ¯ÚfiÓÔ~ ÓÔ. y SLEEP Ê·>ÓÂÙ·È Sleep 60 min, 45 min, 30 min,15 min ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È < Sleep OFF ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È.
2 M ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ ÂÈiÌËÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÌË È¤ÛÂÙ ͷӿ ÙÔ SLEEP. y MÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô ÂÈϤͷÙÂ, Ë ÛÛÎÂ< ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û ·Ó·ÌÔÓ<.
· °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ÓÔ È¤ÛÙ SLEEP ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÙÔ Sleep OFF.

85

EÏÏËÓÈο

TEXNIKA TMTOIXEIA
YfiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ ÙÚÔÔÔÈ<ÛÂÈ~ ¯^Ú>~ ÂÈÔÔ>ËÛË.
°ÂÓÈο EÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÚÂÌ·......................................220­240 V / 50 Hz K·Ù·Ó¿Ï^ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~
TM ÏÂÈÙÔÚÁ>· ................................................................157 W TM ·Ó·ÌÔÓ< .................................................................< 30 W §ÂÈÙÔÚÁ>· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË~ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~ ...........................< 2 W ¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ~, × × ,...................................265 × 310 × 395 mm B¿ÚÔ~ (¯^Ú>~ Ù· ˯Â>·) .........................................................11 kg
EÓÈÛ¯Ù<~ IÛ¯~ ÂÍfiÔ ............................2 × 200 W MPO, 2 × 100 W RMS,
6 , 1 kHz, THD 10% AfiÎÚÈÛË Û¯ÓfiÙËÙ·~ ..................................20­20,000 Hz, ±3 dB §fiÁÔ~ Û<Ì·ÙÔ~/iÔÚ,Ô ....................................... 80 dBA (IEC) E·ÈÛiËÛ>· ÂÈÛfiÔ
AUX IN L/R ..................................................................800 mV MIC..................................................................................1 mV DIGITAL IN .................................500 mVpp (75 )/12­56 kHz OEÍÔÔ~ H¯Â>· ÛÓiÂÙË~ ·ÓÙ>ÛÙ·ÛË~ ........................................... 6 ç AÎÔÛÙÈο ÛÓiÂÙË~ ·ÓÙ>ÛÙ·ÛË~ .........................32 ­600 YÔÔ¯< LINE OUT L/R................................................500 mV DIGITAL OUT .................................500 mVpp (75 )/44.1 kHz SUBWOOFER OUT...............................................................1 V
¶ÔÏÏ·Ïfi CD AÚÈiÌfi~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈfiÌÂÓ^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ...................................40 ¶ÂÚÈÔ¯< Û¯ÓÔÙ<Ù^Ó ................................................20­20,000 Hz §fiÁÔ~ Û<Ì·ÙÔ~/iÔÚ,Ô ................................................ 92 dBA ¢È·Ê^Ó>·............................................................. -65 dB (1 kHz) TMÓÔÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË ....................... -94 dB (1 kHz)
CD ÂÁÁÚ·Ê<~ AÚÈiÌfi~ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈfiÌÂÓ^Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ...................................99 AÓ··Ú·Á^Á< CD
¶ÂÚÈÔ¯< Û¯ÓÔÙ<Ù^Ó..........................................20­20,000 Hz AÓ··Ú·Á^Á< ÏfiÁÔ Û<Ì·ÙÔ~/iÔÚ,Ô ................... 92 dBA ¢È·Ê^Ó>· ...................................................... -65 dB (1 kHz) TMÓÔÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË................. -84 dB (1 kHz) AÓ·ÏÔÁÈÎ< ÂÁÁÚ·Ê<, ,,ËÊÈ·Î< ·Ó··Ú·Á^Á< ¶ÂÚÈÔ¯< Û¯ÓÔÙ<Ù^Ó..........................................20­20,000 Hz AÓ··Ú·Á^Á< ÏfiÁÔ Û<Ì·ÙÔ~/iÔÚ,Ô ................... 86 dBA ¢È·Ê^Ó>· ...................................................... -65 dB (1 kHz) TMÓÔÏÈÎ< ·ÚÌÔÓÈÎ< ·Ú·ÌfiÚÊ^ÛË................. -81 dB (1 kHz)
§¤ÈÂÚ (CD ÂÁÁÚ·Ê<~) TÔ~.....................................................§¤ÈÂÚ ËÌÈ·Á^ÁÔ GaAIAs M<ÎÔ~ ÎÌ·ÙÔ~.......................................775­795 nm (ÛÙ· 25° C) IÛ¯~ ÂÍfiÔ ...........................2,5 mW (KfiÎÎÈÓÔ), 35 mW (§ÂÎfi) AfiÎÏÈÛË ¤ÛÌË~ ...........................................................60 ÌÔ>ÚÂ~
¢¤ÎÙË~ ¶ÂÚÈÔ¯< ÎÌ¿Ù^Ó
FM .................................................................87.5­108.0 MHz MW ..................................................................531­1,602 kHz LW ......................................................................153­279 kHz
H¯Â>· TMÛÙËÌ·.............................................AÓ¿ÎÏ·ÛË Ì¿Û^Ó 3 ÚfiÌ^Ó E̤ËÛË.................................................................................6 °ÔÊÂÚ ..............................................................................1 × 6.5" TÔ>ÙÂÚ ..............1 × 2.5", £^Ú¿ÎÈÛË Ì·ÁÓ<ÙË ÛÙÚÔÓÙ>Ô ÊÂÚÚ>ÙÔ TÔ>ÙÂÚ .................................................1 × 1", ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ ifiÏ^Ó ¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ~, × × ,...................................310 × 240 × 323 mm B¿ÚÔ~ ......................................................................4.6 kg/ηi¤Ó·
86

EÏÏËÓÈο

E¶I§YTMH ¶POB§HMATøN

¶POEI¢O¶OIHTMH
TM ηÌ>· ÂÚ>Ù^ÛË ÂÓ i· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚ<ÛÂÙ ӷ ÂÈÈÔÚiÒÛÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·~ ÙË ÛÛÎÂ< ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ i· ·ÎÚ^iÂ> Ë ÂÁÁËÛË. MËÓ ·ÓÔ>ÁÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÈfiÙÈ Ê>ÛÙ·Ù·È Î>ÓÓÔ~ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ>·~.
E¿Ó ÚÔÎ,,ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛÊ¿ÏÌ·, ÂϤÁÍÙ ÚÒÙ· Ù· ÛËÌÂ>· Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ï>ÛÙ·, ÚÔÙÔ ¿Ù ÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÂÈÛÎÂ<.

E¿Ó ÂÓ Â>ÛÙ Û i¤ÛË Ó· ÂÈÏÛÂÙ ¤Ó· Úfi,ÏËÌ· ·ÎÔÏÔiÒÓÙ·~ ·Ù¤~ ÙÈ~ ÔÂ>ÍÂÈ~, ÛÌ,ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ < ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÂÈÈfiÚi^ÛË~.
ATMºA§EIA §EIZEP
H ÌÔÓ¿· ·Ù< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ> ϤÈÂÚ. MfiÓÔ ÂÍÂÈÈÎÂ̤ÓÔ~ Ù¯Ó>ÙË~ i· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· < Ó· ÂȯÂÈÚ<ÛÂÈ Ó· ÂÈÈÔÚiÒÛÂÈ ÙË ÛÛÎÂ<, ÂÍ·ÈÙ>·~ Èi·ÓÔ ÙÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ Ù^Ó Ì·ÙÈÒÓ.

¶POB§HMA
¢ÂÓ ¿Ú¯ÂÈ <¯Ô~, ÂÓ ¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯~
K·Ì>· ·ÓÙ>Ú·ÛË ÛÙ· ÛÙÔȯÂ>· ÂϤÁ¯Ô AÛiÂÓ<~ Ï<,,Ë Ú·ÈÔÛ¯ÓÔÙ<Ù^Ó
AÛiÂÓ<~ <¯Ô~ Ì¿Û^Ó
K·Îfi~ <¯Ô~ TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Û^ÛÙ¿
OEÓÂÈÍË Insert Disc
OEÓÂÈÍË Wrong Disc, OEÓÂÈÍË Use Audio CD OEÓÂÈÍË Disc Recover OEÓÂÈÍË Disc Error OEÓÂÈÍË Check Input
¢ÂÓ Ë¯ÔÁÚ·ÊÂ>
O ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ~ >ÛÎÔ~ ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û ¿ÏÏÔ Î·ÓÔÓÈÎfi CD ·Ó··Ú·Á^Á<~

¶I£ANH AITIA
H ¤ÓÙ·ÛË ÂÓ Â>Ó·È Û^ÛÙ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË.

E¶I§YTMH
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.

T· ·ÎÔÛÙÈο Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ӷ.

AÔÛÓ¤ÛÙ ٷ ·ÎÔÛÙÈο.

T· ˯Â>· Â>Ó·È Ï¿iÔ~ < ηifiÏÔ ÛÓÂÂ̤ӷ. BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ù· ˯Â>· Â>Ó·È Û^ÛÙ¿ ÛÓÂÂ̤ӷ.

TÔ Î·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ ÂÓ Â>Ó·È ÛÓÂÂ̤ÓÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

TMÓ¤ÛÙ Û^ÛÙ¿ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÙÚÔÊÔÔÛ>·~.

HÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎ< ÂÎΤÓ^ÛË

AÔÛÓ¤ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·fi ÙËÓ ÙÚÔÊÔÔÛ>·, ·ӷÛÓ¤ÛÙ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ÂÙÂÚfiÏÂÙ·.

AÛiÂÓ¤~ Û<Ì· Ú·ÈÔÛ¯ÓÔÙ<Ù^Ó

K·ÙÂiÓÂÙ ÙËÓ ÎÂÚ·>· ÁÈ· ηÏÙÂÚË Ó·Ù< Ï<,,Ë.

H ÎÂÚ·>· Â>Ó·È ÙÔÔiÂÙË̤ÓË ÎÔÓÙ¿ Û ËÁ< ÂÎÔÌ<~ ·ÎÙÈÓÔ,ÔÏ>·~, fi^~ TV, VCR, ÔÏÔÁÈÛÙ<~, Î.Ï..

AÏÏ¿ÍÙÂ ÙË i¤ÛË ÙË~ ÌÔÓ¿·~ ·ÚÂÌ,ÔÏ<~ < ÚÔÛ·i<ÛÙÂ Ó· ÙË Û,<ÛÂÙÂ.

T· ˯Â>·  ,Ú>ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË.

TMÓ¤ÛÙ ٷ ¤Á¯Ú^Ì· ηÏÒÈ· (< Ù· ÛËÌ·Â̤ӷ) ÛÙÔ~ ¤Á¯Ú^ÌÔ~ ·ÎÚÔ¤ÎÙÂ~ Î·È Ù· Ì·Ú· (< ·ÛËÌ¿ÂÙ·) ηÏÒÈ· ÛÙÔ~ Ì·ÚÔ~ ·ÎÚÔ¤ÎÙÂ~.

AηٿÏÏËÏÂ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ ÁÈ· ÙÔ ÂÔ̤ÓÔ ÙÔ ÌÔÛÈÎ<~ < <¯Ô.

¢ÈÔÚiÒÛÙ ÙÈ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ <¯Ô ÛÙË ÛÛÎÂ<.

§·Ói·Ṳ̂ÓË ÙÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ.

TÔÔiÂÙ<ÛÙÂ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ Û^ÛÙ¿.

OÈ Ì·Ù·Ú>Â~ Â>Ó·È Â>ÂÂ~.

TÔÔiÂÙ<ÛÙ ηÈÓÔÚÁÈÂ~ Ì·Ù·Ú>Â~.

H ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÔÏ ÌÂÁ¿ÏË. MÂÈÒÛÙÂ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË.

TÔ CD(RW) Â>Ó·È ÁÚ·ÙÔÓÈṲ̂ÓÔ < ,ÚÒÌÈÎÔ.

AÓÙÈηٷÛÙ<ÛÙ < ηi·Ú>ÛÙ ÙÔ >ÛÎÔ.

§Â>ÂÈ ÙÔ CD(RW) < ÙÔÔiÂÙ<iËΠ·Ó¿Ô·.

TÔÔiÂÙ<ÛÙ ¤Ó· CD(RW), Ë ÂÙÈΤٷ ÚÔ~ Ù· ¿Ó^.

OÈ Ê·ÎÔ> ϤÈÂÚ ¤¯ÔÓ i·ÌÒÛÂÈ.

¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ηi·Ú>ÛÔÓ ÔÈ Ê·ÎÔ>.

§Â>ÂÈ Ô >ÛÎÔ~ ,,ËÊÈ·ÎÔ <¯Ô.

EÈÛ¿ÁÂÙ >ÛÎÔ ,,ËÊÈ·ÎÔ <¯Ô Ì ÙÔ Û<Ì· "Digital Audio" Î·È ÙÔ ÂÈÈÎfi ÏÔÁfiÙÔ.

AÒÏÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·~

¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ Ï>Á· ÏÂÙ¿. O >ÛÎÔ~ ÈÔÚiÒÓÂÙ·È.

TÔ Disc Recover  ÌfiÚÂÛ ӷ ÈÔÚiÒÛÂÈ ÙÔ >ÛÎÔ.

O >ÛÎÔ~ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÓ Ë¯ÔÁÚ·ÊÂ>Ù·È ÔÙ ÙÂÚÌ·Ù>ÂÙ·È ·Ú·¿Ó^.

EÈϤ¯iËΠϷÓi·Ṳ̂ÓË Â>ÛÔÔ~.

EÈϤÍÙ ÙË Û^ÛÙ< Â>ÛÔÔ.

AÓȯÓÂÙËΠϷÓi·Ṳ̂ÓË ,,ËÊÈ·Î< ËÁ< ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê<~.

BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ë ÛÓÂÛË ÙÔ Î·Ï^>Ô ¤ÁÈÓ Û^ÛÙ¿.

TÔ CDR(W) Â>Ó·È ÁÚ·ÙÛÔÓÈṲ̂ÓÔ < ,ÚÒÌÈÎÔ.

BÂ,·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÙÛÔÓȤ~ Î·È ÛÎfiÓË.

O >ÛÎÔ~ Ô ¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÂÓ Â>Ó·È ÂÁÁÚ¿,,ÈÌÔ~. TÔÔiÂÙ<ÛÙ ¤Ó· ,,ËÊÈ·Îfi CDR(W) Î·È ,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Â>Ó·È ÌË ÙÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ.

H È·ÈηÛ>· ÂÁÁÚ·Ê<~ ÈÂÎfiË (·ÒÏÂÈ· ÚÂÌ·ÙÔ~, Ì˯·ÓÈÎfi ÛÔÎ).

AÚ¯>ÛÙÂ Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê<.

TÔ CDR(W) ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂ>.

TÂÚÌ·Ù>ÛÙÂ ÙÔ CDR(W).

OE¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ¤Ó· CDRW Û ÌË ÛÌ,·Ùfi Ì CDRW CD ·Ó··Ú·Á^Á<~.

EÈÛ¿ÁÂÙÂ ÙÔ CDRW ÛÂ ÛÌ,·Ùfi ÌÂ CDRW CD ·Ó··Ú·Á^Á<~.

87

Suomi Português EÏÏËÓÈο

Meet Philips at the Internet http://www. philips.com

Polski

W
CLASS 1 LASER PRODUCT

3103 306 1737.1

FW-R8

VieEvS0008


Acrobat Distiller 4.0 for Macintosh QuarkXPress Passportª: AdobePS 8.5.1

Search Any Device: