Forerunner ‎ 965 Watch Īpašnieka rokasgrāmata

Forerunner ‎ 965 Watch Īpašnieka rokasgrāmata

Mar 3, 2023 — lietotnē Garmin Connect, 74. lappuse). Varat arī izveidot Power Guide lietotnē Garmin Connect. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet riteņbraukšanas brīvā dabā ...158 pages

PDF Viewing Options

Not Your Device? Search For Manuals or Datasheets below:


File Info : application/pdf, 158 Pages, 7.82MB

Document DEVICE REPORTForerunner 965 OM LV-LV
FORERUNNER® 965 WATCH
pasnieka rokasgrmata

© 2023 Garmin Ltd. vai t meitasuzmumi
Visas tiesbas paturtas. Saska ar autortiesbu likumiem so rokasgrmatu nedrkst ne pilnb, ne daji kopt bez Garmin rakstiskas piekrisanas. Garmin patur tiesbas veikt savu produktu izmaias vai uzlabojumus un maint ss rokasgrmatas saturu, par sdm izmaim vai uzlabojumiem nepaziojot nevienai personai vai organizcijai. Lai saemtu nesenkos atjauninjumus un papildinformciju par s produkta lietosanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB® un Virtual Partner® ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes, kas ir reistrtas ASV un cits valsts. Body BatteryTM, Connect IQTM, Firstbeat AnalyticsTM, Garmin AutoShotTM, Garmin ConnectTM, Garmin ExpressTM, Garmin GolfTM, Garmin IndexTM, Garmin PayTM, Health SnapshotTM, HRM-FitTM, HRM-ProTM srija, HRM-SwimTM, HRM-TriTM, PaceProTM, RallyTM, SatIQTM, tempeTM, VariaTM un VectorTM ir Garmin Ltd. vai t meitasuzmumu preczmes. Ss preczmes nedrkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin ataujas.
AndroidTM ir Google Inc. preczme. Apple®, iPhone®, iTunes® un Mac® ir Apple Inc. preczme, kas reistrta ASV un cits valsts. Vrdisk preczme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. pasums, un Garmin jebkur gadjum izmanto ss zmes saska ar licenci. The Cooper Institute®, k ar visas saistts preczmes ir The Cooper Institute pasums. Uzlabota sirdsdarbbas ritma analze, ko nodrosina Firstbeat. iOS® ir Cisco Systems, Inc. reistrta preczme, ko Apple Inc. izmanto saska ar licenci. Di2TM ir Shimano, Inc. reistrta preczme. Shimano® un Shimano STEPSTM ir Shimano, Inc. reistrtas preczmes. STRAVA un StravaTM ir Strava, Inc. preczmes. Training Stress ScoreTM (TSS), Intensity FactorTM (IF), un Normalized PowerTM (NP) ir Peaksware, LLC preczmes. WiFi® ir Wi-Fi Alliance Corporation reistrta preczme. Windows® un Windows NT® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajs Valsts un cits valsts reistrtas preczmes. ZwiftTM ir Zwift, Inc. preczme. Citas preczmes un tirdzniecbas nosaukumi pieder to attiecgajiem pasniekiem.
Sis produkts ir ANT+® sertificts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnm skatiet tmeka vietn www.thisisant.com/directory.
M/N: A04578

Saturs
Ievads.............................................. 1
Pulkstea iestatsana..............................1 Prskats................................................... 1 GPS statuss un statusa ikonas.............. 2 Skrienekrna iespjosana un atspjosana............................................. 3 Pulkstea lietosana................................. 3
Aktivittes un lietotnes..................... 3
Aktivittes sksana................................. 3 Padomi aktivitsu reistrsanai......... 4 Aktivittes beigsana............................ 4 Aktivittes novrtsana...................... 4
rpustelpu aktivittes............................. 4 Dodoties skrjien............................... 5 Dodoties skrjien pa celiu............... 6 Skrjiena pa celiu ierakstsana..... 6 Ultramaratona aktivittes reistrsana......................................... 6 Triatlona trenis.................................. 7 Dazdu sporta veidu aktivittes veidosana............................................. 7 eBike izmantosana.............................. 7 Nobraucienu skatsana....................... 7 rpustrases slposanas vai brauksanas ar sniega dli aktivittes reistrsana......................................... 8 Distancu slposanas jaudas dati....... 8 Klinsu kpsanas aktivittes ierakstsana......................................... 8
Peldsana................................................ 9 Peldsana atkltos deos................ 9 Peldot basein..................................... 9 Padomi peldsanas aktivittm......... 9 Peldsanas terminoloija................. 10 Vzienu veidi...................................... 10 Automtisk atpta un manul atpta................................................. 10 Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu............................................... 10
Iekstelpu aktivittes.............................. 11 Dodoties virtul skrjien............... 11 Trenaziera attluma kalibrsana...... 11 Health SnapshotTM............................. 11

Spka trenia aktivittes reistrsana....................................... 12
Padomi izturbas trenia aktivitsu ierakstsanai................................... 12 HIIT aktivittes ierakstsana............. 13 HIIT taimeri.................................... 13 Iekstelpu trenaziera lietosana.......... 13 Kpsanas aktivittes telp ierakstsana....................................... 14 Golfa sple............................................. 14 Golfa sple......................................... 14 Golfa laukumu lejupielde................ 14 Bedrsu informcija........................... 15 Golfa izvlne...................................... 16 Karodzia prvietosana.................... 16 Apdraudjumu skatsana.................. 17 Mrto sitienu skatsana................... 17 Manula sitiena mrsana.............18 Layup un krasu pagriezienu attlumu skatsana ............................................ 18 Njas sensori..................................... 18 Rezulttu saglabsana..................... 18 Rezulttu atjauninsana............... 18 Punktu skaitsanas metodes iestatsana..................................... 18 Handikapa iestatsana.................. 19 Statistikas izsekosanas iespjosana.................................... 19 Golfa odometra lietosana................. 20 Virziena uz spraudti skatsana........ 20 Darbbu un lietotu pielgosana.......... 20 Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana........................................ 20 Aktivitsu secbas maia lietotu sarakst............................................. 20 Pielgotas aktivittes izveide........... 21
Izskats........................................... 21
Pulkstea skata iestatjumi.................. 21 Pulkstea ciparncas pielgosana... 21
Prskati.................................................. 22 Prskatu kopas skatsana................ 25 Prskatu kopas pielgosana............ 25 Prskatu mapju izveide................. 26 Body Battery...................................... 26 Prskata Body Battery skatsana........................................ 26

Saturs

i

Padomi uzlabotiem Body Battery datiem............................................ 27 Sirdsdarbbas ritma prskata skatsana ............................................ 27 Laikapstku prskata apskatsana....................................... 27 Atrasans vietu laikapstku atjauninsana................................ 27 Sieviesu veselba............................... 28 Sekosana menstrulajam ciklam............................................. 28 Sekosana grtniecbai................... 28 Stresa lmea prskata lietosana..... 28 Izpildes mrjumi............................... 29 Par VO2 Max. aplsm.................. 30 Savu prognozto sacensbu laiku skatsana........................................ 31 Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss ............................................ 32 Izpildes spja................................. 33 FTP aplsu iegsana..................... 34 Laktta slieksvrtba................... 35 Jsu izturbas skatsana rellaik.......................................... 36 Jsu jaudas lknes skatsana........36 Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi......................................... 37 Izpildes paziojumu izslgsana... 37 Trenia statuss.................................. 37 Treniu statusa lmei...................38 Akt slodze.................................. 39 Atgsans laiks............................. 40 Aklimatizsans izpildei karstum un augstum.................................. 41 Trenia statusa pauzsana un atsksana....................................... 41 Gatavba treniam............................. 42 Izturbas rezultts.............................. 43 Kalna rezultts................................... 43 Ritebrauksanas spjas skatsana.. 44 Vadba.................................................... 45 Vadbas izvlnes skatsana.............. 47 Vadbas izvlnes pielgosana.......... 48 Garmin Pay........................................ 48 Garmin Pay maka iestatsana....... 48 Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni......................................... 48

Kartes pievienosana Garmin Pay makam........................................... 49 Garmin Pay ieejas koda maia..... 49 Rta prskats......................................... 49 Rta prskata pielgosana................ 49
Trenii ............................................ 50
Trenis pirms sacensbm................... 50 Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas......................................... 50
Vienotais treniu statuss...................... 51 Veselbas un labsajtas iestatjumi..... 51
Automtisks mris.......................... 51 Brdinjuma par kustbu izmantosana...................................... 52
Kustbas brdinjuma ieslgsana...................................... 52 Sekosana mieg................................ 52 Automatiztas miega izsekosanas lietosana......................................... 52 Miega rezma pielgosana............ 52 Netraucsanas rezma lietosana......................................... 52 Intensittes mintes......................... 53 Intensittes minsu pelnsana..... 53 Move IQ.............................................. 53 Fizisko vingrojumu srijas.................... 53 No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde..... 53 Pielgotas fizisko vingrojumu srijas veidosana Garmin Connect.............. 54 Pielgotas fizisko vingrojumu srijas nostsana uz savu pulkstenis....................................... 54 Vingrojumu srijas sksana............. 55 Dien piedvts fizisko vingrojumu srijas izpilde..................................... 55 Dien piedvto fizisko vingrojumu sriju uzvedu ieslgsana un izslgsana...................................... 56 Sekosana peldsanas basein fizisko vingrojumu srijai.............................. 56 Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana................. 56 Jsu kritisk peldjuma truma rezultta redisana...................... 56 Trenia izpildes rezultts.................. 57 Par treniu kalendru........................ 57

ii

Saturs

Garmin Connect trenia plnu izmantosana.................................. 57 Pielgoti treniu plni................... 57 Intervlu fizisko vingrojumu srijas..... 58 Intervlu fizisko vingrojumu srijas pielgosana....................................... 58 Intervlu fizisko vingrojumu srijas sksana.............................................. 59 Intervla trenia aptursana............. 59 PacePro Trenis.................................... 59 PacePro plna lejupielde no Garmin Connect.............................................. 59 PacePro plna sksana.................... 60 PacePro plna izveidosana pulksten ............................................. 61 Power Guide.......................................... 61 Jaudas ceveza izveide un lietosana............................................ 62 Segmenti................................................ 62 StravaTM segmenti.............................. 62 Segmenta detau skatsana.............. 62 Sacensba segment.........................63 Segmenta automtiskas korisanas iestatsana......................................... 63 Virtual Partner® lietosana.................... 63 Trenia mra iestatsana.................... 64 Trenia mra atcelsana.................. 64 Ieprieksjs aktivittes rezulttu prspsana............................................ 64 Metronoma lietosana............................ 65 Pasvrtjuma iespjosana................... 65 Paplasint attlojuma rezms............ 65
zurnli............................................ 65
Vstures izmantosana.......................... 66 Dazdu sporta veidu vsture................ 66 Persongie rekordi................................. 66
Persongo rekordu skatsana............ 67 Persong rekorda atjaunosana....... 67 Persongo rekordu dzsana.............. 67 Datu kopsummu skatsana.................. 67 Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon.............................................. 67 Vstures dzsana................................. 67 Datu prvaldba..................................... 68 Failu dzsana..................................... 68
Sirdsdarbbas ritma funkcijas......... 68

Uz plaukstas loctavu balstts pulss.... 68 Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi................ 68 Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum.................................... 69 Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora izslgsana................ 69
Sirdsdarbbas ritms peldsanas laik........................................................ 69 Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana............................................. 69 Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana........................................... 70 Pulsa datu apraide aktivittes laik..... 70 Pulsa oksimetrs.................................... 71
Pulsa oksimetra rdjumu iegsana............................................ 72 Pulsa oksimetra izsekosanas mieg ieslgsana.......................................... 72 Visas dienas rezma ieslgsana....... 72 Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum.................................... 72
Navigcija...................................... 73
Kursi....................................................... 73 Sekosana kursam ierc.................... 73 Apa marsruta kursa veidosana....... 74 Kursa veidosana lietotn Garmin Connect.............................................. 74 Kursa nostsana uz ierci............. 74 Kursa informcijas skatsana vai redisana......................................... 75
Jsu atrasans vietas saglabsana.... 75 Saglabto atrasans vietu skatsana un redisana.................................... 75
Navisana uz galapunktu................... 75 Navigsana uz interesjoso objektu.... 76
Intereses objekti................................ 76 Navisana, izmantojot funkciju Skats un kustba.............................................. 76 Navigsana uz skuma punktu aktivittes laik..................................... 77
Marsruta norzu skatsana............... 77 Navigcijas aptursana........................ 77 Karte....................................................... 77
Kartes skatsana................................ 78 Navisana, izmantojot funkciju Man tuvum............................................... 78

Saturs

iii

Kartes dizaina maia........................ 78 Kompass................................................ 78 Altimetrs un barometrs......................... 79
Sensori un piederumi......................79
Bezvadu sensori.................................... 79 Bezvadu sensoru savienosana pr..... 81 Sirdsdarbbas ritma piederums Skriesanas temps un attlums............ 81
Padomi skriesanas tempa un distances reistrsanai.....................82 Skriesanas spks.................................. 82 Skriesanas jaudas iestatjumi...........82 Skriesanas dinamika............................. 82 Trensans, izmantojot skriesanas dinamiku............................................ 83 Krsu mraparti un skriesanas dinamikas dati................................... 84
Saskares ar zemi laika balansa dati.................................................. 84 Vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta dati.............................. 85 Padomi saistb ar trkstosiem skriesanas dinamikas datiem...........85 Krsu sirdsdarbbas ritms peldsanas laik........................................................ 85 Papildaprkojuma velosipda truma un kadences sensora izmantosana.......... 86 Trenis, izmantojot spka mrtjus... 86 Ritebrauksanas dinamika............... 86 Elektronisko prslgu izmantosana.... 86 Situcijas apzinsana........................... 86 Varia Kameras vadbas izmantosana...................................... 86 tempe..................................................... 87 inReach tlvadba.................................. 87 inReach tlvadbas izmantosana..... 87 VIRB tlvadba....................................... 87 Sporta kameras VIRB vadba............ 87 VIRB sporta kameras prvaldba aktivittes laik.................................. 88
Lietotja profils.............................. 88
Lietotja profila iestatsana.................. 88 Dzimuma iestatjumi......................... 88 Savas fizisks formas vecuma skatsana ............................................ 89
Par sirdsdarbbas ritma zonm............ 89

Fizisks formas mri....................... 89 Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana......................................... 90 Atauja pulkstenim iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas................ 90 Sirdsdarbbas ritma zonu aprini... 91 Savu spka zonu iestatsana................ 91 Izpildes mrjumu automtiska noteiksana............................................. 91
Mzika........................................... 92
Persong audio satura lejupielde..... 92 Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana......................................... 92
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja.... 92 Tress personas pakalpojumu sniedzja atvienosana...................... 93 Bluetooth austiu pievienosana........... 93 Mzikas klaussans............................ 93 Mzikas atskaosanas prvaldba...94 Mzikas atskaosanas prvaldba pievienot viedtlrun........................ 94 Audio rezma maia.......................... 94
Savienojamba................................ 95
Tlrua savienojambas iespjas.........95 Tlrua pra savienojuma izveidosana........................................ 95 Bluetooth paziojumu iespjosana.. 95 Paziojumu skatsana................... 95 Ienkosa tlrua zvana saemsana.................................... 96 Atbilde uz teksta ziojumu........... 96 Paziojumu prvaldba..................96 Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana.......................................... 96 Viedtlrua savienojuma brdinjumu ieslgsana un izslgsana.................. 96 Audio uzvedu atskaosana aktivittes laik.................................. 97
WiFi Savienojambas funkcijas........... 97 Pievienosana WiFi tklam................. 97
Tlrua lietotnes un datoru lietojumprogrammas............................ 97
Garmin Connect.................................98 Lietotnes Garmin Connect lietosana......................................... 98

iv

Saturs

Garmin Connect lietosana dator............................................. 99 Datu manula sinhronizcija ar Garmin Connect............................. 99 Connect IQ funkcijas......................... 99 Connect IQ funkciju lejupielde.... 99 Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru.......................... 99 Lietotne Garmin GolfTM.................... 100
Drosbas un izsekosanas funkcijas...................................... 100
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana....................................... 100 Kontaktpersonu pievienosana........... 101 Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana........................................... 101 Paldzbas pieprassana..................... 101 Live event sharing............................... 102
Funkcijas Live Event Sharing ieslgsana........................................ 102 Skattja ziapmaia.......................... 102 Skattju ziojumu blosana........ 102 GroupTrack sesijas sksana.............. 102 Padomi GroupTrack sesijm.......... 103 GroupTrack iestatjumi................... 103
Pulkstei...................................... 103
Modintja iestatsana....................... 103 Modintja redisana................... 103
Hronometra lietosana......................... 104 Atpakaskaitsanas taimera palaisana............................................. 104
Taimera dzsana............................. 105 Laika sinhronizsanas ar GPS........... 105 Laika manula iestatsana................. 105 Alternatvu laika joslu pievienosana.. 105
Alternatvs laika joslas redisana....................................... 105
Pulkstea pielgosana................. 106
Aktivitsu un lietotu iestatjumi....... 106 Datu ekrnu pielgosana................ 108 Kartes pievienosana aktivittei...... 108 Aktivittes brdinjumi.................... 109 Brdinjuma iestatsana.............. 110 Aktivittes kartes iestatjumi.......... 110

Marsrutsanas iestatjumi.............. 110 ClimbPro lietosana.......................... 111 Automtiskas kpsanas iespjosana..................................... 111 Satelta iestatjumi.......................... 112 Sensoru iestatjumi............................. 112 Kompasa iestatjumi....................... 112
Kompasa manula kalibrsana.. 112 Ziemeu nordes iestatsana...... 113 Altimetra iestatjumi........................ 113 Barometrisk altimetra kalibrsana.................................. 113 Barometra iestatjumi..................... 113 Barometra kalibrsana................ 114 Vtras brdinjuma iestatsana.. 114 Kartes iestatjumi................................ 114 Karsu prvaldba............................. 115 Karsu noformjums........................ 115 Jras kartes iestatjumi.................. 115 Kartes datu rdsana un paslpsana...................................... 115 Navigcijas iestatjumi....................... 115 Navisanas datu ekrnu pielgosana..................................... 116 Kursa shmas iestatsana.............. 116 Navigcijas brdinjumu iestatsana....................................... 116 Jaudas prvaldnieka iestatjumi........ 116 Enerijas tauptja funkcijas pielgosana..................................... 117 Sistmas iestatjumi........................... 117 Laika iestatjumi.............................. 118 Laika brdinjumu iestatsana.... 118 Ekrna iestatjumu maia............... 118 Karsto taustiu pielgosana.......... 119 Mrvienbu mainsana..................... 119
Informcija par ierci.....................119
Ierces informcijas skatsana........... 119 E-etieti reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana. 119
Par AMOLED tehnoloijas displeju.... 119 Pulkstea uzlde................................. 120
Padomi pulkstea uzldei.............. 120 Pulkstea valksana........................... 121 Ierces apkope..................................... 121
Pulkstea trsana........................... 122

Saturs

v

Pulkstea siksniu maia.................. 122 Specifikcijas...................................... 124
Informcija par akumulatoru darbbas laiku.................................................. 124
Traucjummeklsana................... 125
Produkta atjauninjumi...................... 125 Garmin Express iestatsana............ 125
Papildu informcijas iegsana...........125 K atcelt distances pogas nospiesanu?........................................ 125 Aktivitsu izsekosana......................... 125
Mans dienas sou skaits nav redzams........................................... 125 Mans sou skaits nesiet preczs... 125 Sou skaits man pulksten un man Garmin Connect kont neatbilst.... 126 Uzkpto stvu skaits siet nepreczs......................................... 126 Manas intensittes mintes mirgo 126 Satelta signlu iegsana................... 126 GPS satelta uztversanas uzlabosana...................................... 126 Pulkstea restartsana.......................126 Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana........................................ 127 Akumulatora darbbas laika maksimizsana................................... 127 Mana ierce ir nepareiz valod......... 127 Iziesana no demonstrcijas rezma... 128 Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni?............................................ 128 Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni.............................................. 128 Sirdsdarbbas ritms man pulksten nav preczs................................................. 128 Temperatras rdjums nav preczs.. 128 K manuli savienot sensorus pr?.. 129 Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?................. 129 Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni.............................................. 129 Mzika prtrauc skant vai austias zaud savienojumu............................. 129
Pielikums..................................... 130
Datu lauki............................................. 130 VO2 Max. standarta parametri........... 145

FTP novrtjumi.................................. 146 Izturbas rezulttu vrtjumi.............. 147 Riteu lielums un apkrtmrs............ 148

vi

Saturs

Ievads
BRDINJUMS Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju. Pirms skat vai prveidojat jebkuru treniu programmu, vienmr konsultjieties ar rstu.
Pulkstea iestatsana
Lai pilnb izmantotu Forerunner funkcijas, izpildiet tlk nordtos uzdevumus. · Izveidojiet Forerunner pulkstea pra savienojumu ar savu tlruni, izmantojot lietotni Garmin ConnectTM
(Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse). · Iestatiet WiFi® tklus (Pievienosana WiFi tklam, 97. lappuse). · Iestatiet drosbas funkcijas (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 100. lappuse). · Iestatiet mziku (Mzika, 92. lappuse). · Iestatiet savu Garmin PayTM maku (Garmin Pay maka iestatsana, 48. lappuse).
Prskats

Skrienekrns · pieskarieties, lai izvltos opciju izvln. · Uzsitiet, lai atvrtu skatu un aplkotu vairk datu. · Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai ritintu pa prskatu kopu un izvlnm. · Pavelciet pa labi, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. · Nokljiet ekrnu ar plaukstu, lai tri izslgtu displeju un atgrieztos pie pulkstea ciparncas. LIGHT · turiet nospiestu, lai ieslgtu pulksteni. · Nospiediet, lai ieslgtu un izslgtu displeju. · Turiet nospiestu, lai aplkotu vadbas izvlni un tri piektu biezk lietotajm funkcijm. UP · nospiediet, lai ritintu pa skatiem, datu ekrniem, opcijm un iestatjumiem. · Turiet nospiestu, lai skattu izvlni. · Turiet nospiestu, lai manuli maintu sporta veidus aktivittes laik. DOWN · nospiediet, lai ritintu pa skatiem, datu ekrniem, opcijm un iestatjumiem.

Ievads

1

· Turiet nospiestu, lai atvrtu mzikas prvaldbu (Mzika, 92. lappuse). START · STOP · nospiediet, lai palaistu un apturtu aktivittes taimeri. · Nospiediet, lai izvltos opciju vai apstiprintu ziojumu. BACK · nospiediet, lai atgrieztos ieprieksj ekrn. · Nospiediet, lai reistrtu distanci, atptu vai preju aktivittes laik.
Varat atlast , lai atteiktos no distances noteiktm darbbm (K atcelt distances pogas nospiesanu?, 125. lappuse).

GPS statuss un statusa ikonas
Aktivittm brv dab statusa josla kst zaa, kad GPS ir gatavs. Mirgojosa ikona nozm, ka pulkstenis mekl signlu. Vienmrgi izgaismota ikona nozm, ka signls ir atrasts vai ka sensors ir pievienots.

GPS

GPS statuss

Akumulatora uzldes lmenis

Tlrua savienojuma statuss

WiFi tehnoloijas statuss

LiveTrack statuss

GroupTrack statuss

Sirdsdarbbas ritma statuss

Running Dynamics Pod statuss

truma un kadences sensora statuss

Velosipda gaismu statuss

Velosipda radara statuss

Paplasinta attlojuma rezma statuss

Vied trenaziera statuss

Jaudas mrtja statuss

tempeTM sensora statuss

VIRB® kameras statuss

2

Ievads

Skrienekrna iespjosana un atspjosana
Js varat pielgot skrienekrnu visprgai lietosanai ar pulksteni un katras aktivittes profilam. PIEZME. skrienekrns nav pieejams peldsanas aktivitsu laik. Skrienekrna iestatjums katras aktivittes profilam (piemram, skriesanai vai ritebrauksanai) attiecas uz konkrtaj sporta aktivitt iesaistto kju. · Lai lietosanas vai aktivitsu laik iespjotu vai atspjotu skrienekrnu, turiet nospiestu , atlasiet Sistma
> Pieskarieties un atlasiet opciju. · Lai so opciju pievienotu vadbas izvlnei, skatiet (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). · Lai pielgotu karsto taustiu slaicgai skrienekrna iespjosanai vai atspjosanai, turiet nospiestu ,
atlasiet Sistma > Karstie taustii.
Pulkstea lietosana
· Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni (Vadba, 45. lappuse). Vadbas izvlne nodrosina tru piekuvi biezi lietotm funkcijm, piemram, netraucsanas rezma ieslgsanai, atrasans vietas saglabsanai vai pulkstea izslgsanai.
· No pulkstea ciparncas nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu prskatu kopu (Prskati, 22. lappuse). · Pulkstea ciparnc nospiediet START, lai sktu aktivitti, vai atveriet lietotni (Aktivittes un lietotnes,
3. lappuse). · Turiet nospiestu , lai pielgotu pulkstea ciparncu (Pulkstea ciparncas pielgosana, 21. lappuse),
pielgotu iestatjumus (Sistmas iestatjumi, 117. lappuse), savienotu pr bezvadu sensorus (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse) un vairk.
Aktivittes un lietotnes
Jsu pulksteni var izmantot iekstelpu, rpustelpu, atltikas un fitnesa aktivittm. Skot aktivitti, pulkstenis parda un reistr sensora datus. Varat izveidot pielgotas darbbas vai jaunas darbbas, pamatojoties uz noklusjuma darbbm (Pielgotas aktivittes izveide, 21. lappuse). Kad esat pabeidzis savas aktivittes, varat ts saglabt un kopgot ar Garmin Connect kopienu. Js varat ar pievienot Connect IQTM aktivittes un lietotnes savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ lietotni (Connect IQ funkcijas, 99. lappuse). Vairk informcijas par aktivitsu izsekosanu un fizisks formas mrjumu precizitti skatiet vietn garmin.com /ataccuracy.
Aktivittes sksana
Skot aktivitti, GPS iesldzas automtiski (ja nepieciesams). 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet opciju:
· Atlasiet aktivitti no savas izlases. · Atlasiet un paplasint aktivitsu sarakst atlasiet aktivitti. 3 Ja aktivittei ir nepieciesami GPS signli, izejiet rpus telpm uz vietu, kur ir atklts skats uz debesm, un gaidiet, ldz pulkstenis ir gatavs. Pulkstenis ir gatavs, kad tas ir noteicis jsu pulsu, ieguvis GPS signlus (ja nepieciesams) un izveidojis savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciesams). 4 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Pulkstenis reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas.

Aktivittes un lietotnes

3

Padomi aktivitsu reistrsanai
· Pirms aktivittes sksanas uzldjiet pulksteni (Pulkstea uzlde, 120. lappuse). · Nospiediet , lai ieraksttu distances, sktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai prietu uz nkamo fizisko
vingrojumu srijas posmu. Varat atlast , lai atteiktos no distances noteiktm darbbm (K atcelt distances pogas nospiesanu?, 125. lappuse). · Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu ekrnus. · Pavelciet uz augsu vai uz leju, lai skattu papildu datu ekrnus (Skrienekrna iespjosana un atspjosana, 3. lappuse). · Aktivittes laik turiet nospiestu un atlasiet Maint sporta veidu, lai prietu uz citu aktivittes veidu. Ja jsu aktivitte ietver divus vai vairkus sporta veidus, t tiek reistrta k dazdu sporta veidu aktivitte.
Aktivittes beigsana
1 Nospiediet STOP. 2 Atlasiet opciju:
· Lai atsktu aktivitti, atlasiet Turpint. · Lai saglabtu aktivitti un skattu detaliztu informciju, atlasiet Saglabt, nospiediet START un atlasiet
opciju. PIEZME. pc aktivittes saglabsanas varat ievadt pasnovrtjuma datus (Aktivittes novrtsana, 4. lappuse). · Lai aizturtu aktivitti un vlk to atsktu, atlasiet Atskt vlk. · Lai atzmtu distanci, atlasiet Aplis. Varat atlast , lai atteiktos no distances noteiktm darbbm (K atcelt distances pogas nospiesanu?, 125. lappuse). · Lai navigtu atpaka uz aktivittes skuma punktu pa to pasu ceu, atlasiet Atgriezties skum > TracBack. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. · Lai navitu atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu, atlasiet Atgriezties skum > Marsruts. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. · Lai mrtu atsirbas starp sirdsdarbbas ritmu aktivittes beigs un divas mintes vlk, atlasiet Atgsans sirdsdarbbas ritms un gaidiet, ldz taimeris veic atpakaskaitsanu. · Lai atmestu aktivitti, atlasiet Atmest. PIEZME. pc aktivittes beigsanas pulkstenis automtiski to saglab pc 30 mintm.
Aktivittes novrtsana
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. Varat pielgot pasnovrtsanas iestatjumu noteiktm aktivittm (Pasvrtjuma iespjosana, 65. lappuse). 1 Kad pabeidzat aktivitti, atlasiet Saglabt (Aktivittes beigsana, 4. lappuse). 2 Atlasiet ciparu, kas atbilst jsu uztvertajiem pliiem.
PIEZME. lai izlaistu pasvrtjumu, varat atlast . 3 Atlasiet, k jutties aktivittes laik. Novrtjumus varat skatt lietotn Garmin Connect.
rpustelpu aktivittes
Forerunner ierc ir ieprieks ieldtas tdas rpustelpu aktivittes k skriesana un velobrauksana. rpustelpu aktivittm GPS ir ieslgts. Js varat pievienot jaunas aktivittes, balstoties uz noklusjuma aktivittm, piemram, staigsanu vai airsanu. Ierc varat pievienot ar pielgotas aktivittes (Pielgotas aktivittes izveide, 21. lappuse).

4

Aktivittes un lietotnes

Dodoties skrjien
Pirm fizisk aktivitte, kuru ierakstt pulksten, var bt skriesana, ritebrauksana vai jebkura aktivitte brv dab. Pirms aktivittes sksanas jums, iespjams, bs juzld pulkstenis (Pulkstea uzlde, 120. lappuse). Pulkstenis reistr aktivittes datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas. 1 Nospiediet START un atlasiet aktivitti. 2 Dodieties r un gaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 3 Nospiediet START. 4 Dodieties skrjien.

PIEZME. aktivittes laik varat turt nospiestu DOWN, lai atvrtu mzikas prvaldbu (Mzikas atskaosanas prvaldba, 94. lappuse). 5 Pc skrjiena pabeigsanas atlasiet STOP. 6 Atlasiet opciju: · Atlasiet Turpint, lai restarttu aktivittes taimeri. · Atlasiet Saglabt, lai saglabtu skrjienu un atiestattu aktivittes taimeri. Js varat atlast skrjienu, lai
skattu kopsavilkumu.

PIEZME. vairk skriesanas opciju skatiet Aktivittes beigsana, 4. lappuse.

Aktivittes un lietotnes

5

Dodoties skrjien pa celiu
Pirms dodaties skrjien pa celiu, prliecinieties, ka skrienat pa standarta 400 m celiu. Js varat izmantot skriesanas pa celiu aktivitti, lai ieraksttu skriesanas pa ra sporta laukuma celiu datus, tostarp attlumu metros un apu daljumu. 1 Nostjieties uz ra sporta laukuma celia. 2 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 3 Atlasiet Skrjiens pa celiu. 4 Pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 5 Ja skrienat pa 1. celiu, izlaidiet darbbas ldz 11. darbbai. 6 Nospiediet . 7 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 8 Atlasiet Celia numurs. 9 Atlasiet celia numuru. 10 Lai atgrieztos pie aktivittes taimera, divas reizes nospiediet BACK. 11 Nospiediet START. 12 Skrieniet pa celiu. 13 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Skrjiena pa celiu ierakstsana
· Pirms skat skrjienu pa celiu, pagaidiet, ldz GPS statusa indikators iedegas za krs. · Kad pirmo reizi skrienat pa nepazstamu celiu, noskrieniet vismaz 3 apus, lai kalibrtu celia attlumu.
Lai pabeigtu apli, ir jpaskrien nedaudz garm skuma punktam. · Katru apli skrieniet pa to pasu celiu.
PIEZME. noklusjuma Auto Lap® attlums ir 1600 m vai 4 api pa celiu. · Ja skrienat pa citu celiu, nevis 1. celiu, iestatiet celia numuru aktivittes iestatjumos.
Ultramaratona aktivittes reistrsana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Ultramaratons. 3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 4 Sciet skriet. 5 Nospiediet , lai reistrtu apli un palaistu atptas taimeri.
PIEZME. js varat iespjot iestatjumu Distances taustis, lai reistrtu apli un palaistu atptas taimeri, tikai palaistu atptas taimeri vai tikai reistrtu apli (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 106. lappuse). 6 Kad atpta ir pabeigta, nospiediet , lai atjaunotu skrjienu. 7 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu lapas (izvles). 8 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.

6

Aktivittes un lietotnes

Triatlona trenis

Kad js piedalties triatlon, varat izmantot triatlona aktivitti, lai tri prietu uz katru sporta segmentu un laiku katr segment un saglabtu aktivitti.

1 Nospiediet START.

2 Atlasiet Triatlons.

3 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.

PIEZME. Autosporta maia ir noklusjuma iestatjums multisporta aktivittm (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 106. lappuse).

4 Ja nepieciesams, nospiediet 125. lappuse).

katras prejas skum un beigs (K atcelt distances pogas nospiesanu?,

Prejas funkcija ir ieslgta pc noklusjuma, un prejas laiks tiek reistrts atsevisi no darbbas laika. Prejas funkciju var ieslgt vai izslgt triatlona aktivittes iestatjumos. Ja prejas ir izslgtas, nospiediet
, lai maintu sporta veidu.

5 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.

Dazdu sporta veidu aktivittes veidosana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Pievienot > Dazdi sporta veidi. 3 Atlasiet dazdu sporta veidu tipu vai ievadiet pielgotu nosaukumu.
Dubltu aktivitsu nosaukumi ietver numuru. Piemram, Triatlons(2). 4 Atlasiet divas vai vairkas aktivittes. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus aktivittes iestatjumus. Piemram, js varat izvlties, vai iekausit prejas.
· Atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un izmantotu dazdu sporta veidu aktivitti. 6 Atlasiet J, lai pievienotu aktivitti savu izlasu sarakstam.

eBike izmantosana
Pirms varat izmantot sadergu eBike velosipdu, piemram, Shimano STEPSTM eBike, tam ir jizveido pra savienojums ar jsu Forerunner ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse).

Nobraucienu skatsana
Izmantojot automtiskas palaisanas funkciju, pulkstenis ieraksta informciju par katru nobraucienu no kalna ar slpm vai sniega dli. S funkcija pc noklusjuma tiek ieslgta braucienam no kalna ar slpm vai sniega dli. Tas automtiski reistr jaunus slposanas nobraucienus, kad skat doties lejup pa kalnu. 1 Sciet nobrauciena ar slpm vai sniega dli aktivitti. 2 Turiet nospiestu . 3 Atlasiet Skatt skrjienus. 4 Nospiediet UP un DOWN, lai skattu sava pdj un pasreizj nobrauciena un kopjo nobraucienu
informciju. Nobraucienu ekrni ietver laiku, veikto attlumu, maksimlais trums, vidjais trums un kopjais kritums.

Aktivittes un lietotnes

7

rpustrases slposanas vai brauksanas ar sniega dli aktivittes reistrsana
rpustrases slposanas vai snovborda aktivitte auj manuli prslgties starp uzkpsanas un nokpsanas sekosanas rezmu, lai js varat preczi sekot savai statistikai. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet rpustrases slposana vai rpustrases brauksana ar sniega dli. 3 Atlasiet opciju:
· Ja skat savu aktivitti kpum, atlasiet Uzkpsana. · Ja skat savu aktivitti, dodoties lejup no kalna, atlasiet Nokpsana. 4 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Nospiediet , lai prslgtu starp uzkpsanu un nokpsanu. 6 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Distancu slposanas jaudas dati
PIEZME. HRM-ProTM Srijas piederumam ir jbt pra savienojum ar Forerunner pulksteni, izmantojot ANT+® tehnoloiju. Lai iegtu rellaika atgriezenisku informciju par distancu slposanas izpildjumu, js varat izmantot sadergu Forerunner pulksteni, kas ir pra savienojum ar HRM-Pro srijas piederumu. Spka atdeve tiek mrta vatos. Jaudu ietekm tdi faktori k jsu trums, augstuma izmaias, vjs un sniega apstki. Spka atdevi varat izmantot, lai mrtu un uzlabotu sava slpojuma izpildjumu. PIEZME. slposanas jaudas vrtbas parasti ir zemkas par ritebrauksanas jaudas vrtbm. Tas ir normli un rodas tpc, ka slposan cilvki ir mazk efektvi nek ritebrauksan. Kopum viend trenia intensitt slposanas jaudas vrtbas ir 30­40 procentus zemkas par ritebrauksanas jaudas vrtbm.
Klinsu kpsanas aktivittes ierakstsana
Klinsu kpsanas aktivittes laik js varat ierakstt marsrutus. Marsruts ir kpsanas ces pa lielku vai mazku klints veidojumu. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Klinsu kpsana. 3 Atlasiet novrtjuma sistmu.
PIEZME. kad nkamreiz sksit klinsu kpsanas aktivitti, pulkstenis izmantos so novrtjuma sistmu. Varat turt nospiestu , atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Novrtjuma sistma, lai maintu sistmu. 4 Atlasiet marsruta grtbu lmeni. 5 Nospiediet START, lai palaistu marsruta taimeri. 6 Sciet savu pirmo marsrutu. 7 Nospiediet , lai pabeigtu marsrutu. 8 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu sekmgu marsrutu, atlasiet Pabeigts. · Lai saglabtu nesekmgu marsrutu, atlasiet Minjumi. · Lai dzstu marsrutu, atlasiet Atmest. 9 Pc atptas nospiediet , lai sktu nkamo marsrutu. 10 Atkrtojiet so procesu katram marsrutam, ldz aktivitte ir pabeigta. 11 Pc pdj marsruta nospiediet STOP, lai apturtu marsruta taimeri. 12 Atlasiet Saglabt.

8

Aktivittes un lietotnes

Peldsana
IEVRBAI Ierce ir paredzta peldsanai uz dens virsmas. Nirsana ar ierci var bojt to, k rezultt garantija tiks anulta.
PIEZME. pulkstenim ir plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosanas funkcija, kas piemrota peldsanas aktivittm. Pulkstenis ir sadergs ar ar krskurvja sirdsdarbbas ritma monitoriem, piemram, HRM-Pro srijas piederumiem. (Krsu sirdsdarbbas ritms peldsanas laik, 85. lappuse). Ja ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.
Peldsana atkltos deos
Js varat ierakstt peldjuma datus, tostarp attlumu, tempu un vzienu trumu. Js varat pievienot datu ekrnus noklusjuma peldsanas aktivittei atkltos deos (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Atklti dei. 3 Dodieties r un gaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 4 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 5 Sciet peldt. 6 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu lapas (izvles). 7 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Peldot basein
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Atlasiet peldbaseina lielumu vai ievadiet pielgotu lielumu. 4 Nospiediet START.
Ierce ieraksta peldsanas datus tikai laik, kad aktivittes taimeris darbojas. 5 Sciet peldt.
Ierce automtiski ieraksta peldjuma intervlus un garumus. Funkcija Autom. atpta ir ieslgta pc noklusjuma (Automtisk atpta un manul atpta, 10. lappuse). 6 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu papildu datu lapas (izvles). 7 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Padomi peldsanas aktivittm
· Nospiediet , lai, peldot atkltos deos, ieraksttu intervlu. · Pirms skat peldsanas aktivitti, izpildiet ekrn redzams nordes, lai atlastu peldbaseina lielumu, vai
ievadiet aptuvenus izmrus. Pulkstenis mra un ieraksta veikto attlumu pc veiktajiem baseina garumiem. Lai rdtu preczu attlumu, peldbaseina lielumam ir jbt pareizam. Kad nkamreiz sksit peldsanas aktivitti peldbasein, pulkstenis izmantos so baseina lielumu. Turiet nospiestu , atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Peldbaseina lielums, lai maintu lielumu. · Lai iegtu preczkus rezulttus, peldiet visu baseina garumu, taj izmantojot vienu vzienu veidu. Atptas laik apturiet aktivittes taimeri. · Nospiediet , lai ieraksttu atptu peldsanas basein laik (Automtisk atpta un manul atpta, 10. lappuse). Pulkstenis automtiski ieraksta peldjuma intervlus un garumus peldsanai basein. · Lai paldztu pulkstenim reistrt jsu veikto attlumu, spcgi atgrdieties no sienas un sldiet, pirms veicat pirmo vzienu. · Kad veicat vingrinjumus, jums ir vai nu japtur aktivittes taimeris, vai jizmanto vingrinjumu reistrsanas funkcija (Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu, 10. lappuse).

Aktivittes un lietotnes

9

Peldsanas terminoloija
Garums: viens peldjums baseina garum. Intervls: viens vai vairki secgi garumi. Jauns intervls skas pc atptas. Vziens: vziens tiek skaitts katru reizi, kad roka, uz kuras ir pulkstenis, pabeidz pilnu ciklu. Swolf: swolf rezultts ir viena baseina garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam. Piemram, 30
sekundes plus 15 vzieni ir Swolf rezultts 45. Atkltos deos Swolf tiek rints uz 25 metriem.. Swolf ir peldsanas efektivittes mrjums, kur, tpat k golf, labks ir zemks rezultts. Kritiskais peldjuma trums (KP): jsu KP ir teortiskais trums, kdu bez spku izskuma varat neprtraukti saglabt. Savu KP varat izmantot, lai izvltos trenia tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

Vzienu veidi
Vzienu veidus var noteikt tikai peldbasein. Jsu vzienu veids tiek noteikts celia beigs. Vzienu veidi ir redzami jsu peldsanas vstur un jsu Garmin Connect kont. Vzienu veidu varat atlast ar k pielgotu datu lauku (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse).

Bezmaksas

Brvais stils

Atpaka

Peldsana uz muguras

Krtis

Brass

Vingrojumi rokm Tauristils

Jaukts

Vairki vzienu veidi celia laik

Vingrinjums

Izmanto vingrinjumu reistrsanu (Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu, 10. lappuse)

Automtisk atpta un manul atpta
PIEZME. peldes dati netiek reistrti atptas laik. Lai skattu citus datu ekrnus, varat nospiest UP vai DOWN. Automtisk atptas funkcija ir pieejama tikai peldsanai basein. Pulkstenis automtiski nosaka, kad js atpsaties, un tiek pardts atptas ekrns. Ja js atpsaties ilgk par 15 sekundm, pulkstenis automtiski izveido atptas intervlu. Kad atskat peldt, pulkstenis automtiski sk jaunu peldsanas intervlu. Automtisko atptas funkciju js varat ieslgt aktivittes (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 106. lappuse). IETEIKUMS. lai iegtu vislabkos rezulttus, izmantojot automtisko atptas funkciju, samaziniet atptas laik rokas kustbas. Peldsanas aktivittes laik basein vai atklt den varat manuli atzmt atptas intervlu, nospiezot .
Trenis, izmantojot vingrinsans zurnlu
Vingrinsans zurnla funkcija ir pieejama tikai peldsanai basein. Js varat lietot vingrinsans zurnla funkciju, lai manuli reistrtu peldsanu ar kjm, peldsanu ar vienu roku vai jebkda veida peldsanu, kas nav viens no cetriem galvenajiem veidiem. 1 Baseina peldes laik atlasiet UP vai DOWN, lai skattu vingrinsans zurnla ekrnu. 2 Nospiediet , lai palaistu vingrinsans taimeri. 3 Kad esat pabeidzis vingrinsans intervlu, nospiediet .
Vingrinsans taimeris tiek apturts, bet aktivittes taimeris turpina reistrt visu peldsanas sesiju. 4 Atlasiet attlumu pabeigtajam vingrinsans posmam.
Attluma palielinjumi ir balstti uz baseina izmru, kas atlasts aktivittes profilam. 5 Atlasiet opciju:
· Lai sktu citu vingrinsanas intervlu, nospiediet . · Lai sktu peldsanas intervlu, atlasiet UP vai DOWN, lai atgrieztos peldsanas trenia ekrn.

10

Aktivittes un lietotnes

Iekstelpu aktivittes
Pulksteni var izmantot treniiem iekstelps, piemram, skriesanai pa iekstelpu celiu vai izmantojot stacionru velosipdu vai telpu trenazieri. Iekstelpu aktivittm GPS ir izslgts (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 106. lappuse). Skrienot vai staigjot ar izslgtu GPS, trums un attlums tiek aprinti, izmantojot pulksten esoso akselerometru. Akselerometrs kalibrsanu veic pats. truma un attluma datu precizitte uzlabojas pc daziem skrjieniem vai pastaigm brv dab, ja tiek izmantota GPS sistma. IETEIKUMS. tursans pie sldos celia trenaziera margm pazemina precizitti. Braucot ar velosipdu, kad GPS ir izslgts, truma un attluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvles sensora, kas nosta truma un attluma datus pulkstenim (piemram, truma vai kadences sensors).
Dodoties virtul skrjien
Js varat izveidot sava pulkstea pra savienojumu ar sadergu tress personas lietotni, lai prsttu tempa, sirdsdarbbas ritma vai sou skaita cikl datus. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Virtuls skrjiens. 3 Plansetdator, klpjdator vai tlrun atveriet lietotni ZwiftTM vai citu virtula trenia lietotni. 4 Izpildiet ekrn redzams nordes, lai sktu skriesanas aktivitti un izveidotu iercu pra savienojumu. 5 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 6 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Trenaziera attluma kalibrsana
Lai ieraksttu preczus attlumus skrjieniem uz trenaziera, js varat kalibrt trenaziera attlumu pc tam, kad veicat uz trenaziera vismaz 2,4 km (1,5 jdzi). Ja izmantojat dazdus trenazierus, varat manuli kalibrt trenaziera attlumu uz katra trenaziera vai pc katra skrjiena. 1 Sciet trenaziera aktivitti (Aktivittes sksana, 3. lappuse). 2 Skrieniet uz trenaziera, ldz pulkstenis ir ierakstjusi vismaz 2,4 km (1,5 jdzi). 3 Kad aktivitte ir pabeigta, nospiediet STOP, lai apturtu aktivittes taimeri. 4 Atlasiet opciju:
· Lai kalibrtu trenaziera attlumu pirmo reizi, atlasiet Saglabt. Ierce aicins js pabeigt trenaziera kalibrsanu.
· Lai manuli kalibrtu trenaziera attlumu pc pirmreizjs kalibrsanas, atlasiet Kalibrt un saglabt > J. 5 Prbaudiet trenaziera displej redzamo veikto attlumu un ievadiet to sav pulksten.
Health SnapshotTM
Funkcija Health Snapshot ir aktivitte jsu pulksten, kas ieraksta vairkus galvenos veselbas mrjumus, kamr js saglabjat miera stvokli divas mintes. T sniedz su ieskatu par jsu visprjo sirds un asinsvadu stvokli. Pulkstenis ieraksta tdus mrjumus k jsu vidjais pulss, stresa lmenis un elposanas temps. Varat pievienot Health Snapshot aktivitti iecientko aktivitsu sarakstam (Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana, 20. lappuse).

Aktivittes un lietotnes

11

Spka trenia aktivittes reistrsana
Js varat reistrt piegjienus spka trenia aktivittes laik. Piegjiens ir vienas kustbas vairki atkrtojumi. Js varat izveidot spka fizisko vingrojumu srijas izmantojot Garmin Connect, un prstt uz savu pulksteni. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Izturba.
Pirmo reizi reistrjot spka trenia aktivitti, jums jatlasa, uz kuras plaukstas loctavas ir pulkstenis. 3 Atlasiet vingrojumu sriju.
PIEZME. ja jsu pulksten nav lejupieldti spka fizisko vingrojumu srijas, varat atlast Bezmaksas > START un dodieties uz 6. posmu. 4 Nospiediet DOWN, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmu sarakstu (izvles). IETEIKUMS. kamr skatt fizisko vingrojumu srijas posmus, varat nospiest START, lai skattu atlast vingrojuma animciju, ja t ir pieejama. 5 Nospiediet START > Izpildt fizisko vingrojumu sriju > START > Skt vingrojumu sriju, lai palaistu iestatto taimeri. 6 Sciet pirmo piegjienu. Ierce skaita atkrtojumus. Atkrtojumu skaits pards, kad esat izpildjis vismaz cetrus atkrtojumus. IETEIKUMS. katram piegjienam ierce var skaitt tikai vienas kustbas atkrtojumus. Kad vlaties maint kustbas, beidziet piegjienu un sciet jaunu. 7 Nospiediet , lai pabeigtu piegjienu. Pulkstenis parda atkrtojumu kopjo skaitu saj piegjien. Pc dazm sekundm pards atptas taimeris. 8 Ja nepieciesams, redijiet atkrtojumu skaitu. IETEIKUMS. js varat ar pievienot svaru, kas izmantots sim piegjienam. 9 Kad esat atptusies, nospiediet , lai sktu nkamo piegjienu. 10 Atkrtojiet to katram spka trenia piegjienam, ldz aktivitte ir pabeigta. 11 Pc pdj piegjiena nospiediet STOP, lai apturtu piegjiena taimeri. 12 Atlasiet Beigt vingrojumu sriju > Saglabt.
Padomi izturbas trenia aktivitsu ierakstsanai
· Laik, kad veicat atkrtojumus, pulksten neskatieties. Js varat mijiedarboties ar pulksteni katras vingrojumu kopas skum un beigs, k ar atptas laik.
· Vingrojumu atkrtojumu izpildes laik koncentrjieties uz savu fizisko formu. · Veiciet vingrojumus, izmantojot sava ermea svaru vai papildu svaru. · Veiciet vingrojumu atkrtojumus, izpildot saskangas, daudzveidgas kustbas.
Katrs atkrtojums tiek uzskaitts, kad roka, uz kuras ir pulkstenis, atgriezas skuma pozcij. PIEZME. kju vingrojumi, iespjams, netiks uzskaitti. · Lai sktu un beigtu vingrojumu kopas, iesldziet automtisku kopu noteiksanu. · Saglabjiet un nostiet savu izturbas trenia aktivitti uz savu Garmin Connect kontu. Lai skattu un reditu aktivittes detaas, varat izmantot rkus sav Garmin Connect kont.

12

Aktivittes un lietotnes

HIIT aktivittes ierakstsana
Js varat izmantot specilus taimerus, lai ieraksttu augstas intensittes intervla trenia (HIIT) aktivitti. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet HIIT. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Bezmaksas, lai ieraksttu brvu, nestrukturtu HIIT aktivitti. · Atlasiet HIIT taimeri (HIIT taimeri, 13. lappuse). · Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas, lai ievrotu saglabto vingrojumu sriju. 4 Ja vajadzgs, izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Nospiediet START, lai sktu pirmo posmu. Ierce rda atpakaskaitsanas taimeri un jsu pasreizjo pulsu. 6 Ja nepieciesams, nospiediet , lai manuli prietu uz nkamo posmu vai atptu. 7 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
HIIT taimeri
Js varat izmantot specilus taimerus, lai ieraksttu augstas intensittes intervla trenia (HIIT) aktivitti. AMRAP: aMRAP taimeris iestattaj laikposm ieraksta iespjami daudz posmu. EMOM: eMOM taimeris katru minti mintes laik reistr iestatto kustbu skaitu. Tabata: tabata taimeris 20 sekunzu maksimlas pieples intervlus maina ar 10 sekundm atptas. Pielgots: varat iestatt savu kustbu laiku, atptas laiku, kustbu skaitu un posmu skaitu.
Iekstelpu trenaziera lietosana
Pirms varat izmantot sadergu iekstelpu trenazieri, tas ir jsavieno pr ar jsu pulksteni, izmantojot ANT+ tehnoloiju (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Js varat izmantot pulkstenis kop ar iekstelpu trenazieri, lai simultu pretestbu, sekojot kursam, dodoties izbraucien vai veicot vingrojumu sriju. Kamr izmantosit iekstelpu trenazieri, GPS automtiski tiks izslgts. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Ritebrauksana telp. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Smart Trainer opcijas. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Brvs brauciens, lai dotos izbraucien. · Atlasiet Izpildt vingrojumu sriju, lai izpildtu saglabtu vingrojumu sriju (Fizisko vingrojumu srijas,
53. lappuse). · Atlasiet Sekot kursam, lai brauktu pa saglabtu kursu (Kursi, 73. lappuse). · Atlasiet Iestatt jaudu, lai iestattu mra jaudas vrtbu. · Atlasiet Iestatt pakpi, lai iestattu simults pakpes vrtbu. · Atlasiet Iestatt pretestbu, lai iestattu trenaziera piemroto pretestbas spku. 6 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Trenazieris palielina vai samazina pretestbu, pamatojoties uz augstuma informciju kurs vai braucien.

Aktivittes un lietotnes

13

Kpsanas aktivittes telp ierakstsana
Kpsanas aktivittes telp laik js varat ierakstt marsrutus. Marsruts ir kpsanas ces pa telpas klinsu sienu. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Klinsu kpsana iekstelp.
Pirmo reizi uzskot darbbu, varat iespjot marsruta statistiku. 3 Atlasiet novrtjuma sistmu.
PIEZME. nkamreiz, kad sksiet kpsanas aktivitti telps, pulkstenis izmantos sos aktivittes iestatjumus. 4 Atlasiet marsruta grtbu lmeni. 5 Nospiediet START. 6 Sciet savu pirmo marsrutu. 7 Kad pabeidzat marsrutu, nokpiet ldz lejai.
Kad bsit uz zemes, atptas taimeris automtiski tiks palaists. PIEZME. ja vajadzgs, varat nospiest , lai pabeigtu marsrutu. 8 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu sekmgu marsrutu, atlasiet Pabeigts. · Lai saglabtu nesekmgu marsrutu, atlasiet Minjumi. · Lai dzstu marsrutu, atlasiet Atmest. 9 Ievadiet marsrutam kritienu skaitu. 10 Pc atptas nospiediet , un sciet nkamo marsrutu. 11 Atkrtojiet so procesu katram marsrutam, ldz aktivitte ir pabeigta. 12 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.
Golfa sple
Golfa sple
Pirms spljat golfu, jums ir juzld ierce (Pulkstea uzlde, 120. lappuse). 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Golfs.
Ierce mekl sateltus, aprina jsu atrasans vietu un atlasa laukumu, ja tuvum ir tikai viens golfa laukums. 3 Ja tiek rdts golfa laukumu saraksts, atlasiet laukumu sarakst. 4 Atlasiet , lai saglabtu rezulttu. 5 Atlasiet starta vietu. 6 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritintu pa bedrtm. Kad js prejat uz nkamo bedrti, ierce sdu pareju veic automtiski. IETEIKUMS. varat nospiest START, lai atvrtu golfa izvlni (Golfa izvlne, 16. lappuse). 7 Pc aktivittes pabeigsanas atlasiet START > Pabeigt posmu > Pabeigt posmu.
Golfa laukumu lejupielde
Lai spltu laukumu pirmo reizi, jums ir jveic t lejupielde, izmantojot lietotni Garmin Connect. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Lejupieldt golfa laukumus > . 3 Atlasiet golfa laukumu. 4 Atlasiet Lejupieldt.
Kad golfa laukuma lejupielde ir pabeigta, tas ir redzams laukumu sarakst jsu Forerunner pulksten.

14

Aktivittes un lietotnes

Bedrsu informcija
Pulkstenis aprina attlumu ldz zonas Green prieksjai un aizmugurjai daai un ldz atlastajai spraudtes atrasans vietai (Karodzia prvietosana, 16. lappuse).
Pasreizjs bedrtes numurs Attlums ldz zonas Green aizmugurjai daai Attlums ldz atlastajai spraudtes atrasans vietai Attlums ldz zonas Green prieksjai daai Par bedrtei Zonas Green karte

Aktivittes un lietotnes

15

Golfa izvlne
Posma laik varat nospiest START, lai skattu papildu funkcijas golfa izvln. Pabeigt posmu: beidz pasreizjo posmu. Apturt posmu: pauz pasreizjo posmu. Js varat atskt posmu jebkur laik, uzskot Golfs aktivitti. Prvietot karodziu: auj prvietot spraudtes atrasans vietu, lai iegtu preczku attluma mrjumu
(Karodzia prvietosana, 16. lappuse). Bstamba: tiek pardti pasreizjs bedrtes bunkuri un dens apdraudjumi. Mrt sitienu: rda ieprieksj sitiena attlumu, kas ierakstts ar Garmin AutoShotTM funkciju (Mrto sitienu
skatsana, 17. lappuse). Varat ar manuli ierakstt sitienu (Manula sitiena mrsana, 18. lappuse). Layups: tiek pardtas pasreizj bedrtes layup un attluma iespjas (tikai par 4 un par 5 bedrtm). Rezulttu karte: atver rezulttu karti posmam (Rezulttu saglabsana, 18. lappuse). Odometrs: parda ierakstto laiku, attlumu un veiktos sous. Odometrs automtiski iesldzas un izsldzas, kad
js skat un beidzat posmu. Odometru var atiestatt posma laik. PinPointer: pinPointer funkcija ir kompass, kas sniedz paldzbu virziena noteiksan, kad js nevarat redzt zonu
Green. S funkcija var paldzt jums virzt sitienu, pat ja esat mez vai iegrimis dzii smilts. PIEZME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamr esat golfa mobil. Golfa mobia radti traucjumi var ietekmt kompasa precizitti. Njas statistika: parda jsu statistiku par katru golfa nju, piemram, informciju par attlumu un precizitti. Redzams, kad izveidots pra savienojums ar Approach® CT10 sensoriem vai iespjots Njas uzvedne iestatjums.
Karodzia prvietosana
Js varat iegt skku prskatu par zonu Green un prvietot spraudtes atrasans vietu. 1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Prvietot karodziu. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai prvietotu spraudtes pozciju. 4 Nospiediet START.
Attlumi bedrsu informcijas ekrn tiek atjauninti, lai rdtu jaunu spraudtes atrasans vietu. Spraudtes atrasans vieta tiek saglabta viengi pasreizjam posmam.

16

Aktivittes un lietotnes

Apdraudjumu skatsana
Js varat apskatt attlumus ldz apdraudjumiem pa ceu par 4 un 5 bedrtm. Apdraudjumi, kas ietekm metiena izvli, tiek pardti atsevisi vai grups, lai paldztu noteikt attlumu ldz izmesanai vai nesanai. 1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Bstamba.

· Attlums ldz tuvk hazarda prieksdaai un aizmugurei ir redzams ekrn. · Hazarda veids ir nordts ekrna augsda. · Zona Green tiek atspoguota k pusaplis ekrna augsda. Lnija zem zonas Green atspoguo fairway
centru. · Apdraudjumi tiek nordti ar burtu, kas apzm apdraudjumu secbu bedrt, un tie ir redzami zem
grna aptuven izvietojum attiecb pret ceu. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu pasreizjai bedrtei citus apdraudjumus.
Mrto sitienu skatsana
Lai ierce automtiski vartu noteikt un mrt sitienus, ir jiespjo punktu skaitsana Iercei ir funkcija automtiskai sitienu noteiksanai un ierakstsanai. Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierce ieraksta jsu sitiena attlumu, ko vlk varat skatt. IETEIKUMS. automtisk sitienu noteiksanas vislabk darbojas, kad valkjat ierci uz vadoss rokas plaukstas loctavas un jums ir laba saskare ar bumbiu. Putts netiek noteikti. 1 Spljot golfu, nospiediet START. 2 Atlasiet Mrt sitienu.
Ir redzams jsu pdj sitiena attlums. PIEZME. attlums automtiski tiek atiestatts, kad js atkal sitat pa bumbiu, gstat Putt ripinsanas lauk Green vai prejat uz nkamo bedrti. 3 Nospiediet DOWN. 4 Atlasiet Ieprieksjie sitieni, lai skattu visu ierakstto sitienu attlumus.

Aktivittes un lietotnes

17

Manula sitiena mrsana
Varat manuli pievienot sitienu, ja pulkstenis to nenosaka. Jums jpievieno sitiens no garm palaist sitiena atrasans vietas. 1 Veiciet sitienu un skatieties, kur piezemjas bumbia. 2 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 3 Atlasiet Mrt sitienu. 4 Nospiediet DOWN. 5 Atlasiet Pievienot sitienu > . 6 Ja nepieciesams, ievadiet nju, kuru izmantojt sitienam. 7 Ejiet vai brauciet pie bumbias. Nkamreiz, kad veiksiet sitienu, pulkstenis automtiski reistrs jsu pdj sitiena attlumu. Ja nepieciesams, varat manuli pievienot citu sitienu.
Layup un krasu pagriezienu attlumu skatsana
Layup un krasu pagriezienu attlumu sarakstu varat skatt Par 4 un 5 bedrtm. Saj sarakst pards ar pielgotie mri. 1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Layups.
Katrs Layup un attlums, ldz js sasniedzat katru Layup, ir redzams ekrn. PIEZME. kad js attlumus veicat, tie tiek noemti no saraksta.
Njas sensori
Jsu pulkstenis ir sadergs ar golfa njas sensoriem Approach CT10. Js varat izmantot njas sensoru pra savienojumu, lai automtiski sekotu njas sitieniem, tostarp atrasans vietai, attlumam un njas veidam. Papildu informciju skatiet njas sensoru pasnieka rokasgrmat (garmin.com/manuals/ApproachCT10).
Rezulttu saglabsana
1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Rezulttu karte.
Kad esat zon Green, tiek pardta rezulttu karte. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa bedrtm. 4 Nospiediet START, lai atlastu bedrti. 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai iestattu rezulttu.
Jsu kopjais rezultts ir atjaunints.
Rezulttu atjauninsana
1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Rezulttu karte. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa bedrtm. 4 Nospiediet START, lai atlastu bedrti. 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu rezulttu attiecgajai bedrtei.
Jsu kopjais rezultts ir atjaunints.
Punktu skaitsanas metodes iestatsana
Js varat maint metodi, kdu ierce izmanto rezulttu saglabsanai. 1 Bedrsu informcijas ekrn turiet nospiestu . 2 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 3 Atlasiet Punktu skaitsanas metode. 4 Atlasiet punktu skaitsanas metodi.

18

Aktivittes un lietotnes

Par punktu skaitsanu pc Steiblforda sistmas
Ja js izvlaties Steiblforda punktu skaitsanas metodi (Punktu skaitsanas metodes iestatsana, 18. lappuse), punkti tiek piesirti, pamatojoties uz attiecb pret PAR. Posma beigs uzvar vislielkais punktu skaits. Ierce piesir punktus saska ar ASV Golfa asocicijas nordm. Spl, kur punkti tiek skaitti, izmantojot Steiblforda sistmu, rezulttu kart ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti

Attiecb pret Par veiktie sitieni

0

2 vai vairk virs

1

1 virs

2

Par

3

1 zem

4

2 zem

5

3 zem

Handikapa iestatsana
1 Bedrsu informcijas ekrn turiet nospiestu . 2 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 3 Atlasiet Handikapa punktu sk.. 4 Atlasiet handikapa punktu skaitsanas opciju:
· Lai ievadtu no kopj rezultta atemamo sitienu skaitu, atlasiet Vietjs handikaps. · Lai ievadtu spltja handikapa indeksu un trases slpuma novrtjumu, kas tiek izmantots, lai aprintu
jsu trases handikapu, atlasiet Indekss/slpums. 5 Iestatiet savu handikapu.
Statistikas izsekosanas iespjosana
Funkcija Sekosana statusam iespjo sekosanu detaliztai statistikai golfa spls laik. 1 Bedrsu informcijas ekrn turiet nospiestu . 2 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 3 Atlasiet Sekosana statusam.
Statistikas ierakstsana
Lai ieraksttu statistiku, ir jiespjo statistiskas sekosana (Statistikas izsekosanas iespjosana, 19. lappuse). 1 Rezulttu kart atlasiet bedrti. 2 Ievadiet kopjo sitienu skaitu, ietverot putts, un nospiediet START. 3 Iestatiet veikto putts skaitu un nospiediet START.
PIEZME. veikto putts skaits tiek izmantots viengi statistikas izsekosanai un nepalielina jsu rezulttu. 4 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
PIEZME. ja esat pie par 3 bedrtes, fairway informcija nav redzama. · Ja bumbia trpa fairway, atlasiet Fairway. · Ja bumbia netrpa fairway, atlasiet Izl. lab puse vai Izlaista kr. puse. 5 Ja vajadzgs, ierakstiet soda sitienu skaitu.

Aktivittes un lietotnes

19

Golfa odometra lietosana
Odometru varat izmantot, lai ieraksttu laiku un veikto attlumu un sous. Odometrs automtiski iesldzas un izsldzas, kad js skat un beidzat posmu. 1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet Odometrs. 3 Ja vajadzgs, atlasiet Atiestatt, lai atiestattu odometru uz nulli.
Virziena uz spraudti skatsana
Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz paldzbu virziena noteiksan, kad js nevarat redzt zonu Green. S funkcija var paldzt jums virzt sitienu, pat ja esat mez vai iegrimis dzii smilts. PIEZME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamr esat golfa mobil. Golfa mobia radti traucjumi var ietekmt kompasa precizitti. 1 No visas informcijas ekrna nospiediet START. 2 Atlasiet PinPointer.
Bultia norda uz spraudtes atrasans vietu.
Darbbu un lietotu pielgosana
Varat pielgot darbbu un lietotu sarakstu, datu ekrnus, datu laukus un citus iestatjumus.
Izlases aktivittes pievienosana vai noemsana
Jsu aktivitsu izlases saraksts ir redzams, kad nospiezat START pulkstea ciparnc, un tas piedv tru piekuvi aktivittm, kuras izmantojat visbiezk. Js varat pievienot vai noemt izlases aktivittes jebkur laik. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes.
Jsu iemots aktivittes ir redzamas saraksta augs. 3 Atlasiet opciju:
· Lai pievienotu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Iestatt k iecientko. · Lai noemtu izlases aktivitti, atlasiet aktivitti un atlasiet Noemt no izlasm.
Aktivitsu secbas maia lietotu sarakst
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet Prkrtot. 5 Nospiediet UP vai DOWN, lai pielgotu aktivittes pozciju lietotu sarakst.

20

Aktivittes un lietotnes

Pielgotas aktivittes izveide
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Pievienot. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Kopt aktivitti, lai izveidotu pielgotu aktivitti no kdas saglabtas aktivittes. · Atlasiet Cits, lai izveidotu jaunu pielgotu aktivitti. 4 Ja nepieciesams, atlasiet aktivittes veidu. 5 Atlasiet nosaukumu vai ievadiet pielgotu nosaukumu. Dubulti aktivitsu nosaukumi ietver numuru, piemram, Velosipds(2). 6 Atlasiet opciju: · Atlasiet opciju, lai pielgotu noteiktus aktivittes iestatjumus. Piemram, js varat pielgot datu ekrnus
vai automtiskas funkcijas. · Atlasiet Pabeigts, lai saglabtu un lietotu pielgoto aktivitti. 7 Atlasiet J, lai pievienotu aktivitti savu izlasu sarakstam.
Izskats
Varat pielgot ciparncas izskatu un trs piekuves funkcijas logrku prskat un vadklu izvln.
Pulkstea skata iestatjumi
Js varat pielgot pulkstea skatu, izvloties izkrtojumu, krsas un papildu datus. Js varat ar lejupieldt pielgotus pulkstea skatus no Connect IQ veikala.
Pulkstea ciparncas pielgosana
Lai aktiviztu Connect IQ pulkstea ciparncu, jums ir jinstal pulkstea ciparnca no Connect IQ veikala (Connect IQ funkcijas, 99. lappuse). Js varat pielgot pulkstea ciparncas informciju un izskatu vai aktivizt instaltu Connect IQ pulkstea ciparncu. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstea ciparnca. 3 Atlasiet UP vai DOWN, lai prieksskattu pulkstea ciparncu opcijas. 4 Atlasiet Pievienot jaunu, lai ritintu pa papildu ieprieks ieldtm pulkstea ciparncm. 5 Atlasiet START > Piemrot, lai aktiviztu ieprieks ieldtu pulkstea ciparncu vai instaltu Connect IQ
pulkstea ciparncu. 6 Ja izmantojat ieprieks ieldtu pulkstea ciparncu, atlasiet START > Pielgot. 7 Atlasiet opciju:
· Lai maintu analog pulkstea ciparncas ciparu stilu, atlasiet Zvant. · Lai maintu analog pulkstea ciparncas rdtju stilu, atlasiet Rokas. · Lai maintu digitl pulkstea ciparncas ciparu stilu, atlasiet Izkrtojums. · Lai maintu digitl pulkstea ciparncas sekunzu stilu, atlasiet Sekundes. · Lai maintu datus, kas ir redzami pulkstea ciparnc, atlasiet Dati. · Lai pievienotu vai maintu pulkstea ciparncas akcenta krsu, atlasiet Akcenta krsa. · Lai saglabtu izmaias, atlasiet Pabeigts. 8 Lai saglabtu visas izmaias, atlasiet Piemrot.

Izskats

21

Prskati
Jsu pulksten ir ieprieks ieldti prskati, kas sniedz tru informciju (Prskatu kopas skatsana, 25. lappuse). Daziem prskatiem nepieciesams Bluetooth® savienojums ar sadergu tlruni. Dazi prskati pc noklusjuma nav redzami. Varat tos pievienot prskata cilpai manuli (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse).

22

Izskats

Nosaukums

Apraksts

ABC

Parda apvienotu altimetra, barometra un kompasa informciju.

Maint laika joslas

Parda pasreizjo dienas laiku papildu laika josls (Alternatvu laika joslu pievienosana, 105. lappuse).

Aklimatizcija augstum

Augstum virs 800 m (2625 pdas) tiek rdtas diagrammas, kas atspoguo augstuma korits vrtbas jsu vidjam pulsa oksimetra rdjumam, elposanas tempam un sirdsdarbbas ritmam miera stvokl pdjm septim dienm.

Altimetrs

Parda jsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaim.

Barometrs

Parda vides spiediena datus, emot vr augstumu.

Body BatteryTM

Valkjot ierci visu dienu, parda jsu pasreizjo Body Battery lmeni un lmea diagrammu dazu pdjo stundu laik (Body Battery, 26. lappuse).

Kalendrs

Parda gaidms tiksans no jsu tlrua kalendra.

Kalorijas

Parda jsu kaloriju informciju pasreizjai dienai.

Kompass

Parda elektronisku kompasu.

Ritebrauksanas spja

Parda jsu braucja tipu, aerobo izturbu, aerobo kapacitti un anaerobo kapacitti (Ritebrauksanas spjas skatsana, 44. lappuse).

Izturbas rezultts

Tiek pardts rezultts, grafiks un ss ziojums, kas raksturo jsu kopjo izturbu, pama tojoties uz vism reistrtajm darbbm (Izturbas rezultts, 43. lappuse).

Uzkpto stvu skaits Izseko uzkpto stvu skaitu un progresu ce uz mri.

Garmin® treneris

Parda plnotos trenius, ja esat atlasjis Garmin trenera pielgoto treniu plnu sav Garmin Connect kont. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam.

Golfs

Rda golfa rezulttus un statistiku pdjam posmam.

Health Snapshot

Parda jsu saglabto Health Snapshot sesiju (Health SnapshotTM, 11. lappuse) kopsavil kumus.

Pulss

Parda jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritmu pc sitienu skaita mint (sirdsp./min.) un vidjo sirdsdarbbas ritma miera stvokl (SRA).

Kalna rezultts

Tiek pardts rezultts, grafiks, veicinosie rdtji un ss ziojums, kas apraksta jsu kpsanas kaln sniegumu, pamatojoties uz jsu reistrtajm skriesanas aktivittm (Kalna rezultts, 43. lappuse).

Vsture

Parda jsu aktivitsu vsturi un reistrto aktivitsu diagrammu.

HRV statuss

Parda jsu diennakts sirdsdarbbas frekvences mainguma septiu dienu vidjo rdtju (Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss, 32. lappuse).

Intensittes mintes

Izseko laiku, ko esat pavadjis, piedaloties mrens ldz enerisks aktivitts, jsu nedas intensittes minsu mri un progresu ce uz mri.

inReach® vadklas

auj nostt ziojumus uz pr savienoto inReach ierci (inReach tlvadbas izmanto sana, 87. lappuse).

Pdj aktivitte

Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu.

Pdjais brauciens Pdjais skrjiens

Rda pdjs reistrts aktivittes su kopsavilkumu un nordt sporta veida vsturi.

Izskats

23

Nosaukums Pdjais peldjums

Apraksts

Mzikas prvaldba Nodrosina mzikas atskaotja vadklas jsu tlrua vai pulkstea mzikai.

Snaudieni

Parda kopjo snaudiena laiku un Body Battery lmea pieaugumu. Varat iedarbint miega taimeri un iestatt modintju, lai js pamodintu (Miega rezma pielgosana, 52. lappuse).

Paziojumi

Brdina par ienkosiem zvaniem, szim, socilo tklu jaunumiem utt., emot vr tlrua paziojumu iestatjumus (Bluetooth paziojumu iespjosana, 95. lappuse).

Izpilde

Parda izpildes mrjumus, kas paldz jums sekot un gt izpratni par savm treniu aktivittm un sacensbu sasniegumiem (Izpildes mrjumi, 29. lappuse).

Primrs sacensbas

Parda sacensbu notikumu, ko esat nordjis k primrs sacensbas sav Garmin Connect kalendr (Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas, 50. lappuse).

Pulsa oksimetrs

auj veikt manulus pulsa oksimetra lasjumus (Pulsa oksimetra rdjumu iegsana, 72. lappuse). Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu pulsa oksimetru, mrjums netiek reistrts.

Sacensbu kalendrs

Parda jsu gaidmo sacensbu notikumus, kas iestatti jsu Garmin Connect kalendr (Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas, 50. lappuse).

RCT kameras vadba

auj manuli uzemt fotoattlu un ierakstt videoklipu (Varia Kameras vadbas izmanto sana, 86. lappuse).

Atgsans

Rda jsu atgsans laiku. Maksimlais laiks ir cetras dienas.

Elposana

Jsu pasreizjais elposanas temps elpas vilcienos mint un vidjais septiu dienu rdtjs. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties.

Miega mrjumi

Rda ieprieksjs nakts kopjo miega laiku, miega datus un miega posmu informciju.

Miega treneris

Sniedz ieteikumus par vajadzbu pc miega, pamatojoties uz miega un aktivitsu vsturi, HRV statusu un snaudieniem.

Soi

Izseko jsu ikdienas sou skaitu, sou mri un datus par ieprieksjm dienm.

Stress

Parda jsu pasreizjo stresa lmeni un jsu stresa lmea diagrammu. Js varat veikt elposanas aktivitti, kas paldzs atslbinties. Ja esat prk aktvs, lai pulkstenis noteiktu jsu stresa lmeni, mrjumi netiek reistrti (Stresa lmea prskata lietosana, 28. lappuse).

Saules lkts un riets Parda saules lkta, saules rieta un civils krslas laikus.

Temperatra

Parda temperatras datus no ieksj temperatras sensora.

Gatavba treniam

Parda rezulttu un su ziojumu, kas paldz noteikt, cik gatavs esat treniiem katru dienu (Gatavba treniam, 42. lappuse).

Trenia statuss

Parda jsu pasreizjo trenia statusu un trenia slodzi, kas parda, k trenis ietekm jsu fizisks sagatavotbas lmeni un izpildi (Trenia statuss, 37. lappuse).

VIRB vadklas

Nodrosina kameras vadbu, kad VIRB ierce ir savienota pr ar jsu Forerunner pulksteni (VIRB tlvadba, 87. lappuse).

Laikapstki

Parda pasreizjo temperatru un laika prognozi. Varat ar apskatt pasreizjos laikap stkus kart, izmantojot vairkus kartes prkljumus.

24

Izskats

Nosaukums Sieviesu veselba

Apraksts Parda jsu pasreizj cikla vai sekosanas grtniecbai statusu. Js varat skatt un reistrt savus ikdienas simptomus.

Prskatu kopas skatsana
Prskati nodrosina tru piekuvi veselbas datiem, aktivitsu informcijai, iebvtiem sensoriem un citai informcijai. Kad izveidojat pulkstea pra savienojumu, datus, piemram, paziojumus, laikapstku informciju un kalendra notikumus, varat skatt sav viedtlrun. 1 Nospiediet UP vai DOWN.
Pulkstenis ritina pa prskatu kopu un rda katra prskata kopsavilkuma datus.

IETEIKUMS. varat ar prvilkt, lai ritintu, vai pieskarties, lai atlastu opcijas. 2 Nospiediet START, lai skattu papildinformciju. 3 Atlasiet opciju:
· Nospiediet DOWN, lai skattu detaliztu informciju par prskatu. · Nospiediet START, lai skattu prskata papildu opcijas un funkcijas.
Prskatu kopas pielgosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Izskats > Nordjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai maintu prskata atrasans vietu cilp, atlasiet prskatu un nospiediet UP vai DOWN. · Lai noemtu prskatu no cilpas, atlasiet prskatu un atlasiet . · Lai cilpai pievienotu prskatu, atlasiet Pievienot un atlasiet prskatu.
IETEIKUMS. varat atlast Izveidot mapi, lai izveidotu mapes, kurs ir vairki prskati (Prskatu mapju izveide, 26. lappuse).

Izskats

25

Prskatu mapju izveide
Varat pielgot prskata cilpu, lai izveidotu saisttu skatjumu mapes. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Izskats > Nordjumi > Pievienot > Izveidot mapi. 3 Atlasiet prskatus, kurus vlaties iekaut map, un atlasiet Pabeigts.
PIEZME. ja prskati jau ir prskatu cilp, varat tos prvietot vai kopt map. 4 Izvlieties vai ievadiet mapes nosaukumu. 5 Izvlieties mapes ikonu. 6 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
· Lai reditu mapi, ritiniet ldz mapei prskatu cilp un turiet nospiestu . · Lai reditu map esosos prskatus, atveriet mapi un atlasiet Redit (Prskatu kopas pielgosana,
25. lappuse).
Body Battery
Pulkstenis analiz jsu sirdsdarbbas ritma maingumu, stresa lmeni, miega kvalitti un aktivittes datus, lai noteiktu jsu visprjo Body Battery lmeni. Tpat k mrinstruments automasn, ierce norda jsu pieejams enerijas rezerves apjomu. Body Battery lmea diapazons ir no 5 ldz 100, kur 5 ldz 25 ir oti zems, 26 ldz 50 zems, 51 ldz 75 ir vidjs, bet 76 ldz 100 ir augsts enerijas rezerves lmenis. Js varat sinhronizt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skattu visjaunko Body Battery lmeni, ilgtermia tendences un papildu informciju (Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 27. lappuse).
Prskata Body Battery skatsana
Body Battery prskats parda jsu pasreizjo Body Battery lmeni un Body Battery lmea diagrammu dazu pdjo stundu laik. 1 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu Body Battery prskatu.
PIEZME. iespjams, prskatu kopai bs jpievieno prskats (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse). 2 Nospiediet START, lai skattu sava ermea enerijas un stresa lmea kops pusnakts diagrammu.

3 Nospiediet DOWN, lai skattu detaliztku Body Battery un stresa lmea grafiku. · Zils joslas norda atptas periodus. · Oranzs joslas norda stresa periodus. · Zas joslas norda laika aktivittes. · Pelks joslas norda laiku, kad esat bijis prk aktvs, lai noteiktu jsu stresa lmeni.
4 Nospiediet DOWN, lai skattu to faktoru sarakstu, kas ietekm jsu Body Battery lmeni. IETEIKUMS. atlasiet katru faktoru, lai skattu skku informciju.
26

Izskats

Padomi uzlabotiem Body Battery datiem
· Lai iegtu preczkus rezulttus, valkjiet pulksteni, kamr guat. · Labs miegs uzld jsu Body Battery. · Fizisk slodze un augsts stresa lmenis var veicint trku Body Battery lmea samazinsanos. · Uzemtais uzturs, k ar tdi stimuljosi ldzeki k kofens, neietekm jsu Body Battery.
Sirdsdarbbas ritma prskata skatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu sirdsdarbbas ritma prskatu. PIEZME. iespjams, prskatu kopai bs jpievieno prskats (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse).
2 Nospiediet START, lai skattu savu pasreizjo sirdsdarbbas ritmu sirdspukstos mint (sirdsp./min.) un sirdsdarbbas ritma diagrammu pdjm 4 stundm.

3 Pieskarieties diagrammai, lai skattu virziena bultias, un pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai novirztu diagrammu.
4 Atlasiet DOWN, lai skattu vidj sirdsdarbbas ritma miera stvokl vrtbas pdjm 7 dienm.
Laikapstku prskata apskatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu laikapstku prskatu. PIEZME. iespjams, prskatu kopai bs jpievieno prskats (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse).
2 Nospiediet START, lai skattu laikapstku informciju. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu katras stundas, dienas vai papildu laikapstku datus.
Atrasans vietu laikapstku atjauninsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu laikapstku prskatu. 2 Nospiediet START. 3 Pirmaj prskata ekrn nospiediet START. 4 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Pievienot atrasans vietu un mekljiet atrasans vietu. · Atlasiet Laikapstku opcijas > Atjaunint pasreizjo atrasans vietu > , lai skattu informciju par
laikapstkiem jsu pasreizj GPS atrasans viet. IETEIKUMS. jums jpagaida, ldz pulkstenis nosaka sateltus (Satelta signlu iegsana, 126. lappuse).

Izskats

27

Sieviesu veselba
Sekosana menstrulajam ciklam
Menstrulais cikls ir svarga veselbas daa. Varat izmantot savu pulksteni, lai reistrtu fiziskos simptomus, seksulo dziu, seksulo aktivitti, ovulcijas dienas un citus datus. Vairk par so funkciju uzzint un to iestatt varat iestatjumos Veselbas stvoka statistika lietotn Garmin Connect. · Sekosana menstrulajam ciklam un informcija par to · Fiziskie un emocionlie simptomi · Menstruciju un auglbas prognozes · Veselbas stvoka un uztura informcija PIEZME. lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai pievienotu un noemtu prskatus.
Sekosana grtniecbai
Sekosanas grtniecbai funkcija rda iknedas atjauninjumus jsu grtniecbai un veselbas un uztura informciju. Pulksteni varat izmantot, lai reistrtu fiziskus un emocionlus simptomus, glikozes lmea asins rdjumus un mazua kustbas . Vairk par so funkciju uzzint un to iestatt varat iestatjumos Veselbas stvoka statistika lietotn Garmin Connect.
Stresa lmea prskata lietosana
Stresa lmea prskats parda jsu pasreizjo stresa lmeni un stresa lmea diagrammu dazu pdjo stundu laik. Tas var paldzt jums izpildt elposanas aktivitti, lai paldztu relaksties (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse). 1 Kamr js szat vai esat neaktvs, nospiediet UP vai DOWN, lai skattu stresa lmea prskatu. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet opciju:
· Nospiediet DOWN, lai skattu papildu informciju. IETEIKUMS. zils joslas norda atptas periodus. Oranzs joslas norda stresa periodus. Pelks joslas norda laiku, kad esat bijis prk aktvs, lai noteiktu jsu stresa lmeni.
· Nospiediet START, lai sktu Elposanas tehnika aktivitti.

28

Izskats

Izpildes mrjumi
Sie izpildes mrjumi ir aplses, kas paldz jums sekot savm treniu aktivittm un skriesanas sacensbu izpildei un izprast ts. Mrjumiem ir nepieciesamas dazas aktivittes, izmantojot sirdsdarbbas ritma mrjumu plaukstas loctav vai ar sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. Ritebrauksanas izpildes mrjumiem ir vajadzgs pulsometrs un spka mrtjs. Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat AnalyticsTM. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com /performance-data/running/. PIEZME. aplses skum var sist nepreczas. Pulkstenim ir nepieciesams, lai js izpildt dazas aktivittes; t var gt informciju par jsu veiktspju. VO2 Max.: vO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz
kilogramu ermea svara maksiml aktivitt (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse). Prognoztie skriesanas sacensbu laiki: pulkstenis izmanto VO2 max. aplses un treniu vsturi, lai
nodrosintu mra skriesanas sacensbu laiku, pamatojoties uz jsu pasreizjo fizisks formas stvokli (Savu prognozto sacensbu laiku skatsana, 31. lappuse). HRV statuss: pulkstenis analiz jsu plaukstas sirdsdarbbas rdjumus miega laik, lai noteiktu jsu sirdsdarbbas variabilittes (HRV) statusu, pamatojoties uz jsu persongajiem, ilgtermia HRV vidjiem rdtjiem (Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss, 32. lappuse). Izpildes stvoklis: jsu izpildes stvoklis ir rellaika novrtjums pc 6­20 aktivittes mintm. To var pievienot k datu lauku, lai js varat skatt savu izpildes stvokli prj aktivittes laik. Tas saldzina jsu rellaika stvokli ar vidjo fizisks formas lmeni (Izpildes spja, 33. lappuse). Funkcionls slieksvrtbas jauda (FTP): pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai aplstu FTP. Lai iegtu preczku novrtjumu, varat veikt vadtu testu (FTP aplsu iegsana, 34. lappuse). Laktta slieksvrtba: laktta slieksvrtbai ir nepieciesams krsu sirdsdarbbas monitors. Laktta slieksvrtba ir tas punkts, kur jsu muskui sk strauji nogurt. Pulkstenis mra jsu laktta slieksvrtbas lmeni, izmantojot sirdsdarbbas ritma datus un tempu (Laktta slieksvrtba, 35. lappuse). Izturba: pulkstenis izmanto jsu VO2 max. un sirdsdarbbas ritma datus, lai nodrosintu rellaika izturbas aplses. To var pievienot k datu ekrnu, lai js vartu skatt savu potencilo un pasreizjo izturbu aktivittes laik (Jsu izturbas skatsana rellaik, 36. lappuse). Jaudas lkne (ritebrauksana): jaudas lkne attlo jsu jaudas rezulttus laika gait. Js varat aplkot savu jaudas lkni par ieprieksjo mnesi, trim mnesiem vai divpadsmit mnesiem (Jsu jaudas lknes skatsana, 36. lappuse).

Izskats

29

Par VO2 Max. aplsm
VO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz kilogramu ermea svara maksiml aktivitt. Vienkrsk sakot, VO2 Max ir jsu fizisks veiktspjas rdtjs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, ar sim rdtjam ir juzlabojas. Forerunner iercei ir vajadzgs pulsa plaukstas loctav vai saderga krsu pulsa monitors, lai rdtu jsu VO2 max. aplses. Ierce piedv atsevisas VO2 max. aplses skriesanai un ritebrauksanai. Lai iegtu VO2 max. preczas aplses, jums vairkas mintes vidj intensittes lmen ir vai nu jskrien brv dab ar GPS, vai jbrauc ar velosipdu, izmantojot sadergu jaudas mrtju. Ierc jsu VO2 max. aplses ir redzamas k skaitlis, apraksts vai pozcija mrjuma vizualizcij krss. Sav Garmin Connect kont varat skatt papildu informciju par savu VO2 maks. novrtjumu, piemram, kur tas atrodas pc jsu vecuma un dzimuma.

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Teicami

Zaa

Labi

Oranza

Viduvji

Sarkana

Vji

VO2 max. datus nodrosina Firstbeat Analytics. VO2 max. analze tiek nodrosinta ar The Cooper Institute® atauju. Papildu informciju skatiet pielikum (VO2 Max. standarta parametri, 145. lappuse), k ar vietn www .CooperInstitute.org.

30

Izskats

Iegstiet savas VO2 Max. aplses skriesanai
Sai funkcijai ir nepieciesams sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. Ja izmantojat krskurvja sirdsdarbbas ritma monitoru, jums tas ir juzliek un jizveido t pra savienojums ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 88. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 90. lappuse). Aplses skum var sist nepreczas. Iercei ir nepieciesami dazi skrjieni, lai t var gt informciju par jsu veiktspju. Js varat atspjot VO2 max. ierakstsanu ultramaratona un taku skriesanas aktivittm, ja nevlaties, ka sie skrjiena veidi ietekm jsu VO2 max. aplses (VO2 Max. ierakstsanas izslgsana, 31. lappuse). 1 Sciet skriesanas aktivitti. 2 Veiciet vismaz 10 minsu skrjienu brv dab. 3 Pc skrjiena atlasiet Saglabt. 4 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa izpildjuma mrjumiem.
Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai
Sai funkcijai ir nepieciesams jaudas mrtjs un sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. Jaudas mrtjs ir jsavieno pra savienojum ar pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Ja izmantojat krsu sirdsdarbbas ritma monitoru, jums tas ir juzliek un jizveido t pra savienojums ar savu pulksteni. Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 88. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 90. lappuse). Aplses skum var sist nepreczas. Pulkstenim ir nepieciesami dazi braucieni, lai tas var gt informciju par jsu ritebrauksanas veiktspju. 1 Sciet ritebrauksana aktivitti. 2 Brauciet stabil ritm ar augstu intensitti vismaz 20 mintes. 3 Pc skrjiena atlasiet Saglabt. 4 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa izpildjuma mrjumiem.
VO2 Max. ierakstsanas izslgsana
Js varat atspjot VO2 max. ierakstsanu ultramaratona un taku skriesanas aktivittm, ja nevlaties, ka sie skrjiena veidi ietekm jsu VO2 max. aplses (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet Kalnu skrjiens vai Ultramaratons. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Ierakstt VO2 Max. > Izslgts.
Savu prognozto sacensbu laiku skatsana
Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 88. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 90. lappuse). Lai nodrosintu sacensbu mra laiku, pulkstenis izmanto VO2 max. aplses (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse) un jsu treniu vsturi. Pulkstenis analiz jsu vairku nedu treniu datus, lai preciztu sacensbu laika aplses. IETEIKUMS. ja jums ir vairk nek viena Garmin ierce, varat Garmin Connect lietotn nordt savu galveno treniu ierci, kas aus jsu pulkstenim sinhronizt aktivittes, vsturi un datus no citm iercm (Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi, 37. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu veiktspjas logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka informciju.

Izskats

31

3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu prognozto skriesanas sacensbu laiku.
4 Nospiediet START, lai skattu prognozes citiem attlumiem. PIEZME. prognozes skum var sist nepreczas. Iercei ir nepieciesami dazi skrjieni, lai t var gt informciju par jsu veiktspju.
Sirdsdarbbas ritma mainguma statuss
Pulkstenis analiz jsu plaukstas sirdsdarbbas ritma rdjumus miega laik, lai noteiktu jsu sirdsdarbbas frekvences maingumu (HRV). Trenii, fizisks aktivittes, miegs, uzturs un veselgi ieradumi - tas viss ietekm jsu sirdsdarbbas frekvences maingumu. HRV vrtbas var ievrojami atsirties atkarb no dzimuma, vecuma un fizisks sagatavotbas lmea. Ldzsvarots HRV statuss var nordt pozitvas veselbas iezmes, piemram, labi ldzsvarotu treniu un atgsanos, labku sirds un asinsvadu fizisko stvokli un noturbu pret stresu. Nesabalansts vai slikts stvoklis var liecint par nogurumu, lielkm atveseosans vajadzbm vai paaugstintu stresu. Lai iegtu vislabkos rezulttus, pulkstenis ir jvalk miega laik. Lai pulkstenis pardtu jsu sirdsdarbbas frekvences mainguma statusu, pulkstenim nepieciesami trs nedas pastvgi miega dati.

32

Izskats

Krsu zona Statuss

Apraksts

Zaa

Ldzsvarots Jsu septiu dienu vidjais HRV ir bzes diapazon.

Oranza Neldzsvarots Jsu septiu dienu vidjais HRV ir virs vai zem bzes diapazona.

Sarkana Zems

Nav krsas

Vji Nav statusa

Jsu septiu dienu vidjais HRV ir ievrojami zemks par bzes diapazonu.
Jsu HRV vidjs vrtbas ir ievrojami zemkas par jsu vecumam atbilstoso normu. Nav statusa nozm, ka nav pietiekamu datu, lai aprintu septiu dienu vidjo rdtju.

Varat sinhronizt savu pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai redztu savu pasreizjo sirdsdarbbas frekvences mainguma statusu, tendences un izgltojosas atsauksmes.
Izpildes spja
Kad js izpildt aktivitti, piemra, skrienat vai dodaties velobraucien, izpildes spjas funkcija analiz jsu tempu, sirdsdarbbas ritmu un t maingumu, lai rellaik novrttu jsu izpildes spju saldzinjum ar jsu vidjo fizisks formas lmeni. Rezultts ir aptuvens jsu rellaika novirzes no VO2 max. aplsm procentulais rdtjs. Izpildes spjas vrtbas ir diapazon no -20 ldz +20. Pc 6­20 aktivittes mintm ierce rda jsu izpildes spjas rezulttu. Piemram, rezultts +5 nozm, ka js pietiekami atptties, jtaties mozi un spjat veikt labu skrjienu vai velobraucienu. Izpildes spju k datu lauku varat pievienot kdam no saviem treniu ekrniem, lai aktivittes laik sekotu savai spjai. Izpildes spja var bt ar noguruma lmea rdtjs, pasi gara skrjiena vai velobrauciena trenia beigs. PIEZME. lai iegtu preczas VO2 max. aplses, iercei ir nepieciesami dazi skrjieni vai braucieni, izmantojot sirdsdarbbas ritma monitoru. Uzziniet vairk par savu skrjiena vai velobrauciena izpildes spju (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse).
Savas izpildes spjas skatsana
Sai funkcijai ir nepieciesams sirdsdarbbas ritma mrjums plaukstas loctav vai sadergs krsu sirdsdarbbas ritma monitors. 1 Pievienojiet Izpildes spja datu ekrn (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). 2 Dodieties skrjien vai velobraucien.
Pc 6­20 mintm bs redzama jsu izpildes spja. 3 Ritiniet datu ekrn, lai skattu savu izpildes spju skrjien vai velobraucien.

Izskats

33

FTP aplsu iegsana
Lai iegtu funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) aplses, jums ir jizveido krsu sirdsdarbbas ritma monitora un spka mrtja pra savienojums ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse) un jiegst VO2 max. aplses (Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai, 31. lappuse). Pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma un jsu VO2max. aplses, lai aplstu FTP. Pulkstenis automtiski nosaka FTP stabila, augstas intensittes brauciena laik, izmantojot sirdsdarbbas ritma un spka datus. 1 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu izpildes logrku. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka detaas. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai skattu FTP aplsi.
Jsu FTP aplses tiek rdtas k vrtba, kas mrta vatos uz kilogramu, jsu spka atdeve vatos un pozcija mrjuma vizualizcij krss.

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Teicami

Zaa

Labi

Oranza

Viduvji

Sarkana

Netrents

Vairk informcijas skatiet pielikum (FTP novrtjumi, 146. lappuse). PIEZME. kad izpildes paziojums brdina js par jaunu FTP, js varat atlast Pieemt, lai saglabtu jauno FTP, vai Noraidt, lai saglabtu pasreizjo FTP.
FTP testa veiksana
Lai iegtu veiktu testu un vartu noteikt funkcionls slieksvrtbas jaudu (FTP), jums ir jizveido krsu sirdsdarbbas ritma monitora un spka mrtja pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse) un jiegst VO2 max. aplses (Iegstiet savas VO2 Max. aplses ritebrauksanai, 31. lappuse). PIEZME. fTP ir sarezts trenis, kura izpilde ilgst aptuveni 30 minsu. Izvlieties praktisku un lielkoties ldzenu marsrutu, kur varat braukt stabili palielinot piepli, k tas ir sacensbs uz laiku. 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START. 2 Atlasiet ritebrauksanas aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > FTP vadts tests. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kad skat braukt, ierce rda katra posma ilguma, mra un pasreizj spka datus. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums. 6 Pc vadt testa pabeigsanas veiciet atsildsanos, apturiet taimeri un saglabjiet aktivitti. Jsu FTP ir redzams k vrtba, kas mrta vatos uz kilogramu, jsu spka atdeve vatos un pozcija mrjuma vizualizcij krss. 7 Atlasiet opciju: · Lai saglabtu jauno FTP, atlasiet Pieemt. · Lai saglabtu pasreizjo FTP, atlasiet Noraidt.

34

Izskats

Laktta slieksvrtba
Laktta slieksvrtba ir fizisko vingrojumu intensittes lmenis, kd laktts (pienskbe) asinsrit sk uzkrties straujk. Skriesan so intensittes lmeni nosaka pc tempa, sirdsdarbbas ritma vai jaudas. Kad skrjjs prsniedz slieksvrtbu, nogurums sk patrinti pieaugt. Pieredzjusiem skrjjiem slieksvrtba parasti veidojas, kad ir sasniegti aptuveni 90% no to maksiml sirdsdarbbas ritma un no 10 km ldz pusmaratona skrjiena temp. Vidjiem skrjjiem laktta slieksvrtba veidojas, kad ir sasniegts krietni zem 90% no sirdsdarbbas ritma. Zinsanas par savu laktta slieksvrtbu var paldzt noteikt, cik intensvi trenties vai kad sacensbu laik veikt izrvienu. Ja js jau zint savu sirdsdarbbas ritma laktta slieksvrtbu, varat ievadt to sava lietotja profila iestatjumos (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 90. lappuse).Varat ieslgt Automtiska noteiksana funkciju, lai aktivittes laik automtiski ieraksttu laktta slieksni.
Vadta testa veiksana, lai noteiktu laktta slieksvrtbu
Sai funkcijai ir nepieciesams Garmin krsu sirdsdarbbas monitors. Lai veiktu vadto testu, jums ir juzliek krsu sirdsdarbbas ritma monitors un jizveido t pra savienojums ar savu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Ierce izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma un jsu VO2max. aplsi, lai aplstu jsu laktta slieksvrtbu. Ierce automtiski nosaka jsu laktta slieksvrtbu stabilu, augstas intensittes skrjienu laik, izmantojot sirdsdarbbas ritma datus. IETEIKUMS. lai iegtu preczu maksiml sirdsdarbbas ritma vrtbu un VO2 max. aplsi, iercei ir nepieciesami dazi skrjieni ar sirdsdarbbas ritma monitoru. Ja jums ir grti iegt laktta slieksvrtbas aplsi, miniet manuli pazemint sava maksiml sirdsdarbbas ritma vrtbu. 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti.
Lai veiktu so testu, ir nepieciesams GPS. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Laktta slieksvrtbas vadts tests. 5 Palaidiet taimeri un izpildiet ekrn redzams nordes.
Kad skat skrjienu, ierce rda katra posma ilguma, mra un pasreizj sirdsdarbbas ritma datus. Kad tests bs pabeigts, tiks pardts ziojums. 6 Pc vadt testa pabeigsanas apturiet taimeri un saglabjiet aktivitti. Ja s ir pirm jsu laktta slieksvrtbas aplse, ierce aicina js atjaunint savas sirdsdarbbas ritma zonas, pamatojoties uz laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritmu. Katrai papildu laktta slieksvrtbas aplsei ierce aicina js apstiprint vai noraidt aplsi.

Izskats

35

Jsu izturbas skatsana rellaik
Pulkstenis var nodrosint rellaika izturbas aprinus, pamatojoties uz jsu sirdsdarbbas ritma datiem un VO2 maks. aplsi (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet skriesanas vai ritebrauksanas aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Pievienot jaunu > Izturba. 6 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu datu ekrna atrasans vietu (pc izvles). 7 Nospiediet START, lai reditu primro izturbas datu lauku (nav obligti). 8 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 3. lappuse). 9 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu uz datu ekrnu.

Primrais izturbas datu lauks. Parda jsu pasreizjo izturbas procentulo dau, atlikuso attlumu vai atlikuso laiku.
Potencil izturba.
Pasreizj izturba
Sarkans: Izturba izskst.
Oranzs: Izturba ir stabila.
Zas: Izturba atjaunojas.
Jsu jaudas lknes skatsana
Pirms varat apskatt savu jaudas lkni, pdjo 90 dienu laik, izmantojot jaudas mrtju, ir jreistr vismaz vienu stundu gars brauciens (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). YVarat izveidot fizisko vingrojumu srijas sav Garmin Connect kont. Jaudas lkne attlo jsu jaudas rezulttus laika gait. Js varat aplkot savu jaudas lkni par ieprieksjo mnesi, trim mnesiem vai divpadsmit mnesiem.
Lietotnes Garmin Connect izvln atlasiet Izpildes statistika > Jaudas lkne.

36

Izskats

Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi
Js varat sinhronizt aktivittes un izpildes mrjumus no citm Garmin iercm ar savu Forerunner pulksteni, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas auj jsu pulkstenim preczk atspoguot jsu trenia statusu un fizisks formas lmeni. Piemram, js varat ierakstt braucienu, izmantojot Edge® velosipda datoru, un skatt aktivittes informciju un kopjo trenia slodzi sav Forerunner pulksten.
Sinhronizjiet Forerunner pulksteni un citas Garmin ierces ar savu Garmin Connect kontu. IETEIKUMS. Garmin Connect lietotn varat iestatt primro treniierci un primro valkjamo ierci (Vienotais treniu statuss, 51. lappuse). Pdjs aktivittes un veiktspjas mrjumi no citm Garmin iercm tiek pardti jsu Forerunner pulksten.
Izpildes paziojumu izslgsana
Dazi izpildes paziojumi ir redzami pc aktivittes pabeigsanas. Dazi izpildes paziojumi ir redzami aktivittes laik vai tad, kad sasniedzat jaunu izpildes mrjumu, piemram, jaunu VO2 max. aplsi. Js varat izslgt izpildes spjas funkciju, lai izvairtos no daziem sdiem paziojumiem. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Izpildes spja.
Trenia statuss
Sie mrjumi ir aplses, kas paldz jums sekot savm treniu aktivittm un izprast ts. Mrjumiem ir nepieciesamas dazas aktivittes, izmantojot sirdsdarbbas ritma mrjumu plaukstas loctav vai ar sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. Ritebrauksanas izpildes mrjumiem ir vajadzgs pulsometrs un spka mrtjs. Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com /performance-data/running/.

PIEZME. aplses skum var sist nepreczas. Pulkstenim ir nepieciesams, lai js izpildt dazas aktivittes; t var gt informciju par jsu veiktspju. Trenia statuss: trenia statuss rda, k jsu trenii ietekm fizisko formu un veiktspju. Jsu trenia statusa
pamat ir jsu VO2 max, akts slodzes un HRV statusa izmaias ilgk laika period. VO2 Max.: vO2 Max ir maksimlais skbeka daudzums (milimetros), kdu js varat patrt mint uz
kilogramu ermea svara maksiml aktivitt (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse). Pulkstenis rda karstuma un augstuma koritas VO2 maks. vrtbas, kad js aklimatizjaties oti karst vid vai liel augstum (Aklimatizsans izpildei karstum un augstum, 41. lappuse). Akta slodze: akt slodze ir nesen veikto treniu slodzes rdtju svrt summa, ieskaitot trenia ilgumu un intensitti. (Akt slodze, 39. lappuse).

Izskats

37

Trenia slodzes fokuss: ierce analiz un sadala trenia slodzi dazds kategorijs, pamatojoties uz katras ierakstts aktivittes intensitti un struktru. Trenia slodzes fokuss ietver kopjo katrai kategorijai uzkrto slodzi un trenia fokusu. Pulksten tiek rdts slodzes sadaljums pdjo 4 nedu laik (Treniu slodzes fokuss, 39. lappuse).
Atgsans laiks: atgsans laiks rda, cik daudz laika atlicis, pirms js pilnb atgstaties un varat doties nkamaj intensvaj treni (Atgsans laiks, 40. lappuse).
Treniu statusa lmei
Treniu statuss rda, k jsu trenii ietekm fizisks formas lmeni un veiktspju. Jsu trenia statusa pamat ir jsu VO2 max, akts slodzes un HRV statusa izmaias ilgk laika period. Treniu statusu varat izmantot, lai plnotu trenius nkotn un turpintu uzlabot savas fizisks formas lmeni. Nav statusa: lai noteiktu jsu trenia statusu, pulkstenim divu nedu laik ir jreistr vairkas aktivittes, k
ar VO2 max rezultti, kas iegti skriesanas vai ritebrauksanas laik. Pasliktinsans: jums ir prtraukums treniu rutn vai nedu vai ilgk trenjaties daudz mazk nek parasti.
Trensans prtrauksana nozm, ka js nespjat uzturt savu fizisko sagatavotbu. Lai redztu uzlabojumus, varat mint palielint savu treniu slodzi. Atgsans: samazint treniu slodze auj jsu organismam atgties, kas ir btiski ilgstosos smagu treniu periodos. Kad jtaties gatavs, varat atgriezties lielk treniu slodz. Saglabsana: jsu pasreizj treniu slodze ir pietiekama, lai uzturtu fizisko formu. Lai gtu uzlabojumus, miniet dazdot savus fiziskos vingrinjumus vai palielint treniu apjomu. Produktvs: jsu pasreizj treniu slodze veicina pareizu jsu fizisks formas lmea un veiktspjas uzlabosanos. Jums ir jiekauj treniu pln atgsans periodi, lai saglabtu savu fizisko lmeni. Tuvojas maksimumam: js esat idel sacensbu stvokl. Nesen samazint treniu slodze auj jsu organismam atgties un pilnb atjaunoties pc ieprieksj trenia. Jums ir jplno turpmks nodarbbas, jo so maksimlo stvokli var saglabt tikai su laiku. Prsniegsana: jsu treniu slodze ir oti liela un rada pretju efektu. Jsu organismam ir vajadzga atpta. Jums ir jatvl sev laiks, lai organisms atgstas, iekaujot grafik vieglkus trenius. Neproduktvs: jsu treniu slodze ir lab lmen, bet jsu fizisk forma pavjins. Miniet pievrst uzmanbu atptai, uzturam un stresa vadbai. Saspringts: pastv neldzsvarotba starp atgsanos un trenia slodzi. Tas ir normls rezultts pc smaga trenia vai liela notikuma. Iespjams, jsu organismam ir grti atgties, td jums ir jvelt uzmanba savam visprjam veselbas stvoklim.
Padomi trenia statusa iegsanai
Trenia statusa funkcijas darbba ir atkarga no atjaunintajiem jsu fizisks sagatavotbas lmea novrtjuma datiem, tostarp vismaz viena VO2 Max mrjuma vrtbas ned. Jsu VO2 Max aprins tiek atjaunints pc skriesanas brv dab vai braucieniem ar jaudu, kuras laik sirdsdarbbas ritms vairkas mintes bija vismaz 70 % no jsu maksiml sirdsdarbbas ritma. Lai nodrosintu savas fizisks sagatavotbas lmea tendencu precizitti, skrienot iekstelps, neveiciet VO2 max aplsu enersanu. Js varat atspjot VO2 max. ierakstsanu ultramaratona un taku skriesanas aktivittm, ja nevlaties, ka sie skrjiena veidi ietekm jsu VO2 max. aplses (VO2 Max. ierakstsanas izslgsana, 31. lappuse). Lai maksimli izmantotu trenia statusa funkciju, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Vismaz vienu reizi ned skrieniet vai brauciet brv dab, izmantojot jaudas mrtju, un vismaz 10 mintes
sasniedziet sirdsdarbbas ritmu, kas prsniedz 70 % no jsu maksiml sirdsdarbbas ritma. Kad pulkstenis ticis lietots vienu nedu, jsu trenia statusam jbt pieejamam. · Reistrjiet visas savas fizisks aktivittes sav galvenaj treniierc, aujot pulkstenim uzzint par savu sniegumu (Aktivitsu sinhronizcija un izpildes mrjumi, 37. lappuse). · Valkjiet pulksteni pastvgi, kamr guat, lai turpintu enert aktulo HRV statusu. Dergs HRV statuss var paldzt saglabt dergu trenia statusu, ja jums nav tik daudz aktivitsu ar VO2 max mrjumiem.

38

Izskats

Akt slodze

Akt slodze ir paaugstinta skbeka patria pc trenia (EPOC) svrt summa pdjo dienu laik. Mrierce norda, vai pasreizj slodze ir zema, optimla, augsta vai oti augsta. Optimlais diapazons tiek balstts uz jsu individulo fizisko lmeni un treniu vsturi. Diapazons tiek pielgots, treniu laikam un intensittei pieaugot vai samazinoties.

Treniu slodzes fokuss

Lai maksimli uzlabotu izpildes un fizisks formas ieguvumus, treniam ir jbt sadaltam trs kategorijs: zema aerob, augsta aerob un anaerob slodze. Treniu slodzes fokuss rda, kda jsu treniu daa paslaik ir katr kategorij, un piedv treniu mrus. Treniu slodzes fokusam ir vajadzgas vismaz 7 treniu dienas, lai noteiktu, vai jsu treniu slodze ir zema, optimla vai augsta. Pc 4 treniu vstures nedm jsu treniu slodzes aplses rds detaliztku mra informciju, lai paldztu ldzsvarot jsu treniu aktivittes.

Zem mriem: jsu treniu slodze viss intensittes kategorijs ir zemka par optimlo. Miniet palielint fizisko vingrojumu sriju izpildes laiku vai biezumu.

Zems aerobs slodzes deficts: miniet pievienot vairk zemas aerobs slodzes aktivitsu, lai nodrosintu atgsanos un ldzsvaru augstkas intensittes aktivittm.

Augsts aerobs slodzes deficts: miniet pievienot vairk augstas aerobs slodzes aktivitsu, lai laika gait paldztu uzlabot savu laktta slieksvrtbu un VO2 max.

Anaerobs slodzes deficts: miniet pievienot dazas intensvkas anaerobs aktivittes, lai laika gait uzlabotu savu trumu un anaerobo spju.

Ldzsvarots: jsu treniu slodze ir ldzsvarota un, turpinot trenius, nodrosina vispusgus fizisks formas ieguvumus.

Zems aerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir zemas aerobs slodzes aktivitte. T nodrosina stabilu pamatu un sagatavo js intensvku fizisko vingrojumu sriju pievienosanai.

Augsts aerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir augstas aerobs slodzes aktivitte. Sdas aktivittes paldz uzlabot laktta slieksvrtbu, VO2 max. un izturbu.

Anaerobais fokuss: jsu treniu slodze galvenokrt ir intensva aktivitte. T veicina straujus fizisks formas uzlabojumus, tacu t ir jldzsvaro ar zemas aerobs slodzes aktivittm.

Virs mriem: jsu treniu slodze ir augstka par optimlo, un jums ir japsver iespja samazint savu treniu ilgumu un biezumu.

Slodzes koeficients

Slodzes koeficients ir akts (stermia) trenia slodzes attiecba pret hronisko (ilgtermia) trenia slodzi. Tas ir nodergs, lai sekotu ldzi treniu slodzes izmaim.

Statuss

Vrtba

Apraksts

Nav statusa Nav

Slodzes koeficients bs redzams pc 2 nedu ilga trenia.

Zems

Zemks par 0,8 Jsu stermia treniu slodze ir mazka nek ilgtermia treniu slodze.

Optimls

0,8 ldz 1,4

stermia un ilgtermia treniu slodzes ir ldzsvarotas. Optimlais diapazons tiek balstts uz jsu individulo fizisko lmeni un treniu vsturi.

Augsts

1,5 ldz 1,9

Jsu stermia treniu slodze ir lielka nek ilgtermia treniu slodze.

oti augsts

2,0 vai augstks

Jsu stermia treniu slodze ir ievrojami lielka nek ilgtermia treniu slodze.

Izskats

39

Par Training Effect
Training Effect mra aktivittes ietekmi uz jsu aerobo un anaerobo spju. Training Effect uzkrjas aktivittes laik. Aktivittei progresjot, Training Effect vrtba palielins. Training Effect vrtbu nosaka jsu lietotja profila informcija un treniu vsture, k ar sirdsdarbbas ritms un aktivittes ilgums un intensitte. Ir septias dazdas Training Effect etietes, lai apraksttu galveno ieguvumu no aktivittes. Katra etiete ir ar krsas kodu un atbilst jsu treniu slodzes fokusam (Treniu slodzes fokuss, 39. lappuse). Katrai informatvajai frzei, piemram, "Btiski ietekm VO2 Max.", ir atbilstoss apraksts jsu Garmin Connect aktivittes informcij. Aerobais Training Effect mrjums izmanto jsu sirdsdarbbas ritmu, lai mrtu vingrojuma kopjs intensittes ietekmi uz jsu aerobo spju, un norda, vai fizisko vingrojumu srijai ir uzturosa vai uzlabojosa ietekme uz jsu fizisks formas lmeni. Jsu trenia laik uzkrtais paaugstinta skbeka patria pc trenia (EPOC) rdtjs tiek kartts uz diapazona vrtbm, kas uzskaita jsu fizisks formas lmeni un trenia ieradumus. Vienmrgu fizisko vingrinjumu srijas ar vidju piepli vai srijas ar garkiem intervliem (>180 s) pozitvi ietekm jsu aerobo vielmaiu, td rada aerobo Training Effect. Anaerob Training Effect mrjums izmanto sirdsdarbbas ritmu un trumu (vai spku), lai noteiktu, k fizisko vingrojumu srija ietekm spju izpildt vingrojumus ar oti augstu intensitti. Js saemat vrtbu, pamatojoties uz anaerobo ieguldjumu EPOC vrtb un aktivittes veidu. Atkrtoti augstas intensittes 10­120 s intervli rada pasi labvlgu ietekmi uz anaerobo spju, td uzlabo anaerobo Training Effect. Varat pievienot Aerob trenia efektivitte un Anaerob trenia efektivitte k datu laukus kdam no saviem treniu ekrniem, lai aktivittes laik sekotu saviem rdtjiem.

Training Effect Aerobais ieguvums

Anaerobais ieguvums

No 0,0 ldz 0,9 Nav ieguvuma.

Nav ieguvuma.

No 1,0 ldz 1,9 Neliels ieguvums

Neliels ieguvums

No 2,0 ldz 2,9 Aerobs spjas uztursana.

Aerobs spjas uztursana.

No 3,0 ldz 3,9 Ietekm jsu aerobo spju.

Ietekm jsu anaerobo spju.

No 4,0 ldz 4,9 Btiski ietekm jsu aerobu spju.

Btiski ietekm jsu anaerobu spju.

5,0

Prsniegsana un, iespjams, bstama bez pietiekama atgsans laika.

Prsniegsana un, iespjams, bstama bez pietiekama atgsans laika.

Training Effect tehnoloiju nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informciju skatiet vietn www .firstbeat.com.
Atgsans laiks
Lai apskattu, cik daudz laika atlicis, ldz js pilnb atgsieties un bsiet gatavs nkamajam grtajam treniam, Garmin ierci varat izmantot ar plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoru vai sadergu krsu sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoru. PIEZME. atgsans laika ieteiksanai tiek izmantots jsu VO2 Max aprins, un skum tas var sist nepreczs. Iercei ir nepieciesams, lai js vispirms izpildt dazas aktivittes un t var gt informciju par jsu veiktspju. Atgsans laiks tiek pardts uzreiz pc aktivittes. Laika atskaite tiek veikta tikmr, kamr tas ir optimls, lai js vartu mint skt nkamo grto treniu. Ierce atjaunina jsu atgsans laiku dienas gait, pamatojoties uz miega, stresa, relakscijas un fizisko aktivitsu izmaim.
Atgsans laika skatsana
Lai iegtu preczkas aplses, pabeidziet lietotja profila iestatjumu (Lietotja profila iestatsana, 88. lappuse) un iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu (Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana, 90. lappuse). 1 Sciet skriesanas aktivitti. 2 Pc skrjiena atlasiet Saglabt.
Tiek pardts atgsans laiks. Maksimlais laiks ir 4 dienas. PIEZME. pulkstea ciparnc atlasiet UP vai DOWN, lai skattu trenia statusa prskatu, un atlasiet START, lai ritintu pa rdtjiem un skattu savu atgsans laiku.

40

Izskats

Atgsans sirdsdarbbas ritms
Ja js trenjaties, izmantojot plaukstas loctavas vai sadergu krsu sirdsdarbbas ritma monitoru, varat prbaudt sava atgsans sirdsdarbbas ritma vrtbu pc katras aktivittes. Atgsans sirdsdarbbas ritms ir starpba starp sirdsdarbbas ritmu trenia laik un to, kas tiek mrts divas mintes pc trenia pabeigsanas. Piemram, pc tipiska trenia skrjiena js apturat taimeri. Sirdsdarbbas ritms ir 140 sirdsp,/min. Divas mintes pc aktivittes vai atsildsans sirdsdarbbas ritms ir 90 sirdsp./min. Jsu atgsans sirdsdarbbas ritms ir 50 sirdsp./min. (140 mnus 90). Dazi ptjumi ir saistjusi atgsans sirdsdarbbas ritmu ar sirds veselbu. Augstki rdtji kopum liecina par veselgku sirdi. IETEIKUMS. lai iegtu labkus rezulttus, uz divm mintm ir jprtrauc kustbas, kamr ierce mra atgsans sirdsdarbbas ritma vrtbu.
Aklimatizsans izpildei karstum un augstum
Tdi vides faktori k augsta temperatra un augstums ietekm jsu treniu un rezulttus. Piemram, trenii liel augstum var pozitvi ietekmt jsu fizisko formu, bet liela augstuma ietekm VO2 max. slaicgi var samazinties. Forerunner pulkstenis nodrosina aklimatizcijas ziojumus un korekcijas jsu VO2 max. aplsm un trenia statusam, kad temperatra prsniedz 22ºC (72ºF) un augstums ir virs 800 m (2625 pdm). Js varat sekot savam sirdsdarbbas ritmam un aklimatizcijai augstum trenia statusa logrk. PIEZME. funkcija aklimatizcijai karstum ir pieejama viengi GPS aktivittm, un tai ir nepieciesami laikapstku dati no pievienot tlrua.
Trenia statusa pauzsana un atsksana
Ja guvt traumu vai saslimt, js varat apturt savu trenia statusu. Js varat turpint ierakstt fizisks aktivittes, bet jsu trenia statuss, trenia slodzes fokuss, atgsans atgriezenisk informcija un fizisko vingrojumu sriju ieteikumi slaicgi tiek apturti. Js varat atjaunot trenia statusu, kad atkal vlaties atskt trenius. Lai gtu labkus rezulttus, jums ir nepieciesams vismaz viens VO2 max. mrjums katru nedu (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse). 1 Kad vlaties apturt trenia statusu, atlasiet opciju:
· Trenia statusa prskat turiet nospiestu un atlasiet Apturt opciju Trenia statuss. · Garmin Connect Iestatjumos atlasiet Izpildes statistika > Treniu statuss > > Apturt opciju Trenia
statuss. 2 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu. 3 Kad vlaties atskt trenia statusu, atlasiet opciju:
· Trenia statusa prskat turiet nospiestu un atlasiet Atjaunot opciju Trenia statuss. · Garmin Connect iestatjumos atlasiet Izpildes statistika > Treniu statuss > > Atjaunot opciju Trenia
statuss. 4 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu.

Izskats

41

Gatavba treniam
Jsu gatavba treniam ir vrtjums un ss ziojums, kas paldz noteikt, cik gatavs esat treniam katru dienu. Rezultts tiek pastvgi aprints un atjaunints visas dienas garum, izmantojot sos faktorus: · Miega rdtjs (pdj nakts) · Atgsans laiks · HRV statuss · Akta slodze · Miega vsture (pdjs 3 naktis) · Stresa vsture (pdjs 3 dienas)

Krsu zona

Rezultts

Apraksts

Purpursarkana

95 ldz 100

Izcili Labkais iespjamais

Zila

75 ldz 94

Augsts Gatavs izaicinjumiem

Zaa

50 ldz 74

Vidjs Gatava darbam

Oranza

25 ldz 49

Zems Laiks piebremzt

Sarkana

1 ldz 24

Vji aujiet savam ermenim atgties

Lai skattu savas sagatavotbas treniam tendences laika gait, dodieties uz savu Garmin Connect kontu.

42

Izskats

Izturbas rezultts
Jsu izturbas rezultts paldz izprast jsu visprjo izturbu, pamatojoties uz vism reistrtajm aktivittm ar sirdsdarbbas frekvences datiem. Varat apskatt ieteikumus, k uzlabot savu izturbas rezulttu, un svargkos sporta veidus, kas laika gait veicinjusi jsu rezulttu.

Krsu zona

Apraksts

Roz

Elite

Purpursarkana

Lieliski

Zila

Eksperts

Zaa

Labi trents

Dzeltena

Trents

Oranza

Ar vidju pieredzi

Sarkana

Atptas

Vairk informcijas skatiet pielikum (Izturbas rezulttu vrtjumi, 147. lappuse).

Kalna rezultts
Jsu kalna rezultts paldz saprast, kdas ir jsu pasreizjs spjas skriesanai kaln, pamatojoties uz jsu treniu vsturi un VO2 max aplsi. Skriesanas brv dab laik jsu pulkstenis nosaka kalna segmentus ar 2% vai lielku kpumu. Varat apskatt savu kalna izturbas rdtju, spku kaln un izmaias kalna rezultta rdtjos laika gait.

Krsu zona

Rezultts

Apraksts

Roz

95 ldz 100

Elite

Purpursarkana

85 ldz 94

Eksperts

Zila

70 ldz 84

Prasmgs

Zaa

50 ldz 69

Trents

Oranza

25 ldz 49

Izaicintjs

Sarkana

1 ldz 24

Atptas

Izskats

43

Ritebrauksanas spjas skatsana
Pirms js varat skatt savu ritebrauksanas spju, jums jizveido 7 dienu treniu vsture, sav lietotja profil jreistr maksiml VO2 dati (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse) un jaudas lknes dati no pr savienots jaudas mrierces (Jsu jaudas lknes skatsana, 36. lappuse). Ritebrauksanas spja ir jsu snieguma mrjums trijs kategorijs: aerob izturba, aerob kapacitte un anaerob kapacitte. Ritebrauksanas spja iekauj jsu aktulo braucja tipu, piemram, braucjs kpum. Informcija, kuru ievadt sav profil, piemram, ermea svars, paldz noteikt jsu braucja tipu (Lietotja profila iestatsana, 88. lappuse). 1 Nospiediet UP vai DOWN, lai redztu ritebrauksanas spjas prskatu.
PIEZME. iespjams, prskatu kopai bs jpievieno prskats (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse). 2 Nospiediet START, lai redztu savu aktulo braucja tipu.
3 Nospiediet START, lai aplkotu savas ritebrauksanas spjas detaliztu analzi (papildopcija).

44

Izskats

Vadba
Vadbas izvln varat tri piekt pulkstea funkcijm un opcijm. Vadbas izvln varat pievienot, prkrtot un noemt opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). Jebkur ekrn turiet nospiestu taustiu LIGHT.

Izskats

45

Ikona Nosaukums Lidmasnas rezms Modintjpulkstenis

Apraksts Atlasiet, lai iespju vai atspjotu lidmasnas rezmu un izslgtu visus bezvadu sakarus. Atlasiet, lai pievienotu vai reditu modintju (Modintja iestatsana, 103. lappuse).

Altimetrs

Atlasiet, lai atvrtu altimetra ekrnu.

Alt. laika joslas Paldzba

Atlasiet, lai skattu pasreizjo dienas laiku papildu laika josls (Alternatvu laika joslu pievienosana, 105. lappuse). Atlasiet, lai nosttu paldzbas pieprasjumu (Paldzbas pieprassana, 101. lappuse).

Barometrs

Atlasiet, lai atvrtu barometra ekrnu.

Enerijas tauptjs Spilgtums Prraidt sirds ritmu Pulkstei

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu enerijas tauptja funkciju (Enerijas tauptja funkcijas pielgosana, 117. lappuse). Atlasiet, lai koritu ekrna spilgtumu (Ekrna iestatjumu maia, 118. lappuse). Atlasiet, lai ieslgtu sirdsdarbbas ritma apraidi uz pr savienotu ierci (Sirds darbbas ritma datu prraidsana, 70. lappuse). Atlasiet, lai atvrtu Pulkstei lietotni un iestattu modintju, taimeri, hrono metru, k ar skattu papildu laika joslas (Pulkstei, 103. lappuse).

Kompass

Atlasiet, lai atvrtu kompasa ekrnu.

Displejs Netrauct Meklt manu tlruni

Izsldz ekrnu, lai tas nereatu uz brdinjumiem, zestiem un rezmu Vienmr iesl. displ. (Ekrna iestatjumu maia, 118. lappuse). Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu netraucsanas rezmu, aptumsotu ekrnu un izslgtu brdinjumus un paziojumus. Piemram, js varat lietot so rezmu, kamr skatties filmu. Atlasiet, lai pr savienot tlrun atskaotu dzirdamu signlu, ja tlrunis atrodas Bluetooth diapazon. Bluetooth signla stiprums ir redzams Fore runner pulkstea ekrn, un tas palielins, kad tuvojaties savam tlrunim.

Signllampia

Atlasiet, lai ieslgtu ekrnu un pulksteni izmantotu k signllampiu.

Blot ierci

Atlasiet, lai blotu pogas un skrienekrnu un novrstu nejausu nospiesanu un pavilksanu.

Mzikas prvaldba Atlasiet, lai pulksten vai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu.

Tlrunis

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu Bluetooth tehnoloiju un savienojumu ar savu pr savienoto tlruni.

Izslgt

Atlasiet, lai izslgtu pulksteni.

Sarkana prslgsans

Atlasiet, lai ekrnu ieslgtu sarkan ton, lai izmantotu pulksteni vj apgai smojum.

46

Izskats

Ikona Nosaukums Saglabt atrasans vietu

Apraksts Atlasiet, lai saglabtu savu pasreizjo atrasans vietu un navitu uz to vlk.

Iestatt laiku, izm. GPS Atlasiet, lai pulksten sinhroniztu laiku ar tlrua laiku vai ar sateltiem.

Miega rezms

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu Miega rezms (Miega rezma pielgosana, 52. lappuse).

Hronometrs

Atlasiet, lai palaistu hronometru (Hronometra lietosana, 104. lappuse).

SAULLKTS UN SAULRIETS

Atlasiet, lai skattu saullkta, saulrieta un krslas laiku.

Sinhronizcija

Atlasiet, lai pulksteni sinhroniztu ar pr savienoto tlruni.

Taimeri

Atlasiet, lai iestattu atpakaskaitisanas taimeri (Atpakaskaitsanas taimera palaisana, 104. lappuse).

Pieskarieties

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu skrienekrna vadklas.

Maks

Atlasiet, lai atvrtu Garmin Pay maku un makstu par pirkumiem ar savu pulksteni (Garmin Pay, 48. lappuse).

Wi-Fi

Atlasiet, lai iespjotu vai atspjotu WiFi sakarus.

Vadbas izvlnes skatsana
Vadbas izvlne satur tdas opcijas k, piemram, hronometru, sava pieslgt tlrua atrasanu un pulkstea izslgsanu. Js varat ar atvrt Garmin Pay maku. PIEZME. vadbas izvln varat pievienot, prkrtot un noemt opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). 1 Jebkur ekrn turiet nospiestu LIGHT.

2 Nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu pa opcijm. IETEIKUMS. turklt js varat pavilkt skrienjutgo ekrnu, lai pagrieztu opcijas.

Izskats

47

Vadbas izvlnes pielgosana
Vadbas izvln varat pievienot vai noemt sasu izvlnes opcijas vai maint to secbu (Vadba, 45. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Izskats > Vadba. 3 Atlasiet pielgojamo sasni. 4 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Prkrtot, lai maintu sasnes atrasans vietu vadbas izvln. · Atlasiet Noemt, lai noemtu sasni no vadbas izvlnes. 5 Ja nepieciesams, atlasiet Pievienot jaunu, lai vadbas izvln pievienotu papildu sasni.
Garmin Pay
Funkcija Garmin Pay auj jums izmantot pulksteni, lai makstu par pirkumiem iesaisttajos veikalos, izmantojot kredtkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistt finansu iestde.
Garmin Pay maka iestatsana
Js varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairkas kredtkartes vai debetkartes. Lai mekltu iesaistts finansu iestdes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay > Skt. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Maksjums par pirkumu, izmantojot pulksteni
Lai maksjumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jiestata vismaz viena maksjumu karte. Js varat izmantot pulksteni pirkumiem ldzdalbas veikal. 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet . 3 Ievadiet savu cetru ciparu ieejas kodu.
PIEZME. ja ieejas kodu ievadsiet nepareizi trs reizes, maks tiks blots, un jums lietotn Garmin Connect bs jveic ieejas koda atiestatsana. Ir redzama jsu pdj izmantot maksjumu karte.

4 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, velciet, lai maintu uz citu karti (izvles). 5 Ja Garmin Pay makam pievienojt vairkas kartes, atlasiet DOWN, lai maintu uz citu karti (izvles).

48

Izskats

6 60 sekunzu laik turiet pulksteni maksjumu lastja tuvum, pavrsot pulkstea ciparncu pret lastju. Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lastju, tas vibr un rda kontrolatzmi.
7 Ja vajadzgs, izpildiet karsu lastja nordes, lai pabeigtu transakciju. IETEIKUMS. pc sekmgi ievadta ieejas koda js varat veikt maksjumus bez ieejas koda ievadsanas 24 stundas, kamr turpint valkt pulksteni. Ja js noemsit pulksteni no plaukstas loctavas vai atspjosiet sirdsdarbbas ritma uzraudzbu, jums atkal bs jievada ieejas kods, lai vartu veikt maksjumu.
Kartes pievienosana Garmin Pay makam
Js varat pievienot savam Garmin Pay makam ldz 10 kredtkartm vai debetkartm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay > > Pievienot karti. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kartes pievienosanas pulksten, veicot maksjumu, varat atlast karti.
Garmin Pay karsu prvaldba
Karti varat slaicgi apturt vai dzst. PIEZME. dazs valsts iesaistts finansu iestdes var ierobezot Garmin Pay funkcijas. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay. 3 Atlasiet karti 4 Atlasiet opciju:
· Lai slaicgi apturtu karti vai atjaunotu piekuvi, atlasiet Apturt karti. Lai veiktu pirkumus, izmantojot Forerunner pulksteni, kartei ir jbt aktvai.
· Lai dzstu karti, atlasiet .
Garmin Pay ieejas koda maia
Lai maintu ieejas kodu, jums ir jzina savs pasreizjais ieejas kods. Ja aizmirst savu piekuves kodu, ir jatjauno Garmin Pay funkcija jsu Forerunner pulksten, jizveido jauns piekuves kods un atkrtoti jievada kartes informcija. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin Pay > Maint ieejas kodu. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Kad nkamreiz makssit, izmantojot Forerunner pulksteni, jums ir jievada jaunais kods.
Rta prskats
Jsu pulkstenis parda rta prskatu, emot vr jsu ierasto celsans laiku. Nospiediet DOWN un atlasiet , lai skattu ziojumu, kur iekauti laikapstki, miegs, nakts sirds ritma mainguma statuss un citi dati (Rta
prskata pielgosana, 49. lappuse).
Rta prskata pielgosana
PIEZME. sos iestatjumus varat pielgot pulkstea ekrn vai sav Garmin Connect kont. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Izskats > Rta prskats. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Rdt prskatu, lai iespjotu vai atspjotu rta prskatu. · Atlasiet Redit prskatu, lai pielgotu rta prskat redzamo datu secbu un veidu. · Atlasiet Jsu vrds, lai pielgotu savu rdmo vrdu.

Izskats

49

Trenii
Trenis pirms sacensbm
Jsu pulkstenis var ieteikt fizisko vingrojumu srijas, lai paldztu jums trenties skriesanas vai ritebrauksanas notikumam, ja jums ir VO2 maks. aplse (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse). 1 Tlrun vai dator atveriet Garmin Connect kalendru. 2 Atlasiet notikuma dienu un pievienojiet sacensbu notikumu.
Js varat meklt notikumu sav apvid vai izveidot savu notikumu. 3 Pievienojiet informciju par notikumu un pievienojiet kursu, ja tas ir pieejams. 4 Sinhronizt pulksteni ar Garmin Connect kontu. 5 Sav pulksten ritiniet ldz notikuma prskatam, lai redztu laika atskaiti ldz jsu primro sacensbu
notikumam. 6 Pulkstea ciparnc nospiediet START un atlasiet skriesanas vai ritebrauksanas aktivitti.
PIEZME. ja esat veikusi vismaz 1 skrjienu ar pulsa datiem rpus telpm vai 1 braucienu ar pulsa un jaudas datiem, jsu pulksten tiks attlotas ikdienas fizisko vingrojumu srijas.
Sacensbu kalendrs un primrs sacensbas
Kad pievienojat sacensbu notikumu Garmin Connect kalendram, varat to apskatt sav pulksten, pievienojot primro sacensbu prskatu (Prskati, 22. lappuse). Notikuma datumam jbt nkamajs 365 diens. Pulkstea displej tiek rdts atpakaskaitsanas rdjums ldz notikumam, jsu mra laiks vai paredzamais finisa laiks (tikai skriesanas notikumiem) un laikapstku informcija.

PIEZME. vsturisk laikapstku informcija par atrasans vietu un datumu ir pieejama uzreiz. Vietjs prognozes dati pards aptuveni 14 dienas pirms notikuma. Ja pievienojat vairk nek vienu skrjiena notikumu, jums tiek piedvts izvlties primro notikumu. Atkarb no notikumam pieejamajiem trases datiem, varat skatt augstuma datus, trases karti un pievienot PaceProTM plnu (PacePro Trenis, 59. lappuse).

50

Trenii

Vienotais treniu statuss
Ja izmantojat vairk nek vienu Garmin ierci sav Garmin Connect kont, varat izvlties, kura ierce ir galvenais datu avots ikdienas lietosanai un apmcbai. Garmin Connect lietotnes izvln atlasiet Iestatjumi. Primr treniu ierce: iestata prioritro datu avotu trenia rdtjiem, piemram, trenia statusam un slodzes
fokusam. Primr valkjam ierce: iestata prioritro datu avotu ikdienas veselbas rdtjiem, piemram, soiem un
miegam. Sim pulkstenim vajadztu bt visbiezk valktajam pulkstenim. IETEIKUMS. lai iegtu vispreczkos rezulttus, Garmin , iesaka biezi sinhronizt ar Garmin Connect kontu.
Veselbas un labsajtas iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Veselba un labsajta. Plaukstas loctavas SR: auj pielgot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumus (Plaukstas
loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi, 68. lappuse). Pulsa oksimetrija: auj atlast pulsa oksimetra rezmu (Visas dienas rezma ieslgsana, 72. lappuse). Dienas kopsav.: iespjo Body Battery ikdienas kopsavilkumu, kas tiek pardts dazas stundas pirms miega
loga skuma. Dienas kopsavilkums sniedz ieskatu par to, k jsu ikdienas stresa un aktivitsu vsture ir ietekmjusi jsu Body Battery lmeni (Body Battery, 26. lappuse). Stresa brdinjumi: pazio, kad stresa periodi ir izsmlusi jsu Body Battery lmeni. Atptas brdinjumi: pazio jums pc atptas perioda un t ietekmi uz jsu Body Battery lmeni. Kustbas brd.: iespjo un atspjo Kustbas brd. funkciju (Brdinjuma par kustbu izmantosana, 52. lappuse). Mra brdinjumi: auj jums ieslgt un izslgt mra brdinjumus vai izslgt tos tikai aktivitsu laik. Mra brdinjumi pards attiecb uz jsu dienas sou mri, dienas uzkpto stvu skaita mri un nedas intensittes minsu mri. Move IQ: auj ieslgt vai izslgt Move IQ® notikumus. Kad jsu kustbas atbilds pazstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automtiski noteiks notikumu un rds to jsu laika skal. Move IQ notikumi rda aktivittes veidu un ilgumu, bet nav redzami jsu aktivitsu sarakst vai jaunumu plsm. Lai iegtu detaliztkus un preczkus datus, ierc reistrjiet darbbu ar taimeri.
Automtisks mris
Jsu pulkstenis automtiski izveido ikdienas sou un uzkpto stvu mrus, pamatojoties uz jsu ieprieksjo aktivittes lmeni. Dienas laik prvietojoties, pulkstenis rda jsu virzbu uz dienas mri .

Ja izvlaties neizmantot automtiska mra funkciju, varat iestatt personaliztus sou un uzkpto stvu mrus sav Garmin Connect kont.

Trenii

51

Brdinjuma par kustbu izmantosana
Ilgstosa sdsana var izraist nevlamas vielmaias izmaias. Brdinjuma par kustbu atgdina par to, ka ir jturpina aktivittes. Pc vienas stundas bez aktivittm tiek pardts Kustieties!. Ja ir ieslgti skaas signli, ierce ar iepkstas vai vibr (Sistmas iestatjumi, 117. lappuse).
Lai atiestattu brdinjumu par kustbu, dodieties s pastaig (vismaz dazas mintes).
Kustbas brdinjuma ieslgsana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Paziojumi un brdinjumi > Sistmas brdinjumi > Veselba un labsajta > Kustbas brd. >
Ieslgts.
Sekosana mieg
Kamr js guat, pulkstenis automtiski nosaka jsu miegu un seko jsu kustbm ierast miega laik. Savas parasts miega stundas varat iestatt lietotn Garmin Connect vai pulkstea iestatjumos (Miega rezma pielgosana, 52. lappuse). Miega statistika ietver kopjo miega stundu skaitu, miega fzes, kustbas mieg un miega rezulttu. Jsu miega treneris sniedz ieteikumus par vajadzbu pc miega, pamatojoties uz jsu miega un aktivitsu vsturi, HRV statusu un snaudieniem (Prskati, 22. lappuse). Snaudieni tiek pievienoti jsu miega statistikai, un tie var ietekmt ar jsu atgsanos. Detaliztu miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. PIEZME. Js varat izmantot rezmu Netrauct!, lai izslgtu paziojumus un trauksmes signlus, izemot brdinjumus (Netraucsanas rezma lietosana, 52. lappuse).
Automatiztas miega izsekosanas lietosana
1 Valkjiet pulksteni miega laik. 2 Augsupieldjiet sava miega izsekosanas datus vietn Garmin Connect (Datu manula sinhronizcija ar
Garmin Connect, 99. lappuse). Sava miega statistiku varat skatt sav Garmin Connect kont. Informciju par ieprieksjs nakts miegu varat skatt Forerunner pulksten (Prskati, 22. lappuse).
Miega rezma pielgosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Miega rezms. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Grafiks, atlasiet dienu un ievadiet parasts miega stundas. · Atlasiet Pulkstea ciparnca, lai izmantotu miega pulkstea ciparncu. · Atlasiet Displejs, lai konfigurtu ekrna iestatjumus. · Atlasiet Snaudiena modintjs, lai iestattu, ka snaudiena modintji tiek atskaoti k skaas signls,
vibrcija vai abi sie signli. · Atlasiet Pieskarieties, lai ieslgtu un izslgtu skrienekrnu. · Atlasiet Netrauct, lai ieslgtu un izslgtu netraucsanas rezmu. · Atlasiet Enerijas tauptjs, lai ieslgtu vai izslgtu akumulatora tauptja rezmu (Enerijas tauptja
funkcijas pielgosana, 117. lappuse).
Netraucsanas rezma lietosana
Js varat lietot netraucsanas rezmu, lai izslgtu displeju, skaas signlu brdinjumus un vibrcijas brdinjumus. Piemram, js varat lietot so rezmu, kamr guat vai skatties filmu. PIEZME. sava ierast miega stundas varat iestatt lietotja iestatjumos sav Garmin Connect kont. Sistmas iestatjumos varat iespjot opciju Miega laik, lai netraucsanas rezms automtiski ieslgtos jsu parasto miega stundu laik (Sistmas iestatjumi, 117. lappuse). PIEZME. vadbas izvlnei js varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet Netrauct.

52

Trenii

Intensittes mintes
Lai uzlabotu veselbu, tdas organizcijas k Pasaules Veselbas organizcija iesaka vismaz 150 mintes ned veltt vidjas intensittes aktivittei, piemram, pastaigai tr gait, vai 75 mintes ned veltt eneriskas intensittes aktivittei, piemram, skriesanai. Pulkstenis seko jsu aktivittes intensittei un laikam, kuru veltt, lai veiktu vidjas vai eneriskas intensittes aktivittes (lai skaitliski novrttu enerisku intensitti, ir nepieciesami sirdsdarbbas ritma dati). Pulkstenis eneriskas intensittes aktivittes mintm pieskaita vidjas intensittes aktivitsu mintes. Rezultt jsu eneriskas intensittes minsu kopskaits dubultojas.
Intensittes minsu pelnsana
Forerunner pulkstenis aprina intensittes mintes, saldzinot jsu pulsa datus ar vidjo pulsu miera stvokl. Ja sirdsdarbbas ritms ir izslgts, pulkstenis aprina vidjo intensitti mints, analizjot jsu sous mint. · Lai iegtu vispreczko intensittes minsu aprinu, sciet laiknoteiktu aktivitti. · Lai iegtu vispreczko sirdsdarbbas ritmu miera stvokl, valkjiet pulksteni visu dienu un nakti.
Move IQ
Kad jsu kustbas atbilds pazstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automtiski noteiks notikumu un rds to jsu laika skal. Move IQ notikumi rda aktivittes veidu un ilgumu, bet nav redzami jsu aktivitsu sarakst vai jaunumu plsm. Lai iegtu detaliztkus un preczkus datus, ierc reistrjiet darbbu ar taimeri.
Fizisko vingrojumu srijas
Js varat izveidot pielgotas fizisko vingrojumu srijas, kuras ietver mrus katram srijas posmam, k ar dazdiem attlumiem, laikam un kalorijm. Aktivittes laik js varat skatt fizisko vingrojumu srijai specifiskus datus, kas ietver fizisko vingrojumu srijas posma attlumu vai pasreizjo tempu. Jsu pulksten: varat atvrt fizisko vingrojumu lietotni no aktivitsu saraksta, lai pardtu visas sobrd pulksten
ieldts fizisko vingrojumu srijas (Darbbu un lietotu pielgosana, 20. lappuse). Varat ar apskatt savu treniu vsturi. Lietotn: js varat izveidot un meklt fizisko vingrojumu srijas, vai atlast treniu plnu, kur ir iebvtas fizisko vingrojumu srijas, un prstt uz savu pulksteniNo Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde, 53. lappuse. Fizisko vingrojumu srijas varat plnot. Varat atjaunint un redit pasreizjs fizisko vingrojumu srijas.
No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde
Lai lejupieldtu treniu no Garmin Connect, jums ir jbt Garmin Connect kontam (Garmin Connect, 98. lappuse). 1 Atlasiet opciju:
· Atveriet lietotni Garmin Connect. · Dodieties uz (Garmin Connect, 98. lappuse). 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Fizisko vingrojumu srijas. 3 Mekljiet fizisko vingrojumu sriju vai izveidojiet un saglabjiet jaunu fizisko vingrojumu sriju. 4 Atlasiet vai Stt uz ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Trenii

53

Pielgotas fizisko vingrojumu srijas veidosana Garmin Connect
Lai izveidotu fizisko vingrojumu sriju lietotn Garmin Connect, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 98. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Fizisko vingrojumu srijas > Izveidot fizisko vingrojumu sriju. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Izveidojiet savu pielgotu fizisko vingrojumu sriju 5 Atlasiet Audio piezme, lai ieraksttu su piezmi par fizisko vingrojumu sriju vai fizisko vingrojumu srijas
soli (pieejama vism fizisko vingrojumu srijm, izemot peldsanu). Audio piezmes tiek atskaotas pievienotajs Bluetooth austis, ja tdas ir pieejamas (Bluetooth austiu pievienosana, 93. lappuse). 6 Atlasiet Saglabt. 7 Ievadiet fizisko vingrojumu srijas nosaukumu un atlasiet Saglabt. Jsu fizisko vingrojumu sriju sarakst ir redzama jauna fizisko vingrojumu srija. PIEZME. so fizisko vingrojumu sriju varat nostt uz pulksteni (No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde, 53. lappuse).
Pielgotas fizisko vingrojumu srijas nostsana uz savu pulkstenis
Pielgoto fizisko vingrojumu sriju, kuru izveidojt ar lietotni Garmin Connect, varat nostt uz savu ierci (Pielgotas fizisko vingrojumu srijas veidosana Garmin Connect, 54. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Fizisko vingrojumu srijas. 3 Atlasiet sarakst fizisko vingrojumu sriju. 4 Atlasiet . 5 Atlasiet sadergu pulksteni. 6 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

54

Trenii

Vingrojumu srijas sksana
Pulkstenis fizisko vingrojumu srijas laik var vadt js daudzu darbbu izpild. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Atlasiet > Trenis > Fizisko vingrojumu srijas. 4 Atlasiet vingrojumu sriju.
PIEZME. sarakst pards tikai vingrojumu srijas, kas ir sadergas ar atlasto aktivitti. Ja pieejams, pieskarieties muskuu kartei , lai skattu mru muskuu grupas.

5 Atlasiet DOWN, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmus (izvles). IETEIKUMS. varat nospiest START, lai skattu izvlt vingrinjuma animciju vai klaustos audio piezmes, izmantojot Bluetooth austias (izvles).
6 Atlasiet START > Izpildt fizisko vingrojumu sriju. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. Kad esat scis vingrojumu sriju, pulkstenis parda katru vingrojumu srijas soli, izvles sou un audio piezmes, k ar pasreizjos vingrojumu srijas datus.
Dien piedvts fizisko vingrojumu srijas izpilde
Pirms pulkstenis var ieteikt ikdienas skriesanas vai ritebrauksanas treniu, jums ir jnosaka VO2 max. aplse sai aktivittei (Par VO2 Max. aplsm, 30. lappuse). 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Skriesana vai Velosipds.
Tiek pardta dien piedvt fizisko vingrojumu srija. 3 Nospiediet DOWN, lai skattu skku informciju par treniu, piemram, sous un paredzamo ieguvumu (pc
izvles). 4 Atlasiet START un atlasiet opciju:
· Lai izpildtu fizisko vingrojumu sriju, atlasiet Izpildt fizisko vingrojumu sriju. · Lai izlaistu fizisko vingrojumu sriju, atlasiet Izbeigt. · Lai skattu nkams nedas treniu ieteikumus, atlasiet Vairk ieteikumu. · Lai skattu fizisko vingrojumu srijas iestatjumus, piemram, Mra veids, atlasiet Iestatjumi. Piedvt fizisko vingrojumu srija automtiski atjaunins atbilstosi treniu paradumu, atgsans laika un VO2 max izmaim.

Trenii

55

Dien piedvto fizisko vingrojumu sriju uzvedu ieslgsana un izslgsana
Dien piedvts fizisko vingrojumu srijas tiek ieteiktas, pamatojoties uz jsu ieprieksjm aktivittm, kas ir saglabtas jsu Garmin Connect kont. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Skriesana vai Velosipds. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Fizisko vingrojumu srijas > Ieteikt vingrojumu srija > Iestatjumi > Trenia uzvedne. 5 Nospiediet START, lai atspjotu vai iespjotu ieteikumus.
Sekosana peldsanas basein fizisko vingrojumu srijai
Pulkstenis peldsanas fizisko vingrojumu srijas laik var vadt js daudzu darbbu izpild. Baseina peldsanas trenia izveide un nostsana ir ldzga Fizisko vingrojumu srijas, 53. lappuse un No Garmin Connect lejupieldtas fizisko vingrojumu srijas izpilde, 53. lappuse. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Fizisko vingrojumu srijas, lai izpildtu fizisko vingrojumu srijas no Garmin Connect. · Atlasiet Kritiskais peld. tr., lai ieraksttu kritisk peldsanas truma (KP) testu, vai ievadiet KP vrtbu
manuli (Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana, 56. lappuse). · Atlasiet Treniu kalendrs, lai izpildtu vai skattu savas plnots fizisko vingrojumu srijas. 6 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana
Jsu kritisk peldjuma truma (KP) vrtba ir uz laika balstta izminjuma prbaudes rezultts, kas izteikts k trums uz 100 metriem. Jsu KP ir teortiskais trums, kdu bez spku izskuma varat neprtraukti saglabt. Savu KP varat izmantot, lai izvltos trenia tempu un sekotu saviem uzlabojumiem. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Kritiskais peld. tr. > Prb. kritisk peld. trumu. 5 Nospiediet DOWN, lai prieksskattu fizisko vingrojumu srijas posmus (izvles). 6 Nospiediet START. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.. 8 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Jsu kritisk peldjuma truma rezultta redisana
Js manuli varat redit vai ievadt jaunu sava KP vrtbu. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet Peldsana basein. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Kritiskais peld. tr. > Kritiskais peld. tr.. 5 Ievadiet mintes. 6 Ievadiet sekundes.

56

Trenii

Trenia izpildes rezultts
Pc trenia pabeigsanas pulkstenis parda trenia izpildes rezulttu, pamatojoties uz to, cik preczi esat pabeidzis treniu. Piemram, ja jsu 60 minsu treniam ir noteikts mra tempa diapazons un js saj diapazon noturaties 50 mintes, jsu trenia izpildes rezultts ir 83%.
Labi, 67 ldz 100%
Vidji, 34 ldz 66%
Zems, no 0 ldz 33%
Par treniu kalendru
Treniu kalendrs jsu pulksten ir t treniu kalendra vai grafika paplasinjums, kuru js iestatt sav Garmin Connect kont. Kad Garmin Connect kalendram pievienojat dazas fizisko vingrojumu srijas, varat ts nostt uz savu ierci. Visas plnots fizisko vingrojumu srijas, kuras ir nosttas uz ierci, ir redzamas kalendra prskat. Kad kalendr atlast dienu, varat skatt vai izpildt fizisko vingrojumu sriju. Plnot fizisko vingrojumu srija saglabjas pulksten neatkargi no t, vai izpildt vai izlaizat to. Kad js nostt plnots fizisko vingrojumu srijas no Garmin Connect, ts prraksta esoso treniu kalendru.
Garmin Connect trenia plnu izmantosana
Pirms lejupieldt un izmantot trenia plnu, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 98. lappuse), k ar jums ir jizveido pra savienojums starp Forerunner pulksteni un sadergu tlruni. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Treniu plni. 3 Atlasiet un izstrdjiet trenia plnu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Skatiet trenia plnu sav kalendr.
Pielgoti treniu plni
Jsu Garmin Connect kont ir pielgoti treniu plni un Garmin treneris, lai pielgotu jsu treniu mrus. Piemram, js varat atbildt uz daziem jautjumiem un atrast plnu, kas paldzs jums veikt 5 km sacensbas. Plns pielgojas jsu pasreizjam fizisks sagatavotbas lmenim, treniu un grafika izvlm, k ar sacensbu datumam. Kad skat plnu, Garmin trenera prskats tiek pievienots prskatu kopai jsu Forerunner pulksten.

Trenii

57

Sodienas fizisko vingrojumu srijas sksana
Pc Garmin Coach treniu plna nostsanas uz pulksteni Garmin Coach prskats pards jsu prskatu kop (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu Garmin Coach prskatu.
Ja fizisko vingrojumu srija sai aktivittei ir plnota sodienai, pulkstenis rda fizisko vingrojumu srijas nosaukumu un aicina js skt so sriju.

2 Nospiediet START. 3 Nospiediet DOWN, lai skattu fizisko vingrojumu srijas posmus (izvles). 4 Nospiediet START un atlasiet Izpildt fizisko vingrojumu sriju. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Intervlu fizisko vingrojumu srijas
Intervlu fizisko vingrojumu srijas var atvrt vai strukturt. Strukturtos atkrtojumus var balstt uz attlumu vai laiku. Ierce saglab jsu pielgoto intervlu fizisko vingrojumu sriju, ldz js vlreiz redijat fizisko vingrojumu sriju. IETEIKUMS. visas intervlu fizisko vingrojumu srijas ietver atvrtu atsildsans soli.
Intervlu fizisko vingrojumu srijas pielgosana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Nospiediet . 4 Atlasiet Trenis > Intervli > Strukturti atkrtojumi.
Redzama fizisko vingrojumu srija. 5 Nospiediet START un atlasiet Redit fizisko vingrojumu sriju. 6 Atlasiet vienu vai vairkas opcijas:
· Lai iestattu intervla ilgumu un veidu, atlasiet Intervls. · Lai iestattu atptas ilgumu un veidu, atlasiet Atpta. · Lai iestattu atkrtojumu skaitu, atlasiet Atkrtot. · Lai pievienotu atvrtu iesildsanos savam treniam, atlasiet Iesildsans > Ieslgts. 7 Nospiediet BACK.

58

Trenii

Intervlu fizisko vingrojumu srijas sksana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Intervli. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Atvrt Atkrtojumi, lai manuli atzmtu savus intervlus un atptas periodus, nospiezot . · Atlasiet Strukturti atkrtojumi > START > Izpildt fizisko vingrojumu sriju, lai izmantotu intervlu fizisko
vingrojumu sriju, pamatojoties uz attlumu vai laiku. 6 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 7 Ja intervlu fizisko vingrojumu srija ietver iesildsanos, nospiediet , lai sktu pirmo intervlu. 8 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Kad pabeigsit visus intervlus, tiks pardts ziojums.

Intervla trenia aptursana

· Lai prtrauktu pasreizjo intervlu vai atiestattu periodu un preju uz nkamo intervlu vai atptas periodu, jebkur brd nospiediet .

· Kad visi intervli un atptas periodi ir pabeigti, nospiediet taimeri, ko var izmantot atptas laik.

, lai beigtu intervla treniu un prietu uz

· Lai apturtu taimeri, jebkur brd nospiediet STOP. Varat atskt taimera darbbu vai beigt intervla treniu.

PacePro Trenis
Daudziem skrjjiem sacensbu laik patk valkt tempa saiti, kas paldz sasniegt to sacensbu mri. PacePro funkcija auj izveidot pielgotu tempa saiti, pamatojoties uz attlumu un tempu vai attlumu un laiku. Varat ar izveidot tempa saiti zinmam kursam, lai maksimli optimiztu tempa sasniegumus, pamatojoties uz augstuma izmaim. Varat izveidot PacePro plnu, izmantojot lietotni Garmin Connect. Pirms dodaties kursa skrjien, js varat prieksskatt intervlu un augstuma diagrammu.

PacePro plna lejupielde no Garmin Connect
Lai lejupieldtu PacePro plnu no Garmin Connect, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 98. lappuse). 1 Atlasiet opciju:
· Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet . · Dodieties uz (Garmin Connect, 98. lappuse). 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > PacePro tempa stratijas. 3 Izpildiet ekrn redzams nordes, lai izveidotu un saglabtu PacePro plnu. 4 Atlasiet vai Stt uz ierci.

Trenii

59

PacePro plna sksana
Lai vartu skt PacePro plnu, jums ir jveic plna lejupielde no sava Garmin Connect konta. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > PacePro plni. 5 Atlasiet plnu. 6 Nospiediet START. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Izmantot plnu > , lai iespjotu kursa navigciju un uzsktu plnu. · Atlasiet Karte, lai prieksskattu kursu. 8 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri.

Mra intervla temps Pasreizjais intervla temps Intervla izpildes norise Intervl atlikusais attlums Kopjais laiks, kas prsniedz jsu mra laiku vai atpaliek no t. IETEIKUMS. varat turt nospiestu , un atlasiet Apturt PacePro > , lai apturtu PacePro plnu. Aktivittes taimeris turpina darboties.

60

Trenii

PacePro plna izveidosana pulksten
Pirms varat izveidot PacePro plnu sav pulksten, ir jizveido kurss un jield tas pulksten (Kursa veidosana lietotn Garmin Connect, 74. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc atlasiet START. 2 Atlasiet skriesanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Navigcija > Kursi. 5 Atlasiet kursu. 6 Atlasiet PacePro > Izveidot jaunu. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Mra temps un ievadiet savu mra tempu. · Atlasiet Mra laiks un ievadiet savu mra laiku. Ierce rda jsu pielgoto tempa saiti. IETEIKUMS. varat nospiest DOWN, lai prieksskattu intervlus. 8 Atlasiet START. 9 Atlasiet opciju: · Atlasiet Izmantot plnu > , lai iespjotu kursa navigciju un uzsktu plnu. · Atlasiet Karte, lai prieksskattu kursu.
Power Guide
Js varat izveidot un lietot jaudas stratiju, lai plnotu piepli kursa laik. Jsu ierce Forerunner izmanto jsu FTP, kursa augstumu un paredzamo laiku, kas jums bs nepieciesams kursa pabeigsanai, lai sagatavotu pielgotu jaudas cevedi. Viens no svargkajiem elementiem sekmgas jaudas ceveza stratijas plnosan ir pieples lmea izvle. Lielka pieple kursa laik palielins ieteikts jaudas apjomu, bet, izvloties mazku piepli, tas samazinsies (Jaudas ceveza izveide un lietosana, 62. lappuse). Jaudas ceveza primrais mris ir paldzt jums pabeigt kursu pamatojoties uz jsu zinmajm spjm, nevis sasniegt specifisku mra laiku. Brauciena laik js varat pielgot pieples lmeni. Jaudas cevezi vienmr ir saistti ar kursu un tos nedrkst izmantot ar fizisko vingrojumu srijm vai segmentiem. Js varat aplkot un redit savu stratiju Garmin Connect, k ar sinhronizt to ar sadergm Garmin iercm. Sai funkcijai ir nepieciesama jaudas mrierce, kurai jbt savienotai pr ar jsu ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse).

Trenii

61

Jaudas ceveza izveide un lietosana
Pirms jaudas ceveza izveides jums jizveido pra savienojums starp jaudas mrierci un savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Jsu pulksten ir jbt ieldtam kursam (Kursa veidosana lietotn Garmin Connect, 74. lappuse). Varat ar izveidot Power Guide lietotn Garmin Connect. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet ritebrauksanas brv dab aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Power Guide > Izveidot jaunu. 5 Atlasiet kursu (Kursi, 73. lappuse). 6 Atlasiet brauksanas pozciju. 7 Atlasiet mehnisma svaru. 8 Nospiediet START un atlasiet Izmantot plnu.
IETEIKUMS. varat prieksskatt karti, augstuma grafiku, piepli, iestatjumus un sadaljumus. Pirms brauksanas skuma varat ar pielgot piepli, reljefu, brauksanas pozciju un prnesumu svaru.
Segmenti
Skriesanas un ritebrauksanas segmentus no sava Garmin Connect kontu js varat prstt uz savu ierci. Pc segmentu saglabsanas ierc js varat sacensties segment, minot atkrtot vai prsniegt savu vai citu segment sacentusos dalbnieku persongo rekordu. PIEZME. kad lejupieladjat kursu no sava Garmin Connect konta, js varat lejupieldt visus kurs pieejamos segmentus.
StravaTM segmenti
Js varat lejupieldt Strava segmentus sav Forerunner ierc. Sekojiet Strava segmentiem, lai saldzintu savu izpildi ar ieprieksjiem braucieniem, draugiem un profesionliem sportistiem, kuri ir braukusi to pasu segmentu. Lai pieraksttos Strava dalbai, sav Garmin Connect kont atveriet segmentu izvlni. Lai iegtu papildu informciju, dodieties uz www.strava.com. Saj rokasgrmat iekaut informcija attiecas gan uz Garmin Connect, gan Strava segmentiem.
Segmenta detau skatsana
1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Garmin segmenti. 5 Atlasiet segmentu. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Sacksu laiki, lai skattu segmenta ldera laiku un vidjo trumu vai tempu. · Atlasiet Karte, lai skattu segmentu kart. · Atlasiet Augstuma diagramma, lai skattu segmenta augstuma diagrammu.

62

Trenii

Sacensba segment
Segmenti ir virtuli sacensbu kursi. Js varat piedalties sacensbs segment un saldzint savus rezulttus ar ieprieksjm aktivittm, citu sasniegumiem, pievienotajm personm sav Garmin Connect kont vai citiem skriesanas vai ritebrauksanas kopienu dalbniekiem. Js varat augsupieldt savus aktivittes datus sav Garmin Connect kont, lai skattu sava segmenta pozciju. PIEZME. ja jsu Garmin Connect konts un Strava konts ir saistti, jsu aktivitte automtiski tiks nostta uz jsu Strava kontu, lai js varat prskatt segmenta pozciju. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Dodieties skrjien vai velobraucien.
Kad js tuvosities segmentam, tiks pardts ziojums, un js varsit sacensties segment. 4 Sciet sacensbu segment. Pc segmenta pabeigsanas tiks pardts jauns ziojums.
Segmenta automtiskas korisanas iestatsana
Varat iestatt, lai ierce automtiski koritu segmenta mra sacensbu laiku, emot vr jsu sniegumu segmenta laik. PIEZME. sis iestatjums visos segmentos pc noklusjuma ir iespjots. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Garmin segmenti > Autom. pieple.
Virtual Partner® lietosana
Virtual Partner ir treniu rks, kas paredzts, lai paldztu jums sasniegt mrus. Js varat iestatt Virtual Partner tempu un sacensties ar to. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Pievienot jaunu > Virtual Partner. 6 Ievadiet tempa vai truma vrtbu. 7 Nospiediet UP vai DOWN, lai maintu Virtual Partner ekrna novietojumu (izvles). 8 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 3. lappuse). 9 Atlasiet UP vai DOWN, lai ritintu pa Virtual Partner ekrnu un sekotu, kurs ir vadb.

Trenii

63

Trenia mra iestatsana
Trenia mra funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai js vartu trenties, izmantojot iestatto attlumu, attlumu un laiku, attlumu un tempu vai attlumu un truma mri. Trenia aktivittes laik pulkstenis sniedz rellaika atsauksmes par to, cik tuvu esat izvirztajam trenia mrim. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Iestatt mri. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Tikai attlums, lai atlastu ieprieks iestattu attlumu vai ievadtu pielgotu attlumu. · Atlasiet Attlums un laiks, lai atlastu attluma un laika mri. · Atlasiet Attlums un temps vai Attlums un trums, lai atlastu attluma un tempa vai truma mri. Pards trenia mra ekrns ar aptuveno finisa laiku. Aptuvenais finisa laiks ir balstts uz jsu pasreizjo izpildjumu un atlikuso laiku. 6 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. IETEIKUMS. varat turt nospiestu un atlast Atcelt mri > J, lai atceltu trenia mri.
Trenia mra atcelsana
1 Aktivittes laik turiet nospiestu . 2 Atlasiet Atcelt mri > J.
Ieprieksjs aktivittes rezulttu prspsana
Js varat censties prspt ieprieks reistrtas vai lejupieldtas aktivittes rezulttus. S funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai aktivittes laik js redztu, par cik esat prieks vai atpaliekat. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Trenis > Skriesanas sacensbas un aktivitte. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet No vstures, lai atlastu ieprieks ieraksttu aktivitti no savas ierces. · Atlasiet Lejupieldts, lai atlastu aktivitti, ko esat lejupieldjis no Garmin Connect konta. 6 Atlasiet aktivitti. Pards Virtual Partner ekrns, nordot aptuveno finisa laiku. 7 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 8 Kad aktivitti pabeidzat, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.

64

Trenii

Metronoma lietosana
Metronoma funkcija atskao skaas signlus noturg ritm, lai paldztu jums uzlabot savu izpildjumu, trenjoties trk, lnk vai pastvgk kadenc. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Metronoms > Statuss > Ieslgts. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Sirdspuksti/mint, lai ievadtu vrtbu, balstoties uz kadenci, kdu vlaties uzturt. · Atlasiet Brdinjuma biezums, lai pielgotu sitienu biezumu. · Atlasiet Skaa un vibr., lai pielgotu metronoma skaas signlu un vibrciju. 7 Ja nepieciesams, atlasiet Prieksskatjums, lai noklaustos metronoma funkciju pirms skrjiena. 8 Doties skrjien (Dodoties skrjien, 5. lappuse). Metronoms sk darboties automtiski. 9 Skrjiena laik nospiediet UP vai DOWN, lai skattu metronoma ekrnu. 10 Ja nepieciesams, turiet nospiestu , lai maintu metronoma iestatjumus.
Pasvrtjuma iespjosana
Kad saglabjat aktivitti, js varat novrtt uztverto piepli un to, k jutties aktivittes laik. Pasnovrtjuma informciju varat apskatt sav Garmin Connect kont. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Pasvrtjums. 6 Atlasiet opciju:
· Lai veiktu pasnovrtjumu tikai pc fizisko vingrojumu srijas, atlasiet Tikai vingrojumu srijas. · Lai veiktu pasnovrtjumu pc katras aktivittes, atlasiet Vienmr.
Paplasint attlojuma rezms
Paplasint attlojuma rezmu varat izmantot, lai brauciena vai triatlona laik sava Forerunner pulkstea datu ekrnus pardtu saderg Edge velosipda dator. Papildinformciju skatiet Edge lietotja rokasgrmat.
zurnli
Vstur tiek iekauts laiks, attlums, kalorijas, vidjais temps vai trums, distances dati un sensoru informcija (neobligti). PIEZME. kad ierces atmia ir pilna, jsu veckie dati tiek prrakstti.

zurnli

65

Vstures izmantosana
Vsture ietver ieprieksjs aktivittes, kuras js saglabjt sav pulksten. Lai tri piektu aktivitsu datiem, pulkstenim ir vstures logrks (Prskati, 22. lappuse). 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture. 3 Atlasiet opciju:
· Lai skattu ss nedas aktivitti, atlasiet Soned. · Lai skattu vecku aktivitti, atlasiet Ieprieksjs nedas, un atlasiet nedu. · Lai skattu savus persongos rekordus pa sporta veidiem, atlasiet Rekordi (Persongie rekordi,
66. lappuse). · Lai skattu nedas vai mnesa kopsummas, atlasiet Kopsumas. 4 Atlasiet aktivitti. 5 Nospiediet START. 6 Atlasiet opciju: · Lai skattu papildu informciju par aktivitti, atlasiet Visa statistika. · Lai skattu aktivittes ietekmi uz jsu aerobo un anaerobo spju, atlasiet Trenia efektivitte (Par Training
Effect, 40. lappuse). · Lai skattu laiku katr sirdsdarbbas ritma zon, atlasiet Ritms (Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma
zon, 67. lappuse). · Lai skattu skriesanas jaudas kopsavilkumu, atlasiet Skriesanas spks. · Lai atlastu intervlu un skattu papildu informciju par katru intervlu, atlasiet Intervli. · Lai atlastu distanci un skattu papildu informciju par katru distanci, atlasiet Distances. · Lai atlastu slpojumu vai braucienu ar sniega dli un skattu papildu informciju par katru aktivittes reizi,
atlasiet Skrjieni. · Lai atlastu fizisko vingrojumu kopu un skattu papildu informciju par katru kopu, atlasiet Kopas. · Lai atlastu fizisko vingrojumu kustbu un skattu papildu informciju par katru kustbu, atlasiet Kustbas. · Lai skattu aktivitti kart, atlasiet Karte. · Lai skattu augstuma diagrammu aktivittei, atlasiet Augstuma diagramma. · Lai dzstu atlasto aktivitti, atlasiet Dzst.
Dazdu sporta veidu vsture
Jsu ierce saglab visprju kopsavilkumu par dazdiem aktivitsu sporta veidiem, tostarp kopj attluma, laika, kaloriju un izvles piederuma datus. Turklt ierce atdala aktivittes datus katram sporta segmentam un prejai starp tiem, td js varat saldzint ldzgas treniu aktivittes un sekot, cik tri veicat preju. Prejas vsture ietver attlumu, laiku, vidjo trumu un kalorijas.
Persongie rekordi
Kad js pabeidzat aktivitti, pulkstenis rda visus jaunos persongos rekordus, kurus sasniedzt ss aktivittes laik. Persongie rekordi ietver jsu trko laiku vairks tipisks sacensbu distancs, lielko spka aktivittes svaru galvenajm kustbm un garko skrjienu, braucienu vai peldsanu. PIEZME. ritebrauksanai persongie rekordi ietver ar vislielko kpumu un labko jaudu (nepieciesams jaudas mrtjs).

66

zurnli

Persongo rekordu skatsana
1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Rekordi. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu. 5 Atlasiet Skatt ierakstu.
Persong rekorda atjaunosana
Js varat atjaunot jebkuru persongo rekordu uz ieprieks reistrtu persongo rekordu. 1 Atrodoties pulkstea skat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Rekordi. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot. 5 Atlasiet Ieprieksjais > J.
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Persongo rekordu dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Rekordi. 3 Atlasiet sporta veidu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai izdzstu vienu rekordu, atlasiet rekordu un Notrt ierakstu > J. · Lai izdzstu visus sporta rekordus, atlasiet Notrt visus ierakstus > J. PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.
Datu kopsummu skatsana
Js varat skatt pulksten saglabt kopj attluma un laika datus. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Kopsumas. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet opciju, lai skattu nedas vai mnesa kopsummas.
Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon
Laika skatsana katr sirdsdarbbas ritma zon var paldzt pielgot savu treniu intensitti. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture. 3 Atlasiet Soned vai Ieprieksjs nedas 4 Atlasiet aktivitti. 5 Nospiediet START un atlasiet Ritms.
Vstures dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Vsture > Iespjas. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Dzst visas aktivittes, lai dzstu no vstures visas aktivittes. · Atlsiet Atiestatt kopsummas, lai atiestattu visas attlumu un laika kopsummas.
PIEZME. s darbba nedzs nekdas saglabts aktivittes.

zurnli

67

Datu prvaldba
PIEZME. ierce nav saderga ar Windows® 95, 98, Me, Windows NT® un Mac® OS 10.3 un vecku versiju.
Failu dzsana
IEVRBAI Ja nezint kda faila nozmi, neizdzsiet to. Ierces atmi ir svargi sistmas faili, kurus nedrkst izdzst.
1 Atveriet Garmin diskdzinis vai sjums. 2 Ja vajadzgs, atveriet mapi vai sjumu. 3 Atlasiet failu. 4 Nospiediet tastatras taustiu Dzst.
PIEZME. Mac opertjsistmas nodrosina ierobezotu atbalstu MTP failu prstsanas rezmam. Jums ir jatver Garmin disks opertjsistm Windows. Lai noemtu mzikas failus no ierces, jums ir jizmanto lietotne Garmin ExpressTM.
Sirdsdarbbas ritma funkcijas
Pulkstenim ir monitors sirdsdarbbas ritma mrjumam plaukstas loctav, un tas ir sadergs ar ar krsu sirdsdarbbas ritma monitoriem. Pulsa mrjumu datus varat skatt pulsa prskat. Ja ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus. Noklusjuma logrku cilp ir pieejamas vairkas ar sirdsdarbbas ritmu saisttas funkcijas.
Jsu pasreizjais sirdsdarbbas ritms sirdspukstos mint (sirdsp./min.). Redzama ar jsu sirdsdar bbas ritma diagramma pdjm cetrm stundm, izceot augstko un zemko sirdsdarbbas ritmu.
Jsu pasreizjais stresa lmenis. Pulkstenis mra jsu sirdsdarbbas ritma maingumu, kamr neesat aktvs, lai aplstu jsu stresa lmeni. Zemks rdtjs norda zemku stresa lmeni.
Jsu pasreizjais Body Battery enerijas lmenis. Pulkstenis aprina jsu pasreizjs enerijas rezerves, pamatojoties uz miega, stresa un aktivittes datiem. Augstks rdtjs norda augstkas enerijas rezerves.
Pasreizjais skbeka lmenis jsu asins. Informcija par jsu skbeka lmeni asins var paldzt noteikt, k ermenis pielgojas treniam un stresam. PIEZME. pulsa oksimetra sensors atrodas pulkstea aizmugur.
Uz plaukstas loctavu balstts pulss
Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Veselba un labsajta > Plaukstas loctavas SR. Statuss: iespjo un atspjo plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru. Noklusjuma vrtba ir
Automtiski, kas automtiski izmanto plaukstas sirdsdarbbas monitoru, ja vien nesavienojat pr ar rju sirdsdarbbas ritma monitoru. PIEZME. atspjojot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, tiek atspjots ar plaukstas loctavas pulsa oksimetra sensors. Peldsanas laik: iespjo un atspjo plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru peldsanas aktivitsu laik. Novirzes no normas brdin.: auj iestatt pulkseni, lai tas brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms prsniedz mra vrtbu vai krtas zem ts (Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana, 69. lappuse). Prraidt sirds ritmu: auj skt sirdsdarbbas ritma datu prraidsanu pr savienot ierc (Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana, 70. lappuse).

68

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Padomi maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum
Ja sirdsdarbbas ritma dati ir maingi vai nepards, varat izmint tlk redzamos ieteikumus. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Nepieaujiet pulkstea aizmugur esos sirdsdarbbas ritma monitora saskrpsanu. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Pirms skat aktivitti, pagaidiet, ldz ikona neprtraukti deg. · Pirms skat aktivitti, iesildieties 5­10 mintes un iegstiet sirdsdarbbas ritma rdjumu.
PIEZME. ja r ir auksts, iesildieties iekstelp. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni.
Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora izslgsana
Noklusjuma vrtba iestatjumam Plaukstas loctavas SR ir Automtiski. Pulkstenis automtiski izmanto uz plaukstas loctavas balsttu sirdsdarbbas mrtju, ja vien ar pulksteni nav savienots sadergs sirdsdarbbas mrtjs ANT+ vai Bluetooth tehnoloija. PIEZME. atspjojot plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitoru, tiek atspjots ar plaukstas loctavas pulsa oksimetra sensors. Js varat veikt manulu lasjumu pulsa oksimetra logrk. 1 Sirdsdarbbas ritma logrk, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sirdsdarbbas ritma opcijas > Statuss > Izslgts.
Sirdsdarbbas ritms peldsanas laik
IEVRBAI Ierce ir paredzta peldsanai uz dens virsmas. Nirsana ar ierci var bojt to, k rezultt garantija tiks anulta.
Pulkstenim ir plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosanas funkcija, kas piemrota peldsanas aktivittm. Pulkstenis ir sadergs ar ar sirdsdarbbas ritma monitoriem, piemram, HRM-Pro srijas piederumiem. Ja ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus (Krsu sirdsdarbbas ritms peldsanas laik, 85. lappuse).
Sirdsdarbbas ritma novirzes no normas iestatsana
UZMANBU S funkcija brdina viengi, kad jsu sirdsdarbbas ritms pc neaktva perioda prsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu mint vai krtas zem s lietotja atlast rdtja. S funkcija nepazio jums, ja jsu sirdsdarbbas ritms jsu atlastaj miega laik, kas konfigurts Garmin Connect lietotn, nokrtas zem izvlts robezvrtbas. S funkcija nepazio jums par iespjamiem sirdsdarbbas traucjumiem un nav paredzta medicnisku traucjumu vai slimbu rstsanai vai diagnosticsanai. Par jebkuriem ar sirdi saisttiem jautjumiem konsultjieties ar savu rstu.
Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma slieksvrtbu. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Veselba un labsajta > Plaukstas loctavas SR > Novirzes no normas brdin.. 3 Atlasiet Augsts brdinjums vai Zems brdinjums. 4 Iestatiet sirdsdarbbas ritma slieksvrtbu. Katru reizi, kad sirdsdarbbas ritms prsniegs slieksvrtbu vai kritsies zem ts, tiks pardts brdinjums un pulkstenis vibrs.

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

69

Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana
Varat prraidt savus sirdsdarbbas ritma datus no pulkstea un skatt tos pr savienots iercs. Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana samazina akumulatora darbbas laiku. IETEIKUMS. varat pielgot aktivittes iestatjumus, lai automtiski prraidtu sirdsdarbbas ritma datus, kad skat kdu aktivitti (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 106. lappuse). Piemram, ritebrauksanas laik js varat prraidt sirdsdarbbas ritma datus uz Edge velosipda datoru. 1 Atlasiet opciju:
· Turiet nospiestu un atlasiet Veselba un labsajta > Plaukstas loctavas SR > Prraidt sirds ritmu. · Turiet nospiestu LIGHT, lai atvrtu vadbas izvlni un atlasiet .
PIEZME. vadbas izvlnei js varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). 2 Nospiediet START.
Pulkstenis sk prraidt jsu sirdsdarbbas ritma datus. 3 Savienojiet pr pulksteni ar sadergu ierci.
PIEZME. pra veidosanas nordes katrai ar Garmin sadergai iercei atsiras. Informciju sk. pasnieka rokasgrmat. 4 Nospiediet STOP, lai apturtu sirdsdarbbas ritma datu prraidi.
Pulsa datu apraide aktivittes laik
Js varat iestatt Forerunner pulksteni, lai, skot aktivitti, apraidtu sava pulsa datus automtiski,. Piemram, ritebrauksanas laik js varat prraidt sirdsdarbbas ritma datus uz Edge velosipda datoru. PIEZME. sirdsdarbbas ritma datu prraidsana samazina akumulatora darbbas laiku. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Nospiediet . 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Prraidt sirds ritmu.
Forerunner pulkstenis fon sk pulsa datu apraidi. PIEZME. nav nekdu nordjumu par to, ka pulkstenis apraida pulsa datus aktivittes laik. 6 Sciet aktivitti (Aktivittes sksana, 3. lappuse). 7 Savienojiet pr pulksteni ar sadergu ierci. PIEZME. pra veidosanas nordes katrai ar Garmin sadergai iercei atsiras. Informciju sk. pasnieka rokasgrmat. IETEIKUMS. lai apturtu pulsa datu apraidi, beidziet aktivitti (Aktivittes beigsana, 4. lappuse).

70

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Pulsa oksimetrs
Pulkstenim ir plaukstas loctavas pulsa oksimetrs, lai mrtu skbeka lmeni asins perifrajos asinsvados (SpO2). Jsu augstumam pieaugot, skbeka lmenis asins var samazinties. Js varat manuli skt pulsa oksimetra rdjumu, skatot pulsa oksimetra logrk (Pulsa oksimetra rdjumu iegsana, 72. lappuse). Varat ar ieslgt visas dienas rdjumus (Visas dienas rezma ieslgsana, 72. lappuse). Kad skatties pulsa oksimetra prskatu, kamr neesat kustb, jsu pulkstenis analiz jsu skbeka lmeni asins un jsu augstumu. Augstuma profils paldz noteikt, k jsu pulsa oksimetra rdjumi mains saistb ar augstumu. Pulksten pulsa oksimetra rdjumi ir redzami k skbeka lmenis asins procentos un krsu atspoguojums diagramm. Sav Garmin Connect kont js varat skatt papildu informciju par pulsa oksimetra rdjumiem, tostarp tendencm vairku dienu laik. Papildu informciju par pulsa oksimetra rdjumu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.

Augstuma skala. Jsu vidj skbeka lmea asins rdjumu diagramma pdjm 24 stundm. Jsu pdjais skbeka lmea asins rdjums. Skbeka lmea asins procentul skala. Jsu augstuma rdjumu diagramma pdjm 24 stundm.

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

71

Pulsa oksimetra rdjumu iegsana
Js varat manuli skt pulsa oksimetra rdjumu, skatot pulsa oksimetra logrk. Logrks rda jaunko informciju par skbeka lmeni jsu asins procentos -- t ir jsu katras stundas vidjo rdtju diagramma pdjm 24 stundm, k ar jsu augstuma diagramma vismaz pdjm 24 stundm. PIEZME. kad pirmo reizi skatt pulsa oksimetra logrku, pulkstenim ir jsaem satelta signli, lai noteiktu jsu augstumu. Jums ir jdodas r un jgaida, ldz pulkstenis atrod sateltus. 1 Kamr szat vai esat miera stvokl, nospiediet UP vai DOWN, lai skattu pulsa oksimetra prskatu. 2 Nospiediet START, lai skattu logrka informciju. 3 Nospiediet START un atlasiet Reistrt lasjumu, lai sktu pulsa oksimetra rdjumu nolassanu. 4 Palieciet nekustg stvokl ldz 30 sekundm.
PIEZME. ja bsit prk aktvs, lai pulkstenis vartu iegt pulsa oksimetra lasjumu, procentul rdtja viet tiks pardts ziojums. Prbaudi atkal varat veikt pc vairkm miera stvokl pavadtm mintm. Labku rezulttu iegsanai roku, uz kuras valkjat ierci, turiet sirds lmen, kamr ierce nolasa skbeka piestinjumu jsu asins.
Pulsa oksimetra izsekosanas mieg ieslgsana
Js varat iestatt pulksteni, lai pastvgi mrtu skbeka lmeni asins, kamr js guat. PIEZME. neparastas pozas guot var veicint rkrtgi zemus SpO2 rdjumus miega laik. 1 Atrodoties pulsa oksimetra prskat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulse Ox opcijas > Miega laik.
Visas dienas rezma ieslgsana
1 Atrodoties pulsa oksimetra prskat, turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulse Ox opcijas > Visa diena.
Pulkstenis analiz jsu skbeka lmeni asins visas dienas laik, kad js nekustaties. PIEZME. visas dienas rezma ieslgsana sasina akumulatora darbbas laiku.
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadjum
Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai nepards, varat izmantot sniegtos padomus. · Palieciet nekustgs, kamr pulkstenis nolasa jsu skbeka piestinjumu asins. · Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. Pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. · Turiet roku, uz kuras valkjat pulksteni, sirds lmen, kamr pulkstenis nolasa skbeka piestinjumu jsu
asins. · Izmantojiet silikona vai neilona siksniu. · Pirms uzliekat pulksteni, notriet un nozvjiet roku. · Izvairieties izmantot saules aizsargkrmu, losjonu un kukaiu atvairsanas ldzekli zem pulkstea. · Izvairieties radt skrpjumus optiskajam sensoram. kas atrodas pulkstea aizmugur. · Pc katra trenia noskalojiet pulksteni ar svaigu deni.

72

Sirdsdarbbas ritma funkcijas

Navigcija
GPS navigcijas funkcijas sav ierc varat izmantot, lai skattu savu ceu kart, saglabtu atrasans vietas un atrastu ceu mjup.

Kursi
BRDINJUMS S funkcija auj lietotjiem lejupieldt citu lietotju izveidotos kursus. Garmin negalvo par treso personu veidotu kursu precizitti, uzticambu, pilngumu vai savlaicgumu. Treso personu kursus varat izmantot vai paauties uz tiem, pats uzemoties atbildbu.
No savas ierces varat nostt kursu uz savu Garmin Connect kontu. Kad tas ir saglabts ierc, varat navit pa kursu sav ierc. Varat sekot saglabtajam kursam vienkrsi tpc, ka tas ir labs marsruts. Piemram, varat saglabt ritebraucjiem labvlgu ceu, lai dotos pa to uz darbu. Turklt varat izmantot saglabto kursu, minot sasniegt vai prsniegt ieprieks iestattos izpildes mrus. Piemram, ja skotnji kurss tika veikts 30 mints, js varat sacensties ar Virtual Partner, minot veikt kursu trk nek 30 mints.
Sekosana kursam ierc
1 Pulkstea ciparnc nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Navigcija > Kursi. 5 Atlasiet kursu. 6 Select Izpildt kursu.
Tiek pardta navigcijas informcija. 7 Nospiediet START, lai sktu navigciju.

Navigcija

73

Apa marsruta kursa veidosana
Ierce var izveidot apa marsruta kursu, pamatojoties uz noteiktu attlumu un navisanas virzienu. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Skriesana vai Velosipds. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Navigcija > Apa marsruta kurss. 5 Ievadiet kursa kopjo attlumu. 6 Atlasiet kursa virzienu.
Ierce izveido ldz trim kursiem. Js varat nospiest DOWN, lai skattu kursus. 7 Nospiediet START, lai atlastu kursu. 8 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navigciju, atlasiet Skt!. · Lai skattu kursu kart un veiktu kart panoramsanu vai tlummaiu, atlasiet Karte. · Lai skattu kurs esoso pagriezienu sarakstu, atlasiet Pa posmiem. · Lai skattu kursa augstuma grafisko attlojumu, atlasiet Augstuma diagramma. · Lai saglabtu kursu, atlasiet Saglabt. · Lai skattu kurs esoso kpumu sarakstu, atlasiet Skatt kpienus.
Kursa veidosana lietotn Garmin Connect
Lai izveidotu kursu lietotn Garmin Connect, jums ir nepieciesams Garmin Connect konts (Garmin Connect, 98. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Kursi > Izveidot kursu. 3 Atlasiet kursa veidu. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 5 Atlasiet Izpildts.
PIEZME. so kursu varat nostt uz savu ierci (Kursa nostsana uz ierci, 74. lappuse).
Kursa nostsana uz ierci
Kursu, kuru izveidojt, izmantojot lietotni Garmin Connect, varat nostt uz savu ierci (Kursa veidosana lietotn Garmin Connect, 74. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Trenis & Plnosana > Kursi. 3 Atlasiet kursu. 4 Atlasiet . 5 Atlasiet sadergu ierci. 6 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

74

Navigcija

Kursa informcijas skatsana vai redisana
Pirms navigcijas pa kursu varat skatt vai redit kursa detaas. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Navigcija > Kursi. 5 Nospiediet START, lai atlastu kursu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navigciju, atlasiet Izpildt kursu. · Lai izveidotu pielgotu tempa pulkstea siksniu, atlasiet PacePro. · Lai izveidotu vai apskattu sava darba analzi par kursu, atlasiet Power Guide. · Lai skattu kursu kart un veiktu kart panoramsanu vai tlummaiu, atlasiet Karte. · Lai sktu kursu pretj secb, atlasiet Izpildt kursu pretj secb. · Lai skattu kursa augstuma grafisko attlojumu, atlasiet Augstuma diagramma. · Lai maintu kursa nosaukumu, atlasiet Nosaukums. · Lai reditu kursa ceu, atlasiet Redit. · Lai skattu kurs esoso kpumu sarakstu, atlasiet Skatt kpienus. · Lai dzstu kursu, atlasiet Dzst.
Jsu atrasans vietas saglabsana
Js varat saglabt savu pasreizjo atrasans vietu, lai navitu uz to vlk. PIEZME. opcijas varat pievienot vadbas izvln (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT. 2 Atlasiet Saglabt atrasans vietu. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Saglabto atrasans vietu skatsana un redisana
IETEIKUMS. varat saglabt atrasans vietu no vadbas izvlnes (Vadba, 45. lappuse). 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Navit > Saglabts atrasans vietas. 3 Atlasiet saglabto atrasans vietu. 4 Atlasiet opciju, lai skattu vai reditu atrasans vietas informciju.
Navisana uz galapunktu
Ierci varat izmantot, lai navitu uz galapunktu vai sekotu kursam. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Navigcija. 5 Atlasiet kategoriju. 6 Lai izvltos galapunktu, izpildiet ekrn redzamo uzvedu nordes. 7 Atlasiet Doties uz.
Tiek pardta navigcijas informcija. 8 Nospiediet START, lai sktu navisanu.

Navigcija

75

Navigsana uz interesjoso objektu
Ja jsu pulksten instalts kartes dati ietver interesjosos objektus, js varat navit uz tiem. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Navigcija > Interesjosi objekti, un atlasiet kategoriju.
Tiek pardts jsu pasreizjs atrasans vietas tuvum esoso interesjoso objektu saraksts.. 5 Ja nepieciesams, atlasiet opciju:
· Lai mekltu citas atrasans vietas tuvum, atlasiet Meklt tuvum un atlasiet atrasans vietu. · Lai mekltu interesjoso punktu pc nosaukuma, atlasiet Nosauciet meklsanas frzi un ievadiet
nosaukumu. · Lai iestattu netlu esosos interesjosos objektus, atlasiet Man tuvum (Navisana, izmantojot funkciju
Man tuvum, 78. lappuse). 6 Meklsanas rezulttos atlasiet interesjoso objektu. 7 Atlasiet Skt!.
Tiek pardta navigcijas informcija. 8 Nospiediet START, lai sktu navigciju.
Intereses objekti
IEVRBAI Jsu pienkums ir iepazties ar visiem nometnes vietm un interesjosajiem objektiem piemrojamajiem noteikumiem un ievrot tos.
Interesjosais objekts ir tda vieta, kas jums var bt noderga vai interesanta. Interesjosie objekti tiek krtoti pc kategorijas un var ietvert populrus ceojuma galamrus, piemram, degvielas uzpildes stacijas, restornus, viesncas un izklaides norisu vietas.
Navisana, izmantojot funkciju Skats un kustba
Js varat pavrst ierci pret attlu objektu, piemram, denstorni, fikst to saj virzien un pc tam navit uz objektu. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet aktivitti. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Navigcija > Skats un kustba. 5 Pavrsiet pulkstea augsdau pret objektu un nospiediet START.
Tiek pardta navigcijas informcija. 6 Nospiediet START, lai sktu navisanu.

76

Navigcija

Navigsana uz skuma punktu aktivittes laik
Js varat navigt uz pasreizjs aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu vai ceu, kdu js mrojt. S funkcija ir pieejama viengi aktivittm, kuras izmanto GPS. 1 Aktivittes laik nospiediet STOP. 2 Atlasiet Atgriezties skum un atlasiet opciju:
· Lai navitu atpaka uz savas aktivittes skuma punktu pa ceu, kuru veict, atlasiet TracBack. · Ja jums nav atbalsttas kartes vai js izmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai prvietotos
atpaka uz aktivittes skuma punktu pa taisnko ceu. · Ja neizmantojat tieso marsrutsanu, atlasiet Marsruts, lai prvietotos atpaka uz aktivittes skuma
punktu, izmantojot detaliztus nordjumus.

Jsu pasreizj atrasans vieta un ces, kam sekot pards kart.

Marsruta norzu skatsana
Varat skatt sava marsruta detalizto norzu sarakstu. 1 Marsruta navigcijas laik turiet . 2 Atlasiet Pa posmiem.
Tiek pardts detaliztu norzu saraksts. 3 Nospiediet DOWN, lai skattu papildu nordes.

Navigcijas aptursana

· Lai apturtu navigciju un turpintu aktivitti, turiet nospiestu kursu.

un atlasiet Apturt navigciju vai Apturt

· Lai apturtu navigciju un saglabtu savu aktivitti, nospiediet STOP un atlasiet Saglabt.

Karte
Jsu pulkstenis var pardt vairkus Garmin karsu datu veidus, tostarp topogrfiskas kontrkartes, tuvum esosus interesjosos objektus, slposanas krortu kartes un golfa laukumus. Varat izmantot Kartes prvaldnieks, lai lejupieldtu papildu kartes vai prvaldtu karsu atmiu. Lai iegdtos papildu karsu datus un skattu saderbas informciju, dodieties uz vietni garmin.com/maps.
rda kart jsu atrasans vietu. Kad js navijat uz galapunktu, jsu marsruts ir atzmts kart ar lniju.

Navigcija

77

Kartes skatsana
Varat pievienot karti k datu ekrnu jebkurai GPS aktivittei (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). 1 Atlasiet opciju, lai atvrtu karti:
· Nospiediet START un atlasiet Karte, lai aplkotu karti, neskot aktivitti. · Izejiet r, startjiet GPS aktivitti (Aktivittes sksana, 3. lappuse) un nospiediet UP vai DOWN, lai ritintu
uz kartes ekrnu. 2 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis atrod sateltus. 3 Atlasiet opciju, lai panoramtu un tlummaintu karti.
· Lai lietotu skrienekrnu, pieskarieties kartei, pieskarieties un velciet, lai izvietotu mri, un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu. PIEZME. skrienekrns nav iespjots vism darbbm (Aktivitsu un lietotu iestatjumi, 106. lappuse).
· Lai lietotu pogas, turiet nospiestu , atlasiet Panoramsana/tlummaia un nospiediet UP vai DOWN, lai tuvintu vai tlintu. PIEZME. varat nospiest START, lai prslgtu starp panoramsanu uz augsu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tlummaiu.
Navisana, izmantojot funkciju Man tuvum
Varat izmantot funkciju Man tuvum, lai navitu uz tuvum esosajiem interesjosajiem objektiem un cea punktiem. PIEZME. jsu pulksten instalts kartes datiem ir jietver interesjosie objekti, lai js vartu navigt uz tiem. 1 Kart turiet nospiestu . 2 Atlasiet Man tuvum.
Kart tiek pardtas ikonas, kuras norda interesjosos objektus un cea punktus. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai izceltu kartes dau. 4 Nospiediet START.
Izceltaj kartes da ir redzams interesjoso objektu un cea punktu saraksts. 5 Atlasiet atrasans vietu. 6 Atlasiet opciju:
· Lai sktu navisanu uz atlasto atrasans vietu, atlasiet Skt!. · Lai skattu atrasans vietu kart, atlasiet Karte. · Lai saglabtu atrasans vietu, atlasiet Saglabt atrasans vietu. · Lai skattu informciju par atrasans vietu, atlasiet Prskatt.
Kartes dizaina maia
Js varat maint kartes dizainu, lai rdtu kartes datus uzlabot veid atbilstosi aktivittes tipam. Piemram, augsta kontrasta karsu dizaini nodrosina labku redzambu sarezt vid. 1 Sciet aktivitti brv dab. 2 Turiet nospiestu . 3 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 4 Atlasiet Karte > Kartes dizains. 5 Atlasiet opciju.
Kompass
Tlrunim ir 3 asu kompass ar automtisku kalibrsanu. Kompasa funkcijas un izskats mains atkarb no jsu aktivittes un t, vai GPS ir iespjots un vai js navijat uz galapunktu. Js varat maint kompasa iestatjumus manuli (Kompasa iestatjumi, 112. lappuse).

78

Navigcija

Altimetrs un barometrs
Pulksten ir iekauts ieksjs altimetrs un barometrs. Pulkstenis neprtraukti apkopo augstuma un spiediena datus, pat mazjaudas rezm. Altimetrs rda jsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaim. Barometrs rda vides spiediena datus, pamatojoties uz noteiktu augstumu, kur altimetrs pdjo reizi tika kalibrts (Altimetra iestatjumi, 113. lappuse).
Sensori un piederumi
Forerunner pulkstenim ir vairki ieksjie sensori, un js varat savienot pr papildu bezvadu sensorus savm aktivittm.
Bezvadu sensori
Pulksteni var savienot pr un izmantot ar bezvadu sensoriem, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloiju (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Kad ierces ir savienotas pr, izvles datu laukus varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). Ja jsu pulkstea komplektcij ietilpst sensors, ierces jau ir savienotas pr. Lai iegtu informciju par konkrtu Garmin sensoru saderbu, iegdi vai skattu pasnieka rokasgrmatu, dodieties uz buy.garmin.com.

Sensori un piederumi

79

Sensora veids Apraksts

Golfa Njas sensori

Js varat izmantot Approach CT10 golfa njas sensorus, lai automtiski sekotu njas sitieniem, tostarp atrasans vietai, attlumam un njas veidam.

eBike

Varat izmantot pulksteni ar savu eBike un skatt velosipda datus, piemram, informciju par akumulatoru un prslgsanas informciju, braucienu laik.

Paplasints attlojums

Paplasints attlojums rezmu varat izmantot, lai brauciena vai triatlona laik sava Forerunner 965 pulkstea datu ekrnus pardtu Edge velosipda dator.

rjs sirdsdar bbas ritms

Varat izmantot rjo sensoru, piemram, HRM-Pro srija vai HRM-FitTM sirdsdarbbas monitoru, lai aktivitsu laik skattu sirdsdarbbas datus. Dazi sirdsdarbbas ritma monitori var ar saglabt datus vai sniegt papildu datus par skriesanu (Skriesanas dinamika, 82. lappuse) (Skriesanas spks, 82. lappuse).

Sou mrtjs

Js varat lietot kjas mrierci, lai reistrtu tempu un attlumu, neizmantojot GPS, kad trenjaties iekstelps vai kad GPS signls ir vjs.

Austias

Varat izmantot Bluetooth austias, lai klaustos mziku, kas ieldta jsu Forerunner 965 pulksten (Bluetooth austiu pievienosana, 93. lappuse).

inReach

inReach tlvadbas pults funkcija auj vadt jsu inReach satelta komunikatoru, izmantojot Forerunner pulksteni (inReach tlvadbas izmantosana, 87. lappuse).

Lampas

Varat izmantot VariaTM vieds velosipda gaismas, lai uzlabotu situcijas apzinsanos.

Muskuu O2

Varat izmantot muskuu skbeka sensoru, lai skattu hemoglobna un muskuu skbeka piestinjuma datus trenia laik.

Jauda

Varat izmantot RallyTM vai VectorTM jaudas mrtja velosipda pedus, lai sav pulksten skattu jaudas datus. Varat pielgot savas jaudas zonas atbilstosi saviem mriem un spjm (Savu spka zonu iestatsana, 91. lappuse), vai izmantojiet diapazona brdinjumus, lai saemtu paziojumu, kad sasniedzat noteiktu jaudas zonu (Brdinjuma iestatsana, 110. lappuse).

Radars

Varat izmantot Varia atpakaskata velosipdu radars, lai uzlabotu situcijas izpratni un nosttu brdinjumus par tuvojosiem transportldzekiem. Ar Varia radara kameras aizmugu rjo lukturi varat ar fotograft un ierakstt video brauksanas laik (Varia Kameras vadbas izmantosana, 86. lappuse).

RD mrtjs

Varat izmantot Running Dynamics Pod, lai ieraksttu skriesanas dinamikas datus un skattu tos sav pulksten (Skriesanas dinamika, 82. lappuse).

truma eprsldzjs

Varat izmantot elektroniskos prsldzjus, lai brauciena laik pardtu mainmo inform ciju. Forerunner pulkstenis rda pasreizjs korekcijas vrtbas, kad sensors ir regulsanas rezm.

Shimano Di2

Varat izmantot Shimano® Di2TM elektroniskos prsldzjus, lai brauciena laik pardtu maingu informciju. Forerunner pulkstenis rda pasreizjs korekcijas vrtbas, kad sensors ir regul sanas rezm.

Smart Trainer

Varat izmantot savu pulksteni ar iekstelpu velosipda viedo trenazieri, lai simultu pretestbu, sekojot kursam, braucienam vai treniam (Iekstelpu trenaziera lietosana, 13. lappuse).

tr./kad.

Varat savam velosipdam pievienot truma vai pedu griesans truma sensorus un skatt datus brauciena laik. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru (Riteu lielums un apkrtmrs, 148. lappuse).

Tempe sensors

tempe Temperatras sensoru varat piestiprint pie drosbas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakauts apkrtjs vides gaisam, td ir pastvgs preczas temperatras datu avots.

80

Sensori un piederumi

Sensora veids Apraksts

VIRB

S VIRB tlvadbas funkcija auj vadt VIRB sporta kameru, izmantojot jsu pulksteni (VIRB tlvadba, 87. lappuse).

Bezvadu sensoru savienosana pr
Pirms js veidojat pra savienojumu, jums juzliek sirdsdarbbas monitors vai juzstda sensors. Pirmo reizi savienojot bezvadu sensoru ar pulksteni, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloiju, pulkstenis un sensors ir jsavieno pr. Ja sensoram ir gan ANT+, gan Bluetooth tehnoloija, Garmin iesaka savienot pr, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Pc savienojuma pr izveides pulkstenis automtiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sksiet aktivitti un sensors ir ieslgts un atrodas signla uztversanas diapazon. 1 Prvietojiet pulksteni 3 m (10 pdu) attlum no sensora.
PIEZME. veidojot savienojumu pr, uzturieties 10 m (33 pdu) attlum no citiem bezvadu sensoriem. 2 Turiet nospiestu . 3 Atlasiet Sensori un piederumi > Pievienot jaunu.
IETEIKUMS. kad skat aktivitti ar iespjotu opciju Automtisk atklsana, pulkstenis automtiski mekl tuvum esosos sensorus un jaut, vai vlaties tos savienot pr. 4 Atlasiet opciju: · Atlasiet Meklt visus sensorus. · Atlasiet sensora veidu. Kad sensors ir savienots pr ar jsu pulksteni, sensora statuss mains no Mekl uz Savienots. Sensora dati pards datu ekrna kop vai pielgot datu lauk. Izvles datu laukus js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse).
Sirdsdarbbas ritma piederums Skriesanas temps un attlums
HRM-Fit un HRM-Pro srijas piederumi aprina jsu skriesanas tempu un distanci, pamatojoties uz jsu lietotja profilu un kustbu, ko nosaka sensors katr jsu sol. Sirdsdarbbas ritma monitors nosaka skriesanas tempu un distanci, ja GPS nav pieejams, piemram, skriesanas laik uz skrejcelia. Js varat aplkot savu skriesanas tempu un distanci sav sadergaj Forerunner pulksten, ja t ir savienota, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Turklt js to varat aplkot ar sadergs treso personu treniu lietotns, kas pieslgtas, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Kalibrjot uzlabojas tempa un attluma precizitte. Automtisk kalibrsana: jsu pulkstea noklusjuma iestatjums ir Autom. kalibrsana. Sirdsdarbbas ritma
piederums kalibrjas ikreiz, kad skrienat r, piesldzot to savietojamam Forerunner pulkstenim. PIEZME. automtisk kalibrsana nedarbojas iekstelpu, taku vai ultra skriesanas aktivitsu profiliem (Padomi skriesanas tempa un distances reistrsanai, 82. lappuse). Manul kalibrsana: varat atlast Kalibrt un saglabt pc skrejcelia skriesanas ar pievienoto sirdsdarbbas ritma piederumu (Trenaziera attluma kalibrsana, 11. lappuse).

Sensori un piederumi

81

Padomi skriesanas tempa un distances reistrsanai
· Atjauniniet Forerunner pulkstea programmatru (Produkta atjauninjumi, 125. lappuse). · Veiciet vairkus ra skrjienus, izmantojot GPS un pievienoto HRM-Fit vai HRM-Pro srijas piederumu.
Svargi, lai jsu ra skrjiena tempu diapazons atbilstu jsu skrjiena tempu diapazonam uz skrejcelia. · Ja jsu skrjien ir smiltis vai dzis sniegs, dodieties uz sensora iestatjumiem un izsldziet funkciju Autom.
kalibrsana. · Ja ieprieks esat pievienojis kju paliktni, izmantojot ANT+ tehnoloiju, iestatiet kju palikta statusu uz
Izslgts vai noemiet to no pievienoto sensoru saraksta. · Veiciet skrejcelia skrjienu ar manulu kalibrsanu (Trenaziera attluma kalibrsana, 11. lappuse). · Ja automtisk un manul kalibrsana nesiet precza, dodieties uz sensora iestatjumiem un atlasiet SRM
temps un attlums > Atiestatt kalibrsanas datus. PIEZME. varat mint izslgt funkciju Autom. kalibrsana un pc tam kalibrt vlreiz manuli (Trenaziera attluma kalibrsana, 11. lappuse).
Skriesanas spks
Garmin skriesanas spku aprina, izmantojot noteikto skriesanas dinamikas informciju, lietotja ermea svaru, apkrtjs vides datus un citus sensora datus. Spka mrjums aprina spka, ko skrjjs izmanto attiecb pret cea virsmu, apmru un tas tiek attlots vatos. Atsevisiem skrjjiem pieples mrsanai vairk var bt piemrots skriesanas spka mrjums, nevis temps vai pulss. Skriesanas spks labk nek pulss rda pieples lmeni, turklt tas em vr skriesanu kaln, lejup no kalna un vju, ko nedara tempa mrjums. Lai iegtu vairk informcijas, apmekljiet tmeka vietni www.garmin.com/performance-data/running/. Skriesanas spku var izmrt, izmantojot sadergu skriesanas dinamikas piederumu vai pulkstea sensorus. Varat pielgot skriesanas spka datu laukus, lai apskattu savu spka atdevi un veiktu trenia korekcijas (Datu lauki, 130. lappuse). Varat iestatt jaudas brdinjumus, lai saemtu paziojumu, kad sasniedzat noteiktu spka zonu (Aktivittes brdinjumi, 109. lappuse). Skriesanas spka zonas ir ldzgas ritebrauksanas spka zonm. Vrtbas zonm ir noklusjuma vrtbas, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidjo spju, un ts var neatbilst jsu persongajm spjm. Varat manuli pielgot zonas pulkstea ekrn vai izmantojot savu Garmin Connect kontu (Savu spka zonu iestatsana, 91. lappuse).
Skriesanas jaudas iestatjumi
Turiet nospiestu , atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet skriesanas aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Skriesanas spks. Statuss: iespjo vai atspjo Garmin skriesanas jaudas datu reistrsanu. So iestatjumu varat izmantot, ja
vlaties izmantot treso pusu darbbas jaudas datus. Avots: auj izvlties, kuru ierci izmantot skriesanas jaudas datu reistrsanai. Opcija Viedais rezms
automtiski nosaka un izmanto skriesanas dinamikas piederumu, ja tds ir pieejams. Ja piederums nav pievienots, pulkstenis izmanto uz rokas balsttus skriesanas jaudas datus. Vja aprins: iespjo vai atspjo vja datu izmantosanu, aprinot skriesanas jaudu. Vja dati ir pulkstea truma, kursa un barometra datu un pieejamo vja datu no jsu tlrua kombincija.
Skriesanas dinamika
Skriesanas dinamika ir rellaika atgriezenisk saite par jsu skriesanas formu. Jsu Forerunner pulksten ir akselerometrs, kas auj aprint piecus skriesanas formas rdtjus. Lai iegtu visus sesus skriesanas formas rdtjus, Forerunner pulkstenis ir jsavieno pr ar HRM-Fit, HRM-Pro srijas piederumu vai citu skriesanas dinamikas piederumu, kas mra rumpja kustbas. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com /performance-data/running/.

82

Sensori un piederumi

Metrisks

Sensora veids

Apraksts

Kadence

Pulkstenis vai sadergs Sou skaits cikl ir sou skaits mint. Tas rda kopjo sou skaitu

piederums

(kreis un lab kja kop).

Vertikls svr stbas

Pulkstenis vai sadergs piederums

Vertikls svrstbas ir jsu elastgums skriesanas laik. Sis rdtjs atspoguo jsu ermea vertiklo kustbu, mrtu centime tros.

Saskares ar zemi laiks

Saskares ar zemi laiks rda, cik ilgu laiku katr spertaj sol

Pulkstenis vai sadergs skrienot kja ir pie zemes. Tas tiek mrts milisekunds.

piederums

PIEZME. saskares ar zemi laiks un balanss nav pieejami iesanas

laik.

Saskares ar zemi Tikai sadergs

laika balanss

piederums

Saskares ar zemi laika balanss atspoguo kreiss/labs kjas saskares ar zemi laika balansu skrienot. Tas tiek rdts procentos. Piemram, 53,2 un pa kreisi vai pa labi vrsta bultia.

Soa garums

Pulkstenis vai sadergs Soa garums ir garums no viena soa ldz nkamajam. Tas tiek

piederums

mrts metros.

Vertiklais koefi cients

Pulkstenis vai sadergs piederums

Vertiklais koeficients ir vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu. Tas tiek rdts procentos. Zemks skaitlis parasti rda labku skriesanas formu.

Trensans, izmantojot skriesanas dinamiku
Pulkstenis automtiski izmanto uz plaukstas loctavas balsttu skriesanas dinamiku, ja vien nav pr savienots sadergs skriesanas dinamikas piederums (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Jebkurai skriesanas aktivittei varat pievienot skriesanas dinamikas ekrnu (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). 1 Nospiediet START un atlasiet skriesanas aktivitti. 2 Nospiediet START, lai palaistu aktivittes taimeri. 3 Dodieties skrjien. 4 Ritiniet uz skriesanas dinamikas ekrnu, lai skattu savus rdtjus.

Rememberzemes kontakta laika ldzsvars ir pieejams tikai tad, ja izmantojat sadergu skriesanas dinamikas piederumu. 5 Ja vajadzgs, turiet nospiestu , lai reditu to, k skriesanas dinamikas dati tiek rdti.

Sensori un piederumi

83

Krsu mraparti un skriesanas dinamikas dati
Skriesanas dinamikas ekrnos tiek rdts krsu mraparts ar primro metriku. K primro metriku varat pardt sou skaits cikl, vertikls svrstbas, saskares ar zemi laiku, saskares ar zemi laika balansu vai vertiklo koeficientu. Krsu mrapart tiek pardtas jsu skriesanas dinamikas datu saldzinjums ar citu skrjju datiem. Krsu zonu pamat ir procentles. Uzmums Garmin ir ptjis daudzus skrjjus, kam ir atsirgi aktivitsu lmei. Sarkanaj vai oranzaj zon pardts vrtbas ir raksturgas mazk pieredzjusiem vai lnkiem skrjjiem. Zaaj, zilaj vai violetaj zon pardts vrtbas ir raksturgas pieredzjuskiem vai trkiem skrjjiem. Pieredzjusiem skrjjiem parasti ir sks saskares ar zemi laiks, mazkas vertikls svrstbas, mazks vertiklais koeficients un lielks sou skaits cikl nek mazk pieredzjusiem skrjjiem. Tomr garkiem skrjjiem parasti ir nedaudz mazks sou skaits cikl, garki soi un nedaudz lielkas vertikls svrstbas. Vertiklais koeficients tiek aprints, dalot jsu vertiklo svrstbu vrtbu ar soa garuma vrtbu. Tas nav saistts ar augstumu. Lai iegtu plasku informciju par skriesanas dinamiku, dodieties uz vietni www.garmin.com/performance-data /running/. Vairk informcijas par teorijm un skriesanas dinamikas datu interpretsanu mekljiet uzticams tmeka vietns publictajos rakstos par skriesanu.

Krsu zona

Procentles zon Sou skaita cikl diapazons Saskares ar zemi laika diapazons

Purpursarkana > 95

Zila

70­95

> 183 spm 174­183 spm

< 218 ms 218­248 ms

Zaa Oranza

30­69 5­29

164­173 spm 153­163 spm

249­277 ms 278­308 ms

Sarkana

< 5

< 153 spm

> 308 ms

Saskares ar zemi laika balansa dati
Aprinot saskares ar zemi laika balansu, tiek mrta jsu skriesanas simetrija, un dati tiek attloti k procentul daa no jsu kopj saskares ar zemi laika. Piemram, 51,3% un bultia pa kreisi nozm to, ka skrjjs vairk laika uz zemes pavada, atrodoties uz kreiss kjas. Ja datu ekrn tiek rdtas divas vrtbas, piemram, 48­52, 48% ir kreiss kjas rdtjs un 52% -- labs kjas rdtjs.

Krsu zona Simetrija

Sarkana

Oranza

Zaa

Vji

Viduvji

Labi

Oranza

Sarkana

Viduvji

Vji

Citu skrjju procentul daa 5%

25%

40%

25%

5%

Saskares ar zemi laika balanss > 52,2% L

50,8­52,2% L 50,7% L­50,7% R 50,8­52,2% R > 52,2% R

Veidojot un prbaudot skriesanas dinamiku, Garmin komanda konstatja, ka noteiktiem skrjjiem savainojumu skaits ir saistts ar lielku neldzsvarotbu. Daudziem skrjjiem, skrienot augsup pa pakalnu vai lejup no t, saskares ar zemi laika balanss ir maings vairk par 50­50. Lielk daa skriesanas treneru piekrt apgalvojumam, ka simetrisks skriesanas veids ir labs. Elites skrjjiem ir tri un ldzsvaroti soi. Skriesanas laik varat skatt krsu mraparta vai datu lauka datus, vai ar pc skriesanas skatiet kopsavilkumu sav Garmin Connect kont. Tpat k citi skriesanas dinamikas dati, saskares ar zemi balanss ir kvantitatvs mrjums, kas paldz uzzint par skriesanas veidu.

84

Sensori un piederumi

Vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta dati
Atkarb no sensora un no t novietojuma -- pie krskurvja (HRM-Fit vai HRM-Pro srijas piederumi vai jostasvietas) (Running Dynamics Pod piederums) -- vertiklo svrstbu un vertikl koeficienta datu diapazoni nedaudz atsirsies.

Krsu zona

Procentles zon

Vertiklo svrstbu diapazons pie krskurvja

Vertiklo svrstbu diapazons pie jostasvietas

Vertiklais koeficients pie krskurvja

Vertiklais koeficients pie jostasvietas

Purpursar > 95 kana

< 6,4 cm

< 6,8 cm

< 6,1 %

< 6,5%

Zila

70­95

6,4­8,1 cm

6,8­8,9 cm

6,1­7,4 %

6,5­8,3%

Zaa

30­69

8,2­9,7 cm

9,0­10,9 cm

7,5­8,6%

8,4­10,0%

Oranza

5­29

9,8­11,5 cm

11,0­13,0 cm 8,7­10,1%

10,1­11,9%

Sarkana < 5

> 11,5 cm

> 13,0 cm

> 10,1 %

> 11,9%

Padomi saistb ar trkstosiem skriesanas dinamikas datiem
Saj tm sniegti padomi, k izmantot sadergu skriesanas dinamikas piederumu. Ja piederums nav savienots ar pulksteni, pulkstenis automtiski prsldzas uz plaukstas loctavas balsttu skriesanas dinamiku. · Prliecinieties, ka jums ir skriesanas dinamikas piederums, piemram, HRM-Fit vai HRM-Pro srijas
piederums. · No jauna savienojiet pr skriesanas dinamikas piederumu un pulksteni saska ar nordjumiem. · Ja izmantojat HRM-Fit vai HRM-Pro srijas piederumu, izveidojiet t pra savienojumu ar pulksteni,
izmantojot ANT+ nevis Bluetooth tehnoloiju. · Ja skriesanas dinamikas datu displej ir redzamas tikai nulles, prliecinieties, vai piederums ir uzvilkts ar
pareizo pusi uz augsu. PIEZME. saskares ar zemi laiks un balanss tiek rdts tikai skriesanas laik. Sie rdtji netiek aprinti iesanas laik. Remembersaskares ar zemi laika balanss netiek aprints, izmantojot uz plaukstas loctavas balsttu skriesanas dinamiku.
Krsu sirdsdarbbas ritms peldsanas laik
HRM-Pro srija, HRM-SwimTM un HRM-TriTM sirdsdarbbas ritma piederumi ieraksta un saglab jsu sirdsdarbbas ritma datus, kamr js peldat. Lai skattu savu sirdsdarbbas ritmu, varat pievienot sirdsdarbbas datu laukus (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). PIEZME. kamr sirdsdarbbas ritma monitors ir zem dens, krsu sirdsdarbbas ritma dati sadergos pulksteos nav redzami. Lai skattu saglabtos sirdsdarbbas ritma datus vlk, jums ir jpalaiz laiknoteikta aktivitte pr savienot pulksten. Atptas periodos, kad esat r no dens, sirdsdarbbas ritma piederums sta jsu sirdsdarbbas ritma datus uz pulksteni. Jsu pulkstenis automtiski lejupield saglabtos sirdsdarbbas ritma datus, kad saglabjat savu laiknoteikto peldsanas aktivitti. Kamr dati tiek lejupieldti, jsu sirdsdarbbas ritma piederumam ir jbt rpus dens, aktvam un pulkstea diapazon (3 m). Savus sirdsdarbbas ritma datus varat skatt pulkstea vstur un sav Garmin Connect kont. Ja ir pieejams gan plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritms, gan krsu sirdsdarbbas ritms, pulkstenis izmanto krsu sirdsdarbbas ritma datus.

Sensori un piederumi

85

Papildaprkojuma velosipda truma un kadences sensora izmantosana
Lai nosttu datus uz pulksteni, varat izmantot sadergu velosipda truma vai kadences sensoru. · Izveidojiet sensora pra savienojumu ar savu pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). · Iestatiet ritea lielumu (Riteu lielums un apkrtmrs, 148. lappuse). · Dodieties braucien (Aktivittes sksana, 3. lappuse).
Trenis, izmantojot spka mrtjus
· Dodieties uz buy.garmin.com, lai skattu to spka mrtju sarakstu, kuri ir sadergi ar jsu Forerunner ierci (piemram, Rally un Vector).
· Papildu informciju skatiet spka mrtja pasnieka rokasgrmat. · Korijiet savas spka zonas, lai ts atbilst jsu mriem un spjm (Savu spka zonu iestatsana,
91. lappuse). · Izmantojiet diapazona brdinjumus, lai saemtu paziojumu, kad sasniedzat noteiktu spka zonu
(Brdinjuma iestatsana, 110. lappuse). · Pielgojiet jaudas datu laukus (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse).
Ritebrauksanas dinamika
Ritebrauksanas dinamikas rdtji mra, k js pielietojat spku vis pedu gjiena laik un kur pielietojat spku uz peda, aujot jums izprast savu paso brauksanas veidu. Izpratne par to, k un kur radt jaudu, auj efektvk trenties un novrtt sava velosipda piemrotbu. PIEZME. lai izmantotu ritebrauksanas dinamikas rdtjus, jums ir jbt savienotam sadergam jaudas mrtjam ar diviem sensoriem, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com/performance-data.
Elektronisko prslgu izmantosana
Lai izmantotu sadergus elektroniskos prslgus, piemram, Shimano Di2 prslgus, jums ir jizveido to pra savienojums ar savu Forerunner ierci (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). Izvles datu laukus js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). Forerunner ierce rda pasreizjs korekcijas vrtbas, kad ierce ir regulsanas rezm.
Situcijas apzinsana
Jsu Forerunner pulksteni var izmantot kop ar Varia velosipda viedm lampm un atpakaskata radaru, lai uzlabotu situcijas apzinsanos. Papildinformciju skatiet Varia ierces lietotja rokasgrmat.
Varia Kameras vadbas izmantosana
IEVRBAI Dazas jurisdikcijas var aizliegt vai reglamentt video, audio vai fotogrfiju ierakstsanu, vai ar var pieprast, lai visas puses btu informtas par ierakstsanu un dotu savu piekrisanu. Jsu pienkums ir zint un ievrot visus likumus, noteikumus un citus ierobezojumus jurisdikcijs, kurs plnojat izmantot so ierci.
Pirms varat izmantot Varia kameras vadbas ierces, piederums ir jsavieno pr ar pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse). 1 Pievienojiet RCT KAMERA prskatu savam pulkstenim (Prskati, 22. lappuse). 2 RCT KAMERA prskat atlasiet opciju:
· Atlasiet , lai skattu kameras iestatjumus. · Atlasiet , lai uzemtu fotoattlu. · Atlasiet , lai saglabtu klipu.

86

Sensori un piederumi

tempe
Jsu ierce ir saderga ar tempe temperatras sensoru. Sensoru varat piestiprint pie drosbas siksnas vai cilpas, kur tas ir pakauts apkrtjs vides gaisam, td ir pastvgs preczas temperatras datu avots. Jums ir jizveido pra savienojums ar tempe sensoru, lai rdtu temperatras datus. Papildu informciju un nordjumus par tempe sensoru skatiet www.garmin.com/manuals/tempe.
inReach tlvadba
inReach tlvadbas funkcija auj vadt inReach ierci, izmantojot Forerunner ierci. Dodieties uz vietni buy.garmin .com, lai iegdtos sadergu inReach ierci.
inReach tlvadbas izmantosana
Pirms inReach tlvadbas funkcijas izmantosanas jpievieno inReach prskats prskata kopai (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse). 1 Iesldziet inReach ierci. 2 Sav Forerunner pulksten nospiediet UP vai DOWN pulkstea ciparnc, lai skattu inReach prskatu. 3 Nospiediet START, lai mekltu savu inReach ierci. 4 Nospiediet START, lai savienotu pr savu inReach ierci. 5 Nospiediet START un atlasiet opciju:
· Lai nosttu SOS ziojumu, atlasiet Inicit SOS. PIEZME. sOS funkcija ir jizmanto viengi rel rkrtas situcij.
· Lai nosttu sziu, atlasiet Ziojumi > Jauns ziojums, atlasiet ziojuma kontaktpersonas un ievadiet ziojuma tekstu vai atlasiet tro teksta opciju.
· Lai nosttu ieprieks iestattu ziu, atlasiet Stsanas ieprieksja iestatsana un sarakst atlasiet ziu. · Lai skattu taimeri un aktivittes laik nobraukto attlumu, atlasiet Sekosana.
VIRB tlvadba
S VIRB tlvadbas funkcija auj vadt VIRB sporta kameru, izmantojot jsu ierci.
Sporta kameras VIRB vadba
Lai vartu izmantot VIRB tlvadbas funkciju, jiespjo VIRB kameras tlvadbas iestatjums. Papildinformciju skatiet VIRB srijas lietotja rokasgrmat. 1 Iesldziet VIRB kameru. 2 Savienojiet pr VIRB kameru ar Forerunner pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse).
VIRB prskats ir pievienots prskatu kopai. 3 Nospiediet UP vai DOWN pulkstea ciparnc, lai skattu VIRB prskatu. 4 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar jsu kameru. 5 Atlasiet opciju:
· Lai ieraksttu video, atlasiet Skt ierakstsanu. Forerunner ekrn pards video skaittjs.
· Lai video ierakstsanas laik uzemtu fotoattlu, nospiediet DOWN. · Lai apturtu video ierakstsanu, nospiediet STOP. · Lai uzemtu fotoattlu, atlasiet Uzemt fotoattlu. · Lai srijveida foto rezm uzemtu vairkus fotoattlus, atlasiet Uzemt fotottlu sriju. · Lai prslgtu kameru miega rezm, atlasiet Aktivizt kameras miega rezmu. · Lai pamodintu kameru no kameru miega rezma, atlasiet Pamodint kameru. · Lai maintu videoierakstu un fotoattlu iestatjumus, atlasiet Iestatjumi.

Sensori un piederumi

87

VIRB sporta kameras prvaldba aktivittes laik
Lai vartu izmantot VIRB tlvadbas funkciju, jiespjo VIRB kameras tlvadbas iestatjums. Papildinformciju skatiet VIRB srijas lietotja rokasgrmat. 1 Iesldziet VIRB kameru. 2 Savienojiet pr VIRB kameru ar Forerunner pulksteni (Bezvadu sensoru savienosana pr, 81. lappuse).
Kad kamera ir savienojum, VIRB datu ekrns automtiski tiek pievienots aktivitsu lietotnm. 3 Aktivittes laik nospiediet UP vai DOWN, lai skattu VIRB datu ekrnu. 4 Ja nepieciesams, pagaidiet, ldz pulkstenis izveido savienojumu ar jsu kameru. 5 Turiet nospiestu . 6 Atlasiet VIRB. 7 Atlasiet opciju:
· Lai vadtu kameras darbbu, izmantojot aktivittes taimeri, atlasiet Iestatjumi > Ierakstsanas rezms > Taimera ieslgsana/aptursana. PIEZME. video ierakstsana automtiski iesldzas un izsldzas, kad js skat un prtraucat aktivitti.
· Lai vadtu kameras darbbu, izmantojot izvlnes opcijas, atlasiet Iestatjumi > Ierakstsanas rezms > Manuls.
· Lai manuli ieraksttu video, atlasiet Skt ierakstsanu. Forerunner ekrn ir redzams video skaittjs.
· Lai video ierakstsanas laik uzemtu fotoattlu, nospiediet DOWN. · Lai manuli apturtu ierakstsanu, nospiediet STOP. · Lai srijveida foto rezm uzemtu vairkus fotoattlus, atlasiet Uzemt fotottlu sriju. · Lai prslgtu kameru miega rezm, atlasiet Aktivizt kameras miega rezmu. · Lai pamodintu kameru no kameru miega rezma, atlasiet Pamodint kameru.
Lietotja profils
Varat atjaunint savu lietotja profilu pulksten vai Garmin Connect lietotn.
Lietotja profila iestatsana
Varat atjaunint sava dzimuma, dzimsanas datuma, auguma, svara, plaukstas loctavas, sirdsdarbbas ritma zonas, spka zonas un kritisk peldjuma truma (KP) iestatjumus (Kritisk peldjuma truma prbaudes ierakstsana, 56. lappuse). Pulkstenis izmanto so informciju, lai aprintu preczus treniu datus. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Lietotja profils. 3 Atlasiet opciju.
Dzimuma iestatjumi
Pirmo reizi iestatot pulksteni, ir jizvlas dzimums. Lielk daa fizisks formas un treniu algoritmu ir binri. Lai iegtu vispreczkos rezulttus, Garmin iesaka izvlties dzimumu, kas jums piesirts dzimsanas brd. Pc skotnjs iestatsanas varat pielgot profila iestatjumus sav Garmin Connect kont. Profils un privtums: auj pielgot publisk profila datus. Lietotja iestatjumi: iestata jsu dzimumu. Ja atlast Nav nordts, algoritmi, kuriem nepieciesama binra
ievade, izmantos dzimumu, ko nordjt, pirmo reizi iestatot pulksteni.

88

Lietotja profils

Savas fizisks formas vecuma skatsana
Fizisks formas vecums nodrosina jums ieskatu par to, kda ir jsu fizisk forma saldzinjum ar citm t pasa dzimuma personm. Jsu pulkstenis izmanto tdu informciju k jsu vecums, ermea masas indekss (MI), pulsa dati miera stvokl un enerisku aktivitsu vsture, lai nodrosintu jums fizisks formas vecumu. Ja jums ir Garmin IndexTM svari, pulkstenis jsu fizisks formas vecuma noteiksanai izmanto ermea tauku procentuls daas mrjumu, nevis MI. Vingrojumi un dzvesveida maia var ietekmt jsu fizisks formas vecumu. PIEZME. lai iegtu preczku savu fizisks formas vecumu, pabeidziet lietotja profila iestatsanu (Lietotja profila iestatsana, 88. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Lietotja profils > Fizisks formas vecums.
Par sirdsdarbbas ritma zonm
Daudzi sportisti sirdsdarbbas ritma zonas izmanto, lai izmrtu un palielintu savu kardiovaskulro spku un uzlabotu savu fizisks sagatavotbas lmeni. Sirdsdarbbas ritma zona ir iestattais sirdspukstu mint diapazons. Piecas visprpieemts sirdsdarbbas ritma zonas tiek numurtas no 1 ldz 5 atbilstosi pieaugosajai intensittei. Parasti sirdsdarbbas ritma zonas tiek aprintas, emot vr maksimls sirdsdarbbas ritma procentuls daas.
Fizisks formas mri
Informcija par sirdsdarbbas ritma zonm var paldzt jums mrt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemrojot sos principus. · Sirdsdarbbas ritms ir labs trenia intensittes mrs. · Trenis noteikts sirdsdarbbas ritma zons var paldzt uzlabot sirds un asinsvadu spju un izturbu. Ja js zint savu maksimlo sirsdarbbas ritmu, varat izmantot tabulu (Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 91. lappuse), lai noteiktu vispiemrotko sirdsdarbbas ritma zonu savas fizisks formas mriem. Ja nezint savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu, izmantojiet kdu no internet pieejamajiem apriniem. Dazas sporta zles un veselbas centri var piedvt testu, lai izmrtu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Noklusjuma maksimlais sirdsdarbbas ritms ir 220 mnus jsu vecums.

Lietotja profils

89

Sirdsdarbbas ritma zonu iestatsana
Pulkstenis izmanto jsu lietotja profila informciju no skotnj iestatjuma, lai noteiktu jsu noklusjuma sirdsdarbbas ritma zonas. Js varat nodalt sirdsdarbbas ritma zonas sporta veidu profiliem, piemram, skriesanai, ritebrauksanai un peldsanai. Lai aktivittes laik iegtu vispreczkos kaloriju datus, iestatiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu. Varat ar iestatt katru sirdsdarbbas ritma zonu un manuli ievadt savu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. Savas zonas varat korit manuli pulksten vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Lietotja profils > Sirdsdarbbas ritma un jaudas zonas > Ritms. 3 Atlasiet Maks. sirdsdarbbas ritms un ievadiet savu maksimlo sirdsdarbbas ritmu.
Varat izmantot Automtiska noteiksana funkciju, lai aktivittes laik automtiski reistrtu maksimlo sirdsdarbbas frekvenci (Izpildes mrjumu automtiska noteiksana, 91. lappuse). 4 Atlasiet LTHR un ievadiet savu laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritmu. Lai aplstu savu laktta slieksvrtbu, varat veikt vadtu testu (Laktta slieksvrtba, 35. lappuse). Js varat izmantot funkciju Automtiska noteiksana, lai automtiski reistrtu savu laktta slieksvrtbu aktivittes laik (Izpildes mrjumu automtiska noteiksana, 91. lappuse). 5 Atlasiet Atptas SR > Iestatt pielgotu un ievadiet savu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. Js varat izmantot pulkstea mrto vidjo sirdsdarbbas ritmu miera stvokl vai ar iestatt pielgotu sirdsdarbbas ritmu miera stvokl. 6 Atlasiet Zonas > Pamatojoties uz. 7 Atlasiet opciju: · Atlasiet %Maks. SR, lai skattu un reditu zonas k maksiml sirdsdarbbas ritma procentulo dau. · Atlasiet %SRR, lai skattu un reditu zonas k sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas
ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) procentulo dau. · Atlasiet %LTHR, lai skattu un reditu zonas k laktta slieksvrtbas sirdsdarbbas ritma procentulo
dau. 8 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai. 9 Atlasiet Sporta veida sirdsdarbbas ritms un atlasiet sporta veida profilu, lai pievienotu sirdsdarbbas ritma
zonas (izvles). 10 Atkrtojiet ss darbbas, lai pievienotu sporta veidu sirdsdarbbas ritma zonas (izvles).
Atauja pulkstenim iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas
Noklusjuma iestatjumi auj pulkstenim noteikt jsu maksimlo sirdsdarbbas ritmu un iestatt jsu sirdsdarbbas ritma zonas k procentus no maksiml sirdsdarbbas ritma. · Prbaudiet, vai jsu lietotja profila iestatjumi ir pareizi (Lietotja profila iestatsana, 88. lappuse). · Biezi skrieniet, izmantojot plaukstas loctavas vai krsu sirdsdarbbas ritma monitoru. · Izminiet dazus sirdsdarbbas ritma treniu plnus, kas ir pieejami jsu Garmin Connect kont. · Skatiet sava sirdsdarbbas ritma tendences un laiku zons, izmantojot savu Garmin Connect kontu.

90

Lietotja profils

Sirdsdarbbas ritma zonu aprini

Zona

% no maksiml sirds darbbas ritma

Noteikt izpilde

1 50­60%

Brvs, viegls temps, ritmiska elposana

2 60­70%

rts temps, nedaudz dzika elposana, iespjams sarunties

3 70­80%

Mrens temps, grtk sarunties

4 80­90% 5 90­100%

trs un nedaudz nerts temps, spcga elposana Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrtinta elposana

Ieguvumi
Skuma lmea aerobais trenis, mazina stresu Pamata trenis sirds un asinsvadu sistmai, labs atgsans temps Uzlabota aerob spja, optimls trenis sirds un asinsvadu sistmai Uzlabota anaerob spja un slieksvr tba, uzlabots trums Anaerob un muskuu izturba, uzlabota jauda

Savu spka zonu iestatsana
Spka zonm ir noklusjuma vrtbas, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidjo spju, un ts var neatbilst jsu persongajm spjm. Ja js zint savu funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) vai slieksvrtbas jaudas (TP) vrtbu, varat ievadt to un ataut programmatrai automtiski aprint jsu spka zonas. Savas zonas varat korit manuli pulksten vai izmantojot savu Garmin Connect kontu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Lietotja profils > Sirdsdarbbas ritma un jaudas zonas > Jauda. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet Pamatojoties uz. 5 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Vati, lai skattu un reditu zonas vatos. · Atlasiet % FTP vai % TP, lai skattu un reditu zonas k slieksvrtbas jaudas procentulo dau. 6 Atlasiet FTP vai Spka robeza un ievadiet savu vrtbu. Js varat izmantot funkciju Automtiska noteiksana, lai automtiski reistrtu savu slieksvrtbas jaudu aktivittes laik (Izpildes mrjumu automtiska noteiksana, 91. lappuse). 7 Atlasiet zonu un ievadiet vrtbu katrai zonai. 8 Ja vajadzgs, atlasiet Minimlais un ievadiet minimlo jaudas vrtbu.
Izpildes mrjumu automtiska noteiksana
Funkcija Automtiska noteiksana ir ieslgta pc noklusjuma. Pulkstenis var automtiski noteikt jsu maksimlo sirdsdarbbas ritmu un laktta slieksvrtbu aktivittes laik. Kad pulkstenis ir pra savienojum ar sadergu spka mrtju, t var automtiski noteikt jsu funkcionlo slieksvrtbas jaudu (FTP) aktivittes laik. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Lietotja profils > Sirdsdarbbas ritma un jaudas zonas > Automtiska noteiksana. 3 Atlasiet opciju.

Lietotja profils

91

Mzika
PIEZME. jsu Forerunner 965 pulkstenim ir trs dazdas mzikas atskaosanas iespjas · Tress personas nodrosinta mzika · Persongs audio saturs · Tlrun saglabta mzika Forerunner 965 pulksten varat lejupieldt audio saturu no datora vai tress puses pakalpojumu sniedzja, lai to klaustos, kad tlrua nav tuvum. Lai klaustos pulksten saglabto audio saturu, varat pievienot Bluetooth austias.
Persong audio satura lejupielde
Lai uz pulksteni vartu nostt personisko mziku, dator ir jinstal lietotne Garmin Express (www.garmin.com /express). No datora Forerunner 965 pulksten varat ieldt personiskos audio failus, piemram, .mp3 un .m4a failus. Papildu informciju skatiet vietn www.garmin.com/musicfiles. 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot komplekt iekauto USB kabeli. 2 Dator atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet pulksteni un pc tam atlasiet Mzika.
IETEIKUMS. Windows datoriem varat atlast un prlkot mapi ar saviem audio failiem. Apple® datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jsu iTunes® bibliotku. 3 Sarakst Mana mzika vai iTunes bibliotka atlasiet audio faila kategoriju, piemram, dziesmas vai atskaosanas saraksti. 4 Atzmjiet izvles rtias audio failiem un atlasiet Stt uz ierci. 5 Ja nepieciesams, Forerunner 965 sarakst atlasiet kategoriju, atzmjiet izvles rtias un atlasiet Noemt no ierces, lai noemtu audio failus.
Tress personas pakalpojumu sniedzja pievienosana
Lai sav pulksten no tress personas pakalpojumu sniedzja lejupieldtu mziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzjs ir jpievieno pulkstenim. Lai iegtu vairk opciju, js sav tlrun varat lejupieldt lietotni Connect IQ (garmin.com/connectiqapp). 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Connect IQTM veikals. 3 Lai instaltu tress puses mzikas pakalpojumu sniedzju, izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 4 Lai atvrtu mzikas prvaldbu, turiet nospiestu DOWN jebkur ekrn. 5 Atlasiet mzikas pakalpojumu sniedzju.
PIEZME. ja vlaties atlast citu pakalpojumu sniedzju, turiet nospiestu , atlasiet Mzikas nodrosintji un izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Audio satura lejupielde no tress personas pakalpojumu sniedzja
Lai lejupieldtu audio saturu no tress personas pakalpojumu sniedzja, jums ir nepieciesams savienojums ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 97. lappuse). 1 Lai atvrtu mzikas prvaldbu, turiet nospiestu DOWN jebkur ekrn. 2 Turiet nospiestu . 3 Atlasiet Mzikas nodrosintji. 4 Atlasiet pievienoto pakalpojumu sniedzju. 5 Atlasiet atskaosanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupieldtu pulksten. 6 Ja nepieciesams, atlasiet BACK, ldz js aicina veikt sinhronizciju ar pakalpojumu. PIEZME. audio satura lejupielde var patrt daudz akumulatora enerijas. Ja akumulatora uzldes lmenis ir zems, iespjams, pulkstenis bs jpievieno pie rja barosanas avota.

92

Mzika

Tress personas pakalpojumu sniedzja atvienosana
1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Garmin ierces un atlasiet savu pulksteni. 3 Atlasiet Mzika. 4 Atlasiet instalto tress personas pakalpojumu sniedzju un izpildiet ekrn redzams nordes, lai atvienotu
tress personas pakalpojumu sniedzju no pulkstea.
Bluetooth austiu pievienosana
Lai klaustos mziku, kas ieldta jsu Forerunner 965 pulksten, ir jpievieno Bluetooth austias. 1 Novietojiet austias 2 m (6,6 pdu) attlum no pulkstea. 2 Iespjojiet austis pra savienojuma veidosanas rezmu. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Mzika > Austias > Pievienot jaunu. 5 Atlasiet savas austias, lai pabeigtu pra savienojuma veidosanas procesu.
Mzikas klaussans
1 Lai atvrtu mzikas prvaldbu, turiet nospiestu DOWN jebkur ekrn. 2 Ja vajadzgs, pievienojiet Bluetooth austias (Bluetooth austiu pievienosana, 93. lappuse). 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Mzikas nodrosintji un atlasiet opciju:
· Lai klaustos pulksten no datora lejupieldto mziku, atlasiet Mana mzika (Persong audio satura lejupielde, 92. lappuse).
· Lai tlrun kontroltu mzikas atskaosanu, atlasiet Prvaldt tlruni. · Lai klaustos tress personas pakalpojumu sniedzja mziku, atlasiet pakalpojumu sniedzja nosaukumu
un atlasiet atskaosanas sarakstu. 5 Atlasiet .

Mzika

93

Mzikas atskaosanas prvaldba
PIEZME. mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju izskats var atsirties atkarb no atlast mzikas avota.

Atlasiet, lai skattu vairk mzikas atskaosanas prvaldbas funkciju.
Atlasiet, lai prlkotu izraudzt avota audio failus un atskaosanas sarakstus.
Atlasiet, lai regultu skaumu.
Atlasiet, lai atskaotu un apturtu pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai izlaistu ldz nkamajam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai tri prttu uz prieksu pasreizjo audio failu. Atlasiet, lai vlreiz atskaotu no skuma pasreizjo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu ldz ieprieksjam audio failam atskaosanas sarakst. Turiet nospiestu, lai atttu atpaka pasreizjo audio failu.
Atlasiet, lai maintu atkrtosanas rezmu.
Atlasiet, lai maintu jauktu rezmu.
Mzikas atskaosanas prvaldba pievienot viedtlrun
1 Viedtlrun sciet atskaot dziesmu vai atskaosanas sarakstu. 2 Lai atvrtu mzikas prvaldbu, sav Forerunner 965 pulksten jebkur ekrn turiet nospiestu DOWN. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Mzika > Mzikas nodrosintji > Prvaldt tlruni.
Audio rezma maia
Mzikas atskaosanas rezmu varat maint no stereo uz mono. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Mzika > Audio. 3 Atlasiet opciju.

94

Mzika

Savienojamba
Savienojambas funkcijas ir pieejamas jsu pulkstenim, kad izveidojat savienojumu pr ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse). Papildu funkcijas ir pieejamas, kad savienojat pulksteni ar WiFi tklu (Pievienosana WiFi tklam, 97. lappuse).

Tlrua savienojambas iespjas
Tlrua savienojambas iespjas ir pieejamas jsu Forerunner pulkstenim, kad savienojat to pr, izmantojot Garmin Connect lietotni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse). · Lietotnes funkcijas no Garmin Connect lietotnes, Connect IQ lietotnes un vairk (Tlrua lietotnes un datoru
lietojumprogrammas, 97. lappuse) · Logrki (Prskati, 22. lappuse) · Vadbas izvlnes funkcijas (Vadba, 45. lappuse) · Drosbas un izsekosanas funkcijas (Drosbas un izsekosanas funkcijas, 100. lappuse). · Tlrua mijiedarbba, piemram, paziojumi (Bluetooth paziojumu iespjosana, 95. lappuse)

Tlrua pra savienojuma izveidosana

Lai lietotu pulkstea pievienots funkcijas, ir jizveido tiess t savienojums pr, izmantojot lietotni Garmin Connect, nevis Bluetooth iestatjumus viedtlrun.

1 Skotnjs iestatsanas laik pulksten atlasiet , kad tiek prasts izveidot pra savienojumu ar tlruni.

PIEZME. ja ieprieks izlaidt savienojuma pr izveides procesu, nospiediet un turiet Savienojamba > Tlrunis > Izveidot pra sav. ar tlruni.

un atlasiet

2 Noskenjiet QR kodu ar tlruni un izpildiet ekrn redzamos nordjumus, lai pabeigtu pr savienosanas un iestatsanas procesu.

Bluetooth paziojumu iespjosana
Lai iespjotu paziojumus, ir jizveido pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Paziojumi > Statuss > Ieslgts. 3 Atlasiet Visprjs lietojums vai Aktivittes laik. 4 Atlasiet paziojuma veidu: 5 Atlasiet statusa, toa un vibrcijas preferences. 6 Nospiediet BACK. 7 Atlasiet privtuma un noildzes preferences. 8 Nospiediet BACK. 9 Atlasiet Paraksts, lai pievienotu parakstu teksta ziojuma atbilds.
Paziojumu skatsana
1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu paziojumu logrku. 2 Nospiediet START. 3 Atlasiet paziojumu. 4 Nospiediet START, lai iegtu vairk opciju. 5 Nospiediet BACK, lai atgrieztos ieprieksj ekrn.

Savienojamba

95

Ienkosa tlrua zvana saemsana
Kad savienojum esos tlrun saemat tlrua zvanu, Forerunner pulkstenis rda zvantja vrdu vai tlrua numuru. · Lai pieemtu zvanu, atlasiet .
PIEZME. lai runtu ar zvantju, jums ir jizmanto savienojum esoss tlrunis. · Lai noraidtu zvanu, atlasiet . · Lai noraidtu zvanu un tlt nosttu teksta ziojuma atbildi, atlasiet Atbildt un sarakst atlasiet ziojumu.
PIEZME. lai nosttu atbildes sziu, jbt izveidotam savienojumam ar sadergu AndroidTM tlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju.
Atbilde uz teksta ziojumu
PIEZME. s funkcija ir pieejama tikai sadergiem Android viedtlruiem. Kad js sav pulksten saemat teksta ziojumu, varat nostt tru atbildi, atlasot to ziojumu sarakst. Ziojumus varat pielgot lietotn Garmin Connect. PIEZME. s funkcija sta teksta ziojumus, izmantojot jsu tlruni. Var tikt piemroti regulri sziu ierobezojumi un maksas no jsu mobilo sakaru operatora un tlrua plna. Sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai iegtu plasku informciju par sziu maksm vai ierobezojumiem. 1 Pulkstea ciparnc nospiediet UP vai DOWN, lai skattu paziojumu logrku. 2 Nospiediet START un atlasiet szias paziojumu. 3 Nospiediet START. 4 Atlasiet Atbildt. 5 Atlasiet sarakst ziojumu.
Jsu tlrunis sta atlasto ziojumu k SMS teksta ziojumu.
Paziojumu prvaldba
Varat izmantot sadergu tlruni, lai prvaldtu paziojumus, kas ir redzami jsu Forerunner pulksten. Atlasiet opciju: · Ja izmantojat iPhone®, dodieties uz iOS® paziojumu iestatjumiem, lai atlastu pulksten rdmos vienumus. · Ja izmantojat Android tlruni, lietotn Garmin Connect atlasiet Iestatjumi > Paziojumi.
Bluetooth tlrua savienojuma izslgsana
Bluetooth tlrua savienojumu varat izslgt vadbas izvln. PIEZME. vadbas izvlnei varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet , lai izslgtu Bluetooth tlrua savienojumu sav Forerunner pulksten.
Skatiet sava tlrua pasnieka rokasgrmat, k izslgt Bluetooth tehnoloiju tlrun.
Viedtlrua savienojuma brdinjumu ieslgsana un izslgsana
Js varat iestatt Forerunner pulksteni, lai saemtu brdinjumu, kad viedtlrunis tiek savienots pr un atvienots, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. PIEZME. pc noklusjuma tlrua savienojuma brdinjumi ir izslgti. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Pievienotie brd..

96

Savienojamba

Audio uzvedu atskaosana aktivittes laik
Forerunner 965 pulksteni varat iespjot, lai skrjiena vai citas aktivittes laik atskaotu motivjosus statusa paziojumus. Audio uzvednes tiek atskaotas pievienots Bluetooth austis, ja pieejamas. Pretj gadjum audio uzvednes varat atskaot pra savienojum esos tlrun, izmantojot Garmin Connect lietotni. Audio uzvedu laik pulkstenis vai tlrunis samazina primr skaas signla skaumu, lai atskaotu paziojumu. PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Audio uzvednes. 3 Atlasiet opciju:
· Lai klaustos uzvedni par katru distanci, atlasiet Distances brdinjums. · Lai pielgotu uzvednes savam tempam un trumam, atlasiet Tempa/truma brdinjums. · Lai pielgotu uzvednes savam sirdsdarbbas ritmam, atlasiet Sirdsdarbbas ritma brdinjums. · Lai pielgotu uzvednes spka datiem, atlasiet Jaudas brdinjums. · Lai klaustos uzvednes, kad iesldzat un apturat aktivittes taimeri, tostarp Auto Pause® funkciju, atlasiet
Taimera notikumi. · Lai klaustos fizisko vingrojumu srijas brdinjumus k audio uzvednes, atlasiet Vingr. srijas brd.. · Lai klaustos aktivittes brdinjumus k audio uzvednes, atlasiet Aktivittes brdin. (Aktivittes
brdinjumi, 109. lappuse). · Lai pirms audio brdinjuma vai uzvednes atskaotu skaas signlu, atlasiet Audio toi. · Lai maintu balss uzvedu valodu vai izloksni, atlasiet Dialekts. · Lai maintu uzvedu balsi uz vriesu vai sieviesu, atlasiet Balss.
WiFi Savienojambas funkcijas
Aktivitte tiek augsupieldta jsu Garmin Connect kont: automtiski sta jsu aktivitti uz jsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstt aktivitti.
Audio saturs: auj sinhronizt audio saturu no treso personu pakalpojumu sniedzjiem. Programmatras atjauninjumi: js varat lejupieldt un instalt jaunko programmatru. Fizisko vingrojumu sriju un treniu plni: fizisko vingrojumu sriju un treniu plnus js varat prlkot un
atlast vietn Garmin Connect. Kad nkamreiz pulkstenim bs WiFi savienojums, faili tiks nostti uz jsu pulksteni.
Pievienosana WiFi tklam
Jums ir jizveido pulkstea savienojums ar lietotni Garmin Connect sav tlrun vai lietojumprogrammu Garmin Express sav dator, lai pievienotos WiFi tklam. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Savienojamba > Wi-Fi > Mani tkli > Meklt tklus.
Pulkstenis rda tuvum esoso WiFi tklu sarakstu. 3 Atlasiet tklu. 4 Ja vajadzgs, ievadiet tkla paroli. Pulkstenis pievienojas tklam, un tkls tiek pievienots saglabto tklu sarakstam. Pulkstenis automtiski atkrtoti pievienojas tklam, kad ir t diapazon.
Tlrua lietotnes un datoru lietojumprogrammas
Varat savienot savu pulksteni ar vairkm Garmin tlrua lietotnm un datora lietojumprogrammm, izmantojot to pasu Garmin kontu.

Savienojamba

97

Garmin Connect
Js varat veidot savienojumu ar saviem draugiem, izmantojot Garmin Connect. Garmin Connect piedv rkus, lai js vartu sekot cits citam, analizt datus, koplietot tos un atbalstt cits citu. Ierakstiet sava aktv dzvesveida notikumus, tostarp skrjienus, pastaigas, velobraucienus, peldjumus, prgjienus, triatlona aktivittes u. c. Lai reistrtos bezmaksas kontam, varat lejupieldt lietotni no sava tlrua lietotu veikala garmin.com/connectapp vai dodieties uz connect.garmin.com. Saglabjiet savas aktivittes: pc aktivittes pabeigsanas un saglabsanas sav pulksten js varat
augsupieldt so aktivitti sav Garmin Connect kont un saglabt to, cik ilgi vlaties. Analizjiet savus datus: js varat skatt skku informciju par savu aktivitti, tostarp laiku, attlumu, augstumu,
sirdsdarbbas ritmu, sadedzintajm kalorijm, kadenci, skriesanas dinamiku, kartes skatu no augsas, tempa un truma diagrammas un pielgojamus prskatus. PIEZME. daziem datiem ir nepieciesams papildu piederums, piemram, sirdsdarbbas ritma monitors.

Plnojiet savu treniu: js varat izvlties fizisks formas mri un ieldto to ikdienas treniu plnos. Sekojiet savam progresam: js varat sekot ikdienas sou skaitam, iesaistties draudzgs sacensbs ar
pievienotajm personm un sasniegt savus mrus. Kopgojiet savas aktivittes: js varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivittm, kopgotu
saites uz savm aktivittm. Prvaldiet savus iestatjumus: js varat pielgot savu pulksteni un lietotja iestatjumus savam Garmin Connect
kontam.
Lietotnes Garmin Connect lietosana
Kad ir izveidots pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augsupieldtu visus savus aktivitsu datus sav Garmin Connect kont. 1 Prbaudiet, vai lietotne Garmin Connect tlrun darbojas. 2 Novietojiet pulksteni 10 m (30 pdu) attlum no tlrua.
Pulkstenis automtiski sinhroniz jsu datus ar lietotni Garmin Connect un jsu Garmin Connect kontu.
Programmatras atjauninsana, izmantojot lietotni Garmin Connect
Lai pulkstea programmatru atjaunintu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jbt Garmin Connect kontam, un pulkstenis ir jsavieno pr ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse).
Sinhronizjiet pulksteni ar Garmin Connect lietotni (Datu manula sinhronizcija ar Garmin Connect, 99. lappuse). Kad ir pieejama jauna programmatra, lietotne Garmin Connect to automtiski nosta uz jsu pulksteni.

98

Savienojamba

Garmin Connect lietosana dator
Garmin Express lietotne savieno jsu pulksteni ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Js varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augsupieldtu aktivittes datus sav Garmin Connect kont un nosttu datus, piemram, vingrojumu vai treniu plnus, no Garmin Connect tmeka vietnes uz savu ierci. Js varat pievienot pulksten ar mziku (Persong audio satura lejupielde, 92. lappuse). Js varat ar instalt programmatras atjauninjumus un prvaldt savas Connect IQ lietotnes. 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz www.garmin.com/express. 3 Lejupieldjiet un instaljiet Garmin Express lietotni. 4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet Pievienot ierci. 5 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Programmatras atjauninsana, izmantojot Garmin Express
Lai vartu atjaunint ierces programmatru, ir nepieciesams Garmin Connect konts, k ar ir jlejupield Garmin Express lietotne. 1 Pievienojiet ierci datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatras versija, Garmin Express nosta to uz jsu ierci. 2 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. 3 Atjauninsanas laik neatvienojiet ierci no datora.
PIEZME. ja ierc jau tika iestatta WiFi savienojamba, Garmin Connect var automtiski lejupieldt pieejamos programmatras atjauninjumus jsu ierc, ja savienojums tika izveidots, izmantojot WiFi.
Datu manula sinhronizcija ar Garmin Connect
PIEZME. vadbas izvlnei js varat pievienot opcijas (Vadbas izvlnes pielgosana, 48. lappuse). 1 Turiet nospiestu LIGHT, lai skattu vadbas izvlni. 2 Atlasiet Sinhronizcija.
Connect IQ funkcijas
Js varat pievienot Connect IQ lietotnes, datu laukus, skatus, mzikas pakalpojumu sniedzjus un pulkstea ciparncas varat pievienot savam pulkstenim, izmantojotConnect IQ veikalu sav pulksten vai tlrun (garmin .com/connectiqapp). Pulkstea ciparncas: auj pielgot pulkstea izskatu. Ierces lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktvas funkcijas, piemram, prskatus un jaunus
rpustelpu un fitnesa aktivitsu veidus. Datu lauki: auj lejupieldt jaunus datu laukus, kas attlo sensora, aktivittes un vstures datus jaunos veidos.
Js varat pievienot Connect IQ datu laukus iebvtm funkcijm un lapm. Mzika: pievienojiet savam pulkstenim mzikas pakalpojumu sniedzjus.
Connect IQ funkciju lejupielde
Lai lejupieldtu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jizveido Forerunner pulkstea pra savienojums ar tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse). 1 No tlrua lietotu veikala instaljiet un atveriet lietotni Connect IQ. 2 Ja nepieciesams, atlasiet savu pulksteni. 3 Atlasiet funkciju Connect IQ. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Connect IQ funkciju lejupielde, izmantojot datoru
1 Savienojiet pulksteni ar datoru, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties. 3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupieldjiet to. 4 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

Savienojamba

99

Lietotne Garmin GolfTM
Lietotne Garmin Golf auj augsupieldt rezulttu kartes no sadergas Garmin ierces, lai skattu sku statistiku un sitienu analzi. Golfa spltji savstarpji var sacensties dazdos golfa laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairk nek 42 000 golfa laukumu ir lderu tabulas, kurm ikviens var pievienoties. Js varat iestatt turnra notikumu un uzaicint spltjus sacensties. Iegstot Garmin Golf dalbu, varat skatt zao kontru datus sav tlrun un saderg Garmin ierc. Lietotne Garmin Golf sinhroniz jsu datus ar jsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupieldt sav tlrun (garmin.com/golfapp)no lietotu veikala.
Drosbas un izsekosanas funkcijas
UZMANBU Drosbas un izsekosanas funkcijas ir papildu funkcijas, un uz tm nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
IEVRBAI Lai izmantotu drosbas un izsekosanas funkcijas, Forerunner pulkstenis ir jsavieno ar Garmin Connect lietotni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem varat ievadt sav Garmin Connect kont.
Lai skattu pilngku informciju par drosbas un izsekosanas funkcijm, dodieties uz vietni www.garmin.com /safety. Paldzba: auj stt ziojumu ar jsu vrdu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu
kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Negadjuma noteiksana: ja Forerunner pulkstenis noteiktu ra aktivitsu laik nosaka negadjumu, tas sta
automtisku sziu, LiveTrack saiti un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. LiveTrack: draugiem un imenei auj sekot jsu sacensbm un treniu aktivittm rellaik. Js varat uzaicint sekotjus, izmantojot e-pasta vstuli vai socilos tklus, aujot tiem skatt jsu aktulos datus tmeka vietnes lap. Live Event Sharing: auj stt ziojumu draugiem un imenei paskuma laik, nodrosinot rellaika atjauninjumus. PIEZME. s funkcija ir pieejama viengi, ja jsu pulkstenis ir savienojum ar sadergu Android viedtlruni. GroupTrack: auj jums turpint sekot savm pievienotajm personm, izmantojot LiveTrack tiesi ekrn un rellaik.
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana
Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem tlrua numurus izmanto drosbas un izsekosanas funkcijm. 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Drosba & sekosana > Drosbas funkcijas > Kontaktpersonas rkrtas gadjumiem > Pievienot
kontaktpersonu rkrtas gadjumiem. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Jsu kontaktpersonas rkrtas gadjumiem saem paziojumu, kad esat ts pievienojis k kontaktpersonu rkrtas gadjumiem, un var pieemt vai noraidt jsu pieprasjumu. Ja kontaktpersona atsaks, jums jizvlas cita kontaktpersona rkrtas gadjumiem.

100

Drosbas un izsekosanas funkcijas

Kontaktpersonu pievienosana
Lietotn Garmin Connect varat pievienot ne vairk k 50 kontaktpersonas. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot LiveTrack funkciju. Trs no sm kontaktpersonm var izmantot k kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 100. lappuse). 1 Lietotn Garmin Connect atlasiet . 2 Atlasiet Kontaktpersonas. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus. Pc kontaktpersonu pievienosanas ir jveic datu sinhronizcija, lai piemrotu izmaias Forerunner iercei (Datu manula sinhronizcija ar Garmin Connect, 99. lappuse).
Negadjuma noteiksanas ieslgsana un izslgsana
UZMANBU Negadjumu noteiksana ir papildu funkcija, kas pieejama tikai noteiktm ra aktivittm. Uz negadjuma noteiksanu nedrkst paauties k uz primro veidu, lai saemtu paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
IEVRBAI Lai pulksten vartu iespjot negadjuma noteiksanu, lietotn Garmin Connect ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 100. lappuse). Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt e-pasta vstules vai teksta ziojumus (var tikt piemroti standarta teksta ziojumapmaias tarifi).
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Drosba & sekosana > Negadjuma noteiksana. 3 Atlasiet GPS aktivitti.
PIEZME. negadjumu noteiksana ir pieejama tikai noteiktm ra aktivittm. Kad jsu Forerunner pulkstenis ir noteicis negadjumu un tlrunis ir savienojum, lietotne Garmin Connect var nostt automtisku teksta ziojumu un e-pasta vstuli ar jsu vrdu un GPS atrasans vietu (ja pieejama) jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem. Jsu ierc un pr savienotaj viedtlrun tiek pardts ziojums, ka jsu kontaktpersonas tiks informtas pc 15 sekundm. Ja paldzba nav nepieciesama, varat atcelt automtisko ziojumu par negadjumu.
Paldzbas pieprassana
UZMANBU S ir papildu funkcija, un uz to nedrkst paauties k uz primro veidu, k saemt paldzbu rkrtas gadjum. Lietotne Garmin Connect nesazins ar avrijas dienestiem jsu vrd.
IEVRBAI Lai pieprastu paldzbu, Garmin Connect lietotn ir jiestata kontaktpersonas rkrtas gadjumiem (Kontaktpersonu rkrtas gadjumiem pievienosana, 100. lappuse). Jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Jsu kontaktpersonm rkrtas gadjumiem ir jspj saemt e-pasta vstules vai teksta ziojumus (var tikt piemroti standarta teksta ziojumapmaias tarifi).
1 Turiet nospiestu . 2 Kad jtat trs vibrcijas, atlaidiet pogu, lai aktiviztu paldzbas funkciju.
Ir redzams atpakaskaitsanas ekrns. IETEIKUMS. pirms laika atskaite ir pabeigta, js varat nospiest un turt nospiestu jebkuru pogu, lai atceltu ziojumu.

Drosbas un izsekosanas funkcijas

101

Live event sharing
Funkcija Live event sharing auj paskuma laik stt ziojumus draugiem un imenei, nodrosinot rellaika atjauninjumus, tostarp kumulatvo laiku un pdjs distances laiku. Pirms paskuma samju sarakstu un ziojuma saturu js varat korit lietotn Garmin Connect.
Funkcijas Live Event Sharing ieslgsana
Lai izmantotu funkciju live event sharing, funkcija LiveTrack ir jiestata lietotn Garmin Connect. PIEZME. liveTrack funkcijas ir pieejamas, kad Forerunner pulkstenis ir savienots ar Garmin Connect lietotni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju un sadergu Android tlruni. 1 Lietotn Garmin Connect iestatjumu izvln atlasiet Drosba & sekosana > Live Event Sharing.
Js varat pielgot ziojumu trigerus un opcijas. 2 Dodieties r un atlasiet GPS aktivitti sav Forerunner pulksten.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 3 Atlasiet > Live Event Sharing > Notiek koplietosana.
Funkcija Live event sharing tiek iespjota uz 24 stundm. 4 Lai savm kontaktpersonm pievienotu cilvkus, atlasiet Samji.
Skattja ziapmaia
PIEZME. jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Skattja ziapmaia ir funkcija, kas auj jsu LiveTrack sekotjiem nostt jums audio un teksta ziojumus jsu skriesanas aktivittes laik. So funkciju varat iestatt LiveTrack iestatjumos Garmin Connect lietotn. Lai saemtu audio ziojumus, pie pulkstea ir jpievieno Bluetooth austias.
Skattju ziojumu blosana
Ja vlaties blot skattja ziojumus, Garmin, to ieteicams izslgt, pirms skat aktivitti. IETEIKUMS. ja js jau skt aktivitti, skattju ziojumus varat blot no ienkos ziojuma (START > Atspjot). 1 Dodieties r un atlasiet GPS aktivitti sav Forerunner ierc. 2 Atlasiet > LiveTrack > Skattja ziapmaia.
GroupTrack sesijas sksana
Lai sktu GroupTrack sesiju, ir jizveido pulkstea pra savienojums ar sadergu tlruni (Tlrua pra savienojuma izveidosana, 95. lappuse). PIEZME. jsu pr savienotajam tlrunim ir jbt aprkotam ar datu plnu un jatrodas tda tkla prkljuma zon, kur dati ir pieejami. Ss nordes varat izmantot, lai sktu GroupTrack sesiju ar Forerunner pulksteni. Ja jsu pievienotajm personm ir citas sadergas ierces, ts varat skatt kart. Citas ierces, iespjams, nevar pardt kart GroupTrack braucjus. 1 Pulksten turiet nospiestu un atlasiet Drosba & sekosana > LiveTrack > GroupTrack > Rdt kart, lai
iespjotu skatsanas savienojumus kartes ekrn. 2 Lietotn Garmin Connect iestatjumu izvln atlasiet Drosba & sekosana > LiveTrack > > Iestatjumi >
GroupTrack. 3 Atlasiet Visas pievienots personas vai Uzaicint tikai un atlasiet savienojumus. 4 Atlasiet Skt LiveTrack. 5 Pulksten sciet ra aktivitti. 6 Ritiniet uz karti, lai skattu savas pievienots personas.

102

Drosbas un izsekosanas funkcijas

Padomi GroupTrack sesijm
GroupTrack auj jums turpint sekot citm pievienotajm personm jsu grup, izmantojot LiveTrack tiesi ekrn. Visiem grupas dalbniekiem ir jbt pievienotajm personm jsu Garmin Connect kont. · Sciet aktivitti brv dab, izmantojot GPS. · Izveidojiet Forerunner ierces pra savienojumu ar viedtlruni, izmantojot Bluetooth tehnoloiju. · Lietotn Garmin Connect iestatjumu izvln atlasiet Pievienots personas, lai atjaunintu pievienoto
personu sarakstu savai GroupTrack sesijai. · Prliecinieties, vai visas pievienots personas ir izveidojusas pra savienojumu ar savu viedtlruni, un sciet
LiveTrack sesiju lietotn Garmin Connect. · Prbaudiet, vai visas jsu pievienots personas ir diapazon (40 km vai 25 jdzes). · GroupTrack sesijas laik ritiniet pa karti, lai skattu savas pievienots personas (Kartes pievienosana
aktivittei, 108. lappuse).
GroupTrack iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Drosba & sekosana > LiveTrack > GroupTrack. Redzams: auj atlast, kas var skatt jsu GroupTrack sesiju. Rdt kart: auj jums skatt pievienots personas kartes ekrn GroupTrack sesijas laik. Aktivittes veidi: auj jums atlast, kuri aktivittes veidi ir redzami kartes ekrn GroupTrack sesij.
Pulkstei
Modintja iestatsana
Js varat iestatt vairkus modintjus. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli > Pievienot brdinjumu. 3 Ievadiet brdinjuma laiku.
Modintja redisana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Brdinjuma signli. 3 Atlasiet brdinjumu. 4 Atlasiet opciju:
· Lai ieslgtu vai izslgtu modintju, atlasiet Statuss. · Lai maintu modintja laiku, atlasiet Laiks. · Lai iestattu modintja regulru atkrtosanos, atlasiet Atkrtot un izvlieties, kad modintjam
jatkrtojas. · Lai atlastu brdinjuma paziojuma veidu, atlasiet Skaa un vibr.. · Lai atlastu modintja aprakstu, atlasiet Nosaukums. · Lai dzstu modintju, atlasiet Dzst.

Pulkstei

103

Hronometra lietosana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Hronometrs. 3 Nospiediet START, lai palaistu taimeri. 4 Atlasiet , lai restarttu apa taimeri .

Kopjais hronometra laiks turpina ritt.

5 Nospiediet STOP, lai apturtu abus taimerus.

6 Atlasiet opciju:

· Lai atiestattu abus taimerus, nospiediet DOWN.

· Lai saglabtu hronometra laiku k aktivitti, nospiediet un atlasiet Saglabt aktivitti.

· Lai atiestattu taimerus un izietu no hronometra, nospiediet un atlasiet Pabeigts.

· Lai prskattu distances taimerus, nospiediet un atlasiet Prskatt.

PIEZME. opcija Prskatt pards tikai tad, ja ir bijusi vairki api.

· Lai atgrieztos pulkstea ciparnc, neatiestatot taimerus, nospiediet ciparncu.

un atlasiet Doties uz pulkstea

· Lai iespjotu vai atspjotu apa ierakstsanu, nospiediet un atlasiet Distances taustis.

Atpakaskaitsanas taimera palaisana

1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu .

2 Atlasiet Pulkstei > Taimeri.

3 Atlasiet opciju:

· Lai atpakaskaitsanas taimeri iestattu un saglabtu pirmo reizi, ievadiet laiku, nospiediet Saglabt taimeri.

un atlasiet

· Lai iestattu un saglabtu papildu atpakaskaitsanas taimerus, atlasiet Pievienot taimeri un ievadiet laiku.

· Lai atpakaskaitsanas taimeri iestattu, to nesaglabjot, atlasiet Quick Timer un ievadiet laiku.

4 Ja nepieciesams, nospiediet un atlasiet opciju:

· Atlasiet Laiks, lai maintu laiku.

· Atlasiet Restartt > Ieslgts, lai automtiski restarttu taimeri, kad t laiks beidzas.

· Atlasiet Skaa un vibr. un atlasiet paziojuma veidu.

5 Nospiediet START, lai palaistu taimeri.

104

Pulkstei

Taimera dzsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Taimeri. 3 Atlasiet taimeri. 4 Nospiediet un atlasiet Dzst.
Laika sinhronizsanas ar GPS
Katru reizi, kad iesldzat pulksteni un iegstat sateltu signlus, pulkstenis automtiski nosaka jsu laika joslas un pasreizjo dienas laiku. Js varat ar manuli sinhronizt laiku ar GPS, kad maint laika joslas, un atjaunint uz vasaras vai ziemas laiku. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Laiks > Sinhronizt ar GPS. 3 Pagaidiet, ldz ierce nosaka sateltus (Satelta signlu iegsana, 126. lappuse).
Laika manula iestatsana
1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Laiks > Iestatt laiku > Manuls. 3 Atlasiet Laiks un pc tam ievadiet dienas laiku.
Alternatvu laika joslu pievienosana
Js varat redzt pasreizjo dienas laiku papildu laika josls. PIEZME. savas alternatvs laika joslas varat apskatt prskatu cilp (Prskatu kopas pielgosana, 25. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Alt. laika joslas > Pievienot zonu. 3 Nospiediet UP vai DOWN, lai izceltu reionu, un nospiediet START, lai to atlastu. 4 Atlasiet laika joslu. 5 Ja nepieciesams, prdvjiet joslu.
Alternatvs laika joslas redisana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Pulkstei > Alt. laika joslas. 3 Atlasiet laika joslu. 4 Nospiediet SKT. 5 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu laika joslu, kas tiks rdta prskatu cilp, atlasiet Iestatt k iecientko. · Lai ievadtu pielgotu laika joslas nosaukumu, atlasiet Prsaukt. · Lai ievadtu pielgotu laika joslas nosaukuma sasinjumu, atlasiet Sasints. · Lai maintu laika joslu, atlasiet Maint zonu. · Lai dzstu laika joslu, atlasiet Dzst.

Pulkstei

105

Pulkstea pielgosana
Aktivitsu un lietotu iestatjumi
Sie iestatjumi auj pielgot katru ieprieks ieldto aktivitti, pamatojoties uz jsu vajadzbm. Piemram, varat pielgot datu lapas un iespjot brdinjumus un treniu funkcijas. Ne visi iestatjumi ir pieejami visiem aktivitsu veidiem. Turiet nospiestu , atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti un atlasiet aktivitsu iestatjumus. 3D attlums: aprina jsu veikto attlumu, izmantojot jsu augstuma izmaias un horizontlo kustbu par
zemi. 3D trums: aprina jsu trumu, izmantojot jsu augstuma izmaias un horizontlo kustbu par zemi. Akcenta krsa: iestata katras aktivittes akcenta krsu, lai paldztu noteikt, kura aktivitte ir aktva. Pievienot aktivitti: auj pielgot multisporta aktivitti. Brdinjumi: iestata aktivittes trenia vai navigcijas brdinjumus (Aktivittes brdinjumi, 109. lappuse). Automtiska kpsana: auj pulkstenim automtiski noteikt augstuma izmaias, izmantojot iebvto altimetru
(Automtiskas kpsanas iespjosana, 111. lappuse). Automtisk pauze: iestata opcijas Auto Pause funkcijai, lai apturtu datu ierakstsanu, kad js prtraucat
kustbu vai kad samazint trumu zem noteikt truma. S funkcija ir noderga, ja jsu aktivitte ietver apstsanos pie sarkans gaismas signla vai cits viets, kur ir japstjas. Autom. atpta: auj pulkstenim automtiski izveidot atptas intervlu, kad prtraucat kustbu (Automtisk atpta un manul atpta, 10. lappuse). Autom. ritin.: iestata, lai pulkstenis automtiski ritintu visus aktivitsu datu ekrnus, kamr darbojas aktivitsu taimeris. Automtiski iestatt: auj pulkstenim automtiski skt un apturt vingrinjumu kopas izturbas trenia aktivittes laik. Autosporta maia: iespjo pulksteni automtiski noteikt preju uz nkamo sporta veidu multisporta aktivitt ar peldsanu atkltos deos, ritebrauksanu vai skriesanu. Automtiska startsana: iestata pulksteni automtiski skt motokrosa vai BMX aktivitti, kad skat kustties. Prraidt sirds ritmu: iespjo automtisku sirdsdarbbas ritma datu prraidi, kad skat aktivitti (Sirdsdarbbas ritma datu prraidsana, 70. lappuse). ClimbPro: rda kpuma plnosanas un prraudzbas ekrnus navisanas laik (ClimbPro lietosana, 111. lappuse). Njas uzvedne: parda uzvedni, lai ievadtu golfa nju, kuru izmantojt pc katra noteikt sitiena, lai reistrtu njas statistiku (Statistikas ierakstsana, 19. lappuse). Atpakask. skta: iespjo atpakaskaitsanas taimeri peldsanas basein intervliem. Datu ekrni: auj jums pielgot datu ekrnus un pievienot aktivittei jaunus datu ekrnus (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse). Pirm tl sitiena attlums: iestata vidjo bumbias lidojuma attlumu pirmaj tlaj sitien spljot golfu. Redit svaru: auj jums pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturbas trenia vai kardio aktivittes laik. Golfa attlums: iestata golfa spl izmantoto attluma mrvienbu. Novrtjuma sistma: iestata novrtjuma sistmu marsruta grtbu novrtsanai klinsu kpsanas aktivittei. Handikapa punktu sk.: iespjo handikapa punktu gsanu, spljot golfu. Opcija Vietjs handikaps auj ievadt sitienu skaitu, kas jatem no kopj rezultta. Opcija Indekss/slpums auj ievadt jsu handikapu un kursa slpuma vrtjumu, lai pulkstenis vartu aprint jsu kursa handikapu. Iespjojot kdu no handikapa vrtsanas opcijm, varat pielgot handikapa vrtbu. Lciena rezms: iestata lksanas ar lecamauklu aktivittes mri uz noteiktu laiku, atkrtojumu skaitu vai atkltu mri. Celia numurs: iestata jsu celia numuru skriesanai pa skrejceliu. Distances taustis: iespjo vai atspjo pogu apa vai atptas ierakstsanai aktivittes laik.

106

Pulkstea pielgosana

Distances: iestata opcijas Auto Lap funkcijai, lai automtiski atzmtu apus. Opcija Automtisks attlums atzm apus noteikt distanc. Pabeidzot apli, tiek pardts pielgojams apa brdinjuma ziojums. S funkcija ir noderga, lai saldzintu savu izpildi dazds aktivittes das.
Blot ierci: blo skrienekrnu un pogas multisporta aktivittes laik, lai novrstu netsu pogu nospiesanu un skrienekrna prvilksanu.
Karte: iestata aktivittei rdsanas izvles kartes datu ekrnam (Aktivittes kartes iestatjumi, 110. lappuse). Metronoms: atskao skaas signlus vai vibr noturg ritm, lai paldztu jums uzlabot savu izpildjumu,
trenjoties trk, lnk vai pastvgk sou skait cikl. Varat iestatt sitienus mint (bpm) sou skaitam cikl, kuru vlaties uzturt, sitienu frekvenci un skaas iestatjumus. Rezma izsekosana: iespjo vai atspjo automtisko pacelsans vai nolaisans rezma izsekosanu distancu slposanai un snovbordam. Sodi: iespjo soda sitienu izsekosanu golfa sples laik (Statistikas ierakstsana, 19. lappuse). Peldbaseina lielums: iestata peldbaseina garumu. Izturbas vidjo rdtju noteiksana: kontrol, vai pulkstenis ietver nulles vrtbas jaudas datiem, kas notiek, kad js neminat pedus. Enerijas taupsanas noildze: iestata enerijas taupsanas taimauta ilgumu, cik ilgi pulkstenis paliek trenia rezm, piemram, gaidot sacensbu skumu. Opcija Parasts iestata pulksteni priet mazjaudas pulkstea rezm pc 5 mintm bezdarbbas. Opcija Pagarints iestata maza enerijas patria pulkstea rezma ieslgsanos pc 25 neaktivittes mintm. Izmantojot pagarintu rezmu, akumulatora darbbas laiks starp uzldm var bt sks. Ierakstt temperatru: ieraksta apkrtjo temperatru pulkstea tuvum noteiktu aktivitsu laik. Ierakstt VO2 Max.: iespjo VO2 maks. ierakstsanu taku skrjiena un ultra skrjiena aktivittm. Prsaukt: iestata aktivittes nosaukumu. Atk. skaitsana: iespjo vai atspjo atkrtojumu skaitsanu trenia laik. Opcija Tikai vingrojumu srijas iespjo atkrtojumu skaitsanu tikai vadtu fizisko vingrojumu sriju laik. Atkrtot: iespjo opciju Atkrtot dazdu sporta veidu aktivittm. Piemram, js varat izmantot so opciju aktivittm, kuras ietver vairkas prejas, piemram, peldjums/skrjiens. Atjaunot noklusjuma iestatjumus: auj atiestatt aktivittes iestatjumus. Marsruta statistika: iespjo marsruta statistikas izsekosanu kpsanas aktivittm telps. Marsrutsana: iestata izvles aktivittes marsrutu aprinsanai (Marsrutsanas iestatjumi, 110. lappuse). Skriesanas spks: auj ierakstt darbbas jaudas datus un pielgot iestatjumus (Skriesanas jaudas iestatjumi, 82. lappuse). Skrjieni: iestata preferences slposanas un snovborda nobraucieniem. Varat iespjot Autom. palaisana, lai nobraucienus noteiktu automtiski, izmantojot iebvto akselerometru. Varat ar iespjot Distances taustis un Distances brdinjums iestatjumus. Satelti: iestata sateltsistmu, lai izmantotu aktivittei (Satelta iestatjumi, 112. lappuse). Punktu skaitsana: iespjo vai atspjo automtisku rezulttu uzskaiti, kad js skat golfa posmu. Opcija Vienmr jautt ir redzama, kad js skat posmu. Punktu skaitsanas metode: iestata Stroke Play vai Stableford punktu skaitsanas metodi golfa sples laik. Segmenta brdinjumi: iespjo uzvednes, kas brdina js par tuvosanos segmentiem (Segmenti, 62. lappuse). Pasvrtjums: iestata, cik biezi js novrtjat savu piepli darbbai (Aktivittes novrtsana, 4. lappuse). Sekosana statusam: iespjo statistikas izsekosanu golfa sples laik (Statistikas ierakstsana, 19. lappuse). Vzienu noteiksana: iespjo vzienu noteiksanu, peldot basein. Pieskarieties: aktivittes laik iespjo vai atspjo skrienekrnu. Prejas: iespjo prejas dazdiem sporta veidiem. Vibrcijas brdin.: iespjo brdinjumus, kuri norda jums ieelpot vai izelpot elposanas aktivittes laik. Treniu videoier.: iespjo fizisko vingrojumu srijas instrukciju animcijas izturbas, kardio, jogas un pilsu aktivittei. Animcijas ir pieejamas ieprieks instaltm fizisko vingrojumu srijm un tdm, kuras ir lejupieldtas no Garmin Connect konta.

Pulkstea pielgosana

107

Datu ekrnu pielgosana
Katrai aktivittei js varat rdt, paslpt un maint datu ekrnu izkrtojumu un saturu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni. 6 Atlasiet datu ekrnu, lai to pielgotu. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Izkrtojums, lai pielgotu datu lauku skaitu datu ekrn. · Atlasiet Datu lauki un atlasiet lauku, lai maintu lauk redzamos datus.
IETEIKUMS. lai skattu visu pieejamo datu lauku sarakstu, dodieties uz Datu lauki, 130. lappuse. Ne visi datu lauki visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. · Atlasiet Prkrtot, lai maintu datu ekrna atrasans vietu cilp. · Atlasiet Noemt, lai noemtu datu ekrnu no cilpas. 8 Ja nepieciesams, atlasiet Pievienot jaunu, lai pievienotu datu ekrnu cilpai. Js varat pievienot pielgotu datu ekrnu vai atlast kdu no ieprieks defintajiem datu ekrniem.
Kartes pievienosana aktivittei
Js varat pievienot karti datu ekrnu kopai kdai aktivittei. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet pielgojamo aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Datu ekrni > Pievienot jaunu > Karte.

108

Pulkstea pielgosana

Aktivittes brdinjumi
Js varat iestatt brdinjumus katrai aktivittei, kas var paldzt jums trenties, lai sasniegtu noteiktus mrus, uzlabot informciju par konkrto vidi un navit uz galapunktu. Dazi brdinjumi ir pieejami tikai noteiktm aktivittm. Ir trs veidu brdinjumi: notikumu, diapazona un atkrtosans brdinjumi. Notikuma brdinjums: notikuma brdinjums atskao brdinjumu vienu reizi. Notikums ir noteikta vrtba.
Piemram, varat iestatt, lai pulkstenis brdina js tad, kad esat sadedzinjis noteiktu kaloriju skaitu. Diapazona brdinjums: diapazona brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ir virs vai zem noteikta
vrtbu diapazona. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina, kad jsu sirdsdarbbas ritms ir zem 60 sirdspukstiem mint (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min. Atkrtosans brdinjums: atkrtosans brdinjums brdina katru reizi, kad pulkstenis ieraksta noteiktu vrtbu vai intervlu. Piemram, varat iestatt pulksteni, lai tas brdina js ik pc 30 mintm.

Brdinjuma nosaukums

Brdinjuma veids

Apraksts

Kadence

Diapazons

Jsu varat iestatt kadences minimlo un maksimlo vrtbu.

Kalorijas

Notikums, atkrto sans

Js varat iestatt kaloriju skaitu.

Pielgot

Notikums, atkrto sans

Js varat atlast esoso ziojumu vai izveidot pielgotu ziojumu un atlast brdinjuma veidu.

Attlums

Notikums, atkrto sans

Js varat iestatt attluma intervlu.

Augstums

Diapazons

Jsu varat iestatt augstuma minimlo un maksimlo vrtbu.

Sirdsdarbbas ritms Diapazons

Js varat iestatt sirdsdarbbas ritma minimlo un maksimlo vrtbu vai atlast zonu maiu. Skatiet Par sirdsdarbbas ritma zonm, 89. lappuse un Sirdsdarbbas ritma zonu aprini, 91. lappuse.

Temps

Diapazons

Jsu varat iestatt tempa minimlo un maksimlo vrtbu.

Tempa regulsana Atkrtosans

Js varat iestatt mra peldsanas tempu.

Barosana

Diapazons

Js varat iestatt augstu vai zemu spka lmeni.

Tuvums

Notikums

Js varat iestatt saglabts atrasans vietas rdiusu.

Skriesana/iesana

Atkrtosans

Js ar regulriem intervliem varat iestatt laiknoteiktus iesanas prtraukumus.

Skriesanas spks

Notikums, diapazons

Jsu varat iestatt jaudas zonas minimlo un maksimlo vrtbu.

trums

Diapazons

Jsu varat iestatt truma minimlo un maksimlo vrtbu.

Vziena trums

Diapazons

Js varat iestatt augstu vai zemu vzienu skaitu mint.

Laiks

Notikums, atkrto sans

Js varat iestatt laika intervlu.

Treka taimeris

Atkrtosans

Js varat iestatt treka laika intervlu sekunds.

Pulkstea pielgosana

109

Brdinjuma iestatsana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Brdinjumi. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Pievienot jaunu, lai pievienotu jaunu brdinjumu aktivittei. · Atlasiet brdinjuma nosaukumu, lai reditu esosu brdinjumu. 7 Ja nepieciesams, atlasiet brdinjuma veidu. 8 Atlasiet zonu, ievadiet minimlo un maksimlo vrtbu vai ievadiet pielgotu vrtbu brdinjumam. 9 Ja nepieciesams, iesldziet brdinjumu. Notikuma un periodisku brdinjumu gadjum ziojums pards ikreiz, kad sasniedzat brdinjuma vrtbu. Diapazona brdinjuma gadjum ziojums pards ikreiz, kad rdjums ir virs vai zem noteikt diapazona (miniml un maksiml vrtbas).
Aktivittes kartes iestatjumi
Katrai aktivittei js varat pielgot kartes izskatu datu ekrn. Turiet nospiestu , atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivitsu iestatjumus un atlasiet Karte. Konfigurt kartes: rda vai paslpj instalto karsu produktu datus. Kartes dizains: iestata karti, lai tiktu rdti jsu aktivittes veidam optimizti dati. Opcija Sistma izmanto
sistmas kartes iestatjumu preferences (Karsu noformjums, 115. lappuse). Izmantot sist. iest.: auj pulkstenim izmantot kartes sistmas iestatjumu preferences (Kartes iestatjumi,
114. lappuse). Kad sis iestatjums ir atspjots, varat pielgot aktivittes kartes iestatjumus. Krsu rezms: iestata kartes krsas uz baltu vai melnu fonu, lai nodrosintu redzambu dienas vai nakts laik.
Opcija Automtiski pielgo kartes krsas, pamatojoties uz diennakts laiku. Atjaunot dizainu: auj atjaunot noklusjuma kartes dizaina iestatjumus vai dizainus, kas ir izdzsti no pulkstea.
Marsrutsanas iestatjumi
Varat maint marsrutsanas iestatjumus, lai pielgotu veidu, k pulkstenis aprina marsrutus katrai aktivittei. PIEZME. ne visi iestatjumi visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. Turiet nospiestu , atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Marsrutsana. Aktivitte: iestata aktivitti marsrutsanai. Pulkstenis aprina marsrutus, kas ir pielgoti jsu aktivittes
veidam. Pop. vietu marsr.: aprina marsrutus, pamatojoties uz populriem skrjieniem un velobraucieniem no Garmin
Connect. Kursi: iestata, k js navijat kursus, izmantojot pulksteni. Izmantojiet opciju Sekot kursam, lai navitu
kursu tiesi t, k tas ir redzams, neveicot prrinus. Izmantojiet opciju Izmantot karti, lai navitu kursu, izmantojot marsrutjamas kartes, un prrintu marsrutu, ja novirzties no kursa. Aprinsanas metode: iestata aprinsanas metodi, lai sasintu laiku vai attlumu vai samazintu kpumu marsrutos. Izvairsans: iestata cea vai transportsanas veidus, no kuriem marsrutos ir jizvairs. Veids: iestata tiesas marsrutsanas laik redzam rdtja darbbu.

110

Pulkstea pielgosana

ClimbPro lietosana
ClimbPro funkcija paldz prvaldt jsu piepli gaidmajiem kpumiem tras. Varat skatt kpsanas informciju, tostarp gradientu, attlumu un augstuma pieaugumu, pirms vai rellaik, sekojot kursam. Ritebrauksanas kpuma kategorijas, pamatojoties uz garumu un slpumu, ir nordtas ar krsu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet ClimbPro > Statuss > Navigcijas laik. 6 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Datu lauks, lai pielgotu datu lauku, kas pards ClimbPro ekrn. · Atlasiet Brdinjums, lai iestattu brdinjumus kpiena skum vai noteikt attlum no kpiena. · Atlasiet Kritumi, lai ieslgtu vai izslgtu nolaisanos skriesanas aktivittm. · Atlasiet Kpuma noteiksana, lai izvltos noteikto kpienu veidus ritebrauksanas aktivitsu laik. 7 Prskatiet laukuma kpumus un informciju par laukumu (Kursa informcijas skatsana vai redisana, 75. lappuse). 8 Sciet sekot saglabtam kursam (Navisana uz galapunktu, 75. lappuse).
Automtiskas kpsanas iespjosana
Automtiskas kpsanas funkciju varat izmantot, lai automtiski noteiktu augstuma izmaias. To varat izmantot tds aktivitts k kpsana, prgjiens, skriesana vai ritebrauksana. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Aktivittes un lietotnes. 3 Atlasiet aktivitti.
PIEZME. s funkcija nav pieejama vism aktivittm. 4 Atlasiet aktivittes iestatjumus. 5 Atlasiet Automtiska kpsana > Statuss. 6 Atlasiet Vienmr vai Kad netiek veikta navigcija. 7 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Skrjiena ekrns, lai noteiktu, kds datu ekrns ir redzams skrjiena laik. · Atlasiet Kpsanas ekrns, lai noteiktu, kds datu ekrns ir redzams kpsanas laik. · Atlasiet Maint krsas, lai maintu displeja krsas, mainot rezmus. · Atlasiet Vertik. trums, lai iestattu pacelsanas trumu laika gait. · Atlasiet Rezma sldzis, lai iestattu, cik tri ierce maina rezmus. PIEZME. opcija Pasreizjais ekrns auj automtiski priet uz pdjo ekrnu, kuru skatjties pirms automtisks kpsanas aktivizsanas.

Pulkstea pielgosana

111

Satelta iestatjumi
Varat maint satelta iestatjumus, lai pielgotu katrai darbbai izmantots sateltu sistmas. Papildu informciju par sateltu sistmm skatiet vietn www.garmin.com/aboutGPS. IETEIKUMS. satelta iestatjumi var ietekmt akumulatora darbbas laiku (Informcija par akumulatoru darbbas laiku, 124. lappuse). Turiet nospiestu , atlasiet Aktivittes un lietotnes, atlasiet aktivitti, atlasiet aktivittes iestatjumus un atlasiet Satelti. PIEZME. sie iestatjumi nav pieejama vism aktivittm. Izslgts: atspjo sateltu sistmas darbbai. Lietot nokl. izvlni: auj pulkstenim izmantot noklusjuma sistmas iestatjumu sateltiem (Sistmas iestatjumi,
117. lappuse). Tikai GPS: iespjo GPS sateltu sistmu. Visas sistmas: iespjo vairkas sateltu sistmas. Vairku sateltu sistmu izmantosana kop piedv labku
darbbu sareztos vides apstkos un trku pozcijas ieguvi nek tikai GPS izmantosana. Visi un daudzjoslu: iespjo vairkas sateltu sistmas vairks frekvencu josls. Vairkjoslu sistmas izmanto
vairkas frekvencu joslas un atauj saskangkus sekosanas zurnlus, nodrosina uzlabotu pozicionsanu, uzlabotas vairktraktu kdas un mazk atmosfras kdu, kad pulkstenis tiek izmantota sarezt vid. Automtisk atlase: auj pulkstenim izmantot SatIQTM tehnoloiju, lai dinamiski izvltos labko daudzjoslu sistmu, pamatojoties uz vidi. Iestatjums Automtisk atlase nodrosina vislabko pozicionsanas precizitti, vienlaikus saglabjot prioritti attiecb uz akumulatora darbbas ilgumu. UltraTrac: retk ieraksta trases punktus un sensoru datus. UltraTrac funkcijas iespjosana pagarina akumulatora lietosanas laiku, bet pasliktina ierakstto aktivitsu kvalitti. Izmantojiet UltraTrac funkciju aktivittm, kurm ir nepieciesams ilgks akumulatora darbbas laiks un kurm biezi sensora datu atjauninjumi ir mazk svargi.
Sensoru iestatjumi
Kompasa iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Sensori un piederumi > Kompass. Kalibrt: auj manuli kalibrt kompasa sensoru (Kompasa manula kalibrsana, 112. lappuse). Displejs: iestata virziena kursu kompas burtos, grdos vai miliradinos. Ziemeu atsauce: iestata kompasa ziemeu nordi (Ziemeu nordes iestatsana, 113. lappuse). Rezms: iestata kompasu viengi elektronisk sensora datu lietosanai (Ieslgts), kas ir GPS un elektronisk
sensora datu kombincija kustbas laik (Automtiski), vai tikai GPS datu lietosanai (Izslgts).
Kompasa manula kalibrsana
IEVRBAI Kalibrjiet elektronisko kompasu rpus telpm. Lai uzlabotu kursa precizitti, nestviet tdu objektu tuvum, kuri ietekm magntiskos laukus, piemram, transportldzeku, ku un virszemes elektroprvades lniju tuvum.
Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu pc noklusjuma. Ja js novrojat neparastu kompasa darbbu, piemram, pc garu distancu veiksanas vai krasm temperatras maim, js varat kalibrt kompasu manuli. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Kompass > Kalibrt. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
IETEIKUMS. ar nelielm cipara "astoi" kustbm kustiniet plaukstas loctavu, ldz pards ziojums.

112

Pulkstea pielgosana

Ziemeu nordes iestatsana
Js varat iestatt virziena nordi, ko izmanto kursa informcijas aprinsan. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Kompass > Ziemeu atsauce. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu eogrfiskos ziemeus k kursa nordi, atlasiet Patiess. · Lai iestattu magntisko novirzi jsu atrasans vietai automtiski, atlasiet Magntisks. · Lai iestattu tkla ziemeus (000º) k kursa nordi, atlasiet Tkls. · Lai magntisks varicijas vrtbu iestattu manuli, atlasiet Lietotjs, ievadiet magntisko variciju un
atlasiet Pabeigts.
Altimetra iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Sensori un piederumi > Altimetrs. Kalibrt: auj manuli kalibrt altimetra sensoru. Automtiska kalibr.: atauj altimetram veikt paskalibrsanu katru reizi, kad izmantojat satelta sistmas. Sensora rezms: iestata rezmu sensoram. Opcija Automtiski atkarb no jsu kustbm izmanto gan altimetru,
gan barometru. Js varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jsu aktivitte ietver augstuma izmaias, vai opciju Tikai barometrs, kad jsu aktivitte neietver augstuma izmaias. Augstums: iestata augstumam izmantoto mrvienbu.
Barometrisk altimetra kalibrsana
Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu jsu GPS skuma punkt pc noklusjuma. Ja zint pareizu augstumu, varat kalibrt barometrisko altimetru manuli. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Altimetrs. 3 Atlasiet opciju:
· Lai automtiski kalibrtu no jsu GPS skuma punkta, atlasiet Automtiska kalibr. un atlasiet opciju. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu manuli, atlasiet Kalibrt > Ievadt manuli. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu no digitl augstuma modea, atlasiet Kalibrt > Izmantot DEM. · Lai ievadtu pasreizjo augstumu no GPS skuma punkta, atlasiet Kalibrt > Izmantot GPS.
Barometra iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Sensori un piederumi > Barometrs. Kalibrt: auj manuli kalibrt barometra sensoru. Plns: iestata laika mrogu diagrammai barometra logrk. Vtras brdinjums: iestata barometrisk spiediena izmaiu koeficientu, kas aktiviz vtras brdinjumu. Sensora rezms: iestata rezmu sensoram. Opcija Automtiski atkarb no jsu kustbm izmanto gan altimetru,
gan barometru. Js varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jsu aktivitte ietver augstuma izmaias, vai opciju Tikai barometrs, kad jsu aktivitte neietver augstuma izmaias. Spiediens: iestata, k pulkstenis rda spiediena datus.

Pulkstea pielgosana

113

Barometra kalibrsana
Pulkstenis ir kalibrts jau rpnc, un pulkstenis izmanto automtisku kalibrsanu jsu GPS skuma punkt pc noklusjuma. Js varat manuli kalibrt barometru, ja zint pareizu augstumu vai pareizu spiedienu jras lmen. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Barometrs > Kalibrt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai ievadtu pasreizjo augstumu vai spiedienu jras lmen (izvles), atlasiet Ievadt manuli. · Lai kalibrtu automtiski no digitl augstuma modea, atlasiet Izmantot DEM. · Lai kalibrtu automtiski no GPS skuma punkta, atlasiet Izmantot GPS.
Vtras brdinjuma iestatsana
BRDINJUMS Sis brdinjums ir informatvs un nav paredzts k galvenais avots, lai sekotu ldzi laikapstku izmaim. Jsu pienkums ir sekot ldzi laikapstku prskatiem un zim par laikapstkiem, apzinties apkrtjo vidi un drosi spriest, jo pasi nelabvlgu laikapstku laik. Neievrojot so brdinjumu, varat izraist nopietnas vai nvjosas traumas.
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Paziojumi un brdinjumi > Sistmas brdinjumi > Barometrs > Vtras brdinjums > Ieslgts. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Statuss, lai ieslgtu un izslgtu brdinjumu. · Atlasiet trums, lai atjaunintu barometrisk spiediena izmaiu koeficientu, kas aktiviz vtras
brdinjumu.
Kartes iestatjumi
Js varat pielgot, k karte pardsies kartes lietotn un datu ekrnos. PIEZME. ja nepieciesams, varat pielgot kartes iestatjumus konkrtm aktivittm, nevis izmantot sistmas iestatjumus (Aktivittes kartes iestatjumi, 110. lappuse). Turiet nospiestu un atlasiet Karte. Kartes prvaldnieks: parda lejupieldts karsu versijas un auj lejupieldt papildu kartes (Karsu prvaldba,
115. lappuse). Kartes dizains: iestata karti, lai tiktu rdti jsu aktivittes veidam optimizti dati (Karsu noformjums,
115. lappuse). Krsu rezms: iestata kartes krsas uz baltu vai melnu fonu, lai nodrosintu redzambu dienas vai nakts laik.
Opcija Automtiski pielgo kartes krsas, pamatojoties uz diennakts laiku. Orientcija: iestata kartes orientciju. Opcija Ziemei augsup rda ziemeus ekrna augsda. Opcija Izsekot
rda jsu kustbas pasreizjo virzienu ekrna augsda. Lietotja atrasans vietas: rda vai paslpj kart saglabts atrasans vietas. Zmt segmentus: rda vai paslpj segmentus k krsainu lniju kart. Zmt kontras: rda vai paslpj kontrlnijas kart. Ceu zurnls: rda vai paslpj ceu zurnlu vai jsu nobraukto ceu k krsainu lniju kart. Cea krsa: maina ceu zurnla krsu. Auto tlummaia: automtiski atlasa tlummaias lmeni optimlai kartes lietosanai. Ja t ir atspjota,
tlummaia ir jpalielina vai jsamazina manuli. Piesaistt ceu: jsu pozciju kart atspoguojoso pozcijas ikonu piesaista uz tuvk cea. Detalizcija: iestata kart redzamo detau daudzumu. Pardot vairk detau, iespjams, karte tiks przmta
lnk. nots reljefs: rda vai slpj reljefa nojumu, lai iegtu trsdimensiju kartes topogrfijas attlu. Kuniecba: iestata karti, lai rdtu datus kuniecbas rezm (Jras kartes iestatjumi, 115. lappuse).

114

Pulkstea pielgosana

Atjaunot dizainu: auj atjaunot noklusjuma kartes dizaina iestatjumus vai dizainus, kas ir izdzsti no pulkstea.
Karsu prvaldba
Kad pr savienoto tlruni pievienojat WiFi tklam, varat lejupieldt kartes papildu reioniem. Kartes varat ar noemt, lai palielintu pieejamo atmias apjomu ierc. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Karte > Kartes prvaldnieks. 3 Atlasiet kartes kategoriju. 4 Atlasiet opciju:
· Lai lejupieldtu karti, atlasiet Pievienot karti, atlasiet karti, nospiediet START un atlasiet Lejupieldt. PIEZME. lai novrstu visas akumulatora enerijas izmantosanu, ierce kartes lejupieldi ievieto rind vlkai izpildei, un lejupielde tiek skta, kad ierci pievienojat rjam barosanas avotam.
· Lai noemtu karti, atlasiet karti, nospiediet START un atlasiet Noemt.
Karsu noformjums
Js varat maint kartes dizainu, lai rdtu datus uzlabot veid atbilstosi aktivittes tipam. Turiet nospiestu un atlasiet Karte > Kartes dizains. Nav: izmanto preferences no sistmas kartes iestatjumiem, neizmantojot papildu motvu. Augsts kontrasts: iestata karti, lai attlotu datus ar lielku kontrastu, lai nodrosintu labku redzambu
sarezts vids. Tumss: iestata karti, lai attlotu datus ar tumsu fonu, lai nodrosintu labku redzambu nakt. Populrittes: izce populrkos ceus vai takas kart.
Jras kartes iestatjumi
Varat pielgot kartes izskatu jras rezm. Turiet nospiestu un atlasiet Karte > Kuniecba. Dziumpunkti: iespjo dziuma mrjumus diagramm. Gaismas sektori: parda un konfigur gaismas sektoru izskatu diagramm. Simbolu kopums: iestata diagrammas simbolus jras rezm. Opcija NOAA parda Nacionls okenu un
atmosfras administrcijas diagrammas simbolus. Opcija Starptautisks parda Starptautisks bkas iestzu asocicijas diagrammas simbolus.
Kartes datu rdsana un paslpsana
Ja ierc ir instaltas vairkas kartes, varat izvlties kartes datus, kas tiks rdti kart. 1 Nospiediet START. 2 Atlasiet Karte. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet kartes iestatjumus. 5 Atlasiet Karte > Konfigurt kartes. 6 Atlasiet karti, lai aktiviztu prslgsanas sldzi, kas parda vai slpj kartes datus.
Navigcijas iestatjumi
Navijot uz galapunktu, varat pielgot kartes funkcijas un izskatu.

Pulkstea pielgosana

115

Navisanas datu ekrnu pielgosana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Navigcija > Datu ekrni. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Karte > Statuss, lai ieslgtu vai izslgtu karti.. · Atlasiet Karte > Datu lauks, lai ieslgtu vai izslgtu datu lauku, kas kart parda marsrutsanas
informciju. · Atlasiet Prieks, lai ieslgtu vai izslgtu informciju par gaidmajiem kursa punktiem.. · Atlasiet Kompass, lai ieslgtu vai izslgtu kompasu. · Atlasiet Augstuma diagramma, lai ieslgtu vai izslgtu augstuma diagrammu. · Atlasiet ekrnu, kurs ir jpievieno, jnoem vai jpielgo.
Kursa shmas iestatsana
Js varat iestatt kursa rdtju, lai navisanas laik tas ir redzams jsu datu laps. Rdtjs norda jsu mra kursu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Navigcija > Kursu shma.
Navigcijas brdinjumu iestatsana
Js varat iestatt brdinjumus, kuri paldzs jums navit uz galapunktu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Navigcija > Brdinjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu brdinjumu noteiktam attlumam no jsu galapunkta, atlasiet Galgais attlums. · Lai iestattu brdinjumu aplstajam atlikusajam laikam, ldz sasniedzat galapunktu, atlasiet Galgais ETE. · Lai iestattu brdinjumu, kad js novirzties no kursa, atlasiet Novirze no kursa. · Lai iespjotu secgu pagriezienu navigcijas nordes, atlasiet Pagriezienu uzv.. 4 Ja vajadzgs, atlasiet Statuss, lai ieslgtu brdinjumu. 5 Ja vajadzgs, ievadiet attluma vai laika vrtbu un atlasiet .
Jaudas prvaldnieka iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Jaudas prvaldnieks. Enerijas tauptjs: auj pielgot sistmas iestatjumus, lai pagarintu akumulatora darbbas laiku pulkstea
rezm (Enerijas tauptja funkcijas pielgosana, 117. lappuse). Enerijas tauptjs: izsldz noteiktas funkcijas, lai maksimli paildzintu akumulatora darbbas laiku. Ak. lmenis procent.: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku procentos. Ak. lmea apl.: rda atlikuso akumulatora darbbas laiku k aplstu ciparu diens vai stunds.

116

Pulkstea pielgosana

Enerijas tauptja funkcijas pielgosana
Enerijas tauptja funkcija auj tri korit sistmas iestatjumus, lai pagarintu akumulatora darbbas laiku pulkstea rezm. Enerijas tauptja funkciju varat ieslgt vadbas izvln (Vadba, 45. lappuse). 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Jaudas prvaldnieks > Enerijas tauptjs. 3 Atlasiet Statuss, lai ieslgtu enerijas tauptja funkciju. 4 Atlasiet Redit un atlasiet opciju:
· Atlasiet Pulkstea ciparnca, lai iespjotu zemas jaudas pulkstea ciparncu, kas atjaunins reizi mint. · Atlasiet Mzika, lai atspjotu mzikas klaussanos no pulkstea. · Atlasiet Tlrunis, lai atvienotu pr savienoto tlruni. · Atlasiet Wi-Fi, lai atvienotu no WiFi tkla. · Atlasiet Plaukstas loctavas SR, lai izslgtu plaukstas loctavas pulsometru. · Atlasiet Pulsa oksimetrija, lai izslgtu pulsa oksimetra sensoru. · Atlasiet Displejs, lai atspjotu Vienmr iesl. displ. iestatjumu. · Lai noregultu ekrna spilgtumu, atlasiet Spilgtums. Pulkstenis rda akumulatora darbbas stundas katr iestatjumu mai.
Sistmas iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Sistma. Valoda: iestata pulksten rdmo valodu. Laiks: kori laika iestatjumus (Laika iestatjumi, 118. lappuse). Displejs: kori ekrna iestatjumus (Ekrna iestatjumu maia, 118. lappuse). Pieskarieties: auj iespjot vai atspjot skrienekrnu visprjas lietosanas, aktivitsu vai miega laik. Satelti: iestata noklusjuma satelta sistmu, ko izmantot aktivittm. Ja nepieciesams, varat pielgot (Satelta
iestatjumi, 112. lappuse)satelta iestatjumu katrai darbbai (Satelta iestatjumi, 112. lappuse). Skaa un vibr.: iestata pulkstea skaas, piemram, taustiu tous, brdinjumus un vibrcijas. Miega rezms: auj iestatt miega stundas un miega rezma preferences (Miega rezma pielgosana,
52. lappuse). Netrauct: auj iespjot Netrauct rezmu. Varat redit ekrna preferences, paziojumus, brdinjumus un
plaukstas loctavas zestus. Karstie taustii: auj piesirt sasnes pogm (Karsto taustiu pielgosana, 119. lappuse). Automtiska blosana: auj automtiski blot pogas un skrienekrnu, lai novrstu nejausu pogu nospiesanu
un skrienekrna prvilksanu. Izmantojiet opciju Aktivittes laik, lai blotu pogas un skrienekrnu laiknoteiktas aktivittes laik. Izmantojiet opciju Ne aktivittes laik, lai blotu pogas, kad js neierakstt laiknoteiktu aktivitti. Formts: iestata visprgas formta izvles, piemram, mrvienbas, aktivitsu laik rdto tempu un trumu, nedas skumu un eogrfisko koordintu formta un datuma opcijas (Mrvienbu mainsana, 119. lappuse). Izpildes spja: aktivittes laik iespjo veiktspjas nosacjumu funkciju (Izpildes spja, 33. lappuse). Datu ierakstsana: iestata, k pulkstenis ieraksta aktivittes datus. Ierakstsanas opcija Viedais (noklusjuma) auj ierakstt aktivitti ilgk. Ierakstsanas opcija Katru sekundi nodrosina detaliztkus aktivitsu ierakstus, bet var neierakstt pilnb ts aktivittes, kuras ilgst ilgku laikposmu. USB rezms: iestata pulksteni MTP (multivides prstsanas protokola) vai rezma Garmin lietosanai, kad ierce ir savienota ar datoru. Atiestatt: auj atiestatt lietotja datus un iestatjumus (Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana, 127. lappuse).

Pulkstea pielgosana

117

Programmatras atjauninsana: auj instalt lejupieldtos programmatras atjauninjumus, iespjot automtiskos atjauninjumus vai manuli prbaudt, vai nav pieejami atjauninjumi (Produkta atjauninjumi, 125. lappuse).
Par: rda ierces, programmatras, licences un reglamentjoso informciju.
Laika iestatjumi
Turiet nospiestu un atlasiet Sistma > Laiks. Laika formts: iestata pulksteni, lai rdtu laiku 12 vai 24 stundu, vai militr formt. Datuma formts: iestata datumu rdsanas secbu dienai, mnesim un gadam. Iestatt laiku: iestata laika joslu pulkstenim. Opcija Automtiski iestata laika joslu automtiski, pamatojoties uz
jsu GPS pozciju. Laiks: auj korit laiku, ja opcijas Iestatt laiku iestatjums ir Manuls. Brdinjumi: auj iestatt katras stundas brdinjumus, k ar saullkta un saulrieta brdinjumus, kas tiek
atskaoti noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saullkta vai saulrieta (Laika brdinjumu iestatsana, 118. lappuse). Sinhronizt ar GPS: auj manuli sinhronizt laiku, kad maint laika joslas, un atjaunint uz vasaras vai ziemas laiku (Laika sinhronizsanas ar GPS, 105. lappuse).
Laika brdinjumu iestatsana
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Laiks > Brdinjumi. 3 Atlasiet opciju:
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saulrieta, atlasiet Ldz saulrietam > Statuss > Ieslgts, atlasiet Laiks un ievadiet laiku.
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan noteiktu minsu vai stundu skaitu pirms faktisk saullkta, atlasiet Ldz saullktam > Statuss > Ieslgts, atlasiet Laiks un ievadiet laiku.
· Lai iestattu brdinjumu, lai tas skan katru stundu, atlasiet Katru stundu > Ieslgts.
Ekrna iestatjumu maia
1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Displejs. 3 Atlasiet Lieli fonti, lai palielintu teksta izmru ekrn. 4 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Aktivittes laik. · Atlasiet Visprjs lietojums. · Atlasiet Miega laik. 5 Atlasiet opciju: · Atlasiet opciju Vienmr iesl. displ., lai pulkstea ciparncas dati btu redzami un samaziniet spilgtumu
un fonu. S opcija ietekm akumulatora un displeja darbbas laiku (Par AMOLED tehnoloijas displeju, 119. lappuse). · Lai iestattu ekrna spilgtuma lmeni, atlasiet Spilgtums. · Atlasiet Sarkana prslgsans, lai prslgtu ekrnu uz sarkaniem, zaiem vai oranziem toiem, kas auj lietot pulksteni vj apgaismojum un paldz saglabt nakts redzambu. · Lai ekrns tiktu aktivizts, kad paceat roku un pagriezat to, lai apskattu plaukstas loctavu, atlasiet Kustba. · Lai iestattu laiku, pc kda displejs izsldzas, atlasiet Noildze.

118

Pulkstea pielgosana

Karsto taustiu pielgosana
Js varat pielgot atsevisu taustiu aiztursanas funkciju un taustiu kombincijas. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Karstie taustii. 3 Atlasiet pielgojamo pogu vai pogu kombinciju. 4 Atlasiet funkciju.
Mrvienbu mainsana
Varat pielgot attluma, tempa un truma, augstuma un citas mrvienbas. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Formts > Vienbas. 3 Atlasiet mrjuma veidu: 4 Atlasiet mrvienbu.
Informcija par ierci
Ierces informcijas skatsana
Varat apskatt informciju par ierci, piemram, ierces ID, programmatras versiju, reglamentjoso informciju un licences lgumu. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Par.
E-etieti reglamentjoss un atbilstbas informcijas skatsana
Etiete sai iercei tiek nodrosinta elektroniski. E-etiete var sniegt reglamentjosu informciju, piemram, identifikcijas numurus, ko nodrosina FCC, vai vietjs atbilstbas marjumus, k ar piemrojamo produkta un licencsanas informciju. 1 Turiet nospiestu . 2 Sistmas izvln atlasiet Par.
Par AMOLED tehnoloijas displeju
Pc noklusjuma pulkstea iestatjumi ir uzlaboti, lai palielintu akumulatora darbbas laiku un ierces efektivitti (Akumulatora darbbas laika maksimizsana, 127. lappuse). Attla inerce vai pikseu "iededzinsana" ir tipiska AMOLED tehnoloijas iercu uzvedba. Lai pagarintu displeja darbbas laiku, jizvairs no statisku attlu rdsanas ilgu laiku augst spilgtuma lmen. Lai mazintu "iededzinsanu", Forerunner displejs izsldzas pc atlast noildzes laika (Ekrna iestatjumu maia, 118. lappuse). Lai pamodintu pulksteni, varat pagriezt plaukstas loctavu pret ermeni, pieskarties skrienekrnam vai nospiest pogu.

Informcija par ierci

119

Pulkstea uzlde
BRDINJUMS S ierce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierces komplektcij iekauto cevedi Svarga informcija par drosbu un ierci, lai uzzintu uz ierci attiecinmos brdinjumus un citu svargu informciju.
IEVRBAI Lai novrstu koroziju, pirms ldsanas vai pievienosanas datoram rpgi notriet un nozvjiet kontaktus un apkrtjo zonu. Skatiet trsanas nordes (Ierces apkope, 121. lappuse). 1 Pievienojiet kabeli ( galu) pulkstea uzldes pieslgviet.
2 Kabea otru galu pievienojiet USB uzldes portam. Pulksten ir attlots baterijas esosais uzldes lmenis.
Padomi pulkstea uzldei
1 Drosi pievienojiet ldtju pulkstenim, lai to uzldtu, izmantojot USB kabeli (Pulkstea uzlde, 120. lappuse). Pulksteni var uzldt, pievienojot USB kabeli Garmin apstiprintam maistrvas adapterim ar parasto ligzdu vai datora USB portam. Pilnb tuksa akumulatora uzldei ir nepieciesamas ldz pat divas stundas.
2 Kad akumulatora uzldes lmenis sasniedz 100%, atvienojiet ldtju no pulkstea.

120

Informcija par ierci

Pulkstea valksana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri. Lai iegtu vairk informcijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.
· Valkjiet pulksteni virs plaukstas loctavas kaula. PIEZME. pulkstenim ir jpiegu rokai ciesi, tacu rti. Lai iegtu preczkus sirdsdarbbas ritma lasjumus, pulkstenis skriesanas vai vingrinjumu laik nedrkst izkustties. Lai iegtu pulsa oksimetra lasjumus, jums ir jsaglab nekustgs stvoklis.

PIEZME. optiskais sensors atrodas pulkstea aizmugur. · Lai iegtu vairk informcijas par sirdsdarbbas ritma mrjumu uz plaukstas loctavas, skatiet Padomi
maingu sirdsdarbbas ritma datu gadjum, 69. lappuse. · Lai iegtu vairk informcijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet Padomi neparastu pulsa oksimetra datu
gadjum, 72. lappuse. · Papildu informciju par precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy. · Lai iegtu pilngku informciju par pulkstea valksanu un kopsanu, dodieties uz vietni www.garmin.com
/fitandcare.
Ierces apkope
IEVRBAI Izvairieties no triecieniem un asm darbbm, jo t varat sasint produkta darbmzu. Izvairieties no pogu nospiesanas zem dens. Nelietojiet ierces trsanai asu prieksmetu. Nekad neskariet skrienekrnu ar cietiem vai asiem prieksmetiem, jo tie var izraist bojjumu. Izvairieties no tdu misku trsanas ldzeku, sdintju un insektu repelentu lietosanas, kas var bojt plastmasas sastvdaas un apdari. Ja ierce ir bijusi pakauta hlortam vai slsdenim, sauosans vai kosmtikas ldzekiem, spirtam vai citm asm miskm vielm, rpgi noskalojiet to ar tru deni. Ilgstosa sdu vielu iedarbba var bojt korpusu. Neglabjiet ierci ilgstosi viets, kur t var bt pakauta rkrtjm temperatrm, jo tas var izraist neatgriezenisku bojjumu.

Informcija par ierci

121

Pulkstea trsana
UZMANBU Daziem lietotjiem pc ilgstosas pulkstea lietosanas var rasties das kairinjums, pasi, ja lietotjam ir jutga da vai alerijas. Ja rodas das kairinjums, noemiet pulksteni un aujiet dai atveseoties. Lai novrstu das kairinjumu, sekojiet, lai pulkstenis ir trs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstas loctavas prk stingri. IETEIKUMS. lai uzzintu vairk, dodieties uz www.garmin.com/fitandcare. 1 Noskalojiet ar deni vai izmantojiet mitru plksnas nesaturosu drnu. 2 aujiet pulkstenim pilnb nozt.
Pulkstea siksniu maia
Js varat nomaint pulkstea siksnias ar jaunm Forerunner pulkstea siksnim un sadergm QuickFit® 22 pulkstea siksnim. 1 Lai iebdtu pulkstea tapu, izmantojiet adatveida instrumentu.
2 Noemiet pulkstenim siksniu.

122

Informcija par ierci

3 Atlasiet opciju: · Lai pievienotu Forerunner pulkstea siksnias, izldziniet jauns siksnias vienu pusi ar atverm ierc, iebdiet izbdto pulkstea tapu un iespiediet pulkstea siksniu viet.

PIEZME. prbaudiet, vai pulkstea siksnia ir stingra. Pulkstea tapai ir jizldzins ar atverm ierc. · Lai pievienotu QuickFit 22 pulkstea siksnias, izemiet pulkstea tapu no Forerunner pulkstea
siksnias, nomainiet pulkstea tapu ierc un iespiediet jauno pulkstea siksniu viet.

PIEZME. prbaudiet, vai pulkstea siksnia ir stingra. Aizturim ir jbt ciesi pr pulkstea tapu. 4 Lai nomaintu citu pulkstea siksniu, atkrtojiet darbbu secbu.

Informcija par ierci

123

Specifikcijas
Akumulatora veids dens iedarbba Multivides krtuve Darba temperatras diapazons Uzldes temperatras diapazons
Eiropas Savienbas (ES) bezvadu frekvences (jauda)
EU SAR vrtbas

Atkrtoti ldjams, iebvts litija jonu akumulators Peldsana, 5 ATM1 Ldz 32 GB No -20º ldz 60ºC (no -4º ldz 140ºF) No 0º ldz 45º C (no 32º ldz 113º F) 2,4 GHz ar 18,6 dBm maks. 13,56 MHz ar -40 dBm maks. 0,86 W/kg rumpis, 0,25 W/kg ermea loceki

Informcija par akumulatoru darbbas laiku
Faktiskais akumulatora darbbas laiks ir atkargs no tdm pulksten iespjotajm funkcijm k aktivittes izsekosana, plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma novrosana, tlrua paziojumi, GPS, k ar pievienotajiem sensoriem.

Rezms

Akumulatora darbbas laiks

Aktivittes rezms ar Tikai GPS rezmu un uz plaukstas loctavas balsttu sirds darbbas frekvenci

Ldz 31 st.

Aktivittes rezms ar Automtisk atlase GPS rezmu un uz plaukstas loctavas balsttu sirdsdarbbas frekvenci

Ldz 22 st.

Aktivittes rezms ar Visi un daudzjoslu GPS rezmu un uz plaukstas loctavas balsttu sirdsdarbbas frekvenci

Ldz 19 st.

Aktivittes rezms ar Tikai GPS rezmu, uz plaukstas loctavas balsttu sirdsdar bbas frekvenci un mzikas atskaosanu

Ldz 10,5 st.

Aktivittes rezms ar Automtisk atlase GPS rezmu, uz plaukstas loctavas balsttu sirdsdarbbas frekvenci un mzikas atskaosanu

Ldz 9,5 st.

Aktivittes rezms ar Visi un daudzjoslu GPS rezmu, uz plaukstas loctavas balsttu sirdsdarbbas frekvenci un mzikas atskaosanu

Ldz 8,5 st.

Aktivittes rezms ar UltraTrac rezmu un uz plaukstas loctavas balsttu sirdsdar bbas frekvenci

Ldz 34 st.

Viedpulkstea rezms

Ldz 23 dienm

1 Ierce iztur spiedienu, kas atbilst 50 m dziumam. Papildinformciju skatiet vietn www.garmin.com/waterrating. 124

Informcija par ierci

Traucjummeklsana
Produkta atjauninjumi
Jsu ierce automtiski prbauda atjauninjumus, kad ir izveidots savienojums ar Bluetooth vai WiFi. Varat manuli prbaudt atjauninjumus, izmantojot sistmas iestatjumus. (Sistmas iestatjumi, 117. lappuse). Dator instaljiet Garmin Express (www.garmin.com/express). Sav tlrun instaljiet Garmin Connect lietotni. T nodrosina vienkrsu piekuvi siem pakalpojumiem Garmin iercm: · Programmatras atjauninjumi · Karsu atjauninjumi · Laukuma atjauninjumi · Datu augsupielde Garmin Connect · Produkta reistrsana
Garmin Express iestatsana
1 Pievienojiet ierci datoram, izmantojot USB kabeli. 2 Dodieties uz www.garmin.com/express. 3 Izpildiet ekrn redzamos nordjumus.
Papildu informcijas iegsana
· Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegtu papildu rokasgrmatas, informciju un programmatras atjauninjumus.
· Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplattju, lai iegtu informciju par izvles piederumiem un rezerves detam.
· Dodieties uz www.garmin.com/ataccuracy. S nav medicnas ierce. Pulsa oksimetrijas funkcija nav pieejama viss valsts.
K atcelt distances pogas nospiesanu?
Aktivittes laik varat nejausi nospiest distances pogu. Vairum gadjumu ekrn tiek pardts , un jums bs dazas sekundes laika, lai atceltu jaunko distanci vai sporta veida izmaias. Distances atsauksanas funkcija ir pieejama aktivittm, kas atbalsta manulas distances, manulas sporta veidu maias un automtiskas sporta veidu maias. Distances atcelsanas funkcija nav pieejama aktivittm, kas izraisa automtiskas distances, skrjienus, atptas pauzes vai pauzes, piemram, sporta nodarbbm, peldsanai basein un treniiem.
Aktivitsu izsekosana
Papildinformciju par aktivitsu izsekosanas datu precizitti skatiet vietn garmin.com/ataccuracy.
Mans dienas sou skaits nav redzams
Dienas sou skaits tiek atiestatts katru nakti pusnakt. Ja sou skaita viet ir redzamas svtrias, aujiet iercei iegt satelta signlus un iestatt laiku automtiski.
Mans sou skaits nesiet preczs
Ja jsu sou skaits nesiet preczs, varat izmint tlk sniegtos padomus. · Uzlieciet pulksteni uz nedominjoss plaukstas loctavas. · Stumjot ratius vai zles pvju, ievietojiet pulksteni kabat. · Ja aktvi veicat kdas darbbas tikai ar rokm, ievietojiet pulksteni kabat.
PIEZME. pulkstenis k sous var interprett dazas atkrtotas kustbas, piemram, trauku mazgsanu, veas locsanu vai aplausus.

Traucjummeklsana

125

Sou skaits man pulksten un man Garmin Connect kont neatbilst
Sou skaits jsu Garmin Connect kont tiek atjaunints, kad sinhronizjat savu pulksteni. 1 Atlasiet opciju:
· Sinhronizjiet savu sou skaitu ar Garmin Express lietotni (Garmin Connect lietosana dator, 99. lappuse. · Sinhronizjiet savu sou skaitu ar Garmin Connect lietotni (Datu manula sinhronizcija ar Garmin Connect,
99. lappuse). 2 Pagaidiet, ldz jsu dati tiek sinhronizti.
Sinhronizcija var ilgt vairkas mintes. PIEZME. lietotnes Garmin Connect vai lietotnes Garmin Express atsvaidzinsana nesinhroniz datus vai neatjaunina sou skaitu.
Uzkpto stvu skaits siet nepreczs
Pulkstenis izmanto ieksju barometru, lai mrtu augstuma izmaias, kad js kpjat pa stviem. Uzkptais stvs ir 3 m (10 pdas). · Kpjot pa kpnm, centieties neturties pie margm vai izlaist pakpienus. · Vjain vid nosedziet pulksteni ar piedurkni vai jaku, jo spcgas vja brzmas var izraist nepareizus
rdjumus.
Manas intensittes mintes mirgo
Kad veicat fiziskas aktivittes intensittes lmen, lai sasniegtu savu intensittes minsu mri, intensittes mintes mirgo.
Satelta signlu iegsana
Iercei var bt nepieciesamas skaidras debesis, lai saemtu satelta signlus. Laiks un datums tiek iestatti automtiski, pamatojoties uz GPS pozcijas. IETEIKUMS. papildu informciju par GPS skatiet vietn www.garmin.com/aboutGPS. 1 Dodieties r atklt vid.
Ierces prieksdaai ir jbt vrstai pret debesm. 2 Pagaidiet, ldz ierce atrod sateltus.
Lai noteiktu satelta signlus, var bt nepieciesamas 30­60 sekundes.
GPS satelta uztversanas uzlabosana
· Biezi sinhronizjiet pulksteni ar savu Garmin kontu:  Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot ierces USB kabeli un lietotni Garmin Express.  Sinhronizjiet pulksteni ar lietotni Garmin Connect, izmantojot Bluetooth iespjotu tlruni.  Pievienojiet ierci Garmin kontam, izmantojot WiFi bezvadu tklu. Kamr pulkstenis ir savienojum ar Garmin kontu, tas lejupield vairku dienu satelta datus, aujot tri atrast satelta signlus.
· Iznesiet pulksteni r atklt viet -- prom no augstceltnm un kokiem. · Palieciet miera stvokl dazas mintes.
Pulkstea restartsana
Ja pulkstenis prstj reat, to, iespjams, ir jrestart. PIEZME. restartjot pulksteni, var tikt dzsti jsu dati vai iestatjumi. 1 15 sekundes turiet nospiestu .
Pulkstenis izslgsies. 2 Vienu sekundi turiet nospiestu , lai ieslgtu pulksteni.

126

Traucjummeklsana

Visu noklusjuma iestatjumu atiestatsana
Lai atiestattu visus noklusjuma iestatjumus, pulkstenis ir jsinhroniz ar lietotni Garmin Connect, lai augsupieldtu aktivittes datus. Varat atiestatt visus pulkstea iestatjumus rpncas noklusjuma vrtbs. 1 Pulkstea ciparnc turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sistma > Atiestatt. 3 Atlasiet opciju:
· Lai visus pulkstea iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un saglabtu lietotja ievadto informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Atiestatt noklusjuma iestatjumus.
· Lai dzstu visas aktivittes no vstures, atlasiet Dzst visas aktivittes. · Lai atiestattu visas attluma un laika kopsummas, atlasiet Atiestatt kopsummas. · Lai visus pulkstea iestatjumus atiestattu rpncas noklusjuma vrtbs un dzstu visu lietotja ievadto
informciju un aktivitsu vsturi, atlasiet Dzst datus un atiestatt iestatjumus. PIEZME. ja jums ir iestatts Garmin Pay maks, s opcija dzs maku no pulkstea. Ja jums pulksten ir saglabta mzika, s opcija dzs jsu saglabto mziku.
Akumulatora darbbas laika maksimizsana
Lai pagarintu akumulatora darbbas laiku, var veikt vairkas darbbas. · Izslgt mziku. · Samaziniet displeja spilgtumu un atspjojiet Vienmr iesl. displ. ekrna iestatjumu (Ekrna iestatjumu
maia, 118. lappuse). · Jaudas prvaldniek iestatiet enerijas tauptja preferences (Enerijas tauptja funkcijas pielgosana,
117. lappuse). · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju, kad neizmantojat pievienots funkcijas (Tlrua savienojambas iespjas,
95. lappuse). · Samaziniet displeja noildzi (Ekrna iestatjumu maia, 118. lappuse). · Prtrauciet sirdsdarbbas ritma datu prraidi uz pr savienotajm Garmin iercm (Sirdsdarbbas ritma datu
prraidsana, 70. lappuse). · Izsldziet plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu rezmu (Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma
monitora izslgsana, 69. lappuse). PIEZME. plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma mrjumu rezmu paredzts izmantot, lai aprintu stipras intensittes laiku (mints) un sadedzints kalorijas. · Ierobezojiet pulksten pardmos tlrua paziojumus (Paziojumu prvaldba, 96. lappuse). · Izsldziet pulsa oksimetra funkciju (Plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma monitora izslgsana, 69. lappuse). · Prtraucot aktivitti ilgku laika periodu, izmantojiet opciju Atskt vlk (Aktivittes beigsana, 4. lappuse). · Atlasiet Viedais ierakstsanas intervls (Sistmas iestatjumi, 117. lappuse). · Izmantojiet UltraTrac GPS rezmu savai aktivittei (Satelta iestatjumi, 112. lappuse). · Izmantojiet pulkstea ciparncu, kas netiek atjauninta katru sekundi. Piemram, izmantojiet pulkstea ciparncu bez otrs rokas (Pulkstea ciparncas pielgosana, 21. lappuse).
Mana ierce ir nepareiz valod
1 Turiet nospiestu . 2 Ritiniet sarakst uz leju ldz pdjam vienumam un atlasiet to. 3 Atlasiet pirmo vienumu sarakst. 4 Lai atlastu savu valodu, izmantojiet UP un DOWN.

Traucjummeklsana

127

Iziesana no demonstrcijas rezma
Demonstrcijas rezm tiek pardts pulkstea funkciju prieksskatjums. 1 Nospiediet LIGHT astoas reizes. 2 Atlasiet .

Vai mans tlrunis ir sadergs ar manu pulksteni?
Forerunner pulkstenis ir sadergs ar tlruiem, kuros ir izmantota Bluetooth tehnoloija. Informciju par Bluetooth saderbu skatiet vietn www.garmin.com/ble.

Mans tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni

Ja tlrunis neveido savienojumu ar pulksteni, varat izmint tlk nordtos ieteikumus.

· Izsldziet tlruni un pulksteni un vlreiz iesldziet.

· Iespjojiet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun.

· Atjauniniet lietotni Garmin Connect uz jaunko versiju.

· Noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect un Bluetooth iestatjumiem sav tlrun, lai mintu atkrtot pra veidosanas procesu.

· Ja iegdjties jaunu tlruni, noemiet pulksteni no lietotnes Garmin Connect taj tlrun, kuru paredzat prstt lietot.

· Novietojiet tlruni 10 m (33 pdu) attlum no pulkstea.

· Tlrun atveriet lietotni Garmin Connect un atlasiet savienojuma veidosanas rezmu.

> Garmin ierces > Pievienot ierci, lai atvrtu pra

· Pulkstea ciparnc turiet nospiestu un atlasiet Savienojamba > Tlrunis > Izveidot pra sav. ar tlruni.

Sirdsdarbbas ritms man pulksten nav preczs
Papildu informciju par sirdsdarbbas ritma sensoru skatiet www.garmin.com/heartrate.

Temperatras rdjums nav preczs
Jsu ermea temperatra ietekm ieksj temperatras sensora temperatras rdjumu. Lai iegtu vispreczko temperatras rdjumu, noemiet pulksteni no plaukstas loctavas un uzgaidiet 20 ldz 30 mintes. Js varat ar izmantot izvles tempe rjo temperatras sensoru, lai skattu preczus apkrtnes temperatras rdjumus, valkjot pulksteni.

128

Traucjummeklsana

K manuli savienot sensorus pr?
Pirmo reizi savienojot bezvadu sensoru ar pulksteni, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloiju, pulkstenis un sensors ir jsavieno pr. Ja sensoram ir gan ANT+, gan Bluetooth tehnoloija, Garmin iesaka savienot pr, izmantojot ANT+ tehnoloiju. Pc savienojuma pr izveides pulkstenis automtiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sksiet aktivitti un sensors ir ieslgts un atrodas signla uztversanas diapazon. 1 Prvietojiet pulksteni 3 m (10 pdu) attlum no sensora.
PIEZME. veidojot savienojumu pr, uzturieties 10 m (33 pdu) attlum no citiem bezvadu sensoriem. 2 Ja savienojumu pr veidojat sirdsdarbbas ritma mrjumu monitoram, uzvelciet sirdsdarbbas ritma
mrjumu monitoru. Sirdsdarbbas ritma mrjumu monitors nests/nesaems datus, ldz tas tiks uzvilkts. 3 Turiet nospiestu . 4 Atlasiet Sensori un piederumi > Pievienot jaunu. 5 Atlasiet opciju: · Atlasiet Meklt visus sensorus. · Atlasiet sensora veidu. Kad sensors ir savienots pr ar jsu pulksteni, sensora statuss mains no Mekl uz Savienots. Sensora dati pards datu ekrna kop vai pielgot datu lauk.
Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?
Pulkstenis ir sadergs ar daziem Bluetooth sensoriem. Pirmo reizi savienojot sensoru ar Garmin pulksteni, pulkstenim un sensoram ir jizveido pra savienojums. Pc savienojuma pr izveides pulkstenis automtiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sksiet aktivitti un sensors ir ieslgts un atrodas signla uztversanas diapazon. 1 Turiet nospiestu . 2 Atlasiet Sensori un piederumi > Pievienot jaunu. 3 Atlasiet opciju:
· Atlasiet Meklt visus sensorus. · Atlasiet sensora veidu. Izvles datu laukus js varat pielgot (Datu ekrnu pielgosana, 108. lappuse).
Manas austias neveido savienojumu ar pulksteni
Ja Bluetooth austias ieprieks bija savienotas ar tlruni, iespjams, pirms savienojuma veidosanas ar pulksteni ts veido savienojumu ar tlruni. Varat izmint tlk nordtos ieteikumus. · Izsldziet Bluetooth tehnoloiju sav tlrun.
Vairk informcijas skatiet tlrua pasnieka rokasgrmat. · Kad veidojat savu austiu savienojumu ar pulksteni, esiet 10 m (33 pdu) attlum no tlrua. · Izveidojiet austiu pra savienojumu ar pulksteni (Bluetooth austiu pievienosana, 93. lappuse).
Mzika prtrauc skant vai austias zaud savienojumu
Kad lietojat Forerunner 965 pulksteni, kurs ir pievienots Bluetooth austim, signls ir visspcgkais, ja starp pulksteni un austiu antenu ir tiesa skata lnija. · Ja signls plst caur jsu ermeni, signls, iespjams, var zust, vai austias var atvienoties. · Ja Forerunner 965 pulksteni nsjat uz kreiss rokas, prliecinieties, ka austiu Bluetooth antena ir pie
kreiss auss. · T k austias pc modea atsiras, varat mint valkt pulksteni uz otras plaukstas loctavas. · Ja izmantojat metla vai das pulksteu siksnas, varat prslgties uz silikona pulksteu siksnm, lai
uzlabotu signla stiprumu.

Traucjummeklsana

129

Pielikums

Datu lauki
PIEZME. ne visi datu lauki visiem aktivitsu veidiem ir pieejami. Daziem datu laukiem, lai rdtu datus, ir nepieciesami sadergi piederumi. Dazi datu lauki pulksten pards vairks kategorijs. IETEIKUMS. varat ar pielgot datu laukus no pulkstea iestatjumiem Garmin Connect lietotn. Kadences lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidj kadence

Ritebrauksana. Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Vidj kadence

Skriesana. Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Pedu griesans trums

Ritebrauksana. Kloa sviras apgriezienu skaits. Lai sie dati btu redzami, iercei ir jbt savienojum ar kadences ierci.

Kadence

Skriesana. Soi mint (lab un kreis kja).

Apa kadence

Ritebrauksana. Vidj kadence pasreizj distanc.

Apa kadence

Skriesana. Vidj kadence pasreizj distanc.

Pdj apa kadence

Ritebrauksana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc.

Pdj apa kadence

Skriesana. Vidj kadence pdj veiktaj distanc.

Kartes Nosaukums Barometra diagramma Augstuma diagramma Pulsa diagramma Tempa diagramma Jaudas diagramma truma diagramma

Apraksts Diagramma, kur pardts barometriskais spiediens laika gait. Diagramma, kur pardts paclums laika gait. Diagramma, kas parda jsu sirdsdarbbas trumu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu tempu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu jaudu visas aktivittes laik. Diagramma, kas parda jsu trumu visas aktivittes laik.

Kompasa lauki Nosaukums Kompasa kurss GPS kurss Kurss

Apraksts Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz kompasu. Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz GPS. Virziens, kur js prvietojaties.

130

Pielikums

Attluma lauki Nosaukums Attlums Intervla attlums Distances garums Pdjs distances attlums Pd. kust. att. Kustbas attlums Navigcijas attlums

Apraksts Attlums, kuru veict pasreizj celi vai aktivitt. Attlums, kuru veict pasreizj intervl. Attlums, kuru veict pasreizj distanc. Attlums, kuru veict pdj veiktaj distanc. Attlums, kuru veict pdj veiktaj kustb. Attlums, kuru veict saj kustb. Veiktais attlums jras jdzs vai jras ass.

Attluma lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais kpums

Vidjais vertikl kpuma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Vidjais kritums

Vidjais vertikl krituma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Augstums

Jsu pasreizjs atrasans vietas augstums virs jras lmea.

Sldsanas koeficients

T horizontl attluma proporcija, kas veikts ldz izmaim vertikl attlum.

GPS augstums

Jsu pasreizjs atrasans vietas augstums, izmantojot GPS.

Lmenis

Pacluma (augstuma) virs trases (distances) aprins. Piemram, ja uz katriem 3 m (10 pdm) kpuma js veicat 60 m (200 pdu), slpums ir 5%.

Distances kpums

Vertikl kpuma attlums pasreizj distanc.

Distances kritums

Vertikl krituma attlums pasreizj distanc.

Pdjs distances kpums Vertikl kpuma attlums pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances kritums Vertikl krituma attlums pdj veiktaj distanc.

Maksimlais kpums

Maksimlais kpuma trums pds mint vai metros mint kops pdjs aties tatsanas.

Maksimlais kritums

Maksimlais krituma trums metros mint vai pds mint kops pdjs aties tatsanas.

Maksimlais augstums Lielkais augstums, kas sasniegts kops pdjs atiestatsanas.

Minimlais augstums

Mazkais augstums, kas sasniegts kops pdjs atiestatsanas.

Kopjais kpums

Kopjais augstuma kpuma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Kopjais kritums

Kopjais augstuma krituma attlums kops pdjs atiestatsanas.

Pielikums

131

Grdas lauki Nosaukums Uzkpto stvu skaits Nokpto stvu skaits Stvi mint

Apraksts Kopjais dien uzkpto stvu skaits. Kopjais dien nokpto stvu skaits. Mint uzkpto stvu skaits.

Prnesumi

Nosaukums

Apraksts

Di2 akumulators

Di2 sensora akumulatora atlikusais uzldes lmenis.

eBike akumulators

ebike akumulatora atlikusais uzldes lmenis.

eBike diapazons

Aprintais atlikusais attlums, kd ebike var sniegt paldzbu.

Priekspuse

Prieksjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

Piederuma akumulators Prnesumu pozcijas sensora akumulatora uzldes lmenis.

Piederumu komplekts Pasreizj prnesumu kombincija no prnesumu pozcijas sensora.

Piederumi

Prieksjais un aizmugurjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

Prnesuma koeficients

Prieksj un aizmugurj velosipda prnesuma zobu skaits, ko noteicis prnesumu pozcijas sensors.

Aizmugure

Aizmugurjais velosipda prnesums no prnesumu pozcijas sensora.

132

Pielikums

Grafisks

Nosaukums

Apraksts

Logrku prskatmba

Skriesana. Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo sou skaita cikl diapazonu.

KOMPASA MRAPARTS

Virziens, kur js dodaties, pamatojoties uz kompasu.

GCT balansa mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo saskares ar zemi kreiss/labs puses balansu skrienot.

Sask. ar zemi laika mrap.

Vizualizcijas krsas atspoguo laiku, cik ilgi skrienot katr spertaj sol kja ir pie zemes, mrtu milisekunds.

Sirdsdarbbas ritma mraparts Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo sirdsdarbbas ritma zonu.

PacePro mrtjs

Skriesana. Jsu pasreizjais daltais temps un mra daltais temps.

SPKA MRAPARTS

Vizualizcijas krsas atspoguo jsu pasreizjo spka zonu.

Izturbas mraparts (att.)

Mrtjs, kas parda jsu pasreizjo atlikuso izturbas attlumu.

Izturbas mraparts (laiks)

Mrtjs, kas parda jsu pasreizjo atlikuso izturbas laiku.

Kopj kpuma/krituma mrap.

Kopjais augstuma kpuma un krituma attlums aktivittes laik vai kops pdjs atiestatsanas.

Trenia efektivittes mraparts Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu aerobo un anaerobo spju lmeni.

Vertiklo svrstbu mraparts Vizualizcijas krsas atspoguo elastgumu skrjiena laik.

Vertikl koeficienta mraparts

Vizualizcijas krsas atspoguo vertiklo svrstbu attiecbu pret soa garumu.

Pielikums

133

Sirdsdarbbas ritma lauki

Nosaukums

Apraksts

% sirdsdarbbas ritma rezerve

Procenti no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl).

Aerob trenia efektivitte

Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu aerobo spju lmeni.

Anaerob trenia efektivitte Pasreizjs aktivittes ietekme uz jsu anaerobo spju lmeni.

Vidj % sirdsdarbbas ritma rezerve

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj akti vitt.

Vidj sirdsdarbbas frekvence Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj aktivitt.

Vidjais sirdsdarbbas ritms %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj aktivi tt.

Ritms

Sirdsdarbbas ritms sirdspukstos mint (sirdsp./min.). Jsu iercei ir jbt plaukstas loctavas sirdsdarbbas ritma noteiksanai vai ir jbt savienotai ar sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru.

Sirdsdarbbas ritms %maks. Procenti no maksiml sirdsdarbbas ritma.

Sirdsdarbbas ritma zona

Pasreizjais jsu sirdsdarbbas ritma diapazons (no 1 ldz 5). Noklusjuma zonas balsts uz jsu lietotja profilu un maksimlo sirdsdarbbas ritmu (220 mnus jsu vecums).

Intervla vidjais %SR

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj peldjuma intervl.

Intervla vidjais %maks.

Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj peldjuma intervl.

Intervla vidjais sirdsdarbbas ritms

Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj peldjuma intervl.

Intervla maksimlais %SR

Maksiml procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksim lais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj peldjuma intervl.

Intervla maksimlais %maks.

Maksiml procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj peldjuma intervl.

Intervla maksimlais sirds darbbas ritms

Maksimlais sirdsdarbbas ritms pasreizj peldjuma intervl.

Distances % sirdsdarbbas ritma rezerve

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj distanc.

Distances sirdsdarbbas ritms Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj distanc.

Distances sirdsdarbbas ritms Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj

%maks.

distanc.

Pdjs distances %SRR

Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pdj veiktaj distanc.

134

Pielikums

Nosaukums Pdjs distances sirdsdar bbas ritms Pdjs distances sirdsdar bbas ritms %maks. Pd. kust. %SR Pdjs kustbas SR P. kust. SR %maks.
Kustbas %SR Kustbas SR Kustbas SR %maks. Laiks josl

Apraksts
Vidjais sirdsdarbbas ritms pdj veiktaj distanc.
Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pdj veiktaj distanc. Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pdj veiktaj kustb. Vidjais sirdsdarbbas ritms pdj veiktaj kustb. Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pdj veiktaj kustb. Vidj procentul vrtba no sirdsdarbbas ritma rezerves (maksimlais sirdsdarbbas ritms mnus sirdsdarbbas ritms miera stvokl) pasreizj kustb. Vidjais sirdsdarbbas ritms pasreizj kustb. Vidj procentul vrtba no maksiml sirdsdarbbas ritma pasreizj kustb. Laiks, kas pagjis katr sirdsdarbbas zon.

Garuma lauki Nosaukums Intervla garums Garums

Apraksts Pasreizj intervl pabeigto baseina garumu skaits. Pasreizj aktivitt pabeigto baseina garumu skaits.

Muskuu skbeka lauki Nosaukums Muskuu O2 lmenis % Kop hemoglobns

Apraksts Aplstais muskuu skbeka lmenis asins procentos pasreizj aktivitt. Aplst kopj hemoglobna koncentrcija muskul.

Pielikums

135

Navigcijas lauki

Nosaukums

Apraksts

Peiljums

Virziens no jsu pasreizjs atrasans vietas uz galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Kurss

Virziens no jsu skuma atrasans vietas uz galapunktu. Kursu var skatt k plnotu vai k iestattu marsrutu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Galapunkta atrasans vieta

Jsu galapunkta pozcija.

Galapunkta cea punkts

Pdjais punkts marsrut uz galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navi sana.

Atlikusais attlums

Atlikusais attlums ldz galapunktam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navi sana.

Attlums ldz nkamajam

Atlikusais attlums ldz nkamajam cea punktam marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Aplstais kopjais attlums

Aplstais attlums no skuma ldz galapunktam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

ETA

Aplstais dienas laiks, kad js sasniegsit galapunktu (pielgots vietjam galapunkta laikam). Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

PIL nkamaj

Aplstais dienas laiks, kad js sasniegsit nkamo cea punktu marsrut (pielgots vietjam galapunkta laikam). Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

ETE

Aplstais atlikusais laiks, ldz sasniegsit galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Plansanas spja ldz galap.

Plansanas spja, kda nepieciesama, lai nolaistos no pasreizjs pozcijas ldz galapunkta augstumam. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Platums/garums

Pasreizj pozcija pc eogrfisk platuma un garuma neatkargi no atlast pozcijas formta iestatjuma.

Atr. v.

Pasreizj pozcija, izmantojot atlasto pozcijas formta iestatjumu.

Nkamais atzarojums Attlums ldz nkamajam atzarojumam ce.

Nkamais cea punkts Nkamais punkts marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Novirze no kursa

Attlums pa labi vai pa kreisi, kd js novirzjties no skotnj kustbas cea. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Laiks ldz nkamajam

Aplstais atlikusais laiks, ldz js sasniedzat nkamo cea punktu marsrut. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

trums izvlts pareizs

trums, kd js pabeidzat marsrutu galapunkt. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Vert.att. ldz mrim

Augstuma attlums starp jsu pasreizjo pozciju un galapunktu. Lai sos datus skattu, jums ir jveic navisana.

Vertiklais trums ldz Kpuma vai krituma trums ldz ieprieks noteiktajam augstumam. Lai sos datus

mrim

skattu, jums ir jveic navisana.

136

Pielikums

Citi lauki

Nosaukums

Apraksts

Aktvas kalorijas

Aktivittes laik sadedzints kalorijas.

Apkrtjais spiediens

Nekalibrts vides spiediens.

Barometriskais spiediens Pasreizjais nekalibrtais vides spiediens.

Baterijas uzldes lmenis Atlikus akumulatora jauda.

eBike akumulators

ebike akumulatora atlikusais uzldes lmenis.

eBike diapazons

Aprintais atlikusais attlums, kd ebike var sniegt paldzbu.

Plsma

Mrjums, cik konsekventi js saglabjat trumu un pldenumu pagriezienos pasreizj aktivitt.

GPS

GPS satelta signla stiprums.

Grants ces

Pasreizjs aktivittes grtbu mrjums, pamatojoties uz augstumu, slpumu un straujm virziena izmaim.

Distances plsma

Visprjais plsmas novrtjums pasreizj distanc.

Distances sksembu ces Visprjais grtbu novrtjums pasreizj distanc.

Distances

Pasreizj aktivitt pabeigto apu skaits.

Pdj posma atkrtojumi Atkrtojumu skaits aktivittes pdj posm.

Slodze

Trenia slodze pasreizj aktivitt. Trenia slodze ir trenia laik uzkrtais paaugstinta skbeka patris pc trenia (EPOC), kas norda, ar kdu piepli js veict fizisko vingrojumu sriju.

Kustbas

Pasreizj aktivitt pabeigto kustbu kopjais skaits.

Izpildes spja

Izpildes spjas rdtjs ir jsu spju novrtjums rellaik.

Atkrtojumi

Atkrtojumu skaits fizisko vingrojumu sriju kop aktivittes sporta zl laik.

Elposanas intensitte

Jsu elposanas trums elpas vilcienos mint (elpas vilc./min.).

Posmi

Aktivitt, piemram, lksan ar lecamauklu, veikto vingrinjumu grupu skaits.

Skrjieni

Aktivittes skrjienu skaits.

Soi

Pasreizj aktivitt veiktais sou skaits.

Stress

Jsu pasreizjais stresa lmenis.

Saullkts

Saullkta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju.

Saulriets

Saulrieta laiks, pamatojoties uz jsu GPS pozciju.

Dienas laiks

Dienas laiks, pamatojoties uz jsu pasreizjo atrasans vietu un laika iestatju miem (formts, laika zona, vasaras vai ziemas laiks).

Dienas laiks (sekunds) Diennakts laiks, ieskaitot sekundes.

Kop kalorijas

Kopjais dien sadedzinto kaloriju daudzums.

Pielikums

137

Tempa lauki Nosaukums 500 m temps Vidjais 500 m temps Vidjais temps Pakpes koritais temps Intervla temps 500 m distances temps Distances temps Pdjs distances 500 m temps Pdjs distances temps Pdjs distances temps Pdjs kustbas temps Kustbas temps Temps
PacePro lauki Nosaukums Nkamais daltais attlums Nkamais daltais mra temps Dalts attlums Atlikusais daltais attlums Dalts temps Dalts mra temps

Apraksts Pasreizjais airsanas temps uz 500 metriem. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pasreizj aktivitt. Vidjais temps pasreizj aktivitt. Vidjais temps tiek korits atkarb no reljefa stvuma. Vidjais temps pasreizj intervl. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pasreizj distanc. Vidjais temps pasreizj distanc. Vidjais airsanas temps uz 500 metriem pdj distanc. Vidjais temps pdj veiktaj distanc. Vidjais temps pdj veikt baseina garum. Vidjais temps pdj veiktaj kustb. Vidjais temps pasreizj kustb. Pasreizjais temps.
Apraksts Skriesana. Kopjais attlums nkamaj intervl. Skriesana. Mra temps nkamaj intervl. Skriesana. Kopjais attlums pasreizj intervl. Skriesana. Atlikusais attlums pasreizj intervl. Skriesana. Temps pasreizj intervl. Skriesana. Mra temps pasreizj intervl.

138

Pielikums

Jaudas lauki

Nosaukums

Apraksts

% Funkcionls slieksvrtbas jauda

Pasreizj spka atdeve procentos no funkcionls slieksvrtbas jaudas.

3 s balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 3 sekunzu kustbas laik.

3 s jauda

Vidj spka atdeve 3 sekunzu kustbas laik.

10 s balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 10 sekunzu kustbas laik.

10 s jauda

Vidj spka atdeve 10 sekunzu kustbas laik.

30 s balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss 30 sekunzu kustbas laik.

30 s jauda

Vidj spka atdeve 30 sekunzu kustbas laik.

Vidjais atlikums

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss pasreizj aktivitt.

Vidj kreis jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis kreisajai kjai pasreizj aktivitt.

Vidj jauda

Vidj spka atdeve pasreizj aktivitt.

Vidj lab jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis labajai kjai pasreizj aktivitt.

Vid. kreis maks. jaudas fze

Vidjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai pasreizj aktivi tt.

Vidj platformas centra nobde Vidj platformas centra nobde pasreizj aktivitt.

Vidj lab maksiml jaudas fze

Vidjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai pasreizj aktivitt.

Balanss

Pasreizjais kreiss/labs puses spka balanss.

Intensity Factor

Intensity FactorTM pasreizj aktivitt.

Distances balanss

Vidjais kreiss/labs puses spka balanss pasreizj distanc.

Dist. kreis maks. jaudas fze Vidjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai pasreizj distanc.

Distances kreis jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis kreisajai kjai pasreizj distanc.

Distances normalizta jauda

Vidj Normalized PowerTM pasreizj distanc.

Distances platformas centra nobde

Vidj platformas centra nobde pasreizj distanc.

Distances jauda

Vidj spka atdeve pasreizj distanc.

Distances lab maksiml jaudas fze

Vidjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai pasreizj distanc.

Distances lab jaudas fze

Vidjs jaudas fzes leis labajai kjai pasreizj distanc.

Pdjs distances maks. jauda Maksiml spka atdeve pdj pabeigt distanc.

Pdjs distances Normalized Power

Vidj Normalized Power pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances jauda

Vidj spka atdeve pdj pabeigt distanc.

Pielikums

139

Nosaukums
Kreis maks. jaudas fze
Kreis jaudas fze Maksiml distances jauda Maksiml jauda Normalizta jauda Peda vienmrgums
Platformas centra nobde Jauda Jauda Jauda uz svara vienbu Spka zona
Lab maks. jaudas fze
Lab jaudas fze Laiks josl Laiks szot Laiks distanc szot Laiks stvot Laiks distanc stvot Training Stress Score Griezes momenta efektivitte Trenis

Apraksts Pasreizjs jaudas fzes maksimuma leis kreisajai kjai. Jaudas fzes maksimums ir leis, kd braucjs rada maksimlo maksimlo dzenos spka dau. Pasreizjs jaudas fzes leis kreisajai kjai. Jaudas fze ir peda gjiena reions, kur tiek radta pozitv jauda Augstk spka atdeve pasreizj distanc. Augstk spka atdeve pasreizj aktivitt. Normalized Power pasreizj aktivitt. Mrjums, cik vienmrgi braucjs piemro spku pediem katr pedu gjien. Platformas centra nobde Platformas centra nobde ir vieta uz peda, kur tiek piemrots spks. Ritebrauksana un skriesana. Pasreizj spka atdeve vatos. Slposana. Pasreizj spka atdeve vatos. Jsu iercei ir jbt savienotai ar sadergu sirdsdarbbas ritma monitoru. Pasreizjais spks, kas mrts vatos uz kilogramu. Pasreizjais spka atdeves diapazons (1­7), pamatojoties uz jsu FTP vai pielgotiem iestatjumiem. Pasreizjs jaudas fzes maksimuma leis labajai kjai. Jaudas fzes maksimums ir leis, kd braucjs rada maksimlo maksimlo dzenos spka dau. Pasreizjs jaudas fzes leis labajai kjai. Jaudas fze ir peda gjiena reions, kur tiek radta pozitv jauda Laiks, kas pagjis katr jaudas zon. Laiks, kas pavadts szot, minot pedus pasreizj aktivitt. Laiks, kas pavadts szot, minot pedus pasreizj distanc. Laiks, kas pavadts stvot, minot pedus pasreizj aktivitt. Laiks, kas pavadts stvot, minot pedus pasreizj distanc. Training Stress ScoreTM pasreizj aktivitt. Mrjums, cik efektvi braucjs griez pedus. Kopjais rezultts (spka atdeve) kilodzoulos.

Atptas lauki Nosaukums Atkrtot Restartt taimeri

Apraksts Taimeris pdjam intervlam plus pasreizjai atptai (peldsana basein). Taimeris pasreizjai atptai (peldsana basein).

140

Pielikums

Skriesanas dinamika

Nosaukums

Apraksts

Vidjais GCT balanss

Vidj saskares ar zemi laika balanss pasreizj posm.

Vidjais saskares ar zemi laiks Vidjais saskares ar zemi laiks pasreizj aktivitt.

Vidjais soa garums

Vidjais soa garums pasreizj nodarbb.

Vidjs vertikls svrstbas Vidjais vertiklo svrstbu daudzums pasreizj aktivitt.

Vidjais vertiklais koeficients Vidj vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu pasreizj nodarbb.

GCT balanss

Saskares ar zemi kreiss/labs puses balanss skrienot.

Saskares ar zemi laiks

Laiks, cik ilgi skrienot katr spertaj sol kja ir pie zemes. Saskares ar zemi laiks netiek aprints iesanas gadjum.

Distances GCT balanss

Vidj saskares ar zemi laika balanss pasreizj distanc.

Dist. saskares ar zemi laiks

Vidjais saskares ar zemi laiks pasreizj distanc.

Distances soa garums

Vidjais soa garums pasreizj distanc.

Distances vertikls svrstbas Vidjais vertiklo svrstbu daudzums pasreizj distanc.

Distances vertiklais koeficients Vidj vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu pasreizj distanc.

Soa garums

Jsu soa garums no viena soa ldz nkamajam, mrts metros.

Vertikls svrstbas

Elastgums skrjiena laik. ermea vertikl kustba, mrta katram solim centimetros.

Vertiklais koeficients

Vertiklo svrstbu attiecba pret soa garumu.

Pielikums

141

truma lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais kustbas trums

Vidjais kustbas trums pasreizj aktivitt.

Vidjais visprjais trums

Vidjais trums pasreizj aktivitt, ietverot gan kustbas, gan apturtu trumu.

Vidjais trums

Vidjais trums pasreizj aktivitt.

Vidjais navigcijas trums

Vidjais trums mezglos pasreizj aktivitt.

trums distanc

Vidjais trums pasreizj distanc.

Pdjs distances trums

Vidjais trums pdj pabeigt apl.

Pdjs kustbas trums

Vidjais trums pdj pabeigt kustb.

Maks. trums

Lielkais trums pasreizj aktivitt.

Maksimlais navigcijas trums Maksimlais trums mezglos pasreizj aktivitt.

Kustbas trums

Vidjais trums pasreizj kustb.

Navigcijas trums

Pasreizjais trums mezglos.

trums

Pasreizjais kustbas trums.

truma diagramma

Vizualizcijas diagramma atspoguo jsu pasreizjo trumu.

Vertik. trums

Kpuma vai krituma trums laika gait.

Izturbas lauki Nosaukums Pasreizjais Atlikusais attlums Potencil Atlikusais laiks

Apraksts Pasreizj atlikus izturba. Pasreizjais izturbas attlums, kas paliek pie pasreizj pieples. Atlikus potencil izturba. Pasreizjais izturbas laiks, kas atlicis pie pasreizjs pieples.

142

Pielikums

Vzienu lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais attlums uz vzienu Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt.

Vidjais attlums uz vzienu Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj aktivitt.

Vidjais vzienu trums

Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizjs aktivittes laik.

Vidji vzieni uz garumu

Vidjais vzienu skaits uz baseina garumu pasreizj aktivitt.

Attlums uz vzienu

Smaiosana. Vziena laik veiktais attlums.

Intervla vzienu trums

Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj intervl.

Intervla vzieni uz garumu

Vidjais vzienu skaits uz baseina garumu pasreizj intervl.

Intervla vziena veids

Pasreizjais vzienu veids intervl.

Distances attlums uz vzienu Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj distanc.

Distances attlums uz vzienu Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pasreizj distanc.

Distances vzienu trums

Peldsana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj distanc.

Distances vzienu trums

Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pasreizj distanc.

Vzieni distanc

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pasreizj distanc.

Vzieni distanc

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pasreizj distanc.

Pdjs dist. att. uz vzienu

Peldsana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt distanc.

Pd. dist. att. uz vz.

Smaiosana. Vidjais vziena laik veiktais attlums pdj pabeigt distanc.

Pd. distances vz. tr.

Peldsana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veiktaj distanc.

Pdjs dist. vzienu tr.

Smaiosana. Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances vzieni

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pdj veiktaj distanc.

Pdjs distances vzieni

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pdj veiktaj distanc.

Pdj attluma vzienu trums Vidjais vzienu skaits mint (vz./min.) pdj veikt baseina garum.

Pdj attluma vzieni

Kopjais vzienu skaits pdj veikt baseina garum.

Pdj attluma vziena veids Vzienu veids, kas izmantots pdj veikt baseina garum.

Vzienu trums

Peldsana. Vzienu skaits mint (vz./min.).

Vziena trums

Smaiosana. Vzienu skaits mint (vz./min.).

Vzieni

Peldsana. Kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt.

Vzieni

Smaiosana. Kopjais vzienu skaits pasreizj aktivitt.

Pielikums

143

Swolf lauki

Nosaukums

Apraksts

Vidjais Swolf

Vidjais Swolf rezultts pasreizj aktivitt. Swolf rezultts ir viena garuma laika summa plus vzienu skaits sim garumam (Peldsanas terminoloija, 10. lappuse). Peldot atkltos deos, Swolf rezultta aprinsanai izmanto 25 metrus.

Intervla Swolf

Vidjais Swolf rezultts pasreizj intervl.

Distance Swolf

Swolf rezultts pasreizj distanc.

Pdjs distances Swolf Swolf rezultts pdj pabeigt distanc.

Pdj attluma Swolf Swolf rezultts pdj veikt baseina garum.

Temperatras lauki

Nosaukums

Apraksts

Ne vairk k 24 stundas

Maksiml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga temperatras sensora.

Vismaz 24 stundas

Miniml pdjs 24 stunds reistrt temperatra, kas iegta no saderga tempe ratras sensora.

Temperatra

Gaisa temperatra. Jsu ermea temperatra ietekm temperatras sensoru. Js varat izveidot tempe sensora pra savienojumu ar savu ierci, lai iegtu preczu temperatras datu pastvgu avotu.

Taimera lauki Nosaukums Aktvais laiks Vidjais distances laiks Vidjais kustbas laiks Vidjais pozas laiks
Pagjusais laiks
Aplstais finisa laiks Intervla laiks Distances laiks Pdjs distances laiks Pdjs kustbas laiks Pdjs pozas laiks Kustbas laiks Kustbas laiks
Vairku sporta veidu laiks

Apraksts Kopjais aktvs kustbas laiks pasreizj aktivitt. Vidjais distances laiks pasreizj aktivitt. Vidjais kustbas laiks pasreizj aktivitt. Vidjais pozas laiks pasreizj aktivitt. Kopjais ieraksttais laiks. Piemram, ja iesldzat taimeri un skrienat 10 mintes, pc tam apturat taimeri uz 5 mintm, pc tam iesldzat taimeri un skrienat 20 mintes, jsu pagjusais laiks ir 35 mintes. Pasreizjs aktivittes aplstais finisa laiks. Hronometra laiks pasreizj intervl. Hronometra laiks pasreizj distanc. Hronometra laiks pdj veiktaj distanc. Hronometra laiks pdj veiktaj kustb. Hronometra laiks pdj veiktaj poz. Hronometra laiks pasreizj kustb. Kopjais kustbas laiks pasreizj aktivitt. Kopjais laiks dazdiem sporta veidiem dazdu sporta veidu aktivitt, ietverot prejas.

144

Pielikums

Nosaukums

Apraksts

Kopum prieks/aiz muguras Kopjais laiks, kas prsniedz mra tempu vai atpaliek no t.

Pozas laiks

Hronometra laiks pasreizj poz.

Iestatt taimeri
Apturts laiks Peldjuma laiks Taimeris

Izturbas trenia aktivittes laik ir pasreizj fizisko vingrojumu sriju kop pavadt laika daudzums. Kopjais apturtais laiks pasreizj aktivitt. Peldjuma laiks pasreizjai aktivittei, neietverot atptas laiku. Aktivittes taimera pasreizjais laiks.

Fizisko vingrojumu srijas lauki Nosaukums Veicamie atkrtojumi Soa ilgums Sou temps Sou trums Soa laiks

Apraksts Fizisko vingrojumu srijas laik atlikusie atkrtojumi. Trenia posma atlikusais laiks vai attlums. Pasreizjais temps fizisko vingrojumu srijas sol. Pasreizjais trums fizisko vingrojumu srijas sol. Laiks, kas pagjis fizisko vingrojumu srijas solim.

VO2 Max. standarta parametri
Sajs tabuls ir iekauta standartizta klasifikcija VO2 maks. aplsm pc vecuma un dzimuma.

Vriesi

Procentle 20­29

30­39

40­49

50­59

60­69

70­79

Lieliski

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Teicami

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Labi

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Viduvji

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Vji

0­40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Vji

Procentle 95 80 60 40 0­40

20­29 49,6 43,9 39,5 36,1 <36,1

30­39 47,4 42,4 37,8 34,4 <34,4

40­49 45,3 39,7 36,3 33 <33

50­59 41,1 36,7 33 30,1 <30,1

60­69 37,8 33 30 27,5 <27,5

70­79 36,7 30,9 28,1 25,9 <25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atauju. Lai uzzintu vairk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

Pielikums

145

FTP novrtjumi
Saj tabuls ir iekautas klasifikcijas funkcionls slieksvrtbas jaudas (FTP) aplsm pc dzimuma.

Vriesi

Vati uz kilogramu (W/kg)

Lieliski

5,05 un vairk

Teicami

No 3,93 ldz 5,04

Labi

No 2,79 ldz 3,92

Viduvji

No 2,23 ldz 2,78

Netrents

Mazk par 2,23

Sievietes Lieliski Teicami Labi Viduvji Netrents

Vati uz kilogramu (W/kg) 4,30 un vairk No 3,33 ldz 4,29 No 2,36 ldz 3,32 No 1,90 ldz 2,35 Mazk par 1,90

FTP novrtjumu pamat ir sis ptjums: Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

146

Pielikums

Izturbas rezulttu vrtjumi
Sajs tabuls ir iekauta klasifikcija Izturbas rezultta aplsm pc vecuma un dzimuma.

Vriesi

Atptas

Ar vidju pieredzi

Trents Labi trents Eksperts Lieliski

Elite

18­20

Mazk par 4999

5000­5699

5700­6299 6300­6999

7000­7599

7600­8299

8300 un vairk

21­39

Mazk par 5099

5100­5799

5800­6599 6600­7299

7300­8099

8100­8799

8800 un vairk

40­44

Mazk par 5099

5100­5799

5800­6499 6500­7199

7200­7899

7900­8599

8600 un vairk

45­49

Mazk par 4999

5000­5699

5700­6399 6400­6999

7000­7699

7700­8399

8400 un vairk

50­54

Mazk par 4899

4900­5499

5500­6099 6100­6799

6800­7399

7400­7999

8000 un vairk

55­59

Mazk par 4599

4600­5099

5100­5699 5700­6199

6200­6799

6800­7299

7300 un vairk

60­64

Mazk par 4299

4300­4799

4800­5299 5300­5699

5700­6199

6200­6699

6700 un vairk

65­69

Mazk par 4099

4100­4499

4500­4899 4900­5399

5400­5799

5800­6199

6200 un vairk

70­74

Mazk par 3799

3800­4199

4200­4599 4600­4899

4900­5299

5300­5699

5700 un vairk

75­80

Mazk par 3599

3600­3899

3900­4299 4300­4599

4600­4999

5000­5299

5300 un vairk

80 un vecki

Mazk par 3299

3300­3599

3600­3999 4000­4299

4300­4699

4700­4999

5000 un vairk

Pielikums

147

Sievietes Atptas

18­20

Mazk par 4599

21­39

Mazk par 4699

40­44

Mazk par 4699

45­49

Mazk par 4599

50­54

Mazk par 4499

55­59

Mazk par 4299

60­64

Mazk par 4099

65­69

Mazk par 3799

70­74

Mazk par 3699

75­80

Mazk par 3499

80 un vecki

Mazk par 3199

Ar vidju pieredzi 4600­5099 4700­5199 4700­5199 4600­5099 4500­4999 4300­4699 4100­4499 3800­4199 3700­4099 3500­3799 3200­3499

Trents Labi trents Eksperts Lieliski

Elite

5100­5499 5500­5999

6000­6399

6400­6899

6900 un vairk

5200­5699 5700­6299

6300­6799

6800­7299

7300 un vairk

5200­5699 5700­6199

6200­6699

6700­7199

7200 un vairk

5100­5599 5600­6099

6100­6599

6600­7099

7100 un vairk

5000­5399 5400­5899

5900­6299

6300­6799

6800 un vairk

4700­5099 5100­5599

5600­5099

6000­6399

6400 un vairk

4500­4899 4900­5299

5300­5699

5700­6099

6100 un vairk

4200­4599 4600­4899

4900­5299

5300­5699

5700 un vairk

4100­4399 4400­4799

4800­5099

5100­5499

5500 un vairk

3800­4199 4200­4499

4500­4899

4900­5199

5200 un vairk

3500­3799 3800­4099

4100­4399

4400­4699

4700 un vairk

Ss aplses nodrosina un atbalsta Firstbeat Analytics.
Riteu lielums un apkrtmrs
Izmantojot ritebrauksanai, truma sensors automtiski nosaka ritea izmru. Ja nepieciesams, varat manuli ievadt riteu apkrtmru truma sensora iestatjumos. Riepas izmrs ritebrauksanai ir atzmts uz abm riepas pusm. Ritea apkrtmru varat izmrt vai noteikt, izmantot kdu no internet pieejamajiem kalkulatoriem.

148

Pielikums

support.garmin.com

2024 gada Marts

GUID-0221611A-992D-495E-8DED-1DD448F7A066 v5


AH XSL Formatter V7.2 MR2 for Windows (x64) : 7.2.3.54813 (2021-12-13T09:43 09) Antenna House PDF Output Library 7.2.1727

Search Any Device: